EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021DC0315

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de vraag of de instellingen van de Unie voor de Ierse taal, in vergelijking met de overige officiële EU-talen, over voldoende capaciteit beschikken om vanaf 1 januari 2022 Verordening nr. 1 toe te passen zonder afwijking

COM/2021/315 final

Brussel, 21.6.2021

COM(2021) 315 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

betreffende de vraag of de instellingen van de Unie voor de Ierse taal, in vergelijking met de overige officiële EU-talen, over voldoende capaciteit beschikken om vanaf 1 januari 2022 Verordening nr. 1 toe te passen zonder afwijking


I.Inleiding

Ierland is in 1973 tot de Europese Gemeenschappen toegetreden. Bij zijn toetreding heeft Ierland er niet om verzocht dat het Iers een officiële taal en werktaal zou worden, maar alleen dat de Verdragen in het Iers zouden worden vertaald en dat zijn burgers het recht zouden hebben om met de EU‑instellingen in het Iers te communiceren. Bijgevolg werd het Iers niet opgenomen in de lijst van officiële talen en werktalen in Verordening nr. 1 1 en hebben de EU‑instellingen geen wetgeving in het Iers opgesteld of bekendgemaakt.

In 2005 heeft Ierland erom verzocht dat het Iers een officiële taal en werktaal van de instellingen van de Europese Unie (EU) wordt. De Raad verleende die status met ingang van 1 januari 2007 bij Verordening (EG) nr. 920/2005 2 . Hierbij werd voorzien in een tijdelijke afwijking van Verordening nr. 1, waardoor de verplichting om wetgevingshandelingen in het Iers op te stellen en bekend te maken gedurende vijf jaar alleen gold voor verordeningen die gezamenlijk door het Europees Parlement en de Raad zijn vastgesteld. Na een evaluatie in 2010 werd die afwijking met nog eens vijf jaar verlengd tot 31 december 2016 3 . In 2015 heeft de Ierse regering, in het kader van haar beleid om het gebruik en de kennis van het Iers aan te moedigen, de Raad verzocht het toepassingsgebied van de afwijking geleidelijk te beperken, zodat tegen 1 januari 2022 de afwijking kan worden beëindigd. Dientengevolge heeft de Raad in december 2015 Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 4 (“de verordening”) vastgesteld. Dit heeft geleid tot een inspanning sui generis in een voor de EU-instellingen ongekende situatie waarbij een nieuwe taalregeling met een bestaande lidstaat moest worden ontwikkeld.

De bijlage bij de verordening bevat een tijdschema voor het geleidelijk beperken van het toepassingsgebied van de afwijking, zodat de volgende categorieën handelingen in het Iers kunnen worden vertaald:

-richtlijnen van het Europees Parlement en de Raad — uiterlijk op 1 januari 2017;

-besluiten van het Parlement en de Raad — uiterlijk op 1 januari 2018;

-verordeningen en richtlijnen van de Raad, en besluiten van de Raad 5 waarin de adressaten niet bij naam worden genoemd — uiterlijk op 1 januari 2020; en

-verordeningen en richtlijnen van de Commissie, en besluiten van de Commissie waarin de adressaten niet bij naam worden genoemd — uiterlijk op 1 januari 2021.

Op grond van de verordening moet de Commissie twee keer verslag uitbrengen aan de Raad over de uitvoering ervan voordat de afwijking ophoudt van toepassing te zijn. De Commissie heeft het eerste verslag 6  aangenomen op 4 juli 2019. Het tweede verslag behandelt de vorderingen tussen januari 2016 en april 2021 (deel II) en, zoals bepaald in artikel 3 van de verordening, de vraag of de EU-instellingen in vergelijking met de overige officiële talen over voldoende capaciteit beschikken om vanaf 1 januari 2022 Verordening nr. 1 toe te passen zonder afwijking (deel III). Tenzij de Raad een andersluidende verordening vaststelt, zal de afwijking vanaf 1 januari 2022 niet meer van toepassing zijn en zullen alle rechtshandelingen tegelijk met alle andere officiële talen van de EU‑instellingen in het Publicatieblad in het Iers worden bekendgemaakt.

