EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020DC0094

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt

COM/2020/94 final

Brussel, 10.3.2020

COM(2020) 94 final

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

Langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt


Inleiding

De eengemaakte markt is een van de belangrijkste verwezenlijkingen van de EU. Als kern van het Europese project heeft zij de afgelopen decennia de economische groei aangewakkerd en het leven van de Europese consumenten en bedrijven gemakkelijker gemaakt. De EU zorgt voor 18 % van de wereldwijde economische productie, waarbij zij alleen de Verenigde Staten voor zich laat. Door een goed functionerende eengemaakte markt krijgen de burgers van de EU een ruimere keuze aan diensten en producten en betere werkgelegenheidskansen. De eengemaakte markt biedt de ondernemers in de EU een grote binnenlandse markt, waardoor de handel en de concurrentie worden gestimuleerd en de efficiëntie wordt vergroot. Dit is van fundamenteel belang voor de verwezenlijking van de groene en digitale transformaties van de EU en dient als springplank om wereldwijd te concurreren.

In de vandaag goedgekeurde nieuwe industriestrategie voor Europa 1 staat de eengemaakte markt centraal als een van de pijlers van de industriële transformatie van Europa. Om de eengemaakte markt voor iedereen te laten werken, bevat het EU-recht gemeenschappelijke regels om belemmeringen uit de weg te ruimen en het verkeer van goederen en diensten in de hele EU te vergemakkelijken en tegelijkertijd de consument te beschermen.

Die regels kunnen slechts de gewenste gevolgen hebben als ze naar behoren worden ontworpen en gehandhaafd. De regels inzake de eengemaakte markt worden echter niet ten volle gerespecteerd. De mededeling inzake belemmeringen voor de eengemaakte markt wijst op de vele nog bestaande belemmeringen 2 – die in al te veel gevallen voortvloeien uit de onjuiste of onvolledige toepassing van reeds overeengekomen EU-wetgeving op nationaal niveau. Het recht van vrij verkeer van marktdeelnemers en investeerders stuit nog steeds op veel regelgevende en administratieve belemmeringen en de Europeanen worden blootgesteld aan illegale of gevaarlijke producten en diensten wegens een gebrek aan praktisch toezicht, inspecties, opsporing en bestraffing van marktdeelnemers die de regels inzake de eengemaakte markt niet naleven.

Tijdens het hele bestaan van de regelgeving delen de lidstaten en de Commissie de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de regels inzake de eengemaakte markt worden nageleefd en dat de rechten van de burgers worden gehandhaafd.

De lidstaten moeten hetgeen zij als Europese wetgever zijn overeengekomen, correct toepassen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het opsporen en corrigeren van inbreuken op de regels inzake de eengemaakte markt op hun eigen grondgebied. Als hoedster van het Verdrag moet de Commissie erop toezien dat alle lidstaten de regels inzake de eengemaakte markt toepassen en naleven, en doortastend optreden en een inbreukprocedure inleiden als de regels niet worden nageleefd.

In maart 2019 heeft de Europese Raad de Commissie verzocht om in nauw overleg met de lidstaten een langetermijnactieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt op te stellen. Sindsdien hebben de lidstaten zich opnieuw verbonden tot een betere handhaving 3 . De Commissie verheugt zich over de oproep van de Europese Raad en deelt de mening van de lidstaten dat de toepassing en de naleving van de regels inzake de eengemaakte markt aanzienlijk moeten worden verbeterd.

Op basis van een hernieuwd partnerschap tussen de lidstaten en de Commissie, en rekening houdend met de bevindingen in de vandaag bekendgemaakte mededeling inzake belemmeringen voor de eengemaakte markt, bevat dit actieplan een reeks acties die beogen de doeltreffendheid en de efficiëntie van de naleving en de handhaving in de hele EU te maximaliseren.

Huidige uitdagingen op het gebied van handhaving

De handel binnen de eengemaakte markt is goed voor 56 miljoen Europese banen 4 en de geraamde economische voordelen liggen tussen 8 % en 9 % van het bbp van de EU 5 . Geschat wordt dat verdere verbeteringen van de eengemaakte markt voor industrieproducten tussen 183 en 269 miljard EUR per jaar kunnen opleveren, terwijl de winsten van een verdere integratie van de dienstenmarkten zouden kunnen oplopen tot 297 miljard EUR per jaar 6 . Dit alleen al zou de economische voordelen van 8-9 % doen toenemen tot ongeveer 12 % extra bbp.

Soms blijken de lidstaten de overeengekomen regels inzake de eengemaakte markt te schenden of in hun nationale recht belemmeringen te creëren en te gedogen teneinde nationale bedrijven extra bescherming te bieden op hun markt en voordelen voor hen te creëren. De mogelijke voordelen zijn vaak van zeer korte duur, maar het effect op het Europese bedrijfsleven kan veel schadelijker zijn, waardoor het veel moeilijker wordt om op een echt gelijk speelveld te groeien en mondiale leiders te creëren, waardoor het gelijke speelveld van binnen uit wordt gekanteld. Dit treft kleine en middelgrote ondernemingen en startende ondernemingen in onevenredige mate. Grotere bedrijven beschikken over de middelen om aan verschillende regels te voldoen, maar kleine en middelgrote ondernemingen zijn de eerste slachtoffers van administratieve lasten en complexiteit, met name wanneer zij grenzen oversteken om zaken te doen op de eengemaakte markt. Daarom zijn de eengemaakte markt en de correcte werking en handhaving ervan van fundamenteel belang voor de eveneens vandaag goedgekeurde kmo-strategie 7 .

Onvoldoende of onjuiste uitvoering en gebrekkige handhaving hebben schadelijke gevolgen, zowel op Europees als op nationaal niveau. Burgers en bedrijven kunnen niet ten volle profiteren van hun recht van vrij verkeer, bedrijven kunnen de schaalvoordelen die de eengemaakte markt kan bieden niet realiseren, consumenten worden in gevaar gebracht door niet-conforme producten of hebben minder keuzemogelijkheden, de continuïteit van de energievoorziening wordt bedreigd en de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU worden moeilijker te verwezenlijken. Bedrijven die zich aan de wet houden, verliezen marktaandeel als gevolg van oneerlijke concurrentie van bedrijven die de regels niet respecteren en die niet-conforme producten aanbieden of de regels voor sociale bescherming overtreden.

