EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Langdurig werklozen herintegreren op de arbeidsmarkt

 

SAMENVATTING VAN:

Aanbeveling van de Raad — Integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt

WAT IS HET DOEL VAN DEZE AANBEVELING?

 • Langdurige werkloosheid raakt niet alleen individuen, maar verlaagt ook het groeipotentieel van de economieën van de Europese Unie (EU), vergroot het risico op sociale uitsluiting, armoede en ongelijkheid en drukt op de begrotingen van de sociale diensten en de overheid.
 • Met deze aanbeveling wordt getracht de EU-landen een stramien te bieden om deze kwestie aan te pakken.

KERNPUNTEN

Aanbevelingen voor EU-landen

Werkzoekenden zouden moeten worden gestimuleerd om zich te registreren bij een dienst voor arbeidsvoorziening, met betere informatie over het beschikbare steunaanbod. Langdurig werklozen moeten uiterlijk wanneer zij 18 maanden werkloos zijn, een herintegratieovereenkomst aangeboden krijgen met daarin:

 • een centraal contactpunt om hen te helpen een baan te vinden;
 • een gepersonaliseerde beoordeling inzake inzetbaarheid, obstakels voor het vinden van werk en gedane pogingen om werk te vinden;
 • een combinatie van relevante diensten die door verschillende organisaties worden aangeboden;
 • individueel advies van arbeidsvoorzieningsdiensten en andere partners;
 • duidelijke doelstellingen en verplichtingen, zoals actief op zoek gaan naar een baan, passend werk aanvaarden, onderwijs of een opleiding volgen.

De herintegratieovereenkomst moet gedetailleerd omschrijven wat de dienst aan de werkloze aanbiedt. Afhankelijk van beschikbaarheid in ieder EU-land en van de individuele omstandigheden kan de overeenkomst betrekking hebben op onder andere:

 • arbeidsbemiddeling en ondersteuning,
 • validatie van niet-formeel* en informeel* leren,
 • rehabilitatie, advisering en begeleiding,
 • onderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding,
 • werkervaring,
 • sociale steun,
 • voorschoolse educatie en opvang,
 • gezondheidszorg en langdurige zorg,
 • schuldhulpverlening,
 • huisvestings- en vervoerstoeslag.

De herintegratieovereenkomst moet regelmatig worden getoetst aan veranderingen in de individuele situatie. Dienstverleners zouden op een veilige manier onderling informatie moeten kunnen delen over de steun die is verleend en over beoordelingen, en er zou betere informatie voor werkzoekenden moeten zijn over vacatures en opleidingsmogelijkheden. Waar van toepassing zouden deze mogelijkheden in andere regio's en andere EU-landen kunnen zijn, met name via het Europese portaal voor beroepsmobiliteit (Eures).

Nauwere banden met werkgevers

EU-landen zouden ook:

 • partnerschappen moeten aanmoedigen en ontwikkelen tussen werkgevers, sociale partners, arbeidsvoorzieningsdiensten, overheden, sociale diensten en aanbieders van onderwijs en opleidingen;
 • diensten voor werkgevers moeten ontwikkelen, bijvoorbeeld de screening van vacatures, arbeidsbemiddeling, begeleiding en opleiding op de werkplek en steun na aanvang van het dienstverband;
 • financiële stimuleringsmaatregelen moeten concentreren op regelingen die de integratie op de arbeidsmarkt ondersteunen, bijvoorbeeld subsidies voor het aannemen van personeel en verlaging van socialezekerheidsbijdragen.

Beoordeling en toezicht

Aanbevelingen voor de Commissie

De Commissie wordt aanbevolen om:

 • vrijwillige initiatieven en allianties van bedrijven die bij de duurzame integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt betrokken zijn, te steunen en te coördineren;
 • steun te verlenen aan sociale-innovatieprojecten om langdurig werklozen op de arbeidsmarkt te integreren, met name via het onderdeel „vooruitgang” van het Unieprogramma voor werkgelegenheid en sociale innovatie (EaSI);
 • de naar aanleiding van deze aanbeveling genomen maatregelen te evalueren en uiterlijk op 15 februari 2019 verslag bij de Raad uit te brengen.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Niet-formeel leren: georganiseerd leren (bijv. onder leiding van een leraar of iemand met meer ervaring dan degene die wordt onderwezen), al dan niet gebaseerd op een curriculum. Deze manier van leren bouwt voort op de vaardigheden van een individuele student maar leidt niet tot een formele kwalificatie, bijv. de padvinderij.

Informeel leren: leren dat niet is gebaseerd op een curriculum en niet tot kwalificaties leidt. De leraar is iemand met meer ervaring dan degene die wordt onderwezen, bijv. een ouder die een kind het alfabet leert.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Aanbeveling van de Raad van 15 februari 2016 betreffende de integratie van langdurig werklozen op de arbeidsmarkt (PB C 67 van 20.2.2016, blz. 1-5)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Besluit (EU) 2015/1848 van de Raad van 5 oktober 2015 betreffende de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten voor 2015 (PB L 268 van 15.10.2015, blz. 28-32)

Laatste bijwerking 22.11.2016

Top