EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61973CJ0006

Arrest van het Hof van 6 maart 1974.
Istituto Chemioterapico Italiano S.p.A. en Commercial Solvents Corporation tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Gevoegde zaken 6 en 7-73.

European Court Reports 1974 -00223

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1974:18

61973J0006

ARREST VAN HET HOF VAN 6 MAART 1974. - ISTITUTO CHEMIOTERAPICO ITALIANO SPA EN COMMERCIAL SOLVENTS CORPORATION TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - GEVOEGDE ZAKEN NOS. 6 EN 7/73.

Jurisprudentie 1974 bladzijde 00223
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00113
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00119
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00109
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00229
Finse bijz. uitgave bladzijde 00229


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - GRONDSTOFFEN - FABRICAGE VAN EEN PRODUKT - ANDERE METHODEN - VERVANGING - ONTBREKEN

( EEG-VERDRAG, ART . 86 )

2 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKT - MISBRUIK - GEVOLGEN OP DE MARKT VAN AFGELEIDE PRODUKTEN

( EEG-VERDRAG, ART . 86 )

3 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKT - BEZITTER - AFGELEIDE PRODUKTEN - PRODUKTIE - BESCHERMING - LEVERING VAN GRONDSTOFFEN - WEIGERING - MISBRUIK

( EEG-VERDRAG, ART . 86 )

4 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - MISBRUIK - VERBOD - BENADELING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN - BEGRIP

( EEG-VERDRAG, ART . 86 )

5 . MEDEDINGING - GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING - INBREUKEN - VERBOD - TOEPASSING - CRITERIA

( EEG-VERDRAG, ART . 2, 3, SUB F, 85, 86 )

6 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - MISBRUIK - VERBOD - DRAAGWIJDTE - VERPLICHTINGEN DER COMMUNAUTAIRE INSTANTIES

( EEG-VERDRAG, ART . 86 )

7 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - MISBRUIK - VERBOD - TOEPASSING - BETROKKEN ONDERNEMINGEN - GEDRAG - EENHEID VAN OPTREDEN - ECONOMISCHE EENHEID - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

( EEG-VERDRAG, ART . 86, VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD, ART . 3 )

8 . MEDEDINGING - MACHTSPOSITIE OP DE MARKT - MISBRUIK - VERBOD - TOEPASSING - BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE

( EEG-VERDRAG, ART . 86, VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD, ART . 3 )

Samenvatting


1 . DE MACHTSPOSITIE OP DE MARKT VAN GRONDSTOFFEN VOOR DE FABRICAGE VAN EEN PRODUKT WORDT NIET MINDER STERK DOOR HET BESTAAN VAN MOGELIJKE ANDERE - EXPERIMENTELE OF OP GERINGE SCHAAL TOEGEPASTE - FABRICAGEMETHODEN .

2 . EEN MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKTEN KAN EEN BEPERKENDE INVLOED UITOEFENEN OP DE MEDEDINGING OP DE MARKT WAAROP DE AFGELEIDE PRODUKTEN WORDEN AFGEZET, WELKE INVLOED IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN BIJ HET BEOORDELEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE INBREUK, OOK INDIEN DE MARKT VOOR DE DERIVATEN GEEN MARKT OP ZICHZELF VORMT .

3 . DE BEZITTER VAN EEN MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKT, DIE - TEN EINDE DIE GRONDSTOFFEN VOOR ZIJN EIGEN PRODUKTIE VAN DERIVATEN TE RESERVEREN - DE LEVERING ERVAN WEIGERT AAN EEN AFNEMER WELKE ZELF PRODUCENT VAN DIE DERIVATEN IS, MET DE KANS ELKE CONCURRENTIE VANWEGE DIE AFNEMER UIT TE SCHAKELEN, MAAKT MISBRUIK VAN ZIJN MACHTSPOSITIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 .

4 . HET VERBOD VAN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE, VOORZOVER DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED, BEOOGT HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN AF TE BAKENEN TEGENOVER DE NATIONALE WETGEVINGEN .

BEDOELDE ZINSNEDE KAN DUS NIET WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN, DAT ZIJ DE TOEPASSING VAN HET GEGEVEN VERBOD BEPERKT TOT INDUSTRIELE EN COMMERCIELE ACTIVITEITEN TER BEVOORRADING VAN DE LID-STATEN .

5 . DE VERBODEN VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 MOETEN WORDEN UITGELEGD EN TOEGEPAST IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3, SUB F, VAN HET VERDRAG, BEPALENDE DAT DE ACTIVITEIT VAN DE GEMEENSCHAP DE INVOERING OMVAT VAN EEN REGIME WAARDOOR WORDT GEWAARBORGD DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NIET WORDT VERVALST, EN VAN ARTIKEL 2 VAN HET VERDRAG, LUIDENS HETWELK DE GEMEENSCHAP TOT TAAK HEEFT DE HARMONISCHE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT BINNEN DE GEHELE GEMEENSCHAP TE BEVORDEREN .

6 . ARTIKEL 86, HOUDENDE VERBOD VAN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE, HEEFT ZOWEL DE PRAKTIJKEN OP HET OOG, DIE DE VERBRUIKERS RECHTSTREEKS NADEEL KUNNEN BEROKKENEN, ALS DIE WELKE HUN INDIRECT NADEEL TOEBRENGEN DOORDAT ZIJ EEN EFFECTIEVE CONCURRENTIESTRUCTUUR, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, SUB F, VAN HET VERDRAG, AANTASTEN .

DE COMMUNAUTAIRE INSTANTIES MOETEN DERHALVE HET GEINCRIMINEERDE GEDRAG BESCHOUWEN IN AL ZIJN GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIESTRUCTUUR BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , ONGEACHT OF DE PRODUKTIE BESTEMD IS VOOR AFZET BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT DAN WEL VOOR UITVOER .

7 . DE ONDERNEMINGEN, DIE EEN MACHTSPOSITIE BEZITTEN BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN WIER GEDRAG WORDT GEKENMERKT DOOR EENHEID VAN OPTREDEN, MOETEN WORDEN BESCHOUWD ALS EEN ECONOMISCHE EENHEID EN ZIJN HOOFDELIJK AANSPRAKELIJK .

8 . DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 17 MOET ZIJN AFGESTEMD OP DE AARD VAN DE INBREUK EN KAN ZOWEL HET BEVEL OMVATTEN BEPAALDE, ONRECHTMATIG NAGELATEN HANDELINGEN OF PRESTATIES TE VERRICHTEN, ALS HET VERBOD ZEKERE, MET HET VERDRAG STRIJDIGE ACTIVITEITEN, PRAKTIJKEN OF TOESTANDEN TE CONTINUEREN .

TE DIEN EINDE KAN DE COMMISSIE DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN EVENTUEEL VERPLICHTEN HAAR VOORSTELLEN TE DOEN OM DE SITUATIE MET DE EISEN VAN HET VERDRAG IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN .

Partijen


IN DE GEVOEGDE ZAKEN 6 EN 7-73,

ISTITUTO CHEMIOTERAPICO ITALIANO SPA, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR J . J . A . ELLIS, ADVOCAAT BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN,

EN

COMMERCIAL SOLVENTS CORPORATION, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR B . H . TER KUILE, ADVOCAAT BIJ DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN J . LOESCH, 2, RUE GOETHE,

VERZOEKSTERS,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEURS B . VAN DER ESCH EN A . MARCHINI-CAMIA, ALS GEMACHTIGDEN, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG TEN KANTORE VAN HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . REUTER, 4, BOULEVARD ROYAL,

VERWEERSTER,

Onderwerp


BETREFFENDE EEN VERZOEK TOT NIETIGVERKLARING VAN DE BESCHIKKING NR . 72/457/EEG VAN DE COMMISSIE VAN 14 DECEMBER 1972 ( PB 1972, NR . L 299, BLZ . 51 ) INZAKE EEN PROCEDURE OP GROND VAN ARTIKEL 86 VAN HET EEG-VERDRAG,

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT, NAAR VASTSTAAT, DE VENNOOTSCHAP ISTITUTO CHEMIOTERAPICO ITALIANO TE MILAAN ( NA TE NOEMEN ISTITUTO ), NA OVERLEG MET COMMERCIAL SOLVENTS CORPORATION, EEN VENNOOTSCHAP NAAR HET RECHT VAN DE STAAT MARYLAND EN GEVESTIGD TE NEW YORK ( NA TE NOEMEN CSC ), HEEFT VERKLAARD NIET IN STAAT TE ZIJN AMINOBUTANOL TE LEVEREN AAN DE VENNOOTSCHAP LABORATORIO FARMACEUTICO GIORGIO ZOJA ( NA TE NOEMEN ZOJA ), WAARAAN ZIJ IN DE PERIODE 1966-1970 BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN AMINOBUTANOL - DE GRONDSTOF VOOR DE FABRICAGE VAN ETHAMBUTOL DOOR ZOJA - HAD GELEVERD;

2 DAT DE COMMISSIE, NA EEN VERZOEK VAN ZOJA TOT VASTSTELLING VAN EEN INBREUK OP DE ARTIKELEN 85 EN 86 EEG-VERDRAG, BIJ BRIEF VAN 25 APRIL 1972 TEGEN CSC EN ISTITUTO EEN PROCEDURE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 17/62 HEEFT INGELEID WEGENS BEWEERDE SCHENDING VAN ARTIKEL 86 VAN HET VERDRAG EN HUN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 19 VAN VERORDENING NR . 17/62 EN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 99/63 MEDEDELING HEEFT GEDAAN VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR;

3 DAT DE COMMISSIE BIJ BESCHIKKING VAN 14 DECEMBER 1972 ( PB 1972, NR . L 299, BLZ . 51 E.V .) HEEFT VASTGESTELD DAT DE STOPZETTING, VANAF NOVEMBER 1970, VAN DE LEVERINGEN AAN DE VENNOOTSCHAP ZOJA VAN GRONDSTOFFEN VOOR DE PRODUKTIE VAN ETHAMBUTOL EEN INBREUK VORMT OP ARTIKEL 86, GEPLEEGD DOOR DE VENNOOTSCHAPPEN CSC EN ISTITUTO;

4 DAT ZIJ BIJGEVOLG DE MAATREGELEN HEEFT BEVOLEN WELKE ZIJ TER BEEINDIGING VAN DE INBREUK NOODZAKELIJK ACHTTE, EN DE TWEE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN EEN BOETE HEEFT OPGELEGD VAN 200 000 REKENEENHEDEN;

5 DAT ISTITUTO EN CSC BIJ VERZOEKSCHRIFTEN, INGEKOMEN TER GRIFFIE OP 17 FEBRUARI 1973, BEROEP TEGEN DIE BESCHIKKING HEBBEN INGESTELD;

DAT, WAAR DE BEIDE ZAKEN BIJ BESCHIKKING VAN 8 MEI 1973 TER FINE VAN DE PROCEDURE ZIJN GEVOEGD, ZIJ IN EEN ARREST, TE WIJZEN IN DE PROCESTAAL VAN ZAAK 7-73, KUNNEN WORDEN BESLIST;

I - TEN AANZIEN VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 86

6 OVERWEGENDE DAT, NAAR VASTSTAAT, CSC IN 1962 51 PERCENT VAN DE AANDELEN VAN ISTITUTO HEEFT VERWORVEN;

DAT DE VERTEGENWOORDIGERS VAN CSC DE HELFT VAN DE ZETELS IN HET DAGELIJKS BESTUUR EN DE RAAD VAN BESTUUR VAN ISTITUTO BEZETTEN, TERWIJL DE VOORZITTER VAN DE RAAD, DIE IN GEVAL VAN STAKING VAN STEMMEN IN DIE RAAD EEN BESLISSENDE STEM HEEFT, EEN VERTEGENWOORDIGER IS VAN CSC;

DAT, OFSCHOON V??R EN NA 1962 DEZELFDE PERSONEN ALS GEDELEGEERD BESTUURDERS ( CONSIGLIERI DELEGATI ) MET VOLLEDIGE BEHEERSMACHT VOOR ISTITUTO ZIJN OPGETREDEN, ZIJ SEDERT GENOEMD JAAR NIETTEMIN DE GOEDKEURING VAN HET DAGELIJKS BESTUUR BEHOEVEN VOOR INVESTERINGEN VAN EEN ZEKERE OMVANG;

7 OVERWEGENDE DAT CSC ZICH ONDER MEER BEZIGHOUDT MET DE FABRICAGE EN DE VERKOOP VAN PRODUKTEN, VERKREGEN DOOR DE NITRERING VAN PARAFFINE, WAARONDER NITROPROPAAN EN EEN DERIVAAT DAARVAN, AMINOBUTANOL, DAT EEN TUSSENPRODUKT IS VOOR DE VERVAARDIGING VAN ETHAMBUTOL;

DAT ISTITUTO TOT IN 1970 IS OPGETREDEN ALS WEDERVERKOOPSTER VAN DOOR CSC IN DE VERENIGDE STATEN GEFABRICEERDE NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL;

DAT CSC, NA BEGIN 1970 TE HEBBEN BESLOTEN DE BEVOORRADING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT MET DIE PRODUKTEN TE BEEINDIGEN, ISTITUTO HEEFT MEDEGEDEELD DAT BEDOELDE PRODUKTEN HAAR NOG SLECHTS KONDEN WORDEN GELEVERD IN DE HOEVEELHEDEN WAARVOOR ZIJ REEDS VERKOOPOVEREENKOMSTEN HAD AANGEGAAN;

DAT ZIJ NA DIE DATUM HAAR BELEID HEEFT GEWIJZIGD EN UITSLUITEND AAN ISTITUTO DEXTRO-AMINOBUTANOL HEEFT GELEVERD , TER VERWERKING TOT ONVERPAKTE ETHAMBUTOL VOOR VERKOOP IN DE EEG EN ELDERS EN, AANGEZIEN ISTITUTO INMIDDELS EIGEN SPECIALITES OP ETHAMBUTOLBASIS HAD ONTWIKKELD, TER VOORZIENING IN HAAR EIGEN BEHOEFTEN;

8 OVERWEGENDE DAT DERHALVE ACHTEREENVOLGENS MOET WORDEN ONDERZOCHT :

A ) OF ER SPRAKE IS VAN EEN MACHTSPOSITIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86,

B ) WELKE MARKT BIJ DE BEPALING VAN DE MACHTSPOSITIE IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN,

C ) OF ER IN CASU MISBRUIK VAN ZODANIGE POSITIE IS GEMAAKT,

D ) OF DAT MISBRUIK DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG KON BEINVLOEDEN, EN

E ) OF VERZOEKSTERS ZICH IN FEITE ALS EEN ECONOMISCHE EENHEID HEBBEN GEDRAGEN;

DAT DE MIDDELEN, INHOUDENDE SCHENDING DER PROCEDURE - VOORSCHRIFTEN EN ONVOLDOENDE MOTIVERING VAN DE BESCHIKKING, IN DIT KADER ZULLEN WORDEN ONDERZOCHT;

