EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:212:FULL

Publicatieblad van de Europese Unie, L 212, 29 augustus 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 212

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
29 augustus 2023


Inhoud

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1664 van de Commissie van 25 augustus 2023 tot wijziging van de bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan ( 1 )

1

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


II Niet-wetgevingshandelingen

VERORDENINGEN

29.8.2023   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 212/1


UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1664 VAN DE COMMISSIE

van 25 augustus 2023

tot wijziging van de bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan

(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidswetgeving”) (1), en met name artikel 230, lid 1, artikel 232, lid 1, en artikel 232, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat zendingen dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die de Unie binnenkomen, afkomstig moeten zijn uit een derde land of gebied, of een zone of compartiment daarvan, dat/die overeenkomstig artikel 230, lid 1, van die verordening in een lijst is opgenomen.

(2)

In Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie (2) zijn de diergezondheidsvoorschriften vastgesteld waaraan zendingen van bepaalde soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong uit derde landen of gebieden, of zones of, in het geval van aquacultuurdieren, compartimenten daarvan, moeten voldoen om de Unie binnen te komen.

(3)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie (3) zijn de lijsten vastgesteld van derde landen of gebieden, of zones of compartimenten daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, is toegestaan.

(4)

Meer in het bijzonder bevatten de bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 de lijsten van derde landen, gebieden, of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van respectievelijk zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee alsmede vers vlees en vleesproducten van pluimvee en vederwild is toegestaan.

(5)

Argentinië is opgenomen in de lijst in bijlage XIV als derde land waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees en vleesproducten van pluimvee en vederwild is toegestaan met een sluitingsdatum van 28 februari 2023 als gevolg van een uitbraak van HPAI. Argentinië is ook opgenomen in de lijst in bijlage XV als derde land waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen vleesproducten van pluimvee en vederwild die overeenkomstig bijlage XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 aan risicobeperkende behandeling D zijn onderworpen, is toegestaan.

(6)

Op 10 augustus 2023 heeft Argentinië de Commissie actuele informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied in verband met de uitbraken van HPAI die tussen 28 februari 2023 en 14 juni 2023 op pluimveebedrijven zijn bevestigd, en over de maatregelen die zijn genomen om de verdere verspreiding van die ziekte te voorkomen. Argentinië heeft naar aanleiding van die uitbraken van HPAI met name de in artikel 38, lid 2, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vastgestelde maatregelen uitgevoerd, namelijk een ruimingsbeleid om de verspreiding van die ziekte te beheersen en te beperken, adequate reiniging en ontsmetting na de uitvoering van het ruimingsbeleid op de getroffen bedrijven, en een ter zake doend bewakingsprogramma waaruit blijkt dat er geen besmetting is bij de risicopopulaties.

(7)

De Commissie heeft de door Argentinië ingediende informatie geëvalueerd en geconcludeerd dat die uitbraken van HPAI voorbij zijn en dat er geen risico meer bestaat in verband met de binnenkomst in de Unie van zendingen vers vlees en vleesproducten van pluimvee uit Argentinië waaruit de binnenkomst in de Unie van die producten was verboden.

(8)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie in kennis gesteld van drie uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (HPAI) bij pluimvee in Schotland, in de raadsgebieden Aberdeenshire (2) en Dumfries and Galloway (1), die op 14 augustus 2023 door laboratoriumanalyses (RT-PCR) zijn bevestigd.

(9)

Naar aanleiding van die recente uitbraken van HPAI hebben de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk beperkingszones met een straal van ten minste tien kilometer rond de getroffen inrichtingen ingesteld en een ruimingsbeleid ingevoerd om de aanwezigheid van HPAI te bestrijden en de verspreiding van die ziekte te beperken.

(10)

Het Verenigd Koninkrijk heeft de Commissie informatie verstrekt over de epidemiologische situatie op zijn grondgebied en over de maatregelen die het heeft genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen.

(11)

De Commissie heeft die informatie geëvalueerd. De Commissie is van mening dat, gezien de diergezondheidssituatie in de gebieden waarvoor door de veterinaire autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk beperkingen zijn ingesteld, de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild uit die gebieden moet worden opgeschort om de diergezondheidsstatus van de Unie te beschermen.

(12)

De Verenigde Staten hebben geactualiseerde informatie verstrekt met betrekking tot epidemiologische situatie op hun grondgebied met betrekking tot HPAI die heeft geleid tot de opschorting van de binnenkomst van bepaalde producten in de Unie, zoals vastgesteld in de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404.

(13)

Met name hebben de Verenigde Staten geactualiseerde informatie ingediend over de epidemiologische situatie op hun grondgebied in verband met drie uitbraken van HPAI in pluimveebedrijven in de staten Nevada, New York en South Dakota, die op 17 oktober 2022 en 22 maart 2023 zijn bevestigd.

(14)

De Verenigde Staten hebben ook informatie ingediend over de maatregelen die zijn genomen om de verdere verspreiding van HPAI te voorkomen. Naar aanleiding van die uitbraken van die ziekte hebben de Verenigde Staten met name een ruimingsbeleid ingevoerd om de verspreiding van die ziekte te beheersen en te beperken, en hebben zij ook de vereiste reiniging en ontsmetting voltooid na de uitvoering van het ruimingsbeleid in de besmette pluimveebedrijven op hun grondgebied.

