EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU parapluprogramma voor werkgelegenheid en sociaal beleid: EaSI

EU parapluprogramma voor werkgelegenheid en sociaal beleid: EaSI

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) Nr. 1296/2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI)

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Het Europese programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) 2014-2020 is een parapluprogramma dat ernaar streeft een bijdrage te leveren aan de uitvoering van Europa 2020, met inbegrip van de kerndoelen, de geïntegreerde richtsnoeren en de vlaggenschipinitiatieven ervan, door financiële ondersteuning te verlenen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de Unie met betrekking tot de bevordering van een hoog niveau van hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid, het waarborgen van toereikende en behoorlijke sociale bescherming, de bestrijding van sociale uitsluiting en armoede en de verbetering van de arbeidsvoorwaarden. Na de afkondiging van de Europese pijler van sociale rechten, die richtsnoeren bevat voor de ondersteuning van eerlijke en goed functionerende arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels, is het EaSI een essentieel instrument om de Commissie bij te staan bij het versterken van de sociale dimensie van de EU.

Bij deze verordening wordt een Europees programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie ingesteld. EaSI streeft naar het leveren van duurzame en langdurige groei en werkgelegenheid, waardoor het verschil tussen EU-lidstaten kleiner wordt, en helpt bij het verminderen van sociale ongelijkheid.

KERNPUNTEN

EaSI brengt drie EU-programma's samen die tussen 2007 en 2013 afzonderlijk worden beheerd: het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress), de Europese arbeidsbemiddeling (EURES) en de Progress-microfinancieringsfaciliteit. Vanaf januari 2014 vormen deze programma’s de drie pijlers van EaSI. Zij ondersteunen:

EaSI loopt van 1 januari 2014 tot 31 december 2020 en de mondiale begroting voor deze periode is 919 miljoen EUR.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 21 december 2013 van toepassing.

ACHTERGROND

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1296/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende een programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI) en tot wijziging van Besluit nr. 283/2010/EU tot instelling van een Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit voor werkgelegenheid en sociale insluiting (PB L 347, 20.12.2013, blz. 238-252)

De achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1296/2013 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juli 2018 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie, tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 en Besluit nr. 541/2014/EU en tot intrekking van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 (PB L 193 van 30.7.2018, blz. 1-222)

Verordening (EU) 2016/589 van het Europees Parlement en de Raad van 13 april 2016 inzake een Europees netwerk van diensten voor arbeidsvoorziening (EURES), de toegang van werknemers tot mobiliteitsdiensten en de verdere integratie van de arbeidsmarkten en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 492/2011 en (EU) nr. 1296/2013 (PB L 107 van 22.4.2016, blz. 1-28)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 15.11.2019

Top