A ) DE MACHTSPOSITIE

9 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS DE CONCLUSIES VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING BETWISTEN, VOLGENS WELKE DE CSC-ISTITUTO-GROEP "OP DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EEN MACHTSPOSITIE INNEEMT VOOR DE VOOR DE PRODUKTIE VAN ETHAMBUTOL BENODIGDE GRONDSTOFFEN", DAAR "DEZE GROEP IMMERS EEN WERELDMONOPOLIE BEZIT IN DE PRODUKTIE EN VERKOOP VAN NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL";

10 DAT ZIJ ZICH DAARTOE BEROEPEN OP DOCUMENTEN WAARUIT MOET BLIJKEN DAT AMINOBUTANOL DOOR TENMINSTE EEN ANDERE ITALIAANSE VENNOOTSCHAP UIT BUTANON WORDT BEREID, DAT EEN DERDE ITALIAANSE VENNOOTSCHAP ETHAMBUTOL PRODUCEERT OP BASIS VAN ANDERE GRONDSTOFFEN, DAT EEN FRANSE VENNOOTSCHAP ZELFSTANDIG NITROPROPAAN PRODUCEERT EN DAT WEER EEN ANDERE ONDERNEMING THIOFENOL OP DE MARKT HEEFT GEBRACHT, EEN PRODUKT DAT, NAAR HAAR ZEGGEN, IN OOST-EUROPA THANS VOOR DE PRODUKTIE VAN ETHAMBUTOL WORDT GEBRUIKT;

11 DAT CSC TEN SLOTTE EEN DESKUNDIGENVERKLARING HEEFT OVERGELEGD, INHOUDENDE DAT ER TEN MINSTE EEN PRAKTISCHE METHODE BESTAAT VOOR DE PRODUKTIE VAN NITROPROPAAN VOLGENS EEN ANDERE PROCEDE DAN DOOR CSC WORDT TOEGEPAST, EN TENMINSTE DRIE BEKENDE PROCEDES OM ZONDER GEBRUIKMAKING VAN NITROPROPAAN AMINOBUTANOL TE PRODUCEREN;

12 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS REEDS TIJDENS DE ADMINISTRATIEVE PROCEDURE OP GROND VAN EEN DEEL VAN DEZE GEGEVENS DE COMMISSIE HEBBEN VERZOCHT OM, ALVORENS EEN BESCHIKKING TE GEVEN, EEN DESKUNDIGENONDERZOEK TE GELASTEN NAAR HET BEWEERDE MONOPOLIE VAN CSC BETREFFENDE DE PRODUKTIE VAN GRONDSTOFFEN VOOR DE ETHAMBUTOLFABRICAGE;

DAT DE COMMISSIE DIT VERZOEK HEEFT AFGEWEZEN OP DE GROND DAT, ZELFS INDIEN DE AANGEVOERDE GEGEVENS JUIST ZOUDEN BLIJKEN, DIT HAAR MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR NIET WEZENLIJK KON AANTASTEN;

DAT VERZOEKSTERS TIJDENS DE ONDERHAVIGE PROCEDURE OPNIEUW OM EEN DESKUNDIGENONDERZOEK NAAR HET BETWISTE PUNT HEBBEN VERZOCHT;

13 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE, ZONDER HIERBIJ OP SERIEUZE TEGENSPRAAK TE ZIJN GESTUIT, HEEFT GEANTWOORD DAT DE PRODUKTIE VAN NITROPROPAAN DOOR DE FRANSE VENNOOTSCHAP ZICH THANS IN EEN EXPERIMENTEEL STADIUM BEVINDT EN DE RESEARCH VAN DIE VENNOOTSCHAP EERST NA DE GEINCRIMINEERDE FEITEN TOT ONTWIKKELING IS GEKOMEN;

DAT DE INFORMATIES BETREFFENDE DE MOGELIJKHEID MET GEBRUIKMAKING VAN THIOFENOL ETHAMBUTOL TE FABRICEREN, TE VAAG EN ONZEKER ZIJN OM ER SERIEUS OP TE KUNNEN INGAAN;

DAT DE DOOR CSC OVERGELEGDE DESKUNDIGENVERKLARING SLECHTS WELBEKENDE PROCEDES VERMELDT, WAARVAN NIET KON WORDEN AANGETOOND DAT ZIJ ZICH LENEN VOOR TOEPASSING OP INDUSTRIELE SCHAAL EN TEGEN COMMERCIEEL VERANTWOORDE PRIJZEN;

DAT DE PRODUKTIE VAN DE TWEE BEDOELDE ITALIAANSE VENNOOTSCHAPPEN VAN GERINGE OMVANG IS EN BESTEMD VOOR HUN EIGEN BEHOEFTEN, EN DAT DE GEBRUIKTE PROCEDES ZICH NIET LENEN TOT HET OP DE MARKT BRENGEN VAN AANZIENLIJKE HOEVEELHEDEN TEGEN CONCURRERENDE PRIJZEN;

14 DAT DE COMMISSIE EEN VAN ZOJA AFKOMSTIG DESKUNDIGENRAPPORT HEEFT OVERGELEGD, INHOUDENDE DAT DE INDUSTRIELE PRODUKTIE VAN AMINOBUTANOL OP BASIS VAN BUTANON GEPAARD GAAT MET GROTE ONKOSTEN EN RISICO'S, HETGEEN VERZOEKSTERS BETWISTEN OP GROND VAN TWEE EXPERTISES, VOLGENS WELKE ZODANIGE PRODUKTIE GEEN MOEILIJKHEDEN OF UITZONDERLIJKE KOSTEN MET ZICH BRENGT;

15 OVERWEGENDE DAT DEZE DISCUSSIE ZONDER VEEL PRAKTISCH BELANG IS, AANGEZIEN HET HOOFDZAKELIJK GAAT OM EXPERIMENTELE, NIET OP INDUSTRIELE SCHAAL BEPROEFDE METHODEN OF METHODEN DIE SLECHTS EEN GERINGE OPBRENGST GEVEN;

DAT HIER DE VRAAG AAN DE ORDE IS OF CSC EEN MACHTSPOSITIE HAD OP DE MARKT VOOR GRONDSTOFFEN VOOR DE FABRICAGE VAN ETHAMBUTOL, EN NIET OF ZOJA, DOOR AANPASSING VAN HAAR INSTALLATIES EN FABRICAGEMETHODEN, MOGELIJKERWIJS HAAR ETHAMBUTOLPRODUKTIE HAD KUNNEN VOORTZETTEN MET GEBRUIKMAKING VAN ANDERE STOFFEN;

DAT ALLEEN DE AANWEZIGHEID OP DE MARKT VAN EEN GRONDSTOF, WELKE ZONDER GROTE PROBLEMEN NITROPROPAAN OF AMINOBUTANOL BIJ DE FABRICAGE VAN ETHAMBUTOL ZOU KUNNEN VERVANGEN, DE GROND ZOU KUNNEN ONTNEMEN AAN DE STELLING DAT CSC EEN MACHTSPOSITIE HEEFT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86;

DAT DAARENTEGEN HET BEROEP OP MOGELIJKE ANDERE PROCEDES, VAN EXPERIMENTELE AARD OF OP GERINGE SCHAAL TOEGEPAST, NIET GEEIGEND IS DE MOTIVERING VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING TE WEERLEGGEN;

16 OVERWEGENDE DAT NIET IS WEERSPROKEN DAT DE GROTE FABRIKANTEN VAN ETHAMBUTOL VOOR DE WERELDMARKT, TE WETEN CSC ZELF, ISTITUTO, AMERICAN CYANAMID EN ZOJA, UITSLUITEND GEBRUIK MAKEN VAN DE DOOR CSC GEPRODUCEERDE GRONDSTOFFEN;

