Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0268

Zaak T-268/10: Beroep ingesteld op 10 juni 2010 — PPG en SNF/ECHA

OJ C 274, 9.10.2010, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.10.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 274/23


Beroep ingesteld op 10 juni 2010 — PPG en SNF/ECHA

(Zaak T-268/10)

()

2010/C 274/37

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partijen: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brussel, België) en SNF SAS (Andrezieux Boutheon, Frankrijk) (vertegenwoordigers: K. Van Maldegem, R. Cana, advocaten, en P. Sellar, Solicitor)

Verwerende partij: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

Conclusies

het beroep ontvankelijk en gegrond verklaren;

het bestreden besluit nietig verklaren;

ECHA verwijzen in de kosten;

alle overige en verdere maatregelen treffen die rechtens vereist zijn.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekers vorderen gedeeltelijke nietigverklaring van het besluit van het Europees Agentschap voor chemische stoffen („ECHA”) om acrylamide (CE nr. 201-173-7) (CAS-nummer 79-06-1) aan te merken als een stof die voldoet aan de criteria van artikel 57 van verordening (EG) nr. 1907/2006 (1) („REACH”), overeenkomstig artikel 59 REACH.

Verzoekers achten het bestreden besluit onwettig omdat het is gebaseerd op een beoordeling van acrylamide die wetenschappelijk en juridisch mank gaat, daar zij uitgaat van bewijzen die niet voldoende betrouwbaar en overtuigend zijn. Volgens verzoekers heeft ECHA bij de vaststelling van het bestreden besluit een kennelijke beoordelingsfout gemaakt, met schending van de artikelen 2, lid 8, en 59 REACH en van zijn verplichting om het bewijsmateriaal zorgvuldig en onpartijdig te onderzoeken.

Verder stellen verzoekers dat het bestreden besluit een aantal algemene beginselen van EU-recht schendt, zoals het evenredigheids- en het non-discriminatiebeginsel, nu het zonder enige objectieve rechtvaardiging acrylamide discrimineert in vergelijking met andere soortgelijke stoffen.


(1)  Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische stoffen, houdende wijziging van richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad en verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van de Commissie (PB L 396, blz. 1).


Top