II.Vorderingen bij de uitvoering van de geleidelijke beperking van de afwijking

a.Samenwerking met Ierland

De EU-instellingen 7 en Ierland hebben samengewerkt om de verordening uit te voeren, aangezien het verwezenlijken van deze doelstelling een gedeelde verantwoordelijkheid is. Beide partijen hebben gezamenlijk en afzonderlijk belangrijk werk verricht door ongekende maatregelen te nemen. Van meet af aan hebben de EU-instellingen een aantal initiatieven op prijs gesteld die Ierland in het kader van zijn 20-jarige strategie voor de Ierse taal 2010‑2030 8 heeft genomen om het gebruik en de kennis van het Iers te vergroten. De EU‑instellingen hebben zich bij de inspanningen van Ierland aangesloten en innovatieve maatregelen genomen om de capaciteit met betrekking tot de Ierse taal te bevorderen en de beschikbaarheid van documenten en taalhulpbronnen in het Iers te vergroten, waardoor het hele ecosysteem van de Ierse taal wordt verrijkt.

Er is een monitoringgroep voor de afwijking betreffende de Ierse taal 9 opgericht, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de taaldiensten van de EU-instellingen en Ierland, om de vorderingen te volgen en jaarlijkse prioriteiten vast te stellen op de volgende gebieden:

oaanwerving bij de EU-instellingen;

ocapaciteit van externe dienstverleners;

otoegenomen samenwerking op het gebied van taalhulpbronnen, en

okwesties in verband met de beschikbaarheid van het bestaande corpus van EU-wetgeving (acquis).

De groep is in 2016 met haar werkzaamheden begonnen en zal die voortzetten totdat de verordening niet langer van toepassing is. De samenwerking zal ook na 2021 in een andere vorm worden voortgezet, rekening houdend met de bijzonderheden van de Ierse taalsituatie.

In de volgende hoofdstukken wordt een overzicht gegeven van de vorderingen die de afgelopen vijf jaar op deze vier gebieden zijn gemaakt.

b.    Levering van vertalingen in het Iers

De vraag van de EU-instellingen naar vertalingen bestrijkt wetgeving, rechtspraak en andere soorten documenten, overeenkomstig politieke en andere communicatiebehoeften. De instellingen voldoen, net als voor andere officiële talen, aan de vraag naar Ierse vertalingen door gebruik te maken van een mix van middelen, waarbij vaste en tijdelijke interne medewerkers, uitbesteding en taaltechnologie worden gecombineerd. Bij het beheer van de workflow worden grondige risicobeoordelingen uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de middelen naar behoren worden toegewezen. Om een naadloos wetgevingsproces te waarborgen, wordt voorrang gegeven aan de vertaling van wetgeving, en vervolgens aan andere soorten documenten.

Na de eerste drie stapsgewijze verhogingen van het volume te hebben doorgevoerd en in 2021 met de vierde verhoging te zijn begonnen, hebben de EU-instellingen de geleidelijke beperking van de afwijking met succes aangepakt en tegelijk de naadloze werking van het meertalige wetgevingsproces gevrijwaard. Overeenkomstig overweging 4 van de verordening hebben de EU-instellingen ook de hoeveelheid in het Iers beschikbare informatie over de activiteiten van de EU vergroot door andere soorten documenten te vertalen. Zo is het aantal vertalingen in het Iers sinds 2016 effectief verdrievoudigd.

De grootste stijging is de verhoging van het volume in 2021, die alleen de Commissie betreft. Verwacht wordt dat het volume van de vertalingen in het Iers van de wetgeving van de Commissie met ongeveer 70 % zal toenemen. Tegen eind 2021 voorzien de instellingen volledig te voldoen aan de vraag naar vertalingen van wetgeving in het Iers.

