EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61972CJ0007

Arrest van het Hof van 14 december 1972.
Boehringer Mannheim GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen.
Zaak 7-72.

European Court Reports 1972 -01281

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1972:125

61972J0007

ARREST VAN HET HOF VAN 14 DECEMBER 1972. - BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, TEGEN COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. - ZAAK NO. 7/72.

Jurisprudentie 1972 bladzijde 01281
Deense bijz. uitgave bladzijde 00323
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00313
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00447
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00261
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00061
Finse bijz. uitgave bladzijde 00059


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Beslissing inzake de kosten
Dictum

Trefwoorden


++++

MEDEDINGING - KARTELS - VERBOD - INBREUK OP DE GEMEENSCHAPSREGELEN - STRAFFEN NAAR GEMEENSCHAPSRECHT OPGELEGD EN STRAFFEN NAAR NATIONAAL RECHT OPGELEGD DOOR DE GEZAGSORGANEN VAN EEN LID-STAAT OF EEN DERDE STAAT - CUMULATIE - IN MINDERING BRENGEN VAN ELDERS OPGELEGDE STRAFFEN DOOR DE COMMISSIE - CRITERIA

( EEG-VERDRAG, ART . 85; VERORDENING NR . 17 VAN DE RAAD, ART . 15 )

Samenvatting


BIJ VASTSTELLING VAN HET BEDRAG ENER GELDBOETE IS DE COMMISSIE VERPLICHT STRAFFEN WELKE DEZELFDE ONDERNEMING WEGENS HETZELFDE FEIT REEDS MOCHT HEBBEN ONDERGAAN IN MINDERING TE BRENGEN, WANNEER DIE STRAFFEN WEGENS EEN - UITERAARD OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP BEGANE - INBREUK OP HET KARTELRECHT VAN EEN LID-STAAT ZIJN OPGELEGD . WIL DE COMMISSIE EEN DOOR DE GEZAGSORGANEN VAN EEN DERDE STAAT OPGELEGDE STRAF IN MINDERING KUNNEN BRENGEN, DAN MOETEN DIE FEITEN WELKE DE ONDERNEMING ENERZIJDS DOOR DE COMMISSIE EN ANDERZIJDS DOOR DE AUTORITEITEN VAN DIE DERDE STAAT ZIJN TEN LASTE GELEGD, DEZELFDE ZIJN .

Partijen


IN DE ZAAK 7-72

BOEHRINGER MANNHEIM GMBH, GEVESTIGD TE MANNHEIM, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR DE BEHEERDERS H . RAISER EN H . E . KOEHNER, BIJGESTAAN DOOR DE TE KEULEN GEVESTIGDE ADVOCATEN A . DERINGER, C . TESSIN, H . J . HERRMANN EN J . SEDEMUND, DOMICILIE GEKOZEN HEBBENDE TE LUXEMBURG BIJ DE ADVOCAAT M . BADEN, KANTOOR HOUDENDE ALDAAR, 1, BOULEVARD PRINCE HENRI,

VERZOEKSTER,

TEGEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, TEN DEZE VERTEGENWOORDIGD DOOR HAAR JURIDISCH ADVISEUR E . ZIMMERMANN , ALS GEMACHTIGDE,

VERWEERSTER,

Onderwerp


WAARIN IS VERZOCHT OM WIJZIGING VAN DE BESCHIKKING DER COMMISSIE VAN 25 NOVEMBER 1971 ( IV/26.945/BOEHRINGER ), VOOR ZOVER DE AAN VERZOEKSTER OPGELEGDE GELDBOETE BETREFFENDE, SUBSIDIAIR NIETIGVERKLARING DIER BESCHIKKING,

WIJST

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE VENNOOTSCHAP BOEHRINGER MANNHEIM GMBH BIJ BESCHIKKING VAN 16 JULI 1969 WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 85 VAN HET EEG-VERDRAG EEN GELDBOETE VAN 190 000 REKENEENHEDEN HEEFT OPGELEGD;

DAT DIT BEDRAG DOOR HET HOF VAN JUSTITIE BIJ ZIJN IN DE ZAAK 45-69 GEWEZEN ARREST VAN 15 JULI 1970 IS VERLAAGD TOT 180 000 REKENEENHEDEN;

