EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Landbouwers in de ultraperifere gebieden - EU-steun

Landbouwers in de ultraperifere gebieden - EU-steun

De Europese Unie hanteert speciale regels ter ondersteuning van de landbouw in gebieden die beïnvloed worden door hun geografische afstand tot de hoofdmarkt van de EU, door hun land en klimaat of door hun economische afhankelijkheid van een klein aantal producten.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 228/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 13 maart 2013 houdende specifieke maatregelen op landbouwgebied ten behoeve van de ultraperifere gebieden van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006 van de Raad.

SAMENVATTING

De Europese Unie hanteert speciale regels ter ondersteuning van de landbouw in gebieden die beïnvloed worden door hun geografische afstand tot de hoofdmarkt van de EU, door hun land en klimaat of door hun economische afhankelijkheid van een klein aantal producten.

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Door deze verordening kunnen er speciale regelingen worden getroffen ter compensatie voor de moeilijkheden waarmee de ultraperifere gebieden van de EU worden geconfronteerd als gevolg van hun afgelegen locatie. De verordening heeft twee doelstellingen:

 • 1.

  het waarborgen van de levering aan deze gebieden van producten die van essentieel belang zijn voor menselijke consumptie, voor de verwerking of als productiemiddel in de landbouw tegen een kostprijs die hun isolement compenseert. Om op de lange termijn de continuïteit en ontwikkeling van lokale landbouwproductie te waarborgen, mogen deze kosten niet zodanig zijn dat deze de lokale productie van deze producten zouden schaden;

 • 2.

  het behouden en verder versterken van het concurrentievermogen van traditionele landbouwactiviteiten.

KERNPUNTEN

De speciale regelingen voor de ultraperifere gebieden staan bekend als Posei (van het Franse „Programme d'Options Spécifiques à l'Éloignement et l'Insularité” - Programma van speciaal op een afgelegen en insulair karakter afgestemde maatregelen).

Gebieden die in aanmerking komen

De gebieden die in aanmerking komen voor Posei-middelen zijn:

 • Frankrijk: Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Réunion en Mayotte;
 • Portugal: de Azoren en Madeira;
 • Spanje: de Canarische Eilanden.

Beheer en begroting van Posei-programma's

Elk van de betrokken EU-landen beslist over het passende geografische niveau waarop de programma's worden vastgesteld. Elk jaar zijn de volgende bedragen beschikbaar voor de drie EU-landen in kwestie in relatie tot hun ultraperifere gebieden, zoals bedoeld in artikel 30, leden 2 en 3, van de verordening:

 • Franse overzeese departementen: 278,41 miljoen EUR (waarvan een maximaal bedrag van 26,9 miljoen EUR voor specifieke voorzieningsregelingen);
 • Azoren en Madeira: 106,21 miljoen EUR (waarvan een maximaal bedrag van 21,2 miljoen EUR voor specifieke voorzieningsregelingen);
 • Canarische Eilanden 268,42 miljoen EUR (waarvan een maximaal bedrag van 72,7 miljoen EUR voor specifieke voorzieningsregelingen).

Specifieke voorzieningsregelingen

Waar overeengekomen worden deze toegekend op voorwaarde dat het effect van het economische voordeel aan de eindgebruiker ten goede komen. Het voordeel wordt berekend als zijnde gelijk aan het bedrag van de vrijstelling van invoerrechten of het steunbedrag.

Voor het aanvragen van invoer-, vrijstellings- of steuncertificaten is geen zekerheid vereist. De beheersautoriteiten kunnen evenwel voorzien in het stellen van zekerheden voor een bedrag dat gelijk is aan het bedrag van het toegekende voordeel.

Maatregelen ten gunste van lokale landbouwproducten

In het programma kunnen maatregelen worden opgenomen om de productie, verwerking of verkoop van landbouwproducten in de ultraperifere gebieden te ondersteunen.

Elke maatregel kan uit een reeks acties bestaan. Voor elke actie worden in het programma minstens de volgende elementen vastgesteld: de begunstigden, de voorwaarden om in aanmerking te komen en het unitaire steunbedrag dat aan de actie is toegewezen.

Controles en sancties

Producten die onder specifieke voorzieningsregelingen vallen, worden bij binnenkomst in de ultraperifere gebieden gecontroleerd, evenals wanneer ze worden uitgevoerd of verzonden. Wanneer de regels niet worden nageleefd, kunnen de autoriteiten het aan de marktdeelnemer (d.w.z. landbouwers en bedrijven die boerderijen bezitten) toegekende voordeel terugvorderen en hun registratie tijdelijk of definitief schrappen.

Maatregelen ter ondersteuning van lokale landbouwproducten worden door middel van administratieve controles en controles ter plaatse gecontroleerd. In geval van een onverschuldigde betaling moet de betrokken begunstigde het bedrag in kwestie terugbetalen.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

Vanaf 21 maart 2013. De verordening strekt tot intrekking van Verordening (EG) nr. 247/2006.

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Commissie over Posei-programma's en specifieke maatregelen ten gunste van kleinere eilanden in de Egeïsche Zee.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding en toepasbaarheid

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 228/2013

21.3.2013

-

PB L 78 van 20.3.2013, blz. 23-40

Laatste bijwerking 16.03.2015

Top