Een gezamenlijke inspanning van de lidstaten en de Commissie

De handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt vergt in de eerste plaats dat de regels in elke lidstaat en door elke Europese overheidsinstantie correct worden toegepast, en dat inbreuken worden bestraft, zo nodig onder meer via inbreukprocedures. Dat vergt ook toezicht op en de inspectie en bestraffing van marktdeelnemers, en het verwijderen van hun illegale producten van de markt, ongeacht of zij gevaarlijk zijn, namaak, of niet in overeenstemming met milieu- of energie-efficiëntieregels of andere voorschriften.

Als we de voordelen van de eengemaakte markt willen verwezenlijken, moet de handhaving echter ruimer zijn en de hele levenscyclus van de desbetreffende regels bestrijken, van ontwerp tot toepassing. Dit vereist samenwerking op alle bestuursniveaus in de EU, van lokale en regionale overheden en rechters tot het Europese niveau. Ook moet de handhaving worden beschouwd als een continuüm dat begint met het ontwerp van de regels en in voorkomend geval via de omzetting door de lidstaten gaat tot de toepassing en de bestraffing van schendingen. Het is van cruciaal belang dat de lidstaten en de Commissie elkaar in hun respectieve rol ondersteunen om hun gedeelde verantwoordelijkheid op te nemen.

Preventieve maatregelen zijn een belangrijk middel om te voorkomen dat in een later stadium corrigerende maatregelen moeten worden getroffen. Wanneer het niet mogelijk is geweest om er vooraf voor te zorgen dat de regels inzake de eengemaakte markt worden nageleefd, kunnen burgers en bedrijven zich geconfronteerd zien met regelgevende of administratieve belemmeringen en verwachten zij dat die worden verwijderd door een doeltreffende interventie achteraf. De handhavingsautoriteiten moeten goed functioneren, de procedures en het toezicht moeten geschikt zijn voor het beoogde doel, en actoren op het terrein, zoals ambtenaren of rechters, moeten het EU-recht in de dagelijkse praktijk begrijpen en kunnen toepassen.

Voor de bescherming van de rechten van personen of bedrijven moeten de lidstaten ervoor zorgen dat het recht van de eengemaakte markt wordt nageleefd. Dat begint bij het ontwerp van de nationale wetgeving en eindigt bij individuele rechterlijke of administratieve beslissingen. De Commissie heeft tot taak de lidstaten te ondersteunen bij het voorkomen van het ontstaan van nieuwe belemmeringen voor de eengemaakte markt en bij de omzetting en toepassing van het EU-recht, en zo nodig corrigerende maatregelen te nemen.

Taken en verantwoordelijkheden voor de uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt

Lidstaten

Commissie

üEU-recht tijdig en accuraat omzetten zonder ongerechtvaardigde overregulering, en een gelijk speelveld waarborgen

üDe lidstaten helpen het EU-recht correct, volledig en tijdig om te zetten

üErvoor zorgen dat de nationale wetgeving evenredig en niet-discriminerend is 

üDe lidstaten bijstaan bij de toepassing van het EU-recht

üZorgen voor voldoende en evenredige administratieve controles, zodat overtredingen worden ontdekt

üDe omzetting van het EU-recht controleren en toezicht houden op de toepassing ervan

üNationale maatregelen vermijden die ingaan tegen of een belemmering vormen voor de toepassing van het EU-recht

üOptreden tegen schendingen van het EU-recht en indien nodig formele inbreukprocedures inleiden

üDoeltreffend samenwerken om de naleving van het EU-recht te waarborgen

Een echt partnerschap tussen de verschillende actoren op Europees en lidstaatniveau die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en handhaving is van essentieel belang om de bestaande belemmeringen voor de eengemaakte markt weg te nemen. Dit zal helpen om de handhavingsmaatregelen toe te spitsen en de naleving van het recht van de eengemaakte markt te verbeteren.

Om de samenwerking bij de handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt te verbeteren, zal een taskforce voor de handhaving van de eengemaakte markt (“Single Market Enforcement Task-Force” (SMET)), bestaande uit de lidstaten en de Commissie, worden opgericht. De SMET zal regelmatig bijeenkomen om de overeenstemming van het nationale recht met de regels inzake de eengemaakte markt te beoordelen, prioriteit te geven aan de belangrijkste belemmeringen, ongerechtvaardigde overregulering aan te pakken, horizontale handhavingskwesties te bespreken en de uitvoering van dit actieplan te volgen. De SMET zal de Raad Concurrentievermogen en de Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement geregeld informeren over de geboekte vooruitgang.

De SMET zal een aanvulling vormen op een nog op te richten netwerk voor samenwerking tussen de nationale handhavingscoördinatoren, waarbij zal worden gebruikgemaakt van het bestaande kader van het Raadgevend Comité voor de interne markt (IMAC). Dit formaat zal het mogelijk maken tussen de Commissie en de lidstaten informatie en goede praktijken uit te wisselen over hoe de nationale overheden belangrijke gevallen op nationaal, regionaal en lokaal niveau analyseren en behandelen. Er zal worden onderzocht hoe de coördinatie van en de communicatie over specifieke handhavingsaangelegenheden tussen de autoriteiten van de lidstaten die verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de eengemaakte markt nog kan worden verbeterd.

Om te slagen en de vaart in de uitvoering te houden, zal het scorebord van de eengemaakte markt zowel de lidstaten als de Commissie een nuttig instrument voor de monitoring van de prestaties betreffende de toepassing van de regels inzake de eengemaakte markt bieden. De Commissie zal het scorebord van de eengemaakte markt bijwerken om de situatie van de eindgebruikers in de eengemaakte markt beter weer te geven en het Europees semester te ondersteunen. Het gebruik van extra indicatoren zal helpen om te beoordelen of de eengemaakte markt naar behoren functioneert op gebieden waar die het meeste zou moeten opleveren, zoals producten, diensten, financiële of digitale markten, en netwerkindustrieën zoals energievoorziening, maar ook de data-economie en de circulaire economie. Daartoe zal de Commissie na overleg met de lidstaten het gebruik van ambitieuze extra indicatoren voorstellen, onder meer over de prestaties van de lidstaten op die gebieden.Actieplan voor een betere uitvoering en handhaving van de regels inzake de eengemaakte markt

I    Betere kennis van en bekendheid met de regels inzake de eengemaakte markt

De nationale autoriteiten en de marktdeelnemers, met name kmo’s, zijn zich vaak niet bewust van de kansen en voordelen die voortvloeien uit de wetgeving inzake de eengemaakte markt. Zij kunnen ook moeite hebben om hun uit het EU-recht voortvloeiende verplichtingen volledig te begrijpen, wat tot nalevings- en handhavingsproblemen leidt. De voorgestelde acties zijn gericht op de verbetering van de kennis van en de bekendheid met de regels inzake de eengemaakte markt bij de nationale autoriteiten en rechters die ze dagelijks toepassen, en bij burgers en bedrijven.