DAT DE PRODUKTIE EN VERKOOP VAN ETHAMBUTOL DOOR ENKELE ANDERE FABRIKANTEN VAN GERINGE BETEKENIS IS VERGELEKEN MET DIE VAN DE VOORNOEMDE ONDERNEMINGEN;

DAT DE COMMISSIE DERHALVE TOT DE CONCLUSIE KON KOMEN "DAT THANS ONDER ECONOMISCH VERANTWOORDE MEDEDINGINGSVOORWAARDEN GEEN FABRICAGEMETHODEN VOOR ETHAMBUTOL OP INDUSTRIELE SCHAAL KUNNEN WORDEN TOEGEPAST DIE UITGAAN VAN HET GEBRUIK VAN ANDERE STOFFEN";

17 DAT BIJGEVOLG HET VERZOEK OM EEN DESKUNDIGENONDERZOEK TERECHT IS AFGEWEZEN;

18 DAT HET IN DE LOOP DER ONDERHAVIGE PROCEDURE GEDANE VERZOEK OM DEZELFDE REDENEN MOET WORDEN AFGEWEZEN, AANGEZIEN RECHTENS VOLDOENDE VASTSTAAT DAT CSC EEN MACHTSPOSITIE HAD OP DE WERELDMARKT VOOR DE PRODUKTIE EN VERKOOP VAN DE BETROKKEN GRONDSTOFFEN;

B ) DE IN AANMERKING TE NEMEN MARKT

19 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS OP GROND VAN HOOFDSTUK II C , ZESDE OVERWEGING, VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING CONCLUDEREN DAT HET VOLGENS DE COMMISSIE DE MARKT VOOR ETHAMBUTOL IS, WELKE BIJ DE BEPALING VAN DE MACHTSPOSITIE IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN;

DAT DEZE MARKT NIET ZOU BESTAAN, AANGEZIEN ETHAMBUTOL BEHOORT TOT DE RUIMERE MARKT VOOR TUBERCULOSEGENEESMIDDELEN , WAAROP HET CONCURREERT MET ANDERE, IN GROTE MATE SUBSTITUEERBARE MEDICIJNEN;

DAT, WAAR GEEN ETHAMBUTOLMARKT BESTAAT, HET ONMOGELIJK ZOU ZIJN EEN AFZONDERLIJKE MARKT VOOR DE GRONDSTOFFEN VOOR DE FABRICAGE VAN DIT PRODUKT TE CONSTRUEREN;

20 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE LUIDENS HAAR ANTWOORD DE MACHTSPOSITIE BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOOR DE VOOR DE ETHAMBUTOLPRODUKTIE BENODIGDE GRONDSTOFFEN IN AANMERKING HEEFT GENOMEN;

21 OVERWEGENDE DAT, ZOWEL IN HOOFDSTUK II B VAN DE BESCHIKKING ALS IN HET GEDEELTE VAN HOOFDSTUK II C, VOORAFGAANDE AAN DE VASTSTELLING DAT HET GEDRAG VAN VERZOEKSTERS "DERHALVE EEN MISBRUIK IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86 VORMT" ( II C, VIERDE OVERWEGING ), IN FEITE ALLEEN SPRAKE IS VAN DE MARKT VOOR DE GRONDSTOFFEN VOOR DE FABRICAGE VAN ETHAMBUTOL;

DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING, DOOR TE OVERWEGEN DAT "HET ONDERHAVIGE GEDRAG DE AFZET VAN DE GRONDSTOF ALSMEDE DE PRODUKTIE VAN ETHAMBUTOL BEPERKT EN DERHALVE EEN VAN DE UITDRUKKELIJK IN DIT ARTIKEL VERBODEN MISBRUIKEN OPLEVERT", DE ETHAMBUTOLMARKT SLECHTS NOEMT TEN EINDE DE GEVOLGEN VAN HET BEDOELDE GEDRAG VAST TE STELLEN;

DAT WELISWAAR ZODANIG ONDERZOEK EEN BETERE BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN DER BEWEERDE INBREUK MOGELIJK KAN MAKEN, DOCH NIET RELEVANT IS VOOR DE BEPALING VAN DE MARKT DIE BIJ DE VASTSTELLING VAN EEN MACHTSPOSITIE IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN;

22 DAT IMMERS, ANDERS DAN VERZOEKSTERS STELLEN, KAN WORDEN ONDERSCHEIDEN TUSSEN DE MARKT VOOR DE VOOR DE FABRICAGE VAN EEN PRODUKT BENODIGDE GRONDSTOFFEN EN DE MARKT WAAROP DAT PRODUKT WORDT AFGEZET;

DAT EEN MISBRUIK VAN MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKT DERHALVE EEN BEPERKENDE INVLOED KAN UITOEFENEN OP DE MEDEDINGING OP DE MARKT WAAROP DE AFGELEIDE PRODUKTEN WORDEN AFGEZET, WELKE INVLOED IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN BIJ HET BEOORDELEN VAN DE GEVOLGEN VAN DE INBREUK, OOK INDIEN DE MARKT VOOR DE DERIVATEN GEEN MARKT OP ZICHZELF VORMT;

DAT DE GENOEMDE ARGUMENTEN VAN VERZOEKSTERS EN BIJGEVOLG HUN VERZOEK EEN DESKUNDIGENONDERZOEK DIENAANGAANDE TE BEVELEN, DERHALVE NIET TERZAKE DIENEN EN MOETEN WORDEN AFGEWEZEN;

C ) HET MISBRUIK VAN DE MACHTSPOSITIE

23 OVERWEGENDE DAT VOLGENS HET BETOOG VAN VERZOEKSTERS HUN GEEN VERWIJT KAN WORDEN GEMAAKT VAN DE STOPZETTING VAN DE AMINOBUTANOL-LEVERANTIES AAN ZOJA, DAAR ZOJA ZELF IN HET VOORJAAR VAN 1970 ISTITUTO HEEFT DOEN WETEN AF TE ZIEN VAN DE AANKOOP VAN GROTE HOEVEELHEDEN AMINOBUTANOL, VOOR DE LEVERING WAARVAN DESTIJDS EEN CONTRACT BESTOND TUSSEN ISTITUTO EN ZOJA;

DAT, TOEN ZOJA ZICH EIND 1970 OPNIEUW VOOR DIT PRODUKT TOT ISTITUTO WENDDE, DEZE NA INFORMATIE BIJ CSC GENOODZAAKT WAS TE ANTWOORDEN DAT CSC INMIDDELS HAAR VERKOOPBELEID HAD GEWIJZIGD EN HET PRODUKT NIET MEER BESCHIKBAAR WAS;

DAT DE BELEIDSWIJZIGING VAN CSC ZOU ZIJN INGEGEVEN DOOR DE RECHTMATIGE OVERWEGING DAT HET VOOR HAAR VOORDELIGER WAS HAAR PRODUKTIE UIT TE BREIDEN TOT DE FABRICAGE VAN EINDPRODUKTEN EN ZICH NIET TE BEPERKEN TOT DE FABRICAGE VAN GRONDSTOFFEN OF HALFFABRIKATEN;

DAT ZIJ IN OVEREENSTEMMING MET DIT BELEID ZOU HEBBEN BESLOTEN HAAR PRODUKT OP TE WERKEN EN VOORTAAN GEEN AMINOBUTANOL MEER TE LEVEREN, BEHOUDENS VOOR ZOVER HET REEDS DOOR HAAR WEDERVERKOPERS AANGEGANE VERPLICHTINGEN BETROF;

