EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61975CJ0127

Arrest van het Hof van 22 juni 1976.
Bobie Getränkevertrieb GmbH tegen Hauptzollamt Aachen-Nord.
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Finanzgericht Düsseldorf - Duitsland.
Zaak 127-75.

European Court Reports 1976 -01079

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1976:95

61975J0127

ARREST VAN HET HOF VAN 22 JUNI 1976. - BOBIE GETRAENKEVERTRIEB GMBH TEGEN HAUPTZOLLAMT AACHEN - NORD. - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET FINANZGERICHT DUESSELDORF). - ZAAK NO. 127/75.

Jurisprudentie 1976 bladzijde 01079
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00409
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00443
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00137
Finse bijz. uitgave bladzijde 00145


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


1 . BINNENLANDSE BELASTINGEN - PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN - BELASTING - STELSEL - VERSCHIL MET STELSEL DAT WORDT GEBRUIKT VOOR DE BELASTING VAN GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN - DISCRIMINATIE VAN INGEVOERDE PRODUKTEN - VERBOD

( EEG-VERDRAG , ART . 95 , EERSTE ALINEA )

2 . BINNENLANDSE BELASTINGEN - PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN - BELASTING - STELSEL - KEUZE - BEVOEGDHEID DER LID-STATEN - BEPERKING DOOR HET DISCRIMINATIEVERBOD VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA - ONTBREKEN DAARVAN

3 . BINNENLANDSE BELASTINGEN - PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN - BELASTING - STELSEL - KEUZE - PROGRESSIEVE BELASTING - TOEPASSING OP DE PRODUKTIE - BEPAALDE REFERENTIEPERIODE - GRENZEN VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA

Samenvatting


1 . HET IS IN STRIJD MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG WANNEER EEN LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKTEN UIT EEN ANDERE LID-STAAT VOLGENS EEN ANDERE BEREKENINGSWIJZE OF ANDERE BEPALINGEN BELAST DAN GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN - BIJVOORBEELD EEN FORFAITAIRE BELASTING IN HET ENE GEVAL EN EEN PROGRESSIEVE BELASTING IN HET ANDERE - , INDIEN LAATSTBEDOELDE PRODUKTEN , AL WAS HET OOK SLECHTS IN BEPAALDE GEVALLEN , WEGENS DE PROGRESSIVITEIT VAN DE BELASTING MINDER ZWAAR WORDEN BELAST DAN INGEVOERDE PRODUKTEN .

2 . ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , BEPERKT NIET DE VRIJHEID DER LID-STATEN OM HET VOOR ELK PRODUKT MEEST GESCHIKT GEACHTE BELASTINGSTELSEL IN TE VOEREN , MITS OP INGEVOERDE PRODUKTEN GEEN HOGERE BELASTING WORDT GEHEVEN DAN OP GELIJKSOORTIGE NATIONALE PRODUKTEN .

3 . WANNEER EEN LID-STAAT HEEFT GEKOZEN VOOR EEN PROGRESSIEVE BELASTING OP BINNENLANDS BIER OP BASIS VAN DE DOOR IEDERE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID , WORDT ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , SLECHTS TEN VOLLE NAGELEEFD INDIEN OP BUITENLANDS BIER EEN ZELFDE OF LAGER BELASTINGTARIEF WORDT TOEGEPAST , DAT EVENEENS OP GROND VAN DE DOOR ELKE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID BIER WORDT VASTGESTELD .

Partijen


IN DE ZAAK 127-75 ,

BETREFFENDE EEN VERZOEK AAN HET HOF KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG VAN HET FINANZGERICHT DUSSELDORF IN HET ALDAAR AANHANGIG GEDING TUSSEN

BOBIE GETRANKEVERTRIEB GMBH , TE GELSENKIRCHEN ,

EN

HAUPTZOLLAMT AACHEN-NORD ,

Onderwerp


OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG , IN VERBAND MET DE TOEPASSING VAN EEN BELASTING OP UIT ANDERE LID-STATEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND INGEVOERD BIER ,

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT HET FINANZGERICHT DUSSELDORF BIJ BESCHIKKING VAN 26 NOVEMBER 1975 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 19 DECEMBER 1975 , KRACHTENS ARTIKEL 177 EEG-VERDRAG DRIE VRAGEN HEEFT GESTELD BETREFFENDE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG ;

DAT DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN DE LOOP VAN EEN BIJ DIE RECHTERLIJKE INSTANTIE AANHANGIG GEDING BETREFFENDE DE IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GEHEVEN BELASTING OP IN 1968 EN 1969 UIT BELGIE INGEVOERD GEWOON BIER ;

