EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1305/2013 – Steun voor plattelandsontwikkeling

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

In de verordening:

 • wordt uiteengezet hoe het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in de periode 2014-2020 bijdraagt tot de ontwikkeling van plattelandsgebieden en een landbouwsector die:
  • veerkrachtig, competitief en innovatief is;
  • klimaatvriendelijk en ecologisch evenwichtig is;
  • sociaal inclusief is;
 • staan de regels voor de EU-steun voor door het Elfpo gefinancierde plattelandsontwikkeling;
 • wordt uitgelegd hoe het Elfpo werkt en wat de doelstellingen zijn.

De verordening is gewijzigd bij Verordening (EU) 2017/2393 die een reeks technische wijzigingen bevat van de vijf verordeningen betreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU:

De verordening is verder gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/2220 die onder meer overgangsbepalingen bevat voor de uitvoering van het Elfpo, met inbegrip van specifieke middelen om de landbouwsector en de plattelandsgebieden in de EU te helpen bij het herstel na de COVID-19-pandemie.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Het Elfpo heeft ten doel:

 • het concurrentievermogen in de landbouw te stimuleren;
 • ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen duurzaam worden beheerd en dat maatregelen om klimaatverandering aan te pakken doelmatig worden uitgevoerd;
 • een evenwichtige territoriale ontwikkeling van plattelandsgebieden in de EU te realiseren, met inbegrip van het scheppen en behouden van werkgelegenheid.

Prioriteiten

De EU ondersteunt acties om zes prioriteitsdoelstellingen te verwezenlijken:

 • bevordering van de kennisoverdracht en innovatie;
 • het versterken van de levensvatbaarheid en het concurrentievermogen van alle landbouwtypen en het duurzaam bosbeheer;
 • bevordering van de organisatie van de voedselketen, met inbegrip van de verwerking en afzet van landbouwproducten, dierenwelzijn en het risicobeheer;
 • herstel, instandhouding en verbetering van ecosystemen die verbonden zijn met de landbouw en de bosbouw;
 • bevordering van het efficiënte gebruik van hulpbronnen en de omslag naar een koolstofarme economie;
 • bevordering van sociale inclusie, armoedebestrijding en economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.

De EU-landen en -regio’s kunnen ook kwesties behandelen die van bijzonder belang zijn in hun gebied, zoals:

 • jonge landbouwers;
 • kleine landbouwbedrijven;
 • berggebieden;
 • vrouwen in plattelandsgebieden;
 • beperking van en aanpassing aan klimaatverandering en biodiversiteit.

Begroting

 • De Elfpo-begroting is in 2015 vastgesteld op 99,3 miljard euro. Ten minste 30 % hiervan moet worden gebruikt voor maatregelen om het milieu te beschermen en klimaatverandering te bestrijden, en 5 % wordt voorbehouden voor strategieën voor plaatselijke ontwikkeling.
 • Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/791 houdt een herziening in van de verdeling van de begroting over de EU-steun voor programma’s voor plattelandsontwikkeling (bijlage I van Verordening (EU) nr. 1305/2013).

Wijziging van de verordening in 2017

Verordening (EU) 2017/2393, die van toepassing is sinds 1 januari 2018, heeft ten doel de toegang van landbouwers tot financiering uit hoofde van het GLB te vereenvoudigen en verbeteren. De verordening voorziet onder meer in:

 • een nieuw sectorspecifiek inkomensstabiliseringsinstrument, waaruit landbouwers van wie het inkomen ernstig is gedaald, worden vergoed;
 • steun voor verzekeringscontracten in gevallen waarin meer dan 20 % van de gemiddelde jaarproductie van een landbouwer verloren is gegaan, bijvoorbeeld door ongunstige weersomstandigheden.

Uitvoering

Op grond van deze verordening dient beleid inzake plattelandsontwikkeling in overeenstemming te zijn met andere beleidslijnen op dit gebied. Er zijn regels en overeenkomsten op EU-niveau om ervoor te zorgen dat EU-financiering doeltreffend wordt gebruikt, waardoor overlappingen en tegenstrijdigheden zoveel mogelijk worden beperkt.

COVID-19-pandemie

 • Wijzigingsverordening (EU) 2020/872 voorziet in uitzonderlijke tijdelijke noodbijstand uit hoofde van het Elfpo voor landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) die actief zijn op het gebied van de verwerking, afzet of ontwikkeling van landbouwproducten en katoen.
 • De EU-lidstaten moeten de steun richten op begunstigden die het meest zijn getroffen door de COVID-19-crisis, op basis van het beschikbare bewijs en objectieve en niet-discriminerende selectiecriteria.
 • De steun moet de vorm aannemen van een vaste betaling die uiterlijk op 30 juni 2021 wordt gedaan, op basis van de door de nationale bevoegde autoriteit uiterlijk op 31 december 2020 goedgekeurde aanvragen voor steun.
 • Het maximumsteunbedrag mag niet hoger zijn dan 7 000 euro per landbouwer en 50 000 euro per kmo.

