EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0062

Zaak T-62/24: Beroep ingesteld op 8 februari 2024 – Independent Farmers Organisation of Ireland / Commissie

PB C, C/2024/2955, 6.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2955/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2955/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

C-serie


C/2024/2955

6.5.2024

Beroep ingesteld op 8 februari 2024 – Independent Farmers Organisation of Ireland / Commissie

(Zaak T-62/24)

(C/2024/2955)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Independent Farmers Organisation of Ireland Ltd (Drumdigus, Ierland) (vertegenwoordiger: B. Burns, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

uitvoeringsverordening (EU) 2023/2666 van de Commissie van 22 november 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [„Irish Grass Fed Beef” (BGA)], bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie  (1), nietig te verklaren;

te gelasten dat de bepalingen van verordening (EU) nr. 1151/2012 (2) ongeldig zijn voor zover verzoekster niet daadwerkelijk deel heeft kunnen nemen aan de registratie van de betrokken BGA;

verweerster te verwijzen in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van haar beroep voert verzoekster vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: schending van het recht om te worden gehoord

In strijd met artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is verzoeksters recht om te worden gehoord niet geëerbiedigd.

Verzoekster betoogt dat haar, in strijd met haar recht om te worden gehoord, iedere mogelijkheid is ontnomen om te worden gehoord en om haar standpunt over het gezamenlijke verzoek van Ierland en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland) in overweging te doen nemen.

2.

Tweede middel: schending van artikel 4 van gedelegeerde verordening (EU) nr. 664/2014 van de Commissie van 18 december 2013 tot aanvulling van verordening (EU) nr. 1151/2012 (3)

Artikel 4 bepaalt: „In geval van gezamenlijke aanvragen als bedoeld in artikel 49, lid 1, van verordening (EU) nr. 1151/2012 worden de desbetreffende nationale bezwaarprocedures toegepast in alle betrokken lidstaten.”

Deze bepalingen zijn niet nageleefd, en verzoekster is iedere mogelijkheid ontnomen om te worden gehoord over de gezamenlijke aanvraag van Ierland en het Verenigd Koninkrijk (Noord-Ierland).

3.

Derde middel: schending van het beginsel van behoorlijk bestuur door de nieuwe aanvraag als een substantiële wijziging aan te merken

De Commissie heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting en een onjuiste opvatting van de feiten door de inschrijving te voltooien (zonder dat de mogelijkheid bestond om nog bezwaar te maken op nationaal niveau) in omstandigheden waarin de aanvraag in wekelijkheid een nieuwe, gezamenlijke aanvraag was, terwijl de nationale bezwaarprocedure enkel was doorlopen in de lidstaat waaruit de oorspronkelijke aanvraag afkomstig was en alleen betrekking had op die aanvraag.

Door deze schending heeft verzoekster niet de mogelijkheid gekregen om bezwaar te maken tegen de gezamenlijke aanvraag die (mede) afkomstig is uit een derde land.

4.

Vierde middel: onwettigheid van verordening (EU) nr. 1151/2012

Voor zover verordening (EU) nr. 1151/2012 de inschrijving van een benaming in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen [„Irish Grass Fed Beef” (BGA)] mogelijk maakt in de omstandigheden die zich hier voordoen, is deze verordening ongeldig doordat er inbreuk is gemaakt op verzoeksters recht om te worden gehoord en om daadwerkelijk deel te nemen aan het desbetreffende proces.

5.

Vijfde middel: nadelige gevolgen voor verzoekster

De registratie van de BGA raakt verzoekster en haar leden rechtstreeks en schaadt hun belangen, waarbij het zo is dat die registratie geen uitvoeringsmaatregelen inhoudt.


(1)  PB L 2023/2666.

(2)  Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (PB 2012, L 343, blz. 1).

(3)  Gedelegeerde verordening tot aanvulling van verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de vaststelling van de symbolen van de Unie voor beschermde oorsprongsbenamingen, beschermde geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten en betreffende bepaalde voorschriften inzake het betrekken, bepaalde procedurebepalingen en bepaalde aanvullende overgangsregels (PB 2014, L 179, blz. 17).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2955/oj

ISSN 1977-0995 (electronic edition)


Top