EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0708(05)

Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie 2022/C 263/11

PUB/2022/408

OJ C 263, 8.7.2022, p. 41–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2022   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 263/41


Bekendmaking van een mededeling van de goedkeuring van een standaardwijziging van een productdossier voor een naam in de wijnsector als bedoeld in artikel 17, leden 2 en 3, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie

(2022/C 263/11)

Deze mededeling wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 17, lid 5, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie (1).

MEDEDELING VAN EEN STANDAARDWIJZIGING WAARBIJ HET ENIG DOCUMENT WORDT GEWIJZIGD

“Cigales”

PDO-ES-A0622-AM03

Datum van mededeling: 12.4.2022

BESCHRIJVING VAN EN REDENEN VOOR DE GOEDGEKEURDE WIJZIGING

1.   Wijzigingen in de fysisch-chemische kenmerken

BESCHRIJVING:

De wijziging betreft het maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide in milligram per liter (mg/l), dat gelijk is aan de in de geldende wetgeving vastgelegde grenswaarden. In het geval van witte en rosé-/clairetwijnen wordt dit gehalte verhoogd van 150 naar 200 mg/l en in het geval van rode wijnen van 140 naar 150 mg/l. De methode voor het meten van het suikergehalte van mousserende kwaliteitswijnen wordt eveneens gecorrigeerd: deze heeft voortaan betrekking op gram glucose+fructose+sucrose per liter. “Sucrose” maakte daar geen deel van uit.

De wijziging betreft deel 2a) van het productdossier en deel 4 van het enig document.

Deze aanpassing geldt als een standaardwijziging van het enig document omdat deze geen substantiële wijziging van de productkenmerken meebrengt; het product behoudt de kenmerken en het profiel die in het verband worden beschreven en voortvloeien uit de interactie tussen natuurlijke en menselijke factoren. Derhalve wordt deze wijziging geacht niet onder een van de categorieën van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33 te vallen.

REDENEN:

Het werd niet noodzakelijk geacht dat de grenswaarden voor zwaveldioxide lager zijn dan de bij wet vastgelegde grenswaarden, aangezien dit een passende bewaring van de wijnen kan bemoeilijken en de kwaliteit niet ten goede komt.

2.   Toevoeging van de aanduiding “clairet” als een synoniem voor “rosé”

BESCHRIJVING:

De aanduiding “clairet” is geïntroduceerd als synoniem voor “rosé”.

De wijziging betreft de volgende delen van het productdossier en het enig document: delen 2a, 2b, 3c, 5 en 7 van het dossier en delen 4 en 5 van het enig document.

Deze aanpassing geldt als standaardwijziging (waarbij het enig document is gewijzigd) omdat deze geen substantiële wijziging van de productkenmerken meebrengt, maar slechts een traditionele aanduiding in ere herstelt die sinds jaar en dag wordt gebruikt om de wijnen uit het gebied aan te duiden. De kenmerken en het profiel die in het verband zijn beschreven en die voortvloeien uit de interactie tussen natuurlijke en menselijke factoren, blijven behouden. Derhalve wordt deze wijziging geacht niet onder een van de categorieën van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33 te vallen.

REDENEN:

Het woord “clairet” werd van oudsher gebruikt om in Cigales en in andere wijnbouwgebieden van Spanje geproduceerde roséwijnen aan te duiden. Toen de oorsprongsbenaming werd ingevoerd, konden op die manier geproduceerde wijnen op grond van de op dat moment geldende wetgeving enkel worden aangeduid als “roséwijnen”. Om die reden werd deze soort wijn omschreven als “rosé” en werd de aanduiding “clairet” achterwege gelaten. Op grond van de momenteel geldende wetgeving mag “clairet” worden gebruikt als synoniem van “rosé”. Het is de bedoeling om deze traditionele aanduiding van deze soort wijn uit de begindagen van dit wijnbouwgebied in ere te herstellen. Daardoor kan waarde worden toegevoegd aan deze wijnen aangezien ze verschillen van roséwijnen die elders in de wereld worden geproduceerd.

