EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0027

Arrest van het Hof van 14 februari 1978.
United Brands Company en United Brands Continentaal BV tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Chiquita-bananen.
Zaak 27/76.

Jurisprudentie 1978 -00207

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1978:22

61976J0027

ARREST VAN HET HOF VAN 14 FEBRUARI 1978. - UNITED BRANDS COMPANY EN UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - (" CHIQUITA - BANANEN "). - ZAAK NO. 27/76.

Jurisprudentie 1978 bladzijde 00207
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00075
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00077
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00067
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00009
Finse bijz. uitgave bladzijde 00009


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - RELEVANTE MARKT - AFBAKENING - CRITERIA

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

2 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - BEGRIP

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

3 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - BEWIJSELEMENT - MARKTAANDEEL

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

4 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - BEOORDELINGSCRITERIA - RENTABILITEIT VAN DE ONDERNEMING

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

5 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK - AAN DE WEDERVERKOPERS OPGELEGD DOORVERKOOPVERBOD )

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

6 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE BIJ DE VERHANDELING VAN EEN PRODUKT - VERKOOPWEIGERING - VOORWAARDEN - MISBRUIK

( EEG-VERDRAG , ART . 3 SUB F , EN 86 )

7 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK - UITSCHAKELING VAN EEN CONCURRENT - ONGUNSTIGE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN - IRRELEVANTE OMSTANDIGHEID

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

8 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK - TOEPASSING VAN DISCRIMINERENDE PRIJZEN

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

9 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE - MISBRUIK - ONBILLIJKE VERKOOPPRIJZEN - BEGRIP

( EEG-VERDRAG , ART . 86 )

Samenvatting


1 . BIJ DE TOETSING VAN DE CONCURRENTIEMOGELIJKHEDEN AAN ARTIKEL 86 EEG- VERDRAG MOET REKENING WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN HET BETROKKEN PRODUKT EN VERBAND WORDEN GELEGD MET EEN DUIDELIJK OMSCHREVEN GEOGRAFISCH GEBIED WAARIN HET IN DE HANDEL WORDT GEBRACHT EN WAARIN DE MEDEDINGINGSSITUATIE VOLDOENDE HOMOGEEN IS OM DE INVLOED VAN DE ECONOMISCHE MACHT VAN DE BETROKKEN ONDERNEMING TE KUNNEN BEOORDELEN . OM ALS PRODUKT VAN EEN VOLDOENDE GEDIFFERENTIEERDE MARKT TE KUNNEN GELDEN , MOET HET BETROKKEN PRODUKT ZICH OP GROND VAN ZIJN BIJZONDERE KENMERKEN DERMATE DUIDELIJK VAN ANDERE PRODUKTEN ONDERSCHEIDEN , DAT VERVANGING HIERDOOR SLECHTS IN BEPERKTE MATE MOGELIJK IS EN DE CONCURRENTIE ERVAN NAUWELIJKS BEMERKBAAR .

2 . DE IN ARTIKEL 86 BEDOELDE MACHTSPOSITIE HEEFT BETREKKING OP EEN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE VAN EEN ONDERNEMING , DIE DEZE IN STAAT STELT DE INSTANDHOUDING VAN EEN DAADWERKELIJKE MEDEDINGING IN DE BETROKKEN MARKT TE VERHINDEREN DOORDAT ZIJ STERK GENOEG IS ZICH IN BELANGRIJKE MATE ONAFHANKELIJK VAN HAAR CONCURRENTEN , AFNEMERS EN UITEINDELIJK DE CONSUMENTEN TE GEDRAGEN . EEN MACHTSPOSITIE ONTSTAAT IN HET ALGEMEEN DOOR DE COMBINATIE VAN VERSCHEIDENE FACTOREN , DIE ELK AFZONDERLIJK NIET PER SE BESLISSEND BEHOEVEN TE ZIJN .

3 . EEN ONDERNEMER KAN SLECHTS EEN MACHTSPOSITIE OP EEN BEPAALDE PRODUKTMARKT BEZITTEN INDIEN HIJ ERIN IS GESLAAGD EEN NIET ONBELANGRIJK DEEL VAN DIE MARKT TE VEROVEREN . EEN ONDERNEMING BEHOEFT ECHTER NIET ELKE CONCURRENTIEMOGELIJKHEID TE HEBBEN UITGESCHAKELD OM EEN MACHTSPOSITIE TE BEZITTEN .

4 . DE ECONOMISCHE MACHT VAN EEN ONDERNEMING WORDT NIET AFGEMETEN AAN HAAR RENTABILITEIT ; EEN SMALLE WINSTMARGE OF ZELFS TIJDELIJKE VERLIEZEN ZIJN NIET ONVERENIGBAAR MET EEN MACHTSPOSITIE , JUIST ZOALS GROTE WINSTEN ZEER WEL VERENIGBAAR ZIJN MET EEN SITUATIE VAN DAADWERKELIJKE CONCURRENTIE . HET FEIT DAT EEN ONDERNEMING TIJDELIJK WEINIG OF IN HET GEHEEL GEEN WINST MAAKT , MOET WORDEN BESCHOUWD IN HET LICHT VAN AL HAAR ACTIVITEITEN .

5 . EEN ONDERNEMING DIE HAAR ERKENDE WEDERVERKOPERS VERBIEDT HAAR PRODUKT OP ZEKERE WIJZEN DOOR TE VERKOPEN , MAAKT MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE , OMDAT DAARDOOR HET AANTAL AFZETKANALEN TEN NADELE VAN DE CONSUMENTEN WORDT BEPERKT EN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , IN HET BIJZONDER DOOR HET AFGRENDELEN VAN DE NATIONALE MARKTEN , ONGUNSTIG WORDT BEINVLOED .

6 . EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE BIJ DE VERHANDELING VAN EEN BEPAALD PRODUKT VAN EEN BEKEND EN DOOR DE CONSUMENTEN GEWAARDEERD MERK , MAG HAAR LEVERANTIES AAN EEN VASTE KLANT DIE DE HANDELSGEBRUIKEN RESPECTEERT , NIET STAKEN WANNEER DE DOOR DIE KLANT GEPLAATSTE BESTELLINGEN GEENSZINS VAN ONGEWONE OMVANG ZIJN . ZODANIGE HANDELWIJZE ZOU IN STRIJD ZIJN MET DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 3 , SUB F , EEG-VERDRAG , NADER UITGEWERKT IN ARTIKEL 86 , SUB B EN C , AANGEZIEN EEN VERKOOPWEIGERING HET AANTAL AFZETKANALEN TEN NADELE VAN DE CONSUMENTEN BEPERKT EN EEN DISCRIMINATIE OPLEVERT DIE UITEINDELIJK KAN LEIDEN TOT DE ELIMINATIE VAN EEN HANDELSPARTNER VAN DE BETROKKEN MARKT .

7 . WANNEER EEN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE EEN EVENEENS DAAR GEVESTIGDE CONCURRENT TRACHT TE ELIMINEREN , DOET HET ER NIET TOE OF DAT GEDRAG HET HANDELSVERKEER TUSSEN LID- STATEN BEINVLOEDT , INDIEN VASTSTAAT DAT DIE UITSCHAKELING GEVOLGEN ZAL HEBBEN VOOR DE CONCURRENTIESTRUCTUUR IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT .

8 . EEN POLITIEK VAN ONGELIJKE PRIJZEN , DIE EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE IN STAAT STELT HAAR HANDELSPARTNERS ONGELIJKE VOORWAARDEN BIJ GELIJKWAARDIGE PRESTATIES OP TE LEGGEN EN HEN DAARDOOR IN EEN ONGUSTIGE CONCURRENTIEPOSITIE TE BRENGEN , LEVERT MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE OP .

9 . HET TOEPASSEN VAN EEN TE HOGE PRIJS , DIE NIET IN EEN REDELIJKE VERHOUDING STAAT TOT DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE GELEVERDE PRESTATIE , KAN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE ZIJN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 , SUB A ; HET BUITENSPORIGE KARAKTER VAN DIE PRIJS KAN ONDER MEER OBJECTIEF WORDEN VASTGESTELD DOOR DE VERKOOPPRIJS VAN HET PRODUKT TE VERGELIJKEN MET DE KOSTPRIJS EN ALDUS DE GROOTTE VAN DE WINSTMARGE AAN TE TONEN .

Partijen


IN DE ZAAK 27/76 ,

UNITED BRANDS COMPANY , EEN VENNOOTSCHAP INGESCHREVEN IN NEW JERSEY , VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA ,

EN

UNITED BRANDS CONTINENTAAL BV , EEN NEDERLANDSE VENNOOTSCHAP GEVESTIGD TE ROTTERDAM , VAN VOLLENHOVENSTRAAT 3 , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD EN BIJGESTAAN DOOR I . VAN BAEL EN J.-F . BELLIS , ADVOCATEN TE BRUSSEL , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN ELVINGER & HOSS , ADVOCATEN ALDAAR , GRAND ' RUE 84 ,

VERZOEKSTERS ,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEURS A . MARCHINI-CAMIA EN J . TEMPLE LANG , DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ M . CERVINO , BATIMENT JEAN-MONNET ,

VERWEERSTER ,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN BEROEP TOT NIETIGVERKLARING VAN BESCHIKKING ' ' IV/26.699- CHIQUITA ' ' VAN DE COMMISSIE VAN 17 DECEMBER 1975 ( PB 1976 , L 95 , BLZ . 1 ), WAARBIJ IS VASTGESTELD DAT VERZOEKSTERS BIJ HET IN DE HANDEL BRENGEN VAN DOOR HEN GEPRODUCEERDE EN INGEVOERDE BANANEN INBREUK HEBBEN GEMAAKT OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , ALSMEDE BETREFFENDE VERZOEKEN OM SCHADEVERGOEDING EN INTREKKING DAN WEL VERLAGING VAN DE DOOR DE COMMISSIE AAN UBC OPGELEGDE BOETE ,

Overwegingen van het arrest


1OVERWEGENDE DAT DE VENNOOTSCHAP UNITED BRANDS COMPANY TE NEW YORK ( NA TE NOEMEN UBC ) EN HAAR VERTEGENWOORDIGSTER , DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP UNITED BRANDS CONTINENTAAL TE ROTTERDAM ( NA TE NOEMEN UBCBV ) BIJ BEROEPSCHRIFT , INGESCHREVEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 15 MAART 1976 , HEBBEN VERZOCHT OM NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 17 DECEMBER 1975 , GEPUBLICEERD IN HET PUBLIKATIEBLAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN , NR . L 95 VAN 9 APRIL 1976 , BLZ . 1 ( DE VERWIJZINGEN IN DIT ARREST HEBBEN BETREKKING OP DEZE PUBLIKATIE );

2DAT OM PRAKTISCHE REDENEN DE TWEE VERZOEKSTERS HIERNA MET DE ENE AFKORTING UBC ZULLEN WORDEN AANGEDUID ;

3OVERWEGENDE DAT IN ARTIKEL 1 VAN DE BESCHIKKING WORDT VASTGESTELD DAT UBC DE VOLGENDE INBREUKEN HEEFT GEPLEEGD OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG :

A ) ZIJ HEEFT HAAR DEALERS/RIJPERS DIE GEVESTIGD ZIJN IN DE BLEU , DENEMARKEN , IERLAND , NEDERLAND EN DUITSLAND , VERPLICHT GEEN BANANEN VAN UBC IN GROENE STAAT DOOR TE VERKOPEN ;

B ) ZIJ HEEFT VOOR HAAR VERKOPEN VAN CHIQUITA-BANANEN TEN OPZICHTE VAN HAAR HANDELSPARTNERS EN MET NAME VAN HAAR DEALERS/RIJPERS IN DE BOVENGENOEMDE LID-STATEN - MET UITZONDERING VAN DE SCIPIO-GROEP - ONGELIJKE PRIJZEN TOEGEPAST BIJ GELIJKWAARDIGE PRESTATIES ;

C ) ZIJ HEEFT VOOR HAAR VERKOPEN VAN CHIQUITA-BANANEN AAN HAAR KLANTEN DIE IN DE BLEU , IN NEDERLAND , IN DUITSLAND ( MET UITZONDERING VAN DE SCIPIO-GROEP EN IN DENEMARKEN ZIJN GEVESTIGD , ONBILLIJKE VERKOOPPRIJZEN TOEGEPAST ;

D ) ZIJ HEEFT HAAR LEVERANTIES VAN CHIQUITA-BANANEN AAN DE VENNOOTSCHAP TH . OLESEN TE VALBY , KOPENHAGEN ( NA TE NOEMEN : OLESEN ), VAN 10 OKTOBER 1973 TOT 11 FEBRUARI 1975 GESTAAKT ;

4DAT WEGENS DE IN ARTIKEL 1 VASTGESTELDE OVERTREDINGEN UBC BIJ ARTIKEL 2 EEN BOETE WORDT OPGELEGD VAN EEN MILJOEN REKENEENHEDEN ;

5DAT UBC BIJ ARTIKEL 3 WORDT VERPLICHT :

A ) ONMIDDELLIJK AAN DE IN ARTIKEL 1 VASTGESTELDE INBREUKEN EEN EINDE TE MAKEN , VOOR ZOVER ZIJ ZULKS NIET REEDS UIT EIGEN BEWEGING HEEFT GEDAAN ;

B ) EN DAARTOE MET NAME OM :

- ZONDER VERWIJL , DE OPHEFFING VAN HET VERBOD BANANEN IN GROENE STAAT DOOR TE VERKOPEN MEDE TE DELEN AAN AL HAAR DEALERS/RIJPERS , DIE IN DUITSLAND , DENEMARKEN , IERLAND , NEDERLAND EN DE BLEU GEVESTIGD ZIJN , EN DIT FEIT AAN DE COMMISSIE TER KENNIS TE BRENGEN VOOR 1 FEBRUARI 1976 ;

- AAN DE COMMISSIE TWEE MAAL PER JAAR - UITERLIJK OP 20 JANUARI EN 20 JULI , EN VOOR DE EERSTE MAAL OP 20 APRIL 1976 - GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWEE JAAR DE PRIJZEN MEDE TE DELEN WELKE IN HET VOORAFGAANDE HALFJAAR WERDEN BEREKEND AAN HAAR KLANTEN DIE IN DUITSLAND , DENEMARKEN , IERLAND , NEDERLAND EN DE BLEU GEVESTIGD ZIJN ;

6OVERWEGENDE DAT UBC BEROEP HEEFT INGESTELD , PRIMAIR TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING VAN 17 DECEMBER 1975 EN VEROORDELING VAN DE COMMISSIE TOT BETALING VAN EEN REKENEENHEID ALS VERGOEDING VAN MORELE SCHADE , EN SUBSIDIAIR , ZO DE BESCHIKKING IN STAND WORDT GELATEN , TOT INTREKKING DAN WEL VERLAGING VAN DE BOETE ;

7DAT ZIJ TER STAVING VAN HAAR CONCLUSIES ACHT MIDDELEN AANVOERT :

1 . ZIJ BETWIST DE ANALYSE VAN DE COMMISSIE BETREFFENDE DE RELEVANTE MARKT , ZOWEL DE PRODUKTMARKT ALS DE GEOGRAFISCHE MARKT ;

2 . ZIJ ONTKENT IN DE RELEVANTE MARKT EEN MACHTSPOSITIE TE BEZITTEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ;

3 . ZIJ HOUDT DE CLAUSULE BETREFFENDE DE DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN VOOR GERECHTVAARDIGD MET HET OOG OP DE VEREISTE KWALITEIT VAN HET PRODUKT BIJ DE VERKOOP AAN DE CONSUMENT ;

4 . ZIJ TRACHT AAN DE TONEN DAT DE WEIGERING OM AAN OLESEN TE LEVEREN , GERECHTVAARDIGD WAS ;

5 . ZIJ MEENT GEEN DISCRIMINERENDE PRIJZEN TE HEBBEN TOEGEPAST ;

6 . ZIJ MEENT GEEN ONBILLIJKE PRIJZEN TE HEBBEN TOEGEPAST ;

7 . ZIJ KLAAGT OVER HET ONREGELMATIG VERLOOP VAN DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE ;

8 . ZIJ BETWIST DE OPLEGGING VAN EEN BOETE EN VERZOEKT SUBSIDIAIR OM VERLAGING ERVAN ;

8OVERWEGENDE DAT UBC NA HET BEROEP TE HEBBEN INGESTELD , BIJ AFZONDERLIJKE AKTE VAN 18 MAART 1976 KRACHTENS ARTIKEL 185 EEG-VERDRAG DE PRESIDENT VAN HET HOF IN KORT GEDING HEEFT VERZOCHT OM OPSCHORTING VAN DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 3 , SUB A EN SUB B , EERSTE STREEPJE , VAN DE BESCHIKKING TOTDAT HET HOF UITSPRAAK ZOU HEBBEN GEDAAN OP HET BEROEP TOT NIETIGVERKLARING ;

9DAT DE PRESIDENT BIJ BESCHIKKING VAN 5 APRIL 1976 PARTIJEN AKTE HEEFT VERLEEND VAN HUN VERKLARINGEN INZAKE DE CLAUSULE BETREFFENDE DE DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN EN HEEFT BEPAALD DAT :

' ' DE TENUITVOERLEGGING VAN ARTIKEL 3 , SUB A EN SUB B , EERSTE STREEPJE , VAN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 17 DECEMBER 1975 ( IV/26.699 ) TOT DE UITSPRAAK TEN GRONDE IN ZAAK 27/76 WORDT OPGESCHORT , VOOR ZOVER VERZOEKSTERS NIET REEDS UIT EIGEN BEWEGING EEN EIND HEBBEN GEMAAKT AAN DE DOOR DE COMMISSIE IN ARTIKEL 1 DIER BESCHIKKING GEWRAAKTE GEDRAGINGEN . ' ' ;

HOOFDSTUK I - HET BESTAAN VAN EEN MACHTSPOSITIE

AFDELING 1 - DE RELEVANTE MARKT

10OVERWEGENDE DAT OM VAST TE STELLEN OF UBC EEN MACHTSPOSITIE OP DE BANANENMARKT BEZIT , HET DIENSTIG IS DEZE MARKT ZOWEL MET BETREKKING TOT HET PRODUKT ALS GEOGRAFISCH TE OMSCHRIJVEN ;

11DAT BIJ DE TOETSING VAN DE CONCURRENTIEMOGELIJKHEDEN AAN ARTIKEL 86 REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE BIJZONDERE KENMERKEN VAN HET BETROKKEN PRODUKT EN VERBAND MOET WORDEN GELEGD MET EEN DUIDELIJK OMSCHREVEN GEOGRAFISCH GEBIED WAARIN HET IN DE HANDEL WORDT GEBRACHT EN WAAR DE MEDEDINGINGSSITUATIE VOLDOENDE HOMOGEEN IS OM DE INVLOED VAN DE ECONOMISCHE MACHT VAN DE BETROKKEN ONDERNEMING TE KUNNEN BEOORDELEN ;

