EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De dienstenrichtlijn van de EU

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2006/123/EG— Dienstenrichtlijn

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Ze beoogt het wegnemen van handelsbelemmeringen bij diensten in de EU, door

het vereenvoudigen van administratieve procedures voor dienstverleners,

het versterken van de rechten van consumenten en bedrijven, en

het aanmoedigen van samenwerking tussen EU-landen.

KERNPUNTEN

Wat omvang betreft, heeft de richtlijn betrekking op een groot aantal diensten, waaronder

detail- en groothandel van goederen en diensten,

de activiteiten van de meest gereglementeerde beroepen zoals juridische en belastingadviseurs, architecten en ingenieurs,

bouwdiensten,

bedrijfsgerelateerde diensten zoals onderhoud van kantoren, management consultancy en evenementorganisatie, en

toerisme en de vrijetijdssector.

Bepaalde diensten zijn van de richtlijn uitgesloten. Deze omvatten financiële diensten, bepaalde elektronischecommunicatiediensten, diensten van uitzendbureaus, particuliere beveiligingsdiensten en gokken.

Door de richtlijn kunnen bedrijven zich in andere EU-landen vestigen. Hiervoor moeten EU-landen verschillende maatregelen treffen, waaronder:

het opzetten van aanspreekpunten voor informatie over en steun bij administratieve procedures en ervoor zorgen dat zulke procedures elektronisch kunnen worden afgehandeld;

het herzien en vereenvoudigen van al hun vergunningstelsels inzake toegang tot diensten;

het afschaffen van discriminerende eisen, zoals nationaliteit of verblijfplaats, en restrictieve voorwaarden, zoals toetsing van economische behoeften die eisen dat bedrijven aan de autoriteiten bewijzen dat er vraag is naar hun diensten.

Vergelijkbare garanties worden verstrekt voor de rechten van afnemers van diensten (consumenten of bedrijven) om hun vertrouwen in de eengemaakte markt te versterken. EU-landen worden dus verzocht om:

belemmeringen weg te nemen voor afnemers die een beroep willen doen op diensten die worden aangeboden door aanbieders die in een ander EU-land zijn gevestigd, zoals de verplichting om een goedkeuring te ontvangen;

discriminerende eisen af te schaffen die op de nationaliteit of verblijfplaats van de aannemer zijn gebaseerd;

algemene informatie en bijstand beschikbaar te stellen wat betreft wettelijke eisen, met name consumentenbeschermingsvoorschriften, en beroepsprocedures die van toepassing zijn in andere EU-landen.

De dienstenrichtlijn moest tegen 28 december 2009 in alle EU-landen zijn omgezet in nationale wetgeving. In 2012 keurde de Europese Commissie een Mededeling over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn goed. Dit verslag:

heeft de balans opgemaakt met betrekking tot de vooruitgang die EU-landen hebben geboekt bij het wegnemen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor de eengemaakte markt voor diensten,

identificeerde beperkingen die nog niet werden weggewerkt, zoals het gebruik van vestigingsvoorwaarden of de toetsing van economische behoeften, en

stelde maatregelen voor om de werking van de eengemaakte markt voor diensten te verbeteren.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Sinds 28 december 2006. Ze moest tegen 28 december 2009 zijn omgezet in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Dienstenrichtlijn

BESLUIT

Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PB L 376 van 27.12.2006, blz. 36-68)

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s: op weg naar een betere werking van de eengemaakte dienstenmarkt — voortbouwen op de resultaten van het in de dienstenrichtlijn vastgelegde proces van wederzijdse beoordeling (COM(2011) 20 definitief van 27.1.2011)

Besluit 2011/130/EU van de Commissie van 25 februari 2011 tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (PB L 53 van 26.2.2011, blz. 66-72)

De achtereenvolgende wijzigingen van Richtlijn 2011/130/EU werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn. Een partnerschap voor nieuwe groei in diensten 2012-2015 (COM(2012) 261 final van 8 juni 2012)

Uitvoeringsbesluit 2014/148/EU van de Commissie van 17 maart 2014 tot wijziging van Besluit 2011/130/EU tot vaststelling van minimumvoorschriften voor de grensoverschrijdende verwerking van documenten die door de bevoegde autoriteiten elektronisch zijn ondertekend krachtens Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt (PB L 80 van 19.3.2014, blz. 7-9)

Laatste bijwerking 09.11.2015

Top