EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Certificering van machinisten die locomotieven en treinen besturen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2007/59/EG inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de EU besturen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

De richtlijn bevat de eisen en procedures voor de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de EU besturen.

KERNPUNTEN

Bij toepassing van de richtlijn mogen EU-landen vrijstelling verlenen aan machinisten die uitsluitend besturen op:

 • metro- en tramsystemen en andere light-railsystemen;
 • vervoersnetten die zijn gescheiden van de rest van het spoorwegsysteem en uitsluitend bestemd zijn voor lokale, stedelijke of voorstedelijke diensten voor personen- en goederenvervoer;
 • particuliere spoorweginfrastructuren;
 • baanvakken die tijdelijk gesloten zijn voor het normale verkeer.

Certificering van machinisten

Machinisten moeten geschikt zijn en over de vereiste kwalificaties beschikken. Daarnaast moeten zij in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • een vergunning waaruit blijkt dat de machinist voldoet aan de minimumvoorwaarden voor medische en geestelijke geschiktheid, vooropleiding en algemene beroepsvaardigheden;
 • een geharmoniseerd aanvullend bevoegdheidsbewijs waarin de infrastructuur (spoor) en het rollend materieel (treintypen) worden genoemd waar of waarmee de machinist mag rijden.

Verkrijgen van een vergunning en een bevoegdheidsbewijs

 • Aanvragers moeten aan de volgende eisen voldoen:
  • minimaal twintig jaar oud zijn, hoewel EU-landen vergunningen mogen afgeven voor hun eigen grondgebied aan machinisten vanaf achttien jaar;
  • een basisopleiding hebben gevolgd en aan de medische eisen van de richtlijn voldoen;
  • bewijs overleggen van lichamelijke geschiktheid door een medisch onderzoek te ondergaan, uitgevoerd door een door de bevoegde autoriteit erkende arts;
  • psychologische geschiktheid aantonen door een onderzoek te ondergaan, uitgevoerd door een door de bevoegde autoriteit erkende psycholoog;
  • bewijs overleggen van hun beroepsbekwaamheid en, indien van toepassing, hun taalkennis.
 • De bevoegde autoriteit moet de vergunning binnen één maand na ontvangst van de benodigde documenten afgeven. De vergunning geldt voor een periode van tien jaar.
 • De aanvullende bevoegdheidsbewijzen worden afgegeven door de werkgevers van de machinisten, d.w.z. spoorwegondernemingen of infrastructuurbeheerders.

Wat is de rol van de nationale bevoegde autoriteiten?

De autoriteit die door een EU-land is aangesteld voor het afgeven van vergunningen aan machinisten heeft een aantal taken waaronder:

 • het afgeven en bijwerken van vergunningen, het verstrekken van duplicaten, en het opschorten en intrekken van vergunningen waar nodig;
 • zorgen voor periodieke examens en/of keuringen;
 • zorgen voor het bekendmaken en bijhouden van een register van geaccrediteerde of erkende personen en instanties (artsen, opleiders, examinatoren, enz.);
 • het bijhouden en bijwerken van een register van vergunningen die zijn afgegeven, gewijzigd, opgeschort, ingetrokken, zijn gemeld als verloren of vernietigd, of zijn verlopen;
 • het toezicht houden op het certificeringsproces voor machinisten en het uitvoeren van de nodige controles aan boord van treinen die rijden binnen de EU.

Spoorwegondernemingen moeten:

 • een register bijhouden van alle geharmoniseerde bevoegdheidsbewijzen die zijn afgegeven, die zijn verlopen, gewijzigd, opgeschort of ingetrokken, of zijn gemeld als verloren of vernietigd;
 • een systeem invoeren om hun machinisten te monitoren en onmiddellijk maatregelen te nemen als er twijfel ontstaat over de geschiktheid van een machinist.

Uiterlijk per 29 oktober 2018 moeten alle machinisten beschikken over vergunningen en certificaten die aan deze richtlijn voldoen.

Wijzigingen van Richtlijn 2007/59/EG

De richtlijn is bij verschillende gelegenheden gewijzigd:

 • door Richtlijn 2014/82/EU; dit betreft kleine wijzigingen van de eisen voor het afgeven van een vergunning en een certificaat om een uniforme toepassing in alle EU-landen te waarborgen;
 • door Richtlijn (EU) 2016/882 en door Verordening (EU) 2019/554; dit betreft een wijziging van Bijlage VI bij de richtlijn met betrekking tot de taalvereisten voor machinisten;
 • door Verordening (EU) 2020/698; dit betreft specifieke en tijdelijke maatregelen die met het oog op de COVID-19-pandemie zijn ingevoerd in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving. De verordening verlengt de in Richtlijn 2007/59/EG opgenomen termijnen met zes maanden.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is sinds 4 december 2007 van toepassing en EU-landen moesten de richtlijn voor 3 december 2009 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Ga voor meer informatie naar:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen (PB L 315 van 3.12.2007, blz. 51-78)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2007/59/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EU) 2020/698 van het Europees Parlement en de Raad van 25 mei 2020 tot vaststelling van specifieke en tijdelijke maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak in verband met de vernieuwing of verlenging van bepaalde certificaten, getuigschriften en vergunningen, en het uitstel van bepaalde periodieke controles en periodieke opleidingen op bepaalde gebieden van de vervoerswetgeving (PB L 165 van 27.5.2020, blz. 10-24)

Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU van de Commissie van 14 februari 2014 inzake een proefproject ter uitvoering van de verplichtingen tot administratieve samenwerking die zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 45 van 15.2.2014, blz. 36-39)

Besluit 2011/765/EU van de Commissie van 22 november 2011 inzake criteria voor de erkenning van opleidingscentra voor treinbestuurders, inzake criteria voor de erkenning van examinatoren van treinbestuurders en inzake criteria voor de organisatie van examens overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 314 van 29.11.2011, blz. 36-40)

Aanbeveling 2011/766/EU van de Commissie van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingcentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 314 van 29.11.2011, blz. 41-46)

Verordening (EU) nr. 36/2010 van de Commissie van 3 december 2009 inzake communautaire modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen en aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 13 van 19.1.2010, blz. 1-27)

Zie de geconsolideerde versie

Beschikking 2010/17/EG van de Commissie van 29 oktober 2009 tot vaststelling van de basisparameters voor registers van machinistenvergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen als bedoeld in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 8 van 13.1.2010, blz. 17-31)

Laatste bijwerking 22.07.2020

Top