EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2015C0339

Besluit van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 339/15/COL van 16 september 2015 waarbij Noorwegen wordt gemachtigd om af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart op grond van artikel 14, lid 6, van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG, zoals gewijzigd) [2016/1812]

OJ L 276, 13.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1812/oj

13.10.2016   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 276/14


BESLUIT VAN DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA

Nr. 339/15/COL

van 16 september 2015

waarbij Noorwegen wordt gemachtigd om af te wijken van bepaalde gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart op grond van artikel 14, lid 6, van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG, zoals gewijzigd) [2016/1812]

DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT VAN DE EVA,

Gezien artikel 14, lid 6, en lid 7, van het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66n van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst, als aangepast bij Besluit nr. 163/2011 van het Gemengd Comité van de EER van 19 december 2011 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst (1) (Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (2), zoals gewijzigd),

Gezien punt CAT.POL.A. 210, onder b), leden 2), 4) en 5), van bijlage IV bij het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66nf van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst (Verordening (EU) nr. 965/2012 van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (3), zoals gewijzigd),

zoals beide aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij,

Gezien het advies van het Comité vervoer van de EVA, uitgebracht op 21 augustus 2015.

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Noorwegen heeft gevraagd te mogen afwijken van de gemeenschappelijke regels voor de veiligheid van de luchtvaart in de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(2)

Overeenkomstig artikel 14, lid 7, van die verordening, zoals aangepast, heeft de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA onderzocht of de gevraagde afwijking noodzakelijk is en welk beschermingsniveau deze biedt, op basis van een aanbeveling van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, afgegeven op 26 juni 2015 (document nr. 762327). De Autoriteit concludeert op basis van de in de aanmelding van Noorwegen beschreven verzachtende maatregelen dat de aangemelde Noorse afwijking voldoet aan de eisen van artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008.

(3)

Overeenkomstig artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, wordt een afwijking die is toegestaan aan één lidstaat, ter kennis gesteld van alle lidstaten, die ook het recht hebben om die afwijking toe te passen.

(4)

Overeenkomstig artikel 1 van Besluit nr. 163/2011 en aanpassing a) van punt 3, van de bijlage daarbij, staat de term „lidsta(a)t(en)” niet alleen voor de in de verordening bedoelde lidstaten, maar ook voor de EVA-staten.

(5)

De beschrijving van de afwijking en de daaraan verbonden voorwaarden moeten van dien aard zijn dat andere EVA-staten in de zin van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, de maatregel kunnen toepassen wanneer zij zich in dezelfde situatie bevinden, zonder dat verdere goedkeuring van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA vereist is. Dit neemt niet weg dat EVA-lidstaten in de zin van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, aan de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA, het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart en de nationale luchtvaart autoriteiten kennis moeten geven van de toepassing van afwijkingen, aangezien deze gevolgen kunnen hebben buiten die staat.

(6)

Overeenkomstig artikel 1 van Besluit nr. 163/2011 en aanpassing e) van punt 3, van de bijlage daarbij, deelt de Europese Commissie aan de lidstaten de informatie over een krachtens artikel 14, lid 7, van Verordening (EG) nr. 216/2008 genomen besluit die zij van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA heeft ontvangen, mee aan de EU-lidstaten.

(7)

Daarom moet dit besluit ter kennis worden gebracht van alle EVA-staten en van de Europese Commissie, zodat zij de EU-lidstaten daarover kan inlichten.

(8)

De in dit besluit vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van Comité Vervoer van de EVA,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Noorwegen mag afwijkingen toestaan van de voorwaarden van bepaalde uitvoeringsbepalingen in het kader van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals bepaald in de bijlage bij dit besluit, mits de voorwaarden van punt 2 van de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 2

Alle EVA-staten mogen dezelfde, in artikel 1 bedoelde maatregelen toepassen, zoals vermeld in de bijlage bij dit besluit, op voorwaarde dat de verplichting tot kennisgeving als bedoeld in artikel 14, lid 6, van Verordening (EG) nr. 216/2008, zoals aangepast, in acht wordt genomen.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot Noorwegen. Alleen de Engelse taal is authentiek.

Artikel 4

Dit besluit wordt ter kennis gebracht aan IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en de Europese Commissie.

Gedaan te Brussel, 16 september 2015.

Voor de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

Helga JÓNSDÓTTIR

Lid van het College

Markus SCHNEIDER

Waarnemend directeur


(1)  PB L 76 van 15.3.2012, blz. 51.

(2)  PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1.

(3)  PB L 296 van 25.10.2012, blz. 1.


BIJLAGE

AFWIJKING DOOR NOORWEGEN VAN VERORDENING (EU) NR. 965/2012 MET BETREKKING TOT HET VERMIJDEN VAN HINDERNISSEN BIJ DE START OP DE LUCHTHAVEN MO I RANA (ENRA) EN ØRSTA-VOLDA (ENOV)

1.   Beschrijving van de afwijking

Noorwegen kan, in afwijking van punt CAT.POL.A. 210, onder b), leden 2, 4 en 5, (vermijden van hindernissen bij de start) van bijlage IV (deel-CAT) bij Verordening (EU) nr. 965/2012 (1), zoals gewijzigd, luchtvaartmaatschappij Widerøe Flyveselskap AS toestaan om voor hun vliegtuigtype Bombardier Dash 8 gebruik te maken van een dwarshelling van hoogstens 25 graden op een hoogte tussen 100 en 400 voet voor bewegingen op twee verschillende luchthavens, namelijk Mo i Rana (ENRA) en Ørsta-Volda (ENOV).

2.   Voorwaarden voor de toepassing van de afwijking

Deze afwijking geldt voor luchtvaartmaatschappij Widerøe Flyveselskap AS op basis van de aanvullende maatregelen die door de luchtvaartmaatschappij ten uitvoer zijn gelegd om te komen tot een veiligheidsniveau dat gelijkwaardig is aan het niveau dat wordt bereikt door de toepassing van de gemeenschappelijke technische voorschriften en administratieve procedures die zijn vastgelegd in Verordening (EU) nr. 965/2012, zoals gewijzigd. De aanvullende maatregelen worden beschreven in de aanbeveling van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart van 26 juni 2015 (document nr. 762327) en hebben betrekking op: initiële en periodieke opleiding van piloten, eisen in verband met het vertrouwd maken van bemanningsleden, visuele hulpmiddelen die als leidraad dienen voor bochten en hindernislichten, beperkingen in verband met het weer, beperkingen inzake ontdooiingspreparaten, AFM (2) supplement 47 betreffende operationele procedures en kwesties inzake prestaties, gebruik van enkelvoudige klepinstelling bij opstijgen (15 graden) om te voorkomen dat wordt opgestegen met verkeerde klepinstellingen, gebruik van een programma voor vluchtgegevenscontrole om toe te zien op de dwarshelling tijdens de initiële stijgvlucht, gebruik van een programma voor het toezicht op de naleving dat onder meer jaarlijkse controles omvat van de dienst prestaties en opleiding; bovendien houdt het programma voor permanent toezicht van de Noorse Burgerluchtvaartautoriteit rekening met de verzachtende elementen en erkenningsvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij Widerøe Flyveselskap AS.


(1)  Het besluit waarnaar wordt verwezen in punt 66nf van bijlage XIII bij de EER-overeenkomst van Verordening (EU) nr. 965/2012, zoals aangepast aan de EER-overeenkomst bij Protocol 1 daarbij.

(2)  De Havilland Inc. Dash 8 Flight Manual Supplement 47: „Operation with 25 degree banked turn (For Norwegian operators only)”.


Top