Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/113/07

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — Geharmoniseerd programma voor conjunctuurenquêtes van de Europese Unie

OJ C 113, 15.4.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.4.2014   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 113/27


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen — Geharmoniseerd programma voor conjunctuurenquêtes van de Europese Unie

2014/C 113/07

1.   Doelstellingen en beschrijving

In het kader van het geharmoniseerd programma voor conjunctuurenquêtes van de EU publiceert de Commissie een uitnodiging tot het indienen van voorstellen (ref. ECFIN 2014 001/A4) voor het houden van enquêtes in de 28 EU-lidstaten en in de volgende kandidaat-lidstaten: IJsland, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, de Republiek Servië en Turkije.

Doel van het programma is informatie over de economische situatie van de EU lidstaten en de kandidaat-lidstaten te verkrijgen, teneinde hun conjunctuurcycli met elkaar te kunnen vergelijken ten behoeve van het beheer van de EMU (Economische en Monetaire Unie). Het geharmoniseerd programma is een onontbeerlijk hulpmiddel geworden, niet alleen voor het economische toezicht in het kader van de EMU, maar ook voor algemene economische beleidsdoeleinden.

De enquêtes zijn gericht tot bedrijfsleiders in de verwerkende nijverheid (conjunctuurenquêtes in de industrie en investeringsenquêtes), de bouwsector, de detailhandel en de dienstensector, alsook tot de consumenten. De Commissie is van plan overeenkomsten te sluiten met organisaties die over de vereiste bekwaamheid beschikken om een of meer van de volgende enquêtes te houden:

enquête in de industrie,

enquête naar de investeringen,

enquête in de bouwsector,

enquête in de detailhandel,

enquête in de dienstensector,

consumentenenquête,

ad-hocenquêtes over actuele economische onderwerpen. Dit zijn per definitie gelegenheidsenquêtes die worden verricht naast de maandelijkse enquêtes en waarbij van hetzelfde kader (de gebruikelijke steekproeven) als voor de maandelijkse enquêtes wordt gebruikgemaakt om informatie over specifieke economische beleidskwesties in te winnen.

Hiertoe zullen partnerschapskaderovereenkomsten voor een maximumperiode van zes jaar worden gesloten. In het kader van deze partnerschapskaderovereenkomsten kunnen tussen de betrokken partijen zes specifieke jaarlijkse subsidieovereenkomsten worden gesloten.

De voor de uitvoering en het beheer van deze actie verantwoordelijke dienst van de Commissie is het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken (ECFIN).

2.   Subsidiabiliteit

In het kader van deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen komen alleen subsidieaanvragen in aanmerking die afkomstig zijn van rechtspersonen die in de volgende landen zijn gevestigd:

EU-lidstaten,

kandidaat-lidstaten, en

EVA- en EER-landen.

3.   Budget en projectduur

Voor alle enquêtes is een totaal jaarlijks budget van circa 5 620 000 EUR (vijf miljoen zeshonderdtwintigduizend EUR) beschikbaar. De EU-subsidie is beperkt tot het maximale medefinancieringspercentage van 50 % van de subsidiabele kosten van elke enquête. De Commissie behoudt zich het recht voor niet alle beschikbare middelen toe te wijzen.

De begunstigden worden geselecteerd voor een periode van maximaal zes jaar. Er kunnen zes specifieke jaarlijkse subsidieovereenkomsten worden gesloten. In het eerste jaar zal de actie betrekking hebben op de periode tussen 1 mei 2015 en 30 april 2016.

4.   Uiterste datum voor de indiening van aanvragen

Aanvragen moeten uiterlijk op de volgende datum worden ingediend: 18 juni 2014.

Per post:

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen

Ref. ECFIN 2014 001/A4

Europese Commissie

Eenheid ECFIN/R3 — de heer J.VERHAEVEN

Kamer N105 01/034

1049 Brussel

BELGIË

Per koerierdienst of door afgifte:

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen

Ref. ECFIN 2014 001/A4

Europese Commissie

Eenheid ECFIN/R3 — de heer J.VERHAEVEN

Kamer N105 01/034

Bourgetlaan 1

1140 Brussel (Evere)

BELGIË

5.   Verdere informatie

De gedetailleerde specificaties van de uitnodiging tot het indienen van voorstellen, het formulier voor subsidieaanvragen en de bijbehorende bijlagen zijn te vinden op de website europa.eu op het volgende adres:

http://ec.europa.eu/dgs/economy_finance/procurement_grants/grants/proposals/index_en.htm

Aanvragen moeten voldoen aan de vormvereisten die in de gedetailleerde specificaties van de uitnodiging zijn beschreven. De aanvragen moeten schriftelijk in één van de officiële talen van de Europese Unie worden ingediend, waarbij desgevraagd wordt gebruikgemaakt van het aanvraagformulier en andere standaardformulieren. Het indienen van aanvragen in het Engels wordt echter aangemoedigd omdat dit de beoordelingsprocedure vergemakkelijkt. Eventuele aanvullende informatie die de aanvrager noodzakelijk acht, kan op afzonderlijke vellen worden verstrekt.

De voorstellen worden beoordeeld op basis van de beginselen van transparantie en gelijke behandeling. Alle aanvragen worden door een beoordelingscomité getoetst aan de subsidiabiliteits-, uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria die in de vorenvermelde specificaties zijn beschreven.


Top