üACTIE 1: Programma voor specifiekere richtsnoeren voor de nationale autoriteiten:

Om de naleving te verbeteren en marktsegmentatie te vermijden, zal de Commissie de richtsnoeren voor de lidstaten en het bedrijfsleven verduidelijken en instrumenten aanreiken voor een betere coördinatie op bepaalde gebieden, onder meer door:

otijdens de onderhandelingen over wetgeving gebieden aan te wijzen waar omzettings- en toepassingsrisico’s kunnen ontstaan, en waar nodig te overwegen of richtsnoeren moeten worden gegeven. Dit is reeds gebeurd bij de onlangs goedgekeurde regels voor de audiovisuele sector 8 en het auteursrecht 9 ;

orichtsnoeren te publiceren over de wetgevingsinstrumenten op digitaal gebied (herziene telecommunicatieregels, cyberbeveiliging, auteursrechten, audiovisuele media);

ohet Handboek voor de tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn 10 , dat de recente rechtspraak met betrekking tot kernelementen van de dienstenrichtlijn behandelt, bij te werken, en richtsnoeren te geven over juridische vragen die bijvoorbeeld rijzen ten gevolge van de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen en nieuwe vormen van dienstverlening;

oeen centraal informatiepunt op te zetten over praktische vragen die ambtenaren in de lidstaten hebben in hun dagelijkse werkzaamheden waarbij zij de wetgeving inzake de eengemaakte markt toepassen. Dit zal worden georganiseerd in samenwerking met de lidstaten, waarbij op vrijwillige basis geleidelijk specifieke nationale regelingen om het EU-recht ten uitvoer te leggen, worden geïntegreerd;

ode gids voor de toepassing van de artikelen 34 tot en met 36 VWEU 11 bij te werken;

orichtsnoeren te publiceren inzake strategische (sociale, innovatie-, groene) en andere aspecten (collusie) van overheidsopdrachten en een aanbeveling over evaluatiesystemen voor te stellen;

orichtsnoeren inzake het beginsel van wederzijdse erkenning 12 te publiceren;

orichtsnoeren inzake de richtlijn inzake productaansprakelijkheid 13 te publiceren;

orichtsnoeren betreffende artikel 4 van de verordening betreffende markttoezicht 14 te publiceren;

ode “Blauwe Gids” voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU 15 bij te werken;

obijgewerkte aanbevelingen voor de hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening te publiceren op basis van de mededeling van de Commissie van 17 januari 2017 16 . Zij zijn gebaseerd op een restrictiviteitsindicator die wordt gebruikt voor de beoordeling en benchmarking van nationale vereisten op het gebied van professionele diensteverlening om rekening te houden met nieuwe wijzigingen in de regelgevingskaders van de lidstaten en om aan te dringen op verdere hervormingen. Deze hervormingen kunnen positieve gevolgen hebben voor de mobiliteit van werknemers en de tekorten aan vaardigheden en de discrepantie tussen gevraagde en aangeboden vaardigheden verminderen, met name in de context van de groene en digitale transities.

ode lidstaten te ondersteunen bij de omzetting van de Europese toegankelijkheidswet 17 , die naar verwachting de beschikbaarheid van toegankelijke producten en diensten op de markt zal vergroten;

oplatforms voor uitwisseling met de lidstaten op te zetten, zoals die welke worden gebruikt voor de richtlijnen inzake overheidsopdrachten, met het oog op gedetailleerde uitwisselingen tussen de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten over specifieke kwesties.

üACTIE 2: Betere toegang voor gebruikers tot informatie over regels en vereisten

Om de kennis van de toepasselijke regels en de verplichtingen voor bedrijven te vergroten en het aantal gevallen van niet-conformiteit en niet-naleving te verminderen, zal de ene digitale toegangspoort 18 toegang verschaffen tot uitgebreide informatie over de regels inzake de eengemaakte markt en administratieve procedures, en de gebruikers ook doorverwijzen naar de meest relevante ondersteunende diensten.

De EU-productcontactpunten die door het recente goederenpakket 19 zijn versterkt, zullen bedrijven betere en snellere informatie verstrekken over de regels die van toepassing zijn op hun producten.

üACTIE 3: Onlineplatforms die de conformiteit van producten bevorderen

Personen die producten verkopen op platforms voor elektronische handel moeten zich bewust zijn van de EU-productvoorschriften en ervoor zorgen dat er geen illegale en onveilige producten op de EU-markt worden gebracht. Mogelijke maatregelen ter verbetering van de conformiteit van producten die via onlineplatforms worden verkocht, zullen worden onderzocht in het kader van de Wet inzake digitale diensten. Bij de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid 20 zal ook aandacht worden besteed aan de uitdagingen op het gebied van productveiligheid bij onlineverkoop en in de wereldwijde online-toeleveringsketen.

üACTIE 4: Opleiding en uitwisseling van praktijken voor nationale rechters en beroepsbeoefenaars

EU-burgers en -bedrijven rekenen op nationale rechters om hun rechten op de eengemaakte markt te beschermen. Het is dan ook noodzakelijk dat de nationale rechters goed zijn opgeleid op het gebied van het EU-recht. Er zullen meer opleidingsprogramma’s en seminars worden georganiseerd voor rechters en andere beoefenaars van juridische beroepen die belast zijn met de handhaving van de wetgeving inzake de eengemaakte markt, om de bekendheid met en het begrip van het recht van de eengemaakte markt te vergroten. De opleiding en de seminars zullen deel uitmaken van het nationale opleidingsaanbod, en kunnen ook de vorm aannemen van opleiding op EU-niveau, onder meer in het kader van de komende herziening van de strategie voor de Europese justitiële opleiding.

üACTIE 5: Capaciteitsopbouw voor nationale overheidsdiensten

Op verzoek van de lidstaten zullen specifieke programma’s, zoals het programma voor de eengemaakte markt dat is voorgesteld in het meerjarig financieel kader 2021-2027, financiële stimulansen en technische ondersteuning bieden voor het optimaliseren van de uitvoerings- en handhavingscapaciteit van overheidsdiensten.