(15)

De Commissie heeft de door de Verenigde Staten ingediende informatie geëvalueerd. De Commissie is van oordeel dat de Verenigde Staten passende garanties hebben geboden dat de diergezondheidssituatie die tot de opschortingen heeft geleid, niet langer een bedreiging vormt voor de diergezondheid of de volksgezondheid in de Unie, en dat bijgevolg de binnenkomst in de Unie van pluimveeproducten uit de desbetreffende zones van de Verenigde Staten waaruit de binnenkomst in de Unie was opgeschort, opnieuw moet worden toegestaan.

(16)

De bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten daarom worden gewijzigd om rekening te houden met de huidige epidemiologische situatie ten aanzien van HPAI in Argentinië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

(17)

Bij Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1603 van de Commissie (4) zijn de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 gewijzigd door vaststelling van een aanvangsdatum voor de voorheen gesloten zone US-2.363 in de vermelding voor de Verenigde Staten. Er is een fout ontdekt in de rij voor die zone in deel 1, afdeling B, van bijlage XIV bij die uitvoeringsverordening. Het is derhalve passend die bijlage dienovereenkomstig te corrigeren.

(18)

Rekening houdend met de huidige epidemiologische situatie in het Verenigd Koninkrijk ten aanzien van HPAI, en teneinde onnodige verstoringen van de handel met Argentinië en de Verenigde Staten te voorkomen, moeten de wijzigingen die door deze verordening in de bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 moeten worden aangebracht, met spoed in werking treden.

(19)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404

De bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden gewijzigd overeenkomstig deel I van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404

Bijlage XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wordt gerectificeerd overeenkomstig deel II van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 3

Inwerkingtreding en toepasselijkheid

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deel II van de bijlage is evenwel van toepassing vanaf 8 augustus 2023.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 25 augustus 2023.

Voor de Commissie

De voorzitter

Ursula VON DER LEYEN


(1)  PB L 84 van 31.3.2016, blz. 1.

(2)  Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 van de Commissie van 30 januari 2020 tot aanvulling van Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft regels voor de binnenkomst in de Unie en het na binnenkomst verplaatsen van en werken met zendingen van bepaalde dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong (PB L 174 van 3.6.2020, blz. 379).

(3)  Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1).

(4)  Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1603 van de Commissie van 4 augustus 2023 tot wijziging van de bijlagen V en XIV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 wat betreft de gegevens voor Canada, Chili, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten in de lijsten van derde landen waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen pluimvee, levende producten van pluimvee en vers vlees van pluimvee en vederwild is toegestaan (PB L 197 van 7.8.2023, blz. 1).


BIJLAGE

DEEL I

Wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404

De bijlagen V, XIV en XV bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 worden als volgt gewijzigd:

1)

Bijlage V wordt als volgt gewijzigd:

a)

in deel 1 wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

i)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB--2.312, GB-2.313 en GB-2.314 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.311:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.312

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.8.2023

 

GB-2.313

N, P1

 

14.8.2023

 

GB-2.314

N, P1

 

14.8.2023”

 

ii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.313 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.313

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.10.2022

13.8.2023”

iii)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.445 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.445

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

19.8.2023”

iv)

in de vermelding voor de Verenigde Staten wordt de rij voor zone US-2.448 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.448

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.3.2023

21.8.2023”

b)

in deel 2 worden in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk de volgende beschrijvingen van de zones GB-2.312, GB-2.313 en GB-2.314 toegevoegd na de beschrijving van de zone GB-2.311:

“Verenigd Koninkrijk

GB-2.312

near Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.67 and Long: W1.98

GB-2.313

near Fraserburgh, Aberdeenshire, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N57.67 and Long: W2.00

GB-2.314

near Kirkcudbright, Dumfries and Galloway, Scotland, GB

The area contained within a circle of a radius of 10 km, centred on WGS84 dec, coordinates Lat: N54.80 and Long: W4.03”

2)

In bijlage XIV, deel 1, wordt afdeling B als volgt gewijzigd:

a)

de gegevens voor Argentinië worden vervangen door:

AR

Argentinië

AR-0

POU, RAT, GBM

P1

 

28.2.2023

10.8.2023”

b)

in de vermelding voor het Verenigd Koninkrijk worden de volgende rijen voor de zones GB-2.312, GB-2.313 en GB-2.314 toegevoegd na de rij voor zone GB-2.311:

GB

Verenigd Koninkrijk

GB-2.312

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023

 

GBM

P1

 

14.8.2023

 

GB-2.313

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023

 

GBM

P1

 

14.8.2023

 

GB-2.314

POU, RAT

N, P1

 

14.8.2023

 

GBM

P1

 

14.8.2023”

 

c)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.313 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.313

POU, RAT

N, P1

 

17.10.2022

13.8.2023

GBM

P1

 

17.10.2022

13.8.2023”

d)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.445 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.445

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

19.8.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

19.8.2023”

e)

in de vermelding voor de Verenigde Staten worden de rijen voor zone US-2.448 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.448

POU, RAT

N, P1

 

22.3.2023

21.8.2023

GBM

P1

 

22.3.2023

21.8.2023”

3)

In bijlage XV, deel 1, afdeling A, wordt de vermelding voor Argentinië vervangen door:

AR

Argentinië

AR-0

C

C

C

C

C

C

C

A

A

D

MPNT (**)

MPST

 

AR-1

C

C

C

C

C

C

C

A

A

D

MPNT (**)

MPST

 

AR-2

A

A

C

A

A

C

C

A

A

D

MPNT (**)

MPST”

 

DEEL II

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404

In deel 1, afdeling B, van bijlage XIV worden in de vermelding voor de Verenigde Staten de rijen voor zone US-2.363 vervangen door:

US

Verenigde Staten

US-2.363

POU, RAT

N, P1

 

29.11.2022

22.6.2023

GBM

P1

 

29.11.2022

22.6.2023”


Top