3.   Herformulering van de beschrijving van de organoleptische kenmerken

BESCHRIJVING:

Verbetering van de organoleptische beschrijving van de wijnen.

Deze wijziging betreft deel 2b) van het productdossier en deel 4 van het enig document.

Deze aanpassing geldt als standaardwijziging (waarbij het enig document is gewijzigd) omdat deze geen substantiële wijziging van de productkenmerken meebrengt, maar de beschrijving ervan alleen actualiseert. Derhalve wordt deze wijziging geacht niet onder een van de categorieën van artikel 14, lid 1, van Gedelegeerde Verordening (EU) 2019/33 van de Commissie te vallen.

REDENEN:

De Consejo Regulador voor de BOB “Cigales”, die geaccrediteerd is volgens norm ISO 17065, heeft de organoleptische analyse van de wijnen uitbesteed aan een laboratorium voor sensorische analyse, dat op zijn beurt geaccrediteerd is volgens norm ISO 17025. Op basis van de door de jaren heen opgedane ervaring is de beschrijving van de organoleptische kenmerken aangepast en in overeenstemming gebracht met de analyseprocedure overeenkomstig norm ISO 17025. Er worden thans afzonderlijke beschrijvingen van zoete witte, rode en roséwijnen gegeven, die specifiekere informatie over het karakter ervan bevatten en een gedetailleerdere analyse mogelijk maken.

4.   Wijziging van de plantdichtheid

BESCHRIJVING:

Deze wijziging zorgt ervoor dat bestaande wijngaarden niet hoeven te voldoen aan de minimale dichtheid van 1 000 wijnstokken per hectare.

De wijziging betreft deel 3a) van het productdossier en deel 5.1 van het enig document.

Deze aanpassing geldt als een standaardwijziging, omdat deze geen substantiële wijziging van de productkenmerken meebrengt. De meest authentieke wijnen van de BOB “Cigales” worden namelijk gemaakt van de in de oudste wijngaarden geteelde druiven. Het gaat niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Deze wijziging moet ervoor zorgen dat de oude wijngaarden die nog resteren in dit wijnbouwgebied en minder dan 1 000 wijnstokken per hectare hebben, intact blijven. Deze wijngaarden hebben niet alleen historische en culturele waarde, maar produceren ook druiven van uitmuntende kwaliteit dankzij de lage opbrengst en de leeftijd van de wijnstokken. Uit deze grondstof worden de beste wijnen met de grootste toegevoegde waarde geproduceerd.

Aangezien de plantdichtheid in deze oude wijngaarden 3 x 3 m bedraagt (waardoor mechanisering mogelijk is), wordt het bovendien onlogisch geacht deze oude percelen uit te sluiten wegens niet-naleving van de minimale plantdichtheid. Uitsluiting ervan zou afbreuk doen aan het productiepotentieel en de kwaliteit.

5.   Toevoeging van de mogelijkheid om het waarschijnlijke alcoholgehalte van de druiven in bepaalde jaren te verlagen

BESCHRIJVING:

De mogelijkheid om het alcoholgehalte van de druiven in bepaalde jaren met 0,5 volumeprocent te verlagen, is toegevoegd.

De wijziging betreft deel 3b.1 van het productdossier en deel 5.1 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging omdat deze geen substantiële wijziging meebrengt aangezien deze mogelijkheid altijd al heeft bestaan. De regelgeving (nu nog een interne exploitatienorm) wordt slechts overgenomen in het productdossier, dat alle technische bepalingen voor het product bevat. Het gaat derhalve niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Deze wijziging voegt de mogelijkheid toe dat de Consejo Regulador toestemming verleent om het waarschijnlijke minimale alcoholgehalte van de druiven in bepaalde jaren met maximaal 0,5o Beaumé te verlagen. Aanleiding is een technische studie die een dergelijke verlaging rechtvaardigt.

