EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vissersvaartuigen — De veiligheid en gezondheid van werknemers aan boord

Vissersvaartuigen — De veiligheid en gezondheid van werknemers aan boord

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 93/103/EG – Minimumvoorschriften voor veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn beschrijft maatregelen en verantwoordelijkheden om de gezondheid en veiligheid aan boord van vissersvaartuigen te verbeteren.

KERNPUNTEN

Eigenaren van vissersschepen moeten, gegeven de weersomstandigheden die mogen worden verwacht, ervoor zorgen dat het gebruik van de schepen geen gevaar vormt voor de veiligheid en gezondheid. Krachtens de bepalingen van Richtlijn 89/391/EEG moeten ze ook letten op risico's voor achterblijvende werknemers als hun collega's hun werkplek verlaten om actie te ondernemen naar aanleiding van gevaarlijke situaties.

Nieuwe vissersschepen en ingrijpende reparaties van en veranderingen aan bestaande schepen moesten uiterlijk 23 november 1995 aan minimumveiligheids- en gezondheidsvoorschriften voldoen, terwijl bestaande schepen 7 jaar extra hadden om daaraan te voldoen.

Elk voorval op zee dat de veiligheid en gezondheid van werknemers aan boord aantast, moet aan de relevante autoriteiten en in het logboek van het schip worden vermeld.

Om ervoor te zorgen dat de richtlijn wordt nageleefd, moeten EU-landen de schepen regelmatig door speciaal daarvoor bevoegde autoriteiten laten controleren.

Verplichtingen voor de eigenaar

Eigenaren moeten ervoor zorgen dat de schepen, de installaties en de inrichtingen schoon en goed onderhouden zijn en moeten op de volgende gebieden de gedetailleerde eisen in acht nemen die in de bijlagen bij de richtlijn staan:

 • zeewaardigheid en stabiliteit;
 • mechanische en elektrische installaties;
 • radioverbindingsinstallatie;
 • vluchtwegen en nooduitgangen;
 • branddetectie en -bestrijding;
 • ventilatie in gesloten werkruimten;
 • temperatuur in de werkruimten;
 • natuurlijke en kunstmatige verlichting van de werkplekken;
 • vloeren, schotten en plafonds;
 • deuren;
 • wegen — gevarenzones;
 • inrichting van de werkruimten;
 • verblijfsruimten;
 • sanitaire voorzieningen;
 • eerste hulp;
 • valrepen en loopplanken;
 • lawaai.

Er dienen functionele en geschikte reddingsmiddelen aan boord te zijn.

Opleiding en advies

Werknemers moeten op de hoogte worden gehouden van alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen en moeten een passende opleiding krijgen, in het bijzonder in het voorkomen van ongelukken en het gebruik van reddingsmiddelen. Personen die het bevel over een vaartuig kunnen krijgen moeten aanvullende opleiding krijgen in het voorkomen van beroepsziekten en arbeidsongevallen, de stabiliteit van het vaartuig en de handhaving daarvan onder normale beladingsomstandigheden, en navigatie en radioverbindingen.

Werknemers, of hun vertegenwoordigers, moeten overeenkomstig Richtlijn 89/391/EEG worden geraadpleegd over veiligheids- en gezondheidsmaatregelen. Vertegenwoordigers moeten de middelen krijgen om deze taken te vervullen, waaronder ook tijd zonder inhouding van loon, en mogen daarvan geen nadeel ondervinden. Zij moeten overeenkomstig de bepalingen over de deelneming van de werknemers in Richtlijn 89/391/EEG ook in de gelegenheid worden gesteld om hun opmerkingen voor te leggen tijdens bezoeken en inspecties.

Tenuitvoerlegging

EU-landen moeten elke 5 jaar verslag uitbrengen aan de Europese Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van de richtlijn, waaronder ook de standpunten van de werkgevers en werknemers.

In een verslag uit 2009 van de Commissie wordt een beoordeling gegeven van de praktische tenuitvoerlegging van deze richtlijn en de richtlijn over de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen uit 1992.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 2 januari 1994 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 23 november 1995 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 93/103/EG van de Raad van 23 november 1993 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid bij het werk aan boord van vissersvaartuigen (Dertiende bijzondere richtlijn in de zin van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 89/391/EEG) (PB L 307 van 13.12.1993, blz. 1-17)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 93/103/EG zijn in de oorspronkelijke tekst verwerkt. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Richtlijn 89/391/EEG van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (PB L 183 van 29.6.1989, blz. 1-8)

Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 92/29/EEG van 31 maart 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid ter bevordering van een betere medische hulpverlening aan boord van schepen (PB L 113 van 30.4.1992, blz. 19-36)

Zie de geconsolideerde versie.

Verslag van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over de praktische tenuitvoerlegging van de Richtlijnen 93/103/EG (vissersvaartuigen) en 92/29/EEG (medische hulpverlening aan boord van schepen) inzake de gezondheid en veiligheid op het werk (COM(2009) 599 definitief van 29.10.2009)

Laatste bijwerking 18.08.2016

Top