EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De-minimisregel — Aanmeldingsvrijstelling voor kleine steunbedragen

De-minimisregel — Aanmeldingsvrijstelling voor kleine steunbedragen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 1407/2013 betreffende de-minimissteun voor staatssteun

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

Er wordt mee verwezen naar kleine staatssteunbedragen (zogenaamde de-minimissteun) die vrijgesteld zijn van controle op staatssteun aangezien ze geacht worden geen invloed te hebben op de mededinging en het handelsverkeer op de interne markt van de EU.

De-minimissteun verwijst naar geringe bedragen aan staatssteun aan ondernemingen (met name vennootschappen) die EU-landen niet hoeven aan te melden bij de Europese Commissie. Het maximum bedrag is 200 000 euro per onderneming over een periode van drie jaar.

KERNPUNTEN

Overheidsfinanciering, die voldoet aan de criteria van artikel 107, lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), vormt staatssteun en moet krachtens artikel 108, lid 3 van het VWEU bij de Commissie worden aangemeld. De Raad kan echter bepalen welke soorten steunmaatregelen zijn vrijgesteld van deze aanmeldingsverplichting en de Commissie kan verordeningen vaststellen met betrekking tot die soorten van staatssteun. De-minimissteun kan een van die soorten zijn en daarom niet onder de aanmeldingsprocedure vallen.

In 2006 heeft de Commissie een de-minimisverordening aangenomen (Verordening (EG) nr. 1998/2006) die geldig was voor de periode van 2007 tot 2013. Met die verordening werd het plafond voor vrijgestelde steun van 100 000 euro per onderneming over een periode van drie jaar verdubbeld naar 200 000 euro. Met deze stijging werd niet alleen rekening gehouden met de evolutie van de inflatie en het bruto binnenlands product in de EU tot 2006, maar ook met de te verwachten ontwikkeling van deze factoren tussen 2007 en 2013. Vanwege de financiële crisis was de reële inflatie veel lager dan in 2006 werd voorzien. Een verdere verhoging van het plafond was daarom niet gerechtvaardigd om deze redenen.

In de huidige Verordening (EU) nr. 1407/2013, waarmee Verordening (EG) nr. 1998/2006 wordt herzien en vervangen, is de behandeling van kleine steunmaatregelen verder vereenvoudigd. In het bijzonder zijn ondernemingen die in financiële moeilijkheden verkeren niet langer uitgesloten van het toepassingsgebied van de verordening, waardoor ze de-minimissteun kunnen ontvangen.

Daarnaast is de definitie van wat een „onderneming” is, vereenvoudigd en verduidelijkt. De details daarvan zijn te vinden in artikel 2, lid 2 van de verordening.

Bovendien kan voor gesubsidieerde leningen tot 1 miljoen euro ook gebruik worden gemaakt van de de-minimisverordening indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Meer details daarover zijn te vinden in artikel 4 van de verordening.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 1 januari 2014 van toepassing. Ze is van toepassing tot 31 december 2020.

ACHTERGROND

Na de uitbraak van COVID-19 en de introductie van maatregelen om met de gevolgen van de crisis om te gaan, heeft de Europese Commissie het volgende aangenomen:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PB L 352 van 24.12.2013, blz. 1-8)

Laatste bijwerking 02.06.2020

Top