EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0295

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

COM/2020/295 final

Brussel, 7.7.2020

COM(2020) 295 final

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking


TOELICHTING

1.Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel heeft betrekking op het besluit tot vaststelling van het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (hierna “de overeenkomst” genoemd), wat betreft de voorgenomen vaststelling van het besluit tot wijziging van een aantal bepalingen van Protocol II bij de overeenkomst.

2.Achtergrond van het voorstel

2.1.De partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds.

De partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (hierna “de overeenkomst” genoemd) heeft tot doel: a) de staten in de Stille Oceaan in staat te stellen gebruik te maken van de door de Europese Unie (hierna “de EU” genoemd) geboden verbeterde markttoegang; b) de duurzame economische ontwikkeling en de geleidelijke integratie van staten in de Stille Oceaan in de wereldeconomie te bevorderen; c) een vrijhandelszone tussen de Europese Unie en de staten in de Stille Oceaan tot stand te brengen die berust op gemeenschappelijke belangen, middels de geleidelijke liberalisering van de handel op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke WTO-regels en het beginsel van asymmetrie, met inachtneming, wat het niveau van en het tijdschema voor verbintenissen betreft, van de specifieke behoeften en de capaciteitsbeperkingen van de staten in de Stille Oceaan; d) passende regelingen voor de beslechting van geschillen vast te stellen; en e) passende institutionele regelingen vast te stellen.

Op 13 juli 2009 ondertekende de EU de overeenkomst 1 , die door Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji-eilanden sinds respectievelijk 20 december 2009 en 28 juli 2014 voorlopig wordt toegepast. Na hun toetreding hebben de Onafhankelijke Staat Samoa en de Salomonseilanden de overeenkomst sinds respectievelijk 31 december 2018 en 17 mei 2020 eveneens voorlopig toegepast.

2.2.Het Handelscomité

Het Handelscomité is een orgaan dat overeenkomstig artikel 68 van de overeenkomst is ingesteld. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de EU en van de staten in de Stille Oceaan (Papoea-Nieuw-Guinea, Fiji, Samoa en de Salomonseilanden). Het Handelscomité stelt zijn reglement van orde vast en wordt gezamenlijk voorgezeten door een vertegenwoordiger van de EU en een vertegenwoordiger van de staten in de Stille Oceaan.

Het Handelscomité behandelt alle aangelegenheden die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, met inbegrip van ontwikkelingssamenwerking. Voor het uitoefenen van zijn taken kan het Handelscomité a) alle speciale, voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke comités en organen oprichten en daar toezicht op houden, b) op elk door de partijen overeengekomen tijdstip bijeenkomen, c) alle onder de overeenkomst vallende kwesties bespreken en in het kader van de uitoefening van zijn taken passende maatregelen nemen, en d) besluiten nemen of aanbevelingen doen in gevallen waarin hierin door de overeenkomst wordt voorzien.

Het Handelscomité delegeert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst specifieke beslissingsbevoegdheden aan de in de desbetreffende bepalingen van de overeenkomst genoemde speciale comités, in het bijzonder aan het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels.

2.3.De beoogde handeling van het Handelscomité

In *september 2020* wil het Handelscomité tijdens zijn achtste vergadering een besluit vaststellen over de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking (hierna “de beoogde handeling” genoemd).

De beoogde handeling heeft tot doel:

de bepalingen over de oorsprongsregels aan de meest recente ontwikkelingen aan te passen en marktdeelnemers vereenvoudigde en flexibelere oorsprongsregels te bieden door de volgende wijzigingen vast te stellen:

(a)schrapping van de volgende bepalingen, die niet langer relevant zijn:

artikel 3, lid 7: het is niet langer relevant te specificeren dat de cumulatie vanaf 1 januari 2010 en vanaf 1 oktober 2015 van toepassing is geworden;

artikel 4 bis en bijlage VIII(a) zijn niet langer relevant omdat er geen naburige ontwikkelingslanden zijn aangewezen;

artikel 4, lid 8, tweede zin, en bijlage XII: het is niet langer relevant om de producten van oorsprong uit Zuid-Afrika te vermelden waarvoor cumulatie na 31 december 2009 van toepassing is geworden;

(b)de titel van artikel 7 overeen te laten komen met de titel in de inhoudsopgave;

(c)invoering van een nieuw artikel 12 getiteld “Gescheiden boekhouding” in Titel II, om marktdeelnemers in staat te stellen kosten te besparen door deze methode voor het beheer van voorraden te gebruiken;

(d)vervanging van artikel 13 van titel III door een nieuw artikel 14 getiteld “Niet-wijziging”, om marktdeelnemers meer flexibiliteit te bieden ten aanzien van het bewijs dat moet worden geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer wanneer de overslag of het douane-entrepot van goederen van oorsprong in een derde land plaatsvindt;

(e)schrapping van artikel 14 over “tentoonstellingen” en artikel 38 over “vrije zones”: deze zijn niet meer nodig na invoering van de bepaling over “niet-wijziging”;

(f)wijziging van titel IV, artikel 15, om marktdeelnemers meer flexibiliteit te bieden met betrekking tot het naleven van de vereisten betreffende de bewijzen van oorsprong;

(g)invoeging van een nieuw artikel 39 met een samenvatting van de taken en verantwoordelijkheden van het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels, dat in verschillende bepalingen van protocol II wordt genoemd, en een overeenkomstige actualisering van artikel 41;

bijlage II bij protocol II van de overeenkomst moet in overeenstemming worden gebracht met de versie van de GS-nomenclatuur van 2017.

Bijlage II bij protocol II is gebaseerd op de versie uit 2007 van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem (GS), gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie (WDO). De WDO heeft een nieuwe GS-nomenclatuur uitgebracht, de GS-nomenclatuur 2017, die sinds 1 januari 2017 van kracht is. De status quo op het gebied van de oorsprongsregels moet echter worden gehandhaafd omdat het niet de bedoeling is dat wijzigingen in de GS-nomenclatuur van invloed zijn op de oorsprongsregel die op een bepaald product van toepassing is;

wijziging van bijlage IV bij protocol II van de overeenkomst om de Kroatische versie van de factuurverklaring op te nemen in die bijlage.

Het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie is op 9 december 2011 ondertekend en wordt sinds 1 juli 2013 toegepast. De overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op de grondgebieden van de overeenkomstsluitende staten in de Stille Oceaan;

bijwerking van de lijst van LGO’s in bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst om de lijst in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst bevat een lijst van landen en gebieden overzee (LGO’s) van de Europese Unie. De status van sommige gebieden is onlangs gewijzigd: Saint-Barthélemy (FR) en Bermuda (VK) zijn op respectievelijk 1 januari 2012 en 1 januari 2014 met de Unie geassocieerde LGO’s geworden en Mayotte (FR) is op 1 januari 2014 een ultraperifeer gebied van de Unie geworden;

schrapping van Samoa en de Salomonseilanden uit de lijst van “andere ACS-staten” in bijlage X bij protocol II na de toetreding van beide landen tot de overeenkomst.

Gelet op het aantal wijzigingen dat nodig is in protocol II bij de overeenkomst en de bijlagen erbij, moet het protocol duidelijkheidshalve in zijn geheel worden vervangen.

3.Namens de Unie in te nemen standpunt

Protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking is in 2009 gesloten. Enkele bepalingen van het oorspronkelijke protocol II zijn niet meer actueel vanwege de meest recente ontwikkelingen in de oorsprongsregels, waardoor geen optimaal profijt kan worden getrokken uit de preferentiële behandeling waarin de overeenkomst voorziet.

De voorgestelde wijzigingen maken de vereisten en procedures van de oorsprongsregels eenvoudiger en flexibeler. Enkele voorbeelden:

met een gescheiden boekhouding kunnen marktdeelnemers kosten besparen op het beheer van hun voorraden;

marktdeelnemers wordt meer flexibiliteit geboden ten aanzien van het bewijs dat moet worden geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer wanneer de overslag of het douane-entrepot van goederen van oorsprong in een derde land plaatsvindt;

geregistreerde exporteurs kunnen voortaan uitsluitend gebruikmaken van een factuurverklaring als geldig bewijs van oorsprong en daardoor worden de oorsprongsprocedures eenvoudiger en dalen de administratieve kosten in verband met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1, zodat marktdeelnemers ten volle kunnen profiteren van de preferentiële tariefbehandeling, hetgeen een positieve impact op de handel kan hebben.

Deze vereenvoudiging is derhalve goed voor de handel en economische ontwikkeling in de regio van de Stille Oceaan omdat de marktdeelnemers ten volle kunnen profiteren van de preferentiële behandeling in het kader van de tussentijdse economische partnerschapsovereenkomst.

De voorgestelde wijzigingen maken de vereisten en procedures van de oorsprongsregels eenvoudiger en flexibeler. Met deze vereenvoudiging wordt de handel gemakkelijker en kunnen marktdeelnemers de preferentiële behandeling optimaal benutten. Daarnaast wordt de regionale integratie en economische ontwikkeling in de staten in de Stille Oceaan door de voorgestelde wijzigingen bevorderd omdat marktdeelnemers meer mogelijkheden krijgen om aan de oorsprongsregels te voldoen.

Er zijn wijzigingen nodig in producten (posten en omschrijvingen) die in bijlage II bij protocol II bij de overeenkomst zijn vermeld, om deze in overeenstemming te brengen met de door de WDO in 2012 en 2017 geactualiseerde editie van de GS-nomenclatuur en om de samenhang van de productomschrijvingen en de GS-indeling met het geharmoniseerde systeem te bewaren.

Bijlage VIII bij protocol II bij de overeenkomst is een lijst van landen en gebieden overzee van de EU. In het protocol II wordt onder “landen en gebieden overzee” de landen en gebieden verstaan die zijn bedoeld in het vierde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De lijst moet worden geactualiseerd om rekening te houden met de recente wijziging van de status van sommige landen en gebieden overzee.

Er zij op gewezen dat in Besluit (EU) 2019/2143 van de Raad van 11 november 2019 reeds het standpunt is vastgesteld dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van de bijlagen II en VIII bij protocol II van de overeenkomst (PB L 331 van 20.12.2019, blz. 1). Omwille van de duidelijkheid is dit (ongewijzigde) standpunt in het huidige voorstel opnieuw geformuleerd.

Het voorgestelde besluit voldoet aan de EU-verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

4.Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van “de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst”.

Het begrip “handelingen met rechtsgevolgen” omvat tevens handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die “beslissende invloed [kunnen hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt 2 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

De door het Handelscomité vast te stellen handeling is een handeling die rechtsgevolgen heeft, en is overeenkomstig de artikelen 8, 68 en 78 van de overeenkomst uit hoofde van het volkenrecht bindend.

De beoogde handeling strekt niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst.

De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag voor een overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit wordt in de eerste plaats bepaald door de doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling ten aanzien waarvan namens de Unie een standpunt wordt ingenomen. Wanneer de beoogde handeling een tweeledige doelstelling heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoelstelling of hoofdcomponent, terwijl de andere doelstelling of de andere component slechts ondergeschikt is, moet het overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit op één materiële rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is voor de hoofddoelstelling of de hoofdcomponent dan wel de belangrijkste doelstelling of component.

4.2.2.Toepassing op het onderhavige geval

De doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling hebben in de eerste plaats betrekking op de gemeenschappelijk handelspolitiek.

De materiële rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 207, lid 4, eerste alinea, VWEU.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 207 VWEU in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

4.4.Bekendmaking van de beoogde handeling

Aangezien de handeling van het Handelscomité leidt tot wijzigingen in de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, moet deze handeling na de vaststelling ervan bekend worden gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds 3 (hierna “de overeenkomst” genoemd), waarin een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst is vastgelegd, wordt door Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji-eilanden sinds respectievelijk 20 december 2009 en 28 juli 2014 voorlopig toegepast. Na hun toetreding passen de Onafhankelijke Staat Samoa en de Salomonseilanden de overeenkomst sinds respectievelijk 31 december 2018 en 17 mei 2020 eveneens voorlopig toe.

(2)Overeenkomstig de artikelen 13 en 68 van de overeenkomst en artikel 41 van protocol II bij de overeenkomst kan het Handelscomité in het kader van de EPO wijzigingen van de bepalingen van protocol II bij de overeenkomst vaststellen.

(3)Het Handelscomité wil tijdens zijn achtste vergadering in *september 2020* een besluit vaststellen tot wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking.

(4)Het is passend om het standpunt te bepalen dat namens de Unie in het Handelscomité moet worden ingenomen, aangezien het beoogde besluit voor de Unie bindend zal zijn.

(5)Enkele bepalingen van het in 2009 gesloten protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking moeten worden gewijzigd om de oorsprongsregels in overeenstemming te brengen met de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de oorsprongsregels en deze flexibeler en eenvoudiger te maken, zodat de handel voor marktdeelnemers gemakkelijker wordt en de preferentiële behandeling optimaal kan worden benut.

(6)Er zijn wijzigingen nodig in producten (posten en omschrijvingen) die in bijlage II bij protocol II bij de overeenkomst zijn vermeld, om deze in lijn te brengen met de door de WDO in 2012 en 2017 geactualiseerde editie van de GS-nomenclatuur en om de samenhang van de productomschrijvingen en de GS-indeling met het geharmoniseerde systeem te bewaren.

(7)Het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie is op 9 december 2011 ondertekend en wordt sinds 1 juli 2013 toegepast. De overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op de grondgebieden van de overeenkomstsluitende staten in de Stille Oceaan. Bijlage IV bij protocol II van de overeenkomst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd om de Kroatische versie van de factuurverklaring daarin op te nemen.

(8)Bijlage VIII bij protocol II bij de overeenkomst is een lijst van landen en gebieden overzee van de EU. In het protocol II wordt onder “landen en gebieden overzee” de landen en gebieden verstaan die zijn bedoeld in het vierde deel van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. De lijst moet worden geactualiseerd in verband met de recente wijziging van de status van sommige landen en gebieden overzee.

(9)Vanwege de toetreding van Samoa en de Salomonseilanden tot de overeenkomst moeten beide staten uit de lijst van “andere ACS-staten” in bijlage X bij protocol II worden geschrapt,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen tijdens de achtste vergadering van het Handelscomité, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerp van handeling van het Handelscomité.

Artikel 2

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1)    Besluit 2009/729/EG van de Raad van 13 juli 2009 tot ondertekening en voorlopige toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (PB L 272 van 16.10.2009, blz. 1).
(2)    Arrest van het Hof van Justitie van 7 oktober 2014, Duitsland/Raad, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punten 61 tot en met 64.
(3)    Besluit 2009/729/EG van de Raad van 13 juli 2009 tot ondertekening en voorlopige toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds (PB L 272 van 16.10.2009, blz. 1).
Top

Brussel, 7.7.2020

COM(2020) 295 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een besluit van de Raad

betreffende het namens de Europese Unie in te nemen standpunt in het Handelscomité dat is opgericht krachtens de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds, met betrekking tot de wijziging van een aantal bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerkingBIJLAGE

ONTWERP

BESLUIT Nr. .../ 2020
VAN HET HANDELSCOMITÉ

OPGERICHT KRACHTENS DE TUSSENTIJDSE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE GEMEENSCHAP, ENERZIJDS, EN DE STATEN IN DE STILLE OCEAAN, ANDERZIJDS,

van …

tot wijziging van bepaalde bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

HET HANDELSCOMITÉ,

Gezien de tussentijdse partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de staten in de Stille Oceaan, anderzijds 1 (“de overeenkomst”), waarin een kader voor een economische partnerschapsovereenkomst is vastgelegd die op 30 juli 2009 te Londen is ondertekend, en met name artikel 8, artikel 68, lid 3, en artikel 78, in samenhang met artikel 41 van protocol II daarvan,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De overeenkomst wordt door Papoea-Nieuw-Guinea en de Republiek Fiji-eilanden sinds respectievelijk 20 december 2009 en 28 juli 2014 voorlopig toegepast. Na hun toetreding hebben de Onafhankelijke Staat Samoa en de Salomonseilanden de overeenkomst sinds respectievelijk 31 december 2018 en 17 mei 2020 eveneens voorlopig toegepast.

(2)Overeenkomstig artikel 8 van de overeenkomst heeft het Handelscomité tot taak de bepalingen van protocol II betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking te evalueren met het oog op een verdere vereenvoudiging ervan.

(3) De partijen hebben een dergelijke evaluatie verricht en zijn het eens geworden over de volgende wijzigingen van protocol II:

i) schrapping van de volgende bepalingen, die niet langer van toepassing zijn:

- artikel 3, lid 7:

- artikel 4 bis;

- bijlagen VIII(a) en XVII;

ii) correctie van de volgende bepalingen:

- artikel 4, lid 8, waarvan de tweede zin wordt geschrapt omdat deze niet langer van toepassing is;

- de titel van artikel 7, om deze in overeenstemming te brengen met de titel in de inhoudsopgave;

iii) invoering van een nieuw artikel 12 getiteld “Gescheiden boekhouding” in Titel II, om marktdeelnemers in staat te stellen kosten te besparen door deze methode voor het beheer van voorraden te gebruiken;

iv) vervanging van artikel 13 van titel III door een nieuw artikel 14 getiteld “Niet-wijziging”, om marktdeelnemers meer flexibiliteit te bieden ten aanzien van het bewijs dat moet worden geleverd aan de douaneautoriteiten van het land van invoer wanneer de overslag of het douane-entrepot van goederen van oorsprong in een derde land plaatsvindt;

           v) schrapping van artikel 14 over “tentoonstellingen” en artikel 38 over “vrije zones”: deze zijn niet meer nodig na invoering van de bepaling over “niet-wijziging”;

           vi) wijziging van titel IV, artikel 15, om marktdeelnemers meer flexibiliteit te bieden met betrekking tot het naleven van de vereisten betreffende de bewijzen van oorsprong;

           vii) invoeging van een nieuw artikel 39 met een samenvatting van de taken en verantwoordelijkheden van het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels, dat in verschillende bepalingen van protocol II wordt genoemd, en een overeenkomstige actualisering van artikel 41.

(4)    Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst is gebaseerd op de versie uit 2007 van de nomenclatuur van het geharmoniseerde systeem (GS) gehecht aan het Internationaal Verdrag betreffende het geharmoniseerde systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen van de Werelddouaneorganisatie (WDO). De WDO heeft een nieuwe GS-nomenclatuur uitgebracht, de GS-nomenclatuur 2017, die sinds 1 januari 2017 van kracht is. Bijlage II bij protocol II van de overeenkomst moet in overeenstemming worden gebracht met de versie van de GS-nomenclatuur van 2017. De status quo op het gebied van de oorsprongsregels moet echter worden gehandhaafd, omdat het niet de bedoeling is dat wijzigingen in de GS-nomenclatuur van invloed zijn op de oorsprongsregel die op een bepaald product van toepassing is.

(5)    Het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie is op 9 december 2011 ondertekend en wordt sinds 1 juli 2013 toegepast. De overeenkomst is van toepassing, enerzijds, op elk grondgebied waarop het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing is, onder de in dat verdrag neergelegde voorwaarden, en, anderzijds, op de grondgebieden van de overeenkomstsluitende staten in de Stille Oceaan. Bijlage IV bij protocol II van de overeenkomst moet dienovereenkomstig worden gewijzigd om de Kroatische versie van de factuurverklaring op te nemen in die bijlage.

(6)    Bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst bevat een lijst van de landen en gebieden overzee (LGO’s) van de Europese Unie. De status van sommige gebieden is onlangs gewijzigd: Saint-Barthélemy (FR) en Bermuda (VK) zijn op respectievelijk 1 januari 2012 en 1 januari 2014 met de Unie geassocieerde LGO’s geworden, en Mayotte (FR) is op 1 januari 2014 een ultraperifeer gebied van de Unie geworden. De lijst van LGO’s in bijlage VIII bij protocol II van de overeenkomst moet worden bijgewerkt om de lijst in overeenstemming te brengen met het Verdrag betreffende de werking van de Unie.

(7)    Vanwege de toetreding van Samoa en de Salomonseilanden tot de overeenkomst moeten beide staten uit de lijst van “andere ACS-staten” in bijlage X bij protocol II worden geschrapt.

(8)        Gelet op het aantal wijzigingen en omwille van de duidelijkheid moet protocol II bij de overeenkomst in zijn geheel worden vervangen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De tekst van protocol II van de overeenkomst wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de datum waarop het wordt vastgesteld.

Gedaan te … op …

Voor het Handelscomité

Namens de Unie            Namens de staten in de Stille OceaanBIJLAGE

PROTOCOL II

Betreffende de definitie van het begrip “producten van oorsprong” en methoden van administratieve samenwerking

INHOUD

TITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel

1.    Definities

TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP “PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikelen

2.    Algemene voorwaarden

3.    Cumulatie in de Europese Gemeenschap

4.    Cumulatie in de Stille-Oceaanstaten

5.    Volledig verkregen producten

6.    Toereikende be- of verwerking 

7.    Ontoereikende be- of verwerking

8.    In aanmerking te nemen eenheid

9.    Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

10.    Stellen en assortimenten

11.    Neutrale elementen

12.    Gescheiden boekhouding

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikelen

13.    Territorialiteitsbeginsel

14.    Niet-wijziging

TITEL IV

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikelen

15.    Algemene voorwaarden

16.    Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

17.    Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

18.    Afgifte van een duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

19.        Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

20.    Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

21.    Toegelaten exporteur

22.    Geldigheid van het bewijs van oorsprong

23.    Overlegging van het bewijs van oorsprong

24.    Invoer in deelzendingen

25.    Vrijstelling van het bewijs van oorsprong

26.    Informatieprocedure in verband met cumulatie

27.    Bewijsstukken

28.    Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

29.    Verschillen en vormfouten

30.    In euro uitgedrukte bedragen

TITEL V

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikelen

31.    Administratieve voorwaarden waaronder producten voor preferenties in aanmerking komen

32.    Kennisgeving van informatie betreffende douaneautoriteiten

33.    Wederzijdse bijstand

34.    Overlegging van het bewijs van oorsprong

35.    Controle van leveranciersverklaringen

36.    Geschillenbeslechting

37.    Sancties

38.    Afwijkingen

39.    Speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels

TITEL VI

   CEUTA EN MELILLA

Artikel

40.    Bijzondere voorwaarden

TITEL VII

SLOTBEPALINGEN

Artikelen

41.    Herziening en toepassing van oorsprongsregels

42.    Bijlagen

43.    Uitvoering van het protocol

BIJLAGEN

BIJLAGE I bij PROTOCOL II:    Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

BIJLAGE II bij PROTOCOL II:    Lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

BIJLAGE II(a) bij PROTOCOL II:    Afwijkingen van de lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

BIJLAGE III bij PROTOCOL II:    Formulier voor het certificaat inzake goederenverkeer

BIJLAGE IV bij PROTOCOL II:    Factuurverklaring

BIJLAGE V A bij PROTOCOL II:    Leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong

BIJLAGE V B bij PROTOCOL II:    Leveranciersverklaring voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn

BIJLAGE VI bij PROTOCOL II:    Inlichtingenblad

BIJLAGE VII bij PROTOCOL II:    Formulier voor een verzoek om afwijking

BIJLAGE VIII bij PROTOCOL II:    Landen en gebieden overzee

BIJLAGE IX bij PROTOCOL II:    Producten waarop de cumulatiebepalingen van de artikelen 3 en 4 na 1 oktober 2015 van toepassing zijn 

BIJLAGE X bij PROTOCOL II:    Andere ACS-staten

BIJLAGE XI bij PROTOCOL II:    Producten van oorsprong uit Zuid-Afrika waarop de cumulatiebepalingen van artikel 4 niet van toepassing zijn

GEZAMENLIJKE VERKLARING betreffende het Vorstendom Andorra

GEZAMENLIJKE VERKLARING betreffende de Republiek San MarinoTITEL I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van dit protocol wordt verstaan onder:

a)    “vervaardiging”: elke soort be- of verwerking, met inbegrip van assemblage of speciale behandelingen;

b)    “materiaal”: alle ingrediënten, grondstoffen, componenten of delen enz., die bij de vervaardiging van het product worden gebruikt;

c)    “product”: het product dat wordt vervaardigd, ook indien dit bestemd is om later bij de vervaardiging van een ander product te worden gebruikt;

d)    “goederen”: zowel materialen als producten;

e)    “douanewaarde” : de waarde zoals bepaald overeenkomstig de Overeenkomst inzake de toepassing van artikel VII van de Algemene Overeenkomst inzake tarieven en handel van 1994 (Overeenkomst inzake de douanewaarde van de WTO);

f)    “prijs af fabriek”: de prijs van het product af fabriek, betaald aan de fabrikant in de Europese Gemeenschap of in een Stille-Oceaanstaat in wiens onderneming de laatste be- of verwerking is verricht, voor zover in die prijs de waarde is begrepen van alle gebruikte materialen, verminderd met alle binnenlandse belastingen die worden of kunnen worden terugbetaald wanneer het verkregen product wordt uitgevoerd;

g)    “waarde van de materialen”: de douanewaarde ten tijde van de invoer van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, of, indien deze niet bekend is en niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese Gemeenschap of in een Stille-Oceaanstaat is betaald;

h)    “waarde van de materialen van oorsprong”: de waarde van deze materialen volgens de definitie in punt g), die van overeenkomstige toepassing is;

i) “toegevoegde waarde”:    “toegevoegde waarde”: de prijs af fabriek verminderd met de douanewaarde van elk van de verwerkte materialen die van oorsprong zijn uit de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden waarmee cumulatie mogelijk is, of, indien de douanewaarde niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, de eerste controleerbare prijs die voor de materialen in de Europese Gemeenschap of in een van de Stille-Oceaanstaten is betaald;

j)    “hoofdstukken” en “posten”: de hoofdstukken en posten (viercijfercodes) van de nomenclatuur die het geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en codering van goederen vormt, in dit protocol “het geharmoniseerd systeem” of “GS” genoemd;

k)    “ingedeeld”: de indeling van een product of materiaal onder een bepaalde post;

l)    “zending”: producten die gelijktijdig van één exporteur naar één geadresseerde worden verzonden of die vergezeld gaan van een enkel vervoersdocument voor de verzending van de exporteur naar de geadresseerde, of bij gebreke daarvan, een enkele factuur;

m)    “gebieden”: met inbegrip van de territoriale wateren;

n)    “LGO’s”: de landen en gebieden overzee zoals gedefinieerd in bijlage VIII;

o)    “andere ACS-staten”: alle ACS-staten met uitzondering van de Stille-Oceaanstaten.