In dit verband zij erop gewezen dat internationale overeenkomsten met ingang van 1 januari 2022 in het Iers moeten worden gepubliceerd. Gezien de aanzienlijke lengte van dergelijke documenten zal dit voor de instellingen een aanzienlijke bijkomende werklast met zich meebrengen, zowel wat nieuwe voorstellen voor internationale overeenkomsten als overeenkomsten waarvoor de Commissie reeds in 2021 een voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening en sluiting heeft gedaan of zal doen, betreft.

De EU-instellingen bereiden zich ook voor op een toename van de vraag naar vertalingen in het Iers van andere soorten documenten, met name informatie over de activiteiten van de EU. Dit betreft in het bijzonder de Commissie, die schat dat de extra vraag naar vertaling van andere soorten documenten kan leiden tot een verdubbeling van het totale aantal vertalingen in het Iers, alsook het Parlement, dat ook een aanzienlijke toename verwacht. Voor dat soort documenten zal de Commissie een flexibel systeem gebruiken om vertaalbehoeften te prioriteren.

c.    Aanwerving van Ierstalig personeel

Een belangrijk onderdeel van de capaciteit om de verordening uit te voeren is de beschikbaarheid van een voldoende aantal Ierstalige personeelsleden 10 in vergelijking met de andere officiële talen. In 2015 hebben de EU-instellingen en Ierland de grootste uitdaging vastgesteld, namelijk het lage aantal Ierstalige deskundigen. Op basis van de personeelsformatiecijfers van 2014 is een raming gemaakt van de aanwervingsbehoeften van alle EU‑instellingen 11 . Sinds 2015 zijn er echter besnoeiingen doorgevoerd in het personeelsbestand van alle taalteams, waardoor een herziening van de middelen en aanpassingen van de mix van intern personeel, uitbesteding en taaltechnologie nodig is. Hoewel in de meeste instellingen het aanwervingstempo in 2020 als gevolg van de COVID‑19-pandemie is vertraagd, is het aantal interne Ierstalige personeelsleden gestegen van 58 in 2016 naar 138 in april 2021 (zie tabel 1). 

Overzicht van de vooruitgang bij de aanwerving van vertalers Iers

Om een stabiele interne vertaalcapaciteit voor het Iers op te bouwen, organiseerden de EU-instellingen in 2016, 2017, 2018 en 2021 een reeks vergelijkende onderzoeken van EPSO 12 voor vaste functies voor vertalers, juristen-vertalers en assistenten. De vergelijkende onderzoeken trokken een relatief hoog aantal kandidaten aan, maar hebben in 2017 slechts tien geslaagde vertalers en negen assistenten opgeleverd, en in 2019 vijftien vertalers en drie juristen-vertalers. Er lopen vergelijkende onderzoeken van EPSO voor juristen-vertalers voor de Commissie, de Raad en het Parlement en ook een voor correctoren/taalredacteuren voor het Parlement en het Hof van Justitie.

Tegelijkertijd hebben de EU-instellingen speciale maatregelen genomen en intensief geïnvesteerd in de aanwerving en opleiding van tijdelijk personeel om capaciteit op te bouwen. Sinds 2016 hebben zij 42 selectieprocedures voor tijdelijk personeel opgestart. In het belang van de lokale pool van linguïsten voorzag de door de Commissie in februari 2020 georganiseerde selectieprocedure van EPSO in de mogelijkheid vertalers als tijdelijk functionaris in Ierland aan te werven (Grange, County Meath). Dit leverde 50 vertalers op, waarvan ongeveer 20 in de tweede helft van 2021 bij de Commissie zullen worden aangeworven. De overige EU-instellingen zijn voornemens nog eens 40 personeelsleden aan te werven via lopende vergelijkende onderzoeken van EPSO en verdere selecties van tijdelijke functionarissen. In totaal zijn de instellingen voornemens tegen eind 2021 ongeveer 60 extra personeelsleden aan te werven, om een personeelsbestand van de Ierse taalteams op te bouwen dat vergelijkbaar is met dat van de meeste overige officiële talen.