PAR 1 . DE PRODUKTMARKT

12OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE PRODUKTMARKT , DAT VOOREERST MOET WORDEN ONDERZOCHT OF , ZOALS UBC BETOOGT , DE BANANEN TOT DE MARKT VAN VERSE VRUCHTEN BEHOREN AANGEZIEN ZIJ VOOR DE CONSUMENTEN REDELIJKERWIJZE VERVANGBAAR ZIJN DOOR ANDERE SOORTEN VERSE VRUCHTEN ZOALS APPELS , SINAASAPPELS , DRUIVEN , PERZIKEN , AARDBEIEN ENZ ., DAN WEL OF ALS RELEVANTE MARKT UITSLUITEND DE BANANENMARKT ZELF MOET WORDEN BESCHOUWD , WAARTOE DAN ZOWEL GEMERKTE ALS ONGEMERKTE BANANEN ZOUDEN BEHOREN EN DIE EEN VOLDOENDE HOMOGENE EN VAN DIE VAN ANDERE VERSE VRUCHTEN ONDERSCHEIDEN MARKT ZOU VORMEN ;

13OVERWEGENDE DAT UBC TER STAVING VAN HAAR ZIENSWIJZE BETOOGT DAT BANANEN MET ANDERE VERSE VRUCHTEN CONCURREREN OMDAT ZIJ IN DEZELFDE WINKELS , IN DEZELFDE UITSTALLINGEN EN TEGEN VERGELIJKBARE PRIJZEN WORDEN AANGEBODEN EN IN DEZELFDE BEHOEFTE VOORZIEN , NAMELIJK CONSUMPTIE NA DE MAALTIJD OF TUSSEN DE MAALTIJDEN DOOR ;

14DAT DE OVERGELEGDE STATISTISCHE GEGEVENS ZOUDEN AANTONEN DAT DE CONSUMENTEN VAN JUNI TOT SEPTEMBER , WANNEER BINNENLANDS FRUIT IN OVERVLOED OP DE MARKT KOMT , HET MINSTE GELD AAN BANANEN BESTEDEN ;

15DAT ONDERZOEKEN VAN DE VOEDSEL- EN LANDBOUWORGANISATIE FAO ( MET NAME VAN 1975 ) ZOUDEN BEVESTIGEN DAT DE BANANENPRIJZEN IN DE ZOMERMAANDEN BETREKKELIJK LAAG ZIJN EN DAT BIJ VOORBEELD DE APPELPRIJZEN EEN STATISTISCH SIGNIFICANTE INVLOED HEBBEN OP HET VERBRUIK VAN BANANEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ;

16DAT VOLGENS DIEZELFDE ONDERZOEKEN TEGEN HET EIND VAN HET JAAR , IN HET ' ' SINAASAPPELSEIZOEN ' ' , EEN LICHTE PRIJSDALING WAARNEEMBAAR IS ;

17DAT HET RUIME AANBOD VAN ANDERE VERSE VRUCHTEN IN BEPAALDE SEIZOENEN DUS NIET SLECHTS DE PRIJZEN VAN DE BANANEN ZOU BEINVLOEDEN , MAAR OOK HET VOLUME VAN DE AFZET EN BIJGEVOLG DAT VAN DE INVOER ;

18DAT UBC UIT HET VOORGAANDE DE CONCLUSIE TREKT DAT BANANEN EN ANDERE VERSE VRUCHTEN EEN ENKELE MARKT VORMEN EN DAT DE BEOORDELING VAN HAAR GEDRAG , MET HET OOG OP DE EVENTUELE TOEPASSING VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , IN DAT KADER HAD MOETEN PLAATSVINDEN ;

19OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE COMMISSIE DE VRAAG NAAR BANANEN LOS STAAT VAN DIE NAAR ANDERE VERSE VRUCHTEN , INZONDERHEID OMDAT DE BANAAN EEN BELANGRIJK ELEMENT IS VAN DE VOEDING VAN BEPAALDE BEVOLKINGSGROEPEN ;

20DAT DE BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE BANAAN EEN ROL ZOUDEN SPELEN BIJ DE BESLISSING VAN DE CONSUMENT EN DEZE ERVAN WEERHOUDEN ZE GEHEEL OF GROTENDEELS DOOR ANDERE VRUCHTEN TE VERVANGEN ;

21DAT DE COMMISSIE UIT DE DOOR UBC AANGEHAALDE MARKTONDERZOEKEN CONCLUDEERT DAT DE PRIJZEN EN DE BESCHIKBARE HOEVEELHEDEN VAN ANDERE VRUCHTEN SLECHTS EEN ZEER GERINGE INVLOED UITOEFENEN OP DE PRIJZEN EN HET AANBOD VAN BANANEN IN DE RELEVANTE MARKT , EN DAT DIE INVLOED IN DE TIJD VEEL TE BEPERKT IS , VEEL TE ZWAK EN VEEL TE WEINIG ALGEMEEN OM DAARUIT TE KUNNEN CONCLUDEREN DAT DE ANDERE VRUCHTEN ALS SUBSTITUTIEPRODUKTEN DEEL ZOUDEN UITMAKEN VAN DEZELFDE MARKT ALS DE BANANEN ;

22OVERWEGENDE DAT DE BANAAN , OM ALS PRODUKT VAN EEN VOLDOENDE GEDIFFERENTIEERDE MARKT TE KUNNEN GELDEN , ZICH OP GROND VAN HAAR BIJZONDERE KWALITEITEN DERMATE DUIDELIJK VAN ANDERE VERSE VRUCHTEN MOET ONDERSCHEIDEN , DAT VERVANGING DOOR DIE ANDERE VRUCHTEN SLECHTS IN BEPERKTE MATE MOGELIJK IS EN DE CONCURRENTIE ERVAN NAUWELIJKS BEMERKBAAR ;

23OVERWEGENDE DAT HET RIJPEN VAN BANANEN HET GEHELE JAAR DOOR EN ONGEACHT HET SEIZOEN PLAATSVINDT ;

24DAT DE PRODUKTIE HET GEHELE JAAR GROTER IS DAN DE VRAAG EN HIERAAN TE ALLEN TIJDE KAN VOLDOEN ;

25DAT DEZE KARAKTERISTIEK DE BANAAN HET VOORDEEL GEEFT DAT DE PRODUKTIE EN COMMERCIALISATIE ERVAN KAN WORDEN AANGEPAST AAN HET BEKENDE EN BEREKENBARE , PER SEIZOEN WISSELENDE AANBOD VAN ANDERE VERSE VRUCHTEN ;

26DAT ER ZICH GEEN ONVERMIJDELIJKE SUBSTITUTIE IN BEPAALDE SEIZOENEN VOORDOET , OMDAT DE CONSUMENT HET HELE JAAR DOOR BANANEN KAN KOPEN ;

27DAT WEGENS DIT TE ALLEN TIJDE VOLDOENDE AANBOD , BIJ DE VRAAG OF DE BANAAN DOOR ANDERE VERSE VRUCHTEN KAN WORDEN VERVANGEN EN IN HOEVERRE ZIJ MET DIE ANDERE VRUCHTEN CONCURREERT , DE SITUATIE GEDURENDE HET GEHELE JAAR IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN ;

28DAT BLIJKENS DE BIJ HET DOSSIER GEVOEGDE STUDIES DE BANANENMARKT EVENMIN EEN SIGNIFICANTE KRUISLINGSE ELASTICITEIT OP LANGE TERMIJN VERTOONT ALS - ZOALS GEZEGD - EEN SEIZOENGEBONDEN VERVANGBAARHEID IN HET ALGEMEEN TUSSEN BANANEN EN SEIZOENVRUCHTEN , DAAR DEZE ZICH ENKEL VOORDOET BIJ BANANEN EN TWEE SOORTEN VRUCHTEN ( PERZIKEN EN TAFELDRUIVEN ) IN EEN VAN DE LANDEN ( DUITSLAND ) VAN DE RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKT ;

29DAT WAT DE TWEE VRUCHTEN BETREFT DIE HET GEHELE JAAR DOOR BESCHIKBAAR ZIJN ( SINAASAPPELS EN APPELS ), ZICH BIJ DE EERSTE GEEN VERVANGING VOORDOET EN BIJ DE TWEEDE SLECHTS EEN GERINGE SUBSTITUEERBAARHEID BESTAAT ;

30DAT DEZE BEPERKTE SUBSTITUEERBAARHEID HET GEVOLG IS VAN DE BIJZONDERE EIGENSCHAPPEN VAN DE BANAAN EN VAN ALLE FACTOREN DIE DE KEUZE VAN DE CONSUMENT BEINVLOEDEN ;

31DAT DE BANAAN DOOR HAAR UITERLIJK , SMAAK EN ZACHTHEID ALSMEDE DOORDAT ZIJ GEEN PITTEN BEVAT , GEMAKKELIJK HANDELBAAR IS EN IN GELIJKMATIGE HOEVEELHEDEN WORDT GEPRODUCEERD , KAN VOORZIEN IN DE CONSTANTE BEHOEFTEN VAN EEN GROTE BEVOLKINGSGROEP BESTAANDE UIT KINDEREN , OUDEREN EN ZIEKEN ;

32DAT WAT DE PRIJZEN BETREFT , DOOR TWEE FAO-ONDERZOEKEN IS AANGETOOND DAT DE BANANENPRIJS ENKEL IN DE ZOMERMAANDEN , EN VOORNAMELIJK IN JULI , MET MAXIMAAL 20 % DAALT ONDER INVLOED VAN DE DAN LAGE PRIJZEN VAN ANDERE VRUCHTEN , NAMELIJK PERZIKEN EN TAFELDRUIVEN ;

33DAT WELISWAAR DE BANAAN IN DIE MAANDEN EN GEDURENDE ENKELE WEKEN AAN HET EIND VAN HET JAAR ONTEGENZEGLIJK DE CONCURRENTIE VAN ANDERE VRUCHTEN ONDERVINDT , DOCH DE OMSTANDIGHEID DAT HET VOLUME VAN DE INVOER EN HET AANBOD IN DE RELEVANTE GEOGRAFISCHE MARKT GEMAKKELIJK KAN WORDEN BIJGESTELD , MAAKT DAT DIE CONCURRENTIE UITERST ZWAK IS EN DE BANANENPRIJS ZICH ZONDER GROTE PROBLEMEN AAN DIE SITUATIE VAN OVERVLOED LAAT AANPASSEN ;

34DAT BLIJKENS HET VOORGAANDE EEN GROTE GROEP VAN CONSUMENTEN MET EEN BLIJVENDE BEHOEFTE AAN BANANEN ZICH DOOR HET FEIT DAT ANDERE VERSE VRUCHTEN OP DE MARKT VERSCHIJNEN , NIET IN BELANGRIJKE OF ZELFS MAAR MERKBARE MATE ERVAN LAAT WEERHOUDEN BANANEN TE KOPEN , EN OOK DE SEIZOENSPIEKEN SLECHTS EEN VRIJ KORTSTONDIGE EN , WAT DE SUBSTITUEERBAARHEID BETREFT , ZEER BEPERKTE INVLOED HEBBEN ;

35DAT HIERUIT VOLGT DAT DE BANANENMARKT EEN MARKT IS DIE ZICH VOLDOENDE ONDERSCHEIDT VAN DIE VAN ANDERE VERSE VRUCHTEN ;

PAR 2 . DE GEOGRAFISCHE MARKT

36OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE HET GEBIED BESTAANDE UIT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , DENEMARKEN , NEDERLAND EN DE BLEU , BESCHOUWT ALS DE GEOGRAFISCHE MARKT WAAR MOET WORDEN ONDERZOCHT OF UBC ER EEN DAADWERKELIJKE CONCURRENTIE KAN VERHINDEREN ;

37DAT VOLGENS DE COMMISSIE DE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN IN DIT DEEL VAN DE GEMEENSCHAP DE BANANENIMPORTEURS/DISTRIBUTEURS IN STAAT STELLEN HUN PRODUKTEN NORMAAL IN DE HANDEL TE BRENGEN , ZONDER DAT ER VOOR UBC BELANGRIJKE ECONOMISCHE HINDERPALEN BESTAAN VERGELEKEN MET ANDERE IMPORTEURS / DISTRIBUTEURS ;

38DAT DAARENTEGEN DE ANDERE LID-STATEN VAN DE GEMEENSCHAP ( FRANKRIJK , ITALIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK ) ONDANKS HET FEIT DAT UBC DAAR IN BELANGRIJKE MATE AANWEZIG IS , BUITEN DE GEOGRAFISCHE OMSCHRIJVING VAN DE MARKT DIENEN TE VALLEN , ZULKS VANWEGE DE IN DIE STATEN GELDENDE INVOERREGELINGEN MET DE DAARUIT VOORTVLOEIENDE BIJZONDERE SITUATIES MET BETREKKING TOT DE COMMERCIALISATIEVOORWAARDEN EN DE KENMERKEN VAN DE ALDAAR VERKOCHTE BANANEN ;

39OVERWEGENDE DAT VOLGENS UBC DE GEOGRAFISCHE MARKT WAAROP DE ECONOMISCHE EN COMMERCIELE MACHT VAN EEN ONDERNEMING WORDT BEOORDEELD , ENKEL GEBIEDEN MET HOMOGENE CONCURRENTIEVOORWAARDEN MAG OMVATTEN ;

40DAT WELISWAAR DE COMMISSIE FRANKRIJK , ITALIE EN HET VERENIGD KONINKRIJK TERECHT NIET TOT DIE MARKT REKENT , DOCH NIETTEMIN ZOU HEBBEN VERZUIMD DE VERSCHILLEN IN DE CONCURRENTIEVOORWAARDEN IN DE ANDERE LID-STATEN IN AANMERKING TE NEMEN , WELKE VERSCHILLEN HAAR MET BETREKKING TOT DEZE LANDEN TOT DEZELFDE CONCLUSIE HADDEN MOETEN BRENGEN ALS BIJ DE EERDER GENOEMDE DRIE ;

41DAT IMMERS IN DE BETROKKEN LID-STATEN DRIE WEZENLIJK VERSCHILLENDE INVOERREGIMES VAN TOEPASSING ZIJN : IN DUITSLAND EEN NUL-TARIEF VOOR EEN BANANENCONTINGENT DAT DE BEHOEFTEN VAN DIT LAND NAGENOEG DEKT , IN IERLAND EN DENEMARKEN EEN OVERGANGSTARIEF , EN IN DE BENELUX HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENTARIEF VAN 20 % ;

42DAT DE COMMISSIE EVENMIN OOG ZOU HEBBEN GEHAD VOOR DE GEWOONTEN VAN DE CONSUMENTEN IN ELKE LID-STAAT ( HET JAARVERBRUIK VAN VERS FRUIT PER HOOFD VAN DE BEVOLKING IS IN DUITSLAND 2,5 MAAL ZO GROOT ALS IN IERLAND EN TWEE MAAL ZO GROOT ALS IN DENEMARKEN ), VOOR DE VERSCHILLENDE HANDELSSTRUCTUUR EN CONCENTRATIEGRAAD EN VOOR MONETAIRE VERSCHILLEN ;

43DAT UBC UIT AL DEZE FACTOREN DE CONCLUSIE TREKT DAT DE GEOGRAFISCHE MARKT WAAROP DE COMMISSIE DOELT , GEBIEDEN OMVAT MET ZULKE UITEENLOPENDE MEDEDINGINGSSITUATIES , DAT ZIJ NIET ALS EEN ENKELE MARKT KUNNEN WORDEN BESCHOUWD ;

44OVERWEGENDE DAT DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 86 OP EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE ONDER MEER EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING ONDERSTELT VAN HET WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , WAAR DIE ONDERNEMING EVENTUEEL IN STAAT IS OP ONRECHTMATIGE WIJZE EEN DAADWERKELIJKE MEDEDINGING TE VERHINDEREN , EN WAAR DE OBJECTIEVE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN VOOR HET BETROKKEN PRODUKT VOOR ALLE HANDELAREN GELIJK MOETEN ZIJN ;

45DAT DE GEMEENSCHAP GEEN GEMEENSCHAPPELIJKE MARKTORDENING IN DE SECTOR BANANEN HEEFT INGESTELD ;

46DAT DIENTENGEVOLGE DE INVOERREGELINGEN VAN DE VERSCHILLENDE LANDEN GROTE VERSCHILLEN VERTONEN DIE EEN UITVLOEISEL ZIJN VAN DE EIGEN HANDELSPOLITIEK VAN ELK DIER LID-STATEN ;

47DAT BIJ VOORBEELD DE DOORSTROMING OP DE FRANSE MARKT DOOR DE NATIONALE ORDENING WORDT GEBLOKKEERD , ENERZIJDS DOOR EEN BIJZONDERE INVOERREGELING EN ANDERZIJDS DOOR EEN VAN OVERHEIDSWEGE GECONTROLEERDE KLEINHANDELSPRIJS ;

48DAT , NOG AFGEZIEN VAN EEN JAARLIJKS VASTGESTELDE RICHTPRIJS ( ' ' PRIX OBJECTIF ' ' ) EN VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE VERPAKKING , KWALITEITSKLASSEN EN MINIMUM KWALITEIT , DEZE MARKT BOVENDIEN VOOR 2/3 IS GERESERVEERD VOOR DE PRODUKTIE VAN DE OVERZEESE DEPARTEMENTEN EN VOOR 1/3 VOOR DIE VAN BEPAALDE LANDEN ( IVOORKUST , MADAGASCAR , KAMEROEN ) WAARVAN DE BANANEN OP GROND VAN PREFERENTIES VRIJ VAN RECHTEN KUNNEN WORDEN INGEVOERD , TERWIJL HET BEHEER VAN DIT STELSEL IS OPGEDRAGEN AAN HET ' ' COMITE INTERPROFESSIONNEL BANANIER ' ' ( CIB );

49DAT OP DE MARKT VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EEN STELSEL VAN ' ' COMMONWEALTH PREFERENCES ' ' BESTAAT , DAT MET NAME WORDT GEKENMERKT DOOR HET HANDHAVEN VAN EEN PRODUKTIENIVEAU DAT GUNSTIG IS VOOR DE TOT HET GEMENEBEST BEHORENDE ONTWIKKELINGSLANDEN , EN DOOR EEN AAN DE PRODUCENTENVERENIGINGEN BETAALDE PRIJS DIE RECHTSTREEKS AAN DE VERKOOPPRIJS VAN GROENE BANANEN IN HET VERENIGD KONINKRIJK IS GEKOPPELD ;

50DAT OP DE ITALIAANSE MARKT , NA DE AFSCHAFFING IN 1965 VAN HET STAATSHANDELSMONOPOLIE VOOR BANANEN , EEN NATIONAAL CONTINGENTERINGSSTELSEL IS INGEVOERD , WAARBIJ HET MINISTERIE VAN KOOPVAARDIJ EN HET NATIONAAL DEVIEZENBUREAU TOEZICHT HOUDEN OP DE INVOER EN OP DE CHARTEROVEREENKOMSTEN MET BETREKKING TOT BUITENLANDSE BANANENSCHEPEN ;

51DAT TEN GEVOLGE VAN DEZE NATIONALE ORDENINGEN DE BANANEN VAN UBC OP DIE MARKTEN NIET OP VOET VAN GELIJKHEID KUNNEN CONCURREREN MET DE ANDERE ALDAAR VERKOCHTE BANANEN , DIE ONDER PREFERENTIELE REGELINGEN VALLEN , ZODAT DIE DRIE NATIONALE MARKTEN DOOR DE COMMISSIE TERECHT NIET TOT DE IN AANMERKING TE NEMEN GEOGRAFISCHE MARKT ZIJN GEREKEND ;