De toegang tot het programma voor de eengemaakte markt zal gebaseerd zijn op vergelijkende indicatoren om de verbeterde handhaving in de praktijk te volgen, bijvoorbeeld de geïnspecteerde sectoren, het aantal inspecteurs of het aantal producten dat uit de markt is genomen. De prestaties van de lidstaten en de geconstateerde behoeften zouden dan worden gekoppeld aan de toewijzing van aanvullende capaciteitsopbouw, opleidingen, uitwisselingen enz. In dit verband zal ook worden gekeken naar verdere mogelijkheden om het gebruik van nationale verhaalmechanismen door bedrijven en burgers te vergemakkelijken en te versterken.

In het kader van het voorgestelde steunprogramma voor hervormingen kunnen overheidsinstanties verzoeken om technische bijstand die verband houdt met hervormingsbehoeften die de lidstaten hebben geconstateerd in overeenstemming met het Europees semester, de prioriteiten van de Unie en de economische-governancecyclus van de Unie.

Daarnaast bevat de vierde bijwerking van het actieplan voor overheidsopdrachten 2020 21 een reeks nieuwe initiatieven om beheerders en begunstigden van EU-middelen te helpen hun praktijken inzake overheidsopdrachten te verbeteren, een gelijk speelveld te waarborgen en overheidsopdrachten te gebruiken als een strategisch instrument om belangrijke beleidsdoelstellingen na te streven.

üACTIE 6: Opbouw van de capaciteit van personen die beroepshalve met overheidsopdrachten bezig zijn en versterking van de samenwerking tussen nationale instanties

De Commissie zal in partnerschap met de lidstaten praktische instrumenten ontwikkelen voor de bijscholing van ambtenaren die zich bezighouden met overheidsopdrachten, publieke inkopers samenbrengen om de uitwisseling van deskundigheid te bevorderen, opleidingen faciliteren en gezamenlijke inkoop stimuleren in overeenstemming met de vraag van de burgers naar groenere, maatschappelijk verantwoorde en innovatieve aanbestedingen.

De Commissie zal de samenwerking en de uitwisseling van praktijken ook bevorderen via het netwerk van beroepsinstanties van eerste aanleg inzake overheidsopdrachten.

II    Verbetering van de omzetting, uitvoering en toepassing van EU-voorschriften

De onjuiste omzetting, uitvoering en toepassing van EU-voorschriften leidt tot belemmeringen en hinderpalen voor een goede werking van de eengemaakte markt.

üACTIE 7: Gestructureerde dialoog voor een betere omzetting van de richtlijnen inzake de eengemaakte markt

Om de tijdige en correcte omzetting van richtlijnen te verbeteren, zal tijdens de omzettingsperiode een gestructureerde dialoog tussen de lidstaten en de Commissie tot stand worden gebracht. Deze gestructureerde dialoog voordat de lidstaten hun wetgeving goedkeuren, zal de conformiteitscontrole vereenvoudigen. Het gebruik van “dynamische virtuele concordantietabellen” 22 kan het omzettingsproces ondersteunen door het bijhouden van de stand van de nationale wetgeving, inclusief latere wijzigingen of intrekkingen. Na de vaststelling van nationale wetgeving zouden de lidstaten de Commissie een duidelijke en nauwkeurige toelichting moeten verstrekken waaruit blijkt welke nationale bepalingen de overeenkomstige verplichtingen van de richtlijnen omzetten 23 . In dit verband zal bijzondere aandacht worden besteed aan gevallen van ongerechtvaardigde overregulering.

üACTIE 8: Partnerschap voor de uitvoering van de verordeningen inzake de eengemaakte markt

Om de uitvoering te verbeteren van bepalingen van de verordeningen inzake de eengemaakte markt die vereisen dat de lidstaten optreden (bijvoorbeeld door het opzetten van structuren of de ontwikkeling van procedures) alvorens zij kunnen worden toegepast, zullen daarover vergaderingen tussen de Commissie en de lidstaten worden georganiseerd zodra over de verordening een politiek akkoord is bereikt. Geruime tijd vóór de inwerkingtreding van de desbetreffende bepalingen van die verordeningen zullen workshops worden gehouden om de lidstaten te helpen bij de uitvoering daarvan 24 .

III    Een goed gebruik van preventiemechanismen

De preventie van tegen het EU-recht indruisende nationale maatregelen in de lidstaten zal ertoe bijdragen om een gelijk speelveld voor burgers en bedrijven in de eengemaakte markt te waarborgen en om langdurige inbreukprocedures te vermijden. Zo zal bijvoorbeeld een optimaal gebruik van de bestaande kennisgevingsinstrumenten voor dergelijke maatregelen de naleving van de EU-regels bevorderen.

üACTIE 9: Betere voorafgaande beoordelingen van restrictieve regelgeving in het kader van de richtlijn evenredigheidsbeoordeling

Om te vermijden dat in de nationale regelgeving nieuwe beperkingen worden ingevoerd, zal de Commissie de lidstaten bijstand en begeleiding bieden en tussen de lidstaten de uitwisseling vergemakkelijken van beste praktijken op het gebied van voorafgaande evenredigheidsbeoordelingen op basis van de richtlijn evenredigheidsbeoordeling 25 , die de lidstaten verplicht de evenredigheid van nieuwe reglementeringen van beroepen grondig te beoordelen alvorens die reglementering wordt vastgesteld.

üACTIE 10: Stroomlijning van de werking van de richtlijn transparantie op de eengemaakte markt

Overeenkomstig de meer strategische aanpak van de handhavingsmaatregelen van de Commissie 26 zal de toekomstige uitvoering van de richtlijn transparantie op de eengemaakte markt 27 steunen op vier pijlers: i) de lidstaten geven kennis van alle ontwerpen van technische voorschriften betreffende goederen en diensten van de informatiemaatschappij; ii) de Commissie zal alle kennisgevingen die vragen doen rijzen over de verenigbaarheid ervan met het EU-recht, onderzoeken; iii) bij het kalibreren van de follow-up zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan de maatregelen die het grootste effect hebben op de eengemaakte markt; iv) de Commissie zal wetgeving waarop zij uit hoofde van de richtlijn heeft gereageerd en die, bij gebreke van passende aanpassingen, aanleiding kan geven tot een inbreukprocedure, van nabij volgen.

