Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/362/04

Oproep tot het indienen van voorstellen 2013 — EAC/S11/13 — „Erasmus+” -programma

OJ C 362, 12.12.2013, p. 62–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 362, 12.12.2013, p. 4–7 (HR)

12.12.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 362/62


OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2013 — EAC/S11/13

„Erasmus+”-programma

(2013/C 362/04)

Opschortende clausule

Het door de Europese Commissie op 23 november 2011 voorgestelde EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2014-2020 („het programma”) is nog niet door de Europese wetgever goedgekeurd. Toch heeft de Commissie besloten om deze oproep tot het indienen van voorstellen te publiceren. Zo kan het programma vlot worden uitgevoerd zodra de Europese wetgever het basisbesluit heeft goedgekeurd en hebben potentiële begunstigden van EU-steun de tijd om hun voorstellen voor te bereiden.

Voorts is de uitvoering van deze oproep tot het indienen van voorstellen afhankelijk van de volgende voorwaarden:

de Europese wetgever neemt het basisbesluit tot vaststelling van het programma zonder noemenswaardige wijzigingen aan,

het bij het basisbesluit opgerichte Programmacomité brengt positief advies uit of maakt geen bezwaar,

de Commissie keurt, na raadpleging van het Programmacomité, het jaarlijkse werkprogramma 2014 goed, en

de kredieten die zijn opgenomen in de ontwerpbegroting voor 2014 zijn beschikbaar na de goedkeuring van de begroting voor 2014 door de begrotingsautoriteit of, indien de begroting niet is vastgesteld, volgens de regeling van de voorlopige twaalfden.

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is bijgevolg niet juridisch bindend voor de Commissie. Indien de Europese wetgever het basisbesluit wezenlijk wijzigt, behoudt de contractsluitende autoriteit zich het recht voor om van deze oproep tot het indienen van voorstellen af te zien of deze te annuleren, en om andere oproepen met een andere inhoud en passende indieningstermijnen te doen.

1.   Inleiding en doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op en afhankelijk van de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende „Erasmus+”: het EU-programma voor onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport. Het programma bestrijkt de periode 2014-2020. De specifieke doelstellingen van het „Erasmus+”-programma zijn genoemd in de artikelen 5, 11 en 16 van de verordening.

2.   Acties

Deze oproep tot het indienen van voorstellen heeft betrekking op de volgende acties van het „Erasmus+”-programma:

 

Kernactie 1 (KA1) — Individuele leermobiliteit

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Gezamenlijke mastertitels

Grote evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

 

Kernactie 2 (KA2) — Samenwerking met het oog op innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken

Kennisallianties

Allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

 

Kernactie 3 (KA3) — Ondersteuning van beleidshervormingen

Gestructureerde dialoog: ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

 

Jean Monnetacties

Jean Monnetleerstoelen

Jean Monnetmodules

Jean Monnetexpertisecentra

Jean Monnetsteun aan instellingen en verenigingen

Jean Monnetnetwerken

Jean Monnetprojecten

 

Sport

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

3.   Wie komt in aanmerking?

Elke publieke of particuliere organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport kan financiële steun aanvragen in het kader van het „Erasmus+”-programma. Voorts kunnen groepen jongeren die actief zijn in jongerenwerk, maar niet noodzakelijkerwijs binnen de context van een jongerenorganisatie, financiële steun aanvragen voor leermobiliteit voor jongeren en jongerenwerkers en voor strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

Het „Erasmus+”-programma staat open voor deelname van de volgende landen (1):

De volgende programmalanden kunnen volledig deelnemen aan alle acties van het „Erasmus+”-programma:

de 28 lidstaten van de Europese Unie,

de EVA/EER-landen: IJsland, Liechtenstein, Noorwegen (2),

de kandidaat-lidstaten van de EU: Turkije, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (3),

de Zwitserse Bondsstaat (4).

Voorts staan bepaalde acties van het „Erasmus+”-programma open voor organisaties uit partnerlanden.

Voor meer informatie over de regels voor deelname zie de „Erasmus+”-programmagids.