52DAT DAARENTEGEN DE ZES OVERIGE LID-STATEN ONDANKS DE VERSCHILLENDE TARIEFBEPALINGEN EN DE UITEENLOPENDE , DOCH NIET DISCRIMINATOIRE VERVOERSKOSTEN VOLKOMEN VRIJE MARKTEN VORMEN , WAAR DE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN VOOR EENIEDER GELIJK ZIJN ;

53DAT DEZE ZES STATEN , VOOR WAT DE MOGELIJKHEID VAN VRIJE CONCURRENTIE BETREFT , VOLDOENDE HOMOGEEN ZIJN OM ALS EEN GEHEEL TE WORDEN BESCHOUWD ;

54DAT UBC DE COMMERCIALISATIE VAN HAAR PRODUKTEN ORGANISEERT VANUIT HAAR VESTIGING TE ROTTERDAM ( UBCBV ), DIE MET HET OOG DAAROP DE ENIGE CENTRALE IS VOOR HEEL DAT GEDEELTE VAN DE GEMEENSCHAP ;

55DAT DE VERVOERSKOSTEN GEEN WERKELIJKE BELEMMERING VORMEN VOOR HET DISTRIBUTIEBELEID VAN UBC , DAT ERIN BESTAAT IN DE BEIDE LOSSINGSHAVENS ROTTERDAM EN BREMERHAVEN FOR TE VERKOPEN ;

56DAT DEZE FACTOREN TOT GEVOLG HEBBEN DAT DE RELEVANTE MARKT EEN EENHEID VORMT ;

57DAT UIT DIT ALLES VOLGT DAT DE GEOGRAFISCHE MARKT , ZOALS DEZE DOOR DE COMMISSIE IS OMSCHREVEN EN DIE EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT IS , MOET WORDEN BESCHOUWD ALS DE RELEVANTE MARKT BIJ DE BEOORDELING VAN EEN EVENTUELE MACHTSPOSITIE VAN UBC ;

AFDELING 2 - UBC ' S POSITIE OP DE RELEVANTE MARKT

58OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE UBC EEN MACHTSPOSITIE OP DE RELEVANTE MARKT TOESCHRIJFT , ZULKS OP GROND VAN EEN AANTAL FACTOREN DIE DOOR HUN ONDERLINGE WISSELWERKING UBC EEN ONBETWISTBARE VOORSPRONG OP AL HAAR CONCURRENTEN ZOUDEN GEVEN : HAAR MARKTAANDEEL VERGELEKEN MET DAT VAN HAAR CONCURRENTEN , HET GROTE AANTAL VERSCHILLENDE BEVOORRADINGSBRONNEN , DE CONSTANTE KWALITEIT VAN HAAR PRODUKT , DE ORGANISATIE VAN DE PRODUKTIE EN HET TRANSPORT , HAAR COMMERCIALISATIESYSTEEM EN RECLAMECAMPAGNES , DE DIVERSIFICATIE VAN HAAR ACTIVITEITEN EN TEN SLOTTE HAAR VERTICALE INTEGRATIE ;

59DAT MET HET OOG OP AL DEZE FACTOREN DE COMMISSIE VAN MENING IS DAT UBC EEN ONDERNEMING IS IN EEN MACHTSPOSITIE , MET EEN GLOBALE ONAFHANKELIJKHEID BIJ HET BEPALEN VAN HAAR MARKTBELEID EN IN STAAT OM IN BELANGRIJKE MATE EEN DAADWERKELIJKE MEDEDINGING TE VERHINDEREN VAN CONCURRENTEN DIE ZICH DEZELFDE VOORDELEN EVENTUEEL EERST NA LANGDURIGE GROTE INSPANNINGEN ZOUDEN KUNNEN VERSCHAFFEN - EEN VOORUITZICHT DAT , VOORAL NU POGINGEN DAARTOE REEDS HERHAALDELIJK HEBBEN GEFAALD , HEN WEINIG STIMULEERT DIE WEG IN TE SLAAN ;

60OVERWEGENDE DAT UBC DEZE CONCLUSIE BETWIST EN STELT DAT ZIJ OP EEN ONBEWEZEN BEWERING BERUST ;

61DAT ZIJ VERKLAART OP HET GEBIED VAN PRIJZEN , KWALITEIT EN DIENSTVERLENING EERLIJK TE CONCURREREN ;

62DAT VOLGENS UBC EEN OBJECTIEVE BEOORDELING VAN HAAR MARKTAANDEEL , DE BEVOORRADINGSMOGELIJKHEDEN , DE ' ' AGRESSIEVE ' ' CONCURRENTIE VAN DE ANDERE ONDERNEMINGEN , HUN MIDDELEN , METHODEN EN INTEGRATIENIVEAU , DE BETREKKELIJKE VRIJHEID VAN DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS , HET DOORDRINGEN VAN NIEUWE CONCURRENTEN OP DE MARKT , DE STERKTE EN DE GROOTTE VAN BEPAALDE AFNEMERS , DE LAGE EN NOG VOORTDUREND DALENDE BANANENPRIJZEN , DE VERLIEZEN DIE ZIJ DE LAATSTE VIJF JAAR HEEFT GELEDEN , BIJ EEN JUISTE ANALYSE TOT DE CONCLUSIE ZOU MOETEN LEIDEN DAT ZIJ NOCH IN HAAR STRUCTUUR NOCH IN HAAR GEDRAGINGEN DE KENMERKEN VERTOONT VAN EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE IN DE RELEVANTE MARKT ;

63OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 86 DE UITWERKING IS VAN DE ALGEMENE DOELSTELLING WAARVAN DE VERWEZENLIJKING BIJ ARTIKEL 3 , SUB F , EEG-VERDRAG AAN DE GEMEENSCHAP IS OPGEDRAGEN : DE INVOERING VAN EEN REGIME WAARDOOR WORDT GEWAARBORGD DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NIET WORDT VERVALST ;

64DAT DIT ARTIKEL DE ONDERNEMINGEN VERBIEDT MISBRUIK TE MAKEN VAN EEN MACHTSPOSITIE IN EEN WEZENLIJK DEEL VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , VOOR ZOVER DAARDOOR DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED ;

65DAT DE IN DIT ARTIKEL BEDOELDE MACHTSPOSITIE BETREKKING HEEFT OP EEN ECONOMISCHE MACHTSPOSITIE VAN EEN ONDERNEMING , DIE DEZE IN STAAT STELT DE INSTANDHOUDING VAN EEN DAADWERKELIJKE MEDEDINGING IN DE RELEVANTE MARKT TE VERHINDEREN DOORDAT ZIJ STERK GENOEG IS ZICH IN BELANGRIJKE MATE ONAFHANKELIJK VAN HAAR CONCURRENTEN , AFNEMERS EN UITEINDELIJK DE CONSUMENTEN TE GEDRAGEN ;

66DAT IN HET ALGEMEEN EEN MACHTSPOSITIE ONTSTAAT DOOR DE COMBINATIE VAN VERSCHEIDENE FACTOREN , DIE ELK AFZONDERLIJK NIET PER SE BESLISSEND BEHOEVEN TE ZIJN ;

67OVERWEGENDE DAT HET ONDERZOEK VAN DE VRAAG OF UBC HET KARAKTER HEEFT VAN EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE IN DE RELEVANTE MARKT , ZICH ALLEREERST DIENT BEZIG TE HOUDEN MET DE STRUCTUUR VAN DIE MARKT EN VERVOLGENS MET DE DAAR HEERSENDE CONCURRENTIEVERHOUDINGEN ;

68DAT HET DAARBIJ NUTTIG KAN ZIJN ZONODIG FEITEN IN AANMERKING TE NEMEN WAARVAN IS GESTELD DAT ZIJ MISBRUIKEN ZIJN ; ZONDER DEZE EVENWEL NOODZAKELIJKERWIJZE ALS ZODANIG TE MOETEN KWALIFICEREN ;

PAR 1 . DE STRUCTUUR VAN UBC

69OVERWEGENDE DAT ACHTEREENVOLGENS MOETEN WORDEN ONDERZOCHT DE MIDDELEN EN METHODEN VAN UBC BIJ DE PRODUKTIE , HET VERPAKKEN , HET VERVOER , DE VERKOOP EN DE PRESENTATIE VAN HAAR PRODUKT ;

70DAT UBC EEN ONDERNEMING IS MET EEN ZEER VER DOORGEVOERDE VERTICALE INTEGRATIE ;

71DAT DEZE INTEGRATIE TOT UITING KOMT IN ELKE HANDELSFASE , VAN DE PLANTAGE TOT DE BELADING VAN DE WAGONS OF DE VRACHTWAGENS IN DE LOSSINGSHAVENS , EN DAT UBC OOK DAARNA MIDDELS EEN UITGEBREID NET VAN AGENTEN NOG TOEZICHT HOUDT OP HET RIJPEN EN DE VERKOOPPRIJZEN BIJ DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS EN DE GROOTHANDELAARS ;

72OVERWEGENDE DAT WAT HET PRODUKTIESTADIUM BETREFT , UBC EIGENAAR IS VAN UITGESTREKTE PLANTAGES IN CENTRAAL- EN ZUID-AMERIKA ;

73DAT WANNEER HAAR EIGEN PRODUKTIE NIET TOEREIKEND IS , UBC ZICH ZONDER PROBLEMEN BIJ ONAFHANKELIJKE PLANTERS KAN BEVOORRADEN , AANGEZIEN VASTSTAAT DAT , BUITENGEWONE OMSTANDIGHEDEN DAARGELATEN , DE PRODUKTIE STEEDS EEN OVERSCHOT VERTOONT ;

74DAT TAL VAN ZELFSTANDIGE PRODUCENTEN BOVENDIEN AAN UBC ZIJN GEBONDEN DOOR TEELTCONTRACTEN EN ERTOE ZIJN OVERGEGAAN DE HEN DOOR UBC GEADVISEERDE BANANENVARIETEITEN TE TELEN ;

75DAT HET RISICO VAN BEVOORRADINGSTEKORTEN TEN GEVOLGE VAN NATUURRAMPEN STERK IS VERMINDERD DOOR DE GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE PLANTAGES EN DE KEUZE VAN VARIETEITEN DIE WEINIG GEVOELIG ZIJN VOOR ZIEKTEN ;

76DAT DIT DUIDELIJK IS GEBLEKEN UIT DE WIJZE WAAROP UBC DE GEVOLGEN VAN DE WERVELSTORM ' ' FIFI ' ' IN 1974 HEEFT KUNNEN OPVANGEN ;

77DAT IN HET STADIUM VAN DE PRODUKTIE UBC ER DUS ZEKER VAN IS VOLLEDIG AAN DE VRAAG TE KUNNEN VOLDOEN ;

78OVERWEGENDE DAT WAT HET STADIUM VAN HET VERPAKKEN EN DE PRESENTATIE BETREFT , UBC TER PLAATSE BESCHIKT OVER FABRIEKEN , ARBEIDSKRACHTEN , INSTALLATIES EN MATERIAAL , ZODAT ZIJ ZELF DE BEHANDELING VAN HET PRODUKT KAN VERZORGEN ;

79DAT DE BANANEN MET EIGEN MIDDELEN , WAARONDER SPOORWEGEN , VAN DE PLAATS VAN PRODUKTIE NAAR DE VERSCHEPINGSHAVENS WORDEN VERVOERD ;

80OVERWEGENDE DAT WAT HET VERVOER OVERZEE BETREFT , IS ERKEND DAT UBC ALS ENIGE ONDERNEMING VAN HAAR SOORT IN STAAT IS TWEEDERDE VAN HAAR EXPORT MET EIGEN BANANENSCHEPEN TE VERVOEREN ;

81DAT UBC ER DUS ZEKER VAN IS REGELMATIG , ZONDER RISICO VOOR STILLIGGEN VAN HAAR EIGEN SCHEPEN EN ONGEACHT DE MARKTOMSTANDIGHEDEN , TWEEDERDE VAN HAAR GEMIDDELD VERKOOPVOLUME TE KUNNEN TRANSPORTEREN , EN ALS ENIGE VOOR DRIE REGELMATIGE AANKOMSTEN IN EUROPA KAN ZORGEN , HETGEEN EEN WAARBORG VORMT VOOR HAAR COMMERCIELE STABILITEIT EN WELVAREN ;

82OVERWEGENDE DAT UBC , WAT HAAR TECHNISCHE KENNIS BETREFT , ER DANKZIJ VOORTDUREND ONDERZOEK IN SLAAGT DE PRODUKTIVITEIT EN DE OPBRENGST VAN HAAR PLANTAGES STEEDS WEER TE VERGROTEN DOOR VERBETERING VAN DE BODEM EN HET ONTWATERINGSSYSTEEM EN DOOR EEN DOELTREFFENDE BESTRIJDING VAN PLANTENZIEKTEN ;

83DAT ZIJ NIEUWE RIJPINGSMETHODEN HEEFT ONTWIKKELD WAAROMTRENT DE RIJPERS / DISTRIBUTEURS VAN CHIQUITA-BANANEN DOOR UBC ' S TECHNICI WORDEN GEINSTRUEERD ;

84DAT OOK DEZE FACTOR VAN BELANG IS BIJ DE BEOORDELING VAN UBC ' S POSITIE , DAAR DE CONCURRERENDE ONDERNEMINGEN NIET IN STAAT ZIJN ONDERZOEKACTIVITEITEN OP VERGELIJKBARE SCHAAL TE ONTPLOOIEN EN IN DIT OPZICHT EEN ACHTERSTAND HEBBEN TEN OPZICHTE VAN UBC ;

85OVERWEGENDE DAT WAT DE AFWERKING VAN HET PRODUKT EN DE KWALITEITSCONTROLE BETREFT , WORDT ERKEND DAT UBC NIET SLECHTS TOEZICHT UITOEFENT BIJ DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS DIE HAAR RECHTSTREEKSE AFNEMERS ZIJN , MAAR OOK BIJ DEGENEN DIE VOOR REKENING VAN HAAR GROTE KLANTEN , ZOALS DE SCIPIO- GROEP , WERKEN ;

86DAT OOK ALS HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN ENKEL BEDOELD ZOU ZIJN OM EEN STRENGE KWALITEITSCONTROLE MOGELIJK TE MAKEN , HET UBC IN FEITE DE ABSOLUTE CONTROLE VERSCHAFT OVER DE GEHELE HANDEL IN HAAR PRODUKT ZOLANG DIT ZICH NOG IN DE GROOTHANDELSFASE BEVINDT , DAT WIL ZEGGEN TOT HET BEGIN VAN HET RIJPINGSPROCES , DAT EEN SNELLE VERKOOP ONVERMIJDELIJK MAAKT ;

87DAT DEZE ALGEMENE CONTROLE OP DE KWALITEIT VAN EEN HOMOGEEN PRODUKT EEN DOELTREFFENDE RECLAME VOOR HET MERK MOGELIJK MAAKT ;

88OVERWEGENDE DAT UBC HAAR ALGEMENE POLITIEK IN DE RELEVANTE MARKT SINDS 1967 OP DE KWALITEIT VAN HAAR BANANEN VAN HET MERK CHIQUITA HEEFT GEBASEERD ;

89DAT DIE POLITIEK UBC STELLIG DE CONTROLE VERSCHAFT OP DE VERWERKING VAN HET PRODUKT TOT VOOR CONSUMPTIE GESCHIKTE BANANEN , OP EEN TIJDSTIP WAAROP DAT PRODUKT VOOR HET GROOTSTE DEEL NIET MEER HAAR EIGENDOM IS ;

90DAT DIE POLITIEK IS GEBASEERD OP EEN GRONDIGE REORGANISATIE VAN DE PRODUKTIE , HET VERPAKKEN , HET VERVOER , HET RIJPEN ( NIEUWE INSTALLATIES MET VENTILATIE- EN KOELAPPARATUUR ) EN DE COMMERCIALISATIE ( EEN NETWERK VAN AGENTEN );

91DAT UBC HAAR PRODUKT HEEFT WETEN TE INDIVIDUALISEREN DOOR HERHAALDE OMVANGRIJKE RECLAME- EN VERKOOPBEVORDERINGSCAMPAGNES DIE BIJ DE CONSUMENT EEN VOORKEUR VOOR DAT PRODUKT HEBBEN AANGEKWEEKT , ZULKS ONDANKS HET PRIJSVERSCHIL VAN 30-40 % TUSSEN GEMERKTE EN ONGEMERKTE BANANEN EN VAN 7 TOT 10 % TUSSEN CHIQUITA-BANANEN EN BANANEN VAN ANDERE MERKEN ;

92DAT ZIJ ALS EERSTE DE MOGELIJKHEDEN DIE HET ETIKETTEREN IN DE TROPEN VOOR RECLAME OP GROTE SCHAAL BIEDT , TEN VOLLE HEEFT AANGEGREPEN HETGEEN , ZOALS UBC ZELF ZEGT , ' ' EEN OMWENTELING IN DE COMMERCIELE EXPLOITATIE VAN DE BANAAN HEEFT TEWEEG GEBRACHT ' ' ( BIJLAGE II A BIJ HET BEROEPSCHRIFT , BLZ . 10 );

93DAT ZIJ DUS EEN BEVOORRECHTE POSITIE HEEFT VERWORVEN DOOR CHIQUITA TOT HET EERSTE BANANENMERK TER WERELD TE MAKEN , MET HET GEVOLG DAT EEN DISTRIBUTEUR HET ZICH NIET KAN PERMITTEREN HET MERK CHIQUITA NIET AAN DE CONSUMENT AAN TE BIEDEN ;

94OVERWEGENDE DAT IN HET STADIUM VAN DE VERKOOP DEZE PRODUKTDIFFERENTIATIE , DIE DOOR DE CONSTANTE KWALITEIT VAN DE VAN DIT MERK VOORZIENE BANANEN WORDT GERECHTVAARDIGD , UBC EEN VASTE KLANTENKRING VERZEKERT , HETGEEN DE BASIS VORMT VAN HAAR ECONOMISCHE MACHT ;

95DAT HET FEIT DAT HAAR VERKOOPNETTEN SLECHTS EEN BEPERKT AANTAL AFNEMERS OMVATTEN - GROTE GROEPEN EN DISTRIBUTEURS/RIJPERS - , EEN EENVOUDIGER VERKOOPBELEID EN BESPARINGEN DOOR SCHAALVERGROTING MOGELIJK MAAKT ;

96DAT UBC DOOR HAAR BEVOORRADINGSBELEID - EEN , ONDANKS DE OVERPRODUKTIE , KRAPPE EN VAAK ONVOLLEDIGE UITVOERING VAN DE BESTELLINGEN VAN CHIQUITA-BANANEN - IN HET VERKOOPSTADIUM EEN STERKE POSITIE INNEEMT ;

PAR 2 . DE MEDEDINGINGSSITUATIE

97OVERWEGENDE DAT UBC DE GROOTSTE BANANENGROEP IS , DIE IN 1974 35 % VAN DE BANANENEXPORT OP DE WERELDMARKT VOOR HAAR REKENING NAM ;

98DAT EVENWEL IN CASU ENKEL REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET HAAR ACTIVITEITEN IN DE RELEVANTE MARKT ;

99OVERWEGENDE DAT WAT DEZE MARKT BETREFT , PARTIJEN VERDEELD ZIJN TEN AANZIEN VAN DE GROOTTE VAN UBC ' S MARKTAANDEEL IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN VAN HAAR GLOBAAL MARKTAANDEEL IN DE GEHELE RELEVANTE MARKT ;

