EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uitdagingen voor jongeren: naar een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking

Uitdagingen voor jongeren: naar een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking

EU-ministers vinden dat sectoroverschrijdende beleidssamenwerking van essentieel belang is om de sociale en economische problemen waar jongeren mee kampen aan te pakken.

BESLUIT

Conclusies van de Raad betreffende een intensievere sectoroverschrijdende beleidssamenwerking om de sociaaleconomische uitdagingen voor jongeren doeltreffend aan te pakken (PB C 172 van 27.5.2015, blz. 3-7)

SAMENVATTING

WAT DOEN DEZE CONCLUSIES VAN DE RAAD?

Ze zoeken naar strategieën die de sectoroverschrijdende aanpak van de jongerenproblematiek kunnen versterken zodat beleidsmakers doelmatiger en sneller kunnen reageren op problemen en hiervoor alle beschikbare EU-fondsen en -programma’s op dit gebied optimaal kunnen gebruiken.

KERNPUNTEN

Sectoroverschrijdend beleid

Om een uitvoerig sectoroverschrijdend jeugdbeleiduit te voeren, moeten EU-landen:

 • rekening houden met jeugdvraagstukken bij de ontwikkeling van beleidslijnen op het vlak van onderwijs, opleiding, tewerkstelling en andere domeinen die van invloed zijn op jongeren. Voor een doeltreffende uitvoering hiervan is samenwerking vereist tussen instellingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau;
 • overkoepelende jeugdstrategieën implementeren die relevante beleidsmaatregelen ter bestrijding van problemen van jongeren aan elkaar koppelen en jongeren en jeugdorganisaties hierbij betrekken;
 • methoden instellen om de situatie van jongeren te monitoren, en empirisch onderbouwde en op kennis gebaseerde maatregelen mogelijk maken.

Ze vragen de Europese Commissie om:

 • zich te beraden over hoe de nieuwe gecoördineerde clusterbeleidsbenadering van de Commissie doeltreffend moet worden toegepast bij het aanpakken van problemen van jongeren;
 • na te gaan hoe in andere beleidsdomeinen die invloed hebben op jongeren rekening wordt gehouden met jongerenproblemen.

Ze verzoeken de EU-landen en de Commissie om:

 • het Erasmus+-programma ten volle te benutten om sectoroverschrijdende samenwerking te bevorderen;
 • bewijs te verzamelen over hoe sectoroverschrijdende samenwerking positieve resultaten kan opleveren.

Een aanpak op maat

Op maat gemaakte, speciaal ontworpen sectoroverschrijdende benaderingen van programma’s zijn vereist om de sociaal-economische uitdagingen waar jongeren mee te maken krijgen, aan te pakken.

EU-landen wordt verzocht:

 • de partnerschapsaanpak bij de uitvoering van maatregelen zoals de Jongerengarantie te versterken;
 • steun te vragen voor de uitvoering van activiteiten in de jeugdsector die uit hoofde van de jongerengarantie-initiatieven worden gefinancierd;
 • samenwerking tussen instellingen voor formeel onderwijs (zoals scholen en universiteiten) en aanbieders van niet-formeel leren (zoals jeugdcentra en sportclubs) te versterken teneinde vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan;
 • de samenwerking tussen jeugdwerk en sociale diensten te bevorderen om de integratie van jongeren in de maatschappij te versterken.

De Commissie wordt verzocht om de interactie tussen de bij de uitvoering van de jongerengarantie betrokken jeugdbeleidsmakers en ngo’s op EU-niveau te faciliteren.

Zowel EU-landen als de Commissie wordt verzocht om:

 • te overwegen gebruik te maken van de Europese structuurfondsen en het Erasmus+-programma teneinde de uitdagingen voor jonge mensen aan te pakken;
 • kwesties te bespreken bij de volgende in het kader van het EU-werkplan voor jeugdzaken georganiseerde activiteit inzake intercollegiaal leren tussen EU-landen betreffende het versterken van sectoroverschrijdend jeugdbeleid op nationaal niveau.

Jeugdwerk

De Raad van de EU verzoekt EU-landen en de Commissie om de waarde van jeugdwerk bij het aanpakken van jeugdvraagstukken te benadrukken door:

 • jeugdwerk en niet-formele leerinstrumenten te erkennen, zoals het Jongerenpas-certificaat op het gebied van tewerkstelling, opleiding, onderwijs en cultuur;
 • de mogelijkheden te onderzoeken om het Jongerenpas-certificaat te integreren en het als nationaal erkenningsinstrument te gebruiken.

Voor meer informatie:

GERELATEERDE BESLUITEN

Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 20 mei 2014 over een werkplan voor Jeugdzaken van de Europese Unie voor 2014-2015 (PB C 183 van 14.6.2014, blz. 5-11)

Laatste bijwerking 24.09.2015

Top