24 OVERWEGENDE DAT, BLIJKENS DE STUKKEN EN DE MONDELINGE DISCUSSIE, DE LEVERING VAN GRONDSTOFFEN VOOR WAT DE EEG BETREFT, IS BEPERKT TOT ISTITUTO, DIE, ZOALS UITEENGEZET IN CSC'S VERZOEKSCHRIFT, IN 1968 WAS BEGONNEN MET DE ONTWIKKELING VAN EIGEN SPECIALITEITEN OP BASIS VAN ETHAMBUTOL, IN NOVEMBER 1969 DE VOOR DE PRODUKTIE VEREISTE GOEDKEURING VAN DE ITALIAANSE REGERING HAD VERKREGEN, EN IN 1970 MET DE PRODUKTIE VAN HAAR SPECIALITEITEN WAS AANGEVANGEN;

DAT ZOJA OP HAAR VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEID VAN NIEUWE AMINOBUTANOL-LEVERANTIES EEN ONTKENNEND ANTWOORD HEEFT GEKREGEN;

DAT CSC HEEFT BESLOTEN HAAR NITROPROPAAN - EN AMINOBUTANOLLEVERANTIES AAN DERDEN TE BEPERKEN, ZOAL NIET GEHEEL TE BEEINDIGEN, TENEINDE ZELF GEMAKKELIJKER TOEGANG TE KRIJGEN TOT DE MARKT VOOR DE AFGELEIDE PRODUKTEN;

25 DAT EEN ONDERNEMING - IN HET BEZIT VAN EEN MACHTSPOSITIE VOOR DE PRODUKTIE VAN DE GRONDSTOFFEN EN UIT DIEN HOOFDE IN STAAT DE BEVOORRADING VAN DE PRODUCENTEN VAN AFGELEIDE PRODUKTEN TE CONTROLEREN - ZICH OP GROND VAN HAAR BESLUIT ZELF DIE DERIVATEN TE GAAN PRODUCEREN, WAARDOOR ZIJ DE CONCURRENTE ZOU WORDEN VAN HAAR VROEGERE AFNEMERS, EVENWEL NIET ZODANIG MAG GAAN GEDRAGEN, DAT ZIJ DE MEDEDINGING DIER VOORMALIGE AFNEMERS - EN IN CASU EEN VAN DE VOORNAAMSTE ETHAMBUTOLPRODUCENTEN BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT - KAN UITSCHAKELEN;

DAT, WAAR ZODANIG GEDRAG IN STRIJD IS MET DE DOELSTELLINGEN VAN ARTIKEL 3, SUB F, VAN HET VERDRAG, NADER UITGEWERKT IN DE ARTIKELEN 85 EN 86, BIJGEVOLG DE BEZITTER VAN EEN MACHTSPOSITIE OP DE GRONDSTOFFENMARKT, DIE - TENEINDE DIE GRONDSTOFFEN VOOR ZIJN EIGEN PRODUKTIE VAN DERIVATEN TE RESERVEREN - DE LEVERING ERVAN WEIGERT AAN EEN AFNEMER WELKE ZELF PRODUCENT VAN DIE DERIVATEN IS, MET DE KANS ELKE CONCURRENTIE VANWEGE DIE AFNEMER UIT TE SCHAKELEN, MISBRUIK MAAKT VAN ZIJN MACHTSPOSITIE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 86;

DAT HET IN DIT VERBAND NIET ERTOE DOET OF DE STOPZETTING VAN DE LEVERANTIES IN HET VOORJAAR VAN 1970 HET GEVOLG WAS VAN EEN ANNULERING VAN DE AANKOPEN DOOR ZOJA, AANGEZIEN UIT DE UITEENZETTINGEN VAN VERZOEKSTERS ZELF BLIJKT DAT NA AFWIKKELING VAN HET LEVERINGSCONTRACT DE VERKOOP VAN AMINOBUTANOL IN ELK GEVAL ZOU ZIJN BEEINDIGD;

26 DAT EVENMIN BEHOEFT TE WORDEN ONDERZOCHT, ZOALS VERZOEKSTERS WILLEN, OF ZOJA IN 1970 EN 1971 DRINGEND BEHOEFTE HAD AAN AMINOBUTANOL, DAN WEL NOG OVER GROTE HOEVEELHEDEN VAN DIT PRODUKT BESCHIKTE, ZODAT ZIJ IN STAAT WAS HAAR PRODUKTIE TIJDIG TE REORGANISEREN, AANGEZIEN DEZE VRAAG DOOR DE BEOORDELING VAN VERZOEKSTERS' GEDRAG NIET RELEVANT IS;

27 OVERWEGENDE TEN SLOTTE DAT CSC NOG HEEFT BETOOGD DAT HAAR PRODUKTIE VAN NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL MOET WORDEN BEOORDEELD IN HET KADER VAN DE NITRERING VAN PARAFFINE, DAT NITROPROPAAN SLECHTS EEN DER DERIVATEN DAARVAN IS EN AMINOBUTANOL INSGELIJKS SLECHTS EEN DERIVAAT VAN NITROPROPAAN;

DAT DERHALVE DE PRODUKTIEMOGELIJKHEDEN VAN DE TWEE BETROKKEN PRODUKTEN NIET ONBEPERKT ZOUDEN ZIJN, DOCH DEELS AFHANGEN VAN DE AFZETMOGELIJKHEDEN VOOR DE ANDERE DERIVATEN ;

28 OVERWEGENDE EVENWEL DAT VERZOEKSTERS GEEN SERIEUS WEERWOORD HADDEN OP DE BEWERING IN DE BESTREDEN BESCHIKKING , DAT "GEZIEN DE CAPACITEIT VAN DE PRODUKTIE-INSTALLATIES VAN CSC, KAN WORDEN GESTELD DAT CSC IN DE BEHOEFTEN VAN ZOJA KAN VOORZIEN, AANGEZIEN DEZE SLECHTS EEN ZEER BESCHEIDEN PERCENTAGE ( ONGEVEER 5 TOT 6 PERCENT ) VAN CSC'S TOTALE PRODUKTIE VAN NITROPROPAAN VERTEGENWOORDIGEN";

DAT DAARUIT MOET WORDEN GECONCLUDEERD DAT DE COMMISSIE TERECHT HEEFT GEMEEND MET ZODANIGE BEWERINGEN GEEN REKENING TE MOETEN HOUDEN;

29 DAT DEZE MIDDELEN DERHALVE MOETEN WORDEN VERWORPEN;

D ) DE BEINVLOEDING VAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN

30 OVERWEGENDE DAT HET VOLGENS VERZOEKSTERS' BETOOG IN CASU VOORNAMELIJK OM DE WERELDMARKT GAAT, DAAR ZOJA 90 PERCENT VAN HAAR PRODUKTIE BUITEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT AFZET, MET NAME IN DE ONTWIKKELINGSLANDEN, DIE EEN VEEL INTERESSANTER MARKT VOOR TUBERCULOSEGENEESMIDDELEN VORMEN DAN DE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAP, WAAR BEDOELDE ZIEKTE GROTENDEELS IS VERDWENEN;

DAT DE AFZET VAN ZOJA BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT VOORTS ZOU WORDEN BEPERKT DOORDAT ZIJ IN VERSCHEIDENE LID-STATEN STUIT OP DE OCTROOIEN VAN ANDERE VENNOOTSCHAPPEN, INZONDERHEID VAN AMERICAN CYANAMID, WELKE HAAR DE VERKOOP VAN SPECIALITEITEN OP ETHAMBUTOLBASIS ONMOGELIJK MAKEN;

DAT DERHALVE HET MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE, ZO DIT AL MOET WORDEN AANGENOMEN, NIET ZOU VALLEN BINNEN DE WERKINGSSFEER VAN ARTIKEL 86, DAT ZODANIG MISBRUIK SLECHTS VERBIEDT "VOOR ZOVER DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED";

31 OVERWEGENDE DAT DEZE ZINSNEDE HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN BEOOGT AF TE BAKENEN TEGENOVER DE NATIONALE WETGEVINGEN;

