EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 302be0bd-0183-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: Verordening (EU) 2016/1686 van de Raad van 20 september 2016 tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

02016R1686 — NL — 25.03.2024 — 018.001


Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document

►B

VERORDENING (EU) 2016/1686 VAN DE RAAD

van 20 september 2016

tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen

(PB L 255 van 21.9.2016, blz. 1)

Gewijzigd bij:

 

 

Publicatieblad

  nr.

blz.

datum

 M1

VERORDENING (EU) 2016/1686 VAN DE RAAD  van 20 september 2016

  L 54I

1

26.2.2018

►M2

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/999 VAN DE RAAD  van 16 juli 2018

  L 178I

1

16.7.2018

►M3

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2018/1539 VAN DE RAAD  van 15 oktober 2018

  L 257I

1

15.10.2018

►M4

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/270 VAN DE RAAD  van 18 februari 2019

  L 46I

1

18.2.2019

 M5

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1163 VAN DE COMMISSIE  van 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M6

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1717 VAN DE RAAD  van 14 oktober 2019

  L 262

11

15.10.2019

►M7

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2019/1943 VAN DE RAAD  van 25 november 2019

  L 303I

1

25.11.2019

►M8

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1124 VAN DE RAAD  van 30 juli 2020

  L 246

1

30.7.2020

►M9

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/612 VAN DE RAAD  van 15 april 2021

  L 129I

1

15.4.2021

►M10

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/235 VAN DE RAAD  van 21 februari 2022

  L 40

1

21.2.2022

►M11

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/595 VAN DE COMMISSIE  van 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M12

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/836 VAN DE RAAD  van 30 mei 2022

  L 147I

1

30.5.2022

►M13

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2022/949 VAN DE RAAD  van 20 juni 2022

  L 164I

1

20.6.2022

►M14

VERORDENING (EU) 2023/720 VAN DE RAAD  van 31 maart 2023

  L 94

1

3.4.2023

►M15

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/845 VAN DE RAAD  van 24 april 2023

  L 109I

13

24.4.2023

►M16

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2023/1126 VAN DE RAAD  van 8 juni 2023

  L 149

13

9.6.2023

►M17

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/338 VAN DE RAAD  van 16 januari 2024

  L 338

1

16.1.2024

►M18

UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2024/954 VAN DE RAAD  van 25 maart 2024

  L 954

1

25.3.2024
▼B

VERORDENING (EU) 2016/1686 VAN DE RAAD

van 20 september 2016

tot vaststelling van bijkomende beperkende maatregelen tegen ISIS (Da'esh) en Al Qaida en daarmee verbonden natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamenArtikel 1

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)

„tegoeden” : financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betalingsbewijzen; deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen; in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen,derivatencontracten; rente, dividend of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa; krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen; kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven; bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen en ieder ander exportfinancieringsbewijs;

b)

„economische middelen” : activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;

c)

„bevriezing van tegoeden” : het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;

d)

„bevriezing van economische middelen” : voorkomen dat economische middelen worden gebruikt om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, te verhuren of te verhypothekeren;

e)

„bevoegde autoriteiten” : de bevoegde autoriteiten van de lidstaten als in bijlage II vermeld;

f)

„vordering” :

een vordering van vóór of na de datum waarop een persoon, entiteit of lichaam op de lijst in bijlage I is geplaatst, ook wanneer deze de vorm van een rechtsvordering heeft, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een contract of transactie, en met name:

i) 

een vordering tot nakoming van een verplichting die voortvloeit uit of verband houdt met een contract of transactie;

ii) 

een vordering tot verlenging of uitbetaling van een obligatie, financiële garantie of contragarantie, ongeacht de vorm;

iii) 

een vordering tot schadeloosstelling in verband met een contract of een transactie;

iv) 

een tegenvordering;

v) 

een vordering, ook via een exequatur, waarmee wordt beoogd erkenning of uitvoering van een rechterlijke of arbitrale uitspraak of van een gelijkwaardige beslissing te verkrijgen, ongeacht de plaats van uitspraak.