DAT BLIJKENS HET DOSSIER IN DE JAREN 1968 EN 1969 IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND BIJ DE INVOER VAN GEWOON BIER EEN FORFAITAIRE BELASTING WERD GEHEVEN VAN 14,40 DM/HL OVEREENKOMSTIG PAR 6 , SUB A , VIJFDE ALINEA , BIERSTEUERGESETZ , TERWIJL DE BINNENLANDSE BIERPRODUKTIE INGEVOLGE PAR 3 BIERSTEUERGESETZ WAS ONDERWORPEN AAN EEN PROGRESSIEVE BELASTING , OPKLIMMEND VAN 12 DM/HL VOOR DE EERSTE 2 000 HL PER JAAR TOT 15 DM/HL VOOR HOEVEELHEDEN BOVEN DE 120 000 HL PER JAAR ;

1 . TEN AANZIEN VAN DE EERSTE VRAAG

2 OVERWEGENDE DAT IN DE EERSTE PLAATS WORDT GEVRAAGD OF HET MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG VERENIGBAAR IS , DAT VOLGENS DE DUITSE WETTELIJKE REGELING VOOR UIT DE LID-STATEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND GEIMPORTEERD GEWOON BIER EEN FORFAITAIRE BELASTING VAN 14,40 DM/HL GOLD , TERWIJL DE BELASTING OP HET GELIJKSOORTIGE BINNENLANDS PRODUKT CIRCA 13,90 DM/HL BEDROEG EN DIT VANWEGE DE IN BEDOELDE WETTELIJKE REGELING VOORZIENE PROGRESSIEVE BELASTING ALTHANS GEDEELTELIJK ONDER EEN LAGER BELASTINGTARIEF VIEL DAN GEIMPORTEERD BIER ;

3 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG ' ' DE LID-STATEN OP PRODUKTEN VAN DE OVERIGE LID-STATEN , AL DAN NIET RECHTSTREEKS , GEEN HOGERE BINNENLANDSE BELASTINGEN VAN WELKE AARD OOK ( HEFFEN ) DAN DIE WELKE , AL DAN NIET RECHTSTREEKS , OP GELIJKSOORTIGE NATIONALE PRODUKTEN WORDEN GEHEVEN ' ' ;

DAT HET DOEL VAN DIT VERBOD IS TE WAARBORGEN DAT DE INVOERENDE LID-STAAT DOOR MIDDEL VAN BINNENLANDSE BELASTINGEN OP INGEVOERDE PRODUKTEN EN GELIJKSOORTIGE NATIONALE PRODUKTEN DE BINNENLANDSE HANDELAREN NIET BEVOORDEELT IN VERGELIJKING MET HUN CONCURRENTEN UIT DE ANDERE LID-STATEN , DIE GELIJKSOORTIGE PRODUKTEN IN BEDOELDE LID-STAAT OP DE MARKT BRENGEN ;

DAT DEZE BEPALING WELISWAAR EEN LID-STAAT DE MOGELIJKHEID LAAT OP GEIMPORTEERDE PRODUKTEN EEN ANDER BELASTINGSTELSEL TOE TE PASSEN DAN OP GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN , DOCH ZULKS ALLEEN INDIEN DE BELASTING OP INGEVOERDE PRODUKTEN IN ELK GEVAL GELIJK AAN OF LAGER IS DAN DE HEFFINGEN OP GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN ;

DAT HET DERHALVE IN STRIJD IS MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , DE BELASTING OP INGEVOERDE PRODUKTEN EN DIE OP GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN OP VERSCHILLENDE WIJZE EN VOLGENS VERSCHILLENDE BEPALINGEN TE BEREKENEN WANNEER DIT ER TOE LEIDT - ALS WAS HET OOK SLECHTS IN BEPAALDE GEVALLEN - DAT HET BINNENLANDSE PRODUKT LAGER WORDT BELAST ;

4 DAT DERHALVE OP DE EERSTE VRAAG MOET WORDEN GEANTWOORD DAT HET IN STRIJD IS MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG , WANNEER EEN LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKTEN UIT EEN ANDERE LID-STAAT VOLGENS EEN ANDERE BEREKENINGSWIJZE EN ANDERE BEPALINGEN BELAST DAN GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN - BIJ VOORBEELD EEN FORFAITAIRE BELASTING IN HET ENE GEVAL EN EEN PROGRESSIEVE BELASTING IN HET ANDERE - , INDIEN LAATSTBEDOELDE PRODUKTEN , AL WAS HET OOK SLECHTS IN BEPAALDE GEVALLEN , WEGENS DE PROGRESSIVITEIT VAN DE BELASTING MINDER ZWAAR WORDEN BELAST DAN INGEVOERDE PRODUKTEN ;