Deze maatregelen hebben de interne capaciteit van de EU-instellingen om diensten in het Iers te verlenen, vergroot. Er is echter een groot aandeel tijdelijke functionarissen ten opzichte van functionarissen in vaste dienst: 56 % in alle EU-instellingen (bv. 60 % tijdelijk personeel bij de vertaaldienst van de Commissie en 100 % bij het Hof van Justitie). De EU‑instellingen nemen maatregelen om het aandeel vertalers en juristen-vertalers in vaste dienst te vergroten. Het Parlement heeft in 2021 een intern vergelijkend onderzoek voor vast personeel afgerond; het Hof van Justitie heeft er een in 2020 opgestart en de Raad zal er nog één organiseren in 2021.

Vertolking en proeflezen

Hoewel de afwijking geen betrekking heeft op vertolking, moet met deze taaldienst ook rekening worden gehouden aangezien tolken meestal deel uitmaken van dezelfde pool van mogelijke nieuwe personeelsleden voor vertaling voor verscheidene EU-instellingen. De EU‑instellingen hebben tot dusver aan de vraag naar vertolking in het Iers kunnen voldoen. DG Tolken van de Europese Commissie werkt voor vier EU-instellingen 13 , heeft twee tolken in vaste dienst en vier tolken in tijdelijke dienst en zal een intern vergelijkend onderzoek voor tolken Iers aanvragen. De verzoeken om vertolking vanuit het Iers (“passief Iers”) van DG Tolken zijn gestegen van één in 2016 tot acht in 2020. Sinds 2016 werd DG Tolken eenmaal (in 2019) gevraagd om vertolking in het Iers (“actief Iers”). De Commissie heeft geholpen bij het opzetten van een masteropleiding voor conferentietolken aan de National University of Ireland, Galway, en blijft daar steun aan verlenen. In het Europees Parlement (net als in het Iers parlement) wordt enkel vertolking verzorgd vanuit, maar niet in het Iers in plenaire vergaderingen (met inbegrip van de avondzitting) en andere vergaderingen, mits dit van tevoren wordt meegedeeld.

Het Publicatiebureau van de EU heeft behoefte aan Ierstalige assistenten om taalkundige redactie en proeflezingen uit te voeren. Het Publicatiebureau beschikt momenteel over twee Ierstalige tijdelijke functionarissen en probeert geleidelijk de capaciteit voor het Iers op te bouwen en op hetzelfde peil te brengen als het personeelsbestand van de meeste vertaalteams voor de overige officiële talen.

Tabel 1:    personeelsleden voor de Ierse taal in de EU-instellingen 2016‑2021

2016

2017

2018

2019

2020

April 2021

Prognose eind 2021

Aantal personeelsleden

58

80

101

123

138

138

± 200

Aandeel tijdelijke functionarissen

57 %

45 %

56 %

53 %

60 %

56 %

[N.V.T.]

Bewustmaking

Sinds 2016 hebben de EU-instellingen en Ierland loopbanen voor Ierse linguïsten in de EU-instellingen bevorderd, onder meer door middel van vijf jaarlijkse conferenties over vertaling en vertolking in het Iers en conferenties ter bevordering van loopbanen voor juristen-vertalers. Om jongere Ierstaligen te bereiken, hebben de Commissie en Ierland sinds 2017 een jaarlijkse wedstrijd voor jonge vertalers georganiseerd voor Ierstalige leerlingen van het middelbaar onderwijs, waarbij de prijzen door Ierland werden gesponsord. De deelname aan deze wedstrijd is toegenomen van 26 scholen in 2017 tot 34 scholen in 2020. Sinds 2017 heeft Ierland een roadshow gefinancierd om de kansen op werk in het Iers te belichten, met name bij de EU. Er wordt ook een nieuwe EU-banenstrategie voor Ierland ontwikkeld om loopbanen bij de EU te bevorderen en het aantal Ierstaligen dat bij de EU‑instellingen werkt, te verhogen. Als gevolg van de COVID‑19-pandemie werden veel van de voor 2020 geplande evenementen, zoals de jaarlijkse conferentie die gezamenlijk door Ierland en de Commissie wordt georganiseerd, online gehouden. Ierland heeft ook aanzienlijke inspanningen geleverd om kandidaten voor te bereiden op een loopbaan bij de EU‑instellingen en de aanwerving naar een hoger plan te tillen. Sinds 2007 heeft het een reeks opleidingen op universitair niveau ontwikkeld die volledig of gedeeltelijk in het Iers worden gegeven, met name in het kader van het initiatief voor geavanceerde Ierse taalvaardigheden 14 .

