Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1305/2013 – steun voor plattelandsontwikkeling

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

In deze verordening:

 • wordt uiteengezet hoe het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) streeft naar ontwikkeling van de landbouwsector in de komende periode 2014-2020
  • territoriaal en ecologisch meer evenwichtig, en klimaatvriendelijker
  • bestendig, competitief en innovatief;
 • staan de regels voor EU-steun voor door Elfpo gefinancierde plattelandsontwikkeling;
 • wordt uitgelegd hoe Elfpo werkt en wat de doelstellingen zijn.

KERNPUNTEN

Doelstellingen

Het Elfpo tracht:

 • het concurrentievermogen in de landbouw te verbeteren;
 • ervoor te zorgen dat natuurlijke hulpbronnen duurzaam beheerd worden en dat maatregelen om klimaatverandering aan te pakken doelmatig worden uitgevoerd;
 • ervoor te zorgen dat plattelandsgebiedenin de hele EU ontwikkelingssteun ontvangen, onder meer door nieuwe banen te scheppen en bestaande banen te beschermen.

Prioriteiten

De EU ondersteunt acties om zes prioriteitsdoelstellingen te behalen:

 • 1.

  verbeterde kennisoverdracht en innovatie;

 • 2.

  een concurrerendere landbouwsector en duurzaam beheerde bossen;

 • 3.

  een betere organisatie van de voedselketen, inclusief verwerking, marketing en risicobeheer;

 • 4.

  herstelde, bewaarde en verbeterde ecosystemen;

 • 5.

  verbeterde hulpbronnenefficiëntie en een soepele overgang naar een koolstofarme economie; en

 • 6.

  verhoogde sociale insluiting, verminderde armoede en betere economische ontwikkeling in plattelandsgebieden.

EU-landen en regio's kunnen zich ook richten op kwesties van bijzonder belang in hun gebied, zoals

 • jonge boeren
 • kleine boerderijen
 • berggebieden
 • vrouwen in plattelandsgebieden
 • aanpassing aan en matiging van klimaatverandering
 • korte toeleveringsketens (d.w.z. de volgorde van processen met betrekking tot de productie en distributie van landbouwproducten).

Begroting

 • De Elfpo-begroting voor het jaar 2015 bedraagt 99,3 miljard EUR. Minstens 30 % hiervan moet worden gebruikt voor maatregelen om het milieu te beschermen en klimaatverandering te bestrijden, en 5 % is voorbehouden voor de ontwikkeling van lokale strategieën.
 • In Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/791 van de Commissie wordt de verdeling gewijzigd van de EU-steun aan programma’s voor plattelandsontwikkeling (Bijlage I van Verordening (EU) nr. 1305/2013).

Uitvoering

Door deze verordening moet beleid inzake plattelandsontwikkeling overeenstemmen met andere beleidslijnen op dit gebied. Er zijn EU-regels en afspraken tussen EU-landen die ervoor moeten zorgen dat EU-financiering doelmatig ingezet wordt en tegenstrijdigheden en overlappingen zoveel mogelijk beperkt worden.

WANNEER TREEDT DEZE VERORDENING IN WERKING?

De verordening is in werking vanaf 1 januari 2014.

ACHTERGROND

Het Elfpo is een van de twee fondsen die geld verstrekken voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de EU. Het fonds ondersteunt de doelstellingen van de Europa 2020-strategie door plattelandsontwikkeling in de hele EU te stimuleren, samen met andere initiatieven op dit gebied om effectief gebruik van EU-geld te waarborgen.

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 487-548).

Opeenvolgende wijzigingen in Verordening (EU) nr. 1305/2013 zijn verwerkt in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320-469)

Zie geconsolideerde versie

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 807/2014 van de Commissie van 11 maart 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 1–17)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 808/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake bijstand voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (Elfpo) en tot invoering van overgangsbepalingen (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 18-68)

Zie geconsolideerde versie

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 809/2014 van de Commissie van 17 juli 2014 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 1306/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft het geïntegreerd beheers- en controlesysteem, plattelandsontwikkelingsmaatregelen en de randvoorwaarden (PB L 227 van 31.7.2014, blz. 69-124)

Zie geconsolideerde versie

Gedelegeerde verordening (EU) 2015/791 van de Commissie van 27 april 2015 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad inzake steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (PB L 127 van 22.5.2015, blz. 1-4)

Laatste bijwerking 31.08.2016

Top