TITEL II

DEFINITIE VAN HET BEGRIP “PRODUCTEN VAN OORSPRONG”

Artikel 2

Algemene voorwaarden

1.    Voor de toepassing van de tussentijdse partnerschapsovereenkomst, hierna “de overeenkomst” genoemd, worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong uit de Europese Gemeenschap:

a)    volledig in de Europese Gemeenschap verkregen producten in de zin van artikel 5 van dit protocol;

b)    in de Europese Gemeenschap verkregen producten, waarin materialen zijn verwerkt die daar niet volledig zijn verkregen, mits deze materialen in de Europese Gemeenschap een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6.

2.    Voor de toepassing van de overeenkomst worden de volgende producten beschouwd als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat:

a)    volledig in een Stille-Oceaanstaat verkregen producten in de zin van artikel 5 van dit protocol;

b)    in een Stille-Oceaanstaat verkregen producten waarin materialen zijn verwerkt die daar niet volledig zijn verkregen, mits die materialen in die Stille-Oceaanstaat een be- of verwerking hebben ondergaan die toereikend is in de zin van artikel 6.

Artikel 3

Cumulatie in de Europese Gemeenschap

1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 1, worden producten als van oorsprong uit de Europese Gemeenschap beschouwd als zij daar zijn verkregen en in die producten materialen zijn verwerkt die van oorsprong zijn uit een Stille-Oceaanstaat, andere ACS-staten of de LGO’s, mits de be- of verwerking in de Europese Gemeenschap ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen. De materialen behoeven geen toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan.

2.    Wanneer de be- of verwerking in de Europese Gemeenschap niet ingrijpender is dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product enkel als van oorsprong uit de Europese Gemeenschap beschouwd wanneer de aldaar toegevoegde waarde groter is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de in lid 1 bedoelde andere landen en gebieden. Indien dit niet het geval is, wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land of gebied dat de hoogste waarde aan van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging in de Europese Gemeenschap zijn gebruikt, voor zijn rekening neemt.

3.    Producten van oorsprong uit een van de in de leden 1 en 2 bedoelde landen of gebieden, die geen be- of verwerking in de Europese Gemeenschap ondergaan, behouden hun oorsprong indien zij naar een van deze landen of gebieden worden uitgevoerd.

4.    Voor de toepassing van artikel 2, lid 1, onder b), worden be- of verwerkingen in een Stille-Oceaanstaat, in de andere ACS-staten of in de LGO’s geacht in de Europese Gemeenschap te zijn verricht wanneer de verkregen producten naderhand nog in de Europese Gemeenschap worden be- of verwerkt. Wanneer de van oorsprong zijnde producten op grond van deze bepaling in twee of meer van de betrokken landen of gebieden worden verkregen, worden zij alleen als van oorsprong uit de Europese Gemeenschap beschouwd indien de be- of verwerking ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen.

5.    Wanneer de be- of verwerking in de Europese Gemeenschap niet ingrijpender is dan de in artikel 7 bedoelde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product alleen als van oorsprong uit de Europese Gemeenschap beschouwd wanneer de aldaar toegevoegde waarde groter is dan de waarde van de materialen die in een van de in lid 4 bedoelde andere landen en gebieden werden gebruikt. Indien dit niet het geval is, wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land of gebied dat de hoogste waarde aan bij de vervaardiging gebruikte materialen voor zijn rekening neemt.

6.    De in dit artikel bedoelde cumulatie kan alleen worden toegepast wanneer:

a)    de landen die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprongsstatus en het land van bestemming een overeenkomst inzake administratieve samenwerking hebben gesloten die een correcte toepassing van dit artikel garandeert;

b)    materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door de toepassing van dezelfde oorsprongsregels als die welke in dit protocol zijn vermeld;

c)    de Europese Gemeenschap de Stille-Oceaanstaten via de Europese Commissie bijzonderheden verstrekt over overeenkomsten inzake administratieve samenwerking met de andere in dit artikel bedoelde landen of gebieden. De Europese Commissie en de Stille-Oceaanstaten maken, respectievelijk in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie en volgens hun eigen procedures, bekend vanaf welke datum de in dit artikel bedoelde cumulatie met de in dit artikel bedoelde landen of gebieden die aan de nodige eisen hebben voldaan, mag worden toegepast.

Artikel 4

Cumulatie in de Stille-Oceaanstaten

1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 2, lid 2, worden producten als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat beschouwd als zij daar zijn verkregen en in die producten materialen zijn verwerkt die van oorsprong zijn uit de Europese Gemeenschap, andere ACS-staten, de LGO’s of andere Stille-Oceaanstaten, mits de be- of verwerking in die Stille-Oceaanstaat ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen. De materialen behoeven geen toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan.

2.    Wanneer de be- of verwerking in de Stille-Oceaanstaat niet ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product alleen als van oorsprong uit die Stille-Oceaanstaat beschouwd wanneer de aldaar toegevoegde waarde groter is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong uit een van de in lid 1 bedoelde andere landen en gebieden. Indien dit niet het geval is, wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land of gebied dat de hoogste waarde aan van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging in die Stille-Oceaanstaat zijn gebruikt, voor zijn rekening neemt.

3.    Producten van oorsprong uit een van de in de leden 1 en 2 bedoelde landen of gebieden, die geen be- of verwerking in de Stille-Oceaanstaat ondergaan, behouden hun oorsprong indien zij naar een van die landen of gebieden worden uitgevoerd.

4.    Voor de toepassing van artikel 2, lid 2, onder b), worden be- of verwerkingen in de Europese Gemeenschap, de andere Stille-Oceaanstaten, de andere ACS-staten of de LGO’s geacht in een bepaalde Stille-Oceaanstaat te zijn verricht wanneer de verkregen producten naderhand nog in die Stille-Oceaanstaat worden be- of verwerkt. Wanneer de van oorsprong zijnde producten op grond van deze bepaling in twee of meer van de betrokken landen of gebieden worden verkregen, worden zij alleen als van oorsprong uit die Stille-Oceaanstaat beschouwd indien de be- of verwerking ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen.

5.    Wanneer de be- of verwerking in de Stille-Oceaanstaat niet ingrijpender is dan de in artikel 7 genoemde be- of verwerkingen, wordt het verkregen product alleen als van oorsprong uit die Stille-Oceaanstaat beschouwd wanneer de aldaar toegevoegde waarde groter is dan de waarde van de materialen die in een van de in lid 4 bedoelde andere landen en gebieden werden gebruikt. Indien dit niet het geval is, wordt het verkregen product beschouwd als van oorsprong uit het land of gebied dat de hoogste waarde aan bij de vervaardiging gebruikte materialen voor zijn rekening neemt.

6.    De in dit artikel bedoelde cumulatie kan alleen worden toegepast wanneer:

a)    de landen die betrokken zijn bij het verwerven van de oorsprongsstatus en het land van bestemming een overeenkomst inzake administratieve samenwerking hebben gesloten die een correcte toepassing van dit artikel garandeert;

b)    materialen en producten de oorsprong hebben verkregen door de toepassing van dezelfde oorsprongsregels als die welke in dit protocol zijn vermeld;

c)    de Stille-Oceaanstaten de Europese Gemeenschap via de Europese Commissie bijzonderheden verstrekken over overeenkomsten inzake administratieve samenwerking met de andere in dit artikel bedoelde landen of gebieden. De Europese Commissie en de Stille-Oceaanstaten maken, respectievelijk in de C-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie en volgens hun eigen procedures, bekend vanaf welke datum de in dit artikel bedoelde cumulatie met de in dit artikel bedoelde landen of gebieden die aan de nodige eisen hebben voldaan, mag worden toegepast.

7.    De in dit artikel bedoelde cumulatie is niet van toepassing op de in bijlage IX genoemde producten. Desalniettemin kan de in dit artikel bedoelde cumulatie pas vanaf 1 oktober 2015 worden toegepast voor de in bijlage IX genoemde producten en pas vanaf 1 januari 2010 voor rijst als bedoeld in tariefpost 1006 wanneer de voor de vervaardiging van die producten gebruikte materialen van oorsprong zijn uit of wanneer de be- of verwerking wordt verricht in een Stille-Oceaanstaat of in een andere ACS-staat die partij is bij een economische partnerschapsovereenkomst (EPO).

8.    Dit artikel is niet van toepassing op producten van bijlage XI die van oorsprong zijn uit Zuid-Afrika.

Artikel 5

Volledig verkregen producten

1.    Als volledig in een Stille-Oceaanstaat of in de Europese Gemeenschap verkregen worden beschouwd:

a)    aldaar uit de bodem of zeebodem gewonnen minerale producten;

b)    aldaar geoogste producten van het plantenrijk;

c)    aldaar geboren en opgefokte levende dieren;

d)    producten afkomstig van aldaar gehouden levende dieren;

e)    i)    producten van de aldaar bedreven jacht en visserij;

   ii)    producten van de aldaar bedreven aquicultuur, maricultuur daaronder begrepen, wanneer de vis er is geboren en opgefokt;

f)    producten van de zeevisserij en andere producten van de zee die door hun schepen buiten de territoriale wateren van de Europese Gemeenschap of een Stille-Oceaanstaat uit zee werden gewonnen;

g)    producten die uitsluitend uit de onder f) bedoelde producten, aan boord van hun fabrieksschepen werden vervaardigd;

h)    aldaar verzamelde gebruikte artikelen die slechts voor de terugwinning van grondstoffen kunnen dienen, met inbegrip van gebruikte banden die uitsluitend geschikt zijn om van een nieuw loopvlak te worden voorzien of slechts als afval kunnen worden gebruikt;

i)    afval en schroot afkomstig van aldaar verrichte industriële bewerkingen;

j)    producten, buiten de territoriale wateren gewonnen uit de zeebodem of -ondergrond, mits zij het alleenrecht hebben op ontginning van deze bodem of ondergrond;

k)    goederen die aldaar uitsluitend uit de onder a) tot en met j) bedoelde producten zijn vervaardigd.

2.    De termen “hun schepen” en “hun fabrieksschepen” in lid 1, onder f) en g), zijn slechts van toepassing op schepen en fabrieksschepen:

a)    die in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een Stille-Oceaanstaat zijn geregistreerd;

b)    die de vlag van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een Stille-Oceaanstaat voeren;

c)    die aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

   i)    zij behoren voor ten minste 50 % toe aan onderdanen van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een Stille-Oceaanstaat;

   of

   ii)    zij behoren toe aan een onderneming:

       die haar hoofdkantoor en haar belangrijkste handelsactiviteit in een lidstaat van de Europese Gemeenschap of in een Stille-Oceaanstaat heeft; en

       die voor ten minste 50 % toebehoort aan een lidstaat van de Europese Gemeenschap of een Stille-Oceaanstaat of aan overheidsorganen of onderdanen van die lidstaat of Stille-Oceaanstaat.

3.    In afwijking van het bepaalde in lid 2 erkent de Europese Gemeenschap, op verzoek van een Stille-Oceaanstaat, dat door die Stille-Oceaanstaat gecharterde of geleasede vaartuigen worden beschouwd als “zijn schepen” om in zijn exclusieve economische zone visserijactiviteiten uit te oefenen, mits het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels van oordeel is dat het charter- of leasecontract, dat in eerste instantie aan de Europese Gemeenschap is aangeboden, een geschikte manier is om de capaciteit van de betrokken Stille-Oceaanstaat om voor eigen rekening te vissen, verder te ontwikkelen en met name dat die Stille-Oceaanstaat de verantwoordelijkheid draagt voor het nautische en commerciële beheer van het vaartuig dat hem gedurende langere tijd ter beschikking staat.

4.    Aan de voorwaarden van lid 2 kan worden voldaan in verschillende staten, zolang deze behoren tot de Stille-Oceaanstaten. In dat geval worden de producten geacht de oorsprong te hebben van de staat waarvan onderdanen of ondernemingen overeenkomstig lid 2, onder c), eigenaar zijn van het schip of het fabrieksschip. Wanneer een schip of een fabrieksschip eigendom is van onderdanen of ondernemingen uit staten die partij zijn bij verschillende economische partnerschapsovereenkomsten, worden de producten geacht van oorsprong te zijn uit de staat waarvan de onderdanen of ondernemingen overeenkomstig lid 2, onder c), het grootste aandeel hebben.

Artikel 6

Toereikende be- of verwerking

1.    Voor de toepassing van artikel 2 worden niet volledig verkregen producten geacht een toereikende bewerking of verwerking te hebben ondergaan indien aan de voorwaarden van de lijst in bijlage II is voldaan.

2.    In afwijking van lid 1 kunnen de in bijlage II(a) opgenomen producten worden geacht voor de toepassing van artikel 2 een toereikende be- of verwerking te hebben ondergaan wanneer is voldaan aan de in die bijlage genoemde voorwaarden.

3.    De in de leden 1 en 2 bedoelde voorwaarden geven voor alle onder deze overeenkomst vallende producten aan welke be- of verwerkingen bij de vervaardiging gebruikte, niet van oorsprong zijnde materialen moeten hebben ondergaan, en gelden slechts voor die materialen. Dit betekent dat indien een product dat de oorsprongsstatus heeft verkregen doordat het aan de in een van beide lijsten genoemde voorwaarden heeft voldaan, bij de vervaardiging van een ander product wordt gebruikt, de voorwaarden die van toepassing zijn op het product waarin het is verwerkt daarvoor niet gelden, en ook wordt geen rekening gehouden met de niet van oorsprong zijnde materialen die bij de vervaardiging ervan kunnen zijn gebruikt.

4.    In afwijking van de leden 1 en 2 kunnen niet van oorsprong zijnde materialen die volgens de voorwaarden in de bijlagen II en II(a) niet bij de vervaardiging van een bepaald product mogen worden gebruikt, toch worden gebruikt, mits:

a)    de totale waarde ervan niet meer bedraagt dan 15 % van de prijs af fabriek van het product;

b)    de in de lijst vermelde maximumwaarden voor niet van oorsprong zijnde materialen door de toepassing van dit lid niet worden overschreden.

5.    Lid 4 is niet van toepassing op producten bedoeld in de hoofdstukken 50 tot en met 63 van het geharmoniseerd systeem.

6.    a)    De partijen erkennen dat de Stille-Oceaanstaten sinds de ondertekening van de Overeenkomst van Lomé in 1976 nog niet in staat zijn geweest een goede nationale vloot tot ontwikkeling te brengen met inachtneming van de in artikel 5, lid 2, aan de schepen gestelde voorwaarden. Voorts erkennen de partijen de speciale omstandigheden waarin de Stille-Oceaanstaten verkeren: het feit dat er onvoldoende volledig verkregen vis is om aan de vraag aan land te voldoen, de zeer geringe visserijcapaciteit van de vissersvloot van de Stille-Oceaanstaten, de beperkte verwerkingscapaciteit ten gevolge van fysieke en economische factoren, het geringe risico dat de EU-markt door een grote aanvoer van visserijproducten uit de Stille Oceaan wordt ontwricht, de geografische isolatie van de Stille-Oceaanstaten en de afstand tot de EU-markt. De partijen zijn het ook eens over het uiteindelijke doel: bevordering van de verdere ontwikkeling van de Stille-Oceaanstaten, van een duurzame visserij en van goede governance op visserijgebied.

   b)    De partijen erkennen dat de visserij voor de bevolking van de Stille-Oceaanstaten van zeer groot belang is en dat vis, zoals de tonijn in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan, voor de Stille-Oceaanstaten op lange termijn de belangrijkste gedeelde natuurlijke hulpbron voor inkomen en het creëren van arbeidsplaatsen is. Voor deze visbestanden in de wateren van de Stille-Oceaanstaten gelden op regionaal, subregionaal en nationaal niveau diverse beheersregelingen, waaronder het Vessel Day Scheme, dat op regionaal niveau een duurzame tonijnvisserij met de ringzegen ten doel heeft. Op deze activiteiten wordt in het kader van de Commissie voor de visserij in het westelijke en centrale deel van de Stille Oceaan toezicht uitgeoefend, onder meer via het Vessel Monitoring System-programma en de Observer-programma’s. In verband hiermee komen de partijen in afwijking van lid 1 overeen dat, wanneer er door omstandigheden onvoldoende volledig verkregen producten als gedefinieerd in artikel 5, lid 1, onder f) en g), zijn om aan de vraag aan land te voldoen, verwerkte visserijproducten als bedoeld bij de posten 1604 en 1605 die in een bedrijfsruimte aan land in die staat zijn vervaardigd van niet van oorsprong zijnde materialen van hoofdstuk 03 die in een haven van die staat zijn aangevoerd, na voorafgaande kennisgeving door een Stille-Oceaanstaat aan de Europese Commissie worden geacht een toereikende be- of verwerking in de zin van artikel 2 te hebben ondergaan. De kennisgeving aan de Europese Commissie moet vermelden waarom de toepassing van dit lid een stimulans zal zijn voor de ontwikkeling van de visserijsector van die staat, voldoende informatie bevatten over de betrokken soort en de te vervaardigen producten en aangeven om welke hoeveelheden het gaat.

   c)    Uiterlijk drie jaar na de kennisgeving wordt een verslag over de uitvoering van punt b) opgesteld.

   d)    Op basis van dit verslag overleggen de Europese Gemeenschap en de Stille-Oceaanstaat die het verzoek had ingediend, over de toepassing van punt b), waarbij zij met name rekening houden met de gevolgen ervan voor de ontwikkeling en met de doeltreffende instandhouding en het duurzame beheer van de bestanden; in voorkomend geval gaan zij over tot wijziging van punt b).    

   e)    Punt b) doet geen afbreuk aan de in de EU van kracht zijnde sanitaire en fytosanitaire maatregelen, de doeltreffende instandhouding en het duurzame beheer van de visbestanden en de steun voor de bestrijding van illegale, niet-gemelde of ongereglementeerde visserijactiviteiten in de regio.

   f)    De bepalingen van dit lid zijn op de invoer uit een Stille-Oceaanstaat van toepassing vanaf de eerste dag na de bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie van een bericht waarin wordt meegedeeld dat de betrokken staat de Commissie overeenkomstig punt b) een kennisgeving heeft gedaan.

7.    De leden 1 tot en met 6 zijn van toepassing behoudens het bepaalde in artikel 7.

Artikel 7

Ontoereikende be- of verwerking

1.    Onverminderd lid 2 worden de volgende be- of verwerkingen als ontoereikend beschouwd om de oorsprongsstatus te verkrijgen, ongeacht of aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan:

a)    behandelingen om de producten tijdens vervoer en opslag in goede staat te bewaren;

b)    het splitsen en samenvoegen van colli;

c)    het wassen of schoonmaken; het stofvrij maken of het verwijderen van roest, olie, verf of dergelijke;

d)    het strijken of persen van textiel;

e)    het eenvoudig schilderen of polijsten;

f)    het ontvliezen of doppen, het geheel of gedeeltelijk bleken, het polijsten en het glaceren van granen of rijst;

g)    het kleuren van suiker of het vormen van suikerklonten; het geheel of gedeeltelijk vermalen van kristalsuiker;

h)    het pellen, ontpitten of schillen van vruchten of groenten;

i)    het aanscherpen of het eenvoudig vermalen of versnijden;

j)    het zeven, sorteren, classificeren, assorteren (daaronder begrepen het samenstellen van stellen of assortimenten van artikelen);

k)    het eenvoudig verpakken in flessen, flacons, blikken, zakken, kratten of dozen, het bevestigen op kaarten of platen en alle andere eenvoudige handelingen in verband met de verpakking;

l)    het aanbrengen of opdrukken van merken, etiketten, beeldmerken of andere soortgelijke onderscheidingstekens op de producten zelf of op de verpakking;

m)    het eenvoudig mengen van producten, ook indien van verschillende soorten; het mengen van suiker met andere stoffen;

n)    het eenvoudig samenvoegen van delen van artikelen tot een volledig artikel dan wel het uit elkaar nemen van artikelen;

o)    twee of meer van de onder a) tot en met n) vermelde behandelingen tezamen;

p)    het slachten van dieren.

2.    Alle be- en verwerkingen die een product in de Europese Gemeenschap of in de Stille-Oceaanstaten heeft ondergaan, worden tezamen genomen om te bepalen of deze als ontoereikend in de zin van lid 1 moeten worden beschouwd.

Artikel 8

In aanmerking te nemen eenheid

1.    De voor de toepassing van dit protocol in aanmerking te nemen eenheid is het product dat bij het vaststellen van de indeling in de nomenclatuur van het geharmoniseerd systeem als de basiseenheid wordt beschouwd.

Hieruit volgt dat:

a)    wanneer een product, bestaande uit een groep of verzameling van artikelen, onder een enkele post van het geharmoniseerd systeem wordt ingedeeld, het geheel de in aanmerking te nemen eenheid vormt;

b)    wanneer een zending uit een aantal identieke producten bestaat die onder dezelfde post van het geharmoniseerd systeem zijn ingedeeld, elk product voor de toepassing van dit protocol afzonderlijk moet worden genomen.

2.    Wanneer volgens algemene regel 5 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem de verpakking meetelt voor het vaststellen van de indeling, telt deze ook mee voor het vaststellen van de oorsprong.

Artikel 9

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen

Toebehoren, vervangingsonderdelen en gereedschappen die samen met materieel, machines, apparaten of voertuigen worden verzonden en die deel uitmaken van de normale uitrusting daarvan en in de prijs daarvan zijn begrepen of niet afzonderlijk in rekening worden gebracht, worden geacht een geheel te vormen met het materieel of de machines, apparaten of voertuigen in kwestie.

Artikel 10

Stellen en assortimenten

Stellen en assortimenten in de zin van algemene regel 3 voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem worden als van oorsprong beschouwd wanneer alle samenstellende delen van oorsprong zijn. Een stel of assortiment bestaande uit producten van oorsprong en producten die niet van oorsprong zijn, wordt als van oorsprong beschouwd indien de waarde van de producten die niet van oorsprong zijn niet meer dan 15 %van de prijs af fabriek van het stel of assortiment bedraagt.

Artikel 11

Neutrale elementen

Om de oorsprong van een product te bepalen, behoeft niet te worden nagegaan wat de oorsprong is van de bij de vervaardiging van dat product gebruikte:

a)    energie en brandstof;

b)    fabrieksuitrusting;

c)    machines en werktuigen;

d)    goederen die in de uiteindelijke samenstelling van het product niet voorkomen en ook niet bedoeld waren daarin voor te komen.

Artikel 12

Gescheiden boekhouding

1.    Wanneer het aanhouden van afzonderlijke voorraden van vervangbare materialen die van oorsprong en die niet van oorsprong zijn met aanzienlijke kosten of moeilijkheden gepaard gaat, kunnen de douaneautoriteiten, op schriftelijk verzoek van de betrokkenen, toestaan dat voor het beheer van deze voorraden de methode van de “gescheiden boekhouding” (hierna “methode” genoemd) wordt gebruikt.

2.    De in lid 1 bedoelde methode is ook van toepassing op van oorsprong en niet van oorsprong zijnde niet-gearomatiseerde ruwe suiker zonder toegevoegde kleurstoffen die bestemd is om verder te worden geraffineerd en onder de onderverdelingen 1701 12, 1701 13 en 1701 14 van het geharmoniseerd systeem valt, en fysiek wordt gecombineerd of gemengd in een Stille-Oceaanstaat of in de Europese Gemeenschap alvorens respectievelijk naar de Europese Gemeenschap en de Stille-Oceaanstaten te worden uitgevoerd.

3. Met behulp van de methode moet het mogelijk zijn dat steeds eenzelfde aantal of hoeveelheid als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat (of -staten) of uit de Unie te beschouwen producten wordt verkregen als verkregen zou zijn indien de voorraden fysiek waren gescheiden.

4. De douaneautoriteiten kunnen aan de verlening van de in lid 1 bedoelde vergunning voor het gebruik van deze methode de door hen passend geachte voorwaarden verbinden.

5. De methode wordt toegepast en de toepassing ervan wordt geregistreerd overeenkomstig de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen die van toepassing zijn in het land waar het product is vervaardigd.

6. De vergunninghouder die de methode toepast, kan bewijzen van de oorsprong afgeven of aanvragen, al naargelang van het geval, voor de hoeveelheid producten die als van oorsprong kunnen worden beschouwd. De vergunninghouder verstrekt op verzoek van de douaneautoriteiten een verklaring over de wijze waarop de hoeveelheden zijn beheerd.

7. De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning en kunnen deze steeds intrekken wanneer de vergunninghouder deze niet correct gebruikt of niet aan een van de andere in dit protocol vastgestelde voorwaarden voldoet.

8. Voor de toepassing van lid 1 wordt onder “vervangbare materialen” verstaan: materialen van dezelfde soort

en handelskwaliteit, met dezelfde technische en fysische kenmerken, die niet van elkaar

te onderscheiden zijn voor het bepalen van de oorsprong.

TITEL III

TERRITORIALE VOORWAARDEN

Artikel 13

Territorialiteitsbeginsel

1.    Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 moet zonder onderbreking zijn voldaan aan de in titel II genoemde voorwaarden met betrekking tot het verkrijgen van de oorsprongsstatus in de Stille-Oceaanstaten of in de Europese Gemeenschap.

2.    Behoudens het bepaalde in de artikelen 3 en 4 worden goederen van oorsprong die uit een Stille-Oceaanstaat of de Europese Gemeenschap naar een ander land zijn uitgevoerd en dan terugkeren, geacht geen product van oorsprong meer te zijn, tenzij ten genoegen van de douaneautoriteiten kan worden aangetoond dat:

a)    de goederen die terugkeren dezelfde zijn als de eerder uitgevoerde goederen; en

b)    de goederen, terwijl zij in het andere land waren of toen zij werden uitgevoerd, geen andere be- of verwerkingen hebben ondergaan dan die welke nodig waren om ze in goede staat te bewaren.


Artikel 14

Niet-wijziging

1. De voor binnenlands gebruik in een partij aangegeven producten van oorsprong zijn dezelfde producten als die welke zijn uitgevoerd uit de andere partij waar zij de status van oorsprong hebben verkregen. Zij zijn op geen enkele manier gewijzigd en hebben ook geen andere behandelingen ondergaan dan die welke noodzakelijk waren voor hun bewaring in goede staat of de toevoeging of het aanbrengen van merken, etiketten, verzegelingen of andere documentatie om te garanderen dat is voldaan aan de specifieke interne vereisten van de partij van invoer, voordat zij voor binnenlands gebruik werden aangegeven.

2. Producten of zendingen kunnen in een niet-partij worden opgeslagen mits zij in de niet-partij onder douanetoezicht blijven.