100OVERWEGENDE IN DE EERSTE PLAATS , DAT UBC VAN HAAR GLOBAAL AANDEEL IN DE GEHELE RELEVANTE MARKT AFTREKT HET PERCENTAGE VAN DE SCIPIO-GROEP , DIE HAAR BANANEN FOB IN CENTRAAL-AMERIKA KOOPT ;

101OVERWEGENDE EVENWEL DAT DIT PERCENTAGE TOT UBC ' S MARKTAANDEEL MOET WORDEN GEREKEND , AANGEZIEN SCIPIO NAGENOEG UITSLUITEND CHIQUITA-BANANEN RIJPT - WAARVAN HET VERVOER NAAR EUROPA DOOR DE VENNOOTSCHAP SVEN SALEN WORDT GECOORDINEERD - EN ZICH ONDERWERPT AAN DE TECHNISCHE CONTROLE VAN UBC , DAT ER TUSSEN DE TWEE GROEPEN LEVERINGS- EN PRIJSOVEREENKOMSTEN BESTAAN , DAT SCIPIO ZICH HOUDT AAN HET VERBOD OM CHIQUITA-BANANEN IN GROENE STAAT DOOR TE VERKOPEN EN IN EEN PERIODE VAN 30 JAAR NOOIT HEEFT GEPROBEERD ZICH ONAFHANKELIJK VAN UBC OP TE STELLEN ;

102DAT ER TUSSEN SCIPIO EN UBC WERKOVEREENKOMSTEN BESTAAN , DAT ZIJ GEMEENSCHAPPELIJKE PRIJZENACTIES VOEREN EN SAMENWERKEN BIJ DE INRICHTING VAN VERKOOPPUNTEN EN BIJ RECLAMECAMPAGNES ;

103DAT BOVENDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT DE DOOR SCIPIO TOEGEPASTE VERKOOPPRIJZEN DEZELFDE ZIJN ALS DIE VAN DE ANDERE RIJPERS WELKE DOOR UBC WORDEN BEVOORRAAD ;

104DAT UBC EN SCIPIO DUS NIET MET ELKAAR CONCURREREN ;

105OVERWEGENDE IN DE TWEEDE PLAATS DAT HET DOOR DE COMMISSIE GESCHATTE MARKTAANDEEL VAN UBC 45 % BEDRAAGT ;

106DAT ECHTER VOLGENS UBC DIT AANDEEL IN 1975 TOT 41 % ZOU ZIJN GESLONKEN ;

107OVERWEGENDE DAT EEN ONDERNEMER ENKEL EEN MACHTSPOSITIE OP EEN BEPAALDE PRODUKTMARKT KAN BEZITTEN INDIEN HIJ ERIN IS GESLAAGD EEN NIET ONBELANGRIJK DEEL VAN DIE MARKT TE VEROVEREN ;

108OVERWEGENDE DAT , ZONDER TE TREDEN IN EEN DISCUSSIE OVER PERCENTAGES , DIE UITERAARD BIJ BENADERING ZIJN VASTGESTELD , ALS VASTSTAAND KAN WORDEN AANGENOMEN DAT HET AANDEEL VAN UBC IN DE RELEVANTE MARKT IN ELK GEVAL GROTER IS DAN 40 % EN DICHT BIJ 45 % LIGT ;

109DAT EVENWEL UIT DIT PERCENTAGE NIET KAN WORDEN GECONCLUDEERD DAT UBC AUTOMATISCH DE MARKT BEHEERST ;

110DAT DAARBIJ TEVENS DE KRACHT EN HET AANTAL VAN DE CONCURRENTEN IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN ;

111OVERWEGENDE DAT VOOREERST MOET WORDEN VASTGESTELD DAT IN DE GEHELE RELEVANTE MARKT DIT PERCENTAGE GROSSO MODO EEN AANDEEL VERTEGENWOORDIGT DAT VERSCHEIDENE MALEN GROTER IS DAN DAT VAN UBC ' S STERKSTE CONCURRENT , CASTLE & COOKE , TERWIJL DE OVERIGEN EERST OP GROTE AFSTAND VOLGEN ;

112DAT DIT , TEZAMEN MET ANDERE REEDS VERMELDE FACTOREN , KAN GELDEN ALS EEN BEWIJS VAN DE OVERHEERSENDE POSITIE VAN UBC ;

113DAT EVENWEL EEN ONDERNEMING NIET ELKE MOGELIJKHEID VAN CONCURRENTIE BEHOEFT TE HEBBEN UITGESCHAKELD OM EEN MACHTSPOSITIE TE BEZITTEN ;

114DAT IN HET ONDERHAVIGE GEVAL VERSCHILLENDE MALEN EEN FELLE CONCURRENTIESLAG IS GELEVERD , BIJ VOORBEELD IN 1973 , TOEN CASTLE & COOKE OP DE DEENSE EN DE DUITSE MARKT EEN UITGEBREIDE RECLAME- EN VERKOOPBEVORDERINGSCAMPAGNE MET VERLAAGDE PRIJZEN LANCEERDE ;

115DAT TERZELFDERTIJD ALBA DE PRIJZEN VERLAAGDE EN RECLAMEMATERIAAL TER BESCHIKKING STELDE ;

116DAT DE FIRMA VELLEMAN & TAS IN HET JONGSTE VERLEDEN EEN ZO FELLE CONCURRENTIE HEEFT GELEVERD OP DE NEDERLANDSE MARKT , DAT DE PRIJZEN ER DAALDEN TOT BENEDEN HET NIVEAU VAN DE DUITSE MARKT , WAAR ZIJ VAN OUDSHER HET LAAGSTE ZIJN ;

117DAT EVENWEL MOET WORDEN GECONSTATEERD DAT DIE ONDERNEMINGEN ONDANKS HUN INSPANNINGEN NIET ERIN ZIJN GESLAAGD HUN MARKTAANDEEL OP DE BETWISTE NATIONALE MARKTEN BELANGRIJK TE VERGROTEN ;

118DAT EROP ZIJ GEWEZEN DAT DIE CONCURRENTIESLAGEN TELKENS VAN BETREKKELIJK KORTE DUUR WAREN EN ZICH TOT EEN GEDEELTE VAN DE RELEVANTE MARKT BEPERKTEN ;

119DAT MOET WORDEN VASTGESTELD DAT UBC DE PLAATSELIJKE AANVALLEN VAN SOMMIGE CONCURRENTEN , WELKE MEN GERUST ALS ' ' WOEST ' ' KAN BETITELEN , VOLLEDIG HEEFT WETEN AF TE SLAAN , HETZIJ DOOR HAAR PRIJZEN TIJDELIJK AAN TE PASSEN ( ZOALS IN NEDERLAND , ALS ANTWOORD OP DE UITDAGING VAN VELLEMAN & TAS ), HETZIJ DOOR INDIRECT DRUK UIT TE OEFENEN OP DE TUSSENHANDEL ;

120DAT WANNEER MEN UBC ' S POSITIE OP ELK DER BETROKKEN NATIONALE MARKTEN BESCHOUWT , MEN VERDER CONSTATEERT DAT - AFGEZIEN VAN IERLAND - ZIJ RECHTSTREEKS EN , WAT DUITSLAND BETREFT , OOK INDIRECT VIA SCIPIO NAGENOEG TWEE MAAL MEER BANANEN VERKOOPT DAN HAAR STERKSTE CONCURRENT , EN DAT ZELFS INDIEN ER NIEUWE CONCURRENTEN VERSCHIJNEN , HAAR PRIJZEN NIET MERKBAAR DALEN ;

121DAT UBC DANKZIJ HAAR ECONOMISCHE MACHT EEN SOEPELE ALGEMENE STRATEGIE HEEFT KUNNEN ONTWIKKELEN TEGEN NIEUWE CONCURRENTEN DIE OP DE RELEVANTE MARKT VOET AAN DE GROND TRACHTEN TE KRIJGEN ;

122DAT DE BELEMMERINGEN VOOR CONCURRENTEN DIE OP DE MARKT WILLEN DOORDRINGEN , INZONDERHEID BESTAAN IN DE BIJZONDER GROTE INVESTERINGEN WELKE VOOR DE AANLEG EN HET EXPLOITEREN VAN BANANENPLANTAGES ZIJN VEREIST , IN DE NOODZAAK OVER VELE BEVOORRADINGSBRONNEN TE BESCHIKKEN OM DE RISICO ' S VAN PLANTENZIEKTEN EN NATUURRAMPEN ( WERVELSTORMEN , OVERSTROMINGEN ) TE VERMINDEREN , IN HET OPZETTEN VAN DE ONMISBARE EN NAUWSLUITENDE ORGANISATIE VOOR HET DISTRIBUEREN VAN EEN ZEER BEDERFELIJK PRODUKT , IN DE BESPARINGEN VOORTVLOEIENDE UIT SCHAALVERGROTING , WAARVAN DE NIEUWKOMER OP DE MARKT NIET ONMIDDELLIJK KAN PROFITEREN , EN IN DE EIGENLIJKE AANLOOPKOSTEN , ONDER MEER BESTAANDE IN DE ALGEMENE KOSTEN DIE GEMAAKT MOETEN WORDEN OM OP DE MARKT DOOR TE DRINGEN , ZOALS VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN GESCHIKT VERKOOPNET EN VOOR UITGEBREIDE RECLAMECAMPAGNES - ALLE KOSTEN DIE NIET KUNNEN WORDEN TERUGVERDIEND ALS DE POGING FAALT ;

123DAT OFSCHOON UBC ' S OPMERKING , DAT DE CONCURRENTEN DEZELFDE PRODUKTIE- EN DISTRIBUTIEMETHODEN KUNNEN AANWENDEN ALS ZIJZELF , DUS JUIST IS , ZIJ NIETTEMIN OP NAGENOEG ONOVERKOMELIJKE PRAKTISCHE EN FINANCIELE HINDERPALEN STUITEN ;

124DAT OOK DIT EEN FACTOR IS WELKE KENMERKEND IS VOOR EEN MACHTSPOSITIE ;

125OVERWEGENDE EVENWEL DAT UBC GEWAG MAAKT VAN VERLIEZEN WELKE HAAR BANANENDIVISIE ZOU HEBBEN GELEDEN IN DE JAREN 1971 TOT 1976 - TOEN DE CONCURRENTIE WINST MAAKTE - EN DAARUIT CONCLUDEERT DAT , WAAR HET WEZEN VAN EEN MACHTSPOSITIE ERIN BESTAAT DAT MEN DE PRIJZEN KAN BEPALEN , HET FEIT DAT DEZE VERLIEZEN ZIJN GELEDEN , HET BESTAAN VAN EEN MACHTSPOSITIE WEERLEGT ;

126OVERWEGENDE DAT DE ECONOMISCHE MACHT VAN EEN ONDERNEMING NIET MOET WORDEN AFGEMETEN AAN HAAR RENTABILITEIT EN DAT EEN SMALLE WINSTMARGE OF ZELFS TIJDELIJKE VERLIEZEN NIET ONVERENIGBAAR ZIJN MET EEN MACHTSPOSITIE , JUIST ZOALS GROTE WINSTEN ZEER WEL VERENIGBAAR ZIJN MET EEN SITUATIE VAN DAADWERKELIJKE CONCURRENTIE ;

127DAT IMMERS HET FEIT DAT UBC TIJDELIJK WEINIG OF IN HET GEHEEL GEEN WINST HEEFT GEMAAKT , IN HET LICHT VAN AL HAAR ACTIVITEITEN MOET WORDEN BESCHOUWD ;

128DAT , WELKE OOK DE VERLIEZEN VAN UBC MOGEN ZIJN , MEER BELANG MOET WORDEN GEHECHT AAN HET FEIT DAT DE KLANTEN , ONDANKS UBC ' S HOGERE PRIJZEN , MEER WAREN BIJ HAAR BLIJVEN KOPEN , HETGEEN KENMERKEND IS VOOR EEN MACHTSPOSITIE , EN DAT DE VASTSTELLING VAN DIT FEIT IN CASU BESLISSEND IS ;

129DAT ALDUS HET CUMULATIEVE EFFECT VAN ALLE VOORDELEN WELKE UBC GENIET , HAAR EEN MACHTSPOSITIE IN DE RELEVANTE MARKT VERSCHAFT ;

HOOFDSTUK II - HET MISBRUIK VAN DE MACHTSPOSITIE

AFDELING 1 - DE HANDELWIJZE TEGENOVER DE RIJPERS

PAR 1 . HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN BANANEN IN GROENE STAAT

130OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VAN OORDEEL IS DAT UBC HAAR MACHTSPOSITIE TEGENOVER DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS HEEFT MISBRUIKT , IN DE EERSTE PLAATS DOOR HEN MIDDELS EEN CLAUSULE IN HAAR ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN TE VERBIEDEN HAAR BANANEN IN GROENE STAAT DOOR TE VERKOPEN ;

131DAT ZIJ VOORTS EROP WIJST DAT UBC VAN HAAR RIJPERS/DISTRIBUTEURS OOK HAD VERLANGD DAT ZIJ , ZOLANG ZIJ ALS DISTRIBUTEURS VAN UBC-BANANEN OPTRADEN , GEEN ANDERE DAN DOOR UBC GELEVERDE BANANEN ZOUDEN VERKOPEN EN GEEN UBC- BANANEN AAN CONCURRERENDE RIJPERS OF AAN BUITENLANDSE HANDELAARS ZOUDEN DOORVERKOPEN , WAARBIJ ZIJ HEN VERZEKERDE DEZELFDE EIS AAN DE ANDERE BUITENLANDSE RIJPERS/DISTRIBUTEURS TE HEBBEN GESTELD ;

132DAT UBC TOT DEZE PRAKTIJK WAS OVERGEGAAN IN 1967 , BIJ DE INTRODUCTIE IN EUROPA VAN DE NIEUWE BANANENVARIETEIT ' ' CAVENDISH VALERY ' ' ONDER HET MERK ' ' CHIQUITA ' ' , WELKE DE PLAATS MOEST INNEMEN VAN DE ' ' GROS MICHEL ' ' -BANANEN BEKEND ONDER HET MERK ' ' FYFFES ' ' ;

133DAT HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN , OFSCHOON NIET STEEDS SCHRIFTELIJK VASTGELEGD , VANAF 1967 IN ALLE TOT DE RELEVANTE MARKT BEHORENDE STATEN STRIKT WAS TOEGEPAST OP ALLE IMPORTEURS/RIJPERS/DISTRIBUTEURS VAN UBC , MET INBEGRIP VAN DE SCIPIO-GROEP ;

134DAT DE GEVOLGEN VAN DIT VERBOD IN DECEMBER 1973 AAN DE DAG WAREN GETREDEN NAAR AANLEIDING VAN UBC ' S VERKOOPWEIGERING JEGENS DE DEENSE FIRMA OLESEN , WIER VERZOEK OM LEVERING VAN GROENE BANANEN DOOR ALLE DISTRIBUTEURS , INCLUSIEF DE SCIPIO-GROEP , WERD AFGEWEZEN ;

135DAT NAAST HET FEIT DAT DIT VERBOD INDIRECT ZOU BIJDRAGEN TOT DE VERSTERKING EN BEVESTIGING VAN UBC ' S MACHTSPOSITIE , HET DE HANDEL IN AL DAN NIET GEMERKTE GROENE UBC-BANANEN ZOWEL BINNEN EEN STAAT ALS TUSSEN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN NAGENOEG ONMOGELIJK MAAKTE EN ALDUS EEN ZELFDE WERKING HAD ALS EEN UITVOERVERBOD ;

136DAT HET EFFECT VAN DEZE CLAUSULE NOG ZOU WORDEN VERSTERKT DOOR UBC ' S POLITIEK OM HAAR KLANTEN STEEDS MINDER BANANEN TE LEVEREN DAN ZIJ HADDEN BESTELD , WAARDOOR HUN ELKE KANS OM HET TUSSEN DE STATEN BESTAANDE PRIJSVERSCHIL DOOR CONCURRERENDE ACTIVITEITEN UIT TE BUITEN , WERD ONTNOMEN EN ZIJ WERDEN VASTGELEGD OP HUN ROL VAN RIJPERS ;

137DAT - ALDUS NOG STEEDS DE COMMISSIE - DEZE VERBODEN EN PRAKTIJKEN ZOWEL WEZENLIJKE ELEMENTEN ZIJN VAN EEN ALGEMEEN SYSTEEM DAT UBC IN STAAT STELT DE AFZET VAN HAAR PRODUKT VOLLEDIG TE CONTROLEREN EN DE MEDEDINGING TE BEPERKEN , ALS OOK DE GRONDSLAG VORMEN VOOR DE DRIE ANDERE HAAR VERWETEN MISBRUIKEN ;

138DAT UBC EERST OP 31 JANUARI 1976 - DUS EEN MAAND NA DE BESCHIKKING VAN 17 DECEMBER 1975 WAARBIJ ZIJ SCHULDIG WAS VERKLAARD AAN INBREUK OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG EN WAARIN DE COMMISSIE 1 FEBRUARI 1976 ALS UITERSTE DATUM HAD GESTELD VOOR DE KENNISGEVING VAN DE INTREKKING VAN HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN - HAAR VASTE KLANTEN IN DE RELEVANTE MARKT BIJ CIRCULAIRE HAD MEEGEDEELD DAT BEDOELDE CLAUSULE NOOIT HAD GEGOLDEN VOOR VERKOPEN VAN GROENE CHIQUITA-BANANEN TUSSEN ERKENDE CHIQUITA-RIJPERS OF VOOR DOORVERKOPEN VAN ONGEMERKTE GROENE BANANEN ;

139OVERWEGENDE DAT UBC IN HAAR VERWEER TEGEN DEZE GRIEVEN OPMERKT DAT DE LITIGIEUZE CLAUSULE IN BELGIE , DENEMARKEN EN NEDERLAND ALDUS WAS GEFORMULEERD : ' ' DE BANANEN MOGEN ENKEL IN RIJPE STAAT WORDEN DOORVERKOCHT ' ' ( MET IN DE DEENSE CLAUSULE DE PRECISERING DAT ENKEL DE DOORVERKOOP VAN BANANEN VAN KLEUR 3 WAS TOEGESTAAN );

140DAT DE NEDERLANDSE CLAUSULE OP 15 NOVEMBER 1968 AAN DE COMMISSIE WAS MEEGEDEELD IN DEZE VORM : ' ' DE VERKOOP VAN DOOR ONS GELEVERDE BANANEN AAN CONCURRERENDE RIJPERS IS NIET TOEGESTAAN ' ' ;

141DAT UBC ZICH EROVER VERBAAST DAT DE COMMISSIE HAAR NIET HEEFT VERZOCHT DE TEKST VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN TE VERDUIDELIJKEN EN EVENTUEEL TE WIJZIGEN MET HET OOG OP EEN MOGELIJKE VRIJSTELLING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 85 , LID 3 , EN ZEVEN JAAR NODIG HEEFT GEHAD OM HAAR BESCHIKKING WAARBIJ EEN INBREUK IS VASTGESTELD , VOOR TE BEREIDEN EN AF TE RONDEN ;