Artikel 2

1.  
Alle tegoeden en economische middelen die direct of indirect, ook via een derde die namens hen of op hun aanwijzing handelt, aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen toebehoren, of die hun eigendom zijn, in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan, worden bevroren.
2.  
Er worden geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking gesteld aan of ten behoeve van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen.

▼M14

3.  

De leden 1 en 2 zijn niet van toepassing op de terbeschikkingstelling van tegoeden of economische middelen die noodzakelijk zijn voor de tijdige verstrekking van humanitaire bijstand of voor andere activiteiten ter ondersteuning van elementaire menselijke behoeften wanneer dergelijke bijstand en andere activiteiten worden uitgevoerd door:

a) 

de Verenigde Naties, met inbegrip van hun programma’s, fondsen en andere entiteiten en organen, alsmede hun gespecialiseerde agentschappen en aanverwante organisaties;

b) 

internationale organisaties;

c) 

humanitaire organisaties met de status van waarnemer bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en leden van die humanitaire organisaties;

d) 

bilateraal of multilateraal gefinancierde niet-gouvernementele organisaties die deelnemen aan de humanitaire responsplannen van de Verenigde Naties, de responsplannen voor vluchtelingen, andere oproepen van de Verenigde Naties of humanitaire clusters die worden gecoördineerd door het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA);

e) 

de werknemers, begunstigden, ondergeschikte organen of uitvoerende partners van de in punten a) tot en met d) genoemde entiteiten terwijl en voor zover zij in die hoedanigheid handelen, of door

f) 

passende andere actoren zoals bepaald door de Raad wat betreft bijlage I.

▼B

Artikel 3

1.  

Bijlage I omvat natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen die overeenkomstig artikel 3, lid 3, van Besluit (GBVB) 2016/1693 door de Raad zijn geïdentificeerd als:

a) 

verbonden met ISIS (Da'esh) en Al Qaida of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, onder meer op volgende wijzen:

i) 

deelnemen aan de financiering van ISIS (Da'esh) en Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, of van handelingen of activiteiten van, in samenhang met, uit naam van, namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh) en Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

ii) 

deelnemen aan de planning, facilitering, voorbereiding of uitvoering van handelingen of activiteiten of het verstrekken of ontvangen van een terroristische opleiding, zoals instructie in verband met wapens, explosieven of andere methoden of technologieën met het doel terroristische handelingen te plegen door, in samenhang met, uit naam van, namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh) en Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

iii) 

handel drijven met ISIS (Da'esh) en Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, in het bijzonder handel in aardolie, aardolieproducten, modulaire raffinaderijen en daarmee verband houdende materialen, en handel in andere natuurlijke hulpbronnen en cultuurgoederen;

iv) 

leveren, verkopen of overdragen van wapens of daarmee verband houdend materieel aan ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

b) 

de Unie verlaten of trachten te verlaten met het oog op:

i) 

de planning, voorbereiding of uitvoering van, of de deelname aan, terroristische handelingen namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, of

ii) 

het verstrekken of ontvangen van een terroristische opleiding namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, of

iii) 

op andere wijze steunen van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

c) 

de Unie trachten binnen te komen met dezelfde doeleinden als beschreven onder b), of om deel te nemen aan handelingen of activiteiten in samenhang met, uit naam van, namens, of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

d) 

werven voor of op andere wijze handelingen of activiteiten van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, steunen, onder meer op de volgende wijzen:

i) 

op enigerlei wijze, direct of indirect, verstrekken of verzamelen van financiële middelen met het oog op de financiering van reizen van personen voor de onder b) en c) beschreven doeleinden; organiseren of anderszins faciliteren van reizen van personen voor de onder b) en c) beschreven doeleinden;

ii) 

benaderen van een andere persoon om deel te nemen aan handelingen of activiteiten van, in samenhang met, uit naam van, namens of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan;

e) 

aanzetten of publiek ophitsen tot het plegen van handelingen of activiteiten door, in samenhang met, uit naam van, namens, of ter ondersteuning van ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan, daaronder begrepen het verheerlijken van dergelijke handelingen en activiteiten waardoor het gevaar ontstaat dat terroristische handelingen worden gepleegd;

f) 

betrokken zijn bij of medeplichtig zijn aan het bevelen of het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten, waaronder ontvoering, verkrachting, seksueel geweld, gedwongen huwelijk en het in slavernij brengen van personen, buiten het grondgebied van de Unie, uit naam van of namens ISIS (Da'esh), Al Qaida, of een cel, afdeling, splintergroepering of afsplitsing daarvan.