3. Onverminderd titel V kunnen zendingen op het grondgebied van een niet-partij door de exporteur of onder zijn verantwoordelijkheid worden gesplitst, op voorwaarde dat zij in de niet-partij onder douanetoezicht blijven.

4. Indien twijfel bestaat of de voorwaarden in de leden 1 tot en met 3 zijn vervuld, kunnen de douaneautoriteiten de aangever verzoeken te bewijzen dat hij aan de voorwaarden voldoet, welk bewijs op enigerlei wijze kan worden geleverd, onder meer aan de hand van vervoersovereenkomsten zoals cognossementen of feitelijk of concreet bewijsmateriaal zoals merktekens of nummering van de colli of ander bewijsmateriaal betreffende de goederen zelf.

 

TITEL IV

BEWIJS VAN OORSPRONG

Artikel 15

Algemene voorwaarden

1.    Producten van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat komen bij invoer in de Europese Gemeenschap en producten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap komen bij invoer in een Stille-Oceaanstaat voor de voordelen van de overeenkomst in aanmerking op vertoon van:

a)    een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, waarvan het model in bijlage III is opgenomen; of

b)    in de in artikel 20, lid 1, bedoelde gevallen, een verklaring van de exporteur op een factuur, pakbon of ander handelsdocument, waarin de producten voldoende duidelijk zijn omschreven om ze te kunnen identificeren, hierna “factuurverklaring” genoemd; de tekst van deze factuurverklaring is opgenomen in bijlage IV.

2.    In afwijking van lid 1 komen producten van oorsprong in de zin van dit protocol in de in artikel 25 bedoelde gevallen voor de voordelen van de overeenkomst in aanmerking zonder dat een van de hierboven genoemde documenten behoeft te worden overgelegd.

3. Na kennisgeving in het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels komen producten van oorsprong uit de ene partij bij invoer in de andere partij in aanmerking voor de preferentiële tariefbehandeling van deze overeenkomst, na indiening van een factuurverklaring die in overeenstemming met artikel 21 is opgesteld door een overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van de partijen geregistreerde exporteur. In een dergelijke kennisgeving wordt vastgelegd dat lid 1, onder a) en b), niet langer van toepassing is.

4.    Voor de toepassing van deze titel streven de exporteurs ernaar een taal te gebruiken die zowel door de Stille-Oceaanstaten als door de Europese Gemeenschap wordt gebruikt.

Artikel 16

Procedure voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1.    Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer afgegeven op schriftelijke aanvraag van de exporteur of, onder diens verantwoordelijkheid, van zijn gemachtigde.

2.    Te dien einde vult de exporteur of diens gemachtigde zowel het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als het aanvraagformulier in; modellen van beide formulieren zijn in bijlage III opgenomen. Deze formulieren worden overeenkomstig de bepalingen van dit protocol ingevuld. Indien zij met de hand worden ingevuld, moet dit met inkt en in blokletters gebeuren. De producten moeten worden omschreven in het daartoe bestemde vak en er mogen geen regels worden opengelaten. Indien het vak niet volledig wordt ingevuld, wordt onder de laatste regel een horizontale lijn getrokken en wordt het niet-ingevulde gedeelte doorgekruist.

3.    Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoeken, moeten op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer waar dat certificaat wordt afgegeven, steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan alle andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4.    Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten van een lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een Stille-Oceaanstaat afgegeven indien de betrokken producten kunnen worden beschouwd als producten van oorsprong uit de Gemeenschap, uit een Stille-Oceaanstaat of uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden, en aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

5.    De met de afgifte van het certificaat belaste douaneautoriteiten nemen de nodige maatregelen om te controleren of de producten van oorsprong zijn en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten. Zij zien er ook op toe dat de in lid 2 bedoelde formulieren correct zijn ingevuld. Zij gaan met name na of het voor de omschrijving van de producten bestemde vak zodanig is ingevuld dat frauduleuze toevoegingen niet mogelijk zijn.

6.    De datum van afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt vermeld in vak 11 van het certificaat.

7.    Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt door de douaneautoriteiten afgegeven en ter beschikking van de exporteur gesteld zodra de goederen werkelijk worden uitgevoerd of wanneer het zeker is dat ze zullen worden uitgevoerd.

Artikel 17

Afgifte achteraf van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1.    In afwijking van artikel 16, lid 7, kan een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 bij wijze van uitzondering worden afgegeven na de uitvoer van de goederen waarop het betrekking heeft, indien:

a)    dit door een vergissing, onopzettelijk verzuim of bijzondere omstandigheden niet bij de uitvoer is gebeurd; of

b)    ten genoegen van de douaneautoriteiten wordt aangetoond dat er wel een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is afgegeven, maar dat dit bij de invoer om technische redenen niet is aanvaard.

2.    Voor de toepassing van lid 1 moet de exporteur in zijn aanvraag plaats en datum van uitvoer vermelden voor de producten waarop het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 betrekking heeft, onder opgave van de redenen van zijn aanvraag.

3.    De douaneautoriteiten kunnen eerst tot afgifte achteraf van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 overgaan na te hebben vastgesteld dat de gegevens in de aanvraag van de exporteur overeenstemmen met die in het desbetreffende dossier.

4.    Op een achteraf afgegeven certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 wordt in de Engelse taal de volgende vermelding aangebracht:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

5.    De in lid 4 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak “Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

Artikel 18

Afgifte van een duplicaat van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1

1.    In geval van diefstal, verlies of vernietiging van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 kan de exporteur de douaneautoriteiten die het certificaat hebben afgegeven, verzoeken een duplicaat op te maken aan de hand van de uitvoerdocumenten die in hun bezit zijn.

2.    Op het aldus afgegeven duplicaat wordt in de Engelse taal de volgende vermelding aangebracht:

“DUPLICATE”

3.    De in lid 2 bedoelde vermelding wordt aangebracht in het vak “Opmerkingen” van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1.

4.    Het duplicaat draagt dezelfde datum van afgifte als het oorspronkelijke certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 en is vanaf die datum geldig.

Artikel 19

Afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 aan de hand van een eerder opgesteld of afgegeven bewijs van oorsprong

Voor producten van oorsprong die in een Stille-Oceaanstaat of in de Europese Gemeenschap onder toezicht van een douanekantoor zijn geplaatst, kan het oorspronkelijke bewijs van oorsprong bij verzending van deze producten of van een gedeelte daarvan naar een andere plaats binnen de Stille-Oceaanstaten of de Europese Gemeenschap door een of meer certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden vervangen. Dergelijke certificaten worden afgegeven door het douanekantoor dat toezicht houdt op de producten en geviseerd door de douaneautoriteit die toezicht houdt op de producten.

Artikel 20

Voorwaarden voor het opstellen van een factuurverklaring

1.    De in artikel 15, lid 1, onder b), genoemde factuurverklaring kan worden opgesteld:

a)    door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21; of

b)    voor zendingen bestaande uit een of meer colli met producten van oorsprong waarvan de totale waarde niet meer dan 6 000 EUR bedraagt, door elke exporteur.

2.    Een factuurverklaring kan worden opgesteld indien de betrokken producten als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat, uit de Europese Gemeenschap of uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden kunnen worden beschouwd en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen.

3.    De exporteur die de factuurverklaring opstelt, moet op verzoek van de douaneautoriteiten van het land van uitvoer steeds de nodige documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de betrokken producten van oorsprong zijn en dat aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

4.    De factuurverklaring, waarvan de tekst in bijlage IV bij dit protocol is opgenomen, wordt door de exporteur op de factuur, de pakbon of een ander handelsdocument getypt, gestempeld of gedrukt in een van de in die bijlage opgenomen taalversies, overeenkomstig de bepalingen van het nationale recht van het land van uitvoer. Indien de factuurverklaring met de hand wordt geschreven, moet dit met inkt en in blokletters geschieden.

5.    De factuurverklaring wordt door de exporteur met de hand ondertekend. Een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 behoeft deze verklaring echter niet te ondertekenen, mits hij de douaneautoriteiten van het land van uitvoer een schriftelijke verklaring doet toekomen waarin hij de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle factuurverklaringen waaruit zijn identiteit blijkt alsof hij deze met de hand had ondertekend.

6.    Een factuurverklaring kan door de exporteur worden opgesteld bij of na de uitvoer van de producten waarop zij betrekking heeft, maar moet uiterlijk twee jaar na de invoer van de producten waarop zij betrekking heeft in het land van invoer worden aangeboden.

Artikel 21

Toegelaten exporteur

1.    De douaneautoriteiten van het land van uitvoer kunnen een exporteur die veelvuldig producten verzendt waarop de bepalingen inzake handelssamenwerking van de overeenkomst van toepassing zijn, vergunning verlenen factuurverklaringen op te stellen ongeacht de waarde van de betrokken producten. Een exporteur die een dergelijke vergunning aanvraagt, moet ten genoegen van de douaneautoriteiten alle waarborgen bieden die nodig zijn voor de controle op de oorsprongsstatus van de producten en de naleving van de overige voorwaarden van dit protocol.

2.    De douaneautoriteiten kunnen het verlenen van de status van toegelaten exporteur afhankelijk stellen van alle voorwaarden die zij dienstig achten.

3.    De douaneautoriteiten kennen de toegelaten exporteur een vergunningsnummer toe, dat op de factuurverklaringen moet worden vermeld.

4.    De douaneautoriteiten houden toezicht op het gebruik van de vergunning door de toegelaten exporteur.

5.    De douaneautoriteiten kunnen de vergunning te allen tijde intrekken. Zij zijn verplicht dit te doen wanneer de toegelaten exporteur niet langer de in lid 1 bedoelde waarborgen biedt, niet meer aan de in lid 2 bedoelde voorwaarden voldoet of de vergunning niet op de juiste wijze gebruikt.

Artikel 22

Geldigheid van het bewijs van oorsprong

1.    Een bewijs van oorsprong is vanaf de datum van afgifte in het land van uitvoer tien maanden geldig en moet binnen deze periode worden ingediend bij de douaneautoriteiten van het land van invoer.

2.    Bewijzen van oorsprong die na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn bij de douaneautoriteiten van het land van invoer worden ingediend, kunnen met het oog op de toepassing van de preferentiële behandeling worden aanvaard wanneer de verlate indiening het gevolg is van buitengewone omstandigheden.

3.    In andere gevallen van verlate indiening kunnen de douaneautoriteiten van het land van invoer de bewijzen van oorsprong aanvaarden indien de producten vóór het verstrijken van genoemde termijn bij hen zijn aangebracht.

Artikel 23

Overlegging van het bewijs van oorsprong

Een bewijs van oorsprong wordt bij de douaneautoriteiten van het land van invoer ingediend volgens de aldaar geldende procedures. Deze douaneautoriteiten kunnen eisen dat het bewijs van oorsprong wordt vertaald en dat de aangifte ten invoer vergezeld gaat van een verklaring van de importeur dat de producten aan de voorwaarden voor de toepassing van de overeenkomst voldoen.

Artikel 24

Invoer in deelzendingen

Wanneer, op verzoek van de importeur en op de door de douaneautoriteiten van het land van invoer vastgestelde voorwaarden, gedemonteerde of niet-gemonteerde producten in de zin van algemene regel 2 a) voor de interpretatie van het geharmoniseerd systeem, vallende onder de afdelingen XVI of XVII of de posten 7308 of 9406 van het geharmoniseerd systeem, in deelzendingen worden ingevoerd, wordt bij de invoer van de eerste deelzending een enkel bewijs van oorsprong bij de douaneautoriteiten ingediend.

Artikel 25

Vrijstelling van het bewijs van oorsprong

1.    Producten die in kleine colli door particulieren aan particulieren worden verzonden of die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers, worden als producten van oorsprong toegelaten zonder dat een bewijs van oorsprong behoeft te worden overgelegd, mits deze producten niet als handelsgoederen worden ingevoerd en bij hun aangifte verklaard is dat zij aan de voorwaarden van dit protocol voldoen en er over de juistheid van deze verklaring geen twijfel bestaat. Voor postzendingen kan deze verklaring op het douaneaangifteformulier CN22/CN23 of op een daaraan gehecht blad worden gesteld.

2.    Invoer van incidentele aard van producten die uitsluitend bestemd zijn voor persoonlijk gebruik door de ontvanger of de reiziger of de leden van diens gezin worden niet als invoer van handelsgoederen aangemerkt indien noch de aard, noch de hoeveelheid van de producten op commerciële doeleinden wijst.

3.    Voorts mag de totale waarde van deze producten niet meer bedragen dan 500 EUR voor kleine zendingen of 1 200 EUR voor producten die deel uitmaken van de persoonlijke bagage van reizigers.

Artikel 26

Informatieprocedure in verband met cumulatie

1.    Wanneer artikel 3, lid 1, en artikel 4, lid 1, worden toegepast, wordt het bewijs dat de materialen in de zin van dit protocol van oorsprong zijn uit een Stille-Oceaanstaat, de Europese Gemeenschap, een andere ACS-staat of een LGO geleverd door een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of door de leveranciersverklaring waarvan het model in bijlage V A bij dit protocol is opgenomen, afgegeven door de exporteur in de staat waaruit de materialen afkomstig zijn, dan wel in de Europese Gemeenschap indien de materialen uit de Europese Gemeenschap afkomstig zijn.

2.    Wanneer artikel 3, lid 4, en artikel 4, lid 4, worden toegepast, wordt het bewijs van de be- of verwerking in een Stille-Oceaanstaat, de Europese Gemeenschap, een andere ACS-staat of een LGO geleverd door de leveranciersverklaring waarvan het model in bijlage V B bij dit protocol is opgenomen, afgegeven door de exporteur in de staat waaruit de materialen afkomstig zijn, dan wel in de Europese Gemeenschap indien de materialen uit de Europese Gemeenschap afkomstig zijn.

3.    Voor elke goederenzending stelt de leverancier een afzonderlijke leveranciersverklaring op, hetzij op de handelsfactuur betreffende die zending of op een bijlage bij die factuur, hetzij op een pakbon of op een ander handelsdocument betreffende die zending, waarin de betrokken materialen voldoende nauwkeurig zijn omschreven om ze te kunnen identificeren.

4.    De leveranciersverklaring kan op een voorgedrukt formulier worden gesteld.

5.    De factuurverklaring wordt door de exporteur met de hand ondertekend. Wanneer de factuur en de leveranciersverklaring met de computer worden opgesteld, behoeft de leveranciersverklaring evenwel niet met de hand te worden ondertekend indien ten genoegen van de douaneautoriteiten in de staat waar de leveranciersverklaring wordt opgesteld, is verklaard wie binnen de onderneming van de leverancier verantwoordelijk is. Deze douaneautoriteiten kunnen de toepassingsvoorwaarden van dit lid vaststellen.

6.    De leveranciersverklaring wordt ingediend bij de douaneautoriteiten in het land van uitvoer waar het verzoek om afgifte van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 is gedaan.

7.    De leverancier die een verklaring opstelt, moet te allen tijde op verzoek van de douaneautoriteiten van het land waar de verklaring is opgesteld alle documenten kunnen overleggen waaruit blijkt dat de gegevens in zijn verklaring juist zijn.

8.    Leveranciersverklaringen en inlichtingenbladen die vóór de inwerkingtreding van dit protocol overeenkomstig artikel 26 van protocol 1 bij de Overeenkomst van Cotonou zijn afgegeven, behouden hun geldigheid.

Artikel 27

Bewijsstukken

De in artikel 16, lid 3, en artikel 20, lid 3, bedoelde documenten aan de hand waarvan wordt aangetoond dat producten waarvoor een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of een factuurverklaring is opgesteld, als producten van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat, uit de Europese Gemeenschap of uit een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen en gebieden kunnen worden aangemerkt en aan de andere voorwaarden van dit protocol voldoen, kunnen onder meer de volgende zijn:

a)    een rechtstreeks bewijs, bijvoorbeeld aan de hand van de boekhouding of de interne administratie van de exporteur of leverancier, van de door deze uitgevoerde be- of verwerkingen om de betrokken goederen te verkrijgen;

b)    in een Stille-Oceaanstaat, in de Europese Gemeenschap of in een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen en gebieden afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de oorsprongsstatus van de gebruikte materialen blijkt;

c)    in een Stille-Oceaanstaat, in de Europese Gemeenschap of in een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden afgegeven of opgestelde en volgens het nationale recht gebruikte documenten waaruit de be- of verwerking van de materialen in een Stille-Oceaanstaat, in de Europese Gemeenschap of in een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden blijkt;

d)    certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 of factuurverklaringen waaruit de oorsprongsstatus van de gebruikte materialen blijkt, die overeenkomstig dit protocol in een Stille-Oceaanstaat, in de Europese Gemeenschap of in een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen en gebieden zijn afgegeven of opgesteld.

Artikel 28

Bewaring van het bewijs van oorsprong en de bewijsstukken

1.    Exporteurs die om de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 verzoeken, bewaren de in artikel 16, lid 3, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar.

2.    Exporteurs die een factuurverklaring opstellen, bewaren een kopie van deze factuurverklaring alsmede de in artikel 20, lid 3, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar.

3.    Leveranciers die een leveranciersverklaring opstellen, bewaren een kopie van deze verklaring en van de factuur, de pakbon of het andere handelsdocument waaraan zijn verklaring werd gehecht alsmede de in artikel 26, lid 7, bedoelde documenten gedurende ten minste drie jaar.

4.    De douaneautoriteiten van het land van uitvoer die een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 afgeven, bewaren het in artikel 16, lid 2, bedoelde aanvraagformulier gedurende ten minste drie jaar.

5.    De douaneautoriteiten van het land van invoer bewaren de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en de factuurverklaringen die bij hen worden ingediend gedurende ten minste drie jaar.

Artikel 29

Verschillen en vormfouten

1.    Geringe verschillen tussen de gegevens op het bewijs van oorsprong en die op de documenten die voor het vervullen van de invoerformaliteiten bij het douanekantoor worden ingediend, maken het bewijs van oorsprong niet automatisch ongeldig indien blijkt dat dit document wel degelijk met de aangebrachte producten overeenstemt.

2.    Kennelijke vormfouten, zoals typefouten op het bewijs van oorsprong, mogen niet tot weigering van dit document leiden indien deze fouten niet van dien aard zijn dat zij twijfel doen rijzen over de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

Artikel 30

In euro uitgedrukte bedragen

1.    Voor de toepassing van artikel 20, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 3, wordt, wanneer de producten gefactureerd zijn in een andere valuta dan de euro, de tegenwaarde van de in euro uitgedrukte bedragen in de nationale valuta van een Stille-Oceaanstaat, van de lidstaten van de Europese Gemeenschap of van een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen of gebieden jaarlijks door elk van de betrokken landen vastgesteld.

2.    Artikel 20, lid 1, onder b), en artikel 25, lid 3, zijn van toepassing op zendingen op basis van de valuta waarin de factuur is opgesteld, overeenkomstig het bedrag dat door het betrokken land is vastgesteld.

3.    De in een bepaalde nationale valuta te gebruiken bedragen zijn de tegenwaarde in die valuta van de in euro uitgedrukte bedragen op de eerste werkdag van oktober. De bedragen worden de Europese Commissie uiterlijk op 15 oktober medegedeeld en zijn van toepassing vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. De Europese Commissie stelt alle betrokken landen in kennis van de desbetreffende bedragen.

4.    Een land mag het bedrag dat het resultaat is van de omrekening in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag naar boven of beneden afronden. Het afgeronde bedrag mag niet meer dan 5 procent afwijken van het door omrekening verkregen bedrag. Een land mag de tegenwaarde in zijn nationale valuta van een in euro uitgedrukt bedrag ongewijzigd handhaven indien bij de omrekening van dat bedrag, ten tijde van de in lid 3 bedoelde jaarlijkse aanpassing, vóór afronding, een stijging van minder dan 15 procent van die tegenwaarde wordt verkregen. De tegenwaarde in nationale valuta kan ongewijzigd blijven indien de omrekening tot een daling van de tegenwaarde leidt.

5.    De in euro uitgedrukte bedragen worden op verzoek van de Europese Gemeenschap of van de Stille-Oceaanstaten door het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels herzien. Bij deze herziening onderzoekt dit comité of het wenselijk is de effecten van de betreffende limieten in reële termen te handhaven. Het kan in dit verband besluiten de in euro uitgedrukte bedragen te wijzigen.

TITEL V

REGELINGEN VOOR ADMINISTRATIEVE SAMENWERKING

Artikel 31

Administratieve voorwaarden waaronder producten voor preferenties in aanmerking komen

1.    Producten die in de zin van dit protocol van oorsprong zijn uit de Stille-Oceaanstaten of uit de Europese Gemeenschap, komen op het moment van de douaneaangifte ten invoer alleen voor de uit de overeenkomst voortvloeiende preferenties in aanmerking indien zij werden uitgevoerd op of na de datum waarop het land van uitvoer aan de bepalingen in lid 2 voldeed.

2.    De overeenkomstsluitende partijen zullen:

a)    de nationale en regionale regelingen invoeren die nodig zijn voor de uitvoering en handhaving van de regels en procedures in dit protocol, in voorkomend geval met inbegrip van de regelingen die nodig zijn voor de toepassing van de artikelen 3 en 4;

b)    de administratieve structuren en systemen opzetten die nodig zijn voor een passend beheer van en een passend toezicht op de oorsprong van producten en de naleving van de andere in dit protocol neergelegde voorwaarden.

Zij doen de in artikel 32 bedoelde kennisgevingen.

Artikel 32

Kennisgeving van informatie betreffende douaneautoriteiten

1.    De Stille-Oceaanstaten en de lidstaten van de Europese Gemeenschap doen elkaar via de Commissie van de Europese Gemeenschappen de adressen toekomen van de douaneautoriteiten die belast zijn met de afgifte en/of controle van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en van factuur- en leveranciersverklaringen, alsmede afdrukken van de stempels die in hun douanekantoren voor de afgifte van die certificaten worden gebruikt.

Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en factuur- en leveranciersverklaringen worden met het oog op de preferentiële behandeling aanvaard vanaf de datum van ontvangst van die informatie door de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

2.    De Stille-Oceaanstaten en de lidstaten van de Europese Gemeenschap stellen elkaar onverwijld in kennis van wijzigingen in de in lid 1 bedoelde informatie.

3.    De in lid 1 bedoelde autoriteiten handelen onder gezag van de regering van het betrokken land. De met de controle belaste autoriteiten maken deel uit van de overheid van het betrokken land.

Artikel 33

Wederzijdse bijstand

1.    Ten behoeve van de correcte toepassing van dit protocol verlenen de Europese Gemeenschap, de Stille-Oceaanstaten en de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen elkaar, via de bevoegde douaneautoriteiten, bijstand bij de controle van de echtheid van de certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en van de factuur- en leveranciersverklaringen en van de juistheid van de daarin vermelde gegevens. Verder zullen de Stille-Oceaanstaten:

a)    de Europese Gemeenschap en elkaar alle noodzakelijke ondersteuning verlenen in geval van een verzoek om controle op het juiste beheer van het protocol en het juiste toezicht op de naleving ervan in het betrokken land, met inbegrip van bezoeken ter plaatse;

b)    in overeenstemming met artikel 34 controle uitoefenen op de oorsprongsstatus van producten en de naleving van de andere in dit protocol neergelegde voorwaarden.

2.    De geraadpleegde autoriteiten verstrekken de relevante gegevens over de omstandigheden waaronder het product is vervaardigd, met name over de omstandigheden waaronder de oorsprongsregels in de verschillende Stille-Oceaanstaten, de Europese Gemeenschap en de betrokken andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen in acht zijn genomen.

Artikel 34

Overlegging van het bewijs van oorsprong

1.    Een bewijs van oorsprong wordt achteraf op grond van een risicoanalyse en door middel van steekproeven gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het land van invoer gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van deze documenten, de oorsprongsstatus van de betrokken producten of de naleving van de andere voorwaarden van dit protocol.

2.    Met het oog op de toepassing van lid 1 retourneren de douaneautoriteiten van het land van invoer het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1, de factuur, indien deze werd voorgelegd, en de factuurverklaring of een kopie van deze documenten aan de douaneautoriteiten van het land van uitvoer, eventueel onder vermelding van de redenen waarom een onderzoek wordt aangevraagd. Zij verstrekken bij deze controleaanvraag alle documenten en gegevens die het vermoeden hebben doen rijzen dat de gegevens op het bewijs van oorsprong onjuist zijn.

3.    De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land van uitvoer. Met het oog hierop zijn zij gerechtigd bewijsstukken op te vragen, de administratie van de exporteur in te zien en alle andere controles te verrichten die zij dienstig achten.

4.    Indien de douaneautoriteiten van het land van invoer besluiten de preferentiële behandeling niet toe te kennen zolang de uitslag van de controle niet bekend is, stellen zij de importeur voor de producten vrij te geven onder voorbehoud van de noodzakelijk geachte conservatoire maatregelen.

5.    De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. Hierbij moet duidelijk worden aangegeven of de documenten echt zijn, of de betrokken producten als producten van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat, de Europese Gemeenschap of een van de andere in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen kunnen worden beschouwd en of aan de andere voorwaarden van dit protocol is voldaan.

6.    Indien bij gegronde twijfel binnen tien maanden na de controleaanvraag geen antwoord is ontvangen of indien het antwoord onvoldoende gegevens bevat om de echtheid van het betrokken document of de werkelijke oorsprong van de producten vast te stellen, kennen de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd, de preferentiële behandeling niet toe, behoudens in buitengewone omstandigheden.

7.    Wanneer de resultaten van de controle of andere beschikbare gegevens erop lijken te wijzen dat de bepalingen van dit protocol worden geschonden, stelt het land van uitvoer op eigen initiatief of op verzoek van het land van invoer met de nodige spoed een onderzoek in of laat hij een onderzoek instellen om eventuele schendingen vast te stellen en te voorkomen; het betrokken land van uitvoer kan het land van invoer verzoeken aan deze controles deel te nemen.

Artikel 35

Controle van leveranciersverklaringen

1.    Leveranciersverklaringen worden op grond van een risicoanalyse en door middel van steekproeven gecontroleerd of wanneer de douaneautoriteiten van het land waar die verklaringen in aanmerking zijn genomen voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of de opstelling van een factuurverklaring, gegronde redenen hebben om te twijfelen aan de echtheid van het document of de juistheid van de daarin vermelde gegevens.

