Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Erkenningsregeling voor beroepskwalificaties

Erkenningsregeling voor beroepskwalificaties

Deze richtlijn brengt een regeling tot stand voor de erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie (EU), die onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing is op de andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ze moet de arbeidsmarkt flexibeler maken, diensten verder liberaliseren, de automatische erkenning van kwalificaties bevorderen en administratieve procedures vereenvoudigen.

BESLUIT

Richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

SAMENVATTING

Deze richtlijn brengt een regeling tot stand voor de erkenning van beroepskwalificaties in de Europese Unie (EU), die onder bepaalde voorwaarden ook van toepassing is op de andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland. Ze moet de arbeidsmarkt flexibeler maken, diensten verder liberaliseren, de automatische erkenning van kwalificaties bevorderen en administratieve procedures vereenvoudigen.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Ze stelt de regels vast voor de wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties tussen EU-landen, EER-landen die geen deel uitmaken van de EU en Zwitserland.
 • Ze voert een wederzijdse beoordeling in van nationale beroepsregelingen en een transparantie-oefening (d.w.z. het doorlichten van de toegangsbeperkingen tot beroepen en het analyseren van de noodzaak ervan).
 • Ze is van toepassing op alle staatsburgers van EU-landen, EER-landen die geen deel uitmaken van de EU en Zwitserland die een gereglementeerd beroep willen uitoefenen, hetzij als zelfstandige, hetzij als werknemer, in een ander land dan dat waar ze hun beroepskwalificatie hebben verworven.
 • De Europese Commissie heeft een interactieve kaart uitgegeven van de gereglementeerde beroepen in Europa. Dat zijn beroepen waarvoor specifieke kwalificaties vereist zijn om toegang te hebben tot het beroep en dat te mogen uitoefenen. Daartoe behoren ook beroepen waarvoor een specifieke beschermde beroepstitel geldt, zoals bijvoorbeeld beëdigd ingenieur in het Verenigd Koninkrijk.
 • Deze richtlijn is niet van toepassing op zaken die worden geregeld door specifieke richtlijnen, zoals Richtlijn 2006/43/EG betreffende wettelijke auditors. Een ander specifiek geval is het beroep van advocaat. De kwalificaties van advocaten vallen onder Richtlijn 2005/36/EG, maar ze profiteren ook van twee specifieke richtlijnen (77/249/EEG en 98/5/EG) waarin bijkomende manieren worden voorgesteld waarop ze grensoverschrijdende diensten kunnen aanbieden, hetzij tijdelijk, hetzij door zich permanent te vestigen in een ander land van de EU.

KERNPUNTEN

Tijdelijke mobiliteit

Als beroepsbeoefenaars hun diensten op tijdelijke basis in een ander EU-land willen aanbieden, kunnen ze dat in principe op basis van hun vestiging (d.w.z. het recht om hun beroep uit te oefenen) in hun thuisland. Het gastland kan een voorafgaande verklaring van hen eisen, maar ze hoeven de erkenningsprocedure niet te doorlopen. Dat is niet van toepassing op beroepen die verband houden met de volksgezondheid of de openbare veiligheid. Daarvoor kunnen EU-landen voorafgaande erkenning van de kwalificatie eisen.

Permanente vestiging

De richtlijn voorziet in drie erkenningsregelingen voor kwalificaties:

 • 1.

  Automatische erkenning voor beroepen waarvan de minimumopleidingseisen geharmoniseerd zijn op Europees niveau: artsen, verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, tandartsen, dierenartsen, verloskundigen, apothekers en architecten.

 • 2.

  Automatische erkenning voor bepaalde beroepen: ambachtslieden en beroepsbeoefenaars uit handel en industrie kunnen de automatische erkenning van hun kwalificaties op basis van hun beroepservaring aanvragen.

 • 3.