De richtsnoeren voor de verlaging van het alcoholgehalte voor bepaalde jaren maakten deel uit van de regeling voor de BOB “Cigales”, die dateert van vóór het productdossier. Deze regeling is onlangs gewijzigd en voorziet niet langer in deze mogelijkheid, die als technische maatregel zou moeten worden opgenomen in het productdossier.

6.   Toevoeging van de mogelijkheid om verschillende soorten mousserende kwaliteitswijnen te gebruiken

BESCHRIJVING:

Deze wijziging voegt de mogelijkheid toe om mousserende kwaliteitswijnen te produceren volgens andere bereidingswijzen dan de traditionele bereidingswijze.

De wijziging betreft deel 3b.1 van het productdossier en deel 5.1 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd. Mousserende kwaliteitswijnen moeten blijven voldoen aan de in het dossier vermelde organoleptische en fysisch-chemische kenmerken, ongeacht de bereidingswijze. Het gaat derhalve niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Mousserende kwaliteitswijnen mogen worden geproduceerd volgens de toegestane bereidingswijzen die zijn vermeld in categorie 5 van bijlage VII bij Verordening (EU) nr. 1308/2013. Het doel is nieuwe kansen te benutten om de markt voor deze soort wijnen, die in 2011 voor het eerst werd geproduceerd, te vergroten. Het hoofdetiket moet echter de bereidingswijze vermelden, zodat de consument weet hoe de wijn is geproduceerd.

7.   Herformulering van het deel over ouderingsvoorwaarden

BESCHRIJVING:

Met deze wijziging worden bepaalde voorwaarden ingevoerd voor de oudering van de wijnen (omvang van de vaten en datum waarop de ouderingsperiode ingaat).

De wijziging betreft deel 3b.2 van het productdossier en deel 5.1 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd; er is geen sprake van een substantiële wijziging omdat de voorwaarden dezelfde zijn als die van de regelgeving. De regelgeving (nu nog een interne exploitatienorm) wordt slechts overgenomen in het productdossier, dat alle technische bepalingen voor het product bevat. Het gaat derhalve niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Met deze wijziging worden ouderingsvoorwaarden ingevoerd die slechts voorkwamen in de oude regeling. Reden is dat alle technische aspecten zijn vastgelegd in het productdossier omdat de oude regeling werd gewijzigd.

8.   Wijziging van de beperkingen ten aanzien van de wijnbereiding

BESCHRIJVING:

Het percentage van bepaalde rassen in de samenstelling van de wijnen is geschrapt.

Deze wijziging betreft deel 3b.2 van het productdossier en deel 5.1 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd, aangezien de kenmerken en het profiel van het product, die voortvloeien uit de interactie tussen natuurlijke en menselijke factoren, zoals beschreven in het verband, ongewijzigd blijven. Het gaat derhalve niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Het wordt niet noodzakelijk geacht deze beperkingen ten aanzien van de wijnbereiding te handhaven, aangezien de kenmerken van de BOB “Cigales” bovenal gebaseerd zijn op de wijze waarop de druivenrassen zich aan de geografische omgeving hebben aangepast en deze omgeving (klimaat, bodem, reliëf enz.) de druivenproductie heeft beïnvloed, en het er niet om gaat of er een hoger percentage van het ene of andere ras is.

9.   Maximumopbrengsten naargelang van de soort wijn

BESCHRIJVING:

De opbrengst wordt niet langer beperkt door de kleur van de druiven. Tegenwoordig wordt de opbrengst beperkt naargelang van de soort wijn die wordt geproduceerd. Een maximumopbrengst van 7 000 kg per hectare is vastgesteld voor witte en rode druivenrassen die worden gebruikt voor de productie van rode wijnen, en 9 000 kg per hectare voor de andere wijnsoorten: witte, rosé/clairet- en mousserende kwaliteitswijnen.

Deze wijziging betreft deel 5 van het productdossier en deel 5.2 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd, aangezien deze geen invloed heeft op de kenmerken van het product. Het gaat bij deze actualisering niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Rosé- en clairetwijnen worden van oudsher in dit gebied geproduceerd met een combinatie van witte en rode druiven. Percelen hebben veelal een combinatie van witte en rode druivenrassen en daarom is het niet echt zinvol om twee verschillende opbrengsten voor elk ras vast te stellen.