2.    De douaneautoriteiten waaraan een leveranciersverklaring wordt overgelegd, kunnen de douaneautoriteiten van de staat waar de verklaring werd opgesteld, verzoeken om afgifte van een inlichtingenblad overeenkomstig het model in bijlage VI bij dit protocol. Voorts kunnen de certificeringsautoriteiten waaraan een leveranciersverklaring wordt overgelegd, de exporteur verzoeken een inlichtingenblad over te leggen, afgegeven door de douaneautoriteiten van de staat waar de verklaring is opgesteld.

Het kantoor dat het inlichtingenblad heeft afgegeven, bewaart gedurende ten minste drie jaar een kopie hiervan.

3.    De resultaten van de controle worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de douaneautoriteiten die de controle hebben aangevraagd. Hierbij moet duidelijk worden aangegeven of de gegevens in de leveranciersverklaring juist zijn, en de resultaten moeten hen in staat stellen te bepalen of en in hoeverre de leveranciersverklaring in aanmerking kan worden genomen voor de afgifte van een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 of de opstelling van een factuurverklaring.

4.    De controle wordt verricht door de douaneautoriteiten van het land waar de leveranciersverklaring werd opgesteld. Met het oog hierop zijn deze gerechtigd bewijsmateriaal op te vragen, de administratie van de leverancier in te zien en elke andere controle te verrichten die zij dienstig achten om de juistheid van de leveranciersverklaring te controleren.

5.    Een certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 dat is afgegeven of opgesteld op grond van een onjuiste leveranciersverklaring, wordt geacht ongeldig te zijn.

Artikel 36

Geschillenbeslechting

Geschillen ten aanzien van de in de artikelen 34 en 35 bedoelde controles tussen de douaneautoriteiten die de controle aanvragen en de douaneautoriteiten die de controle moeten uitvoeren die zij niet onderling kunnen regelen en problemen in verband met de interpretatie van dit protocol worden voorgelegd aan het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels.

Op de regeling van geschillen tussen de importeur en de douaneautoriteiten van het land van invoer is in alle gevallen de wetgeving van het land van invoer van toepassing.

Artikel 37

Sancties

Er worden sancties getroffen tegen eenieder die een document met onjuiste gegevens opstelt of laat opstellen met het doel een preferentiële behandeling voor producten te verkrijgen.

Artikel 38

Afwijkingen

1.    Het speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels, hierna in dit artikel “het comité” genoemd, kan besluiten dat van dit protocol mag worden afgeweken wanneer de ontwikkeling van bestaande industrieën of de oprichting van nieuwe industrieën in de Stille-Oceaanstaten dit rechtvaardigt.

Voordat of wanneer de betrokken Stille-Oceaanstaat of -staten de aangelegenheid aan het comité voorlegt (voorleggen), stelt hij (stellen zij) de Europese Gemeenschap overeenkomstig lid 2 van zijn (hun) verzoek om een afwijking in kennis, onder vermelding van de redenen voor dit verzoek.

De Europese Gemeenschap willigt alle verzoeken van Stille-Oceaanstaten in die overeenkomstig dit artikel naar behoren gemotiveerd zijn, tenzij hierdoor ernstige schade kan ontstaan voor een gevestigde industrie in de Europese Gemeenschap.

2.    Om het onderzoek van verzoeken om een afwijking door het comité te vergemakkelijken, verstrekken Stille-Oceaanstaten die een verzoek doen, ter staving van hun verzoek op het in bijlage VII bij dit protocol opgenomen formulier zo volledig mogelijke gegevens over met name de volgende punten:

   omschrijving van het eindproduct,

   aard en hoeveelheid van de materialen die van oorsprong zijn uit een derde land,

   aard en hoeveelheid van de materialen die van oorsprong zijn uit de Stille-Oceaanstaten of uit de in de artikelen 3 en 4 bedoelde landen en gebieden, dan wel van de materialen die daar een verwerking hebben ondergaan,

   fabricageprocedés,

   toegevoegde waarde;

   aantal werknemers in de betrokken onderneming,

   verwachte omvang van de uitvoer naar de Europese Gemeenschap,

   andere bronnen waaruit grondstoffen kunnen worden betrokken,

   verantwoording van de duur van de gevraagde afwijking, in het licht van de inspanningen om andere bronnen voor de grondstoffen te vinden,

   andere opmerkingen.

Dezelfde regels zijn van toepassing op verzoeken om een verlenging.

Het formulier kan door het comité worden gewijzigd.

3.    Bij het onderzoek van verzoeken wordt in het bijzonder rekening gehouden met:

a)    het ontwikkelingsniveau of de geografische ligging van de betrokken Stille-Oceaanstaat of -staten;

b)    gevallen waarin toepassing van de bestaande oorsprongsregels van aanzienlijke invloed zou zijn op het vermogen van een bestaande industrie in een Stille-Oceaanstaat om haar uitvoer naar de Europese Gemeenschap voort te zetten, met name wanneer dit kan leiden tot stopzetting van haar activiteiten;

c)    bijzondere gevallen waarin duidelijk kan worden aangetoond dat toepassing van de oorsprongsregels kan leiden tot ontmoediging van belangrijke investeringen in een industrie en waarin, door het toestaan van een afwijking, een investeringsprogramma kan worden uitgevoerd dat het mogelijk zou maken op den duur aan deze regels te voldoen.

4.    In alle gevallen wordt onderzocht of de regels inzake cumulatie van oorsprong een oplossing voor het probleem bieden.

5.    Het onderzoek gebeurt in een geest van welwillendheid, waarbij met name rekening wordt gehouden met:

a)    de economische en sociale gevolgen van het te nemen besluit, met name voor de werkgelegenheid;

b)    de noodzaak de afwijking gedurende een bepaalde periode toe te passen, waarbij rekening wordt gehouden met de bijzondere situatie van de betrokken Stille-Oceaanstaat en de moeilijkheden waarmee deze te kampen heeft.

6.    Elk verzoek wordt afzonderlijk onderzocht, waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met de mogelijkheid de oorsprongsstatus te verlenen aan producten waarin materialen zijn verwerkt die van oorsprong zijn uit naburige ontwikkelingslanden, de minst ontwikkelde landen of ontwikkelingslanden waarmee een of meer Stille-Oceaanstaten bijzondere banden hebben, mits met deze landen een bevredigende administratieve samenwerking tot stand kan worden gebracht.

7.    Onverminderd de leden 1 tot en met 6 wordt de afwijking toegestaan wanneer de waarde die aan de in de betrokken Stille-Oceaanstaat gebruikte, niet van oorsprong zijnde producten wordt toegevoegd, ten minste 45 % van de waarde van het eindproduct bedraagt, mits door deze afwijking geen ernstige schade ontstaat voor een economische sector van de Europese Gemeenschap of van een of meer van haar lidstaten.

8.    Het comité ziet erop toe dat zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 75 werkdagen na ontvangst van het verzoek door de EG-medevoorzitter van het comité, een besluit wordt genomen. Indien de Europese Gemeenschap een Stille-Oceaanstaat niet binnen deze termijn van zijn standpunt inzake het verzoek in kennis stelt, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.

9.    a)    Afwijkingen gelden voor een door het comité vast te stellen periode, die in het algemeen vijf jaar bedraagt.

b)    Het besluit tot afwijking kan voorzien in verlengingen zonder dat het comité hiervoor een nieuw besluit behoeft te nemen, op voorwaarde dat de betrokken Stille-Oceaanstaat of -staten drie maanden vóór het einde van elke periode aantoont (aantonen) dat nog niet kan worden voldaan aan de voorwaarden van dit protocol waarop de afwijking betrekking heeft.

Indien tegen de verlenging bezwaar wordt gemaakt, stelt het comité zo spoedig mogelijk een onderzoek hiernaar in en besluit het of de afwijking kan worden verlengd. Het comité volgt hierbij de procedure van lid 8. Alles wordt in het werk gesteld om onderbrekingen in de toepassing van de afwijking te voorkomen.

c)    Tijdens de onder a) en b) bedoelde periodes kan het comité de voorwaarden voor de toepassing van de afwijking opnieuw onderzoeken indien zich een belangrijke wijziging blijkt te hebben voorgedaan in de essentiële feiten die ertoe hebben geleid de afwijking goed te keuren. Naar aanleiding van dit nieuwe onderzoek kan het comité zijn besluit wijzigen wat het toepassingsgebied van de afwijking of een andere eerder vastgestelde voorwaarde betreft.

Artikel 39

Speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels

1.    Een speciaal comité voor douanesamenwerking en oorsprongsregels, opgericht overeenkomstig artikel 68 van de overeenkomst (hierna “het comité” genoemd), is verantwoordelijk voor de doeltreffende uitvoering en werking van dit protocol.

2.    Voor de toepassing van dit protocol heeft het comité onder meer de volgende taken:

a)    het nemen van besluiten over afwijkingen van dit protocol overeenkomstig artikel 38;

b)    evalueren van en zo nodig doen van passende aanbevelingen aan het Handelscomité over:

i)    de uitvoering en de werking van dit protocol; en

ii)    alle door een partij voorgestelde wijzigingen van de bepalingen van dit protocol;

Te dien einde houdt het comité rekening met de ontwikkelingsbehoeften van de Stille-Oceaanstaten;

   c)    het beslechten van geschillen als bedoeld in artikel 36; en

d)    de behandeling van alle andere aangelegenheden met betrekking tot dit protocol waarover de vertegenwoordigers van de partijen het eens zijn.

3.    Het comité komt op elk door de partijen overeengekomen tijdstip bijeen.

4.    Het comité bestaat uit ambtenaren van de Europese Unie en ambtenaren van de Stille-Oceaanstaten die verantwoordelijk zijn voor douaneaangelegenheden. Zo nodig kan het comité een beroep doen op passende expertise.


TITEL VI

CEUTA EN MELILLA

Artikel 40

Bijzondere voorwaarden

1.    De in dit protocol gebruikte term “Europese Gemeenschap” omvat niet Ceuta en Melilla. Onder “producten van oorsprong uit de Europese Gemeenschap” worden geen producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla verstaan.

2.    Dit protocol is van overeenkomstige toepassing om vast te stellen of producten die in Ceuta en Melilla worden ingevoerd, als van oorsprong uit een Stille-Oceaanstaat kunnen worden aangemerkt.

3.    Wanneer volledig in Ceuta, Melilla of de Europese Gemeenschap verkregen producten in een Stille-Oceaanstaat een be- of verwerking ondergaan, worden zij geacht volledig in een Stille-Oceaanstaat te zijn verkregen.

4.    Be- en verwerkingen in Ceuta en Melilla of de Europese Gemeenschap worden geacht in een Stille-Oceaanstaat te zijn verricht wanneer de materialen in een Stille-Oceaanstaat een verdere be- of verwerking ondergaan.

5.    Voor de toepassing van de leden 3 en 4 worden de in artikel 7 van dit protocol genoemde ontoereikende be- en verwerkingen niet als be- of verwerking beschouwd.

6.    Ceuta en Melilla worden als een enkel gebied beschouwd.


TITEL VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 41

Herziening en toepassing van oorsprongsregels

1.    Het Handelscomité kan besluiten dit protocol te wijzigen.

2.    Niettegenstaande lid 1 van dit artikel worden dit protocol en de bijlagen erbij om de vijf (5) jaar na de inwerkingtreding van dit protocol herzien, met het doel de noodzakelijk geachte wijzigingen of aanpassingen aan te brengen. Bij deze herziening houden de partijen ook rekening met de ontwikkelingsbehoeften van de Stille-Oceaanstaten, zoals de ontwikkeling van technologieën, productieprocessen en alle andere factoren.

3. De besluiten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Artikel 42

Bijlagen

De bijlagen bij dit protocol maken daarvan een integrerend deel uit.

Artikel 43

Uitvoering van het protocol

De Europese Gemeenschap en de Stille-Oceaanstaten nemen elk de nodige stappen om dit protocol uit te voeren.BIJLAGE I bij protocol II

Aantekeningen bij de lijst in bijlage II

Aantekening 1:

De lijst noemt de voorwaarden waaraan een product moet voldoen om als toereikend be- of verwerkt in de zin van artikel 6 van het protocol te worden beschouwd.

Aantekening 2:

1.    In de eerste twee kolommen van de lijst wordt het verkregen product omschreven. Kolom 1 geeft het nummer van de post of het hoofdstuk volgens het geharmoniseerd systeem en kolom 2 de omschrijving van de goederen die volgens dat systeem onder die post of dat hoofdstuk vallen. Voor elk in de kolommen 1 en 2 omschreven product wordt in kolom 3 of 4 een regel gegeven. Een nummer in kolom 1 voorafgegaan door “ex” betekent dat de regel in kolom 3 of 4 alleen geldt voor het gedeelte van de desbetreffende post dat in kolom 2 is omschreven.

2.    Wanneer in kolom 1 verscheidene postnummers zijn gegroepeerd of wanneer een hoofdstuknummer is vermeld en de omschrijving van het product in kolom 2 derhalve in algemene bewoordingen is gesteld, dan is de regel daarnaast in kolom 3 of 4 van toepassing op alle producten die volgens het geharmoniseerd systeem onder de posten van het hoofdstuk of onder de in kolom 1 gegroepeerde posten zijn ingedeeld.

3.    Wanneer in de lijst verschillende regels worden gegeven voor verschillende producten binnen een bepaalde post, wordt na elk streepje dat deel van de post omschreven waarop de daarnaast in kolom 3 of 4 vermelde regel van toepassing is.

4.    Wanneer voor een in kolom 1 en 2 vermeld product zowel in kolom 3 als in kolom 4 een regel wordt gegeven, kan de exporteur kiezen welke regel hij toepast, die in kolom 3 of die in kolom 4. Indien in kolom 4 geen oorsprongsregel wordt gegeven, moet de regel in kolom 3 worden toegepast.Aantekening 3:

1.    Op producten die oorsprongsstatus hebben verkregen en die bij de vervaardiging van andere producten worden gebruikt, is artikel 6 van het protocol van toepassing, ongeacht of die oorsprongsstatus werd verkregen in de fabriek waar deze producten worden gebruikt of in een andere fabriek in de Europese Gemeenschap of in de Stille-Oceaanstaten.

   Voorbeeld:

Een motor van post 8407 waarvoor de regel geldt dat de waarde van de niet van oorsprong zijnde materialen die daarin zijn verwerkt, niet hoger mag zijn dan 40 % van de prijs af fabriek, is vervaardigd van “ander gelegeerd staal, enkel ruw voorgesmeed” van post ex 7224.

Indien dit smeedijzer in de Europese Gemeenschap werd vervaardigd van een niet van oorsprong zijnde ingot, dan heeft het al oorsprong verkregen krachtens de regel in de lijst voor post ex 7224. Bij de waardeberekening van de motor telt het dan als materiaal van oorsprong, of het smeedijzer nu in dezelfde fabriek werd vervaardigd of in een andere fabriek in de Europese Gemeenschap. De waarde van de niet van oorsprong zijnde ingot wordt dus niet meegerekend bij het berekenen van de waarde van de gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn.

2.    De regel in de lijst geeft de minimumbewerking of -verwerking aan die vereist is; meer be- of verwerking verleent dus ook de oorsprongsstatus, maar minder be- of verwerking niet. Als een niet van oorsprong zijnd materiaal in een bepaald productiestadium mag worden gebruikt, dan mag dat materiaal in een vroeger productiestadium dus ook worden gebruikt, maar in een later productiestadium niet.

3.    Onverminderd aantekening 3.2 geldt dat wanneer volgens een regel “materialen van een willekeurige post” mogen worden gebruikt, ook materialen van dezelfde post als het product mogen worden gebruikt, ten minste voor zover de regel verder geen specifieke beperkingen oplegt. De uitdrukking “vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post …” betekent evenwel dat alleen materialen van dezelfde post met een andere omschrijving dan het product in kolom 2 mogen worden gebruikt.

4.    Wanneer volgens een regel in de lijst een product van meer dan een materiaal mag worden vervaardigd, betekent dit dat een of meer van deze materialen mogen worden gebruikt. Het is niet noodzakelijk dat alle materialen worden gebruikt.

   Voorbeeld:

   Volgens de regel voor weefsels van de posten 5208 tot en met 5212 mogen natuurlijke vezels en andere materialen, waaronder chemische materialen, worden gebruikt. Dit betekent niet dat beide moeten worden gebruikt; het ene materiaal of het andere of beide kunnen worden gebruikt.

5.    Wanneer volgens een regel in de lijst een product van een bepaald materiaal vervaardigd moet worden, betekent dit uiteraard niet dat niet ook andere materialen mogen worden gebruikt die vanwege hun aard niet aan de regel kunnen voldoen. (Zie ook aantekening 6.3 met betrekking tot textielproducten.)

   Voorbeeld:

   De regel voor graanpreparaten en bereidingen op basis van granen van post 1904 sluit nadrukkelijk het gebruik van niet van oorsprong zijnde granen en graanderivaten uit. Minerale zouten, chemische stoffen en andere additieven die geen graanproducten zijn, mogen wel worden gebruikt.

Dit geldt echter niet voor producten die weliswaar niet kunnen worden vervaardigd uit de in de lijst genoemde materialen, maar wel uit een materiaal van dezelfde aard in een vroeger productiestadium.

   Voorbeeld:

Indien voor een kledingstuk van ex hoofdstuk 62, van gebonden textielvlies, uitsluitend het gebruik van niet van oorsprong zijnd garen is toegestaan, is het niet mogelijk uit te gaan van stof van gebonden textielvlies – zelfs al kan gebonden textielvlies normalerwijze niet van garen worden vervaardigd. In een dergelijk geval moet het uitgangsmateriaal zich in het stadium vóór garen bevinden, dat wil zeggen in het vezelstadium.

6.    Indien in een regel in de lijst twee percentages worden gegeven als maximumwaarde van niet van oorsprong zijnde materialen die kunnen worden gebruikt, dan mogen deze percentages niet bij elkaar worden opgeteld. De maximumwaarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, mag het hoogste van de opgegeven percentages dus nooit overschrijden. Bovendien mogen de afzonderlijke percentages voor de materialen waarop zij betrekking hebben, niet worden overschreden.

Aantekening 4:

1.    De term “natuurlijke vezels” in de lijst heeft betrekking op andere dan kunstmatige of synthetische vezels. De term is beperkt tot het stadium vóór het spinnen, met inbegrip van afval, en omvat, tenzij anders vermeld, ook vezels die zijn gekaard, gekamd of anderszins bewerkt, doch niet gesponnen.

2.    De term “natuurlijke vezels” omvat paardenhaar van post 0503, zijde van de posten 5002 en 5003, wol en fijn of grof haar van de posten 5101 tot en met 5105, katoen van de posten 5201 tot en met 5203 en andere plantaardige vezels van de posten 5301 tot en met 5305.

3.    De termen “textielmassa”, “chemische materialen” en “materialen voor het vervaardigen van papier” in de lijst hebben betrekking op materialen die niet onder de hoofdstukken 50 tot en met 63 vallen, maar die gebruikt kunnen worden bij de vervaardiging van kunstmatige, synthetische of papieren vezels of garens.

4.    De term “synthetische en kunstmatige stapelvezels” in de lijst heeft betrekking op kabel van synthetische of kunstmatige filamenten, op synthetische of kunstmatige stapelvezels en op afval daarvan, van de posten 5501 tot en met 5507.Aantekening 5:

1.    Wanneer voor een bepaald product in de lijst naar deze aantekening wordt verwezen, zijn de in kolom 3 genoemde voorwaarden niet van toepassing op basistextielmaterialen die bij de vervaardiging zijn gebruikt en die, samengenomen, ten hoogste 10 % van het totale gewicht van alle gebruikte basistextielmaterialen uitmaken. (Zie ook de aantekeningen 5.3 en 5.4.)

2.    De in aantekening 5.1 genoemde tolerantie is evenwel uitsluitend van toepassing op gemengde producten die van twee of meer basistextielmaterialen zijn vervaardigd.

   Basistextielmaterialen zijn:

       zijde,

       wol,

       grof haar,

       fijn haar,

       paardenhaar (crin),

       katoen,

       papier en materialen voor het vervaardigen van papier,

       vlas,

       hennep,

       jute en andere bastvezels,

       sisal en andere textielvezels van agaven,

       kokosvezels, abaca, ramee en andere plantaardige textielvezels,

       synthetische filamenten,

       kunstmatige filamenten,

       filamenten die elektriciteit geleiden,

       synthetische stapelvezels van polypropyleen,

       synthetische stapelvezels van polyester,

       synthetische stapelvezels van polyamide,

       synthetische stapelvezels van polyacrylonitril,

       synthetische stapelvezels van polyimide,

       synthetische stapelvezels van polytetrafluorethyleen,

       synthetische stapelvezels van polyfenyleensulfide,

       synthetische stapelvezels van polyvinylchloride,

       andere synthetische stapelvezels,       kunstmatige stapelvezels van viscose,

       andere kunstmatige stapelvezels,

       garen van polyurethaan met soepele segmenten van polyether, al dan niet omwoeld,

       garen van polyurethaan, met soepele segmenten van polyester, al dan niet omwoeld,

       producten van post 5605 (metaalgarens) met strippen bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een doorzichtig of gekleurd kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof,

       andere producten van post 5605.

   Voorbeeld:

   Garen van post 5205 vervaardigd van katoenvezels van post 5203 en van synthetische stapelvezels van post 5506 is een gemengd garen. Derhalve mogen niet van oorsprong zijnde synthetische stapelvezels die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa is vereist) worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het garen.

   Voorbeeld:

   Een weefsel van wol van post 5112 vervaardigd van garen van wol van post 5107 en van synthetisch garen van stapelvezels van post 5509 is een gemengd weefsel. Derhalve mogen synthetische garens die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa vereist is) of garens van wol die niet voldoen aan de oorsprongsregels (volgens welke een vervaardiging vereist is uit natuurlijke vezels die niet gekaard of gekamd zijn, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen) of een combinatie van deze twee soorten garens worden gebruikt tot 10 gewichtspercenten van het weefsel.

   Voorbeeld:

   Getufte textielstof van post 5802 vervaardigd van garens van katoen van post 5205 en weefsels van katoen van post 5210 is alleen dan een gemengd product wanneer het katoenweefsel zelf een gemengd product is, vervaardigd van onder twee verschillende posten ingedeelde garens, of wanneer de gebruikte katoengarens zelf gemengde garens zijn.

   Voorbeeld:

   Indien de betrokken getufte textielstof vervaardigd is van garens van katoen van post 5205 en van synthetisch weefsel van post 5407, dan zijn de gebruikte garens uiteraard twee verschillende soorten basistextielmateriaal en is de getufte textielstof bijgevolg een gemengd product.

3.    In het geval van producten die garen bevatten, gemaakt van polyurethaan, met soepele segmenten van polyether, ook indien omwoeld, bedraagt de tolerantie voor dit garen ten hoogste 20 %.

4.    In het geval van producten die strippen bevatten bestaande uit een kern van aluminiumfolie of van kunststoffolie, al dan niet bedekt met aluminiumpoeder, met een breedte van niet meer dan 5 mm, welke kern met behulp van een kleefmiddel is bevestigd tussen twee strippen kunststof, bedraagt de tolerantie voor de strippen ten hoogste 30 %.

Aantekening 6:

1.    Indien een voetnoot bij een in de lijst genoemd textielproduct naar deze aantekening verwijst, mogen bij de vervaardiging van dat textielproduct garneersels en toebehoren van textiel worden gebruikt die niet voldoen aan de regel in kolom 3 van de lijst voor de betreffende geconfectioneerde producten, voor zover het gewicht ervan niet hoger is dan 10 % van het totale gewicht van alle in het product verwerkte textielmaterialen.

   Garneersels en toebehoren van textiel zijn ingedeeld onder de hoofdstukken 50 tot en met 63. Voeringen en tussenvoeringen worden niet als garneersels of toebehoren beschouwd.

2.    Garneersels en toebehoren die niet van textiel zijn en andere gebruikte materialen die textiel bevatten, behoeven niet aan de voorwaarden in kolom 3 te voldoen, ook al is aantekening 3.5 daarop niet van toepassing.

3.    Overeenkomstig aantekening 3.5 mogen niet van oorsprong zijnde garneersels, toebehoren of andere producten die geen textiel bevatten, vrij worden gebruikt wanneer zij niet uit de in kolom 3 genoemde materialen kunnen worden vervaardigd.

   Wanneer bijvoorbeeld 2 volgens een regel in de lijst voor een bepaald textielartikel, zoals een bloes, garen moet worden gebruikt, dan sluit dit het gebruik van artikelen van metaal, zoals knopen, niet uit, omdat deze niet van textielmaterialen kunnen worden gemaakt.

4.    Wanneer een percentageregel van toepassing is, moet bij de berekening van de waarde van de in het product verwerkte materialen die niet van oorsprong zijn, rekening worden gehouden met de waarde van garneersels en toebehoren.

Aantekening 7:

1.    Onder “aangewezen behandeling” in de zin van de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt verstaan:

a)    vacuümdistillatie;

b)    herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing 3 ;

c)    kraken;

d)    reforming;

e)    extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;

f)    een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;

g)    polymeriseren;

h)    alkyleren;

i)        isomeriseren.

2.    Onder “aangewezen behandeling” in de zin van de posten 2710, 2711 en 2712 wordt verstaan:

a)    vacuümdistillatie;

b)    herdistillatie volgens een proces van ver doorgevoerde splitsing 4 ;

c)    kraken;

d)    reforming;

e)    extractie met behulp van selectieve oplosmiddelen;

f)    een bewerking bestaande uit alle navolgende behandelingen: behandelen met geconcentreerd zwavelzuur, met rokend zwavelzuur of met zwavelzuuranhydride; neutraliseren met behulp van alkalische stoffen; ontkleuren en zuiveren met behulp van van nature actieve aarde, van geactiveerde aarde, van actieve koolstof of van bauxiet;


g)    polymeriseren;

h)    alkyleren;

i)        isomeriseren.

j)    uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: ontzwavelen met gebruikmaking van waterstof, waardoor het zwavelgehalte van de behandelde producten met ten minste 85 % wordt verlaagd (methode ASTM D 1 266-59 T);

k)    uitsluitend voor producten van post ex 2710: ontparaffineren, anders dan door enkel filtreren;

l)    uitsluitend voor de zware oliën van post ex 2710: behandelen met waterstof, uitgezonderd ontzwavelen, waarbij de waterstof actief deelneemt aan een scheikundige reactie die, met behulp van een katalysator, onder een druk van meer dan 20 bar en bij een temperatuur van meer dan 250 °C wordt teweeggebracht. Een eindbehandeling met waterstof van smeeroliën van post ex 2710 die in het bijzonder verbetering van de kleur of de stabiliteit ten doel heeft (bijvoorbeeld “hydrofinishing” of ontkleuren), wordt daarentegen niet als aangewezen behandeling aangemerkt;

m)    uitsluitend voor stookolie van post ex 2710: atmosferische distillatie, mits deze producten, distillatieverliezen inbegrepen, voor minder dan 30 % van hun volume overdistilleren bij 300 °C, een en ander bepaald volgens de methode ASTM D 86;

n)    uitsluitend voor andere zware oliën dan gasolie of stookolie van post ex 2710: behandelen met gebruikmaking van hoogfrequente glimontlading.

