EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (2014-2020)

Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (2014-2020)

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 508/2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV) heeft tot doel om bewoners van kustgebieden en mensen die werkzaam zijn in de visserij- en aquacultuursector te helpen zich aan te passen aan het nieuwe, hervormde gemeenschappelijke visserijbeleid (GVB) van de EU voor de periode 2014-2020.

KERNPUNTEN

Begroting en prioriteiten

Met een begroting van 6,5 miljard euro voor de periode 2014-2020 wordt met het EFMZV naar het volgende gestreefd:

 • heropbouw van visbestanden, reductie van de impact van de visserij op het mariene milieu en geleidelijke uitbanning van teruggooi (het op zee lozen van ongewenste bijvangsten, waarbij vissen worden teruggegooid in zee, ongeacht of ze dood of levend zijn, omdat ze te klein zijn, omdat de visser geen quota heeft om ze te vangen of vanwege bepaalde vangstsamenstellingsvoorschriften);
 • ondersteuning van kleinschalige, lokale visserij en jonge vissers;
 • hulp voor gemeenschappen om hun lokale economie te diversifiëren;
 • financiering van projecten die werkgelegenheid creëren en de kwaliteit van het leven aan Europa’s kusten verbeteren;
 • ondersteuning van Europese aquacultuur (teelt van vissen en schaal- en schelpdieren);
 • financiering van de verbetering van wetenschappelijke kennis van het mariene milieu en de verzameling en het beheer van gegevens, zodat beslissingen genomen worden op basis van betrouwbare informatie;
 • versterking van controleprogramma’s voor visserij;
 • ondersteuning van innovatieve investeringen in vissersvaartuigen, bijvoorbeeld om de selectiviteit van vistuig te verbeteren (vistuig voor bepaalde afmetingen en soorten dat het mogelijk maakt andere vissen te vermijden of onbeschadigd terug te zetten);
 • ondersteuning (onder bepaalde voorwaarden) van investeringen in voorzieningen of aan boord om de uitstoot van verontreinigende stoffen of broeikasgassen te reduceren;
 • verbetering van de afzet en verwerking in de visserij- en aquacultuursector;
 • ondersteuning van het geïntegreerd maritiem beleid van de EU door de bevordering van grens- en sectoroverschrijdende coördinatie (bijvoorbeeld maritieme ruimtelijke ordening, geïntegreerde maritieme bewaking en verbetering van de kennis over de staat van het mariene milieu).

Uitvoering

 • Het EFMZV is medefinancierder van projecten in EU-landen die nationale financiering bieden. EU-landen stellen een operationeel programma op waarin wordt vermeld hoe zij van plan zijn het toegewezen geld uit te geven. Zodra de Europese Commissie deze programma’s goedkeurt, moeten de nationale overheden beslissen welke projecten gefinancierd worden.
 • Sinds de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 508/2014 heeft de Commissie regels aangenomen die met name van toepassing zijn op gedetailleerde technische aspecten van de uitvoering. Deze omvatten:
 • Een volledige lijst met uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen is beschikbaar op de website van het EFMZV.

COVID-19-pandemie — wijziging van de verordening

 • Verordening (EU) nr. 508/2014 wordt gewijzigd met Verordening (EU) 2020/560, om specifieke maatregelen in te voeren om de gevolgen van de COVID-19-pandemie te beperken. Na de uitbraak is de vraag naar visserij- en aquacultuurproducten aanzienlijk gedaald, met ernstige sociaal-economische gevolgen voor gemeenschappen waar visserij en aquacultuur een belangrijke rol spelen.
 • Op grond van de gewijzigde verordening kan met het EFMZV steun worden gegeven voor:
  • de tijdelijke stopzetting van visserijactiviteiten, ook voor de binnenvisserij en vissers te voet;
  • bepaalde economische verliezen voor aquacultuurproducenten en ‐verwerkingsbedrijven en in de ultraperifere gebieden, mits zij het gevolg zijn van de COVID‐19-uitbraak.
 • Met de maatregelen kan ook werkkapitaal worden verstrekt aan aquacultuurproducenten en verwerkingsbedrijven, evenals steun aan producentenorganisaties en verenigingen van producentenorganisaties voor de opslag van visserij- en aquacultuurproducten.
 • Met deze verordening wordt ook een flexibelere hertoewijzing van de financiële middelen binnen het operationele programma van elk EU-land mogelijk en wordt de procedure voor de wijziging van de operationele programma’s vereenvoudigd.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 1 januari 2014 van toepassing. De tijdelijke maatregelen in verband met de COVID-19-uitbraak gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 februari 2020 en zijn beschikbaar tot en met 31 december 2020.

ACHTERGROND

Het EFMZV is het financieel instrument ter ondersteuning van het GVB voor de periode 2014-2020. Het is een van de vijf Europese structuur- en investeringsfondsen die elkaar aanvullen en die gericht zijn op het bevorderen van een herstel in Europa op basis van groei en banen.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 149 van 20.5.2014, blz. 1-66)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EU) nr. 508/2014 zijn opgenomen in de oorspronkelijke tekst. Deze geconsolideerde versie heeft slechts informatieve waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/852 van de Commissie van 27 maart 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de gevallen van niet-naleving en de gevallen van ernstige niet-naleving van de voorschriften van het gemeenschappelijk visserijbeleid die kunnen leiden tot een onderbreking van de betalingstermijn of een schorsing van betalingen in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (PB L 135 van 2.6.2015, blz. 13-17)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1362/2014 van de Commissie van 18 december 2014 tot vaststelling van voorschriften inzake een vereenvoudigde procedure voor de goedkeuring van bepaalde wijzigingen van uit het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij gefinancierde operationele programma’s en van voorschriften inzake de vorm en de presentatie van de jaarverslagen over de uitvoering van deze programma’s (PB L 365 van 19.12.2014, blz. 124-136)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1243/2014 van de Commissie van 20 november 2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de door de lidstaten te verstrekken informatie en inzake de gegevensbehoeften en de synergieën tussen mogelijke gegevensbronnen (PB L 334 van 21.11.2014, blz. 39-51)

Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1242/2014 van de Commissie van 20 november 2014 tot vaststelling van voorschriften op grond van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, met betrekking tot de presentatie van de relevante cumulatieve gegevens over concrete acties (PB L 334 van 21.11.2014, blz. 11-38)

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1014/2014 van de Commissie van 22 juli 2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 2328/2003, (EG) nr. 861/2006, (EG) nr. 1198/2006 en (EG) nr. 791/2007 van de Raad en Verordening (EU) nr. 1255/2011 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de inhoud en de opzet van een gemeenschappelijk monitoring- en evaluatiesysteem voor concrete acties in het kader van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (PB L 283 van 27.9.2014, blz. 11-19)

Zie geconsolideerde versie.

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 763/2014 van de Commissie van 11 juli 2014 houdende uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EU) nr. 508/2014 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij met betrekking tot de technische kenmerken van voorlichtings- en publiciteitsmaatregelen en instructies over de vormgeving van het embleem van de Unie (PB L 209 van 16.7.2014, blz. 1-4)

2014/372/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 11 juni 2014 tot vaststelling van de naar jaar en lidstaat uitgesplitste verdeling van de totale middelen van het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij die onder gedeeld beheer beschikbaar zijn voor de periode 2014-2020 (Kennisgeving geschied onder nummer C(2014) 3781) (PB L 180 van 20.6.2014, blz. 18-20)

Laatste bijwerking 09.06.2020

Top