Samenvattend kan worden gesteld dat, hoewel het aanwervingstempo in de meeste instellingen in 2020 als gevolg van de pandemie is vertraagd, Ierse taalteams in de instellingen zijn opgezet met dezelfde structuur als voor de teams van de overige officiële talen. In 2021 worden de aanwervingen voortgezet, waardoor het personeelsbestand van Ierstalige teams vergelijkbaar wordt met dat van de meeste teams van de overige officiële talen. Om het hoge aandeel van tijdelijke personeelsleden ten opzichte van personeel in vaste dienst aan te pakken, is het voor de EU-instellingen een prioriteit om nog meer vergelijkende onderzoeken van EPSO en/of interne vergelijkende onderzoeken te organiseren om met het oog op de continuïteit van de werkzaamheden en een duurzame dienstverlening vast personeel aan te werven.

d.    Capaciteit van externe dienstverleners

Vertaling

Net als voor andere talen varieert het gedeelte van het vertaalwerk in het Iers dat wordt uitbesteed naargelang de EU-instelling. De Commissie besteedt het grootste volume uit, gevolgd door het Vertaalbureau en het Parlement. De Europese Rekenkamer, de Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank zijn volledig afhankelijk van uitbesteding, al gaat het om aanzienlijk kleinere volumes. Sinds 2016 is het uitbestede volume verviervoudigd.

De Commissie en het Europees Parlement hebben in de verslagperiode nieuwe aanbestedingen voor vertaaldiensten uitgeschreven om de capaciteit te vergroten, de deelname te bevorderen en de kwaliteit te verbeteren. Het meest recente uitbestedingssysteem van de Commissie met één hoofdcontractant wordt sinds juli 2020 toegepast. De eerste resultaten zijn bemoedigend en de Commissie heeft sindsdien het volume uitbesteed werk verhoogd. Het Parlement heeft in november 2018 met de Raad, de Rekenkamer, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s een gezamenlijke aanbesteding uitgeschreven. Begin 2020 begon het Parlement te werken met nieuwe contracten voor uitbesteding van vertalingen, onder meer in het Iers. De Raad is voor het eerst in 2020 begonnen met het uitbesteden van Iers. De Comités hebben tot dusver geen vertaalwerk uitbesteed. Over het algemeen is de kwaliteit van uitbestede vertalingen in het Iers goed. Er is mogelijk meer capaciteit in de uitbestedingssector nodig, aangezien de EU‑instellingen verwachten dat de vraag zal toenemen.

In Ierland vond de meest recente accreditatietest voor vertalers en redacteuren plaats in december 2020. Dit leverde 10 geslaagde kandidaten op, waardoor het totale aantal geaccrediteerde vertalers op 211 kwam en het totale aantal geaccrediteerde redacteuren op 8.

Vertolking en proeflezen

De drie tolkendiensten van de EU, DG Tolken van de Commissie, DG LINC 15 van het Parlement en de directie Tolken van het Hof van Justitie, hebben veertien geaccrediteerde freelancetolken die vanuit het Iers werken op hun gezamenlijke lijst staan, waarvan er slechts zes geaccrediteerd zijn voor vertolking in het Iers. Uit de accreditatietests in 2016, 2017, 2019 en 2020 zijn geen kandidaten naar voren gekomen die aan de eisen voldeden.