Overgangsbepalingen voor de jaren 2021 en 2022

 • Door Wijzigingsverordening (EU) nr. 2020/2220, aangenomen in december 2020, is de verdere toepassing mogelijk van de regels van het GLB-kader voor de periode 2014-2020 en is de continuïteit gegarandeerd van de betalingen aan landbouwers en andere begunstigden van steun uit het Elfpo in 2021 en 2022, totdat het nieuwe kader vanaf 1 januari 2023 van toepassing is.
 • Daarnaast zal de uitzonderlijke tijdelijke steun aan landbouwers en kleine en middelgrote ondernemingen die in het bijzonder door de COVID-19-crisis zijn getroffen, een oplossing bieden voor de aanhoudende liquiditeitsproblemen die een bedreiging vormen voor de continuïteit van de landbouw en van kleine ondernemingen die landbouwproducten verwerken, afzetten of ontwikkelen.
 • Het totale bedrag aan EU-steun voor plattelandsontwikkeling van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 zal maximaal 26 896 831 880 euro in lopende prijzen bedragen, overeenkomstig het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021 tot en met 2027.
 • Een extra bedrag van 8 070 486 840 euro in lopende prijzen moet beschikbaar worden gesteld als aanvullende middelen uit het Elfpo voor het herstel van de landbouwsector en de plattelandsgebieden in de EU voor de jaren 2021 en 2022. De verordening bevat gedetailleerde regels over hoe deze middelen moeten worden toegewezen aan prioriteiten zoals economische en sociale ontwikkeling, klimaatactie, dierenwelzijn, enz.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2014 van toepassing.

ACHTERGROND

Het Elfpo is een van de twee fondsen die geld verstrekken voor de tenuitvoerlegging van het GLB (het andere is het Europees Landbouwgarantiefonds). Het ondersteunt de doelstellingen van de Europa 2020-strategie door plattelandsontwikkeling in de hele EU te stimuleren, samen met andere initiatieven op dit gebied om effectief gebruik van EU-geld te waarborgen.

Kijk voor meer informatie op:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1009 van de Commissie van 10 juli 2020 tot wijziging van de Uitvoeringsverordeningen (EU) nr. 808/2014 en (EU) nr. 809/2014 wat betreft bepaalde maatregelen om de door de COVID-19-uitbraak veroorzaakte crisis aan te pakken (PB L 224 van 13.7.2020, blz. 1-6)

Verordening (EU) 2020/872 van het Europees Parlement en de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1305/2013 wat betreft een specifieke maatregel om uitzonderlijke tijdelijke steun te verlenen uit hoofde van het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) in reactie op de COVID-19-uitbraak (PB L 204 van 26.6.2020, blz. 1-3)

Verordening (EU) 2019/288 van het Europees Parlement en de Raad van 13 februari 2019 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 en (EU) nr. 1307/2013 wat betreft bepaalde voorschriften inzake rechtstreekse betalingen en steun voor plattelandsontwikkeling voor de jaren 2019 en 2020 (PB L 53 van 22.2.2019, blz. 14-16)

Verordening (EU) 2017/2393 van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2017 tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1305/2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo), (EU) nr. 1306/2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1307/2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en (EU) nr. 652/2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal (PB L 350, 29.12.2017, blz. 15-49)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1-17)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 18-68)

Zie de geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 69-124)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 652/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot vaststelling van bepalingen betreffende het beheer van de uitgaven in verband met de voedselketen, diergezondheid en dierenwelzijn, alsmede in verband met plantgezondheid en teeltmateriaal, tot wijziging van de Richtlijnen 98/56/EG, 2000/29/EG en 2008/90/EG van de Raad, de Verordeningen (EG) nr. 178/2002, (EG) nr. 882/2004 en (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijn 2009/128/EG van het Europees Parlement en de Raad en Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van de Besluiten 66/399/EEG en 76/894/EEG en Beschikking 2009/470/EG van de Raad (PB L 189, 27.6.2014, blz. 1-32)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320-469)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake de financiering, het beheer en de monitoring van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordeningen (EEG) nr. 352/78, (EG) nr. 165/94, (EG) nr. 2799/98, (EG) nr. 814/2000, (EG) nr. 1290/2005 en (EG) nr. 485/2008 van de Raad (PB L 347, 20.12.2013, blz. 549-607)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1307/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 637/2008 van de Raad en Verordening (EG) nr. 73/2009 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608-670)

Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671-854)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 08.04.2021

Top