  De algemene regeling voor de bovenvermelde beroepen die niet in aanmerking komen voor automatische erkenning is gebaseerd op het principe van wederzijdse erkenning van kwalificaties. Dat geldt ook voor de andere gereglementeerde beroepen: iedereen krijgt er toegang toe die kan aantonen volledig gekwalificeerd te zijn in hun thuisland. Als de autoriteiten van het gastland evenwel belangrijke verschillen vaststellen tussen de opleiding die werd gevolgd in het land van oorsprong en de opleiding die voor dezelfde activiteit vereist is in hun eigen land, kunnen ze van de betreffende persoon een proeve van bekwaamheid of aanpassingsstage eisen, in principe naar keuze van de persoon.

Europees beroepsbewijs

De richtlijn werd gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU (van toepassing in de EU-landen vanaf 18 januari 2016), die in de invoering van een Europees beroepsbewijs voorziet. Daardoor zullen geïnteresseerde burgers eenvoudiger en sneller erkenning van hun kwalificaties kunnen verkrijgen via een gestandaardiseerde elektronische procedure. Het bewijs wordt gebaseerd op het gebruik van het informatiesysteem interne markt en wordt afgegeven in de vorm van een elektronisch certificaat. Het Europees beroepsbewijs zal in de eerste fase uitgereikt worden aan verantwoordelijk algemeen ziekenverplegers, fysiotherapeuten, apothekers, berggidsen en vastgoedmakelaars.

De richtlijn uit 2013 maakt het alle burgers bovendien mogelijk erkenning van hun professionele kwalificaties aan te vragen via één aanspreekpunt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING EN WAT IS DE OMZETTINGSTERMIJN?

Richtlijn 2005/36/EG werd van kracht op 20 oktober 2005 en diende te zijn omgezet in nationaal recht tegen 20 oktober 2007. De laatste wijzigingen, ingevoerd door Richtlijn 2013/55/EU, werden van kracht op 17 januari 2014 met 18 januari 2016 als uiterste datum voor omzetting in nationaal recht.

ACHTERGROND

Aangezien in veel EU-landen de beroepsbevolking kleiner wordt, zal de vraag naar hoogopgeleide mensen waarschijnlijk toenemen. Tegen 2020 zullen er naar schatting zestien miljoen hoogopgeleide mensen nodig zijn. Daarom is het nodig dat hun kwalificaties op een snelle, eenvoudige en betrouwbare wijze erkend worden in de hele EU.

Voor meer informatie, zie automatische erkenning op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2005/36/EG

20.10.2005

20.10.2007

PB L 255 van 30.9.2005, blz. 22-142

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2006/100/EG

1.1.2007

1.1.2007

PB L 363 van 20.12.2006, blz. 141-237

Verordening (EG) nr. 1430/2007

26.12.2007

-

PB L 320 van 6.12.2007, blz. 3-11

Verordening (EG) nr. 755/2008

21.8.2008

-

PB L 205 van 1.8.2008, blz. 10-12

Verordening (EG) nr. 279/2009

27.4.2009

-

PB L 93 van 7.4.2009, blz. 11-12

Verordening (EU) nr. 213/2011

24.3.2011

-

PB L 59 van 4.3.2011, blz. 4-7

Verordening (EU) nr. 623/2012

1.8.2012

-

PB L 180 van 12.7.2012, blz. 9-11

Richtlijn 2013/25/EU

1.7.2013

1.7.2013

PB L 158 van 10.6.2013, blz. 368-375

Richtlijn 2013/55/EU

17.1.2014

18.1.2016

PB L 354, 28.12.2013, blz. 132-170

Achtereenvolgende wijzigingen en verbeteringen aan Richtlijn 2005/36/EG zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 77/249/EEG van de Raad van 22 maart 1977 tot vergemakkelijking van de daadwerkelijke uitoefening door advocaten van het vrij verrichten van diensten (PB L 78 van 26.3.1977, blz. 17-18)

Richtlijn 98/5/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 1998 ter vergemakkelijking van de permanente uitoefening van het beroep van advocaat in een andere lidstaat dan die waar de beroepskwalificatie is verworven (PB L 77 van 14.3.1998, blz. 36-43)

Besluit 2007/172/EG van de Commissie van 19 maart 2007 tot oprichting van de Groep van coördinatoren voor de erkenning van beroepskwalificaties (PB L 79 van 20.3.2007, blz. 38-39)

Laatste bijwerking 17.08.2015

Top