Het Publicatiebureau heeft in maart 2020 ingevolge een aanbesteding een overeenkomst voor vier jaar voor het proeflezen van algemene publicaties afgesloten. Het nieuwe contract voor rechtspraak omvat het proeflezen van Ierse rechtspraak, dat vanaf 2023 volledig kan worden uitbesteed. Het proeflezen van de C-reeks van het Publicatieblad is sinds oktober 2020 gedeeltelijk uitbesteed met een contract voor juridische publicaties. De L-reeks van het Publicatieblad L wordt intern gecorrigeerd.

Bewustmaking

Tijdens de verslagperiode werd een reeks bewustmakingsevenementen voor externe dienstverleners over de mogelijkheden van samenwerking met de Commissie georganiseerd. Om zoveel mogelijk dienstverleners te bereiken, werden zowel webinars als live-evenementen gehouden. De huidige en toekomstige behoeften aan uitbesteding stonden centraal tijdens de conferentie van 2018 die gezamenlijk door de Commissie en Ierland in Dublin werd georganiseerd. 

e.    Ierstalige hulpmiddelen

Vertaalcapaciteit omvat ook de beschikbaarheid van taalhulpbronnen, zoals terminologiedatabanken en instrumenten voor computerondersteunde vertaling. De EU-instellingen en Ierland hebben het terminologieproject in IATE 16 voor het Iers voortgezet, dat al 14 jaar loopt en tot eind 2021 door Ierland wordt gefinancierd. Het project heeft tot dusver 70 266 trefwoorden opgeleverd (tegenover 56 860 in 2015). In 2016 zijn de EU‑instellingen samen met Ierland begonnen met het opbouwen van een netwerk van Ierstalige terminologiedeskundigen in Ierland. Dit project zal nog een jaar door Ierland worden gefinancierd en Ierland heeft toegezegd meer deskundigen met Ierse taalvaardigheid ter beschikking te stellen. De Concise Engels-Irish Dictionary, een gedrukte versie van de online New English-Irish Dictionary 17 , het eerste grote Engels-Ierse woordenboek sinds 1959, is in december 2020 gepubliceerd.

Instrumenten voor computerondersteunde vertaling en automatische vertaling zijn cruciaal voor efficiëntie. Ze worden gevoed door twee- of meertalige corpora, vaak in de vorm van vertaalgeheugens op basis van eerdere vertalingen. Euramis, de interinstitutionele databank voor vertaalgeheugens, bevat momenteel ongeveer 9 miljoen segmenten vanuit of naar het Iers (ten opzichte van 3,5 miljoen in 2015).

In het kader van de werkzaamheden om taalhulpbronnen voor het Iers op te bouwen, hebben de Commissie en Ierland eind 2019 overeenstemming bereikt over de overdracht van vertaalgeheugens met gealigneerde Engelse en Ierse teksten uit de nationale wetgeving. Hiertoe heeft de Commissie tot dusver 580 gealigneerde wetteksten van de vertaaldienst van het Ierse parlement ontvangen.

In maart 2018 is in het kader van het eTranslation-systeem van de Commissie een automatische vertaalmachine voor het Iers op basis van neurale automatische vertaaltechnologie gebouwd en ter beschikking gesteld van de EU-instellingen, de Ierse autoriteiten en het midden- en kleinbedrijf. Als gevolg van de toenemende vraag in de EU‑instellingen en de verbetering van de kwaliteit van de output, zijn het gebruik en de kwaliteit van eTranslation in de EU-instellingen toegenomen en zullen deze naar verwachting blijven toenemen naarmate de taalcorpora zich uitbreiden. Dit is belangrijk omdat kwalitatief hoogwaardige resultaten nodig zijn om de toegenomen werklast aan te pakken wanneer de afwijking afloopt. Het initiatief European Language Resource Coordination is erop gericht meer taalgegevens te verzamelen om de vertaalmachines te verbeteren.