2.  
Bijlage I bevat, indien beschikbaar, informatie die nodig is om de betrokken natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen te identificeren. Met betrekking tot natuurlijke personen kan die informatie bestaan uit namen, inclusief schuilnamen, geboortedatum en geboorteplaats, nationaliteit, paspoort- en identiteitskaartnummers, geslacht, adres (indien bekend) en functie of beroep. Met betrekking tot rechtspersonen, entiteiten en lichamen kan die informatie bestaan uit namen, plaats en datum van registratie, registratienummer en plaats van vestiging.

Artikel 4

1.  
Wanneer de Raad besluit een natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam te onderwerpen aan de in de artikelen 2 en 9 bedoelde maatregelen, wijzigt het bijlage I dienovereenkomstig.
2.  
De Raad stelt de in lid 1 bedoelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam in kennis van zijn besluit, met inbegrip van de motivering voor plaatsing op de lijst, hetzij rechtstreeks, indien het adres bekend is, hetzij door een kennisgeving te publiceren, zodat de betrokkene daarover opmerkingen kan indienen.
3.  
Indien er opmerkingen worden ingediend of belangrijk nieuw bewijsmateriaal wordt overgelegd, heroverweegt de Raad zijn besluit en brengt hij de persoon, entiteit of het lichaam daarvan op de hoogte
4.  
De lijst in bijlage I wordt met regelmatige tussenpozen, en ten minste om de twaalf maanden, opnieuw bezien.

Artikel 5

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op de door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen of de beschikbaarstelling van bepaalde tegoeden of economische middelen, nadat zij hebben vastgesteld dat de betrokken tegoeden of economische middelen:

a) 

noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in de bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, en de gezinsleden die van deze natuurlijke personen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor levensmiddelen, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies en nutsvoorzieningen;

b) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria of de vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;

c) 

uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor slechts het aanhouden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen, of

d) 

noodzakelijk zijn voor uitzonderlijke uitgaven.

Artikel 6

In afwijking van artikel 2 kunnen de bevoegde autoriteiten van een lidstaat toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) 

de tegoeden of economische middelen zijn het voorwerp van een arbitrale beslissing die is gegeven vóór de datum waarop de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam op de lijst in bijlage I werd geplaatst, of van een gerechtelijke of administratieve beslissing die in de Unie is gegeven, of van een rechterlijke beslissing die in de betrokken lidstaat uitvoerbaar is, voor, op of na die datum;

b) 

de tegoeden of economische middelen worden uitsluitend benut om te voldoen aan vorderingen die door een dergelijke beslissing zijn gewaarborgd of geldig zijn verklaard, binnen de grenzen gesteld door de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de rechten van titularissen van dergelijke vorderingen;

c) 

de beslissing komt niet ten goede aan een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam;

d) 

de erkenning van de beslissing is niet in strijd met de openbare orde van de betrokken lidstaat.

Artikel 7

In afwijking van artikel 2 en mits een betaling verschuldigd is door in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen op grond van een contract of overeenkomst dat of die door hen is gesloten of een verplichting die voor hen is ontstaan vóór de datum waarop zij in bijlage I werden opgenomen, kunnen de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, op door hen passend geachte voorwaarden, toestemming verlenen voor de vrijgave van bepaalde bevroren tegoeden of economische middelen, indien de bevoegde autoriteit heeft vastgesteld dat:

a) 

de tegoeden of economische middelen worden gebruikt voor een betaling door een in bijlage I vermelde natuurlijke persoon, rechtspersoon, entiteit of lichaam, en

b) 

de betaling niet in strijd is met artikel 2, lid 2.

Artikel 8

Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Unie, op voorwaarde dat de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.