DAT ZIJ DUS NIET KAN WORDEN UITGELEGD IN DIE ZIN, DAT ZIJ DE TOEPASSING VAN HET GEGEVEN VERBOD BEPERKT TOT INDUSTRIELE EN COMMERCIELE ACTIVITEITEN TER BEVOORRADING VAN DE LID-STATEN;

32 DAT IMMERS DE VERBODEN VAN DE ARTIKELEN 85 EN 86 MOETEN WORDEN UITGELEGD EN TOEGEPAST IN HET LICHT VAN ARTIKEL 3, SUB F, VAN HET VERDRAG, BEPALENDE DAT DE ACTIVITEIT VAN DE GEMEENSCHAP DE INVOERING OMVAT VAN EEN REGIME WAARDOOR WORDT GEWAARBORGD DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT NIET WORDT VERVALST, EN VAN ARTIKEL 2 VAN HET VERDRAG, LUIDENS HETWELK DE GEMEENSCHAP TOT TAAK HEEFT "DE HARMONISCHE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMISCHE ACTIVITEIT BINNEN DE GEHELE GEMEENSCHAP TE BEVORDEREN";

DAT ARTIKEL 86, HOUDENDE VERBOD VAN MISBRUIK VAN EEN MACHTSPOSITIE VOOR ZOVER DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED, DERHALVE ZOWEL PRAKTIJKEN OP HET OOG HEEFT, DIE DE VERBRUIKERS RECHTSTREEKS NADEEL KUNNEN BEROKKENEN, ALS DIE WELKE HUN INDIRECT NADEEL TOEBRENGEN DOORDAT ZIJ EEN EFFECTIEVE CONCURRENTIESTRUCTUUR, ALS BEDOELD IN ARTIKEL 3, SUB F, VAN HET VERDRAG, AANTASTEN;

33 DAT DE COMMUNAUTAIRE INSTANTIES HET GEINCRIMINEERDE GEDRAG DERHALVE MOETEN BESCHOUWEN IN AL ZIJN GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIESTRUCTUUR BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT , ONGEACHT OF DE PRODUKTIE BESTEMD IS VOOR AFZET BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT DAN WEL VOOR UITVOER;

DAT, WANNEER DE BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GEVESTIGDE BEZITTER VAN EEN MACHTSPOSITIE DOOR MISBRUIK DAARVAN EEN EVENEENS BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT GEVESTIGDE MEDEDINGER TRACHT UIT TE SCHAKELEN, HET NIET ERTOE DOET OF DAT GEDRAG BETREKKING HEEFT OP DE EXPORTACTIVITEITEN VAN DIE MEDEDINGER DAN WEL OP ZIJN INTRACOMMUNAUTAIRE ACTIVITEITEN, ZODRA VASTSTAAT DAT DIE UITSCHAKELING NIET ZONDER WEERSLAG ZAL BLIJVEN OP DE CONCURRENTIESTRUCTUUR BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT;

34 DAT BOVENDIEN DE TEGENGESTELDE OPVATTING ER IN DE PRAKTIJK TOE ZOU LEIDEN DAT DE PRODUKTIE EN AFZET VAN ZOJA DOOR CSC EN ISTITUTO ZOUDEN WORDEN GECONTROLEERD;

DAT TEN SLOTTE ZOJA'S KOSTPRIJZEN ER DUSDANIG DOOR ZOUDEN WORDEN BEINVLOED, DAT DE VERKOOPMOGELIJKHEDEN VAN DE DOOR HAAR GEPRODUCEERDE ETHAMBUTOL IN GEVAAR ZOUDEN KUNNEN KOMEN;

35 OVERWEGENDE VOORTS DAT UIT DE MONDELINGE DISCUSSIE IS GEBLEKEN DAT ZOJA THANS IN ELK GEVAL DE BETROKKEN PRODUKTEN NAAR MINSTENS TWEE LID-STATEN KAN UITVOEREN EN FEITELIJK UITVOERT;

DAT DIE UITVOER DOOR DE MOEILIJKHEDEN DIE DEZE VENNOOTSCHAP IN DE WEG ZIJN GELEGD, IN GEVAAR WORDT GEBRACHT EN BIJGEVOLG DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED;

E ) DE CSC-ISTITUTO-GROEP ALS ECONOMISCHE EENHEID

36 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTERS MET EEN BEROEP OP 'S HOFS RECHTSPRAAK, MET NAME DE ARRESTEN 48-69, 52-69 EN 53-69 VAN 14 JULI 1972 ( JURISPRUDENTIE 1972, BLZ . 619, 787 EN 845 ), BESTRIJDEN DAT CSC WERKELIJK CONTROLEMACHT OVER ISTITUTO UITOEFENT EN ZIJ EEN ECONOMISCHE EENHEID VORMEN;

DAT DE TWEE VENNOOTSCHAPPEN STEEDS ONAFHANKELIJK VAN ELKAAR ZOUDEN HEBBEN GEHANDELD, ZODAT CSC NIET VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR DE HANDELINGEN VAN ISTITUTO NOCH ISTITUTO VOOR DIE VAN CSC;

DAT CSC, ZO ZIJ AL EEN MACHTSPOSITIE ZOU BEZITTEN OP DE WERELDMARKT VOOR GRONDSTOFFEN VOOR DE FABRICAGE VAN ETHAMBUTOL, BIJGEVOLG NIET BINNEN DE GEMEENSCHAP ZOU HEBBEN GEHANDELD, ZODAT HET GEINCRIMINEERDE GEDRAG SLECHTS KAN WORDEN TOEGESCHREVEN AAN ISTITUTO, DIE EVENWEL GEEN MACHTSPOSITIE OP DE BETROKKEN MARKT HEEFT;

37 OVERWEGENDE DAT IN HOOFDSTUK II A VAN DE BESTREDEN BESCHIKKING

A ) EEN UITEENZETTING WORDT GEGEVEN VAN CSC'S PARTICIPATIE IN HET KAPITAAL EN HET BESTUUR VAN ISTITUTO .

B ) WORDT VERMELD DAT VOLGENS CSC'S JAARVERSLAGEN ISTITUTO EEN VAN HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN IS,

C ) UIT HET IN 1970 DOOR CSC AAN HAAR WEDERVERKOPERS OPGELEGDE VERBOD TOT VERKOOP VAN NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL VOOR DE ETHAMBUTOLFABRICAGE, WORDT AFGELEID DAT CSC WEL DEGELIJK CONTROLEMACHT OVER ISTITUTO UITOEFENT, EN

D ) MELDING WORDT GEMAAKT VAN EEN POGING VAN ISTITUTO OM ZOJA DOOR MIDDEL VAN EEN FUSIE TE ABSORBEREN, AAN WELKE POGING CSC NIET VREEMD ZAL ZIJN GEWEEST;

DAT DAARUIT WORDT GECONCLUDEERD DAT "CSC DE CONTROLEMACHT OVER ISTITUTO HEEFT EN DEZE IN FEITE OOK UITOEFENT, OP ZIJN MINST GENOMEN WAT DE BETREKKINGEN MET ZOJA BETREFT", EN ER DIENTENGEVOLGE AANLEIDING IS "OM DE VENNOOTSCHAPPEN CSC EN ISTITUTO, WAT BETREFT HUN VERHOUDING TOT ZOJA EN VOOR DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 86, TE BESCHOUWEN ALS VORMDEN ZIJ EEN EN DEZELFDE ONDERNEMING OF ECONOMISCHE EENHEID";