Wat de hulpbronnen voor het Iers voor vertolking betreft, is het door DG Tolken ontwikkelde Kenniscentrum voor tolken, dé place to be om kennis te beheren en uit te wisselen, synergieën te creëren en goede werkwijzen over alle soorten vertolking uit te wisselen, volledig beschikbaar in het Iers. Het Iers is een van de 33 talen die beschikbaar zijn in de Speech Repository aan de hand waarvan professionele tolken en potentiële toekomstige tolken hun vaardigheden kunnen oefenen.

f.    Kwesties in verband met de beschikbaarheid van het acquis

Het Iers is de eerste officiële taal waarin het corpus van het EU-recht (het acquis) niet eerder is vertaald. Om het gebrek aan een Ierse versie van het EU-recht aan te pakken, hebben de EU-instellingen – wanneer de middelen het toelieten – prioritaire wetteksten vertaald, tot nu toe 15 109 bladzijden. Deze vertalingen worden niet geauthentiseerd, maar ondersteunen de vertaling van daarmee samenhangende wetgeving, verbeteren de vertaalgeheugens en bevorderen de operationele efficiëntie. Om soortgelijke redenen vertaalt het Hof van Justitie historische jurisprudentie en tekstsegmenten/zinnen die vaak in zijn teksten voorkomen.

Sinds september 2018 heeft Ierland een stageprogramma gefinancierd om bij te dragen aan de vertaling van het acquis. Het budget dat tot 2021 is toegewezen financiert tien stagiairs per jaar om gedurende tien maanden een stage in de EU-instellingen te lopen. De COVID‑19-pandemie had gevolgen voor deze regeling: in 2021 namen slechts zeven stagiairs de tien beschikbare plaatsen in.


III.Conclusies

Het opzetten van een nieuwe taalregeling met een bestaande lidstaat vormde een unieke inspanning. De EU-instellingen en Ierland hebben nauw samengewerkt om de verordening uit te voeren. Beide partijen hebben belangrijk werk verricht door gezamenlijk en afzonderlijk aanzienlijke middelen te investeren en innovatieve maatregelen sui generis te nemen om de beschikbaarheid van documenten en taalhulpbronnen in het Iers te vergroten. Zij zijn regelmatig bijeengekomen om toezicht te houden op de vorderingen op de in de verordening vastgestelde en voor de uitvoering ervan vereiste werkterreinen.

Als gevolg daarvan is het volume vertalingen in het Iers tussen 2016 en 2021 verdrievoudigd. De EU-instellingen hebben de geleidelijke beperking van de afwijking met succes aangepakt en tegelijkertijd de naadloze werking van het meertalige wetgevingsproces van de EU gevrijwaard.

Wat de vorderingen op het vlak van aanwerving van intern personeel betreft, hebben de EU‑instellingen het aantal interne Ierstalige personeelsleden verhoogd van 58 in 2016 tot 138 in april 2021. In 2020 vertraagde het selectieproces als gevolg van de COVID‑19-pandemie, maar de aanwervingen zullen in 2021 worden voortgezet zodat het personeelsbestand vergelijkbaar wordt met dat van de meeste andere officiële talen.

Ter aanvulling van hun interne capaciteit doen de EU-instellingen een toenemend beroep op uitbesteding van vertaal- en tolkendiensten. De kwaliteit van de uitbestede vertalingen is goed en de EU-instellingen verwachten steeds vaker een beroep te doen op contractanten voor vertalingen in het Iers. Er moeten nog meer informatiecampagnes worden gevoerd om de pool van mogelijke kandidaten voor zowel interne als uitbestede vertaling en vertolking verder uit te breiden.

Alle partijen hebben vooruitgang geboekt bij het opbouwen van hulpbronnen voor de Ierse taal. De samenwerking aan het IATE-terminologieproject werd voortgezet met steun van de Ierse regering. De regelmatige overdracht van vertaalgeheugens van tweetalige corpora van Iers nationaal recht is in 2020 van start gegaan. In 2018 is in het kader van het eTranslation-systeem een nieuwe neurale automatische vertaalmachine Engels-Iers opgezet en het gebruik ervan in de taaldiensten van de EU is in de loop der jaren toegenomen.