Artikel 9

Er geldt een verbod op:

a) 

het verlenen van technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten met betrekking tot militaire activiteiten, en de levering, de fabricage, het onderhoud of het gebruik van goederen en technologie die vallen onder de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen ( 1 ), met inbegrip van wapens en munitie, militaire voertuigen en uitrusting, paramilitaire uitrusting en onderdelen daarvoor, direct of indirect, aan in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen;

b) 

het verstrekken van financieringsmiddelen of financiële bijstand in verband met militaire activiteiten, met inbegrip van subsidies, leningen en exportkredietverzekering, alsook verzekeringen en herverzekeringen, voor de verkoop, de levering, de overdracht of de uitvoer van wapens en aanverwant materieel, of voor het verlenen van daaraan gerelateerde technische bijstand, tussenhandeldiensten en andere diensten, direct of indirect, aan in bijlage I vermelde personen, entiteiten of lichamen.

Artikel 10

1.  

Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en artikel 337 van het Verdrag dienen natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen:

a) 

alle informatie die de naleving van deze verordening kan vergemakkelijken, bijvoorbeeld informatie over tegoeden of economische middelen die in het bezit zijn van of onder zeggenschap staan van een derde partij die namens op aanwijzing van in bijlage I vermelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen handelt, of informatie over rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onmiddellijk te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn en, rechtstreeks of via die bevoegde autoriteiten, aan de Commissie te doen toekomen;

b) 

samen te werken met de bevoegde autoriteiten bij de verificatie van deze informatie.

2.  
Overeenkomstig dit artikel verstrekte en ontvangen informatie wordt uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.
3.  
Alle rechtstreeks door de Commissie ontvangen aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.

Artikel 11

1.  
Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben dat de verbodsbepalingen van deze verordening worden omzeild.
2.  
Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of werden omzeild, dient ter kennis te worden gebracht van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten en, rechtstreeks of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie.

Artikel 12

1.  
De bevriezing van tegoeden en economische middelen of de weigering overeenkomstig artikel 2 tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon, de rechtspersoon, de entiteit of het lichaam die deze bepalingen implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren of ingehouden.
2.  
Acties van natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen geven geen aanleiding tot aansprakelijkheid van deze natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten of lichamen, indien zij niet wisten en niet redelijkerwijs konden vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden vormen op de maatregelen in deze verordening.

Artikel 13

Geen enkele schadeloosstelling of soortgelijke vergoeding, bijvoorbeeld op grond van schuldvergelijking of van een garantie, in verband met een overeenkomst of transactie waarvan de uitvoering, al dan niet rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, werd belemmerd door maatregelen krachtens deze verordening, wordt toegekend aan de in bijlage I vermelde personen of entiteiten, noch aan enige persoon of entiteit die namens of ten behoeve van een vermelde persoon of entiteit optreedt.

Artikel 14

1.  

De Commissie en de lidstaten brengen elkaar onverwijld op de hoogte van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle beschikbare relevante informatie uit, met name betreffende:

a) 

krachtens artikel 2 bevroren tegoeden en krachtens de artikelen 5, 6 en 7 verleende toestemmingen;

b) 

inbreuken op en handhavingsproblemen met betrekking tot deze verordening en uitspraken van nationale rechtbanken.

2.  
De lidstaten brengen elkaar en de Commissie onverwijld op de hoogte van alle andere relevante informatie waarover zij beschikken en die van invloed kan zijn op de tenuitvoerlegging van deze verordening.

Artikel 15

1.  
De lidstaten stellen de voorschriften vast betreffende de sancties die van toepassing zijn op inbreuken op deze verordening en nemen alle nodige maatregelen om te waarborgen dat zij ten uitvoer worden gelegd. De aldus vastgestelde sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
2.  
De lidstaten brengen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld op de hoogte van de in lid 1 bedoelde voorschriften, alsook van latere wijzigingen.