DAT EEN DISTRICT COURT TE NEW YORK DE VENNOOTSCHAP BOEHRINGER OP 3 JULI 1969 WEGENS SCHENDING VAN DE FEDERALE KARTELWETGEVING VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EEN - DOOR HAAR OP 11 JULI 1969 BETAALDE - GELDBOETE VAN 80 000 DOLLARS HEEFT OPGELEGD

DAT DE VENNOOTSCHAP DE COMMISSIE IN EEN BRIEF VAN 3 SEPTEMBER 1969 HEEFT VERZOCHT HET IN DE VERENIGDE STATEN BETAALDE BOETEBEDRAG IN MINDERING TE BRENGEN OP DE BOETE DIE HAAR BIJ DE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE VAN 16 JULI 1969 WAS OPGELEGD;

DAT DE COMMISSIE DIT VERZOEK BIJ BESCHIKKING VAN 25 NOVEMBER 1971 HEEFT AFGEWEZEN;

2 OVERWEGENDE DAT VERZOEKSTER DE COMMISSIE SCHENDING VERWIJT VAN HET ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT CUMULATIE VAN STRAFFEN TER ZAKE HETZELFDE FEIT VERBIEDT;

3 OVERWEGENDE DAT DE COMMISSIE BIJ VASTSTELLING VAN HET BEDRAG ENER GELDBOETE VERPLICHT IS STRAFFEN WELKE DEZELFDE ONDERNEMING WEGENS HETZELFDE FEIT MOCHT HEBBEN ONDERGAAN IN REKENING TE BRENGEN, WANNEER DIE STRAFFEN WEGENS EEN - UITERAARD OP HET GRONDGEBIED VAN DE GEMEENSCHAP BEGANE - INBREUK OP HET KARTELRECHT VAN EEN LID-STAAT ZIJN OPGELEGD;

DAT DE VRAAG OF DE COMMISSIE OOK KAN ZIJN GEHOUDEN EEN DOOR DE GEZAGSORGANEN VAN EEN DERDE STAAT OPGELEGDE STRAF IN MINDERING TE BRENGEN, SLECHTS BEHOEFT TE WORDEN BEANTWOORD WANNEER DE FEITEN WELKE AAN VERZOEKSTER ENERZIJDS DOOR DE COMMISSIE EN ANDERZIJDS DOOR DE AMERIKAANSE AUTORITEITEN ZIJN TEN LASTE GELEGD, DEZELFDE ZIJN;

4 OVERWEGENDE DAT DE FEITEN WELKE TOT DEZE BEIDE VEROORDELINGEN HEBBEN GELEID, WELISWAAR HUN OORSPRONG VINDEN IN HETZELFDE PAKKET VAN OVEREENKOMSTEN, DOCH NIETTEMIN OVERWEGEND EEN VERSCHILLENDE STREKKING HEBBEN EN NIET OP DEZELFDE PLAATS ZIJN BEGAAN;

5 OVERWEGENDE DAT DE COMMUNAUTAIRE VEROORDELING VOORAL BETREKKING HAD OP HET GENTLEMEN'S AGREEMENT TOT VERDELING VAN DE MARKT IN DE GEMEENSCHAP EN IN ENGELAND EN OP DE BEPERKING VAN DE PRODUKTIE VAN SYNTHETISCHE KINIDINE TEN GUNSTE VAN DE ONDERNEMINGEN NEDCHEN, BOEHRINGER EN BUECHLER;

DAT DE VEROORDELING IN DE VERENIGDE STATEN, WAARAAN TEN DELE DEZELFDE ELEMENTEN TEN GRONDSLAG KONDEN WORDEN GELEGD, TOCH EEN GROTER COMPLEX BESTREEK, WAARBIJ VOORAL DE BARKPOOL-OVEREENKOMST, DE AANKOOP EN VERDELING VAN AMERIKAANSE STRATEGISCHE VOORRADEN DOOR HET KARTEL EN DE DAAROP GEVOLGDE BEREKENING VAN BUITENGEWOON HOGE VERKOOPPRIJZEN IN DE VERENIGDE STATEN TOT MEDIO 1966 CENTRAAL STONDEN;