Er is daarnaast ook een technische rechtvaardiging voor deze wijziging: er is momenteel op de markt vraag naar roséwijnen, witte wijnen en mousserende kwaliteitswijnen die lichter zijn, met minder body en minder structuur. Daarvoor zijn een verlaging van het alcoholgehalte en de extractie en een verhoging van de zuurgraad nodig. Als de oogst wordt vervroegd om deze kenmerken te verkrijgen, zijn de overige bestanddelen van de druiven niet voldoende gerijpt. Door gebruik te maken van een groter volume kunnen deze kenmerken echter in evenwicht worden gebracht zonder afbreuk te doen aan de overige bestanddelen, waardoor wordt gewaarborgd dat de druiven perfect rijpen.

10.   Toevoeging van de rassen garnacha tintorera en garnacha blanca en afschaffing van de indeling in voornaamste en toegelaten rassen

BESCHRIJVING:

Twee rassen zijn geïntroduceerd en het onderscheid tussen voornaamste en toegelaten rassen is komen te vervallen.

Deze wijziging betreft deel 6 van het productdossier en deel 7 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd, aangezien deze geen invloed heeft op de kenmerken van het product. Het gaat bij deze actualisering niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

De indeling in toegelaten en voornaamste rassen is afgeschaft aangezien deze niet noodzakelijk is.

Wat betreft de toevoeging van het ras garnacha tintorera wordt opgemerkt dat het van oudsher in de streek van de BOB “Cigales” wordt geteeld, maar ten onrechte ongeschikt wordt geacht voor de productie van kwaliteitswijnen. Vanwege de beperkte technische middelen van de wijnmakerijen 35 jaar geleden was een goede wijnbereiding uit dit ras niet mogelijk; de betreffende wijnen bevatten te veel looizuur en hadden een wrange smaak, met te veel kleur en astringentie. Daarom werd het van de lijst met toegelaten rassen geschrapt.

Met de moderne oenologische procedés blijkt dit ras wel degelijk geschikt voor het maken van kwaliteitswijnen. Dankzij de technische middelen waarover wijnmakerijen vandaag de dag beschikken, kunnen uitstekende wijnen met een buitengewone fruitigheid en aromatische kwaliteiten die door de hedendaagse consument hooglijk worden gewaardeerd, worden bereid uit het ras garnacha tintorera.

11.   Herformulering van het verband

BESCHRIJVING:

Dit betreft geen echte wijziging van het verband, maar een actualisering van de bewoordingen, die in lijn zijn gebracht met de andere wijzigingen. Het oorzakelijk verband blijft ongewijzigd.

Deze wijziging betreft deel 7 van het productdossier en deel 8 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd. Het betreft slechts een herformulering en geen wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Kleine wijzigingen zijn noodzakelijk om het deel over het verband in lijn te brengen met de andere in het productdossier aangebrachte wijzigingen.

12.   Voorwaarde toegevoegd voor de gelijktijdige verhoging van de opbrengst en de verlaging van het waarschijnlijke alcoholgehalte van de druiven

BESCHRIJVING:

Het is niet toegestaan om in hetzelfde jaar de druivenopbrengst te verhogen en het waarschijnlijke alcoholgehalte te verlagen.

Deze wijziging is van invloed op deel 8b.1 van het productdossier, maar heeft geen gevolgen voor het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document niet is gewijzigd, aangezien deze geen invloed heeft op de kenmerken van het product. Het gaat bij deze actualisering niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Deze voorwaarde is toegevoegd aan alinea 3 van deel 8b.1 van het productdossier. Het is niet toegestaan om de opbrengst te verhogen en tegelijkertijd het waarschijnlijke alcoholgehalte te verlagen. Deze voorwaarde was al opgenomen in de oude regeling inzake de oorsprongsbenaming. Evenals bij de voorgaande wijzigingen moet deze inmiddels niet meer bestaande vereiste uit de regeling worden opgenomen in het productdossier.