Ook zal de Commissie de nationale autoriteiten aanmoedigen om te reageren op de kennisgevingen van andere lidstaten, een kader scheppen voor regelmatige contacten tussen de nationale regelgevende instanties en de autoriteiten die belast zijn met de uitvoering van de richtlijn transparantie op de eengemaakte markt, en de convergentie van de nationale regelgevingen bevorderen. Mocht het bestaande niveau van harmonisatie onvoldoende blijken te zijn, zal de Commissie zorgvuldig onderzoeken of meer harmonisatie op Europees niveau gerechtvaardigd is.

üACTIE 11: Voorkomen van nieuwe belemmeringen voor het verlenen van diensten op de eengemaakte markt

Om ongerechtvaardigde belemmeringen op de eengemaakte markt voor diensten te voorkomen, verzoekt de Commissie het Europees Parlement en de Raad het wetgevingsvoorstel voor een nieuwe richtlijn inzake de kennisgeving van diensten 28 snel goed te keuren. In afwachting van de goedkeuring van het voorstel zal de Commissie maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de bestaande kennisgevingsverplichting uit hoofde van de dienstenrichtlijn naleven zodat zij nieuwe potentiële belemmeringen in de regelgeving in kaart kan brengen en wegnemen.

üACTIE 12: Benutting van het volledige potentieel van het kennisgevingsmechanisme van de richtlijn inzake elektronische handel

Hoewel lidstaten die het vrij verrichten van grensoverschrijdende diensten van de informatiemaatschappij op gerechtvaardigde en evenredige wijze beperken, de nationale maatregelen die deze vrijheid beperken moeten meedelen aan de lidstaat van vestiging en de Commissie, wordt het volledige potentieel van dit kennisgevingsmechanisme van de richtlijn inzake elektronische handel 29 nog steeds niet benut. Mogelijke maatregelen om de samenwerking tussen de lidstaten en de instrumenten in het kader van het kennisgevingsmechanisme te verbeteren, zullen worden onderzocht tijdens de voorbereidende werkzaamheden voor de Wet inzake digitale diensten.

IV    Opsporing van gevallen van niet-naleving in de eengemaakte markt en aan de buitengrenzen

Wanneer nationale regels zijn vastgesteld en in werking zijn getreden, vergt het behoud van de goede werking van de eengemaakte markt dat de nationale autoriteiten en de Commissie gevallen van niet-naleving kunnen opsporen. Daartoe moeten de Commissie en de autoriteiten van de lidstaten beschikken over instrumenten die hun capaciteit voor opsporing, onderzoek en snelle uitwisseling van informatie verbeteren.

üACTIE 13: Rationaliseren van de IT-systemen voor de eengemaakte markt en opzetten van een platform voor online handhaving (e-handhavingslab)

De Commissie en de lidstaten gebruiken verschillende IT-systemen om informatie uit te wisselen over illegale en niet-conforme industrie- en consumptiegoederen. Om de versnippering van de IT-systemen 30 voor het delen van informatie over illegale en niet-conforme industrie- en consumptiegoederen tegen te gaan, zal de Commissie:

ovoor autoriteiten een enig Europees toegangspunt voor informatie voor controles op non-foodproducten opzetten, waar de bestaande systemen, zoals ICSMS en Rapex, en het toekomstige éénloketsysteem voor de douane bereikbaar zijn en waar tussen de systemen een gerichte uitwisseling van gegevens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving zal plaatsvinden;

oer samen met de lidstaten voor zorgen dat het informatiesysteem voor de interne markt (IMI) het standaardinstrument voor administratieve samenwerking binnen de eengemaakte markt wordt, waarbij zij zal gebruikmaken van de beschikbare gegevens en informatie en zal nagaan hoe de administratieve samenwerking op bepaalde gebieden van de eengemaakte markt functioneert,

oin het kader van de ene digitale toegangspoort en rekening houdend met de ervaring die is opgedaan bij “Verminder de regeldruk” 31 een instrument inzake belemmeringen op de eengemaakte markt in het leven roepen, waardoor burgers en bedrijven anoniem melding kunnen maken van regelgevingsbelemmeringen waarmee zij bij de uitoefening van hun internemarktrechten geconfronteerd worden;

osamen met de lidstaten ten volle gebruikmaken van het informatiemanagementsysteem voor officiële controles (Imsoc) om de handhaving in verband met de levensmiddelenwetgeving van de EU (met inbegrip van de gezondheid van dieren en planten) te verbeteren. Via Imsoc zullen de bestaande informatiesystemen (iRASFF 32 , ADIS-exADNS 33 , Europhyt 34 , Traces 35 ) aan elkaar worden gekoppeld en zal daartussen informatie kunnen worden uitgewisseld.

onagaan of een in het kader van het programma voor de eengemaakte markt of het programma Digitaal Europa gefinancierd laboratorium voor het testen en toepassen van geavanceerde IT-oplossingen kan worden geïntegreerd in of gekoppeld aan bestaande structuren, zoals het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming, het EU-netwerk voor productconformiteit of het EUIPO-waarnemingscentrum.

üACTIE 14: Versterking van de strijd tegen nagemaakte en illegale producten

De Commissie en het Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF) werken samen met nationale autoriteiten in de lidstaten en derde landen in het kader van wederzijdse administratieve bijstand in gevallen van illegale invoer/uitvoer, en dragen ertoe bij te voorkomen dat illegale producten op de eengemaakte markt komen.

Illegale producten worden vandaag de dag niet alleen in de EU ingevoerd, maar ook in de EU geproduceerd of geassembleerd uit ingevoerde onderdelen en vervolgens op de eengemaakte markt gebracht of er verhandeld. OLAF kan in dergelijke gevallen echter niet optreden, omdat zijn huidige mandaat zich niet uitstrekt tot zaken die zich binnen de EU afspelen.

Om de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten en het verbod op of beperkingen van het in de handel brengen van illegale of nagemaakte goederen in de eengemaakte markt te verbeteren, zouden de Commissie en de lidstaten inspiratie kunnen putten uit de regels inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken, en kunnen overwegen het mandaat van OLAF uit te breiden.

üACTIE 15: Versterking van de handhaving in de agro-voedselketen

Veilig en duurzaam voedsel en het vrije verkeer ervan is een wezenlijk aspect van de interne markt. Dit draagt in aanzienlijke mate bij aan de gezondheid en het welzijn van de burgers en aan hun sociale en economische belangen.

