EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61982CJ0337

Arrest van het Hof van 21 februari 1984.
St. Nikolaus Brennerei und Likörfabrik, Gustav Kniepf-Melde GmbH tegen Hauptzollamt Krefeld.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland.
Compenserende heffing op in Frankrijk geproduceerde alcohol - Artikel 46 EEG-Verdrag.
Zaak 337/82.

European Court Reports 1984 -01051

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1984:69

61982J0337

ARREST VAN HET HOF VAN 21 FEBRUARI 1984. - ST. NIKOLAUS BRENNEREI UND LIKOERFABRIK, GUSTAV KNIEPF - MELDE GMBH TEGEN HAUPTZOLLAMT KREFELD. - (" COMPENSERENDE HEFFING OP IN FRANKRIJK GEPRODUCEERDE ALCOHOL - ARTIKEL 46 EEG - VERDRAG "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET FINANZGERICHT DUESSELDORF). - ZAAK NO. 337/82.

Jurisprudentie 1984 bladzijde 01051


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . LANDBOUW - VERDRAGSBEPALINGEN - ARTIKEL 46 - TOEPASSELIJKHEID NA OVERGANGSPERIODE

2.LANDBOUW - COMPENSERENDE HEFFING OP PRODUKTEN DIE NIET ONDER GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING VALLEN - DOEL - GEEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS DOUANERECHT

( EEG-VERDRAG , ARTIKEL 46 )

Samenvatting


1 . SINDS HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE KAN ENKEL ARTIKEL 46 VAN HET VERDRAG WORDEN TOEGEPAST OP PRODUKTEN DIE NOG NIET ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALLEN .

2.OFSCHOON ZIJ HET HANDELSVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP SCHIJNT TE BELEMMEREN , MAG EEN KRACHTENS ARTIKEL 46 VAN HET VERDRAG INGEVOERDE COMPENSERENDE HEFFING NIET MET EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT WORDEN GELIJKGESTELD . HET IS EEN IN HET ALGEMEEN BELANG TOEGEPASTE HEFFING , WAARVAN HET BEDRAG DOOR DE COMMISSIE , EN NIET EENZIJDIG DOOR EEN LID-STAAT , WORDT VASTGESTELD EN ZIJ BIEDT DE MOGELIJKHEID PRODUKTEN VAN HERKOMST UIT STATEN WAAR STEUN WORDT VERLEEND , ZONDER VERSTORING VAN HUN MARKT NAAR DE ANDERE LID-STATEN UIT TE VOEREN , WAARMEDE WORDT VOORKOMEN DAT KUNSTMATIGE VERSCHILLEN TUSSEN DE PRIJZEN IN UITVOERENDE EN INVOERENDE LID-STAAT , VERBAND HOUDENDE MET VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING TUSSEN NATIONALE MARKTEN BESTAANDE DISPARITEITEN , HET HANDELSVERKEER ONTWRICHTEN .

Partijen


IN ZAAK 337/82 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG , VAN HET FINANZGERICHT DUSSELDORF IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

ST . NIKOLAUS BRENNEREI UND LIKORFABRIK , GUSTAV KNIEPF-MELDE GMBH , TE RHEINBERG ,

EN

HAUPTZOLLAMT KREFELD ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 851/76 VAN DE COMMISSIE VAN 9 APRIL 1976 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN COMPENSERENDE HEFFING OP DE INVOER IN BELGIE , DUITSLAND , LUXEMBURG EN NEDERLAND , VAN IN FRANKRIJK UIT LANDBOUWPRODUKTEN VERKREGEN ETHYLALCOHOL ( PB L 96 , BLZ . 41 ),

Overwegingen van het arrest


1 BIJ OP 23 DECEMBER 1982 BINNENGEKOMEN BESCHIKKING VAN 8 SEPTEMBER 1982 HEEFT HET FINANZGERICHT DUSSELDORF HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG TWEE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD INZAKE DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 851/76 VAN DE COMMISSIE VAN 9 APRIL 1976 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN COMPENSERENDE HEFFING OP DE INVOER IN BELGIE , DUITSLAND , LUXEMBURG EN NEDERLAND VAN IN FRANKRIJK UIT LANDBOUWPRODUKTEN VERKREGEN ETHYLALCOHOL ( PB L 96 , BLZ . 41 ).

2 VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING ZAG ZICH WEGENS INVOER VAN ETHYLALCOHOL VAN OORSPRONG UIT FRANKRIJK IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , KRACHTENS VOORMELDE VERORDENING NR . 851/76 EEN COMPENSERENDE HEFFING OPGELEGD : DIE VERORDENING MET HET VERDRAG ONVERENIGBAAR ACHTENDE , WENDDE ZIJ ZICH MET EEN TEGEN DE AANSLAG GERICHT BEROEPSCHRIFT TOT HET FINANZGERICHT .

3 BLIJKENS DE CONSIDERANS HEEFT MEN MET BEHULP VAN BEDOELDE COMPENSERENDE HEFFINGEN HET HOOFD WILLEN BIEDEN AAN VERSTORINGEN DIE OP DE DUITSE EN BENELUX-MARKTEN ONTSTONDEN OF DREIGDEN TE ONTSTAAN DOOR DE INVOER VAN IN FRANKRIJK UIT LANDBOUWPRODUKTEN VERKREGEN ALCOHOL TEGEN AANMERKELIJK BENEDEN DE MARKTPRIJS GELEGEN PRIJZEN . DAT ER TEGEN LAGE PRIJZEN KON WORDEN GELEVERD EN INGEVOERD , WAS MET NAME EEN GEVOLG VAN HET PRIJZENBELEID VAN HET FRANSE ALCOHOLMONOPOLIE .

4 VERORDENING NR . 851/76 BERUST OP ARTIKEL 46 EEG-VERDRAG , VOLGENS HETWELK :

' ' WANNEER IN EEN LID-STAAT EEN PRODUKT ONDER EEN NATIONALE MARKTORGANISATIE VALT OF ONDER EEN BINNENLANDSE REGELING VAN GELIJKE WERKING WELKE EEN GELIJKSOORTIGE PRODUKTIE IN EEN ANDERE LID-STAAT BIJ DE MEDEDINGING NADELIG BEINVLOEDT , . . . DE LID-STATEN EEN COMPENSERENDE HEFFING ( LEGGEN ) OP DE INVOER VAN DAT PRODUKT UIT DE LID-STAAT WAAR DE ORGANISATIE OF DE REGELING BESTAAT , TENZIJ DEZE STAAT EEN COMPENSERENDE HEFFING OP DE UITVOER TOEPAST . ' '

VOORTS BEPAALT

' ' DE COMMISSIE . . . DE HOOGTE VAN DEZE HEFFINGEN ZODANIG ALS NODIG IS OM HET EVENWICHT TER HERSTELLEN ; ZIJ KAN EVENEENS MACHTIGING VERLENEN TOT NEMEN VAN ANDERE MAATREGELEN WAARVAN ZIJ DE VOORWAARDEN EN DE WIJZE VAN TOEPASSING VASTSTELT ' ' .

5 OP GROND VAN ZIJN OORDEEL DAT ARTIKEL 46 VAN HET VERDRAG EN DE DAAROP BERUSTENDE VERORDENINGEN BIJ AFLOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE ZONDER VOORWERP ZIJN GERAAKT , EN DAT HET FRANSE MONOPOLIE KRACHTENS ARTIKEL 37 VAN HET VERDRAG HAD MOETEN ZIJN AANGEPAST , HEEFT HET FINANZGERICHT DUSSELDORF DE NAVOLGENDE VRAGEN GESTELD :

' ' 1 . IS VERORDENING ( EEG ) NR . 851/76 VAN DE COMMISSIE VAN 9 APRIL 1976 ( PB L 96 , BLZ . 41 , VAN 10 . 4 . 1976 ) ONGELDIG , OMDAT ZIJ BERUST OP ARTIKEL 46 EEG-VERDRAG , DAT NA AFLOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE NIET MEER VAN TOEPASSING IS?

2.ZO JA , WELKE RECHTSGEVOLGEN VLOEIEN UIT DEZE ONGELDIGHEID VOORT?

' '

DE EERSTE VRAAG

6 DE VERWIJZENDE RECHTER WENST IN DE EERSTE PLAATS TE WETEN OF ARTIKEL 46 EEG-VERDRAG SINDS HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE NOG KAN WORDEN TOEGEPAST EN OF , IN VERBAND HIERMEDE , VERORDENING NR . 851/76 NOG GELDT .

7 VOLGENS VERZOEKSTER IN HET HOOFDGEDING IS ARTIKEL 46 NIET MEER ALS EEN DEUGDELIJKE GRONDSLAG VAN VERORDENING NR . 851/76 TE BESCHOUWEN SINDS HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE , I.E . SINDS DE DAG WAAROP ALLE NATIONALE MARKTORDENINGEN HADDEN MOETEN ZIJN AANGEPAST AAN DE REGELS VOOR DE VESTIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT . OM AAN DE IN CASU DOOR FRANKRIJK VEROORZAAKTE DISTORSIES HET HOOFD TE BIEDEN , ZOU DE COMMISSIE RECHTENS GEEN ANDER MIDDEL HEBBEN OPENGESTAAN DAN HET INSTELLEN VAN EEN ACTIE WEGENS STILZITTEN TEGEN DE STAAT DIE DE VERDRAGSVOORSCHRIFTEN HAD GESCHONDEN .

8 DE COMMISSIE MEENT DAT ARTIKEL 46 NOG SLECHTS TOEPASSING KAN VINDEN WANNEER ER DOOR DE STATEN RECHTMATIGE MAATREGELEN ZIJN GENOMEN ; TEGEN MET HET VERDRAG STRIJDIGE MAATREGELEN KAN DOOR MIDDEL VAN EEN PROCEDURE WEGENS STILZITTEN GENOEGZAAM WORDEN OPGETREDEN . DE INSTELLING VAN EEN COMPENSERENDE HEFFING ZOU DAN OOK SLECHTS GERECHTVAARDIGD ZIJN , WANNEER ALLEEN DAARDOOR HET EVENWICHT ZOU KUNNEN WORDEN HERSTELD ; MEN BEDENKE DAT ZULK EEN HEFFING LEIDT TOT BELEMMERING VAN HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN DAT ALS EEN DER GRONDBEGINSELEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IS TE BESCHOUWEN .

9 TENSLOTTE IS DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK VAN MENING DAT ER , WANNEER ER GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING BESTAAT , VOOR ARTIKEL 46 OOK NA HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE EEN BELANGRIJKE ROL BLIJFT WEGGELEGD , OM HET EVEN OF MEN MET RECHTMATIGE MAATREGELEN VAN DOEN HEEFT OF NIET .

10 DE BIJ UITLEGGING VAN ARTIKEL 46 VAN HET VERDRAG RIJZENDE MOEILIJKHEDEN GEVEN HET HOF AANLEIDING OM , TER VASTSTELLING VAN DE DRAAGWIJDTE DER BEPALING , MET HAAR BEWOORDINGEN , REDEVERBAND EN DOELSTELLINGEN TE RADE TE GAAN .

11 OOK AL MOET WORDEN ERKEND DAT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN ARTIKEL 46 , NAAR MATE DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN ER KOMEN , STEEDS VERDER INKRIMPT , MEN BEDENKE DAT AAN DE BEPALING GEENSZINS VALT AF TE LEZEN DAT ZIJ ALLEEN VOOR DE OVERGANGSPERIODE GELDT . INTEGENDEEL , ARTIKEL 46 IS BLIJKENS ZIJN BEWOORDINGEN VAN TOEPASSING WANNEER EEN PRODUKT IN EEN LID-STAAT ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORGANISATIE VALT OF , ALS IN CASU , ONDER EEN BINNENLANDSE REGELING VAN GELIJKE WERKING .

12 ER ZIJ VOORTS OP GEWEZEN DAT VOLGENS ARTIKEL 42 VAN HET VERDRAG DE BEPALINGEN VAN HET HOOFDSTUK OVER REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING , EN WEL MET NAME OOK DIE BETREFFENDE DOOR DE STATEN GENOMEN STEUNMAATREGELEN , OP LANDBOUWPRODUKTEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN ZOLANG DE RAAD BIJ DE VOORBEREIDING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENINGEN NIET BEPAALDELIJK ANDERS BESLIST . TEN AANZIEN VAN NIET ONDER ZULK EEN ORDENING VALLENDE PRODUKTEN IS IN ' S RAADS VERORDENING NR . 26 VAN 4 APRIL 1962 INZAKE DE TOEPASSING VAN BEPAALDE REGELS BETREFFENDE DE MEDEDINGING OP DE VOORTBRENGING VAN EN DE HANDEL IN LANDBOUWPRODUKTEN ( PB 30 , BLZ . 993 ) ALLEEN DE TOEPASSING VOORZIEN VAN ARTIKEL 93 , LID 1 EN LID 3 , EERSTE VOLZIN , VAN HET VERDRAG , VOLGENS HETWELK DE COMMISSIE VAN ZULKE STEUNMAATREGELEN OP DE HOOGTE WORDT GESTELD . DE COMMISSIE IS DAN OOK NIET BEVOEGD ALSDAN DE IN ARTIKEL 93 , LID 2 , VAN HET VERDRAG VOORZIENE PROCEDURE AANHANGIG TE MAKEN .

13 ANDERZIJDS KAN DE LEEMTE DIE DE BEPERKTE TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELEN BETREFFENDE STEUNMAATREGELEN OP ZULKE PRODUKTEN DOET ONTSTAAN , MET BEHULP VAN ARTIKEL 37 SLECHTS TEN DELE WORDEN GESLOTEN : ALLEEN WANNEER DE IN DAT ARTIKEL OMSCHREVEN BIJZONDERE VOORWAARDEN ZIJN VERVULD , KAN DE COMMISSIE TEGEN MOGELIJKE NATIONALE STEUNMAATREGELEN DIE DE MEDEDINGING IN DE GEMEENSCHAP NADELIG BEINVLOEDEN , OPTREDEN .

14 UIT EEN EN ANDER VOLGT DAT DE COMMISSIE ZICH , ZOLANG EEN LANDBOUWPRODUKT NIET ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALT , VAN ARTIKEL 46 ZEER WEL KAN BEDIENEN OM TERSTOND VRIJWARINGSMAATREGELEN TE NEMEN , WANNEER EEN LID-STAAT DE MEDEDINGING ONTWRICHT . EEN COMPENSERENDE HEFFING ALS IN DAT ARTIKEL BEDOELD , KAN IN DE UITZONDERLIJKE OMSTANDIGHEDEN DIE VOORSHANDS DE MAATREGEL RECHTVAARDIGEN , DE GEWONE HANDELSSTROMEN IN STAND HOUDEN EN DAARMEDE DE VERWEZENLIJKING MOGELIJK MAKEN VAN DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 39 , DAT ONDER MEER OP STABILISERING VAN DE MARKT GERICHT IS EN DE BETROKKEN LANDBOUWBEVOLKING EEN REDELIJKE LEVENSSTANDAARD WIL VERZEKEREN .

15 OFSCHOON ZIJ HET HANDELSVERKEER BINNEN DE GEMEENSCHAP SCHIJNT TE BELEMMEREN , MAG ZULK EEN COMPENSERENDE HEFFING OOK NIET MET EEN HEFFING VAN GELIJKE WERKING ALS EEN DOUANERECHT WORDEN GELIJKGESTELD . HET IS EEN IN HET ALGEMEEN BELANG TOEGEPASTE HEFFING , WAARVAN HET BEDRAG DOOR DE COMMISSIE , EN NIET EENZIJDIG DOOR EEN LID-STAAT , WORDT VASTGESTELD EN ZIJ BIEDT DE MOGELIJKHEID PRODUKTEN VAN HERKOMST UIT STATEN WAAR STEUN WORDT VERLEEND , ZONDER VERSTORING VAN HUN MARKT NAAR DE ANDERE LID-STATEN UIT TE VOEREN , WAARMEDE WORDT VOORKOMEN DAT KUNSTMATIGE VERSCHILLEN TUSSEN DE PRIJZEN IN UITVOERENDE EN INVOERENDE LID-STAAT , VERBAND HOUDENDE MET VOOR DE OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING TUSSEN NATIONALE MARKTEN BESTAANDE DISPARITEITEN , HET HANDELSVERKEER ONTWRICHTEN . DE COMMISSIE HEEFT ER VAN GEVAL TOT GEVAL VOOR TE ZORGEN DAT DE HEFFING NAAR DUUR EN BEDRAG BLIJFT BINNEN DE GRENZEN VAN HETGEEN TOT HERSTEL VAN EVENWICHT NOODZAKELIJK IS .

16 UIT HET HIERVOOR OVERWOGENE VOLGT DAT ARTIKEL 46 ZELFS GEEN DODE LETTER WORDT , WANNEER AAN ALDUS TEWEEG GEBRACHTE ONTWRICHTINGEN VAN DE MEDEDINGING MET BEHULP VAN ANDERE VERDRAGSBEPALINGEN TEN DELE HET HOOFD KAN WORDEN GEBODEN . INTEGENDEEL , IS HET NOG NIET GEKOMEN TOT EEN GEMEENSCHAPPELIJKE ORDENING DER MARKTEN - MET UITGEBALANCEERDE MEDEDINGINGSVERHOUDINGEN - , DAN KUNNEN MET BEHULP VAN ARTIKEL 46 JUIST TEN SPOEDIGSTE DE DOOR SOMMIGE NATIONALE STEUNMAATREGELEN TEWEEG GEBRACHTE ONEVENWICHTIGE SITUATIES WORDEN GENORMALISEERD . OM ZULK EEN MECHANISME VRAAGT EEN DOOR EEN LID-STAAT TEWEEG GEBRACHTE VERSTORING VAN DE MEDEDINGING ALS ZODANIG ; HOE DE NATIONALE MAATREGELEN DIE TOT DE VERSTORING LEIDEN MOETEN WORDEN BEOORDEELD , DOET NIET TERZAKE . DE COMMISSIE HEEFT DAN OOK , ONDER ' S HOFS CONTROLE , NAAR LUID VAN ARTIKEL 46 ALLEEN NA TE GAAN OF DE VOORSCHRIFTEN VAN EEN LID-STAAT EEN SOORTGELIJKE PRODUKTIE IN EEN ANDERE LID-STAAT , WAT DE MEDEDINGING BETREFT , NADELIG BEINVLOEDEN EN DUS EEN COMPENSERENDE HEFFING RECHTVAARDIGEN .

17 ANDERS DAN DE COMMISSIE MEENT , DIENT TE DEZEN OOK NIET TE WORDEN ONDERSCHEIDEN NAAR GELANG DE OP TE HEFFEN VERSTORINGEN VAN HET EVENWICHT AL DAN NIET HET GEVOLG ZIJN VAN MAATREGELEN DIE ZICH MET HET GEMEENSCHAPSRECHT VERDRAGEN .

18 VOORTS WORDT DE COMMISSIE , WANNEER ZIJ MEENT DAT EEN LID-STAAT ZIJN VERDRAGSVERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN , DOOR EEN COMPENSERENDE ONTHEFFING NIET ONTSLAGEN VAN DE HAAR IN DE ARTIKELEN 155 EN 169 VAN HET VERDRAG TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN , I.E . VAN HET RECHT DE IN LAATSTGENOEMDE BEPALING BEDOELDE PROCEDURE AAN TE SPANNEN .

19 AAN DE NATIONALE RECHTER DIENT DERHALVE TE WORDEN GEANTWOORD DAT ARTIKEL 46 SINDS HET VERSTRIJKEN VAN DE OVERGANGSPERIODE KAN WORDEN TOEGEPAST OP PRODUKTEN DIE NOG NIET ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALLEN . VOOR ZOVER OP DIE VERDRAGSBEPALING BERUSTENDE , KAN DE RECHTSGELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 851/76 VAN DE COMMISSIE VAN 9 APRIL 1976 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN COMPENSERENDE HEFFING OP DE INVOER IN BELGIE , DUITSLAND , LUXEMBURG EN NEDERLAND VAN IN FRANKRIJK UIT LANDBOUWPRODUKTEN VERKREGEN ETHYLALCOHOL , DAN OOK NIET IN TWIJFEL WORDEN GETROKKEN .

DE TWEEDE VRAAG

20 DE TWEEDE VRAAG , DIE UITSLUITEND WERD GESTELD VOOR HET GEVAL DAT VERORDENING NR . 851/76 NIET RECHTSGELDIG ZOU ZIJN , BEHOEFT NIET TE WORDEN BEANTWOORD .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

21 DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING VAN HUN OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KOMEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING . TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTER OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT DUSSELDORF BIJ BESCHIKKING VAN 8 SEPTEMBER 1982 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

DE GELDIGHEID VAN VERORDENING NR . 851/76 VAN DE COMMISSIE VAN 9 APRIL 1976 HOUDENDE VASTSTELLING VAN EEN COMPENSERENDE HEFFING OP DE INVOER IN BELGIE , DUITSLAND , LUXEMBURG EN NEDERLAND , VAN IN FRANKRIJK UIT LANDBOUWPRODUKTEN VERKREGEN ETHYLALCOHOL ( PB L 96 , BLZ . 41 ) KAN NIET IN TWIJFEL WORDEN GETROKKEN , VOOR ZOVER ZIJ BERUST OP ARTIKEL 46 EEG-VERDRAG , DAT NA AFLOOP VAN DE OVERGANGSPERIODE KAN WORDEN TOEGEPAST OP PRODUKTEN DIE NOG NIET ONDER EEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING VALLEN .

Top