Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid

Van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid

 

SAMENVATTING VAN:

Mededeling (COM(2016) 234 definitief) — Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid

WAT IS HET DOEL VAN DEZE MEDEDELING?

Deze mededeling beschrijft een strategie voor het zo goed mogelijk ondersteunen van vluchtelingen en ontheemden door de EU in situaties die langere tijd voortduren, zoals de crisis in Syrië. Deze strategie is gericht op het bevorderen van weerbaarheid* en zelfredzaamheid.

KERNPUNTEN

Het probleem van gedwongen ontheemding vraagt om verdere actie van de EU. Deze mededeling van de Europese Commissie behelst een op ontwikkeling gerichte aanpak van gedwongen ontheemding en is gebaseerd op verbeterd bewijsmateriaal van wat wel werkt en wat niet. De mededeling beoogt te voorkomen dat ontheemding te lang voortduurt en is gericht op het geleidelijk beëindigen van de afhankelijkheid van humanitaire hulp van ontheemden.

Een ander accent

Het beleid bouwt voort op de EU-strategie voor samenhang van noodhulp, rehabilitatie en ontwikkeling (LRRD) teneinde een strategie te ontwikkelen die humanitaire hulp, ontwikkelingssamenwerking en politieke betrokkenheid op elkaar laat aansluiten. De elementen zijn:

  • Vroegtijdige betrokkenheid van alle actoren. Politieke en ontwikkelingsactoren moeten al vanaf het begin bij een ontheemdingscrisis worden betrokken, om te zorgen voor verbetering van levensomstandigheden en om oplossingen te vinden die de ontheemding een halt kunnen toeroepen.
  • Er moeten strategieën op basis van bewijsmateriaal worden opgesteld: waardoor wordt ontheemding veroorzaakt en wat zijn de gevolgen ervan? Deze moeten leiden tot bescherming en zelfredzaamheid op lange termijn, meer persoonlijke waardigheid en het terugdringen van de gevolgen voor gastlanden.
  • Van strategieën naar programmeringen die zijn afgestemd op de financiële cycli van de EU. Daarnaast moeten tussen de EU en gastlanden overeengekomen doelstellingen rekening houden met onverwachte toestromen van ontheemden, zonder dat lokale ontwikkelingsprogramma's in gevaar komen of lokale gemeenschappen fragieler worden gemaakt.
  • Regionale samenwerking. Landen die voor gemeenschappelijke uitdagingen staan, moeten beter samenwerken. Academische en arbeidsmobiliteit moeten worden gestimuleerd, evenals intensievere contacten met wetgevende instanties en bedrijven, vakbonden en sociale partners.
  • Samenwerken met partnerlanden. De wettelijke registratie van ontheemde bevolkingsgroepen moet worden bevorderd, alsmede een geleidelijke integratie in het sociale en economische leven van de gemeenschap. Ook moet samenwerking met lokale instanties worden gestimuleerd.
  • Betrokkenheid van de privésector. De privésector moet aan het begin van een crisis in de planning worden opgenomen. Samenwerking tussen de privé- en de publieke sector moet worden bevorderd, inclusief het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap van ontheemden en hulp bij het (weer) opstarten van ondernemingen.
  • Kwalitatief goed onderwijs is belangrijk voor de bescherming van kinderen en een topprioriteit. De kloof tussen het onderwijs in noodsituaties en het openbaar onderwijs moet worden gedicht en gastlanden moeten worden gestimuleerd om het potentieel van ontheemd onderwijspersoneel te benutten.
  • Toegang tot de arbeidsmarkt. Het is van groot belang overheden van gastlanden te helpen om ontheemden toegang te geven tot de arbeidsmarkt en goede banen en hen tegelijkertijd te beschermen tegen uitbuiting.
  • Toegang tot dienstverlening. Het is van essentieel belang overheden van gastlanden te helpen bij dienstverlening op het gebied van huisvesting, gezondheidszorg, veiligheid, justitie en sociale bescherming voor ontheemden.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

* KERNBEGRIPPEN

Weerbaarheid: het vermogen om te herstellen van, of zich snel aan te passen aan schokkende gebeurtenissen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid (COM(2016) 234 final, 26.4.2016).

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Werkdocument van de diensten van de Commissie behorende bij het document Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's — Waardig leven: van afhankelijkheid van steun tot zelfredzaamheid — Gedwongen ontheemding en ontwikkeling (SWD(2016) 142 final, 26.4.2016).

Laatste bijwerking 19.09.2016

Top