38 OVERWEGENDE VOOREERST DAT UIT DE AANGEHAALDE PASSAGES VOLGT DAT ALS ONGEGROND MOET WORDEN AFGEWEZEN DE GRIEF, DAT DE COMMISSIE IN DE LOOP VAN HET ONDERHAVIGE GEDING HAAR STANDPUNT IN ZOVERRE HEEFT GEWIJZIGD, DAT ZIJ, NA IN DE BESCHIKKING TE HEBBEN GESTELD DAT DE TWEE VENNOOTSCHAPPEN IN ALLE OPZICHTEN EEN ECONOMISCHE EENHEID VORMDEN, ZICH VERVOLGENS HEEFT BEPERKT TOT DE STELLING DAT ZIJ IN ELK GEVAL IN HUN VERHOUDING TOT ZOJA ALS ZODANIGE EENHEID HEBBEN GEHANDELD;

39 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET MIDDEL TEN GRONDE, DAT DE BESTREDEN BESCHIKKING, NAAST DE IN HOOFDSTUK II A GENOEMDE ELEMENTEN, ANDERE BEVAT DIE DE STELLING INZAKE DE ECONOMISCHE EENHEID VAN CSC EN ISTITUTO, WAT BETREFT HUN GEDRAG TEN AANZIEN VAN ZOJA, KUNNEN ONDERSTEUNEN;

DAT TE DIEN AANZIEN BIJZONDER VEELZEGGEND IS DE IN HOOFDSTUK II A GESIGNALEERDE COINCIDENTIE, DAT CSC BESLOOT HAAR PRODUKTIE TOT EEN VERDER VERWERKINGSSTADIUM UIT TE BREIDEN IN DE PERIODE TOEN ISTITUTO, TOT DAN TOE WEDERVERKOOPSTER VAN NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL, HAAR ACTIVITEIT ALS ETHAMBUTOLPRODUCENTE AANVING;

DAT HET MOEILIJK IS GEEN VERBAND TE ZIEN TUSSEN DE BESLISSING VAN CSC GEEN NITROPROPAAN EN AMINOBUTANOL MEER TE VERKOPEN, EN DE UITZONDERING, GEMAAKT VOOR ISTITUTO, DIE WERD VOORZIEN VAN DEXTRO-AMINOBUTANOL VOOR HAAR EIGEN PRODUKTIE VAN ETHAMBUTOL EN SPECIALITEITEN OP BASIS DAARVAN ;

40 DAT EVENEENS VEELZEGGEND IS DE IN HOOFDSTUK III A DER BESCHIKKING GESIGNALEERDE OMSTANDIGHEID, DAT ISTITUTO NOG OP DE MARKT BESCHIKBARE VOORRADEN NITROPROPAAN HEEFT OPGEKOCHT EN VERVOLGENS VERKOCHT AAN VERFFABRIKANTEN MET HET VERBOD TOT WEDERVERKOOP VOOR FARMACEUTISCH GEBRUIK BUITEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT;

41 DAT, WAT DE MARKT VOOR NITROPROPAAN EN DERIVATEN DAARVAN BETREFT, HET GEDRAG VAN CSC EN ISTITUTO DERHALVE WERD GEKENMERKT DOOR EEN DUIDELIJKE EENHEID VAN OPTREDEN, HETGEEN, MEDE GEZIEN DE CONTROLEMACHT VAN CSC OVER ISTITUTO , EEN BEVESTIGING VORMT VAN DE CONCLUSIES DER BESTREDEN BESCHIKKING, DAT DE TWEE VENNOOTSCHAPPEN WAT HUN BETREKKINGEN MET ZOJA BETREFT, ZIJN TE BESCHOUWEN ALS EEN ECONOMISCHE EENHEID EN DAT HET GEINCRIMINEERDE GEDRAG HUN GEZAMENLIJK IS AAN TE REKENEN;

DAT, ZO GEZIEN, HET BETOOG VAN CSC, DAT ZIJ NIET HEEFT GEHANDELD BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT EN DE COMMISSIE BIJGEVOLG NIET BEVOEGD IS VERORDENING NR . 17/62 OP HAAR TOE TE PASSEN, EVENEENS MOET WORDEN VERWORPEN;

II - TEN AANZIEN VAN DE MAATREGELEN EN SANCTIES, VOORZIEN IN DE BESTREDEN BESCHIKKING

42 OVERWEGENDE DAT BIJ DE BESTREDEN BESCHIKKING CSC EN ISTITUTO IS BEVOLEN OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM BINNEN 30 DAGEN AAN ZOJA TE LEVEREN 60 000 KG NITROPROPAAN OF 30 000 KG AMINOBUTANOL EN BINNEN TWEE MAANDEN TER GOEDKEURING AAN DE COMMISSIE VOORSTELLEN VOOR TE LEGGEN VOOR DE VERDERE BEVOORRADING VAN ZOJA, EN EEN GEZAMENLIJK VERSCHULDIGDE BOETE IS OPGELEGD VAN 200 000 REKENEENHEDEN, ZIJNDE 125 000 000 LIRE;

43 DAT VERZOEKSTERS IN DE EERSTE PLAATS BETWISTEN DAT ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 17/62, KRACHTENS WELKE BEPALING DE COMMISSIE DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN KAN VERPLICHTEN AAN DE VASTGESTELDE INBREUK EEN EINDE TE MAKEN, HAAR DE BEVOEGDHEID GEEFT SPECIFIEKE EN NAUWKEURIG OMSCHREVEN LEVERINGEN TE BEVELEN;

44 DAT ZIJ IN DE TWEEDE PLAATS DE COMMISSIE VERWIJTEN MISBRUIK TE HEBBEN GEMAAKT VAN DE BEVOEGDHEDEN, HAAR VERLEEND OM VERVALSING VAN DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT TEGEN TE GAAN, EN DE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 86 OOK BUITEN HET GEBIED VAN DE GEMEENSCHAP TE HEBBEN TOEGEPAST, DOOR LEVERINGEN TE BEVELEN DIE NIET IN VERHOUDING STAAN TOT DE BEHOEFTEN VAN ZOJA VOOR DE VOORZIENING VAN HAAR AFNEMERS IN DE GEMEENSCHAP, MAAR EERDER ZIJN AFGESTEMD OP HAAR ACTIVITEIT OP DE WERELDMARKT;

45 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET EERSTE MIDDEL, DAT NAAR LUID VAN ARTIKEL 3 VAN VERORDENING NR . 17 DE COMMISSIE , INDIEN ZIJ EEN INBREUK VASTSTELT OP ARTIKEL 86, "DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN ... BIJ BESCHIKKING ( KAN ) VERPLICHTEN AAN DE VASTGESTELDE INBREUK EEN EINDE TE MAKEN"

DAT DE TOEPASSING VAN DEZE BEPALING MOET ZIJN AFGESTEMD OP DE AARD VAN DE INBREUK EN ZOWEL HET BEVEL KAN OMVATTEN BEPAALDE, ONRECHTMATIG NAGELATEN HANDELINGEN OF PRESTATIES TE VERRICHTEN, ALS HET VERBOD ZEKERE, MET HET VERDRAG STRIJDIGE ACTIVITEITEN, PRAKTIJKEN OF TOESTANDEN TE CONTINUEREN;

DAT DE COMMISSIE TE DIEN EINDE DE BETROKKEN ONDERNEMINGEN EVENTUEEL KAN VERPLICHTEN HAAR VOORSTELLEN TE DOEN OM DE SITUATIE WEER MET DE EISEN VAN HET VERDRAG IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN;