142DAT DE LITIGIEUZE CLAUSULE GEEN ANDER DOEL HAD DAN HET MERK EN DUS UITEINDELIJK DE CONSUMENTEN TE BESCHERMEN - DOOR EEN VOORBEELDIGE KWALITEIT VAN DE , IN DE TROPEN GESELECTEERDE EN GEETIKETTEERDE , PRODUKTEN TE WAARBORGEN EN DEZE TE RESERVEREN VOOR ERVAREN RIJPERS , BESCHIKKEND OVER INSTALLATIES DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DE GEAVANCEERDE , DOOR UBC ' S TECHNICI ONTWIKKELDE RIJPINGSMETHODEN , EN BEREID DE CONTROLE VAN DIE TECHNICI TE AANVAARDEN - EN DE CHIQUITA-BANANEN OP DE MARKT TE BRENGEN WANNEER HUN KWALITEIT OPTIMAAL IS ;

143DAT DE CLAUSULE NOOIT ALS EEN UITVOERVERBOD WAS BEDOELD , TOEGEPAST OF UITGEVOERD ;

144DAT UBC NOOIT VOORNEMENS WAS GEWEEST BIJ NIET-NALEVING SANCTIES TOE TE PASSEN ;

145DAT DE BANANENHANDELAARS TROUWENS EEN UITERMATE BEDERFELIJK HALFPRODUKT VERKOPEN , DAT VAN NATURE ONMIDDELLIJK MOET WORDEN GERIJPT EN ZICH NIET LEENT VOOR HORIZONTALE DOORVERKOOP , EN DAT DE HANDEL IN GROENE BANANEN - ALS HIJ BESTOND - NIET MEER DAN MARGINAAL ZOU KUNNEN ZIJN ;

146DAT HET DE ENIGE TAAK VAN DE RIJPER ZOU ZIJN DE BANANEN TE RIJPEN EN AAN DE KLEINHANDELAREN TE DISTRIBUEREN ;

147DAT BOVENDIEN DE BRUTO MARGE VAN DE RIJPER GROTER ZOU ZIJN DAN DE WINST DIE HIJ , AFGEZIEN VAN ENKELE WEKEN PER JAAR , ZOU KUNNEN BEHALEN MET SPECULEREN OP DE GEMIDDELDE PRIJSVERSCHILLEN TUSSEN DE VERSCHILLENDE MARKTEN , EN HIJ MITSDIEN GEEN ENKEL BELANG ZOU HEBBEN BIJ DE HORIZONTALE VERKOOP VAN GROENE BANANEN ;

148DAT HET GEVAL VAN OLESEN HET ENIGE ZOU ZIJN WAARIN DE CLAUSULE OGENSCHIJNLIJK EEN ROL HAD GESPEELD ;

149DAT EVENWEL DE ACHTERGROND VAN DIT UITZONDERLIJKE GEVAL MOET WORDEN GEZOCHT IN EEN GESCHIL TUSSEN UBC EN DEZE DEENSE RIJPER , DAT GEEN ENKEL VERBAND HIELD MET HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN ;

150DAT IN ELK GEVAL HET AAN UBC GEGEVEN BEVEL DE CLAUSULE AF TE SCHAFFEN , HAAR ' ' ONREDELIJK EN ONGERECHTVAARDIGD ' ' VOORKOMT , OMDAT ZIJ - AFGEZIEN VAN SPIERS IN BELGIE , DIE 3,3 % VAN DE RIJPINGSCAPACITEIT VAN DE ' ' RELEVANTE MARKT ' ' VERTEGENWOORDIGT - GEEN EIGEN RIJPINGSINSTALLATIES ZOU BEZITTEN EN BIJGEVOLG NIET MEER IN STAAT ZOU ZIJN DE KWALITEIT VAN HAAR BANANEN AAN DE CONSUMENT TE GARANDEREN , HETGEEN DE INEENSTORTING VAN HAAR GEHELE HANDELSPOLITIEK ZOU BETEKENEN ;

151OVERWEGENDE DAT ' S HOFS ONDERZOEK BETREFFENDE HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN ZICH DIENT TE BEPERKEN TOT DE VORM WAARIN DE BETROKKEN CLAUSULE OP 15 NOVEMBER 1968 AAN DE COMMISSIE IS MEEGEDEELD , EN DAT DE FORMULERING WELKE UBC OP 31 JANUARI 1976 , DAT WIL ZEGGEN NA DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE , DAARAAN HEEFT GEGEVEN , BUITEN BESCHOUWING MOET BLIJVEN ;

152OVERWEGENDE DAT DE IN BELGIE , DENEMARKEN EN NEDERLAND TOEGEPASTE CLAUSULE , VOOR ZOVER SCHRIFTELIJK VASTGELEGD , DE DOORVERKOOP VAN AL DAN NIET GEMERKTE GROENE BANANEN VERBOOD , ZELFS TUSSEN RIJPERS VAN CHIQUITA-BANANEN ;

153DAT UBC HET NODIG ACHTTE IN HAAR TOT ALLE - OOK DE DUITSE - RIJPERS/DISTRIBUTEURS GERICHTE CIRCULAIRE VAN 31 JANUARI 1976 TE VERKLAREN DAT DE CLAUSULE VOOR DUITSLAND NIET SCHRIFTELIJK WAS VASTGELEGD , EN ALDUS IMPLICIET HET BESTAAN ERVAN OP DE DUITSE MARKT ERKENT , WAAR DE CLAUSULE KLAARBLIJKELIJK STILZWIJGEND OF MONDELING WAS OVEREENGEKOMEN ;

154DAT VOLGENS DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN 1967 UBC ' ' HAAR AFNEMERS DRINGEND VERZOCHT EROP TOE TE ZIEN DAT DE BANANEN IN HUN BEZIT NIET AAN BUITENLANDSE HANDELAARS WORDEN DOORVERKOCHT , DAT ZIJ HAAR BUITENLANDSE KLANTEN HETZELFDE HAD GEVRAAGD MET BETREKKING TOT NEDERLAND , EN NIET ZOU AARZELEN DE NODIGE MAATREGELEN TE NEMEN INDIEN AAN HET VOORGAANDE OP EEN OF ANDERE MANIER NIET DE HAND WERD GEHOUDEN ' ' ;

155DAT BLIJKENS DEZE FORMULERING UBC GEENSZINS DE GEDACHTE VERWIERP SANCTIES TOE TE PASSEN TEGEN RIJPERS/DISTRIBUTEURS DIE ZICH NIET AAN HAAR INSTRUCTIES ZOUDEN HOUDEN , DOCH DEZE MOGELIJKHEID JUIST ALS DREIGEMENT BENUTTE ;

156DAT OLESEN TROUWENS DE HARDHEID VAN DEZE CLAUSULE HEEFT ONDERVONDEN TOEN HIJ NA DE VERKOOPWEIGERING VAN UBC TRACHTTE BIJ SCIPIO EN ERKENDE DEENSE DISTRIBUTEURS CHIQUITA-BANANEN TE KOPEN ;

157DAT HET EEN BEPERKING VAN DE MEDEDINGING IS DE RIJPERS TE VERPLICHTEN GEEN BANANEN TE VERKOPEN ALVORENS ZE TE HEBBEN GERIJPT , EN HUN ACTIVITEITEN TE REDUCEREN TOT CONTACTEN MET DETAILLISTEN ;

158DAT OFSCHOON HET AANBEVELENSWAARDIG EN RECHTMATIG IS EEN KWALITEITSPOLITIEK TE VOEREN , ONDER MEER DOOR HET KIEZEN VAN DE WEDERVERKOPERS OP GROND VAN OBJECTIEVE CRITERIA BETREFFENDE DE KWALIFICATIES VAN DE WEDERVERKOPER , ZIJN PERSONEEL EN ZIJN INSTALLATIES , DEZE PRAKTIJK TOCH SLECHTS GERECHTVAARDIGD KAN ZIJN WANNEER ZIJ GEEN BELEMMERINGEN OPWERPT DIE ONEVENREDIG ZIJN MET HET BEOOGDE DOEL ;

159DAT IN CASU , EN ONDANKS HET FEIT DAT DIE KEUZECRITERIA OP OBJECTIEVE EN NIET- DISCRIMINERENDE WIJZE ZIJN VASTGESTELD , HET AAN DE ERKENDE CHIQUITA-RIJPERS OPGELEGDE DOORVERKOOPVERBOD ALSMEDE HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN ONGEMERKTE BANANEN - AL IS OOK VANWEGE DE BEDERFELIJKHEID VAN DE BANAAN DIE DOORVERKOOP IN DE PRAKTIJK ENKEL GEDURENDE EEN BEPAALDE KORTE TIJD MOGELIJK - STELLIG EEN MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE VORMEN , OMDAT DAARDOOR HET AANTAL AFZETKANALEN TEN NADELE VAN DE CONSUMENTEN WORDT BEPERKT EN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , IN HET BIJZONDER DOOR HET AFGRENDELEN VAN DE NATIONALE MARKTEN , ONGUNSTIG WORDT BEINVLOED ;

160DAT UBC MET DEZE ORGANISATIE VAN DE MARKT DE RIJPERS VASTLEGDE OP EEN ROL ALS BEVOORRADERS VAN DE LOKALE MARKT EN HEN VERHINDERDE ZICH TE ONTWIKKELEN TOT GELIJKWAARDIGE HANDELSPARTNERS VAN UBC , DIE BOVENDIEN HAAR ECONOMISCHE GREEP OP HEN NOG VERSTEVIGDE DOOR HUN MINDER WAREN TE LEVEREN DAN ZIJ BESTELDEN ;

161DAT UIT AL DEZE OVERWEGINGEN VOLGT DAT DE LITIGIEUZE CLAUSULE , DIE DE DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN VERBOOD , IN STRIJD WAS MET ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ;

162DAT MITSDIEN DE BESTREDEN BESCHIKKING OP DIT PUNT GERECHTVAARDIGD IS ;

PAR 2 . DE WEIGERING OM AAN OLESEN TE LEVEREN

163OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VAN OORDEEL IS DAT UBC INBREUK HEEFT GEMAAKT OP ARTIKEL 86 VAN HET VERDRAG DOOR VAN 10 OKTOBER 1973 TOT 11 FEBRUARI 1975 DE LEVERING VAN CHIQUITA-BANANEN AAN OLESEN TE STAKEN ;

164DAT VOLGENS EEN DOOR UBC OP 11 OKTOBER 1973 AAN OLESEN GEZONDEN TELEXBERICHT DE REDEN VAN DE STOPZETTING VAN DE LEVERINGEN GELEGEN WAS IN OLESENS DEELNEMING AAN EEN IN OKTOBER 1973 IN DENEMARKEN GEVOERDE RECLAMECAMPAGNE VOOR DOLE-BANANEN ;

165DAT OLESEN DAAROP TEVERGEEFS HAD GEPROBEERD GROENE CHIQUITA-BANANEN TE KOPEN VAN DE ZEVEN ANDERE RIJPERS/DISTRIBUTEURS VAN UBC IN DENEMARKEN ALSMEDE VAN EEN VENNOOTSCHAP TE HAMBURG , BEHORENDE TOT DE SCIPIO-GROEP ;

166DAT DEZE SITUATIE HEM ERNSTIGE SCHADE HAD BEROKKEND ALS GEVOLG VAN VERMINDERDE VERKOPEN EN HET VERLIES VAN ENKELE BELANGRIJKE KLANTEN , WAARONDER DE DEENSE VERENIGING VAN VERBRUIKERSCOOPERATIES ( FDB ), DIE 50 % VAN HAAR BANANEN BIJ HEM KOCHT ;

167DAT UBC EN OLESEN OP 11 FEBRUARI 1975 EEN NIEUWE OVEREENKOMST HADDEN GESLOTEN , WAARBIJ UBC ZICH VERBOND DE LEVERANTIES VAN BANANEN AAN OLESEN TE HERVATTEN , TERWIJL OLESEN ZICH VERPLICHTTE DE KLACHT DIE HIJ BIJ DE COMMISSIE HAD INGEDIEND , IN TE TREKKEN ;

168DAT DE COMMISSIE IN DEZE OBJECTIEF NIET TE RECHTVAARDIGEN VERKOOPWEIGERING EEN WILLEKEURIGE INMENGING IN OLESENS BEDRIJFSVOERING ZIET , WAARDOOR LAATSTGENOEMDE WERD BENADEELD EN DIE DE ANDERE RIJPERS VAN UBC ERVAN MOEST WEERHOUDEN BANANEN VAN ANDERE MERKEN TE VERKOPEN - OF ALTHANS DAARVOOR RECLAME TE MAKEN - , FEITEN WELKE EEN INBREUK ZOUDEN VORMEN OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ;

169OVERWEGENDE DAT UBC STELT EEN VEEL LIBERALER VERKOOPPOLITIEK TE VOEREN DAN HAAR CONCURRENTEN ;

170DAT HAAR RIJPERS VRIJ ZOUDEN ZIJN PRODUKTEN VAN ANDERE MERKEN TE VERKOPEN , DAARVOOR RECLAME TE MAKEN , HUN BESTELLINGEN TE VERMINDEREN OF TE ANNULEREN EN NAAR BELIEVEN DE RELATIE MET UBC TE VERBREKEN ;

171DAT HET INCIDENT-OLESEN IN DIT KADER MOET WORDEN GEPLAATST ;

172DAT OLESEN IN 1967 , NA DE BELANGRIJKSTE RIJPER VAN CHIQUITA-BANANEN IN DENEMARKEN TE ZIJN GEWORDEN , DRUK HAD UITGEOEFEND OP UBC OM BETERE VOORWAARDEN TE VERKRIJGEN DAN DE ZEVEN ANDERE , DOOR UBC ERKENDE DEENSE RIJPERS ;

173DAT HIJ , TOEN DIT HEM WAS GEWEIGERD , IN OKTOBER 1969 EXCLUSIEF IMPORTEUR / DISTRIBUTEUR VAN DE FIRMA STANDARD FRUIT WAS GEWORDEN ;

174DAT STANDARD FRUIT IN 1973 OP EEN PERSCONFERENTIE HAD AANGEKONDIGD DAT DE DOLE-BANAAN IN DE GEHELE WERELD DE CHIQUITA-BANAAN ZOU GAAN VERDRINGEN ;

175DAT OLESEN VERVOLGENS STEEDS MINDER CHIQUITA-BANANEN HAD VERKOCHT EN OPZETTELIJK DE VERKOOP VAN DOLE-BANANEN HAD GESTIMULEERD , EN AAN DE RIJPING VAN CHIQUITA-BANANEN MINDER ZORG WAS GAAN BESTEDEN DAN AAN DIE VAN BANANEN VAN ANDERE MERKEN ;

176DAT HET IN DEZE OMSTANDIGHEDEN EN NA TAL VAN DISCUSSIES GEDURENDE EEN LANGE PERIODE , TOT EEN BREUK WAS GEKOMEN , DIE STELLIG NIET ONVERWACHT OF ONVOORZIENBAAR ZOU ZIJN GEWEEST ;

177DAT DEZE BREUK DUS RUIMSCHOOTS GERECHTVAARDIGD WAS , AANGEZIEN EEN ONDERNEMING BIJ EEN RECHTSTREEKSE AANVAL DOOR HAAR VOORNAAMSTE CONCURRENT , DIE ERIN WAS GESLAAGD EEN VAN HAAR GROOTSTE VASTE KLANTEN TOT ZIJN EXCLUSIEVE DISTRIBUTEUR VOOR HET HELE LAND TE MAKEN , IN HAAR EIGEN BELANG EN IN DAT VAN DE MEDEDINGING GEEN ANDERE KEUS ZOU HEBBEN DAN TERUG TE SLAAN INDIEN ZIJ NIET VAN DE NATIONALE MARKT WILDE VERDWIJNEN ;

178DAT , ALDUS VOORTS UBC , DEZE GERECHTVAARDIGDE MAATREGEL GEEN MISBRUIK WAS , AANGEZIEN DE VERKOOPWEIGERING GEEN ONGUNSTIGE INVLOED HAD GEHAD OP DE DAADWERKELIJKE MEDEDINGING OP DE DEENSE MARKT , WAAR EIND 1974 EEN VERLAGING MET 40 % IN TWEE WEKEN VAN DE KLEINHANDELSPRIJS VAN CHIQUITA-BANANEN WAS GEREGISTREERD TEN GEVOLGE VAN DE DOOR DIE ONTWIKKELINGEN AANGEWAKKERDE MEDEDINGING TUSSEN DE CONCURRENTEN ;

179DAT TEN SLOTTE DE VERKOOPWEIGERING JEGENS OLESEN GEEN GEVOLGEN HAD GEHAD VOOR DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN , AANGEZIEN DE DOLE- EN CHIQUITA-BANANEN ENKEL IN TRANSITO DOOR DUITSLAND WORDEN VERVOERD ( DE EERSTE VANAF HAMBURG , DE TWEEDE VANAF BREMERHAVEN );

180DAT HET HANDELSVERKEER DUS NIET ALS INTRACOMMUNAUTAIR VERKEER ZOU KUNNEN WORDEN AANGEMERKT , DOCH IN WERKELIJKHEID HANDEL ZOU ZIJN TUSSEN DENEMARKEN EN DE DERDE LANDEN WAAR DE BANANEN VANDAAN KOMEN ;

181DAT OM AL DEZE REDENEN , WAAR DE VERKOOPWEIGERING OP ZICH GEEN BIJZONDERE INBREUK ZOU OPLEVEREN , UBC MEENT DAT DE BESCHIKKING , IN ZOVERRE HAAR OP DIT PUNT EEN INBREUK WORDT VERWETEN , NIET GERECHTVAARDIGD IS ;

182OVERWEGENDE DAT , MET HET OOG OP DEZE TEGENGESTELDE OPVATTINGEN , VOOREERST MOET WORDEN VASTGESTELD DAT EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE BIJ DE VERHANDELING VAN EEN BEPAALD PRODUKT - DAT DE REPUTATIE VAN EEN BEKEND EN DOOR DE CONSUMENT GEWAARDEERD MERK GENIET - HAAR LEVERANTIES AAN EEN VASTE KLANT DIE DE NORMALE HANDELSGEBRUIKEN RESPECTEERT , NIET MAG STAKEN WANNEER DE DOOR DIE KLANT GEPLAATSTE BESTELLINGEN GEENSZINS VAN ONGEWONE OMVANG ZIJN ;

183DAT ZODANIGE HANDELWIJZE IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 3 , SUB F , VAN HET VERDRAG , NADER UITGEWERKT IN ARTIKEL 86 , SUB B EN C , AANGEZIEN EEN VERKOOPWEIGERING HET AANTAL AFZETKANALEN TEN NADELE VAN DE CONSUMENTEN BEPERKT EN EEN DISCRIMINATIE OPLEVERT DIE UITEINDELIJK KAN LEIDEN TOT DE ELIMINATIE VAN EEN HANDELSPARTNER VAN DE BETROKKEN MARKT ;

184DAT MITSDIEN MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE STOPZETTING VAN DE LEVERINGEN DOOR UBC IN OKTOBER 1973 GERECHTVAARDIGD WAS ;

185DAT DE REDEN VAN DIE STOPZETTING IS VERMELD IN UBC ' S BRIEF AAN OLESEN VAN 11 OKTOBER 1973 , WAARIN LAATSTGENOEMDE UITDRUKKELIJK WORDT VERWETEN TE HEBBEN DEELGENOMEN AAN EEN VERKOOPBEVORDERINGSCAMPAGNE VAN EEN VAN UBC ' S CONCURRENTEN ;