4.   Toekenningscriteria

Aanvragen voor de in deze oproep tot het indienen van voorstellen vermelde acties worden beoordeeld op grond van de volgende criteria:

 

Kernactie 1, Kernactie 3, Sport (Europese sportevenementen zonder winstoogmerk):

Relevantie van het project

Kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project

Impact en verspreiding

 

Kernactie 2, Jean Monnet, sport (samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport):

Relevantie van het project

Kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project

Kwaliteit van het projectteam en de samenwerkingsregelingen

Impact en verspreiding

Voor meer informatie over de wijze waarop de toekenningscriteria worden toegepast op de specifieke acties zie de „Erasmus+”-programmagids.

5.   Budget en duur van de projecten

Het totale budget dat voor deze oproep tot het indienen van voorstellen is uitgetrokken, wordt geraamd op 1 507,3 miljoen EUR:

Onderwijs en opleiding

:

1 305,3 miljoen EUR

Jeugdzaken

:

174,2 miljoen EUR

Jean Monnet

:

11,2 miljoen EUR

Sport

:

16,6 miljoen EUR

De hoogte van de toegekende financiële steun en de duur van de projecten variëren, afhankelijk van bijvoorbeeld het type project en het aantal betrokken partners.

6.   Termijn voor het indienen van aanvragen

Alle hieronder opgegeven termijnen voor het indienen van aanvragen lopen af om 12.00 uur (Brusselse tijd).

Kernactie 1

Individuele leermobiliteit op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (alle)

17 maart 2014

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken alleen

30 april 2014

Individuele leermobiliteit op het gebied van jeugdzaken alleen

1 oktober 2014

Gezamenlijke mastertitels

27 maart 2014

Grote evenementen in het kader van het Europees vrijwilligerswerk

3 april 2014


Kernactie 2

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken (alle)

30 april 2014

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken alleen

1 oktober 2014

Kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden

3 april 2014

Capaciteitsopbouw op het gebied van jeugdzaken

3 april 2014

2 september 2014


Kernactie 3

Ontmoeting tussen jongeren en beleidsmakers op het gebied van jeugdzaken

30 april 2014

1 oktober 2014


Jean Monnetacties

Leerstoelen, modules, expertisecentra, steun aan instellingen en verenigingen, netwerken, projecten

26 maart 2014


Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen op het gebied van sport

15 mei 2014

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

14 maart 2014

15 mei 2014

Voor gedetailleerde instructies over de indiening van aanvragen zie de „Erasmus+”-programmagids.

7.   Volledige informatie

De gedetailleerde voorwaarden van deze oproep tot het indienen van voorstellen, met inbegrip van de prioriteiten, zijn te vinden in de „Erasmus+”-programmagids op het volgende internetadres: http://ec.europa.eu/erasmus-plus/

De „Erasmus+”-programmagids vormt een integrerend deel van deze oproep tot het indienen van voorstellen en de daarin vermelde voorwaarden voor deelname en financiering zijn volledig van toepassing op deze oproep.


(1)  Behalve voor de Jean Monnetacties die voor hogeronderwijsinstellingen uit de hele wereld openstaan.

(2)  Voor de deelname van IJsland, Liechtenstein en Noorwegen is een besluit van het Gemengd Comité van de EER vereist. Indien de „Erasmus+”-verordening op het tijdstip waarop het besluit tot toekenning van steun wordt genomen, niet is opgenomen in de EER-Overeenkomst, ontvangen de deelnemers uit deze landen geen steun en worden zij niet in aanmerking genomen wat de minimale omvang van een consortium/partnerschap betreft.

(3)  Voor de deelname van Turkije en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië aan deze oproep tot het indienen van voorstellen moet een memorandum van overeenstemming tussen de Commissie en de bevoegde autoriteiten van elk van deze landen worden ondertekend. Indien het memorandum van overeenstemming op het tijdstip waarop het besluit tot toekenning van steun wordt genomen, niet is ondertekend, ontvangen de deelnemers uit het desbetreffende land geen steun en worden zij niet in aanmerking genomen wat de minimale omvang van een consortium/partnerschap betreft.

(4)  Voor de deelname van de Zwitserse Bondsstaat moet een bilaterale overeenkomst met dit land worden gesloten. Indien deze bilaterale overeenkomst op het tijdstip waarop het besluit tot toekenning van steun wordt genomen, niet is ondertekend, ontvangen de deelnemers uit de Zwitserse Bondsstaat geen steun en worden zij niet in aanmerking genomen wat de minimale omvang van een consortium/partnerschap betreft.


Top