EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/058/05

Hercules III-programma Oproep tot het indienen van voorstellen — 2020 Juridische opleiding en studies 2020 2020/C 58/05

PUB/2020/165

OJ C 58, 21.2.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 58/7


HERCULES III-programma

Oproep tot het indienen van voorstellen — 2020

Juridische opleiding en studies 2020

(2020/C 58/05)

1.   Doelstellingen en omschrijving

De grondslag voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is Verordening (EU) nr. 250/2014 van het Europees Parlement en de Raad (1) tot vaststelling van het Hercules III-programma, en met name artikel 8 “Subsidiabele acties”, onder a), en het financieringsbesluit 2020 tot vaststelling van het jaarlijks werkprogramma (2) voor de uitvoering van het Hercules III-programma in 2020, en met name punt 2.2.1 “Training actions”, acties 6 en 7. Het financieringsbesluit 2020 voorziet in een oproep tot het indienen van voorstellen voor juridische opleiding en studies.

2.   In aanmerking komende indieners

De voor financiering uit het programma in aanmerking komende indieners zijn:

nationale of regionale overheidsdiensten van een lidstaat die bijdragen tot het versterken van het optreden op Unieniveau ter bescherming van de financiële belangen van de Unie,

of

onderzoeks- en onderwijsinstellingen en non-profitorganisaties, mits zij al ten minste één jaar bestaan en operationeel zijn in een lidstaat, die bijdragen tot het versterken van het optreden op Unieniveau ter bescherming van de financiële belangen van de Unie.

3.   In aanmerking komende acties

Bij deze oproep worden in aanmerking komende indieners uitgenodigd voorstellen in te dienen voor acties die onder een van de volgende drie thema’s vallen:

1.

Rechtsvergelijkende studies en verspreiding (thema 1) — ontwikkeling van belangrijke onderzoeksactiviteiten, zoals vergelijkend rechtsonderzoek (en indien van toepassing de verspreiding van resultaten en een afsluitende conferentie);

2.

Samenwerking en ontwikkeling van netwerken (thema 2) — verbetering van de samenwerking tussen mensen uit de praktijk en academici en ontwikkeling van netwerken die betrokken zijn bij de bescherming van de financiële belangen van de Unie, met inbegrip van steun aan verenigingen voor Europees strafrecht en voor de bescherming van de financiële belangen van de EU;

3.

Periodieke publicaties (thema 3) — bewustmaking van de rechterlijke macht en andere juridische beroepen met betrekking tot de bescherming van de financiële belangen van de Unie, met inbegrip van de verspreiding van wetenschappelijke kennis.

Er kunnen meerdere voorstellen voor verschillende projecten in het kader van dezelfde oproep worden ingediend. Indieners moeten één hoofdthema kiezen, wat niet uitsluit dat hun voorstel ook elementen van andere thema’s kan bevatten.

4.   Begroting

Het indicatieve beschikbare budget voor deze oproep bedraagt 500 000 EUR.

De financiële bijdrage heeft de vorm van een subsidie. De toegekende financiële bijdrage zal maximaal 80 % van de subsidiabele kosten bedragen. In uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen kan de financiële bijdrage worden verhoogd tot maximaal 90 % van de subsidiabele kosten. De criteria ter bepaling van deze uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen worden in het oproepdocument meegedeeld.

De ondergrens voor het budget van een project op het gebied van juridische opleiding en studies bedraagt 40 000 EUR. Het budget van een project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, mag niet onder deze drempel liggen.

De Commissie behoudt zich het recht voor om niet alle beschikbare financiële middelen toe te kennen.

5.   Uiterste datum voor indiening

Uiterste termijn voor het indienen van aanvragen: donderdag 7 mei 2020 — 17:00 MET. Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door middel van het deelnemersportaal van het Hercules III-programma:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Nadere inlichtingen

Alle documenten die betrekking hebben op deze oproep, kunnen worden gedownload van het onder punt 5 genoemde deelnemersportaal of van de volgende website:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_nl

Vragen en/of verzoeken om nadere inlichtingen over deze oproep dienen via het deelnemersportaal te worden ingediend.

De vragen en antwoorden kunnen anoniem worden gepubliceerd in de op het deelnemersportaal beschikbare gids voor aanvragers en op de website van de Commissie als ze relevant zijn voor andere aanvragers.


(1)  Verordening (EU) nr. 250/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 tot vaststelling van een programma voor de bevordering van acties op het gebied van de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie (programma “Hercules III”) en tot intrekking van Besluit nr. 804/2004/EG (PB L 84 van 20 maart 2014, blz. 6).

(2)  Besluit C(2020) 28 final van de Commissie van 16 januari 2020 tot vaststelling van het jaarlijkse werkprogramma en de financiering voor de uitvoering van het Hercules III-programma in 2020.


Top