Help Print this page 

Document 62010TN0346

Title and reference
Zaak T-346/10: Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Borax Europe/ECHA

OJ C 288, 23.10.2010, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

23.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 288/51


Beroep ingesteld op 18 augustus 2010 — Borax Europe/ECHA

(Zaak T-346/10)

()

2010/C 288/95

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Borax Europe Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: K. Nordlander, lawyer en H. Pearson, solicitor)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Conclusies

het beroep tot nietigverklaring ontvankelijk verklaren;

nietig verklaren de beschikking van het ECHA waarbij bepaalde boraten worden aangeduid als „zeer risicovolle stoffen” als bedoeld in artikel 57, sub c, van verordening (EG) nr. 1907/2006 („REACH”) (1) en waarbij wordt besloten die stoffen op de lijst te plaatsen van zeer risicovolle autorisatieplichtige stoffen („kandidatenlijst”) per 18 juni 2010 („bestreden handeling”);

het ECHA verwijzen in verzoeksters kosten van onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster vordert de nietigverklaring van de beschikking van het ECHA waarbij bepaalde boraten worden aangeduid als „zeer risicovolle stoffen” als bedoeld in artikel 57, sub c, REACH, en waarbij wordt besloten die stoffen per 18 juni 2010 op de kandidatenlijst te plaatsen. Verzoekster nam kennis van de bestreden beschikking via een perscommuniqué van het ECHA van 18 juni 2010.

De boraten waarvan verzoekster de plaatsing op de kandidatenlijst bij de bestreden beschikking aanvecht, zijn: boorzuur, CAS No 10043-35-3, EC No 233-139-2; dinatriumtetraboraat, watervrij; dinatriumtetraboraatdecahydraat; dinatriumtetraboraatpentahydraat (CAS Nos 1330-43-4, 1303-96-4, 12179-04-3, EC No 215-540-4) („boraten”).

Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan:

 

Ten eerste dient de bestreden handeling nietig te worden verklaard aangezien zij is gebaseerd op bijlage XV-dossiers die kennelijke fouten bevatten, waardoor een fundamentele procedurele vereiste van artikel 59 REACH is geschonden. Deze dossiers vermelden als rechtvaardiging voor het optreden van de ECHA dat boraten momenteel zijn ingedeeld in deel 3 van bijlage VI bij verordening (EG) nr. 1272/2008, hetgeen een onjuiste weergaven van de feiten is.

 

Ten tweede heeft het ECHA de bestreden handeling vastgesteld zonder in dit concreet geval na te gaan of boraten de criteria vervullen van artikel 57, sub c, REACH, hoewel dit nochtans haar taak was. Bij de vaststelling van de bestreden handeling heeft het ECHA dus kennelijke beoordelingsfouten gemaakt, heeft zij haar bevoegdheden overschreden en heeft zij het beginsel van behoorlijk bestuur geschonden.

 

Ten derde vervullen boraten niet de criteria van artikel 57, sub c, REACH om te worden ingedeeld als giftig voor de voortplanting, categorie 1 of 2, van richtlijn 67/548. Bijgevolg zijn zij geen „zeer risicovolle stoffen” en is hun plaatsing op de kandidatenlijst bij de bestreden handeling in strijd met artikel 59, lid 8, van REACH.


(1)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB 2006, L 396, blz. 1).


Top