46 DAT DE COMMISSIE, NA IN CASU EEN MET ARTIKEL 86 ONVERENIGBARE VERKOOPWEIGERING TE HEBBEN VASTGESTELD, DERHALVE ZOWEL DE LEVERING KON BEVELEN VAN ZEKERE HOEVEELHEDEN GRONDSTOFFEN OM DE VASTGESTELDE WEIGERING TOT LEVERING GOED TE MAKEN, ALS DE AANBIEDING VAN VOORSTELLEN OM EEN HERHALING VAN DE GEINCRIMINEERDE GEDRAGING TE VOORKOMEN;

DAT DE COMMISSIE, OM HET NUTTIG EFFECT VAN HAAR BESCHIKKING TE VERZEKEREN, KON BEPALEN WAT MINIMAAL VEREIST WAS OM DE INBREUK ONGEDAAN TE MAKEN EN ZOJA TEGEN DE GEVOLGEN ERVAN TE VRIJWAREN;

DAT DE COMMISSIE, DOOR BIJ DE BEPALING VAN ZOJA'S BEHOEFTEN DE OMVANG VAN VROEGERE LEVERINGEN ALS MAATSTAF TE NEMEN, HAAR BEOORDELINGSVRIJHEID DIENAANGAANDE NIET HEEFT OVERSCHREDEN;

47 DAT HET EERSTE MIDDEL DERHALVE NIET IS GEGROND;

48 OVERWEGENDE TEN AANZIEN VAN HET TWEEDE MIDDEL, DAT, ZOALS HIERVOOR REEDS IS VASTGESTELD, UIT DE ZINSNEDE "VOOR ZOVER DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN DAARDOOR ONGUNSTIG KAN WORDEN BEINVLOED" NIET MAG WORDEN AFGELEID DAT ALLEEN DE GEVOLGEN VAN EEN EVENTUELE INBREUK VOOR DE INTRACOMMUNAUTAIRE HANDEL IN AANMERKING MOETEN WORDEN GENOMEN VOOR HET AFBAKENEN VAN DE INBREUK EN HAAR GEVOLGEN;

DAT BOVENDIEN EEN ALS DOOR VERZOEKSTERS GESUGGEREERDE BEPERKING VAN DE MAATREGEL ERTOE ZOU HEBBEN GELEID DAT DE PRODUKTIE EN AFZET VAN ZOJA DOOR CSC-ISTITUTO ZOUDEN WORDEN GECONTROLEERD EN EERSTGENOEMDE IN DE SITUATIE ZOU ZIJN GEBRACHT DAT HAAR KOSTPRIJS DUSDANIG WERD BEINVLOED, DAT DE VERKOOPMOGELIJKHEDEN VAN DE DOOR HAAR GEPRODUCEERDE ETHAMBUTOL ERDOOR IN GEVAAR ZOUDEN KUNNEN KOMEN;

DAT DE COMMISSIE IN DIE OMSTANDIGHEDEN DE BETROKKEN MAATREGELEN NOODZAKELIJK HEEFT KUNNEN ACHTEN VOOR DE INSTANDHOUDING VAN EEN EFFECTIEVE CONCURRENTIESTRUCTUUR;

49 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE ZOWEL IN DE BESTREDEN BESCHIKKING ALS IN DE LOOP VAN DE ONDERHAVIGE PROCEDURE EEN RECHTSTREEKS DEBAT OVER DE BETROKKEN GRIEF WELISWAAR VOORTDUREND UIT DE WEG IS GEGAAN, MAAR DAARENTEGEN VANAF DE MEDEDELING VAN DE PUNTEN VAN BEZWAAR HEEFT STAANDE GEHOUDEN DAT, WAAR HET GEINCRIMINEERDE GEDRAG WAS GERICHT OP DE UITSCHAKELING VAN EEN DER VOORNAAMSTE CONCURRENTEN BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT, HET V??R ALLES EROP AANKWAM DOOR GEPASTE MAATREGELEN EEN ZODANIGE AANTASTING VAN DE MEDEDINGING IN DE GEMEENSCHAP TE VOORKOMEN;

DAT ZOWEL IN DE BESTREDEN BESCHIKKING ALS IN DE PROCESSTUKKEN DE GETROFFEN MAATREGELEN ALDUS ZIJN GEMOTIVEERD, DAT HET NOODZAKELIJK WAS TE VOORKOMEN DAT HET GEDRAG VAN CSC EN ISTITUTO HET VERWETEN GEVOLG KON HEBBEN EN ZOJA KON UITSCHAKELEN ALS EEN DER BELANGRIJKSTE ETHAMBUTOLPRODUCENTEN IN DE GEMEENSCHAP;

DAT DEZE MOTIVERING DE KERN VAN DE ZAAK RAAKT EN DUS NIET ONVOLDOENDE KAN WORDEN GEACHT;

50 DAT DIT MIDDEL DERHALVE EVENMIN DOEL KAN TREFFEN;

III - TEN AANZIEN VAN DE OPGELEGDE BOETE

51 OVERWEGENDE DAT BIJ DE BESTREDEN BESCHIKKING DE VENNOOTSCHAPPEN CSC EN ISTITUTO EEN GEZAMENLIJK VERSCHULDIGDE BOETE IS OPGELEGD VAN 200 000 REKENEENHEDEN, ZIJNDE 125 000 000 LIRE;

OVERWEGENDE DAT DE ZWAARTE VAN DE INBREUK WELISWAAR EEN HOGE BOETE RECHTVAARDIGT, DOCH IN AANMERKING MOET WORDEN GENOMEN DAT DE DUUR ERVAN, DOOR DE BESCHIKKING OP MEER DAN TWEE JAAR GESTELD, HAD KUNNEN WORDEN BEKORT, INDIEN DE COMMISSIE, GEWAARSCHUWD DOOR ZOJA'S KLACHT VAN 8 APRIL 1971 - DAT WIL ZEGGEN EEN HALF JAAR NA DE EERSTE WEIGERING VAN CSC-ISTITUTO -, EERDER TUSSENBEIDE WAS GEKOMEN;

DAT BOVENDIEN DE SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN HET VERWETEN GEDRAG BEPERKT ZIJN GEBLEVEN DOORDAT CSC-ISTITUTO DE BIJ DE BESCHIKKING BEVOLEN LEVERANTIES HEBBEN UITGEVOERD;

52 OVERWEGENDE DAT, IN HET BIJZONDER GELET OP DEZE OMSTANDIGHEDEN, TERMEN AANWEZIG ZIJN OM DE BOETE TE VERLAGEN EN TE BEPALEN OP 100 000 REKENEENHEDEN, ZIJNDE 62 500 000 LIRE;

Beslissing inzake de kosten


TEN AANZIEN VAN DE KOSTEN

53 OVERWEGENDE DAT INGEVOLGE ARTIKEL 69, PARAGRAAF 2, EERSTE ALINEA, VAN 'S HOFS REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN MOET WORDEN VERWEZEN VOOR ZOVER ZULKS IS GEVORDERD;

DAT, AANGEZIEN VERZOEKSTERS OP DE BELANGRIJKSTE PUNTEN IN HET ONGELIJK ZIJN GESTELD, ZIJ IN DE KOSTEN VAN HET ONDERHAVIGE GEDING MOETEN WORDEN VERWEZEN;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE, VERSTAAT, MET AFWIJZING VAN HET MEER OF ANDERS GEVORDERDE :

1 . DE VERZOEKEN TOT NIETIGVERKLARING IN DE ZAKEN 6 EN 7-73 WORDEN AFGEWEZEN;

2 . DE BIJ DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 14 DECEMBER 1972 ( PB 1972, NR . L 299, BLZ . 51 E.V .) AAN VERZOEKSTERS OPGELEGDE, GEZAMENLIJK VERSCHULDIGDE BOETE WORDT VERMINDERD TOT 100 000 REKENEENHEDEN, ZIJNDE 62 500 000 LIRE;

Top