2 . TEN AANZIEN VAN DE TWEEDE VRAAG

5 OVERWEGENDE DAT VERVOLGENS WORDT GEVRAAGD OF HET MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG VERENIGBAAR IS BIERIMPORTEN IN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND TE BELASTEN VOLGENS DE TARIEVEN VAN PAR 3 BIERSTEUERGESETZ , VASTGESTELD NIET OP GROND VAN DE JAARPRODUKTIE VAN ELKE BROUWERIJ AFZONDERLIJK , MAAR OP GROND VAN DE HOEVEELHEDEN DIE DE BETROKKEN IMPORTEUR TELKEN JARE UIT ANDERE LID-STATEN INVOERT ;

6 OVERWEGENDE DAT EEN BELASTINGSTELSEL ALS THANS IN DUITSLAND VOOR DE BINNENLANDSE BIERPRODUKTIE GELDT EN DAT IS GEBASEERD OP DE TOEPASSING VAN EEN PROGRESSIEF TARIEF NAAR GELANG VAN DE DOOR EEN BEPAALDE BROUWERIJ GEPRODUCEERDE HOEVEELHEDEN , KENNELIJK VERSCHILT VAN EEN BELASTINGSTELSEL WAARBIJ HETZELFDE PROGRESSIEVE TARIEF WORDT TOEGEPAST OP BASIS VAN DOOR EEN BEPAALDE IMPORTEUR INGEVOERDE HOEVEELHEDEN , WELKE ECHTER AFKOMSTIG KUNNEN ZIJN VAN VERSCHILLENDE BROUWERIJEN UIT ANDERE LID-STATEN ;

DAT DIT VERSCHIL KAN LEIDEN TOT EEN BENADELING VAN HET UIT EEN BEPAALD LAND INGEVOERDE BIER TEN OPZICHTE VAN HET GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKT , INDIEN HET BUITENLANDSE BIER WORDT ONDERWORPEN AAN EEN BELASTING , BEREKEND NAAR DE TOTALE HOEVEELHEID DIE DOOR EEN BEPAALDE IMPORTEUR GEDURENDE EEN JAAR IS INGEVOERD EN DIE UIT BIER VAN VERSCHILLENDE BROUWERIJEN UIT ANDERE LID-STATEN KAN BESTAAN , TERWIJL OP BINNENLANDS BIER EEN BELASTING WORDT GEHEVEN DIE WORDT BEREKEND NAAR DE TOTALE PRODUKTIE VAN EEN BEPAALDE BROUWERIJ ;

7 DAT MITSDIEN HET ANTWOORD OP DE TWEEDE VRAAG VAN DE NATIONALE RECHTER ALDUS MOET LUIDEN , DAT UITBREIDING VAN DE PROGRESSIEVE BELASTINGTARIEVEN VOOR BINNENLANDS BIER TOT INGEVOERD BIER OP BASIS VAN DE HOEVEELHEID DIE DOOR EEN EN DEZELFDE IMPORTEUR JAARLIJKS WORDT INGEVOERD , TERWIJL DE BELASTING OP BINNENLANDS BIER WORDT VASTGESTELD AAN DE HAND VAN DE JAARPRODUKTIE VAN EEN BEPAALDE BROUWERIJ , NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG , VOOR ZOVER OVER BIER AFKOMSTIG UIT EEN BROUWERIJ VAN EEN ANDERE LID-STAAT IN DE LOOP VAN EEN JAAR EEN HOGERE BELASTING WORDT GEHEVEN DAN DIE WELKE GELDT VOOR EEN GEDURENDE DEZELFDE PERIODE DOOR EEN BINNENLANDSE BROUWERIJ GEPRODUCEERDE GELIJKE HOEVEELHEID BIER ;

3 . TEN AANZIEN VAN DE DERDE VRAAG

8 OVERWEGENDE DAT , VOOR HET GEVAL DE TWEEDE VRAAG ONTKENNEND ZOU WORDEN BEANTWOORD , IN DE DERDE PLAATS WORDT GEVRAAGD HOE DE TOE TE PASSEN BELASTINGTARIEVEN MOETEN WORDEN VASTGESTELD EN BINNEN WELKE GRENZEN ZIJ MOETEN LIGGEN OM TE VOLDOEN AAN DE VEREISTEN VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG ;

