Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Waarborging van veilige explosieven voor niet-militair gebruik

Waarborging van veilige explosieven voor niet-militair gebruik

Het beleid van de Europese Unie (EU) inzake explosieven voor civiel gebruik heeft drie hoofddoelen. Deze omvatten: i) de verwezenlijking van een interne EU-markt voor de handel van explosieven voor civiel gebruik; ii) de harmonisatie van veiligheidseisen op een hoog niveau van bescherming; iii) de opstelling van een administratief systeem voor toezicht op de overbrenging van explosieven en munitie.

BESLUIT

Richtlijn 2014/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn worden de regels vastgesteld voor het in de handel brengen van en de controle op explosieven voor civiel gebruik in de EU. De richtlijn is niet van toepassing op:

 • explosieven die bestemd zijn voor gebruik door het leger of de politie;
 • pyrotechnische artikelen; of
 • munitie (onderworpen aan uitzonderingen).

KERNPUNTEN

De richtlijn legt de verantwoordelijkheden vast van fabrikanten, importeurs en distributeurs met betrekking tot de handel in commerciële explosieven:

 • Explosieven die op de EU-markt worden aangeboden, moeten voorzien zijn van de CE-markering om aan te tonen dat deze voldoen aan alle essentiële veiligheidseisen krachtens de EU-wetgeving.
 • Om de CE-markering te verkrijgen moet de fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, gedetailleerde technische documentatie opstellen voor de producten en ervoor zorgen dat deze getraceerd kunnen worden.
 • Importeurs moeten nagaan of de fabrikanten de conformiteitsbeoordeling correct hebben uitgevoerd en de aangestelde nationale autoriteit informeren om de veiligheid te controleren als ze vinden dat de explosieven een risico vormen.
 • Alle vereiste documentatie moet worden vastgelegd en moet gedurende tien jaar worden bijgehouden.
 • De documentatie en veiligheidsinformatie moeten worden geschreven in een taal die gemakkelijk verstaanbaar is voor de eindgebruiker.
 • Het postadres van fabrikanten en importeurs moet worden vermeld op het explosief.
 • Distributeurs moeten nagaan of het explosief voorzien is van de CE-markering en gepaard gaat met de nodige documenten en instructies, opgesteld in een taal die eenvoudig kan worden begrepen door de eindgebruiker in het land van bestemming. Als zij vinden dat de explosieven een risico vormen, moeten ze de aangestelde nationale autoriteit hierover inlichten dat deze de veiligheid dienovereenkomstig moet controleren.

De richtlijn:

 • legt ook voorschriften vast voor de organen die de conformiteitsbeoordelingen uitvoeren en onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn.
 • specificeert de stappen die moeten worden genomen door nationale markttoezichtautoriteiten om niet-conforme producten te identificeren, de import van gevaarlijke producten uit niet-EU-landen te verhinderen en alle passende corrigerende maatregelen te nemen.

WANNEER TREEDT DE RICHTLIJN IN WERKING?

De richtlijn zal vanaf 20 april 2016 in werking treden. Deze vervangt Richtlijn 93/15/EEG vanaf 20 april 2016.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/28/EU

18.4.2014

19.4.2016

PB L 96 van 29.3.2014, blz. 1-44

Laatste bijwerking 12.02.2015

Top