Hoewel het aan de lidstaten is om te controleren of marktdeelnemers het EU-recht naleven, voert de Commissie in de lidstaten en in derde landen jaarlijks ongeveer 220 audits ter plaatse uit om na te gaan of de controlesystemen doeltreffend zijn en de autoriteiten hun wettelijke verplichtingen nakomen. De Commissie zal haar handhaving van de toepassing van het EU-recht in de agro-voedselketen verbeteren, onder meer via gerichte controles en een systematische follow-up daarvan, om zich ervan te vergewissen dat de lidstaten tekortkomingen verhelpen.

De Commissie zal de lidstaten met het oog op een betere toepassing van de EU-regels ook steun blijven verlenen via haar opleidingsprogramma voor het personeel van overheidsdiensten “Betere opleidingen voor veiliger voedsel”.

Voedselfraude-incidenten kunnen het vertrouwen van de consument in het voedselsysteem van de EU ondermijnen en de werking van de interne markt beïnvloeden. Om deze redenen zal de Commissie als onderdeel van de “van boer tot bord”-strategie de inspanningen van de EU ter bestrijding van agro-voedselfraude opvoeren.

üACTIE 16: Ontwikkeling van etiketterings- en traceringssystemen

Traceerbaarheid is essentieel voor de handhaving. Etiketterings- en traceringssystemen kunnen alleen werken als de informatie die door de hele producttoeleveringsketen heen wordt verstrekt, geautomatiseerde nalevingscontroles bij de douane mogelijk maakt. De Commissie zal, in samenwerking met de lidstaten, het gebruik van digitale instrumenten die meer gerichte controles aan de buitengrenzen en in de EU mogelijk maken, onderzoeken en bevorderen. Dit omvat de ontwikkeling van etiketterings- en traceringssystemen (zoals QR-codes, RFID, blockchains, enz.) om specifieke aan de naleving gerelateerde informatie op een beveiligde manier door de toeleveringsketen heen over te dragen, waarbij rekening zal worden gehouden met bestaande instrumenten zoals het Europees productregister voor energie-etikettering (EPREL). Nieuwe douaneapparatuur die de gecodeerde informatie kan lezen en controleren, zal worden ontwikkeld met financiële steun voor douanecontroleapparatuur, als onderdeel van het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer 2021-27. De traceerbaarheidskwesties zullen ook worden beoordeeld tijdens de herziening van de richtlijn inzake algemene productveiligheid.

De Commissie streeft naar de digitale indiening van conformiteitsinformatie voor industrie- en consumptiegoederen (d.w.z. de reeds bestaande “EU-conformiteitsverklaring”) die bij de douane zijn aangegeven voor het “in het vrije verkeer brengen”. Daarbij zal de Commissie ook de gevolgen voor kmo’s, en met name micro-ondernemingen, onderzoeken om vast te stellen welke verzachtende maatregelen noodzakelijk zijn.

In het kader van de nieuwe consumentenagenda zullen etiketten en traceerbaarheid ook een sleutelrol spelen bij het versterken van de positie van de consumenten in de groene en digitale transities. De Commissie zal nagaan hoe digitale instrumenten het best kunnen worden gebruikt om de consumenten de meest betrouwbare informatie te verschaffen om met kennis van zaken en vertrouwen aankopen te doen, met name bij grensoverschrijdend winkelen.

V    Versterking van de handhaving op het terrein

Ondanks alle inspanningen om een cultuur van naleving van de regels inzake de eengemaakte markt tot stand te brengen, vereisen regelgevende belemmeringen die het gevolg zijn van niet-naleving een doeltreffende interventie achteraf. Ook in deze fase is samenwerking tussen de autoriteiten van de lidstaten en de Commissie van kapitaal belang.

üACTIE 17: Unienetwerk voor productconformiteit

Veel non-conforme producten worden nog steeds aan consumenten aangeboden, vaak online, waardoor consumenten en professionele eindgebruikers in gevaar worden gebracht en de concurrentie wordt verstoord. Teneinde de coördinatie tussen de markttoezichtautoriteiten in de non-foodsector, zoals voorzien in Verordening 2019/1020 36 , te verbeteren, zal de Commissie in samenwerking met de lidstaten met ingang van januari 2021 het Unienetwerk voor productconformiteit oprichten. Het zal bestaan uit de verbindingsbureaus die de lidstaten onlangs hebben opgericht om hun markttoezichtautoriteiten te vertegenwoordigen. Daarnaast zal de Commissie vanaf juli 2021 toezicht houden op de werking van het bij de verordening ingestelde mechanisme voor wederzijdse bijstand, en zal zij in kaart brengen welke weigeringen door lidstaten van verzoeken om informatie over de naleving en van verzoeken om handhavingsmaatregelen in geval van niet-naleving niet gerechtvaardigd waren.

üACTIE 18: Van Solvit het standaardinstrument voor de beslechting van geschillen inzake de eengemaakte markt maken

Verschillende instrumenten voor het oplossen van problemen bestrijken gebieden van het recht die normaliter onder het mandaat van Solvit 37 zouden vallen, waardoor het handhavingslandschap wordt verbrokkeld. De Commissie en de lidstaten zullen ervoor zorgen dat Solvit versterkt wordt en het standaardinstrument wordt voor alternatieve geschillenbeslechting op alle terreinen van het eengemaaktemarktbeleid die een besluit van een administratie impliceren. Solvit zal in zijn huidige vorm worden gebruikt of zal zo nodig worden aangepast om aan de eisen van de nieuwe initiatieven te voldoen. De Commissie en de lidstaten zullen de relatie tussen Solvit en de verschillende instanties en netwerken op nationaal en EU-niveau versterken.

Dit is reeds gepland voor de Europese Arbeidsautoriteit 38 , die in oktober 2019 haar werkzaamheden heeft aangevat en tegen 2024 volledig operationeel zal zijn. Die Autoriteit zal de Commissie en de lidstaten helpen om ervoor te zorgen dat de EU-regels inzake arbeidsmobiliteit en de coördinatie van de sociale zekerheid op een eerlijke, eenvoudige en doeltreffende manier worden gehandhaafd, waardoor het voor burgers en bedrijven gemakkelijker wordt om de vruchten van de eengemaakte markt te plukken. Zij zal oplossingen bieden voor het verbeteren van de toegang tot hoogwaardige informatie voor burgers en werkgevers met betrekking tot EU- en nationale wetgeving inzake arbeidsmobiliteit.

