Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015TN0581

Zaak T-581/15: Beroep ingesteld op 1 oktober 2015 — Syndial/Commissie

OJ C 398, 30.11.2015, p. 71–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.11.2015   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 398/71


Beroep ingesteld op 1 oktober 2015 — Syndial/Commissie

(Zaak T-581/15)

(2015/C 398/85)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Syndial SpA — Attività Diversificate (San Donato Milanese, Italië) (vertegenwoordigers: L. Acquarone en S. Grassi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Conclusies

Verzoekster verzoekt het Gerecht om nietigverklaring en/of hervorming van de nota van het secretariaat-generaal van de Europese Commissie — Ares (20015)3238796 — van 3 augustus 2015, met als opschrift „Namens de Commissie krachtens artikel 4 van de uitvoeringsbepalingen van verordening (EG) nr. 1049/2001 vastgesteld besluit van het secretariaat-generaal” betreffende het „Confirmatief verzoek om toegang tot documenten in de zin van verordening (EG) nr. 1049/2001 — GESTDEM 2015/2796”, houdende bevestiging van de weigering van het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie bij nota ENV.D.2/MC/vf/ARES(2015) van 16 juni 2015 van het verzoek om toegang dat door Syndial S.p.A was ingediend bij nota INAMB-10/15 van 6 mei 2015, die op 8 mei 2015 per gecertificeerde e-mail was verstuurd. Dientengevolge verzoekt verzoekster het Gerecht te verklaren dat Syndial recht heeft op inzage in de documentatie betreffende inbreukprocedure nr. 2009/4426 door de volledige of gedeeltelijke overlegging te gelasten van de handelingen en documenten waartoe om toegang is verzocht bij genoemde nota INAMB-10/15 van 6 mei 2015, die is verstuurd per gecertificeerde e-mail op 8 mei 2015, ofwel te verklaren dat Syndial recht heeft om formeel te worden gehoord door de Commissie om het kenniskader waarop de aan de orde zijnde inbreukprocedure is gebaseerd, te verduidelijken en te bevestigen.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van haar beroep voert de verzoekende partij twee middelen aan.

1.

Schending en/of onjuiste toepassing van artikel 4, lid 2, van verordening (EG) nr. 1049/2001.

Volgens verzoekster is in de onderhavige zaak de beperking van de uitzondering waarop de Commissie zich heeft gebaseerd om de toegang te weigeren tot de documenten betreffende inbreukprocedure nr. 2009/4426 en die daarin bestaat dat „een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt” in de zin van artikel 4, lid 2, laatste zin, van verordening nr. 1049/2001, niet juist beoordeeld.

Het saneringsproject waarvoor een vergunning was verleend en dat intussen is volbracht, via de rechtstreekse uitvoering door Syndial (eigenaar van het gebied) op de site van Cengio, is volkomen in overeenstemming met de communautaire beginselen betreffende de herbestemming en sanering van historisch vervuilde gebieden.

Het standpunt dat de Italiaanse Republiek heeft ingenomen in procedure nr. 2009/4426 lijkt het op nationaal vlak nagestreefde openbaar belang onverwacht op te geven door zich zonder meer aan te sluiten bij de grieven van de Commissie, daarbij voorbijgaand aan het feit dat de procedure die geleid heeft tot de vergunning voor het saneringsproject van de site het op nationaal vlak voorziene traject heeft gevolgd bij hetzelfde ministerie dat thans de geldigheid van die procedure wil betwisten. Er bestaat dus een relevant en hoger openbaar belang in de zin van art. 4, lid 2, om Syndial toestemming te verlenen om na te gaan of de beoordeling van de verenigbaarheid met de communautaire beginselen concreet wordt voortgezet.

De verzoeken van Syndial zijn niet ingegeven door een — overigens legitiem — privébelang, maar omvatten het belangrijkere openbaar belang dat gericht is op de daadwerkelijke bescherming van het belang van billijkheid en van het goede verloop van de aan de orde zijnde communautaire procedure en van de nationale bestuurlijke procedure (uitdrukkelijk beschermd in artikel 41 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, wat eerstgenoemd belang betreft, en in artikel 97 van de grondwet van de Italiaanse Republiek, wat laatstgenoemd belang betreft), en dat niet alleen verband houdt met het recht van verdediging van particulieren (die rechtstreeks belang hebben bij de gevolgen van de besluiten die in het kader van de inbreukprocedure worden vastgesteld) maar, meer in het bijzonder, met het grondrecht op milieu-informatie dat door de Unierechtelijke beginselen wordt bevestigd (artikel 191, leden 2 en 3, eerste alinea, gelezen in samenhang met het beginsel van artikel 11 VWEU, waaraan met name uitvoering is gegeven door de toetreding van de Europese Unie tot het Verdrag van Aarhus van 27 juni 1998).

2.

Schending en/of onjuiste toepassing van artikel 4, lid 6, van verordening nr. 1049/2001. Onrechtmatige weigering van gedeeltelijke toegang.

De algemene aanname van niet-openbaarmaking van artikel 4, lid 2, derde streepje, van verordening nr. 1049/2001 „sluit niet uit dat de belanghebbenden aantonen dat die aanname op een bepaald document waarvan de openbaarmaking wordt gevraagd, niet van toepassing is of dat een hoger openbaar belang openbaarmaking gebiedt in de zin van artikel 4, lid 2, van verordening nr. 1049/2001” (zie arrest van het Gerecht van 2 maart 2015 in zaak T-456/13, punt 64).

In de onderhavige zaak betreft het een verzoek om toegang tot documenten waarvan de openbaarmaking niet in strijd is met een openbaar belang, maar juist het openbaar belang dient, aangezien inzage in die documenten noodzakelijk is om er de gegevens uit te halen die nuttig zijn niet alleen om vanuit technisch en juridisch standpunt de grieven te weerleggen waarop de inbreukprocedure is gebaseerd, maar tevens om de rechtsgeldigheid aan te tonen van de procedure die in volle overeenstemming met de bevoegde instanties is gevolgd bij de keuze van het meest geschikte project voor de sanering van de ex-ACNA site van Cengio, in overeenstemming met de communautaire beginselen van sanering van historisch vervuilde sites en van duurzaamheid van milieumaatregelen, alsmede bij de verwezenlijking ervan.

De toegang had kunnen worden beperkt tot de opgave van de documenten die door de Italiaanse Republiek bij het dossier zijn gevoegd mits de documenten die zich reeds in het dossier betreffende de procedure bevonden, werden verhuld.


Top