EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bevordering van de democratie en mensenrechten in landen buiten de EU (2014-2020)

Bevordering van de democratie en mensenrechten in landen buiten de EU (2014-2020)

Met deze verordening wordt een financieringsinstrument voor de bevordering en ondersteuning van democratie en mensenrechten in de hele wereld vastgesteld, waarmee steun wordt verleend ongeacht de toestemming van de regeringen van de betrokken derde landen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 235/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor democratie en mensenrechten in de wereld.

SAMENVATTING

De kerndoelstelling van het Europees instrument voor democratie en mensenrechten (European Instrument for Democracy and Human Rights - EIDHR) is het verlenen van steun aan de ontwikkeling en consolidering van de democratie in landen buiten de EU en de eerbiediging van de mensenrechten.

Dit EU-instrument werd ontwikkeld ter aanvulling op andere EU-middelen waarmee democratie en mensenrechten worden bevorderd (zoals politieke dialoog of allerlei instrumenten voor financiële en technische samenwerking).

STEUN OM MENSENRECHTEN OVER DE HELE WERELD TE BESCHERMEN

Het EIDHR zal onder meer het volgende steunen:

  • een meer representatieve democratie, waarmee politiek pluralisme, vrijheid van meningsuiting en vrij gebruik van het internet worden bevorderd;
  • de bevordering van de mensenrechten en fundamentele vrijheden zoals neergelegd in de Universele Verklaring van de mensenrechten van de VN (nl. de afschaffing van de doodstraf, de voorkoming van foltering, de bevordering van de vrijheid van gedachte, godsdienst of overtuiging);
  • bescherming van en steun aan mensenrechtenverdedigers;
  • een sterkere nadruk op kwetsbare groepen (nationale, etnische, godsdienstige, taalkundige of seksuele minderheden), waarbij de aandacht ook wordt gericht op rechten van vrouwen en kinderen;
  • het stimuleren van een maatschappelijk middenveld, d.i. de participatie van burgers, waaronder hun samenwerking met lokale autoriteiten en de relevante staatsinstellingen;
  • EU-missies voor verkiezingswaarnemingen (electoral observation missions - EOM), de follow-up van de aanbevelingen daarvan en de verbetering van democratische en verkiezingsprocessen.

FLEXIBELE AANPAK OM TE REAGEREN OP GEVAARLIJKE SITUATIES

EIDHR zal sterker gericht zijn op noodsituaties waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden het meest in gevaar zijn. Het zal op een snellere en flexibelere manier kunnen reageren, door middel van specifieke financieringsmechanismes zoals rechtstreekse subsidies waar uitnodigingen niet mogelijk zijn als gevolg van het moeilijke politieke klimaat voor burgers, bijvoorbeeld risico op intimidatie of vergelding.

De EU moet zorgen voor het meest efficiënte gebruik van de beschikbare middelen voor een optimale lokale impact van de actie.

SLEUTELROL VAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Met het EIDHR kan de EU steun verlenen voor de ontwikkeling van bloeiende maatschappelijke middenvelden en hun specifieke rol als belangrijke actor voor een positieve verandering op het vlak van mensenrechten en democratie in de betrokken landen.

BUDGET EN IMPLEMENTERING

Het EIDHR-budget voor 2014-2020 is 1, 333 miljard EUR. De meeste van de regels en procedures om dit programma te implementeren, zitten vervat in Verordening (EU) nr. 236/2014, een horizontale verordening waarmee alle externe instrumenten van de EU op elkaar worden afgestemd en waarmee hun implementering wordt vereenvoudigd.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 235/2014

1.1.2014

-

PB L 77 van 15.3.2014

Laatste wijziging: 17.09.2014

Top