VI    Verbetering van de behandeling van inbreukzaken

Bij kennelijke schendingen van het Europees recht zal de Commissie een dialoog met de lidstaten trachten te voeren om meer inzicht te krijgen in de problemen en oplossingen te vinden. In gevallen waarin de dialoog niet tot resultaten leidt, zal de Commissie niet aarzelen om zo nodig krachtige en doeltreffende handhavingsmaatregelen te nemen. Betere werkafspraken en een beter gebruik van alle beschikbare administratieve instrumenten en meer samenwerking zullen het proces om inbreuken te beëindigen versnellen en stroomlijnen.

üACTIE 19: Betere prioritering van handhavingsmaatregelen

Met het oog op een betere prioritering van handhavingsmaatregelen, concentreert de Commissie, zoals reeds uiteengezet in 2016 39 , haar inspanningen op zaken die aanzienlijke gevolgen hebben voor de eengemaakte markt, en wel op basis van een beoordeling van de economische, juridische en beleidsgevolgen ervan. Daarop voortbouwend zal de Commissie een jaarlijks verslag over de handhaving van de eengemaakte markt vaststellen, waarin specifieke aandachtspunten en prioriteiten voor de handhaving in kaart worden gebracht, daarbij rekening houdend met de bevindingen van het Europees semester. Tegelijkertijd is het van groot belang dat belanghebbende de Commissie op de hoogte brengen van inbreuken op de regels inzake de eengemaakte markt, zodat zij een volledig beeld krijgt en prioriteiten kan stellen. Daartoe zal het systeem voor het indienen van klachten worden herzien om het beter te integreren met Solvit. De Commissie zal de Solvit-verslagen monitoren om structurele kwesties te identificeren die potentieel van belang kunnen zijn. De Commissie zal ook onderzoeken of het mogelijk is om het instrument dat momenteel wordt uitgetest op het platform voor onlinegeschillenbeslechting, uit te breiden naar andere beleidsterreinen van de eengemaakte markt, teneinde consumenten te helpen hun mogelijkheden tot verhaal beter te beoordelen.

üACTIE 20: Duidelijkheid en consistentie bij de behandeling van zaken

Het vertrouwen in het handhavingssysteem vergt dat klachten tijdig worden onderzocht en overtredingen worden bestraft. Met het oog daarop zal de Commissie haar procedures voor de behandeling van zaken verder stroomlijnen. Zij zal binnen twee maanden een voorlopige beoordeling van de klachten opstellen, zodat de klager een antwoord kan krijgen. Indien voldoende informatie is verzameld, moet dit reeds een duidelijk besluit omvatten over de vraag of 1) de klacht terzijde wordt gelegd; 2) de klacht wordt toegezonden aan beslechtingsinstanties zoals Solvit; 3) een dialoog tussen de Commissie en de betrokken lidstaat wordt aangegaan; of 4) onmiddellijk een inbreukprocedure wordt ingeleid.

üACTIE 21: Een beter gebruik van het EU Pilot-systeem

Het EU Pilot-systeem is een nuttig instrument om in de fase van de dialoog met de lidstaten in de pre-inbreukfase informatie te verkrijgen. Om het systeem meer doelgericht te maken en te structureren als een snel en doeltreffend instrument ter ondersteuning van de oplossingsgerichte dialoog met de lidstaten, wil de Commissie EU Pilot in gevallen waarin binnen een korte termijn een snelle oplossing haalbaar lijkt, gebruiken onder duidelijke voorwaarden en binnen duidelijke termijnen.

Zij zal:

oduidelijke en objectieve criteria ontwikkelen om te bepalen wanneer EU Pilot moet worden gebruikt;

omet de lidstaten samenwerken om pragmatische oplossingen te vinden om het proces te versnellen, en tegelijkertijd de essentiële rechten van de beide partijen in de dialoog handhaven en goed gebruikmaken van de beschikbare geavanceerde systemen;

oflexibelere uitwisselingsmethoden hanteren om complexe kwesties op te lossen;

omet behoud van het evenwicht met de vertrouwelijkheidsrelatie tussen de Commissie en de lidstaten, informatie (in geaggregeerde vorm) uitwisselen over de kwesties die via EU Pilot zijn opgelost, teneinde beste praktijken te verspreiden 40 .

üACTIE 22: Systematische periodieke pakketvergaderingen 

In de briefwisseling in inbreukprocedures (de basis voor een mogelijke daaropvolgende gerechtelijke procedure) worden alle mogelijke oplossingen niet altijd afdoende behandeld. Om deze formele uitwisselingen aan te vullen met rechtstreekse contacten, zal de Commissie voorzien in pakketvergaderingen met afzonderlijke lidstaten over specifieke beleidsterreinen. Deze kunnen helpen oplossingen te vinden die stroken met het EU-recht en moeten daarom, indien nodig, regelmatig plaatsvinden. Als zij zorgvuldig worden voorbereid, kunnen zij daadwerkelijk een einde maken aan misverstanden en de deskundigheid van de EU en de lidstaten aanwenden om oplossingen te vinden. Pakketvergaderingen kunnen worden gecombineerd of worden georganiseerd samen met andere vergaderingen met de lidstaten (bv. dialogen over de naleving).

***CONCLUSIE

De bevordering van een cultuur van naleving vereist een sterke politieke inzet voor de eengemaakte markt en de doeltreffende uitvoering van de regels ervan. Dat vergt politieke verantwoordelijkheid, transparantie en efficiënte systemen om de naleving aan te moedigen en te controleren.

Dit actieplan is een antwoord op de oproep tot actie van de lidstaten en neemt het initiatief om de bestaande problemen op het gebied van uitvoering en handhaving aan te pakken. De acties betreffen een reeks verschillende problemen, in alle fasen en op alle gebieden waar zich uitvoeringsproblemen kunnen voordoen en handhavingsactiviteiten kunnen worden verricht op zowel EU- als nationaal niveau, op grond van een gezamenlijke inzet op lokaal, regionaal, nationaal en EU-niveau. Met deze acties zullen de Commissie en de lidstaten het de eengemaakte markt mogelijk maken onze bedrijven voort te stuwen en de consumenten de beste keuzemogelijkheden te bieden. Door samen te werken, kunnen we de eengemaakte markt voor alle Europeanen tot voordeel maken.

