EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TN0639

Zaak T-639/20: Beroep ingesteld op 22 oktober 2020 — TIB Chemicals / Commissie

PB C 433 van 14.12.2020, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.12.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 433/62


Beroep ingesteld op 22 oktober 2020 — TIB Chemicals / Commissie

(Zaak T-639/20)

(2020/C 433/78)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: TIB Chemicals AG (Mannheim, Duitsland) (vertegenwoordiger: K. Fischer, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

gedeeltelijke nietigverklaring van gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 (1) van de Commissie van 19 mei 2020, voor zover die verordening betrekking heeft op de stof dioctyltindilauraat; [1] stannaan, dioctyl-, bis(kokos-acyloxy)derivaten [2], en voor zover zij bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008 (2) wijzigt door die stof, samen met de toepasselijke indeling en etiketteringsgegevens, op te nemen in tabel 3 van deel 3 van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008, en,

verwijzing van verweerster in alle kosten van de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster zeven middelen aan.

1.

Eerste middel: de bestreden verordening schendt artikel 37, leden 1 en 5, van verordening (EG) nr. 1272/2008 juncto deel 2 van bijlage VI bij deze verordening, omdat de in het REACH-registratiedossier opgenomen informatie over de stof niet in aanmerking is genomen. Dit is een kennelijke beoordelingsfout.

2.

Tweede middel: de bestreden verordening schendt de artikelen 5, 9, 36 en 37 van verordening (EG) nr. 1272/2008 junctis deel 1 (punt 1.1.1.3) en deel 3 (punten 3.7.2.2 en 3.7.2.3) van bijlage I bij die verordening, omdat de relevante beschikbare informatie niet naar behoren onderzocht, beoordeeld en in aanmerking genomen is in overeenstemming met deugdelijke wetenschappelijke beginselen.

3.

Derde middel: de bestreden verordening schendt de artikelen 5, 36 en 37 van verordening (EG) nr. 1272/2008 junctis deel 1 (punt 1.1.1.3) en deel 3 (punten 3.7.2.2 en 3.7.2.3) van bijlage I bij die verordening, omdat de toegepaste “read-across” niet gebaseerd was op een deugdelijke wetenschappelijke grondslag en de Commissie de bewijskracht van het beschikbare bewijsmateriaal verkeerd heeft ingeschat.

4.

Vierde middel: de bestreden verordening is vastgesteld in strijd met artikel 36, lid 1, onder d), en artikel 37, lid 5, van verordening (EG) nr. 1272/2008 juncto punt 3.7 van deel 3 van bijlage I bij deze verordening, omdat de Commissie geen duidelijk wetenschappelijk bewijs heeft kunnen leveren waaruit blijkt dat de betreffende stof voldoet aan de criteria om te worden aangemerkt als respectievelijk giftig voor de voortplanting (categorie 1B) en STOT RE1.

5.

Vijfde middel: de bestreden verordening is vastgesteld in strijd met het evenredigheidsbeginsel, aangezien de indeling van de betreffende stof passend noch noodzakelijk is. Met name is verzoekster de mogelijkheid ontzegd om vrijstelling te vragen.

6.

Zesde middel: de Commissie heeft met de vaststelling van de bestreden verordening artikel 37, lid 4, van verordening (EG) nr. 1272/2008 geschonden en inbreuk gemaakt op verzoeksters recht op behoorlijk bestuur en het recht om te worden gehoord. In het bijzonder is verzoekster onvoldoende gelegenheid geboden om op zinvolle wijze commentaar te leveren op het advies van het RAC zelf en om te bewijzen dat dit advies vanuit wetenschappelijk oogpunt onjuist is.

7.

Zevende middel: de Commissie is in de krachtens het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven op haar rustende verplichtingen tekortgeschoten doordat zij de bestreden verordening heeft vastgesteld zonder voorafgaandelijk een effectbeoordeling uit te voeren en te documenteren.


(1)  Gedelegeerde verordening (EU) 2020/1182 van de Commissie van 19 mei 2020 tot wijziging van bijlage VI, deel 3, bij verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing ervan aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB 2020, L 261, blz. 2).

(2)  Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG, en tot wijziging van verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB 2008, L 353, blz. 1).


Top