EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-normen voor natuurlijk mineraalwater

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2009/54/EG — Exploitatie en in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn harmoniseert de voorwaarden waaronder natuurlijk mineraalwater in de EU mag worden verkocht, en waarborgt dat dit veilig is voor menselijke consumptie.

KERNPUNTEN

 • Nationale overheden moeten ervoor zorgen dat het water voldoet aan de EU-wetgeving voordat de status van natuurlijk mineraalwater wordt toegekend. Elk EU-land informeert de Europese Commissie wanneer een dergelijke erkenning wordt toegekend of ingetrokken.
 • Natuurlijk mineraalwater dat wordt ingevoerd in de EU moet worden gecertificeerd en moet voldoen aan dezelfde criteria als die gelden voor concurrenten binnen de EU.
 • Natuurlijk mineraalwater mag geen andere behandeling ondergaan dan de afscheiding van labiele elementen, zoals ijzer- en zwavelverbindingen.
 • Natuurlijk mineraalwater moet aan de bron en bij verkoop vrij zijn van parasieten, verschillende coliforme bacteriën en andere ingrediënten die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.
 • De verpakking van natuurlijk mineraalwater moet deugdelijk zijn afgedicht om mogelijke besmetting te voorkomen.
 • Natuurlijk mineraalwater mag, waar van toepassing, worden verkocht volgens de onderstaande definities:
  • natuurlijk mineraalwater;
  • natuurlijk mineraalwater met toegevoegd koolzuurgas*;
  • natuurlijk gashoudend* mineraalwater;
  • met brongas versterkt natuurlijk mineraalwater.
 • Op de etikettering is de volgende informatie verplicht:
  • de analytische samenstelling van het water;
  • de plaats waar de bron wordt geëxploiteerd en de naam van de bron;
  • informatie over eventuele behandelingen.
 • Gebruik van verschillende handelsbenamingen van een natuurlijk mineraalwater afkomstig van eenzelfde bron is verboden.
 • Er mag niet worden beweerd dat het water over kenmerken beschikt waarover het niet beschikt.
 • De term „bronwater” mag alleen worden gebruikt voor in zijn natuurlijke staat voor menselijke consumptie bestemd water dat bij de bron is gebotteld en voldoet aan in de wet voorgeschreven gezondheids- en etiketteringsvoorwaarden.
 • Een nationale autoriteit die van mening is dat een natuurlijk mineraalwater mogelijk schadelijk is voor de menselijke gezondheid, mag de verkoop daarvan beperken of opschorten. De betreffende autoriteit stelt andere EU-landen en de Commissie hiervan in kennis.
 • De wetgeving is niet van toepassing op water dat wordt gezien als geneesmiddel, of op natuurlijk mineraalwater dat wordt gebruikt voor behandelingen in thermale en hydrothermale kuuroorden.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 16 juli 2009 van toepassing.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op de website van de Europese Unie: natuurlijk mineraalwater en bronwater.

KERNBEGRIPPEN

* natuurlijk mineraalwater met toegevoegd koolzuurgas: water waaraan koolzuurgas (CO2) is toegevoegd dat een andere oorsprong heeft dan het watervlak of de onderaardse laag waarvan het afkomstig is.

* natuurlijk gashoudend mineraalwater: water waarvan het gehalte aan CO2 afkomstig van de bron, na eventueel decanteren en botteling, even groot is als bij het ontspringen. Hierbij wordt, indien van toepassing, rekening gehouden met het opnieuw inbrengen van een hoeveelheid van hetzelfde watervlak of dezelfde onderaardse laag afkomstige CO2, equivalent met het gas dat tijdens die bewerking is vrijgekomen.

BESLUIT

Richtlijn 2009/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de exploitatie en het in de handel brengen van natuurlijk mineraalwater (Herschikking) (PB L 164 van 26.6.2009, blz. 45-58)

Laatste bijwerking 12.04.2016

Top