186DAT UBC DEZE MOTIVERING LATER HEEFT AANGEVULD MET EEN AANTAL KLACHTEN , ONDER MEER BETREFFENDE HET FEIT DAT OLESEN DE ALLEENVERTEGENWOORDIGER WAS VAN UBC ' S VOORNAAMSTE CONCURRENT OP DE DEENSE MARKT ;

187DAT DEZE SITUATIE NIET NIEUW WAS - IMMMERS REEDS VANAF 1969 BESTOND - EN IN ELK GEVAL NIET IN STRIJD WAS MET LOYALE HANDELSGEBRUIKEN ;

188DAT , TEN SLOTTE , UBC GEEN ENKEL RELEVANT ARGUMENT TER RECHTVAARDIGING VAN DE VERKOOPWEIGERING HEEFT WETEN AAN TE VOEREN ;

189DAT AL MOGE HET JUIST ZIJN , ZOALS UBC OPMERKT , DAT EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE NIET UIT HOOFDE DAARVAN HET RECHT VERLIEST HAAR EIGEN COMMERCIELE BELANGEN TEGEN AANVALLEN TE VERDEDIGEN , EN DAT MEN HAAR IN DE MATE VAN HET REDELIJKE DE MOGELIJKHEID MOET LATEN TE HANDELEN ZOALS ZIJ TER VERDEDIGING VAN DIE BELANGEN WENSELIJK ACHT , NIETTEMIN DAT GEDRAG NIET TOELAATBAAR IS WANNEER HET JUIST DIENT TER VERSTERKING VAN DIE MACHTSPOSITIE EN TOT MISBRUIK ERVAN LEIDT ;

190DAT WELISWAAR EEN TEGENAANVAL GEOORLOOFD KAN ZIJN , DOCH DEZE IN ELK GEVAL EVENREDIG MOET ZIJN AAN DE BEDREIGING , MEDE GELET OP DE ECONOMISCHE MACHT VAN DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN ;

191DAT EEN VERKOOPWEIGERING DOOR EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE VERDER GAAT DAN WAT EVENTUEEL ALS EEN REDELIJKE SANCTIE VOOR HET DOOR UBC AAN OLESEN VERWETEN GEDRAG WARE TE BESCHOUWEN ;

192DAT HET UBC IMMERS DUIDELIJK MOEST ZIJN DAT ZIJ DAARMEE HAAR ANDERE RIJPERS/DISTRIBUTEURS ERVAN ZOU WEERHOUDEN RECLAME VOOR ANDERE MERKEN TE MAKEN , EN DAT HAAR MACHTSPOSITIE IN DE RELEVANTE MARKT DOOR DE AFSCHRIKKENDE WERKING VAN DE TEGEN EEN HUNNER GETROFFEN SANCTIE NOG AANZIENLIJK ZOU WORDEN VERSTERKT ;

193DAT EEN DERGELIJKE HANDELWIJZE DUS EEN ERNSTIGE AANTASTING VORMT VAN DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGEN DIE HANDELSBETREKKINGEN MET DE ONDERNEMING MET DE MACHTSPOSITIE ONDERHOUDEN , WELKE ONAFHANKELIJKHEID HET RECHT INHOUDT DE VOORKEUR TE GEVEN AAN PRODUKTEN VAN CONCURRENTEN ;

194DAT DIE HANDELWIJZE IN CASU ZEER SCHADELIJK KAN ZIJN VOOR DE MEDEDINGING IN DE RELEVANTE BANANEMARKT , DOORDAT ALLEEN HET VOORTBESTAAN WORDT GEDULD VAN FIRMA ' S DIE VAN DE OVERHEERSENDE ONDERNEMING AFHANKELIJK ZIJN ;

195OVERWEGENDE DAT HET ARGUMENT VAN UBC , ALS ZOU UIT DE DALING VAN DE DEENSE BANANENPRIJZEN MET 40 % BLIJKEN DAT DE CONCURRENTIE DOOR DE VERKOOPWEIGERING JEGENS OLESEN NIET ONGUNSTIG IS BEINVLOED , NIET KAN WORDEN AANVAARD ;

196DAT IMMERS DIE DALING ENKEL HET GEVOLG WAS VAN DE ZEER FELLE CONCURRENTIE - DESTIJDS GEKWALIFICEERD ALS ' ' BANANENOORLOG ' ' - TUSSEN DE TWEE MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN UBC EN CASTLE & COOKE ;

197OVERWEGENDE DAT UBC BETOOGT DAT DE VERKOOPWEIGERING GEEN INVLOED OP DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL KON HEBBEN , OMDAT VOLGENS HAAR ALLE BANANEN UIT DERDE LANDEN ( LATIJNS-AMERIKA ) ENKEL IN TRANSITO DOOR DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NAAR DE LID-STAAT VAN VERBRUIK WORDEN VERVOERD EN MITSDIEN BUITEN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER BLIJVEN ;

198OVERWEGENDE DAT ALS DIT ARGUMENT JUIST ZOU ZIJN , DE GEHELE EUROPESE HANDEL VAN UBC IN WAREN UIT DERDE LANDEN , AAN DE WERKING VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT ZOU ZIJN ONTTROKKEN ;

199DAT TOEN DE BEVOORRADING VAN OLESEN WERD STOPGEZET , HET DEZE IN FEITE ONMOGELIJK WAS CHIQUITA-BANANEN IN BREMERHAVEN TE KOPEN EN DEZELFDE HOEVEELHEDEN IN DENEMARKEN TE IMPORTEREN ALS TEVOREN ;

200DAT HIJ GENOODZAAKT WAS BUITEN DENEMARKEN BANANEN VAN ANDERE MERKEN TE KOPEN EN IN DENEMARKEN TE IMPORTEREN ;

201DAT DAARENBOVEN , WANNEER EEN IN DE GEMEENSCHAP GEVESTIGDE ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE EEN EVENEENS DAAR GEVESTIGDE CONCURRENT TRACHT TE ELIMINEREN , HET ER NIET TOE DOET OF DAT GEDRAG HET HANDELSVERKEER TUSSEN LID- STATEN BIINVLOEDT , INDIEN VASTSTAAT DAT DIE UITSCHAKELING GEVOLGEN ZAL HEBBEN VOOR DE CONCURRENTIESTRUCTUUR IN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT ;

202DAT MITSDIEN DE WEIGERING OM EEN TRADITIONELE VASTE KLANT TE BEVOORRADEN , DIE INKOOPT MET HET OOG OP DOORVERKOOP IN EEN ANDERE LID-STAAT , INVLOED HEEFT OP DE NORMALE HANDELSBEWEGINGEN EN MERKBARE GEVOLGEN VOOR DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ;

203DAT DERHALVE DE CONCLUSIE VAN DE BESCHIKKING , DAT UBC DOOR HAAR WEIGERING OM AAN OLESEN TE LEVEREN , INBREUK HEEFT GEMAAKT OP ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG , GERECHTVAARDIGD IS ;

AFDELING 2 - DE PRIJSPOLITIEK

PAR 1 . DE DISCRIMINERENDE PRIJZEN

204OVERWEGENDE DAT DE BANANEN DIE DOOR UBC ONDER HET MERK ' ' CHIQUITA ' ' IN DE RELEVANTE MARKT IN DE HANDEL WORDEN GEBRACHT , DEZELFDE GEOGRAFISCHE HERKOMST HEBBEN , TOT DEZELFDE VARIETEIT ( CAVENDISH-VALERY ) BEHOREN EN VAN NAGENOEG GELIJKE KWALITEIT ZIJN ;

205DAT ZIJ IN TWEE HAVENS , ROTTERDAM EN BREMERHAVEN , WORDEN GELOST , WAAR DE LOSSINGSKOSTEN SLECHTS ENKELE DOLLARCENTEN PER DOOS VAN 20 KG VERSCHILLEN , EN - AFGEZIEN VAN DE VERKOPEN AAN SCIPIO EN NAAR IERLAND - OP DEZELFDE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN WORDEN VERKOCHT NA OP DE WAGONS OF VRACHTWAGENS VAN DE KOPERS TE ZIJN GELADEN , TEGEN EEN PRIJS PER DOOS VAN GEMIDDELD 3 TOT 4 DOLLAR , IN 1974 OPGELOPEN TOT 5 DOLLAR ;

206DAT DE KOSTEN VAN HET TRANSPORT VAN DE LOSSINGSHAVEN NAAR DE RIJPERIJEN EN DE EVENTUELE INVOERRECHTEN VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BUITENTARIEF BEHALVE IN IERLAND TEN LASTE VAN DE KOPER KOMEN ;

207DAT MEN IN DEZE OMSTANDIGHEDEN ZOU VERWACHTEN DAT UBC AAN ALLE KLANTEN DIE ZICH IN ROTTERDAM EN BREMERHAVEN KOMEN BEVOORRADEN , CHIQUITA-BANANEN TEGEN DEZELFDE PRIJS AANBIEDT ;

208OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE UBC VERWIJT ELKE WEEK VOOR HAAR GEMERKTE BANANEN ZONDER OBJECTIEVE RECHTVAARDIGING AANZIENLIJK VERSCHILLENDE VERKOOPPRIJZEN TOE TE PASSEN , AFHANKELIJK VAN DE LID-STAAT WAARIN DE KLANT IS GEVESTIGD ;

209DAT DEZE POLITIEK VAN VERSCHILLENDE PRIJZEN NAAR GELANG VAN DE LID-STAAT WAARVOOR DE BANANEN ZIJN BESTEMD , TEN MINSTE VANAF 1971 ZOU ZIJN TOEGEPAST OP DE KLANTEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , NEDERLAND EN DE BLEU , VANAF JANUARI 1973 OP DE KLANTEN IN DENEMARKEN EN VANAF NOVEMBER 1973 OP DIE IN IERLAND ;

210DAT DE GECONSTATEERDE MAXIMALE WEKELIJKSE VERSCHILLEN TUSSEN TWEE BESTEMMINGEN OVER HET GEHELE JAAR 1971 GEMIDDELD 17,6 % BEDROEGEN , IN 1972 11,3 % , IN 1973 14,5 % EN IN 1974 13,5 % ;

211DAT DE GROOTSTE WEKELIJKSE VERSCHILLEN ( PRIJS PER DOOS ) TUSSEN DE DUITSE KLANTEN ENERZIJDS EN DE BELGISCHE , LUXEMBURGSE EN NEDERLANDSE KLANTEN ANDERZIJDS WAREN :

- IN 1971 : 32 % EN 37 %

- IN 1972 : 21 % EN 30 %

- IN 1973 : 18 % EN 43 %

- IN 1974 : 25 % EN 54 %

EN TUSSEN DE DEENSE KLANTEN ENERZIJDS EN DE BELGISCHE , LUXEMBURGSE EN NEDERLANDSE KLANTEN ANDERZIJDS :

- IN 1973 : 24 % EN 54 %

- IN 1974 : 16 % EN 17 %

212DAT DE VAN DE BELGISCHE KLANTEN GEVRAAGDE PRIJS GEMIDDELD 80 % HOGER ZOU ZIJN DAN DIE WELKE DOOR DE IERSE KLANTEN WERD BETAALD ;

213DAT ER EEN MAXIMAAL VERSCHIL VAN 138 % ZOU BESTAAN TUSSEN DE PRIJS HERLEID- ROTTERDAM DIE DOOR UBC AAN HAAR IERSE KLANTEN WORDT BEREKEND , EN DE PRIJS FOR BREMERHAVEN DIE AAN DE DEENSE KLANTEN 2,38 MAAL MEER BETALEN DAN DE IERSE ;

214DAT DE COMMISSIE DIT ALS MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE AANMERKT , AANGEZIEN DE HANDELSPARTNERS ONGELIJKE VOORWAARDEN BIJ GELIJKWAARDIGE PRESTATIES WORDEN OPGELEGD EN ZIJ DAARDOOR IN EEN NADELIGE CONCURRENTIEPOSITIE WORDEN GEBRACHT ;

215OVERWEGENDE DAT VOLGENS UBC HAAR PRIJZEN DOOR DE WET VAN VRAAG EN AANBOD WORDEN BEPAALD EN DUS NIET DISCRIMINEREND KUNNEN ZIJN ;

216DAT DAARENBOVEN HET GEMIDDELDE PRIJSVERSCHIL VOOR CHIQUITA-BANANEN TUSSEN DE BETROKKEN NATIONALE MARKTEN IN 1975 NIET GROTER ZOU ZIJN GEWEEST DAN 5 % ;

217DAT DE PRIJS ELKE WEEK ZODANIG ZOU WORDEN BEREKEND , DAT ZIJ ZO GOED MOGELIJK GERELATEERD IS AAN DE VOOR DE WEEK DAAROP VERWACHTE MARKTPRIJS VAN RIJPE CHIQUITA-BANANEN OP ELKE NATIONALE MARKT ;

218DAT DEZE PRIJS , DIE DOOR DE CENTRALE TE ROTTERDAM NA OVERLEG EN ONDERHANDELINGEN MET DE PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS EN DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS WORDT BEPAALD , NOODZAKELIJKERWIJZE REKENING ZOU HOUDEN MET DE SPECIFIEKE KENMERKEN VAN DE MEDEDINGINGSSITUATIE WAARIN DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS IN ELK LAND MOETEN WERKEN ;

219DAT ZIJ HAAR RECHTVAARDIGING ZOU VINDEN IN DE VERWACHTE GEMIDDELDE MARKTPRIJS ;

220DAT DIE PRIJSVERSCHILLEN ZOUDEN ZIJN TOE TE SCHRIJVEN AAN WISSELENDE MARKTFACTOREN , ZOALS HET WEER , HET AANBOD VAN SEIZOENVRUCHTEN OP SOMMIGE MARKTEN , HET CONSUMENTENGEDRAG , VAKANTIES , STAKINGEN , OVERHEIDSMAATREGELEN EN WISSELKOERSEN ;

221DAT , KORTOM , DE COMMISSIE ZOU VERLANGEN DAT UBC DE NODIGE MAATREGELEN TREFT OM EEN BANANENMARKT TOT STAND TE BRENGEN , IETS WAARIN ZIJZELF NIET IS GESLAAGD ;

222DAT ZOLANG DE GEMEENSCHAPSINSTELLINGEN DE BANANENMARKT NIET HEBBEN GEUNIFICEERD EN DE VERSCHILLENDE NATIONALE MARKTEN BLIJVEN BESTAAN EN AAN DE WET VAN VRAAG EN AANBOD GEHOORZAMEN , PRIJSVERSCHILLEN TUSSEN DIE MARKTEN ONVERMIJDELIJK ZOUDEN ZIJN ;

223OVERWEGENDE DAT BLIJKENS DE ANTWOORDEN VAN UBC OP DE VERZOEKEN OM INLICHTINGEN VAN DE COMMISSIE ( BRIEVEN VAN 14 MEI , 13 SEPTEMBER , 10 EN 11 DECEMBER 1974 EN 13 FEBRUARI 1975 ) UBC WEKELIJKS VOOR HAAR ONDER HET MERK CHIQUITA VERKOCHTE BANANEN VERKOOPPRIJZEN TOEPAST DIE IN DE DOOR DE COMMISSIE GENOEMDE MATE VERSCHILLEN NAAR GELANG VAN DE LID-STAAT WAARIN HAAR KLANTEN ALS RIJPERS/DISTRIBUTEURS WERKZAAM ZIJN ;

224DAT DE PRIJSVERSCHILLEN IN BEPAALDE WEKEN 30 TOT 50 % KUNNEN BEDRAGEN , OFSCHOON DE GELEVERDE PRESTATIES GELIJKWAARDIG ZIJN ( BEHALVE TEN AANZIEN VAN DE SCIPIO-GROEP , MET DIEN VERSTANDE DAT DE BANANEN UIT DE SCIPIO-RIJPERIJEN TEGEN DEZELFDE PRIJS WORDEN VERKOCHT ALS DIE VAN DE ZELFSTANDIGE RIJPERS );

225DAT IMMERS DE DOOR UBC VERKOCHTE BANANEN MET DEZELFDE SCHEPEN WORDEN AANGEVOERD , MET DEZELFDE KOSTEN IN ROTTERDAM OF BREMERHAVEN WORDEN GELOST EN DAT DE PRIJSVERSCHILLEN BETREKKING HEBBEN OP IN WEZEN GELIJKE HOEVEELHEDEN BANANEN VAN DEZELFDE VARIETEIT , VAN GELIJKE RIJPHEIDSGRAAD EN NAGENOEG DEZELFDE KWALITEIT , DIE ONDER HETZELFDE MERK CHIQUITA OP GELIJKE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN WORDEN VERKOCHT EN OP ' S KOPERS EIGEN TRANSPORTMIDDELEN GELADEN , TERWIJL LAATSTGENOEMDE BOVENDIEN DE INVOERRECHTEN , BELASTINGEN EN TRANSPORTKOSTEN HEEFT TE BETALEN ;

226DAT DEZE DISCRIMINERENDE PRIJSPOLITIEK DOOR UBC VANAF 1971 IS TOEGEPAST OP HAAR KLANTEN IN DUITSLAND , NEDERLAND EN DE BLEU , VANAF BEGIN 1973 OP HAAR DEENSE KLANTEN EN VANAF NOVEMBER 1973 OP HAAR KLANTEN IN IERLAND ;

227DAT HET WELISWAAR NIET DE TAAK VAN UBC IS EEN BANANENMARKT TOT STAND TE BRENGEN , DOCH ZIJ NIET MAG TRACHTEN UIT DE MARKT TE HALEN ' ' WAT DEZE KAN VERDRAGEN ' ' DAN OP VOORWAARDE DAT ZIJ DE VERDRAGSBEPALINGEN TER REGULERING EN COORDINERING VAN DE MARKT EERBIEDIGT ;

228DAT OFSCHOON HET BEGRIJPELIJK IS DAT VERSCHILLEN IN TRANSPORTKOSTEN , BELASTINGEN , INVOERRECHTEN , ARBEIDSLONEN , VERHANDELINGSVOORWAARDEN , VALUTAKOERSEN EN CONCURRENTIEDRUK EVENTUEEL KUNNEN LEIDEN TOT EEN VERSCHILLENDE KLEINHANDELSPRIJS IN DE DIVERSE LID-STATEN , DEZE FACTOREN NIETTEMIN DOOR UBC SLECHTS IN BEPERKTE MATE IN AANMERKING MOGEN WORDEN GENOMEN , AANGEZIEN ZIJ EEN VOLKOMEN IDENTIEK PRODUKT OP EEN EN DEZELFDE PLAATS VERKOOPT AAN RIJPERS / DISTRIBUTEURS DIE DE RISICO ' S VAN DE CONSUMENTENMARKT ALLEEN DRAGEN ;

229DAT HET SPEL VAN VRAAG EN AANBOD NAAR ZIJN AARD ENKEL INVLOED MAG HEBBEN IN DE HANDELSFASE WAARIN HET ZICH WERKELIJK MANIFESTEERT ;

230DAT DE MARKTMECHANISMEN WORDEN ONTREGELD ALS BIJ DE PRIJSBEREKENING EEN MARKTFASE WORDT OVERGESLAGEN EN NIET WORDT UITGEGAAN VAN DE VRAAG-AANBOD- VERHOUDING TUSSEN VERKOPER ( UBC ) EN KOPER ( DE DISTRIBUTEURS/RIJPERS ), MAAR VAN DIE TUSSEN VERKOPER EN EINDVERBRUIKER ;