3.    Voor de posten ex 2707, 2713 tot en met 2715, ex 2901, ex 2902 en ex 3403 wordt geen oorsprong verkregen door eenvoudige behandelingen zoals reinigen, decanteren, ontzouten, afsplitsen van water, filtreren, kleuren, merken, het verkrijgen van een bepaald zwavelgehalte door het mengen van producten met een uiteenlopend zwavelgehalte, alle combinaties van die behandelingen of soortgelijke behandelingen.

BIJLAGE II bij protocol II

Lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder deze overeenkomst vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van deze overeenkomst te worden gelezen.

GS-post

Omschrijving van het product

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen

(1)

(2)

(3)    of    (4)

Hoofdstuk 01

Levende dieren

Alle gebruikte dieren van hoofdstuk 1 moeten volledig zijn verkregen.

Hoofdstuk 02

Vlees en eetbare slachtafvallen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 1 en 2 volledig moeten zijn verkregen.

ex Hoofdstuk 03

Vis, schaaldieren, weekdieren en andere ongewervelde waterdieren; met uitzondering van:

Alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig moeten zijn verkregen.

0304

Visfilets en ander visvlees (ook indien fijngemaakt), vers, gekoeld of bevroren

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

0305

Vis, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte vis, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van vis, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

0306

Schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte schaaldieren, ook indien ontdaan van de schaal, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; schaaldieren in de schaal, gestoomd of in water gekookt, ook indien gekoeld, bevroren, gedroogd, gezouten of gepekeld; meel, poeder en pellets, van schaaldieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

0307

Weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte weekdieren, ook indien ontdaan van de schelp, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 0308

Ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, gedroogd, gezouten of gepekeld; gerookte ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, ook indien voor of tijdens het roken gekookt; meel, poeder en pellets, van ongewervelde waterdieren, andere dan schaal- en weekdieren, geschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 04

Melk en zuivelproducten; vogeleieren; natuurhonig; eetbare producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen.

0403

Karnemelk, gestremde melk en room, yoghurt, kefir en andere gegiste of aangezuurde melk en room, ook indien ingedikt, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, gearomatiseerd of met toegevoegde vruchten of cacao

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig moeten zijn verkregen;

- gebruikte vruchtensappen bedoeld bij post 2009 (met uitzondering van ananassap en van sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) al van oorsprong moeten zijn;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 05

Andere producten van dierlijke oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 5 volledig moeten zijn verkregen.

0502

Bereid haar van varkens of van wilde zwijnen

Reinigen, ontsmetten, sorteren en rechtstrijken van haar.


Hoofdstuk 06

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig moeten zijn verkregen;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 07

Groenten, planten, wortels en knollen, voor voedingsdoeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 7 volledig moeten zijn verkregen.

Hoofdstuk 08

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte vruchten volledig moeten zijn verkregen;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 09

Koffie, thee, maté en specerijen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 9 volledig moeten zijn verkregen.

0901

Koffie, cafeïnevrije koffie daaronder begrepen, ook indien gebrand; bolsters en schillen, van koffie; koffiesurrogaten die koffie bevatten, ongeacht de mengverhouding

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

0902

Thee, ook indien gearomatiseerd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

ex 0910

Mengsels van specerijen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

Hoofdstuk 10

Granen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 10 volledig moeten zijn verkregen.

ex Hoofdstuk 11

Producten van de meelindustrie; mout; zetmeel; inuline; tarwegluten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen, groenten, knollen en wortels bedoeld bij post 0714 of vruchten volledig moeten zijn verkregen.

ex 1106

Meel, gries en poeder van gedroogde en gepelde zaden van peulgroenten bedoeld bij post 0713

Drogen en malen van peulgroenten bedoeld bij post 0708.

ex Hoofdstuk 12

Oliehoudende zaden en vruchten; allerlei zaden, zaaigoed en vruchten; planten voor industrieel en voor geneeskundig gebruik; stro en voeder

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 12 volledig moeten zijn verkregen.

ex 1211

Planten, plantendelen, zaden en vruchten, van de soort hoofdzakelijk

gebruikt in de reukwerkindustrie, in de geneeskunde of voor insecten- of parasietenbestrijding

of voor dergelijke doeleinden, gekoeld of bevroren, ook indien gesneden, gebroken of in poedervorm:

ex 121120

- Ginsengwortel

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 121130, ex 121140 en ex 121150

- cocabladeren, papaverbolkaf en ephedra

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

ex 121190

Plantaardige producten, elders genoemd noch elders onder begrepen, andere dan katoenlinters:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

- Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte van oorsprong zijnde noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1202 tot en met 1207 hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

– pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; mais

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- andere, met uitzondering van vruchten op andere wijze gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen bedoeld bij post 1301 niet hoger mag zijn dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

- plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging uit ongewijzigde plantenslijmen en bindmiddelen.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 14 volledig moeten zijn verkregen.

ex Hoofdstuk 15

Vetten en oliën (dierlijke en plantaardige) en dissociatieproducten daarvan; bewerkt spijsvet; was van dierlijke of van plantaardige oorsprong; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

1501

Varkensvet (reuzel daaronder begrepen) en vet van gevogelte, ander dan dat bedoeld bij post 0209 of 1503:

- beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0203, 0206 of 0207 of van beenderen bedoeld bij post 0506.

- ander

Vervaardiging uit vlees of eetbare slachtafvallen van varkens bedoeld bij post 0203 of 0206 of uit vlees of eetbare slachtafvallen van pluimvee bedoeld bij post 0207.

1502

Rund-, schapen- of geitenvet, ander dan dat bedoeld bij post 1503:

- beendervet of afvalvet

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van materialen bedoeld bij post 0201, 0202, 0204 of 0206 of van beenderen bedoeld bij post 0506.

- ander

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen.

1504

Vetten en oliën, van vis of van zeezoogdieren, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

- vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1504.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

ex 1505

Geraffineerde lanoline

Vervaardiging uit ruw wolvet bedoeld bij post 1505.

1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

- vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1506.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen.

1507 t/m 1515

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

sojaolie, grondnotenolie, palmolie, kokosolie (kopraolie), palmpittenolie, babassunotenolie, tungolie, oiticicaolie, myricawas, japanwas, fracties van jojobaolie en oliën voor ander technisch of industrieel gebruik dan voor de vervaardiging van producten voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- vaste fracties, met uitzondering van die van jojobaolie

Vervaardiging uit andere materialen bedoeld bij de posten 1507 tot en met 1515.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen.


1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen van hoofdstuk 2 volledig moeten zijn verkregen;

- alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen bedoeld bij de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt.

1517

Margarine; mengsels en bereidingen, voor menselijke consumptie, van dierlijke of plantaardige vetten of oliën of van fracties van verschillende vetten en oliën bedoeld bij hoofdstuk 15, andere dan de vetten of oliën of fracties daarvan, bedoeld bij post 1516

Vervaardiging waarbij:

- alle materialen van de hoofdstukken 2 en 4 volledig moeten zijn verkregen;

- alle gebruikte plantaardige materialen volledig moeten zijn verkregen. Wel mogen materialen bedoeld bij de posten 1507, 1508, 1511 en 1513 worden gebruikt.

ex Hoofdstuk 16

Bereidingen van vlees, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren; met uitzondering van:

Vervaardiging uit dieren bedoeld bij hoofdstuk 1.

1604 en 1605

Bereidingen en conserven van vis; kaviaar en kaviaarsurrogaten bereid uit kuit

Bereidingen en conserven van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 3 niet hoger is dan 15 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 17

Suiker en suikerwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 1701

Rietsuiker en beetwortelsuiker, alsmede chemisch zuivere sacharose, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1702

Andere suiker, chemisch zuivere lactose, maltose, glucose en fructose (levulose) daaronder begrepen, in vaste vorm; suikerstroop, niet gearomatiseerd en zonder toegevoegde kleurstoffen; kunsthonig, ook indien met natuurhonig vermengd; karamel:

- chemisch zuivere maltose en chemisch zuivere fructose

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 1702.

- andere suiker, in vaste vorm, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen al van oorsprong moeten zijn.

ex 1703

Melasse verkregen bij de extractie of de raffinage van suiker, gearomatiseerd of met toegevoegde kleurstoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1704

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen) Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1901

moutextract; bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

- moutextract

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10.

- andere

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; couscous, ook indien bereid:

- bevattende niet meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen.

- bevattende meer dan 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte granen en graanderivaten (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan) volledig moeten zijn verkregen;

-alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van aardappelzetmeel bedoeld bij post 1108.

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging:

- uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 1806,

- waarbij alle gebruikte graan en meel (met uitzondering van harde tarwe en derivaten daarvan en mais van de soort Zea indurata) volledig moeten zijn verkregen;

- waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van hoofdstuk 11.

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte groenten en vruchten volledig moeten zijn verkregen.

ex 2001

Broodwortelen, bataten (zoete aardappelen) en dergelijke eetbare plantendelen met een zetmeelgehalte van 5 of meer gewichtspercenten, bereid of verduurzaamd in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 2004 en ex 2005

Aardappelen in de vorm van meel, gries, griesmeel of vlokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

2006

Groenten, vruchten, vruchtenschillen en andere plantendelen, gekonfijt met suiker (uitgedropen, geglaceerd of uitgekristalliseerd)

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

2007

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2008

- Noten, zonder toegevoegde suiker of alcohol

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte van oorsprong zijnde noten en oliehoudende zaden bedoeld bij de posten 0801, 0802 en 1202 tot en met 1207 hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

- pindakaas; mengsels op basis van granen; palmharten; mais

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- andere, met uitzondering van vruchten op andere wijze gekookt dan in water of stoom, zonder toegevoegde suiker, bevroren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

2009

Ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen) en ongegiste groentesappen, zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

2101

Extracten, essences en concentraten, van koffie, van thee of van maté en preparaten op basis van deze producten of op basis van koffie, van thee of van maté; gebrande cichorei en andere gebrande koffiesurrogaten, alsmede extracten, essences en concentraten daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- alle gebruikte cichorei volledig moet zijn verkregen.

2103

Sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten; mosterdmeel en bereide mosterd:

- sauzen en preparaten voor sauzen; samengestelde kruiderijen en dergelijke producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen mosterdmeel en bereide mosterd worden gebruikt.

- mosterdmeel en bereide mosterd

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

ex 2104

Preparaten voor soep of voor bouillon; bereide soep en bouillon

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van bereide of verduurzaamde groenten, bedoeld bij de posten 2002 tot en met 2005.

2106

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen Vervaardiging waarbij:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 22

Dranken, alcoholhoudende vloeistoffen en azijn; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- alle gebruikte druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen.

2202

Water, mineraalwater en spuitwater daaronder begrepen, met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, dan wel gearomatiseerd, alsmede andere alcoholvrije dranken, andere dan de vruchten- en groentesappen bedoeld bij post 2009

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 17 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

- gebruikte vruchtensappen (met uitzondering van ananassap en sap van lemmetjes, pompelmoezen of pomelo’s) al van oorsprong moeten zijn.


2207

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van 80 % vol of meer; ethylalcohol en gedistilleerde dranken, gedenatureerd, ongeacht het gehalte

Vervaardiging:

- uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208;

- waarbij alle druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen en waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol.

2208

Ethylalcohol, niet gedenatureerd, met een alcoholvolumegehalte van minder dan 80 % vol; gedistilleerde dranken, likeuren en andere dranken die gedistilleerde alcohol bevatten

Vervaardiging:

- uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 2207 of 2208;

- waarbij alle druiven en alle van druiven afkomstige materialen volledig moeten zijn verkregen en waarbij, indien alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn, arak kan worden gebruikt tot ten hoogste 5 % vol.

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 2301

Walvismeel; meel, poeder en pellets, van vis, van schaaldieren, van weekdieren of van andere ongewervelde waterdieren, ongeschikt voor menselijke consumptie

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig moeten zijn verkregen.

ex 2303

Afvallen van maiszetmeelfabrieken (met uitzondering van ingedikt zwelwater), met een gehalte aan proteïnen, berekend op de droge stof, van meer dan 40 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte mais volledig moet zijn verkregen.

ex 2306

Perskoeken van olijven en andere bij de winning van olijfolie verkregen vaste afvallen, met een gehalte aan olijfolie van meer dan 3 %

Vervaardiging waarbij alle gebruikte olijven volledig moeten zijn verkregen.

2309

Bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte granen, suiker en melasse, vlees en melk al van oorsprong moeten zijn;

- alle gebruikte materialen van hoofdstuk 3 volledig moeten zijn verkregen.

ex Hoofdstuk 24

Tabak en tot verbruik bereide tabakssurrogaten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 24 volledig moeten zijn verkregen.

2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak of van tabaksurrogaten

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn.

ex 2403

Rooktabak

Vervaardiging waarbij ten minste 70 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn.

ex Hoofdstuk 25

Zout; zwavel; aarde en steen; gips, kalk en cement; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 2504

Natuurlijk kristallijn grafiet, met koolstof verrijkt, gezuiverd en gemalen

Verrijken van het koolstofgehalte, zuiveren en malen van ruw kristallijn grafiet.

ex 2515

Marmer in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, door splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van marmer (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm.

ex 2516

Graniet, porfier, basalt, zandsteen en andere natuursteen voor de steenhouwerij of voor het bouwbedrijf, in blokken of platen van vierkante of rechthoekige vorm, verkregen door zagen, splijten of op dergelijke wijze, met een dikte van niet meer dan 25 cm

Zagen, splijten of dergelijke van natuursteen (ook indien al gezaagd) met een dikte van meer dan 25 cm.

ex 2518

Dolomiet, gebrand

Branden van niet-gebrand dolomiet.

ex 2519

Natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet), fijngemaakt, in hermetisch gesloten recipiënten, en magnesiumoxide, ook indien zuiver, met uitzondering van gesmolten magnesia of doodgebrande magnesia (gesinterd)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mag natuurlijk magnesiumcarbonaat (magnesiet) worden gebruikt.

ex 2520

Tandtechnisch gips

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2524

Asbestvezels

Vervaardiging uit asbestconcentraat.

ex 2525

Micapoeder

Malen van mica of van afval van mica.

ex 2530

Verfaarden, gebrand of fijngemaakt

Branden of malen van verfaarden.

Hoofdstuk 26

Ertsen, slakken en assen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 27

Minerale brandstoffen, aardolie en distillatieproducten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale was; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 2707

Olie waarin het gewicht van de aromatische bestanddelen dat van de niet-aromatische bestanddelen overtreft, zijnde soortgelijke olie als minerale olie verkregen bij het distilleren van hogetemperatuursteenkoolteer, die voor meer dan 65 % van hun volume overdistilleren bij een temperatuur van 250 °C of lager (mengsels van benzine en benzol daaronder begrepen), bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 5 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2709

Ruwe olie uit bitumineuze mineralen

Droge distillatie van bitumineuze mineralen.

2710

Aardolie en olie uit bitumineuze mineralen, andere dan ruwe; preparaten die 70 of meer gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten en waarvan het karakter door deze olie wordt bepaald

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 6 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2711

Aardgas en andere gasvormige koolwaterstoffen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 7 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2712

Vaseline; paraffine, microkristallijne was uit aardolie, “slack wax”, ozokeriet, montaanwas, turfwas, andere minerale was en soortgelijke door synthese of op andere wijze verkregen producten, ook indien gekleurd

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 8 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2713

Petroleumcokes, petroleumbitumen en andere residuen van aardolie of van olie uit bitumineuze materialen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 9 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2714

Natuurlijk bitumen en natuurlijk asfalt; bitumineuze leisteen en bitumineus zand; asfaltiet en asfaltsteen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 10 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

2715

Bitumineuze mengsels van natuurlijk asfalt, van natuurlijk bitumen, van petroleumbitumen, van minerale teer of van minerale teerpek (bijvoorbeeld bitumineuze mastiek, vloeibitumen of koudasfalt ("cut-back"))

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 11 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 28

Anorganische chemische producten; anorganische of organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en van isotopen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2805

“Mischmetall”

Vervaardiging door elektrolytische of thermische behandeling waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2811

Zwaveltrioxide

Vervaardiging uit zwaveldioxide.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2833

Aluminiumsulfaat

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2840

Natriumperboraat

Vervaardiging uit dinatriumtetraboraatpentahydraat.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2852

- Kwikverbindingen van inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan:

- Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- Kwikverbindingen van nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- Andere chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen, bevattende kwikverbindingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, bevattende kwikverbindingen, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006; gecertificeerde referentiematerialen, bevattende kwikverbindingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 29

Organische chemische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2901

Acyclische koolwaterstoffen bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 12 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2902

Cycloalkanen en cycloalkenen (andere dan azulenen), benzeen, tolueen, xylenen, bestemd om te worden gebruikt als motorbrandstof of als andere brandstof

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 13 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2905

Metaalalcoholaten van alcoholen bedoeld bij deze post en van ethanol

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 2905. Metaalalcoholaten die zijn ingedeeld onder deze post mogen evenwel slechts worden gebruikt tot een waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

2915

Verzadigde eenwaardige acyclische carbonzuren, daarvan afgeleide anhydriden, halogeniden, peroxiden en peroxyzuren, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2915 en 2916 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2932

- Inwendige ethers, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 2909 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- cyclische acetalen en inwendige hemiacetalen, alsmede halogeen-, sulfo-, nitro- en nitrosoderivaten daarvan

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

2933

Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.


2934

Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2937

Hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt:

 

- andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

 

- andere nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 293911

Concentraten van papaverbolkaf met een gehalte aan alkaloïden van 50 of meer gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

293980

Alkaloïden van niet-plantaardige oorsprong

- Heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- Nucleïnezuren en zouten daarvan; andere heterocyclische verbindingen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 30

Farmaceutische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3002

Menselijk bloed; dierlijk bloed bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik of voor het stellen van diagnosen; sera van geïmmuniseerde dieren of personen, alsmede andere bloedfracties en gewijzigde immunologische producten, al dan niet gewijzigd of verkregen door middel van biotechnologische processen; vaccins, toxinen, culturen van micro-organismen (andere dan gist) en dergelijke producten:

- andere imidoverbindingen van carbonzuren, sacharine en zouten daarvan daaronder begrepen, en iminoverbindingen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- producten bestaande uit twee of meer bestanddelen die voor therapeutisch of profylactisch gebruik zijn vermengd of onvermengde producten voor dergelijk gebruik, aangeboden in afgemeten hoeveelheden of in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere:

- - menselijk bloed

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- - dierlijk bloed, bereid voor therapeutisch of profylactisch gebruik

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- - bloedfracties, andere dan sera van geïmmuniseerde dieren of personen, hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- - hemoglobine, bloedglobuline en serumglobuline

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- - andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3002. De hier omschreven materialen mogen ook worden gebruikt, tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- Andere heterocyclische verbindingen met uitsluitend een of meer stikstofatomen als hetero-atoom, met een al dan niet gehydrogeneerde, niet-geanelleerde (niet-gecondenseerde) imidazoolring, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932 en 2933 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere nucleïnezuren en zouten daarvan, al dan niet chemisch welbepaald, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen; andere heterocyclische verbindingen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post. De waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 2932, 2933 en 2934 mag evenwel niet hoger zijn dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere hormonen, prostaglandinen, thromboxanen en leukotriënen, natuurlijke of door synthese gereproduceerd, in de vorm van peptiden en eiwitten (andere dan bedoeld bij post 2937) die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen; derivaten en structuuranalogons daarvan, in de keten gewijzigde polypeptiden daaronder begrepen, die hoofdzakelijk als hormonen worden gebruikt, in de vorm van peptiden en eiwitten (andere dan bedoeld bij post 2937) die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere polyethers, in primaire vormen, in de vorm van peptiden en eiwitten die rechtstreeks betrokken zijn bij de regeling van immunologische processen

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 14 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3003 en 3004

Geneesmiddelen (andere dan producten bedoeld bij de posten 3002, 3005 en 3006):

- verkregen uit amikacine bedoeld bij post 2941

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product;

- andere

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder post 3003 of 3004 mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van ten hoogste 20 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3006

Hulpmiddelen van kunststof die herkenbaar zijn voor gebruik in de stomazorg:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

 

- Steriele garens voor de chirurgie of voor de tandheelkunde die door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd, en steriele barrièremiddelen tegen het verkleven, voor de chirurgie of voor de tandheelkunde, ook indien zij door het lichaam kunnen worden geabsorbeerd:

- - van kunststof:

- - - platte producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- - - toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 15 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- - - andere

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 16 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- - van weefsels

Vervaardiging uit garen 17 .

300670

Bereidingen in de vorm van een gel die worden toegepast bij de mens- of diergeneeskunde op bepaalde delen van het lichaam als glijmiddel bij chirurgische handelingen of medisch onderzoek of als koppelmiddel tussen het lichaam en de medische instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 300692

Farmaceutische afvallen:

andere chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 31

Meststoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3105

Minerale of chemische meststoffen die twee of drie van de vruchtbaarmakende elementen stikstof, fosfor en kalium bevatten; andere meststoffen; producten bedoeld bij dit hoofdstuk, in tabletten of in dergelijke vormen, dan wel in verpakkingen met een brutogewicht van niet meer dan 10 kg, met uitzondering van:

- natriumnitraat

- calciumcyaanamide (kalkstikstof)

- kaliumsulfaat

- kaliummagnesiumsulfaat

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 32

Looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; pigmenten en andere kleur- en verfstoffen; verf en vernis; mastiek; inkt; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3201

Tannine (looizuur), alsmede zouten, ethers, esters en andere derivaten daarvan

Vervaardiging uit looi-extracten van plantaardige oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3205

Verflakken; preparaten bedoeld bij aantekening 3 op dit hoofdstuk, op basis van verflakken 18

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 3203, 3204 en 3205. Materialen bedoeld bij post 3205 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 33

Etherische oliën en harsaroma’s; parfumerieën, toiletartikelen en cosmetische producten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3301

Etherische oliën (ook indien daaruit de terpenen zijn afgesplitst), vast of vloeibaar; harsaroma’s; door extractie verkregen oleoharsen; geconcentreerde oplossingen van etherische oliën in vet, in vette oliën, in was of in dergelijke stoffen, verkregen door enfleurage of door maceratie; terpeenhoudende bijproducten, afgesplitst uit etherische oliën; gedistilleerd aromatisch water en waterige oplossingen van etherische oliën

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van materialen bedoeld bij deze post die tot een andere groep 19 behoren. Materialen van dezelfde groep mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 34

Zeep, organische tensioactieve producten; wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poets- en onderhoudsmiddelen, kaarsen en dergelijke artikelen, modelleerpasta’s, tandtechnische waspreparaten en tandtechnische preparaten op basis van gebrand gips; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3403

Smeermiddelen bevattende minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Raffinage en/of een of meer aangewezen behandelingen 20 .

Andere behandelingen dan die bedoeld in kolom 3, waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3404

Kunstwas en bereide was:

- op basis van paraffine, van was uit aardolie of uit bitumineuze mineralen, uit “slack wax” of uit “scale wax”

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van:

- gehydrogeneerde olie met het karakter van was, bedoeld bij post 1516;

- vetzuren, niet chemisch welbepaald, of industriële vetalcoholen met het karakter van was, bedoeld bij post 3823;

- materialen bedoeld bij post 3404.

Deze materialen mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 35

Eiwitstoffen; gewijzigd zetmeel; lijm; enzymen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3505

Dextrine en ander gewijzigd zetmeel (bijvoorbeeld voorgegelatineerd of veresterd zetmeel); lijm op basis van zetmeel, van dextrine of van ander gewijzigd zetmeel:

- door ethervorming of door verestering gewijzigd zetmeel

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3505.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1108.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3507

Bereidingen van enzymen, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 36

Kruit en springstoffen; pyrotechnische artikelen; lucifers; vonkende legeringen; ontvlambare stoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 37

Producten voor fotografie en cinematografie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3701

Fotografische platen en vlakfilm, lichtgevoelig, onbelicht, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; vlakfilm voor “direct klaar”-fotografie, lichtgevoelig, onbelicht, ook indien in cassette:

- film voor “direct klaar”- kleurenfotografie, in cassette

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702. Materialen bedoeld bij post 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 30 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702. Materialen van de posten 3701 en 3702 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3702

Fotografische film, lichtgevoelig, onbelicht, op rollen, van andere stoffen dan papier, karton of textiel; film voor “direct klaar”-fotografie, op rollen, lichtgevoelig, onbelicht

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 3701 of 3702.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3704

Fotografische platen, film, papier, karton en textiel, belicht doch niet ontwikkeld

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 3701 tot en met 3704.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 38

Diverse producten van de chemische industrie; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3801

- Colloïdaal grafiet, gedispergeerd in olie; semicolloïdaal grafiet; koolstofpasta’s voor elektroden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- grafiet in de vorm van pasta’s, bestaande uit een mengsel van meer dan 30 gewichtspercenten grafiet met minerale olie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3403 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3803

Geraffineerde tallolie

Raffineren van ruwe tallolie.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3805

Sulfaatterpentijnolie, gezuiverd

Zuivering door middel van distillatie of raffinage van ruwe sulfaatterpentijnolie.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3806

Gomesters

Vervaardiging uit harszuren.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3807

Houtteerpek

Distillatie van houtteer.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

3808

Insectendodende middelen, rattenbestrijdingsmiddelen, schimmelwerende middelen, onkruidbestrijdingsmiddelen, middelen om het kiemen tegen te gaan, middelen om de plantengroei te regelen, desinfecteermiddelen en dergelijke producten, opgemaakt in vormen of verpakkingen voor de verkoop in het klein, dan wel voorkomend als bereidingen of in de vorm van artikelen zoals zwavelbanden, zwavellonten, zwavelkaarsen en vliegenvangers

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3809

Appreteermiddelen, middelen voor het versnellen van het verfproces of van het fixeren van kleurstoffen, alsmede andere producten en preparaten (bijvoorbeeld preparaten voor het beitsen), van de soort gebruikt in de textielindustrie, in de papierindustrie, in de lederindustrie of in dergelijke industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3810

Preparaten voor het beitsen van metalen; vloeimiddelen en andere hulpmiddelen voor het solderen en het lassen van metalen; soldeer- en laspoeder en soldeer- en laspasta’s, samengesteld uit metaal en andere stoffen; preparaten van de soort gebruikt voor het bekleden of het vullen van elektroden en van soldeer- en lasstaafjes

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet meer bedraagt dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3811

Dopes (antiklopmiddelen, oxidatievertragers, peptisatiemiddelen, middelen ter verbetering van de viscositeit, corrosievertragers en dergelijke preparaten), voor minerale olie (benzine daaronder begrepen) of voor andere vloeistoffen die voor dezelfde doeleinden worden gebruikt als minerale olie:

- bereide additieven voor smeerolie, bevattende aardolie of olie uit bitumineuze mineralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 3811 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3812

Bereide rubbervulkanisatieversnellers; weekmakers van gemengde samenstelling voor rubber of voor kunststof, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereide antioxidanten en andere stabilisatiemiddelen van gemengde samenstelling, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3813

Preparaten en ladingen, voor brandblusapparaten; brandblusbommen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3814

Organische oplosmiddelen en verdunners, van gemengde samenstelling, elders genoemd noch elders onder begrepen; preparaten voor het verwijderen van verf en vernis

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3818

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3819

Remvloeistoffen en andere vloeibare preparaten voor hydraulische krachtoverbrenging, die geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevatten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3820

Antivriespreparaten en vloeibare ontdooiingspreparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3821

Bereide voedingsbodems voor het in stand houden van micro-organismen (met inbegrip van virussen en dergelijke organismen) of van planten-, menselijke of dierlijke cellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3822

Reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, op een drager, alsmede bereide reageermiddelen voor diagnose of voor laboratoriumgebruik, al dan niet op een drager, andere dan die bedoeld bij post 3002 of 3006

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3823

Industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils; industriële vetalcoholen:

- industriële eenwaardige vetzuren; bij raffinage verkregen acid-oils

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- industriële vetalcoholen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 3823.

