EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De financiële regels voor de EU-begroting

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nieuwe financiële regels voor de EU-begroting (Financieel Reglement)' for an updated information about the subject.

De financiële regels voor de EU-begroting

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 — Financiële regels voor de EU-begroting

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • De financiële regeling bevat de operationele beginselen en de basisregels voor de EU-begroting.
 • De technische details worden vastgelegd in de toepassingsvoorschriften, die zijn aangenomen door de Europese Commissie.

KERNPUNTEN

Met de financiële regeling die samen met de toepassingsvoorschriften sinds 1 januari 2013 van toepassing is, worden eerdere voorschriften herzien, teneinde EU-middelen te vereenvoudigen, de verantwoordingsplicht te versterken en ze doeltreffender te maken voor begunstigden zoals ondernemingen, ngo’s, onderzoekers en anderen.

In het algemeen zijn de wijzigingen toegespitst op drie gebieden:

 • 1.

  Vereenvoudiging: bureaucratie verminderen, procedures bespoedigen en een aandachtsverschuiving van papierwerk naar prestaties, bijvoorbeeld verkorte betalingstermijnen voor begunstigden, duidelijkere termijnen en indicatieve termijnen voor financieringsaanvragen, en meerjarenprogramma’s in plaats van jaarlijkse werkprogramma’s over hoe toekomstige EU-middelen zullen worden besteed.

 • 2.

  Aansprakelijkheid: gedegen financieel beheer en de bescherming van de financiële belangen van de EU door bijvoorbeeld te garanderen dat de EU-landen meer verantwoordelijkheid nemen voor het financiële beheer van EU-middelen, en het stroomlijnen en harmoniseren van de uitvoering van EU-middelen via onder andere nationale agentschappen van EU-landen, niet-EU-landen en internationale organisaties.

 • 3.

  Innovatie: het gebruik van diverse financiële mechanismen zoals leningen, vermogen en garanties die de impact van EU-middelen helpen versterken. Andere vernieuwingen omvatten het uitreiken van meer prijzen door de Europese Commissie voor innovatieve oplossingen van problemen en het vergemakkelijken van de oprichting van trustfondsen van zowel EU- als niet-EU-donoren.

De uitvoeringsbepalingen zijn vastgesteld in de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie en hebben betrekking op een aantal aspecten van de uitvoering van de financiële regeling, waaronder begrotingsbeginselen en de opstelling en structuur van de begroting.

Verordening (EU, Euratom) nr. 2015/1929 wijzigt Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 om de aanbestedingsprocedures van de EU-instellingen aan te passen aan de nieuwe regelgeving die van toepassing is op de EU-landen opgenomen in Richtlijnen 2014/23/EU en 2014/24/EU. De verordening vereist onder andere dat:

 • de EU-instellingen bepaalde verplichtingen in verband met milieu-, sociaal, of arbeidsrecht moeten naleven door deze in de minimumeisen van hun contracten op te opnemen.
 • de Commissie een systeem van vroegtijdige opsporing en uitsluiting opstelt om de financiële belangen van de EU te beschermen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2013 in werking getreden.

ACHTERGROND

Financieel reglement en uitvoeringsvoorschriften

BESLUIT

Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012, blz. 1-96)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn (EU, Euratom) nr. 966/2012 werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie dient slechts ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB L 362 van 31.12.2012, blz. 1-111). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 24.02.2016

Top