231DAT UBC DANKZIJ HAAR MACHTSPOSITIE EN DE INFORMATIE VAN HAAR PLAATSELIJKE VERTEGENWOORDIGERS ALDUS IN FEITE IN STAAT WAS HAAR VERKOOPPRIJS AAN DE TUSSENKOPER OP TE LEGGEN , WELKE PRIJS ALSMEDE HET ' ' TOEGEKENDE WEEKQUOTUM ' ' EERST VIER DAGEN VOOR DE AANKOMST VAN HET SCHIP WERDEN VASTGESTELD EN AAN DE KLANT MEEGEDEELD ;

232DAT DEZE VAN LID-STAAT TOT LID-STAAT VERSCHILLENDE PRIJZEN EEN BELEMMERING VORMDEN VOOR HET VRIJE VERKEER VAN GOEDEREN , WELK EFFECT NOG WERD VERSTERKT DOOR HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN EN DOOR DE LEVERING VAN KLEINERE HOEVEELHEDEN DAN DIE WELKE WAREN BESTELD ;

233DAT ALDUS EEN STRIKTE AFSCHERMING VAN DE NATIONALE MARKTEN MET KUNSTMATIG VERSCHILLENDE PRIJSNIVEAUS WERD VERWEZENLIJKT , WAARDOOR BEPAALDE RIJPERS/DISTRIBUTEURS IN EEN ONGUNSTIGE CONCURRENTIEPOSITIE WERDEN GEBRACHT , OMDAT DE MEDEDINGING , VERGELEKEN MET WAT DEZE HAD MOETEN ZIJN , ERDOOR WERD VERVALST ;

234DAT MITSDIEN DE POLITIEK VAN ONGELIJKE PRIJZEN , DIE UBC IN STAAT STELDE HAAR HANDELSPARTNERS ONGELIJKE VOORWAARDEN BIJ GELIJKWAARDIGE PRESTATIES OP TE LEGGEN EN HEN DAARDOOR IN EEN ONGUNSTIGE CONCURRENTIEPOSITIE TE BRENGEN , MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE OPLEVERDE ;

PAR 2 . DE ONBILLIJKE PRIJZEN

235OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VAN OORDEEL IS DAT UBC OOK MISBRUIK VAN HAAR MACHTSPOSITIE HEEFT GEMAAKT DOOR ONBILLIJKE VERKOOPPRIJZEN TOE TE PASSEN , IN CASU PRIJZEN DIE ZIJ ' ' OVERDREVEN ' ' ACHT TEN OPZICHTE VAN DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE PRESTATIE DIE UBC AAN HAAR KLANTEN IN DUITSLAND ( MET UITZONDERING VAN DE SCIPIO-GROEP ), DENEMARKEN , NEDERLAND EN DE BLEU LEVERT ;

236DAT DE POLITIEK VAN COMPARTIMENTERING VAN DE RELEVANTE MARKT UBC IN STAAT ZOU HEBBEN GESTELD VOOR HAAR CHIQUITA-BANANEN PRIJZEN TOE TE PASSEN DIE NIET ONDERHEVIG ZIJN AAN EEN DAADWERKELIJKE MEDEDINGING EN DIE VOOR EEN VEEL GEBRUIKT VOEDINGSMIDDEL VAAK GROTE EN NIET OBJECTIEF TE RECHTVAARDIGEN VERSCHILLEN TE ZIEN GEVEN ;

237DAT UIT DEZE VERSCHILLEN ZOU BLIJKEN DAT DE HOOGSTE PRIJZEN BUITENSPORIG ZIJN VERGELEKEN MET DE LAAGSTE , EN DIT TE MEER OMDAT OOK LAATSTBEDOELDE NOG WINSTGEVEND ZOUDEN ZIJN ;

238DAT NA EEN BRIEF VAN UBC VAN 10 DECEMBER 1974 HET DE COMMISSIE GERECHTVAARDIGD VOORKWAM ZONDER VERDERE ANALYSE VAN UBC ' S KOSTENSTRUCTUUR TE AANVAARDEN DAT DE AAN DE IERSE KLANTEN BEREKENDE PRIJZEN EEN AANDUIDING DAAROMTRENT BEVATTEN EN DAT DE VERSCHILLEN TUSSEN DE PRIJZEN CIF-DUBLIN HERLEID - ROTTERDAM EN DE OVERIGE DOOR UBC VOOR HAAR VERKOPEN FOR ROTTERDAM OF BREMERHAVEN TOEGEPASTE PRIJZEN WINSTEN VAN OVEREENKOMSTIGE GROOTTE UITDRUKKEN ;

239DAT DE PRIJZEN DIE DOOR UBC AAN HAAR KLANTEN IN DUITSLAND ( UITGEZONDERD DE SCIPIO-GROEP ), DENEMARKEN , NEDERLAND EN DE BLEU WERDEN BEREKEND , VEEL HOGER - SOMS MEER DAN 100 % - ZOUDEN LIGGEN DAN DE AAN DE IERSE KLANTEN BEREKENDE PRIJZEN EN HAAR AANZIENLIJKE EN - VERGELEKEN MET DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE GELEVERDE PRESTATIE - OVERDREVEN WINSTEN ZOUDEN OPLEVEREN ;

240DAT HET BELANG VAN DEZE OPMERKINGEN NOG ZOU WORDEN BEKLEMTOOND DOOR HET FEIT DAT ER EEN PRIJSVERSCHIL VAN 30 TOT 40 % BESTAAT TUSSEN CHIQUITA-BANANEN EN ONGEMERKTE BANANEN , ALHOEWEL DE KWALITEIT VAN DEZE LAATSTE SLECHTS ENIGSZINS MINDER ZOU ZIJN DAN DIE VAN DE GEMERKTE , EN DOOR HET FEIT DAT DE PRIJS VAN DE ONGEMERKTE EN KWALITATIEF VERGELIJKBARE BANANEN VAN UBC ' S VOORNAAMSTE CONCURRENTEN MINDER HOOG IS , TERWIJL DIE ONDERNEMINGEN TOCH RENDABEL ZIJN ;

241DAT GEZIEN DEZE OMSTANDIGHEDEN DE COMMISSIE EEN VERMINDERING VAN HET PRIJSNIVEAU MET TENMINSTE 15 % ONDER HET NIVEAU VAN DE DOOR UBC IN DE RELEVANTE MARKT AAN HAAR KLANTEN BEREKENDE PRIJZEN ( BEHALVE DE IERSE ) AANVAARDBAAR ACHT , AANGEZIEN DE TOEGEPASTE ONBILLIJKE PRIJZEN OP EEN MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE ZOUDEN NEERKOMEN ;

242OVERWEGENDE DAT UBC HET BETOOG VAN DE COMMISSIE AFWIJST EN DAARBIJ DE NADRUK LEGT OP DE ZEER LAGE BANANENPRIJS IN ALLE HANDELSFASEN , BIJ VOORBEELD DE PRIJS VAN EEN TON BANANEN BIJ INVOER IN DUITSLAND , DIE IN 1956 DM 697 BEDROEG EN IN 1973 NOG SLECHTS DM 458 , DAT WIL ZEGGEN EEN REELE PRIJSDALING VAN 50 % ;

243DAT HET ARGUMENT DAT DE COMMISSIE AANVOERT OM TE BEWIJZEN DAT UBC TE HOGE PRIJZEN BEREKENT , VALS ZOU ZIJN , OMDAT HET ZOU STEUNEN OP DE BRIEF VAN 10 DECEMBER 1974 - WAARIN UBC MEEDEELDE DAT ZIJ ' ' AAN DE IERSE RIJPERS BANANEN HAD VERKOCHT TEGEN PRIJZEN DIE HAAR EEN AANZIENLIJKE GERINGERE WINSTMARGE LIETEN DAN IN SOMMIGE ANDERE LID-STATEN ' ' - , WELKE BRIEF , GESCHREVEN VOOR DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR OP 31 DECEMBER 1974 , BIJ TWEE VERSCHILLENDE GELEGENHEDEN DOOR UBC WAS GEDEMENTEERD , EN DAT UIT EEN BIJ HET BEROEPSCHRIFT GEVOEGD DOCUMENT ZOU BLIJKEN DAT DE IN IERLAND TOEGEPASTE PRIJZEN UBC VERLIES HEBBEN OPGELEVERD ;

244DAT HET DUS WILLEKEURIG ZOU ZIJN OM UITGAANDE VAN DE IERSE PRIJZEN , DIE GEDURENDE ENKELE MAANDEN WAREN TOEGEPAST OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE IERSE MARKT - WAAROP IN 1974 SLECHTS 1,6 % VAN DE TOTALE , IN DE RELEVANTE MARKT INGEVOERDE HOEVEELHEDEN WAREN AFGEZET - , DE WINSTEN TE BEREKENEN DIE IN DE JAREN DAARVOOR IN DE REST VAN DE RELEVANTE MARKT ZOUDEN ZIJN GEMAAKT , ZULKS TERWIJL IN DE JAREN 1970 TOT EN MET 1974 DE TOEGEPASTE PRIJZEN ENKEL VERLIEZEN HADDEN OPGELEVERD ;

245DAT VOLGENS UBC HET PRIJSVERSCHIL TUSSEN GEMERKTE EN ONGEMERKTE BANANEN GERECHTVAARDIGD IS , AANGEZIEN DE BIJZONDERE ZORG DIE VAN DE PLUK TOT DE VERKOOP AAN DE CONSUMENT DAARAAN WORDT BESTEED , DAT VERSCHIL RUIMSCHOOTS ZOU VERKLAREN ;

246DAT ZIJ DAARENBOVEN TRACHT AAN TE TONEN DAT ER DAADWERKELIJKE KWALITEITSVERSCHILLEN BESTAAN TUSSEN CHIQUITA-BANANEN EN BANANEN VAN ANDERE MERKEN , HETGEEN HET PRIJSVERSCHIL - VAN 1970 TOT 1974 GEMIDDELD 7,4 % - ZOU RECHTVAARDIGEN ;

247DAT HET BEVEL DE PRIJZEN MET 15 % TE VERLAGEN , ONBEGRIJPELIJK ZOU ZIJN , AANGEZIEN HET OM PRIJZEN GAAT DIE ELKE WEEK IN DE HELE RELEVANTE MARKT VARIEREN , EN ONUITVOERBAAR OMDAT EEN DERMATE STERKE PRIJSVERLAGING UBC ZOU DWINGEN EEN BANAAN VAN BETERE KWALITEIT DAN DIE VAN DE CONCURRENTIE TE VERKOPEN BENEDEN DE DOOR DEZE BEREKENDE PRIJZEN ;

248OVERWEGENDE DAT EEN ONDERNEMING MET EEN MACHTSPOSITIE , DIE AL DAN NIET RECHTSTREEKS ONBILLIJKE AANKOOP- OF VERKOOPPRIJZEN OPLEGT , ZICH SCHULDIG MAAKT AAN EEN MISBRUIK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ;

249DAT MITSDIEN MOET WORDEN ONDERZOCHT OF DE BEZITTER VAN DE MACHTSPOSITIE DE MOGELIJKHEDEN ERVAN HEEFT BENUT OM HANDELSVOORDELEN TE VERWERVEN DIE HIJ IN EEN SITUATIE VAN NORMALE EN VOLDOENDE DAADWERKELIJKE MEDEDINGING NIET ZOU HEBBEN GEHAD ;

250DAT EEN DERGELIJK MISBRUIK IN CASU ZOU BESTAAN IN HET TOEPASSEN VAN EEN TE HOGE PRIJS , DIE NIET IN EEN REDELIJKE VERHOUDING STAAT TOT DE ECONOMISCHE WAARDE VAN DE GELEVERDE PRESTATIE ;

251DAT HET BUITENSPORIGE KARAKTER VAN DIE PRIJS ONDER MEER OBJECTIEF ZOU KUNNEN WORDEN VASTGESTELD DOOR DE VERKOOPPRIJS VAN HET PRODUKT TE VERGELIJKEN MET DE KOSTPRIJS EN ALDUS DE GROOTTE VAN DE WINSTMARGE AAN TE TONEN , DOCH DAT DE COMMISSIE , DOOR DE KOSTENSTRUCTUUR VAN UBC NIET TE ANALYSEREN , DIT HEEFT NAGELATEN ;

252DAT HET DAARBIJ ZOU GAAN OM DE VRAAG OF ER EEN AL TE GROTE DISPROPORTIE BESTAAT TUSSEN DE WERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN EN DE WERKELIJK GEVRAAGDE PRIJS EN ZO JA , OF ER SPRAKE IS VAN HET OPLEGGEN VAN EEN ONBILLIJKE PRIJS , ZOWEL ABSOLUUT GEZIEN ALS IN VERGELIJKING MET DE CONCURRERENDE PRODUKTEN ;

253DAT OOK ANDERE METHODEN DENKBAAR ZIJN - EN DE ECONOMISCHE THEORIE HEEFT ER INDERDAAD VERSCHEIDENE ONTWIKKELD - OM DE CRITERIA TE VINDEN AAN DE HAND WAARVAN KAN WORDEN VASTGESTELD OF DE PRIJS VAN EEN PRODUKT BILLIJK IS ;

254DAT - MET ERKENNING VAN DE AANZIENLIJKE EN SOMS ZEER GROTE MOEILIJKHEDEN BIJ HET BEPALEN VAN EEN KOSTPRIJS , WAARVOOR VAAK EEN WILLEKEURIGE TOEREKENING VAN INDIRECTE EN ALGEMENE KOSTEN NODIG KAN ZIJN EN DE GROTE VERSCHILLEN KAN VERTONEN NAAR GELANG VAN DE OMVANG VAN DE ONDERNEMING , HAAR DOELSTELLING , DE INGEWIKKELDHEID VAN HAAR ORGANISATIE , HAAR GEOGRAFISCH WERKTERREIN , DE OMSTANDIGHEID DAT ZIJ EEN DAN WEL VERSCHEIDENE PRODUKTEN VERVAARDIGT , HET AANTAL HARER NEVENVESTIGINGEN EN HUN ONDERLINGE RELATIE - DE BEPALING VAN DE PRODUKTIEKOSTEN VAN BANANEN GEEN ONOVERKOMELIJKE PROBLEMEN LIJKT OP TE LEVEREN ;

255DAT BLIJKENS EEN STUDIE VAN DE UNCTAD VAN 10 FEBRUARI 1975 EN GEZIEN DE ORGANISATIE VAN DE PRODUKTIE , HET VERPAKKEN , HET VERVOER , DE COMMERCIALISATIE EN DE DISTRIBUTIE VAN BANANEN , HET IN CASU IMMERS MOGELIJK ZOU ZIJN GEWEEST DE KOSTPRIJS VAN DIT PRODUKT BIJ BENADERING TE BEREKENEN EN MITSDIEN VAST TE STELLEN OF DE VERKOOPPRIJS AAN DE RIJPERS/DISTRIBUTEURS TE HOOG WAS ;

256DAT DE COMMISSIE UBC TEN MINSTE INLICHTINGEN HAD MOETEN VRAGEN BETREFFENDE DE ELEMENTEN WAARUIT HAAR KOSTPRIJS IS OPGEBOUWD ;

257DAT DE JUISTHEID VAN DE ALDUS VERSTREKTE GEGEVENS WELLICHT IN TWIJFEL HAD KUNNEN WORDEN GETROKKEN , MAAR DAT HET DAN EEN KWESTIE VAN BEWIJS ZOU ZIJN GEWEEST ;

258DAT DE COMMISSIE HET BESTAAN VAN TE HOGE PRIJZEN AFLEIDT UIT EEN ANALYSE VAN DE - HAARS INZIENS BUITENSPORIGE - VERSCHILLEN TUSSEN DE IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN BEREKENDE PRIJZEN , GEZIEN IN VERBAND MET DE HIERVOOR BESPROKEN POLITIEK VAN DISCRIMINERENDE PRIJZEN ;

259DAT ZIJ HAAR ARGUMENTATIE BASEERT OP UBC ' S BRIEF VAN 10 DECEMBER 1974 , WAARIN WERD VERKLAARD DAT DE WINSTMARGE BIJ DE VERKOOP VAN BANANEN AAN DE IERSE RIJPERS AANZIENLIJK GERINGER WAS DAN IN SOMMIGE ANDERE LID-STATEN , EN WAARUIT ZIJ CONCLUDEERT DAT DE VERSCHILLEN TUSSEN DE CIF-PRIJZEN DUBLIN HERLEID-ROTTERDAM EN DE PRIJZEN BIJ VERKOOP FOR ROTTERDAM OF BREMERHAVEN WINSTEN VAN OVEREENKOMSTIGE GROOTTE UITDRUKKEN ;

260DAT ZIJ , CONSTATERENDE DAT DE AAN DE RIJPERS IN DE ANDERE LID-STATEN BEREKENDE PRIJZEN VEEL EN SOMS MEER DAN 100 % HOGER WAREN DAN DIE WELKE UBC AAN HAAR IERSE KLANTEN BEREKENDE , HEEFT GECONCLUDEERD DAT UBC ZEER HOGE WINSTEN MAAKTE ;

261OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ HAAR REDENERING EVENWEL GEEN REKENING HEEFT GEHOUDEN MET VERSCHEIDENE BRIEVEN VAN UBC , DIE VERGEZELD GINGEN VAN EEN VERTROUWELIJK DOCUMENT DAT DE BRIEF VAN 10 DECEMBER 1974 TEGENSPRAK EN WAARUIT MOEST BLIJKEN DAT DE IN IERLAND TOEGEPASTE PRIJZEN VERLIES HADDEN OPGELEVERD ;

262DAT UBC HIERAAN TOEVOEGT DAT DE IN DE RELEVANTE MARKT TOEGEPASTE PRIJZEN HAAR HEBBEN BELET IN DE LAATSTE VIJF JAAR - 1975 UITGEZONDERD - WINST TE MAKEN ;

263DAT DEZE BEWERINGEN VAN UBC NIET WORDEN GESTAAFD MET ACCOUNTANTSVERKLARINGEN BETREFFENDE DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN VAN DE UBC-GROEP OF ZELFS MAAR DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENINGEN MET BETREKKING TOT DE RELEVANTE MARKT ;

264DAT HOE ONBETROUWBAAR DE DOOR UBC VERSTREKTE GEGEVENS OOK MOGEN ZIJN ( INZONDERHEID HET BOVENBEDOELDE DOCUMENT MET DE BEREKENING VAN DE IN 1974 OP DE IERSE MARKT GELEDEN ' ' VERLIEZEN ' ' , WAARVAN DE JUISTHEID NIET WORDT AANGETOOND ), HET NIETTEMIN DE COMMISSIE IS DIE HEEFT TE BEWIJZEN DAT UBC ONBILLIJKE PRIJZEN TOEPASTE ;

265DAT WAAR DE COMMISSIE DE ONTKENNINGEN VAN UBC ONVOLDOENDE HEEFT WEERSPROKEN , HET DUIDELIJK IS DAT DE BEREKENINGSGRONDSLAG DIE DOOR EERSTGENOEMDE IS GEBRUIKT OM HET BUITENSPORIGE KARAKTER VAN DE PRIJZEN AAN TE TONEN , DE TOETS DER KRITIEK NIET KAN DOORSTAAN EN ER JUIST OP DIT PUNT TWIJFEL MOGELIJK BLIJFT WAARVAN UBC HET VOORDEEL MOET WORDEN GEGUND , ZULKS TE MEER OMDAT SINDS BIJNA 20 JAAR DE REELE BANANENPRIJZEN IN DE RELEVANTE MARKT NIET ZIJN GESTEGEN ;