3824

Bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen; chemische producten en preparaten van de chemische of van aanverwante industrieën (mengsels van natuurlijke producten daaronder begrepen), elders genoemd noch elders onder begrepen; residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen:

- de volgende producten van deze post:

bereide bindmiddelen voor gietvormen of voor gietkernen, op basis van natuurlijke harshoudende producten

nafteenzuren, niet in water oplosbare zouten van nafteenzuren en esters van nafteenzuren

sorbitol, andere dan die bedoeld bij post 2905

petroleumsulfonaten, met uitzondering van petroleumsulfonaten van alkalimetalen, ammonium of ethanolaminen; thiofeenhoudende sulfonzuren van oliën uit bitumineuze mineralen, alsmede zouten daarvan

ionenwisselaars

gasbinders (getters) voor elektrische lampen en buizen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

gealkaliseerde ijzeroxiden voor het zuiveren van gas

ammoniakwaters en gaszuiveringsmassa, verkregen bij het zuiveren van lichtgas

sulfonafteenzuren en niet in water oplosbare zouten daarvan; esters van sulfonafteenzuren

foezelolie en dippelolie

mengsels van zouten met verschillende anionen

kopieerpasta’s op basis van gelatine, ook indien op een onderlaag van papier of textiel

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3825

Residuen van de chemische of van aanverwante industrieën, elders genoemd noch elders onder begrepen: stedelijk afval; slib van afvalwater; andere afvallen bedoeld bij aantekening 6 op dit hoofdstuk:

 

- watten, gaas, verband en dergelijke artikelen (bijvoorbeeld zwachtels, pleisters, mosterdpleisters), geïmpregneerd of bedekt met farmaceutische zelfstandigheden of opgemaakt voor de verkoop in het klein voor geneeskundige, chirurgische, tandheelkundige of veeartsenijkundige doeleinden

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post, mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- klinisch afval: handschoenen (met of zonder vingers) en wanten, voor chirurgisch gebruik

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

 

- spuiten, naalden, katheters, canules en dergelijke instrumenten

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3826

Biodiesel en mengsels daarvan, geen of minder dan 70 gewichtspercenten aardolie of olie uit bitumineuze mineralen bevattend

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

3901 t/m 3915

Kunststof in primaire vormen, resten en afval van kunststof; met uitzondering van de producten bedoeld bij de posten ex 3907 en 3912, waarvoor de regels hieronder worden gegeven:

- toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 21 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van de gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 22 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3907

- Copolymeren van polycarbonaat en acrylonitril-butadieen-styreencopolymeer (ABS)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Materialen die zijn ingedeeld onder dezelfde post mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van 50 % van de prijs af fabriek van het product 23 .

- Polyester

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product, en/of vervaardiging uit tetrabroom-(bisfenol A)-polycarbonaat.

3912

Cellulose en chemische derivaten daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen, in primaire vormen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

3916 t/m 3921

Halffabricaten en artikelen van kunststof; met uitzondering van de producten bedoeld bij de posten ex 3916, ex 3917, ex 3920 en ex 3921, waarvoor de regels hieronder worden gegeven:

- platte producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak of in andere dan rechthoekige of vierkante vorm gesneden; andere producten, verder bewerkt dan alleen aan het oppervlak

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere:- - toegevoegde homopolymerisatieproducten waarin een enkel monomeer voor meer dan 99 gewichtspercenten van het totale polymeergehalte aanwezig is

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 24 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- - andere

Vervaardiging waarbij de waarde van gebruikte materialen van hoofdstuk 39 niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product 25 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3916 en ex 3917

Profielen en buizen

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3920

- Ionomeervellen of -foliën

Vervaardiging uit een thermoplastisch partieel zout, zijnde een copolymeer van ethyleen en metacrylzuur, gedeeltelijk geneutraliseerd met metaalionen, voornamelijk zink en natrium.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

-vellen van geregenereerde cellulose, van polyamiden of van polyethyleen

Vervaardiging waarbij de waarde van materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 3921

Kunststoffolie, gemetalliseerd

Vervaardiging uit zeer transparante polyesterfolie met een dikte van minder dan 23 micron 26 .

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

3922 t/m 3926

Werken van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 40

Rubber en werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4001

Gelamineerde platen van crêperubber voor schoenen

Lamineren van vellen natuurlijke crêperubber.

4005

Bereide rubber, niet gevulkaniseerd, in primaire vormen of in platen, vellen of strippen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen, met uitzondering van natuurlijke rubber, niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

4012

Gebruikte of van een nieuw loopvlak voorziene luchtbanden van rubber; massieve of halfmassieve banden, verwisselbare loopvlakken voor banden en velglinten, van rubber:

-luchtbanden, massieve of halfmassieve banden, van rubber, voorzien van een nieuw loopvlak

Van een nieuw loopvlak voorzien van gebruikte banden.

- andere

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van de posten 4011 en 4012.

ex 4017

Werken van geharde rubber

Vervaardiging uit geharde rubber.

ex Hoofdstuk 41

Huiden en vellen (andere dan pelterijen), alsmede leder; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4102

Onthaarde huiden en vellen van schapen

Huiden en vellen van schapen ontdoen van de wol.

ex 4104 t/m 4106

Gelooide onthaarde huiden en vellen en niet-afgewerkt leder ("crust"), alsmede gelooide huiden en vellen en niet-afgewerkt leder (“crust”) van niet-behaarde dieren, ook indien gesplit, maar niet verder bewerkt

Opnieuw looien van voorgelooid leder.

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

4107

Leder dat na het looien of het drogen verder is bewerkt, alsmede tot perkament verwerkte huiden en vellen, van runderen (buffels daaronder begrepen), van paarden of van paardachtigen, onthaard, ook indien gesplit, andere dan de producten bedoeld bij post 4114:

Opnieuw looien van voorgelooid leder.

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4114

Lakleder, gelamineerd lakleder daaronder begrepen; gemetalliseerd leder

Vervaardiging uit leder bedoeld bij de posten 4104 tot en met 4107, 4112 of 4113, mits de waarde ervan niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 42

Lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk; reisartikelen, handtassen en dergelijke bergingsmiddelen; werken van darmen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 43

Pelterijen en bontwerk; namaakbont; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4302

Pelterijen, gelooid of anderszins bereid, samengevoegd:

- banen, zakken, vierkanten, kruisen en dergelijke vormen

Bleken of verven, naast snijden en samenvoegen van niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen.

- andere

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen.

4303

Kleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van bont

Vervaardiging uit niet-samengevoegde gelooide of anderszins bereide pelterijen bedoeld bij post 4302.

ex Hoofdstuk 44

Hout, houtskool en houtwaren, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4403

Hout, enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd

Vervaardiging uit hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ruw behakt of enkel ruw bewerkt.

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Schaven, schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

ex 4408

Fineerplaten en platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout, met een dikte van niet meer dan 6 mm, met verbinding aan de randen, alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, met een dikte van niet meer dan 6 mm, geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding

Aanbrengen van een verbinding aan de randen, schaven, schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

ex 4409

Hout waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is geprofileerd, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding:

- geschuurd of met vingerlasverbinding

Schuren of aanbrengen van een vingerlasverbinding.

- staaflijst

In profiel frezen of vormen.

ex 4410 t/m ex 4413

Staaflijst van hout, met inbegrip van plinten en dergelijk lijstwerk

In profiel frezen of vormen.

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen, van hout

Vervaardiging uit niet op maat gezaagde planken of platen.

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout

Vervaardiging uit duighout, ook indien gezaagd op beide hoofdvlakken, doch niet verder bewerkt.

ex 4418

- Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen panelen met cellenstructuur en dakspanen (“shingles” en “shakes”) worden gebruikt.

- staaflijst

In profiel frezen of vormen.

ex 4421

Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lucifers; houten schoenpinnen

Vervaardiging uit hout van een willekeurige post, met uitzondering van houtdraad bedoeld bij post 4409.

ex Hoofdstuk 45

Kurk en kurkwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

4503

Werken van natuurkurk

Vervaardiging uit natuurkurk bedoeld bij post 4501.

Hoofdstuk 46

Vlechtwerk en mandenmakerswerk

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Hoofdstuk 47

Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en karton voor het terugwinnen (resten en afval)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 48

Papier en karton; cellulose-, papier- en kartonwaren; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 4811

Papier en karton, enkel gelinieerd of geruit

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), complete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in dergelijke verpakkingen, van papier of van karton

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 4818

Closetpapier

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

ex 4819

Dozen, zakken, hoezen en andere verpakkingsmiddelen van papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulosevezels

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 4820

Brievenblocs

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, op maat gesneden

Vervaardiging uit materialen voor het vervaardigen van papier van hoofdstuk 47.

ex Hoofdstuk 49

Artikelen van de uitgeverij, van de pers of van een andere grafische industrie; geschreven of getypte teksten en plannen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

4909

Prentbriefkaarten en andere gedrukte briefkaarten; gedrukte kaarten met persoonlijke wensen of mededelingen, ook indien geïllustreerd of met garneringen, al dan niet met enveloppe

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 4909 of 4911.

4910

Kalenders van alle soorten, gedrukt, kalenderblokken daaronder begrepen:

- “eeuwigdurende” kalenders en kalenders met een verwisselbaar blok op voetstuk van andere stoffen dan papier of karton

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 4909 of 4911.

ex Hoofdstuk 50

Zijde; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 5003

Afval van zijde (cocons ongeschikt om te worden afgehaspeld, afval van garen en rafelingen daaronder begrepen), gekaard of gekamd

Kaarden of kammen van afval van zijde.

5004 t/m ex 5006

Garens van zijde of van afval van zijde

Vervaardiging uit 27 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- andere natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5007

Weefsels van zijde of van afval van zijde:

Vervaardiging uit garen 28 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 51

Wol, fijn haar en grof haar; garens en weefsels van paardenhaar (crin); met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

5106 t/m 5110 Garens van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit:

Vervaardiging uit 29 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5111 t/m 5113

Weefsels van wol, van fijn haar, van grof haar of van paardenhaar (crin)

Vervaardiging uit garen 30 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 52

Katoen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

5204 t/m 5207 Garens van katoen

Vervaardiging uit:

Vervaardiging uit 31 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5208 t/m 5212

Weefsels van katoen:

Vervaardiging uit garen 32 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 53

Andere plantaardige textielvezels; papiergarens en weefsels daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

5306 t/m 5308

Garens van andere plantaardige textielvezels; papiergarens

Vervaardiging uit 33 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5309 t/m 5311

Weefsels van andere plantaardige textielvezels; weefsels van papiergarens

Vervaardiging uit garen 34 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5401 t/m 5406 Monofilamenten en garens, van synthetische of kunstmatige filamenten

Vervaardiging uit:

Vervaardiging uit 35 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5407 en 5408

Weefsels van synthetische of kunstmatige filamentgarens

Vervaardiging uit garen 36 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5501 t/m 5507

Synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit chemische materialen of textielmassa.

5508 t/m 5511 Garens van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit:

Vervaardiging uit 37 :

- ruwe zijde of afval van zijde, gekaard of gekamd of op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5512 t/m 5516

Weefsels van synthetische of kunstmatige stapelvezels

Vervaardiging uit garen 38 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 56

Watten, vilt en gebonden textielvlies; speciale garens; bindgaren, touw en kabel, alsmede werken daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging uit 39 :

- kokosgaren,

- natuurlijke vezels,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5602

Vilt, ook indien geïmpregneerd, bekleed, bedekt of met inlagen:

- naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit 40 :

- natuurlijke vezels,

- chemische materialen of textielmassa.

- andere

Vervaardiging uit 41 :

- natuurlijke vezels,

- synthetische of kunstmatige stapelvezels, of

- chemische materialen of textielmassa.

5604

Draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel; textielgarens, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, geïmpregneerd, bekleed, bedekt of ommanteld met rubber of met kunststof:

- draad en koord van rubber, omwoeld of omvlochten met textiel

Vervaardiging uit draad of koord van rubber, niet omwoeld of omvlochten met textiel.

- andere

Vervaardiging uit 42 :

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5605

Metaalgarens, ook indien omwoeld, bestaande uit textielgarens of uit strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, verbonden met metaaldraad, strippen of poeder, dan wel bedekt met metaal

Vervaardiging uit 43 :

- natuurlijke vezels,

- synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

5606

Omwoeld garen, alsmede strippen en artikelen van dergelijke vorm bedoeld bij post 5404 of 5405, omwoeld, andere dan die bedoeld bij post 5605 en andere dan omwoeld paardenhaar (crin); chenillegaren; kettingsteekgaren (zogeheten chainettegaren)

Vervaardiging uit 44 :

- natuurlijke vezels,

- synthetische of kunstmatige stapelvezels, niet gekaard of gekamd, noch anderszins bewerkt met het oog op het spinnen,

- chemische materialen of textielmassa, of

- materialen voor het vervaardigen van papier.

Hoofdstuk 57

Tapijten:

- van naaldgetouwvilt

Vervaardiging uit 45 :

- natuurlijke vezels, of

- chemische materialen of textielmassa.

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

- van ander vilt

Vervaardiging uit 46 :

- natuurlijke vezels, niet gekaard of gekamd, noch op andere wijze bewerkt met het oog op het spinnen, of

- chemische materialen of textielmassa.

- andere

Vervaardiging uit garen 47 .

Wel mag juteweefsel als rug worden gebruikt.

ex Hoofdstuk 58

Speciale weefsels; getufte textielstoffen; kant; tapisserieën; passementwerk; borduurwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit garen 48 .

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5805

Tapisserieën, met de hand geweven (zoals gobelins, Vlaamse tapisserieën, aubussons, beauvais en dergelijke) of met de naald vervaardigd (bijvoorbeeld halve kruissteek, kruissteek), ook indien geconfectioneerd

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

5810

Borduurwerk, aan het stuk, in banden of in de vorm van motieven

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

5901

Weefsels bedekt met lijm of met zetmeelachtige stoffen, van de soort gebruikt voor het boekbinden, voor het kartonneren, voor foedraalwerk of voor dergelijk gebruik; calqueerlinnen en tekenlinnen; schilderdoek; stijflinnen (buckram) en dergelijke weefsels van de soort gebruikt voor steunvormen van hoeden

Vervaardiging uit garen.

5902

Bandenkoordweefsel (“tyre cord fabric”) van garens met een hoge sterktegraad, van nylon of van andere polyamiden, van polyesters of van viscoserayon

Vervaardiging uit garen.

5903

Weefsels, geïmpregneerd, bekleed of bedekt met, dan wel met inlagen van kunststof, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5904

Linoleum, ook indien in bepaalde vorm gesneden; vloerbedekking, bestaande uit een deklaag of een bekleding op een drager van textiel, ook indien in bepaalde vorm gesneden

Vervaardiging uit garen 49 .

5905

Wandbekleding van textielstof

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5906

Gegummeerde weefsels, andere dan die bedoeld bij post 5902

Vervaardiging uit garen.

5907

Weefsels, anderszins geïmpregneerd, bekleed of bedekt; beschilderd doek voor theatercoulissen, voor achtergronden van studio’s of voor dergelijk gebruik

Vervaardiging uit garen.

Bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte weefsels niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

5908

Kousen, pitten en wieken, voor lampen, voor komforen, voor aanstekers, voor kaarsen en dergelijke, geweven, gevlochten of gebreid; gloeikousjes en rondgebreide buisjes voor het vervaardigen van gloeikousjes, ook indien geïmpregneerd:

- gloeikousjes, geïmpregneerd

Vervaardiging uit rond gebreide buisjes.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

5909 t/m 5911

Artikelen van textiel, voor technisch gebruik:

- polijstschijven, andere dan die van vilt bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen of uit afval van weefsels, dan wel uit lompen en vodden bedoeld bij post 6310.

- al dan niet vervilte weefsels, van de soort gewoonlijk gebruikt voor de vervaardiging van papier of voor ander technisch gebruik, ook indien geïmpregneerd of voorzien van een deklaag, rondgeweven of eindloos met enkelvoudige of meervoudige ketting en/of inslag, dan wel plat geweven met meervoudige ketting en/of inslag, bedoeld bij post 5911

Vervaardiging uit garen 50 .

- andere

Vervaardiging uit garen 51 .

Hoofdstuk 60

Brei- en haakwerk aan het stuk

Vervaardiging uit garen 52 .

Hoofdstuk 61

Kleding en kledingtoebehoren, van brei- of haakwerk:

- verkregen door het aaneennaaien of anderszins aaneenzetten van twee of meer stukken brei- of haakwerk die hetzij in vorm zijn gesneden hetzij direct in vorm zijn verkregen

Vervaardiging uit weefsel.

- andere

Vervaardiging uit garen 53 .

ex Hoofdstuk 62

Kleding en kledingtoebehoren, andere dan van brei- of haakwerk; met uitzondering van:

Vervaardiging uit weefsel.

6213 en 6214

Zakdoeken, sjaals, sjerpen, hoofddoeken en halsdoeken, mantilles, sluiers, voiles en dergelijke artikelen:

- geborduurd

Vervaardiging uit garen 54 55 .

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 56 .

- andere

Vervaardiging uit garen 57 58 .

Confectioneren gevolgd door bedrukken samen met ten minste twee bewerkingen (voorbewerking of afwerking, zoals wassen, bleken, merceriseren, thermofixeren, ruwen, kalanderen, krimpvrij maken, permanent finish, decatiseren, impregneren, herstellen en noppen), op voorwaarde dat de waarde van de gebruikte niet-bedrukte goederen bedoeld bij de posten 6213 en 6214 niet hoger is dan 47,5 % van de prijs af fabriek van het product.

6217

Ander geconfectioneerd kledingtoebehoren; delen (andere dan die bedoeld bij post 6212) van kleding of van kledingtoebehoren:

- geborduurd

Vervaardiging uit garen 59 .

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 60 .

- vuurbestendige uitrustingen van weefsel bedekt met een folie van met aluminium verbonden polyester

Vervaardiging uit garen 61 .

Vervaardiging uit weefsel zonder deklaag, met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product 62 .

- tussenvoeringen voor kragen en omslagen, uitgesneden

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 63

Andere geconfectioneerde artikelen van textiel; stellen of assortimenten; oude kleren en dergelijke; lompen en vodden; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

6301 t/m 6304

Dekens, beddenlinnen en dergelijke; gordijnen en dergelijke; andere artikelen voor stoffering:

- van vilt of van gebonden textielvlies

Vervaardiging uit 63 :

- vezels, of

- chemische materialen of textielmassa.

- andere:

- - geborduurd

Vervaardiging uit garen 64 65 .

Vervaardiging uit niet-geborduurd weefsel (ander dan van brei- of haakwerk) met een waarde van niet meer dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- - andere

Vervaardiging uit garen 66 67 .

6305

Zakken voor verpakkingsdoeleinden

Vervaardiging uit garen 68 .

6306

Dekkleden en zonneschermen voor winkelpuien en dergelijke; tenten; zeilen voor schepen, zeilplanken, zeilwagens en zeilsleden; kampeerartikelen

Vervaardiging uit weefsel.

6307

Andere geconfectioneerde artikelen, patronen voor kleding daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

6308

Stellen of assortimenten, bestaande uit weefsel en garen, ook indien met toebehoren, voor de vervaardiging van tapijten, van tapisserieën, van geborduurde tafelkleden en servetten of van dergelijke artikelen van textiel, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Elk onderdeel van het stel of het assortiment moet voldoen aan de regel die ervoor zou gelden indien het niet in het stel of assortiment was opgenomen. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel worden gebruikt tot een totale waarde van niet meer dan 25 % van de prijs af fabriek van het stel of het assortiment.

ex Hoofdstuk 64

Schoeisel, beenkappen en dergelijke artikelen; met uitzondering van:

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van samenvoegingen van bovendelen met een binnenzool of met andere binnendelen, bedoeld bij post 6406.

6406

Delen van schoeisel (daaronder begrepen bovendelen, al dan niet voorzien van zolen, andere dan buitenzolen); inlegzolen, hielkussens en dergelijke artikelen; slobkousen, beenkappen en dergelijke artikelen, alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 65

Hoofddeksels en delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

6505

Hoeden en andere hoofddeksels, van brei- of haakwerk of vervaardigd van kant, van vilt of van andere textielproducten (aan het stuk, maar niet in stroken), ook indien gegarneerd; haarnetjes, ongeacht van welke stof, ook indien gegarneerd

Vervaardiging uit garen of textielvezels 69 .

ex Hoofdstuk 66

Paraplu’s, parasols, wandelstokken, zitstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

6601

Paraplu’s en parasols (wandelstokparaplu’s, tuinparasols en dergelijke artikelen daaronder begrepen)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 67

Geprepareerde veren en geprepareerd dons en artikelen van veren of van dons; kunstbloemen; werken van mensenhaar

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 68

Werken van steen, van gips, van cement, van asbest, van mica en van dergelijke stoffen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 6803

Werken van leisteen of van samengekit leigruis

Vervaardiging uit bewerkte leisteen.

ex 6812

Werken van asbest; werken van mengsels samengesteld met asbest of met asbest en magnesiumcarbonaat

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post.

ex 6814

Werken van mica, geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen, op een drager van papier, van karton of van andere stoffen

Vervaardiging uit bewerkt mica (geagglomereerd of gereconstitueerd mica daaronder begrepen).

Hoofdstuk 69

Keramische producten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 70

Glas en glaswerk; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 7003, ex 7004 en ex 7005

Glas voorzien van een niet-reflecterende laag

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001.

7006

Glas bedoeld bij post 7003, 7004 of 7005, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt, doch niet omlijst noch met andere stoffen verbonden:

- platen van glas (substraten), bekleed met een diëlektrisch laagje, halfgeleidend, volgens de normen van SEMII 70

Vervaardiging uit niet-beklede platen van glas (substraten) bedoeld bij post 7006.

- ander

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001.

7007

Veiligheidsglas, bestaande uit geharde glasplaten (hardglas) of uit opeengekitte glasplaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001.

7008

Meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001.

7009

Spiegels van glas, ook indien omlijst, achteruitkijkspiegels daaronder begrepen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7001.

7010

Flessen, flacons, bokalen, potten, buisjes, ampullen en andere bergingsmiddelen, van glas, voor vervoer of voor verpakking; weckglazen; stoppen, deksels en andere sluitingen, van glas

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product,

7013

Glaswerk voor tafel-, keuken-, toilet- of kantoorgebruik, voor binnenhuisversiering of voor dergelijk gebruik (ander dan bedoeld bij post 7010 of 7018)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Slijpen van glaswerk, mits de waarde van het ongeslepen glaswerk niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product,

of

versieren met de hand (met uitzondering van zijdezeefdruk) van met de hand geblazen glaswerk waarvan de waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 7019

Werken (andere dan garen) van glasvezels Vervaardiging uit:

ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

- ongekleurde lonten, rovings en garens, ook indien gesneden, of

- glaswol.

ex Hoofdstuk 71

Echte en gekweekte parels, edelstenen en halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën; munten; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 7101

Echte of gekweekte parels, gesorteerd en tijdelijk aaneengeregen met het oog op het vervoer

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 7102, ex 7103 en ex 7104

Bewerkte natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging uit onbewerkte edelstenen of halfedelstenen.

7106, 7108 en 7110

Edele metalen:

- onbewerkt

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 7106, 7108 of 7110.

Elektrolytische, thermische of chemische scheiding van de edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110,

of

legering van de edele metalen bedoeld bij post 7106, 7108 of 7110 onderling of met onedele metalen.

- halfbewerkt of in poedervorm

Vervaardiging uit onbewerkte edele metalen.

ex 7107, ex 7109 en ex 7111

Metalen geplateerd met edele metalen, halfbewerkt

Vervaardiging uit metalen geplateerd met edele metalen, onbewerkt.

7116

Werken van echte of gekweekte parels, van natuurlijke, synthetische of gereconstrueerde edelstenen of halfedelstenen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7117

Fancybijouterieën

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging uit delen van onedel metaal, niet geplateerd of bedekt met edele metalen, waarvan de totale waarde niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 72

Gietijzer, ijzer en staal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

7207

Halffabricaten van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205.

7208 t/m 7216

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7206 of 7207.

7217

Draad van ijzer of van niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7207.

ex 7218

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205.

7219 t/m 7222

Gewalste platte producten, walsdraad, staven en profielen, van roestvrij staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7218.

7223

Draad van roestvrij staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7218.

ex 7224

Halffabricaten

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7201, 7202, 7203, 7204 of 7205.