(1)    COM(2020)102 van 10.3.2020.
(2)    COM(2020)93 van 10.3.2020.
(3)    In de conclusies van de Raad Concurrentievermogen van 27 mei 2019 werd dit verzoek verder gedetailleerd en werd de Commissie verzocht de transparantie en de politieke verantwoordelijkheid voor de uitvoerings- en handhavingsmaatregelen te vergroten. Daarna hebben de lidstaten herhaaldelijk het belang van de handhaving benadrukt, evenals de noodzaak van een sterker partnerschap en betere samenwerking met de Commissie. Dit werd ook bevestigd in een door alle lidstaten ondertekende brief die tijdens de vergadering van Coreper II op 29 november 2019 is voorgelegd.
(4)    Højbjerre Brauer Schultz (2018), “25 years of the European Single Market”, Onderzoek gefinancierd door de Deense Autoriteit voor het Bedrijfsleven.
(5)    Mededeling “De eengemaakte markt in een veranderende wereld”, COM(2018)772.
(6)    EP-studie “Europa’s twee biljoen euro aan dividend: de kosten van een niet-verenigd Europa in kaart gebracht, 2019-2024”, blz. 9-11( https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU (2019)631745 ). 
(7)    COM(2020)103 van 10.3.2020.
(8)    Zie overweging 5 van Richtlijn (EU) 2018/1808 van het Europees Parlement en de Raad van 14 november 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) in het licht van een veranderende marktsituatie (PB L 303 van 28.11.2018, blz. 69) en de artikelen 13, lid 7, en 33 bis, van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten (richtlijn audiovisuele mediadiensten) (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).
(9)    Zie artikel 17, lid 10, van Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 inzake auteursrechten en naburige rechten in de digitale eengemaakte markt en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG (PB L 130 van 17.5.2019, blz. 92).
(10)    Handboek voor de implementatie van de dienstenrichtlijn: https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/a4987fe6-d74b-4f4f-8539-b80297d29715
(11)    https://op.europa.eu/nl/publication-detail/-/publication/a5396a42-cbc8-4cd9-8b12-b769140091cd
(12)    Luidens overweging 5 van Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 1) moet de Commissie niet-bindende richtsnoeren aanreiken over de rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende het begrip “dwingende reden van algemeen belang” en aangeven hoe het beginsel van wederzijdse erkenning moet worden toegepast.
(13)    Richtlijn 85/374/EEG van de Raad van 25 juli 1985 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der lidstaten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (PB L 210 van 7.8.1985, blz. 29).
(14)    Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1). De verordening betreffende markttoezicht is in 2019 vastgesteld en is bedoeld om het markttoezicht op producten in de EU te verbeteren.
(15)    De huidige Blauwe Gids, richtlijnen voor de uitvoering van de productvoorschriften van de EU, 2016: Mededeling van de Commissie 2016/C 272/01.
(16)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s inzake aanbevelingen voor hervorming van de reglementering van professionele dienstverlening, COM(2016)820 final.
(17)      Richtlijn 2019/882 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende de toegankelijkheidsvoorschriften voor producten en diensten (PB L 151 van 7.6.2019, blz. 70).
(18)    Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad van 2 oktober 2018 tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 1).
(19)    Verordening (EU) 2019/515 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2019 betreffende de wederzijdse erkenning van goederen die in een andere lidstaat rechtmatig in de handel zijn gebracht en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 764/2008 (PB L 91 van 29.3.2019, blz. 1) en Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).
(20)    Richtlijn 2001/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 december 2001 inzake algemene productveiligheid (PB L 11 van 15.1.2002, blz. 4).
(21)    https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/action_plan_pp.pdf
(22)    In tegenstelling tot statische lijsten die de concordantie van de nationale wetgeving met de EU-wetgeving ten tijde van de omzetting weergeven, zijn dynamische virtuele concordantietabellen digitale oplossingen die een voortdurende bijwerking van de stand van de omzetting mogelijk maken, ook nadat de oorspronkelijke omzettingswetgeving in werking is getreden. Kennisgevingsprocessen kunnen voor deze tabellen een bron van informatie zijn en de latere bijwerking ervan vergemakkelijken.
(23)    Arrest van het Hof van Justitie van 8 juli 2019, Commissie/België, C-543/17.
(24)    De lopende uitvoering van de verordening inzake één digitale toegangspoort kan daarbij als voorbeeld dienen.
(25)    Richtlijn (EU) 2018/958 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan een nieuwe reglementering van beroepen (PB L 173 van 9.7.2018, blz. 25).
(26) Mededeling van de Commissie “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing”. C/2016/8600 (PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10).
(27)    Richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PB L 241 van 17.9.2015, blz. 1).
(28)    Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de handhaving van Richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt, tot vaststelling van een kennisgevingsprocedure voor vergunningstelsels en vereisten met betrekking tot diensten en tot wijziging van Richtlijn 2006/123/EG en Verordening (EU) nr. 1024/2012 betreffende administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt. COM(2016)821 final.
(29)    Richtlijn 2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt (“Richtlijn inzake elektronische handel”) (PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).
(30)    Zoals het informatie- en communicatiesysteem voor markttoezicht (ICSMS), het systeem voor snelle uitwisseling van informatie over gevaarlijke non-foodproducten (Safety Gate/Rapex) of EPREL voor energie-etikettering.
(31)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/lighten-load
(32)    Onlineplatform voor het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders.
(33)    Informatiesysteem voor dierziekten (ADIS) — voorheen Systeem voor de melding van dierziekten (ADNS).
(34)    Systeem voor melding en snelle waarschuwingen in verband met om fytosanitaire redenen verrichte onderscheppingen van zendingen planten en plantaardige producten die in de EU worden ingevoerd of in de EU worden verhandeld.
(35)    Trade Control and Expert System – onlinebeheersinstrument voor alle sanitaire vereisten inzake de handel in en de invoer van dieren, sperma en embryo’s, levensmiddelen, diervoeders en planten binnen de EU.
(36)    Verordening (EU) 2019/1020 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende markttoezicht en conformiteit van producten en tot wijziging van Richtlijn 2004/42/EG en de Verordeningen (EG) nr. 765/2008 en (EU) nr. 305/2011 (PB L 169 van 25.6.2019, blz. 1).
(37)    Solvit behandelt grensoverschrijdende kwesties die het gevolg zijn van een schending van het EU-recht door overheidsinstanties.
(38)    Verordening (EU) 2019/1149 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 883/2004, (EU) nr. 492/2011 en (EU) 2016/589, en tot intrekking van Besluit (EU) 2016/344 (PB L 186 van 11.7.2019, blz. 21).
(39)    In de Mededeling van de Commissie “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing”, (C(2016)8600).
(40)    Europese Rekenkamer, Speciaal verslag nr. 5/2016: “Heeft de Commissie gezorgd voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de dienstenrichtlijn?”, 14.3.2016.
Top