266DAT ER WELISWAAR EEN PRIJSVERSCHIL BESTAAT TUSSEN CHIQUITA-BANANEN EN DE BANANEN VAN DE VOORNAAMSTE CONCURRENTEN , DOCH DIT VERSCHIL SLECHTS 7 % BEDRAAGT , WELK PERCENTAGE NIET IS BESTREDEN EN NIET AUTOMATISCH ALS TE HOOG EN BIJGEVOLG ALS ONBILLIJK KAN WORDEN BESCHOUWD ;

267DAT ZO GEZIEN DE COMMISSIE DE FEITEN EN BEOORDELINGEN WAAROP ZIJ HAAR VASTSTELLING BETREFFENDE DE DOOR UBC AL DAN NIET RECHTSTREEKS OPGELEGDE ONBILLIJKE VERKOOPPRIJZEN BASEERT , RECHTENS ONVOLDOENDE LIJKT TE HEBBEN BEWEZEN ;

268DAT MITSDIEN ARTIKEL 1 , SUB C , VAN DE BESCHIKKING MOET WORDEN NIETIGVERKLAARD ;

HOOFDSTUK III - DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE

AFDELING I - DE GRIEVEN BETREFFENDE SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING

269OVERWEGENDE DAT UBC ZICH BEKLAAGT OVER DE SNELHEID WAARMEE DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE IS AFGEWIKKELD , OVER MATERIELE FOUTEN IN DE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , WAAROP ZIJ ZOU HEBBEN GEWEZEN , DOCH DIE NIET ZIJN VERBETERD - BIJ VOORBEELD BETREFFENDE DE WINSTEN DIE IN IERLAND ZOUDEN ZIJN GEMAAKT - , OVER DE BEKNOPTHEID OF ONDUIDELIJKHEID VAN DE MOTIVERING VAN BEPAALDE PUNTEN VAN BEZWAAR - ZOALS DIE BETREFFENDE DE ONBILLIJKE PRIJZEN - , EN VAN MENING IS DAT DOOR DEZE HANDELWIJZE VAN DE COMMISSIE DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING ZIJN GESCHONDEN ;

270OVERWEGENDE DAT ARTIKEL 11 VAN VERORDENING NR . 99/63 VAN DE COMMISSIE VAN 25 JULI 1963 BEPAALT DAT ' ' DE COMMISSIE REKENING HOUDT MET DE VOOR HET FORMULEREN VAN EEN STANDPUNT BENODIGDE TIJD ' ' EN DAT ' ' DEZE TERMIJN TENMINSTE TWEE WEKEN MOET BEDRAGEN ' ' ;

271DAT DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE OP 19 MAART 1975 IS INGELEID , NA EEN VOORONDERZOEK VAN OMSTREEKS EEN JAAR ;

272DAT UBC TWEE MAANDEN TIJD HEEFT GEHAD ( VAN 11 APRIL TOT 12 JUNI 1975 ) OM HAAR OPMERKINGEN IN TE DIENEN EN ZELF HEEFT VERZOCHT OM EEN HOORZITTING OP 24 JUNI 1975 , OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE BIJ ARTIKEL 19 , LID 2 , VAN VERORDENING NR . 17 VAN 6 FEBRUARI 1962 ;

273DAT NAAR UIT DEZE DATA BLIJKT , DE PROCEDURE BINNEN DE NORMALE TERMIJN IS AFGEWIKKELD , ZODAT DE GRIEF BETREFFENDE OVERHAASTING GEEN STAND HOUDT ;

274OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE VERWETEN ONVOLDOENDE MOTIVERING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR , DAT ARTIKEL 4 VAN VERORDENING NR . 99/63 BEPAALT DAT DE COMMISSIE IN HAAR BESLISSINGEN SLECHTS DIE PUNTEN VAN BEZWAAR IN AANMERKING NEEMT , WAAROVER DEGENE TOT WIE DE BESLISSING IS GERICHT , IN DE GELEGENHEID IS GEWEEST ZIJN STANDPUNT KENBAAR TE MAKEN ;

275DAT DE UITEENZETTING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR AAN DIT VEREISTE VOLDOET WANNEER ZIJ WELISWAAR BEKNOPT , DOCH DUIDELIJK DE VOORNAAMSTE FEITEN BEVAT WAAROP DE COMMISSIE ZICH BASEERT ;

276DAT DE COMMISSIE IN HAAR MEDEDELING VAN 19 MAART 1975 DE VOORNAAMSTE FEITEN WAAROP ZIJ DE GEFORMULEERDE BEZWAREN BASEERDE , DUIDELIJK HEEFT UITEENGEZET EN HEEFT AANGEGEVEN IN WELKE MATE UBC EEN MACHTSPOSITIE BEZAT EN DAARVAN MISBRUIK HAD GEMAAKT ;

277DAT MITSDIEN NIET BLIJKT DAT TIJDENS DE PROCEDURE VOOR DE COMMISSIE DE RECHTEN VAN DE VERDEDIGING ZOUDEN ZIJN GESCHONDEN ;

278DAT DE ANDERE GRIEVEN BETREKKING HEBBEN OP HETGEEN TEN GRONDE REEDS IS AANGEVOERD ;

279DAT DIT MIDDEL DERHALVE FAALT ;

AFDELING 2 - DE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING

280OVERWEGENDE DAT UBC ZICH EROVER BEKLAAGT DAT DE HOUDING VAN DE COMMISSIE TIJDENS DE PROCEDURE DOOR PARTIJDIGHEID WERD GEKENMERKT ;

281DAT ZIJ TER ONDERSTEUNING VAN DEZE GRIEF DE VOLGENDE ELEMENTEN AANVOERT : DE OVERDRIJVING VAN DE PRIJSVERSCHILLEN TUSSEN DE STATEN IN DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE , DE VOLGENS UBC ONJUISTE BESCHRIJVING VAN HAAR PENETRATIE OP DE IERSE MARKT , DE MISLEIDENDE WEERGAVE VAN EEN FAO-ONDERZOEK BETREFFENDE DE CONCURRENTIE TUSSEN BANANEN EN ZOMERVRUCHTEN , DE BEWERING DAT ' ' BANANEN ENKEL IN GROENE STAAT KUNNEN WORDEN VERVOERD ' ' , DE ONJUISTE VOORSTELLING VAN DE VERMINDERING VAN DE LEVERANTIES AAN OLESEN ;

282OVERWEGENDE DAT BIJ EEN ONDERZOEK NAAR DE JUISTHEID VAN DEZE VERWIJTEN WEDEROM OP DE ZAAK ZELF ZOU MOETEN WORDEN INGEGAAN EN DAT PARTIJEN HUN STANDPUNTEN DAAROMTRENT REEDS IN DEN BREDE HEBBEN TOEGELICHT ;

283DAT ER GEEN ENKELE GROND BESTAAT OM AAN TE NEMEN DAT DE COMMISSIE BEDOELDE ELEMENTEN OP TENDENTIEUZE WIJZE HEEFT WEERGEGEVEN ;

284OVERWEGENDE DAT UBC VERKLAART MORELE SCHADE TE HEBBEN GELEDEN DOORDAT EEN AMBTENAAR VAN DE COMMISSIE NOG VOOR DE VASTSTELLING VAN DE BESCHIKKING ZICH TEGENOVER EEN DAGBLAD MISPRIJZEND HEEFT UITGELATEN OVER DE COMMERCIELE HANDELWIJZE VAN UBC , WELKE UITLATINGEN DOOR DE WERELDPERS WAREN OVERGENOMEN EN DE INDRUK HADDEN GEWEKT ALS ZOUDEN DE VERWETEN INBREUKEN REEDS ZIJN KOMEN VAST TE STAAN , TERWIJL DE BETROKKENEN NOG GEEN GELEGENHEID HADDEN GEHAD ZICH TE VERWEREN ;

285DAT DE COMMISSIE DAARDOOR NIET MEER IN STAAT ZOU ZIJN GEWEEST DE FEITEN VAN DE ZAAK EN DE DOOR UBC AANGEVOERDE ARGUMENTEN ONPARTIJDIG TE BEOORDELEN ;

286OVERWEGENDE DAT HET PROCESDOSSIER NIETS BEVAT WAT DE CONCLUSIE KAN WETTIGEN DAT DE AANGEVALLEN BESCHIKKING NIET ZOU ZIJN GEGEVEN OF ANDERS ZOU ZIJN UITGEVALLEN WANNEER DE GEWRAAKTE UITLATINGEN - WELKE OP ZICH BETREURENSWAARDIG ZIJN - NIET WAREN GEDAAN ;

287DAT NIETS EROP WIJST DAT DE OPSTELLING VAN DE COMMISSIE ZODANIG IS GEWEEST , DAT HET NORMALE VERLOOP VAN DE PROCEDURE DAARDOOR ONGUNSTIG ZOU ZIJN BEINVLOED ;

288DAT IN DEZE OMSTANDIGHEDEN DE TEGEN HAAR INGESTELDE VORDERING TOT SCHADEVERGOEDING MOET WORDEN AFGEWEZEN ;

HOOFDSTUK IV - DE SANCTIES

289OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ HET OPLEGGEN VAN EEN BOETE VAN EEN MILJOEN REKENEENHEDEN WEGENS DE VIER GECONSTATEERDE , DOOR UBC GEPLEEGDE INBREUKEN OPMERKT DAT LAATSTGENOEMDE DIE INBREUKEN ' ' MINSTENS UIT GROVE ONACHTZAAMHEID ' ' HEEFT GEPLEEGD , EN REKENING HEEFT GEHOUDEN MET DE ZWAARTE EN DE DUUR ERVAN ALSMEDE MET DE GROOTTE VAN DE ONDERNEMING ;

290OVERWEGENDE DAT ZIJ DIE INBREUKEN , WAT HUN ZWAARTE BETREFT , HEEFT BESCHOUWD IN HUN ECONOMISCH EN JURIDISCH VERBAND , ZULKS GELET OP HUN ONDERLINGE SAMENHANG EN OP HET FEIT DAT HUN GEVOLGEN DUIDELIJK IN STRIJD ZIJN MET HET OOGMERK VAN DE INTEGRATIE DER MARKTEN EN DAT DE BANAAN EEN PRODUKT VAN GROOTVERBRUIK IS ;

291OVERWEGENDE DAT TEN AANZIEN VAN DE DUUR VAN DE INBREUKEN DE COMMISSIE HEEFT GEMEEND HET VERBOD TOT DOORVERKOOP VAN GROENE BANANEN ENKEL IN AANMERKING TE MOETEN NEMEN VOOR DE PERIODE VAN JANUARI 1967 TOT 15 NOVEMBER 1968 , OP WELK TIJDSTIP DE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VOOR NEDERLAND BIJ HAAR ZIJN AANGEMELD ;

292DAT BIJGEVOLG TEN AANZIEN VAN DE GEDRAGINGEN VAN UBC , DIE NA 15 NOVEMBER 1968 HEBBEN PLAATS GEVONDEN EN DIE BINNEN DE IN DE AANMELDING GENOEMDE GRENZEN ZIJN GEBLEVEN , ER GEEN ONZORGVULDIGHEID VAN UBC KON WORDEN VASTGESTELD , ZODAT DIE LATERE GEDRAGINGEN DUS NIET BEHOEFDEN TE WORDEN BEBOET ;

293DAT DAARENBOVEN DE COMMISSIE TIJDENS DE PROCEDURE IN KORT GEDING OP 5 APRIL 1976 AKTE HEEFT GENOMEN VAN DE WIJZIGING VAN DE LITIGIEUZE CLAUSULE , OFSCHOON ZIJ MEENDE DAT DE WIJZIGING EERDER HAD MOETEN PLAATSVINDEN ;

294OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE COMMISSIE DE LEVERANTIES AAN OLESEN VAN 10 OKTOBER 1973 TOT 11 FEBRUARI 1975 ZIJN STOPGEZET , EN DAT ZIJ ZEGT REKENING TE HEBBEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT UBC SPONTAAN AAN DEZE INBREUK EEN EINDE HEEFT GEMAAKT ;

295OVERWEGENDE DAT DE PRIJSPOLITIEK TENMINSTE VANAF 1971 IS TOEGEPAST OP DE IN DUITSLAND , NEDERLAND EN DE BLEU GEVESTIGDE KLANTEN VAN UBC , VANAF JANUARI 1973 OP DE DEENSE KLANTEN EN VANAF NOVEMBER 1973 OP DE IERSE ;

296OVERWEGENDE DAT VOLGENS DE COMMISSIE BIJ DE VASTSTELLING VAN HET BEDRAG VAN DE BOETE OP EEN MILJOEN REKENEENHEDEN TEN SLOTTE REKENING IS GEHOUDEN MET DE TOTALE OMZET VAN UBC , WELKE OMSTREEKS TWEE MILJARD DOLLAR BEDRAAGT , EN MET DE JAAROMZET VAN BANANEN IN DE RELEVANTE MARKT TER WAARDE VAN 50 MILJOEN DOLLAR , ALSMEDE MET DE ZEER GROTE WINSTEN DIE UBC DANK ZIJ HAAR PRIJSPOLITIEK ZOU HEBBEN BEHAALD ;

297OVERWEGENDE DAARENBOVEN DAT DE COMMISSIE , OM UBC TE DWINGEN EEN EINDE TE MAKEN AAN DE INBREUKEN VOOR ZOVER ZIJ DAT NIET EIGENER BEWEGING HAD GEDAAN , HAAR OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM HEEFT BEVOLEN DE AFSCHAFFING VAN HET VERKOOPVERBOD VOOR GROENE BANANEN UITERLIJK PER 1 FEBRUARI 1976 MEE TE DELEN AAN ALLE RIJPERS/DISTRIBUTEURS IN DUITSLAND , DENEMARKEN , IERLAND , NEDERLAND EN DE BLEU , EN DE COMMISSIE TWEE MAAL PER JAAR GEDURENDE EEN PERIODE VAN TWEE JAAR TE INFORMEREN OVER DE PRIJZEN DIE ZIJ IN DE VOORAFGAANDE ZES MAANDEN AAN DIE KLANTEN HEEFT BEREKEND ;

298OVERWEGENDE DAT UBC STELT NIET TE HEBBEN GEWETEN DAT ZIJ EEN MACHTSPOSITIE BEZAT EN DUS NOG MINDER DAT ZIJ DAARVAN MISBRUIK HAD GEMAAKT , ZULKS TE MEER OMDAT , VOLGENS ' S HOFS RECHTSPRAAK , TOT NU TOE ENKEL ONDERNEMINGEN DIE EEN MONOPOLIEPOSITIE BEZATEN OF EEN BELANGRIJK DEEL VAN DE MARKT BEHEERSTEN , ALS ONDERNEMINGEN MET EEN MACHTSPOSITIE ZOUDEN ZIJN AANGEMERKT ;

299OVERWEGENDE DAT UBC EEN ONDERNEMING IS DIE DOOR HAAR LANGJARIGE ERVARING IN DE INTERNATIONALE EN NATIONALE HANDEL BIJZONDER GOED BEKEND IS MET DE WETTELIJKE REGELINGEN OP HET GEBIED VAN DE MEDEDINGING , WAARVAN ZIJ DE GESTRENGHEID REEDS HEEFT ONDERVONDEN :

300DAT UBC DOOR HET ORGANISEREN VAN EEN HANDELSSYSTEEM WAARIN HET VERKOOPVERBOD VOOR GROENE BANANEN GEPAARD GING MET HET TOEPASSEN VAN DISCRIMINERENDE PRIJZEN EN HET AFLEVEREN VAN KLEINERE DAN DE BESTELDE HOEVEELHEDEN - EN DIT ALLES OM TOT EEN STRIKTE AFGRENDELING VAN DE NATIONALE MARKTEN TE KOMEN - , MAATREGELEN HEEFT GENOMEN WAARVAN ZIJ WIST OF HAD MOETEN WETEN DAT ZIJ INBREUK MAAKTEN OP HET VERBOD VAN ARTIKEL 86 EEG-VERDRAG ;

301DAT DE COMMISSIE DUS TERECHT HEEFT KUNNEN VASTSTELLEN DAT UBC DIE INBREUKEN MINSTENS UIT GROVE ONACHTZAAMHEID HEEFT GEPLEEGD ;

302OVERWEGENDE DAT HET BEDRAG VAN DE OPGELEGDE BOETE NIET ONEVENREDIG LIJKT VERGELEKEN MET DE ZWAARTE EN DE DUUR VAN DE INBREUKEN ( EN MET DE GROOTTE VAN DE ONDERNEMING );

303DAT EVENWEL REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE GEDEELTELIJKE NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING EN DAT BIJGEVOLG DE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE BOETE MOET WORDEN VERMINDERD ;

304DAT HET GERECHTVAARDIGD VOORKOMT HET BEDRAG VAN DE BOETE TE VERMINDEREN TOT 850 000 ( ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND ) REKENEENHEDEN , TE VOLDOEN IN DE NATIONALE VALUTA VAN DE VERZOEKENDE ONDERNEMING DIE IN DE GEMEENSCHAP IS GEVESTIGD , DAT WIL ZEGGEN 3 077 000 ( DRIE MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ) NEDERLANDSE GULDEN ;

Beslissing inzake de kosten


TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

305OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD ;

306DAT VOLGENS ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 3 , HET HOF DE PROCESKOSTEN GEHEEL OF GEDEELTELIJK KAN COMPENSEREN INDIEN PARTIJEN ONDERSCHEIDENLIJK OP EEN OF MEER PUNTEN IN HET ONGELIJK WORDEN GESTELD , EN VOORTS WEGENS BIJZONDERE REDENEN ;

307OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN VAN DE PROCEDURE TEN GRONDE , DAT DE COMMISSIE , TEN GEVOLGE VAN DE NIETIGVERKLARING VAN EEN GEDEELTE VAN DE BESCHIKKING , MET BETREKKING TOT EEN DER TEGEN VERZOEKSTERS INGEBRACHTE BEZWAREN IN HET ONGELIJK IS GESTELD ;

308DAT ELKE PARTIJ HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN ;

309OVERWEGENDE DAT OOK DE KOSTEN OP HET KORT GEDING GEVALLEN , MOETEN WORDEN GECOMPENSEERD ;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART ARTIKEL 1 , SUB C , VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE ' ' IV / 26.699 CHIQUITA ' ' VAN 17 DECEMBER 1975 ( PB 1976 , L 95 , BLZ 1 ) NIETIG ;

2 . VERLAAGT HET BEDRAG VAN DE AAN UBC EN UBC BV OPGELEGDE BOETE TOT 850 000 ( ACHTHONDERDVIJFTIGDUIZEND ) REKENEENHEDEN , TE VOLDOEN IN DE NATIONALE VALUTA VAN DE VERZOEKENDE ONDERNEMING DIE IN DE GEMEENSCHAP IS GEVESTIGD , DAT WIL ZEGGEN 3 077 000 ( DRIE MILJOEN ZEVENENZEVENTIGDUIZEND ) NEDERLANDSE GULDEN ;

3 . VERWERPT HET BEROEP VOOR HET OVERIGE ;

4 . VERSTAAT DAT ELK DER PARTIJEN HAAR EIGEN KOSTEN ZAL DRAGEN , MET INBEGRIP VAN DE KOSTEN OP HET KORT GEDING VALLEND .

Top