7225 t/m 7228

Gewalste platte producten en walsdraad, staven en profielen, van ander gelegeerd staal; holle staven voor boringen, van gelegeerd of niet-gelegeerd staal

Vervaardiging uit ingots of andere primaire vormen of halffabricaten, bedoeld bij post 7206, 7207, 7218 of 7224.

7229

Draad van ander gelegeerd staal

Vervaardiging uit halffabricaten bedoeld bij post 7224.

ex Hoofdstuk 73

Werken van gietijzer, van ijzer en van staal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 7301

Damwandprofielen

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206.

7302

Bestanddelen van spoorbanen, van gietijzer, van ijzer of van staal: spoorstaven (rails), contrarails en heugels voor tandradbanen, wisseltongen, puntstukken, wisselstangen en andere bestanddelen van kruisingen en wissels, dwarsliggers, lasplaten, spoorstoelen, wiggen, onderlegplaten, klemplaten, dwarsplaten en dwarsstangen en andere bestanddelen, voor het leggen, het verbinden of het bevestigen van rails

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206.

7304, 7305 en 7306

Buizen, pijpen en holle profielen, van ijzer of van staal

Vervaardiging uit materialen bedoeld bij post 7206, 7207, 7218 of 7224.

ex 7307

Hulpstukken (fittings) voor buisleidingen, van roestvrij staal (ISO nr. X5CrNiMo 1712), bestaande uit verschillende delen

Draaien, boren, ruimen, draadsnijden, afbramen en zandstralen van gesmede onbewerkte stukken met een totale waarde van niet meer dan 35 % van de prijs af fabriek van het product.

7308

Constructiewerken en delen van constructiewerken (bijvoorbeeld bruggen, brugdelen, sluisdeuren, vakwerkmasten en andere masten, pijlers, kolommen, kapconstructies, deuren en ramen, alsmede kozijnen daarvoor, drempels, luiken, balustrades), van gietijzer, van ijzer of van staal, andere dan de geprefabriceerde bouwwerken bedoeld bij post 9406; platen, staven, profielen, buizen en dergelijke, van gietijzer, van ijzer of van staal, gereedgemaakt voor gebruik in constructiewerken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Gelaste profielen bedoeld bij post 7301 mogen evenwel niet worden gebruikt.

ex 7315

Sneeuwkettingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 7315 niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 74

Koper en werken van koper; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7401

Kopersteen of ruwsteen; cementkoper (neergeslagen koper)

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

7402

Niet-geraffineerd koper; anoden van koper voor het elektrolytisch raffineren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

7403

Geraffineerd koper en koperlegeringen, ruw:

- geraffineerd koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- koperlegeringen en geraffineerd koper dat andere elementen bevat

Vervaardiging uit geraffineerd koper, ruw, of uit resten en afval van koper.

7404

Resten en afval, van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

7405

Toeslaglegeringen van koper

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 75

Nikkel en werken van nikkel; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7501 t/m 7503

Nikkelmatte, nikkeloxidesinters en andere tussenproducten van de nikkelmetallurgie; ruw nikkel; resten en afval, van nikkel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 76

Aluminium en werken van aluminium; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7601

Ruw aluminium

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging door thermische of elektrolytische behandeling, uit niet-gelegeerd aluminium of uit resten en afval van aluminium.

7602

Resten en afval, van aluminium

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 7616

Werken van aluminium andere dan metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Metaaldoek (metaaldoek zonder eind daaronder begrepen), metaalgaas en traliewerk, van aluminiumdraad, en plaatgaas, verkregen door het uitrekken van plaat- of bandaluminium, mogen echter worden gebruikt;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 77

Gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik in het GS

ex Hoofdstuk 78

Lood en werken van lood; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7801

Ruw lood:

- geraffineerd lood

Vervaardiging uit werklood.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7802 mogen evenwel niet worden gebruikt.

7802

Resten en afval, van lood

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 79

Zink en werken van zink; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

7901

Ruw zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 7902 mogen evenwel niet worden gebruikt.

7902

Resten en afval, van zink

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 80

Tin en werken van tin; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

8001

Ruw tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Resten en afval bedoeld bij post 8002 mogen evenwel niet worden gebruikt.

8002 en ex 8007

Resten en afval, van tin; andere werken van tin

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Hoofdstuk 81

Andere onedele metalen; cermets; werken van deze stoffen:

- andere onedele metalen, bewerkt; werken van deze stoffen

Vervaardiging waarbij de totale waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex Hoofdstuk 82

Gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken, van onedel metaal; delen van deze artikelen van onedel metaal; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

8206

Stellen, bestaande uit gereedschap van twee of meer van de posten 8202 tot en met 8205, opgemaakt voor de verkoop in het klein

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan de posten 8202 tot en met 8205. Gereedschap bedoeld bij de posten 8202 tot en met 8205 kan evenwel in het stel worden opgenomen tot een waarde van niet meer dan 15 % van de prijs af fabriek van het stel.

8207

Verwisselbaar gereedschap voor al dan niet mechanisch handgereedschap of voor gereedschapswerktuigen (bijvoorbeeld voor het stampen, stansen, draadtappen, draadsnijden, boren, ruimen, kotteren, frezen, draaien, vastschroeven), daaronder begrepen trekstenen of trekmatrijzen en pers- of extrusiematrijzen voor het bewerken van metalen, alsmede grond- en gesteenteboren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8208

Messen en snijbladen, voor machines en voor mechanische toestellen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8211

Messen (andere dan die bedoeld bij post 8208), ook indien getand, zaksnoeimessen daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen lemmeten en handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

8214

Ander messenmakerswerk (bijvoorbeeld tondeuses, hakmessen en dergelijke slagers- en keukenmessen, briefopeners); gereedschap (nagelvijltjes daaronder begrepen) voor manicure of voor pedicure, ook indien in stellen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

8215

Lepels, vorken, pollepels, schuimspanen, taartscheppen, vismessen en botermesjes, suikertangen en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen handvatten van onedel metaal worden gebruikt.

ex Hoofdstuk 83

Allerlei werken van onedele metalen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 8302

Andere garnituren, beslag en dergelijke artikelen, voor gebouwen; automatische deursluiters en deurdrangers

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen bedoeld bij post 8302 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van niet meer dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8306

Beeldjes en andere versieringsvoorwerpen, van onedel metaal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Andere materialen bedoeld bij post 8306 mogen evenwel worden gebruikt tot een waarde van niet meer dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 84

Kernreactoren, stoomketels, machines, toestellen en mechanische werktuigen, alsmede delen daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8401

Splijtstofelementen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het eindproduct.

8402

Stoomketels (stoomgeneratoren), andere dan ketels voor centrale verwarming die zowel heet water als lagedrukstoom kunnen produceren; ketels voor oververhit water

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8403 en ex 8404

Ketels voor centrale verwarming, andere dan die bedoeld bij post 8402, en hulptoestellen voor ketels voor centrale verwarming

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan post 8403 of 8404.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8406

Stoomturbines en andere dampturbines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8407

Zuigermotoren met vonkontsteking, wankelmotoren daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8408

Zuigermotoren met zelfontsteking (diesel- en semidieselmotoren)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8409

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor motoren bedoeld bij post 8407 of 8408

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8411

Turbinestraalmotoren; schroefturbines en andere gasturbines

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8412

Andere motoren en andere krachtmachines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8413

Roterende verdringerpompen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8414

Ventilatoren, blowers en dergelijke, voor industrieel gebruik

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8415

Machines en apparaten voor de regeling van het klimaat in besloten ruimten, bestaande uit een door een motor aangedreven ventilator en elementen voor het wijzigen van de temperatuur en de vochtigheid van de lucht, die waarmee de vochtigheid van de lucht niet afzonderlijk kan worden geregeld daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8418

Koelkasten, vrieskasten en andere machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek, al dan niet elektrisch werkend; warmtepompen, andere dan klimaatregelingstoestellen bedoeld bij post 8415

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8419

Machines voor de hout-, papierstof- en kartonindustrie

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8420

Kalanders en walsmachines, andere dan voor metalen of voor glas, alsmede cilinders daarvoor

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8423

Weegtoestellen en weeginrichtingen, tel- en controletoestellen waarvan de werking op weging berust daaronder begrepen, doch met uitzondering van precisiebalansen met een gevoeligheid van 5 cg of beter; gewichten voor weegtoestellen van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8425 t/m 8428

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8429

Bulldozers, angledozers, egaliseermachines, schrapers, mechanische schoppen, excavateurs (emmergravers), laadschoppen, wegwalsen, schapenpootwalsen en andere bodemverdichtingsmachines, met eigen beweegkracht:

- wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8430

Andere machines en toestellen voor het afgraven, egaliseren, schrapen, delven, aanstampen of boren van of in grond, mineralen of ertsen; heimachines en machines voor het uittrekken van heipalen; sneeuwruimers

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8431

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor wegwalsen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8439

Machines en toestellen voor het vervaardigen van pulp van cellulosehoudende vezelstoffen of voor het vervaardigen of afwerken van papier of van karton

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8441

Andere machines en toestellen voor de bewerking van papierstof, van papier of van karton, snijmachines van alle soorten daaronder begrepen

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen van dezelfde post als het product niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8443

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators en hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8444 t/m 8447

Machines van deze posten, bestemd om te worden gebruikt in de textielindustrie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8448

Hulpmachines en hulptoestellen voor de machines bedoeld bij de posten 8444 en 8445

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8452

Naaimachines, andere dan de naaimachines voor het boekbindersbedrijf bedoeld bij post 8440; meubelen, onderstellen en kappen, speciaal ontworpen voor naaimachines; naalden voor naaimachines:

- naaimachines die uitsluitend stiksteken kunnen vormen, waarvan de kop zonder de motor niet meer dan 16 kg of met de motor niet meer dan 17 kg weegt

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle niet van oorsprong zijnde materialen die bij het monteren van de kop (zonder motor) zijn gebruikt, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong;

- de gebruikte draadspannings-, haak- en zigzagmechanismen al van oorsprong zijn.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8456, 8457 t/m 8465 en ex 8466

Gereedschapswerktuigen en machines en hun delen en toebehoren, bedoeld bij de posten 8456 tot en met 8466, met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- waterstraalsnijmachines;

- delen en toebehoren van waterstraalsnijmachines

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8469 t/m 8472

Kantoormachines en -toestellen (bijvoorbeeld schrijfmachines, rekenmachines, automatische gegevensverwerkende machines, duplicators en hechtmachines)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8480

Vormkasten voor gieterijen; modelplaten voor gietvormen; modellen voor gietvormen; gietvormen en andere vormen voor metalen (andere dan gietvormen voor ingots), voor metaalcarbiden, voor glas, voor minerale stoffen, voor rubber of voor kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

8482

Kogellagers, rollagers, naaldlagers en dergelijke lagers

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8484

Metalloplastische pakking; stellen of assortimenten van pakkingringen en andere pakkingstukken, van verschillende samenstelling, in zakjes, in enveloppen of in dergelijke bergingsmiddelen; mechanische afdichtingen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8486

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, met behulp van laser- of andere licht- of fotonenstralen, van ultrasone trillingen, van elektro-erosie (vonkerosie), van elektrochemische procedés, van elektronenstralen, van ionenstralen of van plasmastralen, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Gereedschapswerktuigen (persen daaronder begrepen) voor het buigen, het vouwen, het strekken, het vlakken van metaal, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van steen, van keramische producten, van beton, van asbestcement en van dergelijke minerale stoffen, alsmede voor het koud bewerken van glas, alsmede delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Aftekeninstrumenten, zijnde patroongeneratoren van de soort gebruikt voor het vervaardigen van maskers of systeemrasters (“reticles”) op substraten voorzien van een lichtgevoelige laag; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vormen voor het spuitgieten of het persgieten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hef-, hijs-, laad- en losmachines en -toestellen, alsmede machines en toestellen voor het hanteren van goederen

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8431 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8487

Delen van machines of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk en niet voorzien van elektrische verbindingsstukken, van elektrisch geïsoleerde delen, van spoelen, van contacten of van andere elektrotechnische delen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 85

Elektrische machines, apparaten, uitrustingsstukken, alsmede delen daarvan; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid, toestellen voor het opnemen of het weergeven van beelden en geluid voor televisie, alsmede delen en toebehoren van deze toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8501

Elektromotoren en elektrische generatoren, andere dan generatoraggregaten

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8502

Elektrische generatoraggregaten en roterende omvormers

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8501 of 8503 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8504

Voedingseenheden van de soort gebruikt voor automatische gegevensverwerkende machines

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8517

Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een draadloos netwerk (zoals een lokaal netwerk of een uitgestrekt netwerk), andere dan die bedoeld bij de posten 8443, 8525, 8527 en 8528

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8518

Microfoons en statieven daarvoor; luidsprekers, ook indien gemonteerd in een klankkast; elektrische audiofrequentversterkers; elektrische geluidsversterkers

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8519

Toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8521

Video-opname- en videoweergaveapparaten, ook indien met ingebouwde videotuner

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8522

Delen en toebehoren, waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen en apparaten bedoeld bij de posten 8519 of 8521

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8523

Platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders, “intelligente kaarten” en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop al dan niet is opgenomen, galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen daaronder begrepen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37:

- platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop niet is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- platen, banden, niet-vluchtige geheugens op basis van halfgeleiders en andere dragers voor het opnemen van geluid of voor dergelijke doeleinden, waarop is opgenomen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8523 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

- galvanische vormen en matrijzen voor het maken van platen, andere dan de goederen bedoeld bij hoofdstuk 37

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- intelligente kaarten

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8525

Zendtoestellen voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep of televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid; televisiecamera’s; digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8526

Radartoestellen, toestellen voor radionavigatie en toestellen voor radioafstandsbediening

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8527

Ontvangtoestellen voor radio-omroep, ook indien in dezelfde kast gecombineerd met een toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of met een uurwerk

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8528

Monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden:

- monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie; ontvangtoestellen voor televisie, ook indien met ingebouwd ontvangtoestel voor radio-omroep of toestel voor het opnemen of het weergeven van geluid of van beelden

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8529

Delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8525 tot en met 8528:

- uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor video-opname- en videoweergaveapparaten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor monitors en projectietoestellen, niet uitgerust met ontvangtoestel voor televisie, van de soort die uitsluitend of hoofdzakelijk wordt gebruikt in een automatisch gegevensverwerkend systeem als bedoeld bij post 8471

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8535

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van meer dan 1000 V

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8536

Toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van niet meer dan 1000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels:

- toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom, voor spanningen van niet meer dan 1000 V

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

- verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels

- - van kunststof

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

- - van keramische stoffen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

- - van koper

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

8537

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536, voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8538 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8541

Dioden, transistors en dergelijke halfgeleiderelementen, met uitzondering van nog niet tot chips gesneden wafers

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8542

Elektronische geïntegreerde schakelingen:

- monolithische geïntegreerde schakelingen

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- multichips die deel uitmaken van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de totale waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 8541 of 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

8544

Draad, kabels (coaxiale kabels daaronder begrepen) en andere geleiders van elektriciteit, geïsoleerd (ook indien gevernist of gelakt zogenaamd emaildraad of anodisch geoxideerd), ook indien voorzien van verbindingsstukken; optischevezelkabel bestaande uit individueel omhulde vezels, ook indien elektrische geleiders bevattend of voorzien van verbindingsstukken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8545

Koolelektroden, koolborstels, koolspitsen voor lampen, koolstaven voor elementen of batterijen en andere artikelen van grafiet of andere koolstof, ook indien verbonden met metaal, voor elektrisch gebruik

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8546

Isolatoren voor elektriciteit, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8547

Isolerende werkstukken, geheel van isolerend materiaal dan wel voorzien van daarin bij het gieten, persen, enz. aangebrachte eenvoudige metalen verbindingsstukken (bijvoorbeeld nippels met schroefdraad), voor elektrische machines, toestellen of installaties, andere dan de isolatoren bedoeld bij post 8546; isolatiebuizen en verbindingsstukken daarvoor, van onedel metaal, inwendig geïsoleerd

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8548

Resten en afval, van elektrische elementen, van elektrische batterijen en van elektrische accumulatoren; gebruikte elektrische elementen, gebruikte elektrische batterijen en gebruikte elektrische accumulatoren; elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van dit hoofdstuk:

- elektronische microassemblages

Vervaardiging:

-waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product, en

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij de posten 8541 en 8542 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 86

Rollend en ander materieel voor spoor- en Rollend en ander materieel voor spoor- en tramwegen, alsmede delen daarvan; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal- en waarschuwingstoestellen voor het verkeer; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8608

Vast materieel voor spoor- en tramwegen; mechanische (elektromechanische daaronder begrepen) signaal-, veiligheids-, controle- en bedieningstoestellen voor spoor- en tramwegen, voor verkeers- en waterwegen, voor parkeerterreinen, voor havens en voor vliegvelden; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 87

Automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen en andere voertuigen voor vervoer over land, alsmede delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8709

Transportwagens met eigen beweegkracht, niet voorzien van een hefsysteem, van de soort gebruikt in fabrieken, in opslagplaatsen, op haventerreinen of op vliegvelden, voor het vervoer van goederen over korte afstanden; trekkers van de soort gebruikt voor het trekken van perronwagentjes; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8710

Gevechtswagens en pantserauto’s, ook indien met bewapening; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8711

Motorrijwielen en rijwielen met hulpmotor, ook indien met zijspan; zijspanwagens:

- met motor met op- en neergaande zuigers, met een cilinderinhoud van:

- - niet meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 20 % van de prijs af fabriek van het product.

- - meer dan 50 cm3

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8712

Tweewielige rijwielen zonder kogellagers

Vervaardiging uit materialen die niet zijn ingedeeld onder post 8714.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8715

Kinderwagens en delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

8716

Aanhangwagens en opleggers; andere voertuigen zonder eigen beweegkracht; delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 88

Luchtvaart en ruimtevaart; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 8804

Rotochutes

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 8804.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

8805

Lanceertoestellen voor luchtvaartuigen; deklandingstoestellen en dergelijke; toestellen voor vliegoefeningen op de grond; delen daarvan

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 89

Scheepvaart

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Scheepsrompen bedoeld bij post 8906 mogen evenwel niet worden gebruikt.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 90

Optische instrumenten, apparaten en toestellen; instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-, controle- en precisie-instrumenten, -apparaten en -toestellen; medische en chirurgische instrumenten, apparaten en toestellen; delen en toebehoren van deze instrumenten, apparaten en toestellen; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9001

Optische vezels en optischevezelbundels; optischevezelkabels, andere dan die bedoeld bij post 8544; platen of bladen van polariserende stoffen; lenzen (contactlenzen daaronder begrepen), prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, niet gemonteerd, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9002

Lenzen, prisma’s, spiegels en andere optische elementen, ongeacht de stof waarvan zij zijn vervaardigd, gemonteerd, voor instrumenten, apparaten en toestellen, andere dan die van niet-optisch bewerkt glas

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9004

Brillen (voor de verbetering van de gezichtsscherpte, voor het beschermen van de ogen en andere) en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9005

Binocles, verrekijkers, astronomische kijkers, optische telescopen, alsmede onderstellen daarvoor, met uitzondering van astronomische refractietelescopen en onderstellen daarvoor

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9006

Fototoestellen; flitstoestellen en flitslampen en -buizen, voor de fotografie, andere dan flitslampen en -buizen met elektrische ontsteking

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9007

Filmcamera’s en filmprojectietoestellen, ook indien met ingebouwde geluidsopname- en -weergavetoestellen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9011

Optische microscopen, toestellen voor fotomicrografie, cinefotomicrografie en microprojectie daaronder begrepen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- de waarde van alle gebruikte niet van oorsprong zijnde materialen niet hoger is dan de waarde van alle gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9014

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9015

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geodesie, voor de topografie, voor het landmeten, voor de fotogrammetrie, voor de hydrografie, voor de oceanografie, voor de hydrologie, voor de meteorologie of voor de geofysica, andere dan kompassen; afstandmeters

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9016

Precisiebalansen met een gewichtsgevoeligheid van 5 cg of beter, ook indien met gewichten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9017

Tekeninstrumenten, aftekeninstrumenten en rekeninstrumenten (bijvoorbeeld tekenmachines, pantografen, gradenbogen, passerdozen, rekenlinialen, rekenschijven); handinstrumenten voor lengtemeting (bijvoorbeeld maatstokken, micrometers, schuifmaten, kalibers), niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9018

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de geneeskunde, voor de chirurgie, voor de tandheelkunde of voor de veeartsenijkunde, daaronder begrepen scintigrafische en andere elektromedische apparaten en toestellen, alsmede apparaten en toestellen voor onderzoek van het gezichtsvermogen:

- tandartsstoelen voorzien van ingebouwde tandheelkundige apparatuur, alsmede spuwkommen met mondspoeler

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met inbegrip van andere materialen bedoeld bij post 9018.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9019

Toestellen voor mechanische therapie; toestellen voor massage; toestellen voor psychotechniek; toestellen voor ozontherapie, voor oxygeentherapie, voor aerosoltherapie, toestellen voor kunstmatige ademhaling en andere therapeutische ademhalingstoestellen

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9020

Andere ademhalingstoestellen en gasmaskers, andere dan beschermingsmaskers zonder mechanische delen of vervangbare filters

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product.

9024

Machines, apparaten en toestellen voor onderzoek van de hardheid, de trekvastheid, de samendrukbaarheid, de rekbaarheid of andere mechanische eigenschappen van materialen (bijvoorbeeld metaal, hout, textiel, papier, kunststof)

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9025

Densimeters, areometers, vochtwegers en dergelijke drijvende instrumenten, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers en psychrometers, ook indien zelfregistrerend; combinaties van deze instrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9026

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de doorstroming, het peil, de druk of andere variabele karakteristieken van vloeistoffen of van gassen (bijvoorbeeld doorstromingsmeters, peiltoestellen, manometers, warmteverbruiksmeters), andere dan instrumenten, apparaten en toestellen, bedoeld bij de posten 9014, 9015, 9028 en 9032

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9027

Instrumenten, apparaten en toestellen voor natuurkundige of scheikundige analyse (bijvoorbeeld polarimeters, refractometers, spectrometers, analysetoestellen voor gassen of voor rook); instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van de viscositeit, de poreusheid, de uitzetting, de oppervlaktespanning en dergelijke; instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van hoeveelheden warmte, geluid of licht (belichtingsmeters daaronder begrepen); microtomen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9028

Verbruiksmeters en productiemeters voor gassen, voor vloeistoffen of voor elektriciteit, standaardmeters daaronder begrepen:

- delen en toebehoren

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9029

Toerentellers, productietellers, taximeters, kilometertellers, schredentellers en dergelijke; snelheidsmeters en tachometers, andere dan die bedoeld bij de posten 9014 en 9015; stroboscopen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9030

Oscilloscopen, spectrumanalysetoestellen en andere instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van elektrische grootheden, met uitzondering van meters bedoeld bij post 9028; meet- en detectietoestellen en -instrumenten voor alfa-, bèta- en gammastralen, röntgenstralen, kosmische stralen en andere ioniserende stralen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9031

Meet- of verificatie-instrumenten, -apparaten, -toestellen en -machines, niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90; profielprojectietoestellen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9032

Automatische regelaars

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9033

Delen en toebehoren (niet genoemd of niet begrepen onder andere posten van hoofdstuk 90) van machines, apparaten, toestellen, instrumenten of artikelen bedoeld bij hoofdstuk 90

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 91

Uurwerken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9105

Wekkers, pendules, klokken en dergelijke artikelen met ander uurwerk dan horloge-uurwerk

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9109

Uurwerken, compleet en gemonteerd, andere dan horloge-uurwerken

Vervaardiging waarbij:

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen die niet van oorsprong zijn, niet hoger is dan de waarde van de gebruikte materialen van oorsprong.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9110

Complete uurwerken, niet gemonteerd of gedeeltelijk gemonteerd (stellen onderdelen); niet-complete uurwerken, gemonteerd; onvolledige, onafgewerkte uurwerken (“ébauches”)

Vervaardiging:

- waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product;

- waarbij, binnen de hierboven gestelde beperking, de waarde van de gebruikte materialen bedoeld bij post 9114 niet hoger is dan 10 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9111

Kasten voor horloges bedoeld bij de posten 9101 en 9102, alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9112

Kasten voor klokken, voor pendules, enz., alsmede delen daarvan

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

9113

Horlogebanden en delen daarvan:

- van onedel metaal, ook indien verguld of verzilverd, of van metaal geplateerd met edel metaal

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

- andere

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 92

Muziekinstrumenten; delen en toebehoren van muziekinstrumenten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 93

Wapens en munitie; delen en toebehoren daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 94

Meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen; geprefabriceerde bouwwerken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9401 en ex 9403

Meubelen van onedele metalen, met delen van niet-opgevulde katoenstof met een gewicht van niet meer dan 300 gram per m2

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product,

of

Vervaardiging uit al in een gebruiksklare vorm geconfectioneerde katoenstof bedoeld bij post 9401 of 9403, mits:

- de waarde ervan niet hoger is dan 25 % van de prijs af fabriek van het product;

- alle andere gebruikte materialen al van oorsprong zijn en onder een andere post dan post 9401 of 9403 zijn ingedeeld.

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 40 % van de prijs af fabriek van het product.

9405

Verlichtingstoestellen (zoeklichten en schijnwerpers daaronder begrepen) en delen daarvan, elders genoemd noch elders onder begrepen; lichtreclames, verlichte aanwijzingsborden en dergelijke artikelen, voorzien van een vast aangebrachte lichtbron, alsmede elders genoemde noch elders onder begrepen delen daarvan

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

9406

Geprefabriceerde bouwwerken

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 95

Speelgoed, spellen, artikelen voor ontspanning en sportartikelen; delen en toebehoren daarvan; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 9503

Ander speelgoed; modellen op schaal en dergelijke modellen voor ontspanning, ook indien bewegend; puzzels van alle soorten

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9506

Golfstokken en delen van golfstokken

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product. Wel mogen ruw gevormde blokken voor het maken van de koppen van golfstokken worden gebruikt.

ex Hoofdstuk 96

Diverse werken; met uitzondering van:

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

ex 9601 en ex 9602

Werken van stoffen van dierlijke herkomst of van plantaardige of minerale stoffen, geschikt om te worden gesneden

Vervaardiging uit “bewerkte” materialen bedoeld bij dezelfde post.

ex 9603

Bezems en borstels (met uitzondering van bezems en dergelijk borstelwerk, bestaande uit samengebonden materialen, ook indien met steel, alsmede borstels vervaardigd uit marter- of eekhoornhaar), met de hand bediende mechanische vegers zonder motor, penselen, kwasten en plumeaus, verfkussens en verfrollen, wissers van rubber of van andere soepele stoffen

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

9605

Reisassortimenten voor de lichaamsverzorging van personen, voor het schoonmaken van schoeisel of van kleding en reisnaaigarnituren

Elk artikel in het assortiment moet voldoen aan de regel die van toepassing zou zijn indien het geen deel uitmaakte van het assortiment. Niet van oorsprong zijnde artikelen mogen evenwel in het assortiment worden opgenomen tot een totale waarde van ten hoogste 15 % van de prijs af fabriek van het assortiment.