Artikel 16

1.  
De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren deze op de in bijlage II vermelde websites. De lidstaten stellen de Commissie in kennis van elke wijziging van het adres van de in bijlage II genoemde websites.
2.  
De lidstaten delen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld mee wie hun bevoegde autoriteiten zijn en hoe contact met hen kan worden opgenomen, en delen haar alle latere wijzigingen mee.
3.  
Wanneer in deze verordening een meldingsplicht is vastgesteld, of een verplichting om de Commissie te informeren of op een andere wijze met haar te communiceren, wordt daartoe gebruikgemaakt van het adres en de andere contactgegevens die zijn vermeld in bijlage II.

Artikel 17

De Commissie wordt gemachtigd bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.

Artikel 18

Deze verordening is van toepassing:

a) 

op het grondgebied van de Unie, met inbegrip van haar luchtruim;

b) 

aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;

c) 

op alle zich op of buiten het grondgebied van de Unie bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;

d) 

op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten of lichamen, binnen of buiten het grondgebied van de Unie;

e) 

op alle rechtspersonen, entiteiten of lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Unie verrichte zakelijke transacties.

Artikel 19

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I

Lijst van personen, entiteiten en lichamen, bedoeld in artikel 3

▼M10

A.    Natuurlijke personen bedoeld in artikel 3

▼M6 —————

▼M2

2. Rabah TAHARI (ook bekend als Abu Musab); Geboortedatum: 28 augustus 1971; Geboorteplaats: Oran (Algerije); Nationaliteit: Algerijns.

▼M3

3. Hocine BOUGUETOF; Geboortedatum: 1 juli 1959; Geboorteplaats: Tebessa (Algerije); nationaliteit: Algerijns.

▼M4

4. Brahim el KHAYARI; geboortedatum: 7 mei 1992; geboorteplaats: Nîmes (Frankrijk); nationaliteit: Frans.

▼M7

5. Guillaume PIROTTE; geboortedatum: 7 juni 1994; geboorteplaats: Grasse (Frankrijk); nationaliteit: Frans.

▼M8

6. Bryan D’ANCONA; geboortedatum: 26 januari 1997; geboorteplaats: Nice (Frankrijk); nationaliteit: Frans.

▼M9

7. Mesut SEKERCI; geboortedatum: 22 juli 1995; geboorteplaats: Evreux (Frankrijk); nationaliteit: Frans, Turks.

▼M10

8. Osama MAHMOOD (ook bekend als Ustadh Usama Mahmood, Ousama Mahmood); nationaliteit: Pakistaans (vermoedelijk).

▼M16 —————

▼M12

10. Faruq AL-SURI (ook bekend als Samir Hijazi, Samir ’Abd al-Latif Hijazi, Abu Hammam Al-Shami, Abu Humam Al-Shami, Abu Hammam Al-’Askari); geboortedatum: 1977; geboorteplaats: Damascus, Syrië; geslacht: man; nationaliteit: Syrisch (vermoedelijk).

11. Sami AL-ARIDI (ook bekend als Abu Mohammad Al-Shami, Abu Mahmud Al-Sham, Abu Mahmud Al-Shami, Sami Al-Oride, Sami Al-Oraidi, Sami Al-Oraydi, Sheikh Dr. Sami Al-Uraydi); geboortedatum: 1973; geslacht: man; nationaliteit: Jordaans (vermoedelijk).

▼M13

12. Sidan Ag HITTA (ook bekend als Asidan Ag Hitta, Abu ’Abd al-Hakim, Abu Abdelhakim al-Kidali, Abu Qarwani, Al Qaïrawani, Abou Abdel Hamid Al Kidali); geboortedatum: 1976; geboorteplaats: Kidal, Mali; geslacht: man; nationaliteit: Malinees.

13. Salem ould BREIHMATT (ook bekend als OULD ABED Cheikh ould Mohamed Salec, Abu Hamza al-Shanqiti, Abu Hamza al-Shinqiti, Hamza al-Mauritani, NITRIK Hamza, Abu Hamza al-Chinguetti); geboortedatum: 1978 of 1984; geboorteplaats: Mauritanië; geslacht: man; nationaliteit: Mauritaans.

14. Jafar DICKO (ook bekend als Jaffar Dicko, Abdoul Salam Dicko, Amadou Boucary, Amadou Boucary Dicko); geboortedatum: 1980 (vermoedelijk); geslacht: man; nationaliteit: Burkinees.

