EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61969CJ0005

Arrest van het Hof van 9 juli 1969.
Franz Völk tegen Ets J. Vervaecke s.p.r.l..
Verzoek om een prejudiciële beslissing: Oberlandesgericht München - Duitsland.
Zaak 5-69.

European Court Reports 1969 -00295

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1969:35

61969J0005

ARREST VAN HET HOF VAN 9 JULI 1969. - F. VOELK TEGEN ETS J. VERVAECKE S. P. R. L. - (VERZOEK OM EEN PREJUDICIELE BESLISSING, INGEDIEND DOOR HET OBERLANDESGERICHT MUENCHEN). - ZAAK NO. 5/69.

Jurisprudentie 1969 bladzijde 00295
Deense bijz. uitgave bladzijde 00069
Griekse bijz. uitgave bladzijde 00091
Portugese bijz. uitgave bladzijde 00095
Spaanse bijz. uitgave bladzijde 00339
Zweedse bijz. uitgave bladzijde 00409
Finse bijz. uitgave bladzijde 00407


Samenvatting
Partijen
Onderwerp
Overwegingen van het arrest
Dictum

Trefwoorden


++++

1 . PROCEDURE - PREJUDICIELE BESLISSING - COMPETENTIE VAN HET HOF - GRENZEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 177 )

2 . BESTUURSBELEID DER E.E.G . - MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN - OVEREENKOMSTEN DIE DE HANDEL TUSSEN DE LID-STATEN ONGUNSTIG KUNNEN BEINVLOEDEN - BEGRIP

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 85 )

3 . BESTUURSBELEID DER E.E.G . - MEDEDINGINGSVOORSCHRIFTEN VOOR DE ONDERNEMINGEN - ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST MET ABSOLUTE GEBIEDSBESCHERMING - VERBOD - MOGELIJKHEID DAT DE OVEREENKOMST NIET GETROFFEN WORDT WEGENS DE ZWAKKE POSITIE WELKE BELANGHEBBENDEN OP DE MARKT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN INNEMEN

( E.E.G.-VERDRAG, ART . 85 )

Samenvatting


1 . HET HOF VAN JUSTITIE IS NIET BEVOEGD IN DE PROCEDURE VAN ARTIKEL 177, LITTERA A, VAN HET E.E.G.-VERDRAG, DIT VERDRAG OP HET CONCRETE GEVAL TOE TE PASSEN . HET KAN EVENWEL UIT DE BEWOORDINGEN VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING DE VRAGEN WELKE ALLEEN DE UITLEGGING VAN HET VERDRAG BETREFFEN AFLEIDEN .

2 . EEN OVEREENKOMST KAN DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN SLECHTS ONGUNSTIG BEINVLOEDEN, WANNEER OP GROND VAN EEN GEHEEL VAN OBJECTIEVE OMSTANDIGHEDEN - FEITELIJK OF RECHTENS - MET EEN VOLDOENDE MATE VAN WAARSCHIJNLIJKHEID KAN WORDEN VERWACHT DAT ZIJ, AL DAN NIET RECHTSTREEKS, DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL HET RUILVERKEER TUSSEN LID-STATEN KAN BEINVLOEDEN IN EEN VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN EEN ENKELE MARKT TUSSEN STATEN SCHADELIJKE ZIN .

3 . HET IS MOGELIJK DAT EEN ALLEENVERKOOPOVEREENKOMST, ZELFS INDIEN DAARAAN ABSOLUTE GEBIEDSBESCHERMING IS VERBONDEN, WEGENS DE ZWAKKE POSITIE VAN BELANGHEBBENDEN OP DE MARKT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN, AAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 85, LID 1, ONTKOMT .

Partijen


IN DE ZAAK 5-69, WAARIN DOOR HET OBERLANDESGERICHT MUENCHEN AAN HET HOF VAN JUSTITIE IS VERZOCHT OM KRACHTENS ARTIKEL 117 VAN HET E.E.G.-VERDRAG IN HET VOOR HET OBERLANDESGERICHT AANHANGIG GEDING :

F . VOLK, KOOPMAN TE KEMPTEN ( DUITSLAND ),

TEGEN

FIRMA ETS . J . VERVAECKE S.P.R.L . TE BRUSSEL

Onderwerp


BIJ WEGE VAN PREJUDICIELE BESLISSING UITSPRAAK TE DOEN INZAKE DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 85, ALINEA 1, VAN HET E.E.G.-VERDRAG, WIJST

Overwegingen van het arrest


1 OVERWEGENDE DAT HET OBERLANDESGERICHT TE MUENCHEN BIJ BESCHIKKING VAN 5 DECEMBER 1968, INGEKOMEN TER GRIFFIE VAN HET HOF OP 28 JANUARI 1969, KRACHTENS ARTIKEL 177 VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE E.E.G . DE VRAAG HEEFT GESTELD OF TER BEPALING OF DE LITIGIEUZE OVEREENKOMST ONDER HET IN ARTIKEL 85, LID 1, VAN HET E.E.G.-VERDRAG OMSCHREVEN VERBOD VALT, DIENT TE WORDEN GELET OP HET DOOR VERZOEKER IN FEITE BEREIKTE OF NAGESTREEFDE AANDEEL IN DE MARKT IN DE LID-STATEN DER E.E.G ., MET NAME IN BELGIE EN LUXEMBURG, VERKOOPGEBIED WAARVOOR VERWEERSTER ABSOLUTE BESCHERMING GENIET;