DAT PARTIJEN DE FEITEN WAAROP DEZE LAATSTE VEROORDELING IN HOOFDZAAK BETREKKING HAD VERSCHILLEND BEOORDELEN, ZIJNDE TEGEN VERZOEKSTER VONNIS GEWEZEN NA EEN DOOR HAAR AFGELEGDE PLEA OF NOLO CONTENDERE ( VERKLARING VAN NIET-BETWISTING ), ZODAT ALLEEN DE AKTE VAN BESCHULDIGING VOORHANDEN IS, TERWIJL EEN MONDELINGE BEHANDELING NIET HEEFT PLAATSGEHAD EN EEN MET REDENEN OMKLEDE UITSPRAAK WELKE TWIJFEL NOPENS DE STREKKING DER VEROORDELING ZOU KUNNEN OPHEFFEN, ONTBREEKT;

DAT VERZOEKSTER DE IDENTITEIT DER FEITEN HEEFT AAN TE TONEN , HETGEEN HAAR ECHTER IN DEZE OMSTANDIGHEDEN ONMOGELIJK WAS;

6 OVERWEGENDE DAT IN IEDER GEVAL NIET KAN WORDEN VOLGEHOUDEN DAT DE STRAFOPLEGGING DE ONDERNEMERSAFSPRAAK ZELVE EN NIET DE DAARAAN GEGEVEN UITVOERING HEEFT BETROFFEN;

DAT ER IN ZOVERRE SLECHTS AAN BEHOEFT TE WORDEN HERINNERD DAT HET HOF IN ZIJN TUSSEN DEZELFDE PARTIJEN GEWEZEN ARREST VAN 15 JULI 1970 VAN EEN TEGENGESTELDE OPVATTING IS UITGEGAAN TOEN HET, NA VASTSTELLING DAT DE ONDERNEMERSAFSPRAAK VANAF BEPAALDE DATA IN MEER DAN EEN OPZICHT "INGESLAPEN" WAS VERKLAARD, CONCLUDEERDE DAT DE INBREUKEN OP HET VERDRAG BEPERKTER WAREN DAN DE COMMISSIE HAD GEMEEND EN DAARAAN BIJ DE OPLEGGING VAN DE GELDBOETE ZIJN CONSEQUENTIES VERBOND;

DAT IN DIT ARREST OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG DE UITVOERING DER ONDERNEMERSAFSPRAAK SLECHTS IN AANMERKING IS GENOMEN VOOR ZOVER DEZE DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ONGUNSTIG KON BEINVLOEDEN EN DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT KON VERVALSEN;

DAT VERZOEKSTER ANDERZIJDS DE STELLING DAT DE VEROORDELING IN DE VERENIGDE STATEN OOK DE UITVOERING OF GEVOLGEN VAN DE ONDERNEMERSAFSPRAAK ELDERS DAN IN DIT LAND HAD BETROFFEN, IN HET GEHEEL NIET HEEFT GESTAAFD;

DAT DERHALVE OOK IN ZOVERRE NIET IS AANGETOOND DAT DE TEN LASTE GELEGDE FEITEN DEZELFDE WAREN;

7 DAT DER DERHALVE GEEN TERMEN AANWEZIG ZIJN OM HET AAN VERZOEKSTER IN DE VERENIGDE STATEN OPGELEGDE BOETEBEDRAG OOK MAAR GEDEELTELIJK IN MINDERING TE BRENGEN OP DE GELDBOETE VAN 180 000 REKENEENHEDEN WAARTOE ZIJ WEGENS SCHENDING VAN ARTIKEL 85 VAN HET VERDRAG IS VEROORDEELD;

8 DAT HET BEROEP DERHALVE MOET WORDEN VERWORPEN;

Beslissing inzake de kosten


9 OVERWEGENDE DAT VOLGENS ARTIKEL 96, LID 2, VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDT VERWEZEN;

DAT VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

RECHTDOENDE :

1 . VERKLAART HET BEROEP ONGEGROND;

2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN VAN HET GEDING .

Top