▼M15

15. Abu Yasir HASSAN (ook bekend als Sheikh Hassan, Ahmed Mahmoud Hassan, Yaseer Hassan, Abu Qasim); geboortedatum: tussen 1981 en 1983; geboorteplaats: regio Pwani, Tanzania; geslacht: man; nationaliteit: Tanzaniaans.

▼M17 —————

▼M17

17. Andreas Martin MÜLLER (ook bekend als Ahmed Khaled Müller, Abu Nusaibah, Abu Nusaiba, Abu Nussaiba, Miqdad, Abu Miqdad, Yasser Murat, Mr Akam, Abu Shahid, Nigeri); geboortedatum: 15 februari 1972; geboorteplaats: Cochem, Rijnland-Palts (Duitsland); geslacht: man; nationaliteit: Duits; paspoortnummer. C73TV06C9; identiteitskaartnummer. 5210375966.

▼M18

18. Mohamed Ibrahim al-Shafi’i AL-SALEM (ook bekend als Aba Al-Sahraoui, Aba al-Sahrawi, Abba al-Saharawi); geslacht: man.

▼M10

B.    Rechtspersonen, entiteiten en lichamen bedoeld in artikel 3

1. 

Al Qaida op het Indische subcontinent (AQIS) (ook bekend als Al-Qa’ida op het Indiase subcontinent, Qaedat al-Jihad op het Indiase subcontinent).

2. 

Da’esh — Hind Province (ook bekend als Wilayah al-Hind, Islamitische Staat Hind Province (ISHP), IS-Wilayat al-Hind, Da'esh — Wilayat al-Hind).

▼M12

3. 

Hurras AL-DIN (HaD) (ook bekend als Hurras al-Deen, Huras-al-Din, Guardians of Religion, Tanzim Hurras Al-Din, Tandhim Hurras Al-Deen, Sham Al-Ribat, Al Qaida in Syrië, AQ-S).

▼M13

4. 

Ansarul Islam (ook bekend als Ansar al-Islam, Ansarour Islam, Ansaroul Islam, Defenders of Islam, Ansar-ul-islam lil-ichad wal jihad, IRSAD, Ansar ul Islam of Malam Boureima Dicko).

▼M15

5. 

ISIS-Mozambique (ook bekend als Islamitische Staat in Irak en Syrië — Mozambique, Islamitische Staat — Mozambique, ISIL-M, Ansar Al-Sunna, Al-Shabaab, Al-Shabaab in Mozambique, Mozambique Wilaya van de Islamitische Staat, Ahlu Sunna wa Jamaah (ASwJ), Ahl al-Sunna wa al-Jamaa, Ahlu al-Sunnah wal-Jamaah, Ahlu Sunnah Wajamo, Swahili Sunna).

▼M18

6. 

Katiba Macina (ook bekend als bevrijdingsfront van Macina, Katiba Macina van Jama’a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin, FLM, MLF, MLM, bevrijdingsfront van Massina, Katiba Massina, brigade van Massina, brigade van Macina, Ansar Dine Macina, brigade van Harakat Ansar al-Din Macina, Ansar al-Din zuid, bataljon van Macina, bevrijdingsbeweging van Macina, La Force de Libération du Macina, ML-beweging, bevrijdingsbeweging van Massina, brigade van Ansar al-Din Macina, Katiba Macina — Ansar Dine, Ansar al-Din Macina).

▼B
BIJLAGE II

Websites voor informatie over de bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie

▼M11

BELGIË

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIJE

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TSJECHIË

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DENEMARKEN

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

DUITSLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IERLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GRIEKENLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANJE

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIJK

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIË

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIË

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CΥΡRUS

https://mfa.gov.cy/themes/

LETLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITOUWEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

HONGARIJE

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

MALTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLAND

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

OOSTENRIJK

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

ROEMENIË

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIË

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOWAKIJE

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

ZWEDEN

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:

Europese Commissie

Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie (DG FISMA)

Spastraat 2

B-1049 Brussel, België

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Recentste versie bekendgemaakt in PB C 122 van 6.4.2016, blz. 1.

Top