9606

Knopen en drukknopen; knoopvormen en andere delen van knopen of van drukknopen; knopen in voorwerpsvorm

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

9608

Kogelpennen; vilt- en merkstiften, alsmede andere pennen met poreuze punt; vulpennen; doorschrijfpennen; vulpotloden; penhouders, potloodhouders en dergelijke artikelen; delen (puntbeschermers en klemmen daaronder begrepen) van deze artikelen, andere dan die bedoeld bij post 9609

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Wel mogen onder dezelfde post ingedeelde pennen en penpunten worden gebruikt.

9612

Inktlinten voor schrijfmachines en dergelijke inktlinten, geïnkt of op andere wijze geprepareerd voor het maken van afdrukken, ook indien op spoelen of in cassettes; stempelkussens, ook indien geïnkt, met of zonder doos

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product;

- de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 50 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9613

Aanstekers met piëzo-elektrisch ontstekingsmechanisme

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 9613 niet hoger is dan 30 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 9614

Pijpen, pijpenkoppen daaronder begrepen

Vervaardiging uit ebauchons.

9619

Maandverbanden en tampons, luiers en inlegluiers voor baby’s en dergelijke artikelen, ongeacht van welk materiaal

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

9620

Statieven met één, twee of drie poten, en dergelijke artikelen

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

Hoofdstuk 97

Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen zijn ingedeeld onder een andere post dan het product.

BIJLAGE II(a) bij protocol II

Afwijkingen van de lijst van oorsprongverlenende be- of verwerkingen, verricht ten aanzien van niet van oorsprong zijnde materialen, die deze materialen oorsprong verlenen

Het is mogelijk dat niet alle in de lijst genoemde producten onder de overeenkomst vallen. De lijst dient daarom samen met de andere delen van de overeenkomst te worden gelezen.

Gemeenschappelijke bepalingen

1.    Voor de producten in onderstaande tabel mogen in plaats van de regels in bijlage II ook de volgende regels worden toegepast.

2.    Een ingevolge deze bijlage afgegeven of opgesteld bewijs van oorsprong bevat de volgende verklaring in het Engels:

“Derogation — Annex II(a) of Protocol … — Materials of HS heading No … originating from … used.”.Deze verklaring moet worden opgenomen in vak 7 van het certificaat inzake goederenverkeer EUR.1 als bedoeld in artikel 16 van het protocol, dan wel worden toegevoegd aan de in artikel 20 van het protocol bedoelde factuurverklaring.

3.    De Stille-Oceaanstaten en de lidstaten van de Europese Gemeenschap nemen, elk voor zich, de nodige maatregelen ter uitvoering van deze bijlage.GS-post

Omschrijving van het product

Oorsprongverlenende be- of verwerkingen

ex Hoofdstuk 4

Melk en zuivelproducten:

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 4 volledig zijn verkregen.

Hoofdstuk 6

Levende planten en producten van de bloementeelt

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 6 volledig zijn verkregen.

ex Hoofdstuk 8

Fruit; schillen van citrusvruchten en van meloenen:

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging waarbij alle gebruikte materialen van hoofdstuk 8 volledig zijn verkregen.

ex 1101 t/m ex 1104 

Producten van de meelindustrie, van andere granen dan rijst

Vervaardiging uit granen van hoofdstuk 10, met uitzondering van rijst bedoeld bij post 1006.

1301

Gomlak (schellak); gommen, harsen, gomharsen en oleoharsen (bijvoorbeeld balsems), van natuurlijke oorsprong

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen bedoeld bij post 1301 niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product

ex 1302

Plantensappen en plantenextracten; pectinestoffen, pectinaten en pectaten; agar-agar en andere uit plantaardige producten verkregen plantenslijmen en bindmiddelen, ook indien gewijzigd:

- andere dan plantenslijmen en bindmiddelen, gewijzigd, verkregen uit plantaardige producten

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

Hoofdstuk 14

Stoffen voor het vlechten en andere producten van plantaardige oorsprong, elders genoemd noch elders onder begrepen

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

ex 1506

Andere dierlijke vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd:

- andere dan vaste fracties

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

ex 1507 t/m 
ex 1515

Plantaardige vette oliën en fracties daarvan:

- andere dan olijfolie bedoeld bij de posten 1509 en 1510

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

ex 1516

Dierlijke en plantaardige vetten en oliën, alsmede fracties daarvan, geheel of gedeeltelijk gehydrogeneerd, veresterd, opnieuw veresterd of geëlaïdiniseerd, ook indien geraffineerd, doch niet verder bereid:

- gehydrogeneerde ricinusolie, zogenaamde “opal wax”

Vervaardigd uit materialen van een andere post dan die van het product.

ex Hoofdstuk 18

Cacao en bereidingen daarvan

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

ex 1901

Bereidingen voor menselijke consumptie van meel, gries, griesmeel, zetmeel of moutextract, geen of minder dan 40 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen; bereidingen voor menselijke consumptie van producten bedoeld bij de posten 0401 tot en met 0404, geen of minder dan 5 gewichtspercenten cacao bevattend, berekend op een geheel ontvette basis, elders genoemd noch elders onder begrepen:

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

1902

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld (met vlees of andere zelfstandigheden) dan wel op andere wijze bereid, zoals spaghetti, macaroni, noedels, lasagne, gnocchi, ravioli en cannelloni; couscous, ook indien bereid:

- met ten hoogste 20 gewichtspercenten vlees, eetbare slachtafvallen, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn.

- met meer dan 20 gewichtspercenten vlees, vleesafval, vis, schaal- of weekdieren

Vervaardiging waarbij:

- alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn;

- alle materialen van de hoofdstukken 2 en 3 volledig zijn verkregen.

1903

Tapioca en soortgelijke producten bereid uit zetmeel, in de vorm van vlokken, korrels, parels en dergelijke:

- met een gehalte aan materialen bedoeld bij onderverdeling 1108.13 (aardappelzetmeel) van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product.

1904

Graanpreparaten verkregen door poffen of door roosteren (bijvoorbeeld cornflakes); granen (andere dan mais) in de vorm van korrels of in de vorm van vlokken of van andere bewerkte korrels (met uitzondering van meel, gries en griesmeel), voorgekookt of op andere wijze bereid, elders genoemd noch elders onder begrepen,

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging:

- uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van post 1806;

- waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn.

1905

Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel

Vervaardiging waarbij alle gebruikte producten van hoofdstuk 11 van oorsprong zijn.

ex Hoofdstuk 20

Bereidingen van groenten, van vruchten en van andere plantendelen:

- uit andere materialen dan die van onderverdeling 0711.51;

- uit andere materialen dan die bedoeld bij de posten 2002, 2003, 2008 en 2009;

- met een gehalte aan materialen van hoofdstuk 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 21

Diverse producten voor menselijke consumptie:

- met een gehalte aan materialen van de hoofdstukken 4 en 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

ex Hoofdstuk 23

Resten en afval van de voedselindustrie; bereid voedsel voor dieren:

- met een gehalte aan mais of van materialen van de hoofdstukken 2, 4 en 17 van niet meer dan 20 gewichtspercenten

Vervaardiging uit materialen van een willekeurige post, met uitzondering van die van het product

of

Vervaardiging waarbij de waarde van alle gebruikte materialen niet hoger is dan 60 % van de prijs af fabriek van het product.

ex 2402

Sigaren, cigarillo’s en sigaretten, van tabak

Vervaardiging waarbij ten minste 60 gewichtspercenten van de niet-bereide tabak of van de afvallen van tabak bedoeld bij post 2401 al van oorsprong moet zijn.

BIJLAGE III bij protocol II

Formulier voor het certificaat inzake goederenverkeer

1.    Certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 worden gesteld op het formulier waarvan het model in deze bijlage is opgenomen. Dit formulier wordt gedrukt in één of meer van de talen waarin de overeenkomst is opgesteld. De certificaten worden in een van deze talen opgemaakt overeenkomstig het nationale recht van de staat van uitvoer; worden zij met de hand ingevuld, dan moet dit met inkt en in blokletters gebeuren.

2.    De afmetingen van het certificaat zijn 210 x 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van ten hoogste 8 mm meer of 5 mm minder is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zo gelijmd dat het goed beschrijfbaar is, houtvrij, en met een gewicht van ten minste 25 g/m2. Het is voorzien van een groene geguillocheerde onderdruk die vervalsingen met behulp van mechanische of chemische middelen zichtbaar maakt.

3.    De staten van uitvoer kunnen zich het recht voorbehouden de certificaten zelf te drukken of deze door daartoe gemachtigde drukkerijen te laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder certificaat melding gemaakt van deze machtiging. Elk certificaat moet voorzien zijn van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd. De certificaten worden van een al dan niet gedrukt volgnummer voorzien.CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

1.    Exporteur (naam, volledig adres, land)

EUR.1……nr. A    …..000 000

Raadpleeg voor u het formulier invult de aantekeningen op de keerzijde

2.    Certificaat gebruikt in het preferentiële handelsverkeer tussen

3.    Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief)

   en

   (de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden)

4.    Land, groep van landen of gebied waaruit de producten geacht worden van oorsprong te zijn

5.    Land, groep van landen of gebied van bestemming

6.    Gegevens in verband met het vervoer (facultatief)

7.    Opmerkingen

8.    Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli (1); omschrijving van de goederen

9.    Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3 enz.)

10.    Facturen

   (facultatief)

11.    VISUM VAN DE DOUANE

   Verklaring juist bevonden

   Uitvoerdocument (2)

   Formulier    nr.    

   Douanekantoor    

   Land of gebied van afgifte

   .    

   Datum    

   .    

   (Handtekening)

   Stempel

12.    VERKLARING VAN DE EXPORTEUR

   Ondergetekende verklaart dat de hierboven omschreven goederen aan de voor het verkrijgen van dit certificaat gestelde voorwaarden voldoen.

   Plaats en datum    

   .    

   (Handtekening)

(1)    Voor niet verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk “in bulk”.

(2)    Alleen in te vullen wanneer dat in het land of het gebied van uitvoer wettelijk verplicht is.

13.    Verzoek om controle, te zenden aan:

14.    Resultaat van de controle

Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat dit certificaat (*):

   door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat de daarin voorkomende gegevens juist zijn.

   niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid (zie bijgevoegde opmerkingen).

Verzoek om de echtheid en juistheid van dit certificaat te controleren.

   

   (Plaats en datum)

Stempel

   (Handtekening)

   

   (Plaats en datum)

Stempel

   (Handtekening)

________________________

(*) Aankruisen wat van toepassing is.AANTEKENINGEN

1.    In het certificaat mogen geen raderingen of overschrijvingen voorkomen. Wijzigingen dienen te worden aangebracht door doorhaling van de onjuiste gegevens en, zo nodig, toevoeging van de juiste gegevens. Elke aldus aangebrachte wijziging dient te worden geparafeerd door degene die het certificaat heeft opgesteld en te worden gereviseerd door de douaneautoriteiten van het land of gebied van afgifte.

2.    Tussen de in het certificaat vermelde artikelen mag geen ruimte worden opengelaten en de artikelen moeten doorlopend worden genummerd. Onmiddellijk onder het laatste artikel moet een horizontale lijn worden getrokken. Onbeschreven gedeelten moeten worden doorgehaald, zodat elke latere toevoeging onmogelijk wordt.

3.    De goederen moeten met hun gebruikelijke handelsbenaming worden aangeduid en voldoende nauwkeurig worden omschreven om ze te kunnen identificeren.AANVRAAG VAN EEN CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

1.    Exporteur (naam, volledig adres, land)

EUR.1 nr. A    …..000 000

Raadpleeg voordat u het formulier invult, de aantekeningen op de keerzijde

2.    Aanvraag van een certificaat voor gebruik in het preferentiële handelsverkeer tussen

3.    Geadresseerde (naam, volledig adres, land) (facultatief)

   en

   (de betrokken landen, groepen van landen of gebieden vermelden)

4.    Land, groep van landen of gebied waaruit de producten geacht worden van oorsprong te zijn

5.    Land, groep van landen of gebied van bestemming

6.    Gegevens in verband met het vervoer (facultatief)

7.    Opmerkingen

8.    Artikelnummer; merken en nummers; aantal en soort der colli (*); omschrijving van de goederen

9.    Brutomassa (kg) of andere maatstaf (l, m3 enz.)

10.    Facturen

   (facultatief)

(1)    Voor niet verpakte goederen het aantal artikelen vermelden, respectievelijk “in bulk”.VERKLARING VAN DE EXPORTEUR

Ondergetekende, exporteur van de aan ommezijde omschreven goederen,

VERKLAART dat deze goederen voldoen aan de voorwaarden voor de afgifte van het hierbij gevoegde certificaat;

GEEFT onderstaande toelichting inzake de omstandigheden waardoor deze goederen aan deze voorwaarden voldoen:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LEGT de volgende bewijsstukken over 71 :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERPLICHT zich ertoe op verzoek van de bevoegde autoriteiten alle verdere bewijsstukken over te leggen die deze voor de afgifte van het certificaat nodig achten, en in voorkomend geval toe te staan dat deze autoriteiten controles uitoefenen ten aanzien van zijn boekhouding en het productieproces van bovenbedoelde goederen;

VERZOEKT voor deze goederen om afgifte van het hierbij gevoegde certificaat.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….

(Plaats en datum)

………………………………………………………….

(Handtekening)

BIJLAGE IV bij protocol II

Factuurverklaring

Bij het opstellen van de factuurverklaring, waarvan de tekst hieronder is weergegeven, dient rekening te worden gehouden met de voetnoten. De tekst van de voetnoten behoeft echter niet te worden overgenomen.

Bulgaarse versie

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …(1)) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с … преференциален произход (2)

Spaanse versie

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera
n° .. …
(1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial …(2).

Kroatische versie

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ... (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ... (2) preferencijalnog podrijetla.'

Tsjechische versie

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).Deense versie

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse
nr. ...
(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Duitse versie

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Estse versie

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Griekse versie

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).Engelse versie

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Franse versie

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2).

Italiaanse versie

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n…(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ....(2).

Letse versie

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme …(2).

Litouwse versie

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės.Hongaarse versie

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ...(1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális ...(2) származásúak.

Maltese versie

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Nederlandse versie

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Poolse versie

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.Portugese versie

O abaixo­assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Roemeense versie

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferenţială…(2).

Sloveense versie

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Slowaakse versie

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).Finse versie

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Zweedse versie

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).


…………………………………………………(3)

(Plaats en datum)

…………………………………………………(4))

(Handtekening van de exporteur en diens naam in blokletters)


AANTEKENINGEN

(1)    Wanneer de factuurverklaring wordt opgesteld door een toegelaten exporteur in de zin van artikel 21 van het protocol, moet het nummer van zijn vergunning hier worden ingevuld. Wanneer de factuurverklaring niet door een toegelaten exporteur wordt opgesteld, wordt het gedeelte tussen haakjes weggelaten of wordt niets ingevuld.

(2)    Aanduiding van de oorsprong van de producten. Indien de factuurverklaring geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op producten van oorsprong uit Ceuta en Melilla in de zin van artikel 40 van het protocol, moet de exporteur dit door middel van de letters “CM” duidelijk aangeven op het document waarop de verklaring wordt opgesteld.

(3)    Kan achterwege blijven indien deze gegevens al in het document zelf voorkomen.

(4)    Zie artikel 20, lid 5, van het protocol. Indien de exporteur niet hoeft te ondertekenen, hoeft ook diens naam niet te worden vermeld.

__________________

BIJLAGE V A bij protocol II:

Leveranciersverklaring voor producten van preferentiële oorsprong

Ondergetekende verklaart dat de goederen vermeld op deze factuur ....................................................(1)

werden geproduceerd in ................................(2) en voldoen aan de oorsprongsregels die gelden voor het preferentiële handelsverkeer tussen de Stille-Oceaanstaten en de Europese Gemeenschap.

Hij verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten desgewenst bewijsmateriaal ter staving van deze verklaring over te leggen.

.............................…...............................(3) ...................................................................................(4)

................................................................(5)

AANTEKENING

Bovenstaande tekst, naar behoren ingevuld overeenkomstig onderstaande voetnoten, vormt een leveranciersverklaring. De voetnoten behoeven niet in de verklaring te worden overgenomen.

(1)        Indien de verklaring slechts betrekking heeft op een gedeelte van de op de factuur voorkomende goederen, moeten deze duidelijk worden vermeld of gemerkt, hetgeen in de verklaring als volgt moet worden aangegeven: “de op deze factuur vermelde en met een …..................gemerkte ................… werden geproduceerd in............…”.

   Indien een ander document dan een factuur of een bijlage bij de factuur wordt gebruikt (artikel 26, lid 3), moet in plaats van het woord “factuur” de benaming van dit document worden vermeld.

(2)    Europese Gemeenschap, lidstaat, Stille-Oceaanstaat, LGO of andere ACS-staat. Bij vermelding van een Stille-Oceaanstaat, LGO of andere ACS-staat moet worden aangegeven in welk douanekantoor in de Europese Gemeenschap het (de) betrokken EUR.1-certificaat (-certificaten) wordt (worden) bewaard, alsmede het nummer van dat certificaat (die certificaten) en, indien mogelijk, het nummer van de desbetreffende aangifte ten invoer.

(3)    Plaats en datum

(4)    Naam en functie in het bedrijf

(5)    Handtekening

_________________

BIJLAGE V B bij protocol II

Leveranciersverklaring voor producten die niet van preferentiële oorsprong zijn

Ondergetekende verklaart dat de goederen vermeld op deze factuur....................(1)werden geproduceerd in......................(2) en de volgende onderdelen of materialen bevatten die in het kader van het preferentiële handelsverkeer niet van oorsprong zijn uit een Stille-Oceaanstaat, een andere ACS-staat, een LGO of de Europese Gemeenschap:

.............................................(3) ...............................................(4) ....................................................(5)

..........................................................................................................................................................

.........................................................................….............................................................................

...........................................................................................................................................................(6)

Hij verbindt zich ertoe de douaneautoriteiten desgewenst bewijsmateriaal ter staving van deze verklaring over te leggen.

.................................................................(7) ...............................................................(8)

.................................................................(9)

AANTEKENING

Bovenstaande tekst, naar behoren ingevuld overeenkomstig onderstaande voetnoten, vormt een leveranciersverklaring. De voetnoten behoeven niet in de verklaring te worden overgenomen.

(1)        Indien de verklaring slechts betrekking heeft op een gedeelte van de op de factuur voorkomende goederen, moeten deze duidelijk worden vermeld of gemerkt, hetgeen in de verklaring als volgt moet worden aangegeven: “de op deze factuur vermelde en met een …..................gemerkte ................… werden geproduceerd in............…”.

       Indien een ander document dan een factuur of een bijlage bij de factuur wordt gebruikt (artikel 26, lid 3), moet in plaats van het woord “factuur” de benaming van dit document worden vermeld.

(2)    Europese Gemeenschap, lidstaat, Stille-Oceaanstaat, LGO of andere ACS-staat.

(3)    In alle gevallen een omschrijving geven. Deze moet nauwkeurig zijn en voldoende bijzonderheden bevatten om de tariefindeling van de betrokken goederen mogelijk te maken.

(4)    De douanewaarde alleen opgeven indien deze gevraagd wordt.

(5)    Het land van oorsprong alleen opgeven indien dit gevraagd wordt. De opgegeven oorsprong moet een preferentiële oorsprong zijn; in alle andere gevallen moet als oorsprong “derde land” worden ingevuld.

(6)    De tekst “en hebben in [de Europese Gemeenschap] [lidstaat] [OZA-staat] [Stille-Oceaanstaat] [LGO] [andere ACS-staat] de volgende bewerkingen ondergaan]….................”, dient op deze plaats te worden ingevoegd samen met een omschrijving van de uitgevoerde bewerkingen indien deze informatie wordt verlangd.

(7)    Plaats en datum

(8)    Naam en functie in het bedrijf

(9)    Handtekening

_________________

BIJLAGE VI bij protocol II

Inlichtingenblad

1.    Er moet gebruik worden gemaakt van het formulier “Inlichtingenblad”, waarvan het model in deze bijlage is opgenomen; dit formulier moet worden gedrukt in een of meer van de officiële talen waarin de overeenkomst is opgesteld en in overeenstemming met het nationale recht van de staat van uitvoer. De inlichtingenbladen worden in een van die talen ingevuld; worden zij met de hand ingevuld, dan moet dit met inkt en in blokletters geschieden. Zij moeten van een al dan niet gedrukt volgnummer zijn voorzien.

2.    Het formaat van het inlichtingenblad is 210 × 297 mm, waarbij in de lengte een afwijking van 8 mm meer of 5 mm minder is toegestaan. Het te gebruiken papier is wit, zo gelijmd dat het goed beschrijfbaar is, houtvrij, en met een gewicht van ten minste 25 g/m2.

3.    De nationale administraties kunnen zich het recht voorbehouden de formulieren zelf te drukken of ze door daartoe gemachtigde drukkers laten drukken. In het laatste geval wordt op ieder certificaat melding gemaakt van deze machtiging. De formulieren zijn voorzien van naam en adres van de drukker of van een merkteken aan de hand waarvan deze kan worden geïdentificeerd.1.

Expediteur(1)

INLICHTINGENBLAD

ter verkrijging van een

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

voor het preferentiële handelsverkeer tussen de

2.

Geadresseerde (1)

EUROPESE

GEMEENSCHAP

en de STILLE-OCEAANSTATEN

3.

Be- of verwerker(1)

4. Staat waar de be-of verwerking heeft plaatsgevonden

6.

Douanekantoor van invoer (1)

5. Voor ambtelijk gebruik

7.

Invoerdocument (2)

Formulier ...........................................

Nr: ................................ ..............................

Serie :………………………….…………………………………………

Datum

NAAR DE STATEN VAN BESTEMMING VERZONDEN GOEDEREN

8.

Merken, nummers, hoeveelheid

9. Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

10. Hoeveelheid (3)

en soort der colli

post/onderverdeling (GS-code)

11. Waarde (4)(5)

INGEVOERDE GOEDEREN DIE WERDEN GEBRUIKT

12.

Geharmoniseerd systeem inzake de omschrijving en de codering van goederen

13. Land van

14. Hoeveelheid (3)

15. Waarde (2)(5)

post/onderverdeling (GS-code)

oorsprong

16.

Aard van de verrichte be- of verwerkingen

17.

Opmerkingen

18. VISUM VAN DE DOUANE

19. VERKLARING VAN DE EXPEDITEUR

Verklaring juist bevonden:

Ondergetekende verklaart dat de op dit inlichtingenblad

vermelde gegevens juist zijn.

Document :……………………...

Formulier .............................. Nr.:……...

-------------------------------

Douanekantoor:…

Plaats:.............…Datum:…...................

Datum:

Officieel    
stempel

---------------------------------------.

(Handtekening)

................ ..................... ........................................... ....................

(Handtekening)

(1)(2)(3)(4)(5) Voor voetnoten, zie ommezijde.VERZOEK OM CONTROLE

UITSLAG VAN DE CONTROLE

Ondergetekende, ambtenaar van de douane, verzoekt de echtheid

en de juistheid van dit inlichtingenblad te controleren.

Ondergetekende, ambtenaar van de douane, verklaart op grond van de door hem ingestelde controle dat dit

inlichtingenblad:

a) door het daarin vermelde douanekantoor is afgegeven en dat de daarin voorkomende gegevens juist zijn (*)

b) niet voldoet aan de voorwaarden inzake echtheid en juistheid (zie bijgaande opmerkingen) (*)

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------

(Plaats en datum)

(Plaats en datum)

Officieel stempel

Officieel stempel

(Handtekening van de ambtenaar)

(Handtekening van de ambtenaar)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

VERWIJZINGEN VAN DE VOORZIJDE

(1)    Naam of firmanaam en volledig adres.

(2)    Facultatief.

(3)    Kg, hl, m3 of andere maat.

(4)    De verpakkingsmiddelen worden met de goederen die erin verpakt zijn als een geheel beschouwd. Deze bepaling is echter niet van toepassing op verpakkingsmiddelen die niet de gebruikelijke verpakking van de goederen zijn en anders dan als verpakkingsmiddel een blijvende zelfstandige gebruikswaarde hebben.

(5)    De waarde moet worden vermeld overeenkomstig de bepalingen betreffende de oorsprongsregels.

__________________

BIJLAGE VII bij protocol II

Formulier voor een verzoek om afwijking

1. Handelsbenaming van het eindproduct

1.1 Indeling douanetarief (GS-code)

2. Verwachte jaarlijkse omvang van de uitvoer naar de Europese Gemeenschap (gewicht, aantal, meters of andere eenheid)

3. Handelsbenaming van materialen uit derde landen

Indeling douanetarief (GS-code)

4. Verwacht jaarlijks gebruik van materialen uit derde landen

5. Waarde van materialen uit derde landen

6. Waarde van het eindproduct

7. Oorsprong van materialen uit derde landen

8. Redenen waarom het eindproduct niet aan de oorsprongsregels kan voldoen

9. Handelsbenaming van materialen van oorsprong

uit in de artikelen 3 en 4 bedoelde staten of gebieden

10. Verwacht jaarlijks gebruik van materialen van oorsprong uit in de artikelen 3 en 4 bedoelde staten of gebieden

11. Waarde van materialen uit in de artikelen 3 en 4 bedoelde staten of gebieden

12. Be- of verwerkingen van materialen uit derde landen in in de artikelen 3 en 4 bedoelde staten of gebieden zonder oorsprongsstatus te verkrijgen

13. Verlangde duur van de afwijking

van ................t/m........................

14. Gedetailleerde omschrijving van de in de Stille-Oceaanstaat (-staten) uitgevoerde be- of verwerkingen

15. Structuur van het maatschappelijk kapitaal van de betrokken onderneming

16. Waarde van de gerealiseerde/overwogen investeringen

17. Aantal/verwacht aantal werknemers

18. Toegevoegde waarde door de be- of verwerking in de Stille-Oceaanstaat (-staten)

18.1 Loonkosten: