EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61978CJ0266

Arrest van het Hof van 12 juli 1979.
Bruno Brunori tegen Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Duitsland.
Sociale zekerheid van handwerkslieden.
Zaak 266/78.

European Court Reports 1979 -02705

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1979:200

61978J0266

ARREST VAN HET HOF VAN 12 JULI 1979. - BRUNO BRUNORI TEGEN LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ. - (" SOCIALE ZEKERHEID VAN HANDWERKSLIEDEN "). - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET LANDESSOZIALGERICHT FUER DAS LAND NORDRHEIN - WESTFALEN). - ZAAK NO. 266/78.

Jurisprudentie 1979 bladzijde 02705
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00311
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00499
Finse bijz. uitgave bladzijde 00533
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 01323


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


SOCIALE ZEKERHEID VAN MIGRERENDE WERKNEMERS - PENSIOEN EN OVERLIJDENSVERZEKERING - AANSLUITING - VOORWAARDEN - TOEPASSING VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING

( VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD , ARTIKEL 45 )

Samenvatting


VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD BEOOGT SLECHTS DE COORDINATIE VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID , WAARIN DE VOORWAARDEN ZIJN VASTGELEGD VOOR AANSLUITING BIJ DE VERSCHILLENDE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID , WAARONDER DE VOORWAARDEN VOOR HET VERVAL VAN DE VERZEKERINGSPLICHT . DEZE VERORDENING - EN MET NAME ARTIKEL 45 ERVAN - KAN DERHALVE NIET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT ZIJ DE VOORWAARDEN VOOR HET ONTSTAAN OF HET VERVAL VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT BEPAALT , WELKE VRAAG ALLEEN KAN WORDEN BEANTWOORD OP GROND VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELING .

ARTIKEL 45 IS DERHALVE NIET VAN TOEPASSING BIJ DE VASTSTELLING VAN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT OP GROND VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING .

Partijen


IN ZAAK 266/78 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET LANDESSOZIALGERICHT FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN , IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

BRUNO BRUNORI , GEDIPLOMEERD STEEN- EN BEELDHOUWER , TE KEULEN-JUNKERSDORF ,

EN

LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ , TE DUSSELDORF ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 45 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 , BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN , IN VERBAND MET ARTIKEL 1 , LID 1 , VAN DE DUITSE WET INZAKE EEN PENSIOENVERZEKERING VOOR HANDWERKSLIEDEN ( GESETZ UBER EINE RENTENVERSICHERUNG DER HANDWERKER - HANDWERKERVERSICHERUNGSGESETZ ) VAN 8 SEPTEMBER 1960 ,

Overwegingen van het arrest


1 BIJ BESCHIKKING VAN 8 DECEMBER 1978 , INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 22 DECEMBER 1978 , HEEFT HET LANDESSOZIALGERICHT FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG ENKELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 45 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN ( PB L 149 VAN 1971 , BLZ . 2 ), IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN DE DUITSE WET INZAKE EEN PENSIOENVERZEKERING VOOR HANDWERKSLIEDEN ( GESETZ UBER EINE RENTENVERSICHERUNG DER HANDWERKER ).

2 VERZOEKER IN HET HOOFDGEDING IS ITALIAANS STAATSBURGER ; NA EEN TIJD IN ITALIE WERKZAAM TE ZIJN GEWEEST , WAAR HIJ 47 MAANDELIJKSE BIJDRAGEN VOOR DE ITALIAANSE PENSIOENVERZEKERING HAD BETAALD , WAS HIJ ALS LOONTREKKENDE WERKZAAM IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , WAAR HIJ 185 VERPLICHTE MAANDELIJKSE BIJDRAGEN VOOR DE DUITSE PENSIOENVERZEKERING BETAALDE . OP 19 SEPTEMBER 1975 WERD HIJ DOOR DE HANDWERKSKAMMER ALS ZELFSTANDIG GEDIPLOMEERD STEEN- EN BEELDHOUWER INGESCHREVEN IN HET AMBACHTSREGISTER . VANAF DEZE DATUM VIEL HIJ ONDER HET GESETZ UBER EINE RENTENVERSICHERUNG DER HANDWERKER , VOLGENS WELKE HANDWERKSLIEDEN KRACHTENS DE PENSIOENVERZEKERING VOOR WERKNEMERS WORDEN VERZEKERD , ZOLANG ZIJ NOG GEEN 216 MAANDELIJKSE BIJDRAGEN HEBBEN VOLDAAN VOOR EEN BEZIGHEID OF BEDRIJVIGHEID WAARVOOR EEN PENSIOENVERZEKERING VERPLICHT IS . BLIJKENS DE STUKKEN IS VERZOEKER SINDS 1 SEPTEMBER 1976 WEER IN LOONDIENST WERKZAAM .

3 VERZOEKER IS VAN MENING DAT HIJ , TOEN DE BEPALINGEN BETREFFENDE DE PENSIOENVERZEKERING VOOR HANDWERKSLIEDEN OP HEM VAN TOEPASSING WERDEN , OP GROND VAN HET TIJDVAK WAAROVER HIJ IN ITALIE BIJDRAGEN HAD BETAALD , REEDS MEER DAN 216 MAANDELIJKSE BIJDRAGEN HAD VOLDAAN . DIENTENGEVOLGE ZOU HIJ VOOR HET TIJDVAK WAARIN HIJ ALS ZELFSTANDIG HANDWERKSMAN WERKZAAM WAS GEWEEST , VAN DE WETTELIJKE VERZEKERINGSPLICHT ZIJN VRIJGESTELD .

4 HET BEVOEGDE ORGAAN VAN SOCIALE ZEKERHEID , DE LANDESVERSICHERUNGSANSTALT RHEINPROVINZ , VERWEERSTER IN HET HOOFDGEDING , MEENT ECHTER DAT DE BEPALINGEN VAN VERORDENING NR . 1408/71 BETREFFENDE DE SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN NIET OP VERZOEKER VAN TOEPASSING ZIJN . VOLGENS HAAR WORDT DE SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN IN ARTIKEL 45 VAN DE VERORDENING SLECHTS VOORGESCHREVEN VOOR HET VERKRIJGEN , HET BEHOUD OF HET HERSTEL VAN HET RECHT OP UITKERINGEN . DIT VOORSCHRIFT KAN DERHALVE NIET WORDEN TOEGEPAST VOOR DE VASTSTELLING VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT BIJ EEN BEPAALDE PENSIOENVERZEKERING EN , MEER SPECIAAL VOOR DE VASTSTELLING OF DE WETTELIJKE VERZEKERINGSPLICHT IS VERVALLEN .

TER BESLECHTING VAN DIT GESCHIL HEEFT HET LANDESSOZIALGERICHT HET HOF DE TWEE VOLGENDE VRAGEN VOORGELEGD ;

1 . MOET ARTIKEL 45 VAN VERORDENING ( EEG ) NR . 1408/71 , DAT HET IN AANMERKING NEMEN VAN BUITENLANDSE TIJDVAKKEN VAN VERZEKERING MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN , HET BEHOUD OF HET HERSTEL VAN HET RECHT OP UITKERINGEN REGELT , OOK MET HET OOG OP HET BESTAAN VAN DE VERZEKERINGSPLICHT OP OVEREENKOMSTIGE WIJZE WORDEN TOEGEPAST?

2 . MOETEN BIJ DE VASTSTELLING VAN DE IN ARTIKEL 1 , LID 1 , VAN HET HANDWERKERVERSICHERUNGSGESETZ GEREGELDE VERZEKERINGSPLICHT , DIE EERST NA HET VOLDOEN VAN 216 MAANDELIJKSE VERZEKERINGSBIJDRAGEN VERVALT , ITALIAANSE VERZEKERINGSBIJDRAGEN AL DAN NIET BIJ DE DUITSE VERZEKERINGSBIJDRAGEN WORDEN OPGETELD?

5 IN DE PROCEDURE VAN HET HOF HEEFT DE COMMISSIE HET DOOR DE LANDESVERSICHERUNGSANSTALT INGENOMEN STANDPUNT ONDERSTEUND . VOLGENS HAAR BEOOGT VERORDENING NR . 1408/71 SLECHTS DE COORDINATIE VAN DE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN INZAKE SOCIALE ZEKERHEID , WAARIN DE VOORWAARDEN ZIJN VASTGELEGD VOOR AANSLUITING BIJ DE VERSCHILLENDE STELSELS VAN SOCIALE ZEKERHEID , WAARONDER DE VOORWAARDEN VOOR HET VERVAL VAN DE VERZEKERINGSPLICHT . ZODOENDE ZOU ARTIKEL 45 VAN DE VERORDENING ALDUS MOETEN WORDEN OPGEVAT , DAT HET UITSLUITEND DE INVLOED VAN KRACHTENS DE VERSCHILLENDE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN VERVULDE VERZEKERINGSTIJDVAKKEN VASTSTELT EN NIET DE VOORWAARDEN VOOR HET ONTSTAAN OF HET VERVAL VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT BEPAALT . VOLGENS DE COMMISSIE BEVAT VERORDENING NR . 1408/71 GEEN ENKELE BEPALING TEN AANZIEN VAN DEZE VRAAG , ZODAT DEZE ALLEEN KAN WORDEN BEANTWOORD OP GROND VAN DE RELEVANTE NATIONALE WETTELIJKE REGELINGEN .

6 HET HOF ACHT DEZE OPVATTING JUIST . ARTIKEL 45 VAN VERORDENING NR . 1408/71 SCHRIJFT DE SAMENTELLING VAN VERZEKERINGSTIJDVAKKEN VOOR MET HET OOG OP HET VERKRIJGEN , HET BEHOUD OF HET HERSTEL VAN HET RECHT OP UITKERINGEN . DEZE SAMENTELLING HEEFT ALS ZODANIG GEEN BETREKKING OP VRAGEN BETREFFENDE DE AANSLUITING OF DE BEEINDIGING DAARVAN BIJ DE VERSCHILLENDE SOCIALE ZEKERHEIDSSTELSELS DIE UITSLUITEND WORDEN GEREGELD IN DE NATIONALE WETGEVINGEN .

7 DERHALVE DIENT OP DE DOOR HET LANDESSOZIALGERICHT GESTELDE VRAGEN TE WORDEN GEANTWOORD , DAT ARTIKEL 45 VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN , NIET VAN TOEPASSING IS BIJ DE VASTSTELLING VAN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT OP GROND VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING .

Beslissing inzake de kosten


KOSTEN

8 DE KOSTEN DOOR DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HARER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN .

TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN .

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET LANDESSOZIALGERICHT FUR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN BIJ BESCHIKKING VAN 8 DECEMBER 1978 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

ARTIKEL 45 , LID 1 , VAN VERORDENING NR . 1408/71 VAN DE RAAD VAN 14 JUNI 1971 BETREFFENDE DE TOEPASSING VAN DE SOCIALE ZEKERHEIDSREGELINGEN OP LOONTREKKENDEN EN HUN GEZINNEN , DIE ZICH BINNEN DE GEMEENSCHAP VERPLAATSEN , IS NIET VAN TOEPASSING BIJ DE VASTSTELLING VAN HET AL DAN NIET BESTAAN VAN EEN VERZEKERINGSPLICHT OP GROND VAN EEN NATIONALE WETTELIJKE REGELING .

Top