EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0145

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen

COM/2022/145 final

Brussel, 23.3.2022

COM(2022) 145 final

2022/0096(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

Dit voorstel voorziet in uitzonderlijke en gerichte wijzigingen van het voor de Europese structuur- en investeringsfondsen en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) vastgestelde rechtskader voor de periode 2014-2020. Aanleiding zijn de invasie van Oekraïne door de Russische Federatie en de gevolgen daarvan voor de Europese Unie en vooral voor een aantal oostelijke regio’s.

De EU en vooral een aantal oostelijke regio’s worden als gevolg van de niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde militaire agressie van Rusland geconfronteerd met onmiddellijke uitdagingen, met name wat betreft de stroom van onderdanen van derde landen die Oekraïne na de invasie door Rusland ontvluchten.

De Commissie heeft via haar initiatief “Maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa” (CARE) van 8 maart 2022 reeds stappen ondernomen om de lidstaten hierin bij te staan. In het kader van dit initiatief is een aantal heel specifieke wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 voorgesteld om het voor de lidstaten makkelijker te maken om hun resterende toewijzingen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het FEAD uit hoofde van het meerjarig financieel kader 2014-2020 alsmede de middelen uit de herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU) op flexibelere wijze aan te wenden; dit moet met name worden bereikt door het EFRO en het ESF in staat te stellen acties te financieren die voor steun uit het andere fonds in aanmerking komen, met het doel om de uitdagingen op het gebied van de migratie zo doeltreffend en zo snel mogelijk het hoofd te bieden, en door de mogelijkheid van volledige medefinanciering door de EU voor een extra boekjaar in te voeren om de druk op de nationale begrotingen te verlichten.

Ondanks de flexibiliteit die het pakket CARE-maatregelen biedt, is het duidelijk dat de lidstaten te maken hebben met onmiddellijke extra druk op hun begrotingen als gevolg van het beheer van de massale toestroom van personen die Oekraïne ontvluchten. De lidstaten die een landgrens met Oekraïne delen, worden bijzonder zwaar getroffen, aangezien zij steun moeten verlenen op het gebied van huisvesting, sociale voorzieningen en vervoer, terwijl verschillende andere lidstaten zich als landen van eindbestemming eveneens voor de aankomst van – in vergelijking met de omvang van hun eigen bevolking – zeer grote aantallen mensen gesteld zien. Dit betekent een verdere terugslag voor de capaciteit van de lidstaten om te werken aan een veerkrachtig herstel na de COVID-19-pandemie.

Bijgevolg moet de steun uit de fondsen snel worden ingezet om de druk op de nationale begrotingen te verlichten. Daarom moet, als tijdelijke en uitzonderlijke maatregel en onverminderd de regels die onder normale omstandigheden gelden, het in het kader van React-EU betaalde voorfinancieringsbedrag voor alle lidstaten worden verhoogd. Aan de lidstaten die de grootste toestroom van personen die Oekraïne ontvluchten te verwerken krijgen, hetzij als doorreisland, hetzij als land van eindbestemming, moet een groter percentage verhoogde voorfinancieringsmiddelen worden toegewezen. Aangezien het aantal mensen dat de oorlog ontvlucht met het uur toeneemt en de lidstaten momenteel volop bezig zijn mensen te registreren, is er sprake van een zeer dynamische situatie. Om een idee te krijgen van de druk die in de huidige situatie wegens de grote instroom op de lidstaten rust, heeft de Commissie op basis van informatie die de lidstaten hebben verkregen uit het EU-netwerk voor paraatheid en crisisbeheer in verband met migratie, van internationale organisaties alsmede uit andere betrouwbare openbare bronnen, het aandeel van de instroom in verhouding tot de omvang van de bevolking berekend.

Om de rapportagelast voor de lidstaten in verband met deze aanvullende voorfinanciering te beperken, hoeft alleen in de eindverslagen over de uitvoering van de betrokken operationele programma’s verslag te worden uitgebracht over de wijze waarop deze aanvullende voorfinanciering is gebruikt om de situatie van personen die Oekraïne ontvluchten te verlichten en over de bijdrage daarvan aan het herstel van de economie.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Het voorstel is verenigbaar met het algemene rechtskader voor de Europese structuur- en investeringsfondsen en het FEAD, en beperkt zich tot gerichte en uitzonderlijke wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014. Het voorstel vormt ook een aanvulling op het eerdere voorstel tot wijziging van deze verordeningen in het kader van het CARE-voorstel van de Commissie van 8 maart 2022, alsook op alle andere maatregelen om de huidige ongekende problemen aan te pakken.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Het voorstel beperkt zich tot gerichte en uitzonderlijke wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014, en is verenigbaar met andere beleidsterreinen van de Unie.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Het voorstel is gebaseerd op artikel 175, derde alinea, en artikel 177 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Aangezien de lidstaten alleen de uitdagingen als gevolg van de aankomst van zeer grote aantallen mensen die Oekraïne ontvluchten niet in voldoende mate het hoofd kunnen bieden en dit dus beter op het niveau van de Unie kan gebeuren, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, voorzien in een hoger bedrag aan voorfinanciering dat in het kader van React-EU moet worden betaald.

Evenredigheid

Het voorstel vormt een uitzonderlijke en gerichte wijziging die niet verder gaat dan wat nodig is voor de verwezenlijking van de doelstelling om te voorzien in een in het kader van React-EU te betalen hoger bedrag aan voorfinanciering ter ondersteuning van maatregelen om de migratieproblemen als gevolg van de militaire agressie door de Russische Federatie aan te pakken en ter verlichting van de desbetreffende druk op de overheidsbegrotingen, zodat dan weer investeringen kunnen worden gemobiliseerd als reactie op de wijdverbreide volksgezondheidscrisis die de groei van regio’s treft.

Keuze van het instrument

Een verordening is het geschikte instrument om te voorzien in een in het kader van React-EU te betalen hoger bedrag aan voorfinanciering dat nodig is om deze ongekende omstandigheden het hoofd te bieden.

3.EVALUATIE,RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

N.v.t.

Raadpleging van belanghebbenden

Het voorstel volgt op uitwisselingen op hoog niveau met andere instellingen en lidstaten. Een openbare raadpleging is niet vereist, aangezien er geen effectbeoordeling nodig is.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

N.v.t.

Effectbeoordeling

Er is een effectbeoordeling uitgevoerd ter voorbereiding van de voorstellen voor Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014. Deze huidige gerichte wijziging als reactie op een kritieke situatie vereist geen afzonderlijke effectbeoordeling.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

N.v.t.

Grondrechten

N.v.t.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel heeft alleen betrekking op React-EU, die wordt gefinancierd door het Europees herstelinstrument NextGenerationEU (overeenkomstig Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad).

De totale jaarlijkse verdeling van de vastleggings- en betalingskredieten voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen blijft ongewijzigd.

Het voorstel zal resulteren in aanvullende initiële voorfinanciering die moet worden betaald in het kader van React-EU en wordt gefinancierd door het Europees herstelinstrument NextGenerationEU.

De aanvullende initiële voorfinancieringsbetalingen in 2022 zullen worden gefinancierd uit externe bestemmingsontvangsten. Alle bedragen worden als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 5, van het Financieel Reglement, afkomstig van de opgenomen leningen van Next GenerationEU, ter beschikking gesteld.

Het als aanvullende initiële voorfinanciering betaalde bedrag moet uiterlijk bij de afsluiting van het operationele programma volledig zijn behandeld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van de Commissie, zodat het totaalbedrag aan betalingen in het kader van React-EU met dit voorstel ongewijzigd blijft. Ook de totale vastleggingskredieten in het kader van React-EU zullen niet worden gewijzigd.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

In het kader van de algemene rapportagemechanismen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 zal worden toegezien op en gerapporteerd over de uitvoering van de maatregel.

Toelichtende stukken (bij richtlijnen)

N.v.t.

Artikelsgewijze toelichting

Voorgesteld wordt om Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 te wijzigen om te voorzien in een hoger percentage voorfinanciering die in het kader van React-EU moet worden betaald en in de daarmee verband houdende rapportage (wijziging van artikel 92 ter van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en artikel 6 bis van Verordening (EU) nr. 223/2014).

2022/0096 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 175, derde alinea, en artikel 177,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 1 ,

Gezien het advies van het Comité van de Regio’s 2 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De recente militaire agressie van Rusland tegen Oekraïne en het aanhoudend gewapend conflict hebben de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel veranderd. Als gevolg van de agressie worden de Europese Unie en vooral de oostelijke regio’s geconfronteerd met een aanzienlijke toestroom van personen. Dit zet de overheidsbegrotingen nog meer onder druk op een ogenblik dat de economieën van de lidstaten nog steeds aan het herstellen zijn van de gevolgen van de COVID-19-pandemie en dreigt de voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie te ondergraven.

(2)De lidstaten kunnen al een grote verscheidenheid van investeringen financieren om in het kader van hun operationele programma’s migratieproblemen aan te pakken met de steun van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO), het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD), met inbegrip van de aanvullende middelen die beschikbaar zijn gesteld als herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa (React-EU) om bijstand te verlenen ter bevordering van het crisisherstel in de context van de COVID-19-pandemie en de sociale gevolgen daarvan en ter voorbereiding van een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie.

(3)Voorts heeft de Commissie in haar initiatief “Maatregelen uit hoofde van het cohesiebeleid ten behoeve van vluchtelingen in Europa” (CARE) van 8 maart 2022 een aantal gerichte wijzigingen van Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad 3 en van Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad 4 voorgesteld om het voor de lidstaten makkelijker te maken om hun resterende EFRO-, ESF- en FEAD-toewijzingen uit hoofde van het meerjarig financieel kader 2014-2020 alsmede de React-EU-middelen aan te wenden om de migratieproblemen zo doeltreffend en zo snel mogelijk het hoofd te bieden.

(4)Ondanks de flexibiliteit die het CARE-voorstel biedt, blijven de lidstaten blootstaan aan aanzienlijke druk op de overheidsbegrotingen wegens de uitdagingen die het gevolg zijn van de aankomst van zeer grote aantallen mensen die Oekraïne ontvluchten. Deze druk dreigt hun capaciteit om de weg naar een veerkrachtig herstel van de economie na de COVID-19-pandemie in te slaan, te ondermijnen. Om de lidstaten te helpen deze uitdagingen het hoofd te bieden, moet de steun uit het EFRO, het ESF en het FEAD daarom snel worden gemobiliseerd door het percentage initiële voorfinanciering uit de React-EU-middelen voor alle lidstaten te verhogen. Tegelijkertijd worden sommige lidstaten geconfronteerd met de aankomst van aanzienlijke aantallen personen uit Oekraïne, waardoor onmiddellijk steun moet worden verleend. Voor deze lidstaten moet de verhoging van het percentage initiële voorfinanciering dan ook significant groter uitvallen, om de onmiddellijke begrotingskosten te compenseren en hun inspanningen ter voorbereiding van het herstel van hun economieën te ondersteunen.

(5)Om toezicht te houden op het gebruik van deze aanvullende voorfinanciering, moet in de eindverslagen over de uitvoering van de EFRO- en ESF-programma’s die aanvullende voorfinanciering ontvangen, verslag worden uitgebracht over de wijze waarop de ontvangen aanvullende bedragen zijn aangewend om de migratieproblemen als gevolg van de militaire agressie van de Russische Federatie het hoofd te bieden, en hebben bijgedragen aan het herstel van de economie.

(6)Aangezien de doelstelling van deze verordening – namelijk de lidstaten helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen als gevolg van de aankomst van uitzonderlijk grote aantallen mensen die de oorlog tegen Oekraïne ontvluchten, en hun stappen in de richting van een veerkrachtig herstel van de economie na de COVID-19-pandemie ondersteunen – niet voldoende door de lidstaten alleen kan worden verwezenlijkt, maar vanwege de omvang en de gevolgen van het voorgestelde optreden dus beter op het niveau van de Unie kan worden gerealiseerd, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstelling te verwezenlijken.

(7)Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 moeten daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(8)Gezien de noodzaak om de druk op de overheidsbegrotingen snel te verlichten om ervoor te zorgen dat de lidstaten het proces van economisch herstel kunnen blijven voortzetten en om onverwijld de aanvullende betalingen aan de operationele programma’s mogelijk te maken, moet deze verordening in werking treden op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

(9)Gezien de urgentie om de druk op de overheidsbegrotingen snel te verlichten om ervoor te zorgen dat de lidstaten het herstel van de economieën na de COVID-19-pandemie kunnen blijven ondersteunen en om onverwijld de aanvullende betalingen aan de operationele programma’s mogelijk te maken, wordt het noodzakelijk geacht gebruik te maken van de uitzondering op de periode van acht weken als bedoeld in artikel 4 van Protocol nr. 1 betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, dat is gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Verordening (EU) nr. 1303/2013 wordt als volgt gewijzigd:

1)In artikel 92 ter, lid 7, worden de volgende tweede en derde alinea ingevoegd:

“Naast de in de eerste alinea bedoelde initiële voorfinanciering betaalt de Commissie 4 % van de React-EU-middelen die worden toegewezen aan de programma’s voor het jaar 2021, als aanvullende initiële voorfinanciering in 2022. Voor de programma’s in de lidstaten waar het aantal aangekomen personen uit Oekraïne tussen 24 februari 2022 en 23 maart 2022 meer dan 1 % van hun nationale bevolking bedraagt, wordt dat percentage verhoogd tot 34 %.

Bij de indiening van het op grond van artikel 50, lid 1, en artikel 111 voorgeschreven eindverslag over de uitvoering brengen de lidstaten verslag uit over de wijze waarop deze aanvullende initiële voorfinanciering is aangewend om de migratieproblemen als gevolg van de militaire agressie van de Russische Federatie het hoofd te bieden, en heeft bijgedragen aan het herstel van de economie.”.

2)In artikel 92 ter, lid 7, wordt de laatste alinea vervangen door:

“Wanneer het besluit van de Commissie tot goedkeuring van het operationele programma of de wijziging van het operationele programma, waarbij de React-EU-middelen voor het jaar 2021 worden toegewezen, is vastgesteld na 31 december 2021 en de daarmee verband houdende voorfinanciering niet is betaald, wordt het bedrag van de in de eerste en de tweede alinea bedoelde initiële voorfinanciering in 2022 betaald.

Het in de eerste en de tweede alinea bedoelde bedrag dat als initiële voorfinanciering wordt betaald, moet uiterlijk bij de afsluiting van het operationele programma volledig zijn behandeld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van de Commissie.”.

Artikel 2

Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014

Verordening (EU) nr. 223/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)In artikel 6 bis, lid 4, wordt de volgende tweede alinea ingevoegd:

“Naast de in de eerste alinea bedoelde initiële voorfinanciering betaalt de Commissie 4 % van de React-EU-middelen die worden toegewezen aan de programma’s voor het jaar 2021, als aanvullende initiële voorfinanciering in 2022. Voor de programma’s in de lidstaten waar het aantal aangekomen personen uit Oekraïne tussen 24 februari 2022 en 23 maart 2022 meer dan 1 % van hun nationale bevolking bedraagt, wordt dat percentage verhoogd tot 34 %.”.

2)In artikel 6 bis, lid 4, wordt de laatste alinea vervangen door:

“Het in de eerste en de tweede alinea bedoelde bedrag dat als initiële voorfinanciering wordt betaald, moet uiterlijk bij de afsluiting van het operationele programma volledig zijn behandeld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van de Commissie.”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF 

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013 en Verordening (EU) nr. 223/2014 wat betreft de verhoging van de voorfinanciering uit de React-EU-middelen

 

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) 

05 Regionale ontwikkeling en cohesie

07 Investeren in mensen, sociale cohesie en waarden

1.3.Het voorstel/initiatief betreft: 

 een nieuwe actie 

 een nieuwe actie na een proefproject/voorbereidende actie 5  

X de verlenging van een bestaande actie 

 de samenvoeging of ombuiging van een of meer acties naar een andere/een nieuwe actie 

1.4.Doelstelling(en)

1.4.1.Algemene doelstelling(en)

N.v.t.

1.4.2.Specifieke doelstelling(en)

N.v.t.

1.4.3.Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben voor de begunstigden/doelgroepen.

N.v.t.

1.4.4.Prestatie-indicatoren

Vermeld de indicatoren voor de monitoring van de voortgang en de beoordeling van de resultaten.

N.v.t.


1.5.Motivering van het voorstel/initiatief 

1.5.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien, met een gedetailleerd tijdschema voor de uitrol van het initiatief

N.v.t.

1.5.2.Toegevoegde waarde van de deelname van de Unie (deze kan het resultaat zijn van verschillende factoren, bijvoorbeeld coördinatiewinst, rechtszekerheid, grotere doeltreffendheid of complementariteit). Voor de toepassing van dit punt wordt onder “toegevoegde waarde van de deelname van de Unie” verstaan de waarde die een optreden van de Unie oplevert bovenop de waarde die door een optreden van alleen de lidstaat zou zijn gecreëerd.

N.v.t.

1.5.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

N.v.t.

1.5.4.Verenigbaarheid met het meerjarig financieel kader en eventuele synergie met andere passende instrumenten

N.v.t.

1.5.5.Beoordeling van de verschillende beschikbare financieringsopties, waaronder mogelijkheden voor herschikking

N.v.t.


1.6.Duur en financiële gevolgen van het voorstel/initiatief

X beperkte geldigheidsduur

X    van kracht vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022

X    financiële gevolgen vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 voor vastleggings- en betalingskredieten

 onbeperkte geldigheidsduur

uitvoering met een opstartperiode vanaf JJJJ tot en met JJJJ,

gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7.Beheersvorm(en) 6   

 Direct beheer door de Commissie

door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

   door de uitvoerende agentschappen.

X Gedeeld beheer met de lidstaten

 Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

derde landen of de door hen aangewezen organen;

internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

de EIB en het Europees Investeringsfonds;

de in de artikelen 70 en 71 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

publiekrechtelijke organen;

privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

privaatrechtelijke organen van een lidstaat waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het VEU is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

Verstrek, indien meer dan een beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.

Opmerkingen

N.v.t.2.BEHEERSMAATREGELEN 

2.1.Regels inzake het toezicht en de verslagen 

Vermeld frequentie en voorwaarden.

N.v.t.

2.2.Beheers- en controlesyste(e)m(en) 

2.2.1.Rechtvaardiging van de voorgestelde beheersvorm(en), uitvoeringsmechanisme(n) voor financiering, betalingsvoorwaarden en controlestrategie

N.v.t.

2.2.2.Informatie over de geïdentificeerde risico’s en het (de) systeem (systemen) voor interne controle dat is (die zijn) opgezet om die risico’s te beperken

N.v.t.

2.2.3.Raming en motivering van de kosteneffectiviteit van de controles (verhouding van de controlekosten tot de waarde van de desbetreffende financiële middelen) en evaluatie van het verwachte foutenrisico (bij betaling en bij afsluiting) 

N.v.t.

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden 

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van de fraudebestrijdingsstrategie.

N.v.t.

GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

Rubriek(en) van het meerjarig financieel kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarig financieel kader en de begrotingsonderdelen.

Rubriek van het meerjarig financieel kader

Begrotingsonderdeel

Soort 
uitgave

Bijdrage

Nummer  

GK/NGK 7 .

van EVA-landen 8

van kandidaat-lidstaten 9

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement

2a Economische, sociale en territoriale samenhang

05.02.05.01 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU

07.02.05.01 Europees Sociaal Fonds (ESF) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU 

07.02.06.01 Voltooiing van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU

GK

NEE

NEE

NEE

NEE

Geraamde financiële gevolgen van het voorstel inzake kredieten

Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

De voorgestelde wijziging verandert niets aan de jaarlijkse maxima van het meerjarig financieel kader voor vastleggingen en betalingen als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 1311/2013.

De totale jaarlijkse verdeling van de vastleggingskredieten voor het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen blijft ongewijzigd.

Het voorstel zal leiden tot de betaling van aanvullende initiële voorfinanciering.

De aanvullende initiële voorfinancieringsbetalingen in 2022 zullen worden gefinancierd uit externe bestemmingsontvangsten. Alle bedragen worden als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 5, van het Financieel Reglement, afkomstig van de opgenomen leningen van de Unie zoals vastgesteld in Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad, ter beschikking gesteld.

Het als aanvullende initiële voorfinanciering betaalde bedrag moet uiterlijk bij de afsluiting van het operationele programma volledig zijn behandeld in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van de Commissie. in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Rubriek van het meerjarig financieel 
kader

Nummer

2a

DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAAL

 Beleidskredieten

05.02.05.01 Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU

07.02.05.01 Europees Sociaal Fonds (ESF) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU

07.02.06.01 Voltooiing van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) – Beleidsuitgaven – Financiering uit hoofde van React-EU

Vastleggingen

(1a)

0,000

Betalingen

(2a)

3 426,000

-3 426,000

0,000

Begrotingsonderdeel

Vastleggingen

(1b)

Betalingen

(2b)

Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 10  

Begrotingsonderdeel

(3)

TOTAAL kredieten 
voor DG Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling en DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie

Vastleggingen

=1a+1b +3

0,000

Betalingen

=2a+2b

+3

3 426,000

-3 426,000

0,000

 TOTAAL beleidskredieten

Vastleggingen

(4)

Betalingen

(5)

• TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten

(6)

TOTAAL kredieten  
onder RUBRIEK 2a 
van het meerjarig financieel kader

Vastleggingen

=4+ 6

0,000

Betalingen

=5+ 6

3 426,000

-3 426,000

0,000

Rubriek van het meerjarig financieel  
kader

7

“Administratieve uitgaven”

Dit deel moet worden ingevuld aan de hand van de “administratieve begrotingsgegevens”, die eerst moeten worden opgenomen in de bijlage bij het financieel memorandum (Bijlage V bij de interne voorschriften), te uploaden in DECIDE met het oog op overleg tussen de diensten.

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N

Jaar 
N+1

Jaar 
N+2

Jaar 
N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

TOTAAL

DG: <…….>

• Personele middelen

• Andere administratieve uitgaven

TOTAAL DG <…….>

Kredieten

TOTAAL kredieten 
onder RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader 

(Totaal vastleggingen = totaal betalingen)

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

2021

2022

2023

2024

2025

TOTAAL

TOTAAL kredieten  
onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 7 
van het meerjarig financieel kader 

Vastleggingen

0,000

Betalingen

3 426,000

-3 426,000

0,000

Geraamde output, gefinancierd met beleidskredieten

Voor het voorstel/initiatief zijn bestaande beleidskredieten nodig (zonder wijzigingen):

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs

Jaar 
N

Jaar 
N+1

Jaar 
N+2

Jaar 
N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

TOTAAL

OUTPUTS

Soort 11

Gem. kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Aantal

Kosten

Totaal aantal

Totale kosten

SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 12

- Output

- Output

- Output

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 1

SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…

- Output

Subtotaal voor specifieke doelstelling nr. 2

TOTAAL

Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

X    Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 13

Jaar 
N+1

Jaar 
N+2

Jaar 
N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

TOTAAL

RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

Buiten RUBRIEK 7 14  
van het meerjarig financieel kader

Personele middelen

Andere administratieve 
uitgaven

Subtotaal  
buiten RUBRIEK 7 
van het meerjarig financieel kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personele middelen en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Geraamde personeelsbehoeften

X    Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar 
N

Jaar 
N+1

Jaar N+2

Jaar N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

 Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

20 01 02 01 (centrale diensten en vertegenwoordigingen van de Commissie)

20 01 02 03 (delegaties)

01 01 01 01  (onderzoek door derden)

01 01 01 11 (eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)

Extern personeel (in voltijdequivalenten: VTE) 15

20 02 01 (AC, END, INT van de “totale financiële middelen”)

20 02 03 (AC, AL, END, INT en JPD in de delegaties)

XX 01 xx yy zz   16

- centrale diensten

- delegaties

01 01 01 02 (AC, END, INT – onderzoek door derden)

01 01 01 12 (AC, END, INT – eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)

TOTAAL

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel

Extern personeel

Verenigbaarheid met het huidig meerjarig financieel kader

Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidig meerjarig financieel kader.

Het voorstel/initiatief:

   kan volledig worden gefinancierd door middel van herschikking binnen de relevante rubriek van het meerjarig financieel kader (MFK).

Zet uiteen welke herprogrammering nodig is, onder vermelding van de betrokken begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen. Verstrek een Excel-tabel in het geval van een omvangrijke herprogrammeringsexercitie.

   hiervoor moet een beroep worden gedaan op de niet-toegewezen marge in de desbetreffende rubriek van het MFK en/of op de speciale instrumenten zoals gedefinieerd in de MFK-verordening.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen, de desbetreffende bedragen en de voorgestelde instrumenten.

   hiervoor is een herziening van het MFK nodig.

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

Bijdragen van derden

Het voorstel/initiatief:

X    voorziet niet in medefinanciering door derden

   voorziet in medefinanciering door derden, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten, in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Jaar 
N 17

Jaar 
N+1

Jaar 
N+2

Jaar 
N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Totaal

Medefinancieringsbron 

TOTAAL medegefinancierde kredieten

 Geraamde gevolgen voor de ontvangsten 

   Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

   Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

   voor de eigen middelen

X    voor overige ontvangsten

De aanvullende voorfinancieringsbetalingen in 2022 zullen worden gefinancierd uit externe bestemmingsontvangsten. Alle bedragen worden als externe bestemmingsontvangsten in de zin van artikel 21, lid 5, van het Financieel Reglement, afkomstig van de opgenomen leningen van de Unie zoals vastgesteld in Verordening (EU) 2020/2094 van de Raad, ter beschikking gesteld.

Geef aan of de ontvangsten worden toegewezen aan de begrotingsonderdelen voor uitgaven    

in miljoenen euro’s (tot op drie decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:

Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten

Gevolgen van het voorstel/initiatief 18

Jaar 
N

Jaar 
N+1

Jaar 
N+2

Jaar 
N+3

zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Artikel ….

Vermeld voor de toegewezen ontvangsten het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Andere opmerkingen (bv. over de methode/formule voor de berekening van de gevolgen voor de ontvangsten of andere informatie).

[…]

(1)    PB C van , blz. .
(2)    PB C van , blz. .
(3)    Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 320).
(4)    Verordening (EU) nr. 223/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2014 betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (PB L 72 van 12.3.2014, blz. 1).
(5)    In de zin van artikel 58, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(6)    Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(7)    GK = gesplitste kredieten/NGK = niet-gesplitste kredieten.
(8)    EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(9)    Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, aspirant-kandidaten van de Westelijke Balkan.
(10)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(11)    Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.).
(12)    Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”
(13)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(14)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma's en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(15)    AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT = Intérimaire (uitzendkracht); JPD = Junior Professionals in Delegations (jonge deskundige in delegaties).
(16)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(17)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen. Vervang “N” door het verwachte eerste jaar van uitvoering (bijvoorbeeld: 2021). Hetzelfde voor de volgende jaren.
(18)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 20 % aan inningskosten.
Top