De nauwe samenwerking tussen alle partijen zal ook na 2022 moeten worden voortgezet om de capaciteit te consolideren. De Commissie moet de lopende aanwerving van 20 extra personeelsleden in de tweede helft van 2021 voltooien en zal vanaf januari 2022 ten volle gebruikmaken van alle middelen en een flexibel prioriteringssysteem invoeren om de vraag te beheren. De andere EU-instellingen zijn voornemens nog eens 40 personeelsleden aan te werven om het totale aantal Ierstalige personeelsleden tegen eind 2021 op ± 200 te brengen. De EU-instellingen moeten het hoge aandeel tijdelijke personeelsleden ten opzichte van personeelsleden in vaste dienst verhelpen door verdere vergelijkende onderzoeken van EPSO en interne vergelijkende onderzoeken te organiseren om een duurzame dienstverlening te waarborgen.

Op basis van de elementen in dit verslag en de voortgezette uitvoering van de lopende maatregelen tussen nu en eind 2021 concludeert de Commissie dat de EU-instellingen in vergelijking met de overige officiële talen over voldoende capaciteit zullen beschikken om vanaf 1 januari 2022 Verordening nr. 1 toe te passen zonder afwijking.

(1)

     Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap (PB 17 van 6.10.1958, blz. 385) en Verordening nr. 1 van de Raad van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (PB 17 van 6.10.1958, blz. 401).

(2)

     Verordening (EG) nr. 920/2005 van de Raad van 13 juni 2005 tot wijziging van Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, alsmede tot invoering van tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot deze verordeningen (PB L 156 van 18.6.2005, blz. 3).

(3)

     Verordening (EU) nr. 1257/2010 van de Raad van 20 december 2010 houdende verlenging van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005 (PB L 343 van 29.12.2010, blz. 5).

(4)

     Verordening (EU, Euratom) 2015/2264 van de Raad van 3 december 2015 houdende verlenging en geleidelijke afschaffing van de tijdelijke afwijkingsmaatregelen met betrekking tot Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Economische Gemeenschap en Verordening nr. 1 van 15 april 1958 tot regeling van het taalgebruik in de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, die zijn ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 920/2005 (PB L 322 van 8.12.2015, blz. 1).

(5)

     Besluiten van de Raad betreffende de ondertekening en/of sluiting van internationale overeenkomsten worden vertaald in het Iers. De overeenkomsten zelf, die als bijlage bij die besluiten zijn gevoegd, zullen pas vanaf 1 januari 2022 in het Iers worden bekendgemaakt.

(6)

     Verslag van de Commissie aan de Raad over de vorderingen van de instellingen van de Unie bij de uitvoering van de geleidelijke beperking van de afwijking voor het Iers (COM/2019/318 final, 4.7.2019).

(7)

     In dit verslag worden onder “EU-instellingen” ook het Comité van de Regio’s, het Europees Economisch en Sociaal Comité, de Europese Investeringsbank en het Vertaalbureau voor de organen van de EU verstaan.

(8)

      https://www.gov.ie/en/organisation-information/cb582-20-year-strategy-for-the-irish-language-2010-2030/  

(9)

     De structuur van de monitoringgroep wordt beschreven in het verslag waarnaar in voetnoot 6 wordt verwezen.

(10)

     Vertalers, assistenten, juristen-vertalers, tolken, correctoren, managers.

(11)

     Financieel memorandum, door de Commissie opgesteld met het oog op de vaststelling van Verordening (EU, Euratom) 2015/2264.

(12)

      Europees Bureau voor personeelsselectie.

(13)

     Het werkt voor de Europese Commissie, de Raad, het Comité van de Regio’s en het Europees Economisch en Sociaal Comité.

(14)

   Voor meer informatie over het initiatief voor geavanceerde Ierse taalvaardigheden, zie het verslag waarnaar in voetnoot 6 wordt verwezen.

(15)

     Directoraat-generaal Logistiek en Vertolking voor Conferenties.

(16)

     De terminologiedatabank die door alle EU-instellingen wordt gebruikt en gedeeltelijk ook voor het publiek toegankelijk is.

(17)

      https://www.focloir.ie/ga/  

Top