2 OVERWEGENDE DAT HET HOF, OFSCHOON IN HET KADER VAN ARTIKEL 177, LETTER A, NIET TOT TOEPASSING VAN HET VERDRAG OP HET ONDERHAVIGE GEVAL BEVOEGD, NOCHTANS UIT DE BEWOORDINGEN VAN DE VERWIJZINGSBESCHIKKING DE VRAGEN WELKE ALLEEN DE UITLEGGING VAN HET VERDRAG BETREFFEN, KAN AFLEIDEN;

3 DAT DE GESTELDE VRAAG OVEREENKOMSTEN BETREFT WELKE WORDEN GEKENMERKT DOORDIEN EEN PRODUCENT, DIE AAN EEN WEDERVERKOPER HET UITSLUITEND RECHT TOT VERKOOP VAN ZIJN PRODUKTEN IN BEPAALDE LANDEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT HEEFT TOEGEKEND, ZICH HEEFT VERPLICHT DE WEDERVERKOPER TE BESCHERMEN TEGEN LEVERINGEN WAARTOE DERDEN IN DIE LANDEN MOCHTEN OVERGAAN, TERWIJL DE WEDERVERKOPER ZICH TEGENOVER HEM HEEFT VERBONDEN GEEN CONCURRERENDE PRODUKTEN TE VERKOPEN;

4 DAT DE VRAAG ER DERHALVE OP NEERKOMT OF TER BEPALING OF ZODANIGE OVEREENKOMSTEN ONDER HET IN ARTIKEL 85, LID 1, VAN HET VERDRAG OMSCHREVEN VERBOD VALLEN, MOET WORDEN GELET OP HET MARKTAANDEEL DAT DE CONCEDENT IN HET CONCESSIEGEBIED HEEFT OF TRACHT TE VERWERVEN;

5 OVERWEGENDE DAT DE OVEREENKOMST, OM DE HANDEL TUSSEN LID-STATEN ONGUNSTIG TE KUNNEN BEINVLOEDEN, OP GROND VAN HET GEHEEL VAN OBJECTIEVE OMSTANDIGHEDEN - FEITELIJK OF RECHTENS - MET EEN VOLDOENDE MATE VAN WAARSCHIJNLIJKHEID MOET DOEN VERWACHTEN DAT ZIJ, AL DAN NIET RECHTSTREEKS, DAADWERKELIJK OF POTENTIEEL, HET RUILVERKEER TUSSEN LID-STATEN KAN BEINVLOEDEN IN EEN VOOR DE VERWEZENLIJKING VAN DE DOELSTELLINGEN VAN EEN ENKELE MARKT TUSSEN STATEN SCHADELIJKE ZIN;

6 DAT VOORTS HET VERBOD VAN ARTIKEL 85, LID 1, SLECHTS KAN WORDEN TOEGEPAST OP VOORWAARDE DAT DE BETROKKEN OVEREENKOMST ERTOE STREKT OF TEN GEVOLGE HEEFT DAT DE MEDEDINGING BINNEN DE GEMEENSCHAPPELIJKE MARKT WORDT VERHINDERD, BEPERKT OF VERVALST;

7 DAT DEZE VOORWAARDEN MOETEN WORDEN BEZIEN IN HET LICHT VAN DE FEITELIJKE OMSTANDIGHEDEN VAN DE OVEREENKOMST;

DAT EEN OVEREENKOMST DAN OOK AAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 85 ONTKOMT WANNEER ZIJ, WEGENS DE ZWAKKE POSITIE WELKE BELANGHEBBENDEN OP DE MARKT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN INNEMEN, DE MARKT SLECHTS IN ZEER GERINGE MATE BEINVLOEDT;

DAT HET DERHALVE MOGELIJK IS DAT EEN OVEREENKOMST HOUDENDE TOEKENNING VAN ALLEENVERKOOPRECHT, ZELFS INDIEN DAARAAN ABSOLUTE GEBIEDSBESCHERMING VERBONDEN IS, WEGENS DE ZWAKKE POSITIE VAN BELANGHEBBENDEN OP DE MARKT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN, AAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 85, LID 1, ONTKOMT;

8 OVERWEGENDE DAT DE KOSTEN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN DIE HAAR OPMERKINGEN BIJ HET HOF HEEFT INGEDIEND, NIET TERUGVORDERBAAR ZIJN;

9 DAT DE PROCEDURE, VOOR ZOVEEL DE BETROKKEN PARTIJEN BETREFT, ALS EEN IN DE LOOP VAN HET GEDING VOOR HET OBERLANDESGERICHT TE MUENCHEN GEREZEN INCIDENT MOET WORDEN BESCHOUWD, ZODAT DEZE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN;

Dictum


HET HOF VAN JUSTITIE,

UITSPRAAK DOENDE INZAKE DE VRAAG DOOR HET OBERLANDESGERICHT TE MUENCHEN IN ZIJN BESCHIKKING VAN 5 DECEMBER 1968 GESTELD, VERKLAART VOOR RECHT :

EEN OVEREENKOMST HOUDENDE TOEKENNING VAN ALLEENVERKOOPRECHT KAN, ZELFS INDIEN DAARAAN ABSOLUTE GEBIEDSBESCHERMING VERBONDEN IS, WEGENS DE ZWAKKE POSITIE VAN BELANGHEBBENDEN OP DE MARKT VOOR DE BETROKKEN PRODUKTEN IN HET GEBIED WAARVOOR BEDOELDE BESCHERMING GELDT, AAN HET VERBOD VAN ARTIKEL 85, LID 1, ONTKOMEN .

Top