EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2020:141I:FULL

Publicatieblad van de Europese Unie, L 141I, 5 mei 2020


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 141I

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

63e jaargang
5 mei 2020


Inhoud

 

Bladzijde

 

 

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/615 van de Commissie van 4 mei 2020 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 5 mei 2020

1

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


5.5.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

LI 141/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/615 VAN DE COMMISSIE

van 4 mei 2020

tot vaststelling van de invoerrechten in de sector granen van toepassing vanaf 5 mei 2020

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (1), en met name artikel 183,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie (2) is bepaald dat het invoerrecht voor de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 (zachte tarwe, zaaigoed), ex 1001 99 00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed), 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 en 1007 90 00, gelijk is aan de interventieprijs voor deze producten bij de invoer, verhoogd met 55 % en verminderd met de cif-invoerprijs voor de betrokken zending. Dit invoerrecht mag echter niet hoger zijn dan het recht van het gemeenschappelijk douanetarief.

(2)

In artikel 1, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is bepaald dat voor de berekening van het in lid 1 van dat artikel bedoelde invoerrecht regelmatig representatieve cif-invoerprijzen voor de in dat lid bedoelde producten worden vastgesteld.

(3)

Overeenkomstig artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 is de invoerprijs die in aanmerking moet worden genomen voor de berekening van het invoerrecht voor de in artikel 1, lid 1, van die verordening bedoelde producten, de dagelijkse representatieve cif-invoerprijs die wordt bepaald volgens de methode van artikel 5 van die verordening.

(4)

Met ingang van 21 september 2017 wordt het invoerrecht voor producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed), 1002 10 00 en 1002 90 00, van oorsprong uit Canada, berekend overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EU) nr. 642/2010.

(5)

Er dienen invoerrechten te worden vastgesteld voor de periode vanaf 5 mei 2020, die van toepassing zijn totdat een nieuwe vaststelling in werking treedt.

(6)

Overeenkomstig artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 moet de onderhavige verordening op de dag van de bekendmaking ervan in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde invoerrechten in de sector granen die van toepassing zijn vanaf 5 mei 2020, worden in bijlage I bij de onderhavige verordening vastgesteld op basis van de in bijlage II bij de onderhavige verordening vermelde elementen.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 4 mei 2020.

Voor de Commissie,

namens de voorzitter,

Wolfgang BURTSCHER

Directeur-generaal

Directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling


(1)  PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.

(2)  Verordening (EU) nr. 642/2010 van de Commissie van 20 juli 2010 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de invoerrechten in de sector granen (PB L 187 van 21.7.2010, blz. 5).


BIJLAGE I

Vanaf 5 mei 2020 geldende invoerrechten voor de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde producten

GN-code

Omschrijving

Invoerrecht (1)  (2)

(EUR/ton)

1001 11 00

Harde tarwe, zaaigoed

0,00

1001 19 00

Harde tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van gemiddelde kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

van lage kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

ex 1001 91 20

Zachte tarwe, zaaigoed

0,00

ex 1001 99 00

Zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed

0,00

1002 10 00

Rogge, zaaigoed

10,40

1002 90 00

Rogge, andere dan zaaigoed

10,40

1005 10 90

Maïs, zaaigoed, andere dan hybriden

10,40

1005 90 00

Maïs, andere dan zaaigoed (3)

10,40

1007 10 90

Graansorgho, andere dan hybriden, bestemd voor zaaidoeleinden

10,40

1007 90 00

Graansorgho, andere dan zaaigoed

10,40


(1)  De importeur komt op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EU) nr. 642/2010 in aanmerking voor een verlaging van het invoerrecht met:

3 EUR per ton als de loshaven aan de Middellandse Zee (voorbij de Straat van Gibraltar) of de Zwarte Zee ligt en de producten via de Atlantische Oceaan of het Suezkanaal in de Unie worden aangevoerd;

2 EUR per ton als de loshaven in Denemarken, Estland, Ierland, Letland, Litouwen, Polen, Finland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk of aan de Atlantische kust van het Iberisch Schiereiland ligt en de producten via de Atlantische Oceaan in de Unie worden aangevoerd.

(2)  Voor de producten van de GN-codes 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00 (zachte tarwe van hoge kwaliteit, andere dan zaaigoed), 1002 10 00 en 1002 90 00, van oorsprong uit Canada, wordt het invoerrecht berekend overeenkomstig artikel 2, lid 5, van Verordening (EU) nr. 642/2010.

(3)  De importeur komt in aanmerking voor een forfaitaire verlaging van het invoerrecht met 24 EUR per ton als aan de in artikel 3 van Verordening (EU) nr. 642/2010 vastgestelde voorwaarden is voldaan.


BIJLAGE II

Elementen voor de berekening van de in bijlage I vastgestelde rechten

1.   

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:

(EUR/ton)

 

Zachte tarwe  (1)

Maïs

Beurs

Minneapolis

Chicago

Notering

184,185

113,614

Golfpremie

21,584

Grote-Merenpremie

41,446

2.   

Gemiddelden over de in artikel 2, lid 2, van Verordening (EU) nr. 642/2010 bedoelde referentieperiode:

Vrachtkosten: Golf van Mexico–Rotterdam:

11,434

Vrachtkosten: Grote Meren–Rotterdam:

37,737


(1)  Premie van 14 EUR per ton inbegrepen (artikel 5, lid 3, van Verordening (EU) nr. 642/2010).


Top