EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Efficiënte en veilige centrale-verwarmingsketels

Efficiënte en veilige centrale-verwarmingsketels

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 92/42/EEG betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels

SAMENVATTING

Centraleverwarmingsketels moeten voldoen aan de EU-eisen inzake ecologisch ontwerp.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn bepaalt de vereisten inzake energie-efficiëntie* voor nieuwe met vloeibare of gasvormige brandstoffen gestookte centraleverwarmingsketels.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op verwarmingsketels met een nominaal vermogen van niet minder dan 4 kW en niet meer dan 400 kW, in het bijzonder:

standaardketels;

lagetemperatuurketels;

gasgestookte ketels.

Ze is niet van toepassing op:

centraleverwarmingsketels die gestookt kunnen worden met verschillende brandstoffen, waaronder vaste brandstoffen;

doorstroomtoestellen voor de ogenblikkelijke bereiding van warm water;

ketels die moeten worden gestookt met brandstoffen waarvan de eigenschappen aanzienlijk afwijken van normaal in de handel verkrijgbare olie en gas;

fornuizen en toestellen om een ruimte te verwarmen en die als nevenfunctie warm water leveren voor centrale verwarming en voor gebruik als tapwater;

toestellen met een nuttig vermogen van minder dan 6 kW die gebruikmaken van zwaartekrachtcirculatie en uitsluitend zijn ontworpen voor de productie en opslag van warm tapwater;

ketels die volgens bijzondere specificaties worden vervaardigd, d.w.z. die eenmalig en niet als deel van een serie worden geproduceerd;

warmtekrachtkoppelingseenheden* (Richtlijn 2004/8/EG).

Normalisatie en CE-markering

Alle verwarmingsketels die worden vervaardigd volgens de geharmoniseerde Europese normen moeten voldoen aan de essentiële vereisten die zijn vastgesteld in de richtlijn. Voordat de EC-markering van overeenstemming wordt aangebracht, wordt een beoordeling uitgevoerd door:

instanties aangewezen door EU-landen in overeenstemming met de minimale beoordelingscriteria en bekendgemaakt aan de Commissie en de andere EU-landen;

of door de fabrikanten zelf.

Ecologisch ontwerp

De richtlijn is een van de maatregelen voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp, die de rendementseisen voor individuele productgroepen vaststelt. Ze schrapt de mogelijkheid voor EU-landen om een specifieke etiketteringsregeling toe te passen voor verwarmingsketels die efficiënter zijn dan de standaardtoestellen. Bedrijfssectoren kunnen ook vrijwillige overeenkomsten afsluiten om het energieverbruik van hun producten te verminderen. De Commissie keurt deze overeenkomsten formeel goed en houdt toezicht op de uitvoering ervan.

De EU-richtlijn inzake energie-efficiëntie stelt verplichte doelen vast voor EU-landen om een energie-efficiëntiedoelstelling van 20 % te behalen tegen 2020. Als deel van dit beleid werd in 2013 een aantal energie-efficiëntieregels voor verwarmingsketels gepubliceerd. Die bepaalden minimale normen en een energie-etiketteringssysteem.

Verordening (EU) nr. 813/2013, die Richtlijn 92/42/EEG wijzigt, stelt de eisen vast inzake ecologisch ontwerp voor ruimteverwarmingstoestellen* en combinatieverwarmingstoestellen* die niet op basis van biomassa werken en waarvan de nominale warmteafgifte minder is dan 400 kW.

KERNBEGRIPPEN

* Energie-efficiëntie: minder energie verbruiken om dezelfde dienst te leveren, in dit geval minder verwarmingsenergie voor dezelfde temperatuur.

* Warmtekrachtkoppeling: het gelijktijdig produceren van elektriciteit en warmte, die allebei worden gebruikt.

* Ruimteverwarmingstoestel: een toestel uitgerust met een of meer warmtegeneratoren dat warmte levert aan een centraleverwarmingssysteem op basis van water om een binnenruimte op gelijke temperatuur te houden.

* Combinatieverwarmingstoestel: een ruimteverwarmingstoestel met ketel dat ontworpen is om ook warmte te genereren voor het afleveren van warm drinkwater of warm water voor sanitaire doeleinden, en dat gekoppeld is aan een externe voorziening van drinkwater of water voor sanitaire doeleinden.

Voor meer informatie, zie Verwarmingstoestellen, op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 92/42/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 92/42/EEG

3.6.1992

31.12.1992

PB L 167 van 22.6.1992, blz. 17-28

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 93/68/EEG

2.8.1993

1.7.1994

PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1-22

Richtlijn 2008/28/EG

21.3.2008

PB L 81 van 20.3.2008, blz. 48-50

Verordening (EU) nr. 813/2013

26.9.2013

PB L 239 van 6.9.2013, blz. 136-161

Achtereenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Richtlijn 92/42/EEG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (PB L 153 van 18.6.2010, blz. 13-35)

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1-56)

Laatste bijwerking 22.10.2015

Top