9 OVERWEGENDE DAT DEZE BEPALING , AL VERBIEDT ZIJ OP PRODUKTEN UIT DE ANDERE LID-STATEN HOGERE BELASTINGEN TE HEFFEN DAN DIE WELKE OP GELIJKSOORTIGE NATIONALE PRODUKTEN WORDEN GEHEVEN , DE VRIJHEID DER LID-STATEN OM HET VOOR ELK PRODUKT MEEST GESCHIKT GEACHTE BELASTINGSTELSEL IN TE VOEREN , NIET BEPERKT ;

DAT HET MITSDIEN ELKE LID-STAAT VRIJ STAAT OP BINNENLANDS BIER EEN PROGRESSIEVE BELASTING TE HEFFEN OP BASIS VAN DE JAARPRODUKTIE VAN IEDERE BROUWERIJ ;

DAT EVENWEL HET DOOR ELKE LID-STAAT VOOR EEN BEPAALD BINNENLANDS PRODUKT GEKOZEN BELASTINGSTELSEL HET CRITERIUM VORMT OM VAST TE STELLEN OF DE BELASTING OP GELIJKSOORTIGE PRODUKTEN UIT ANDERE LID-STATEN AL DAN NIET IN OVEREENSTEMMING IS MET DE EISEN VAN ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA ;

10 DAT DUS , WANNEER EEN LID-STAAT HEEFT GEKOZEN VOOR EEN PROGRESSIEVE BELASTING OP BINNENLANDS BIER OP BASIS VAN DE DOOR IEDERE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID , ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , SLECHTS TEN VOLLE WORDT NAGELEEFD , INDIEN OP BUITENLANDS BIER EEN ZELFDE OF LAGER BELASTINGTARIEF WORDT TOEGEPAST , DAT EVENEENS OP GROND VAN DE DOOR ELKE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID BIER WORDT VASTGESTELD ;

Beslissing inzake de kosten


TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

11 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN , DOOR DE REGERING VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KUNNEN KOMEN ;

DAT DE PROCEDURE TEN AANZIEN VAN PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT IS TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIES OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN ;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE ,

UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET FINANZGERICHT DUSSELDORF BIJ BESCHIKKING VAN 26 NOVEMBER 1976 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT :

1 . HET IS IN STRIJD MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG WANNEER EEN LID-STAAT INGEVOERDE PRODUKTEN UIT EEN ANDERE LID-STAAT VOLGENS EEN ANDERE BEREKENINGSWIJZE OF ANDERE BEPALINGEN BELAST DAN GELIJKSOORTIGE BINNENLANDSE PRODUKTEN - BIJVOORBEELD EEN FORFAITAIRE BELASTING IN HET ENE GEVAL EN EEN PROGRESSIEVE BELASTING IN HET ANDERE - , INDIEN LAATSTBEDOELDE PRODUKTEN , AL WAS HET OOK SLECHTS IN BEPAALDE GEVALLEN , WEGENS DE PROGRESSIVITEIT VAN DE BELASTING MINDER ZWAAR WORDEN BELAST DAN INGEVOERDE PRODUKTEN .

2 . UITBREIDING VAN DE PROGRESSIEVE BELASTINGTARIEVEN VOOR BINNENLANDS BIER TOT INGEVOERD BIER OP BASIS VAN DE HOEVEELHEID DIE DOOR EEN EN DEZELFDE IMPORTEUR JAARLIJKS WORDT INGEVOERD , TERWIJL DE BELASTING OP BINNENLANDS BIER WORDT VASTGESTELD AAN DE HAND VAN DE JAARPRODUKTIE VAN EEN BEPAALDE BROUWERIJ , IS NIET IN OVEREENSTEMMING MET ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , EEG-VERDRAG , VOOR ZOVER OVER BIER AFKOMSTIG UIT EEN BROUWERIJ VAN EEN ANDERE LID-STAAT IN DE LOOP VAN EEN JAAR EEN HOGERE BELASTING WORDT GEHEVEN DAN DIE WELKE GELDT VOOR EEN GEDURENDE DEZELFDE PERIODE DOOR EEN BINNENLANDSE BROUWERIJ GEPRODUCEERDE GELIJKE HOEVEELHEID BIER .

3 . WANNEER EEN LID-STAAT HEEFT GEKOZEN VOOR EEN PROGRESSIEVE BELASTING OP BINNENLANDS BIER OP BASIS VAN DE DOOR IEDERE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID , WORDT ARTIKEL 95 , EERSTE ALINEA , SLECHTS TEN VOLLE NAGELEEFD INDIEN OP BUITEN LANDS BIER EEN ZELFDE OF LAGER BELASTINGTARIEF WORDT TOEGEPAST , DAT EVENEENS OP GROND VAN DE DOOR ELKE BROUWERIJ JAARLIJKS GEPRODUCEERDE HOEVEELHEID BIER WORDT VASTGESTELD .

Top