13.   Herformulering van de etiketteringsvoorschriften

BESCHRIJVING:

Dit deel is redactioneel gewijzigd en in overeenstemming gebracht met de geldende wetgeving; voortaan moet op het etiket de productiewijze voor mousserende kwaliteitswijnen worden vermeld om verwarring bij de consument te voorkomen. De aanduiding “fermentado en barrica” (gegist in het vat) is toegevoegd.

De wijziging betreft deel 8b.3 van het productdossier en deel 9 van het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd, maar deze brengt generlei verkoopbeperking mee en het gaat evenmin om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

Het doel van deze wijziging is om de etiketteringsregels te verbeteren.

14.   Actualisering van het deel over controles

BESCHRIJVING:

Het controleorgaan waaraan de bevoegde autoriteit taken heeft overgedragen, wordt vermeld en de passage over de controles is redactioneel verbeterd.

Deze wijziging is van invloed op deel 9 van het productdossier, maar heeft geen gevolgen voor het enig document.

Het betreft een standaardwijziging waarbij het enig document is gewijzigd. De wijziging heeft geen invloed op de kenmerken van het product en het gaat niet om een wijziging in de zin van artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) 2019/33, waarin de wijzigingen op het niveau van de Unie worden beschreven.

REDENEN:

De Consejo Regulador voor de BOB “Cigales” is geaccrediteerd volgens norm ISO/IEC 17065: 2012. Na deze accreditatie heeft het Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León overeenkomstig artikel 116 bis van Verordening (EU) nr. 1308/2013 taken die verband houden met conformiteitscontroles, overgedragen aan de Consejo Regulador.

De passage over de controletaken is eveneens redactioneel aangepast omdat deze inmiddels achterhaald was wat betreft de certificering overeenkomstig norm ISO 17065.

ENIG DOCUMENT

1.   Naam van het product

Cigales

2.   Type geografische aanduiding

BOB – beschermde oorsprongsbenaming

3.   Categorieën wijnbouwproducten

1.

Wijn

5.

Mousserende kwaliteitswijn

4.   Beschrijving van de wijn(en)

1.   WIJN – WITTE EN ROSÉ/CLAIRETWIJNEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

Witte wijnen:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een groengele, strogele, lichtgele of goudgele tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen) van fruit (boomvruchten, citrusvruchten en/of planten). Van kruidige en/of geroosterde tinten kan sprake zijn als de wijn enige tijd op vat heeft gelegen.

Smaak: evenwichtig met een goede zuurgraad en een goed alcoholgehalte. De smaakaroma’s komen overeen met die van de geur (boomvruchten en citrusvruchten en/of planten). Deze kunnen als kruidig en/of geroosterd worden ervaren (wijnen die in aanraking zijn gekomen met hout).

Rosé-/clairetwijnen:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit. De kleur loopt uiteen van paarsroze, aardbeiroze en zalm tot uienschil.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) met fruittinten (rood fruit, boomvruchten, citrusvruchten en/of verse groenten). Van kruidige en/of geroosterde tinten kan sprake zijn als de wijn in aanraking is gekomen met hout.

Smaak: evenwichtig, dezelfde aroma’s als bij de geur (rood fruit, boomvruchten, citrusvruchten en/of verse groenten, en een kruidig en/of geroosterd aroma als de wijnen enige tijd op vat hebben gelegen).

De fysisch-chemische kenmerken moeten voldoen aan de in de EU-regelgeving vastgelegde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

200

2.   WIJN – JONGE RODE WIJNEN

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een paarse tot steenrode tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) van fruit (vers of overrijp zwart of rood fruit) en/of planten. Kruidig en/of geroosterd aroma als de wijnen in aanraking zijn gekomen met hout.

Smaak: evenwicht tussen zuurgraad, alcoholgehalte, astringentie en bitterheid. De afdronk is vergelijkbaar met de aroma’s in de neus.

De fysisch-chemische kenmerken moeten in elk geval voldoen aan de in de EU-regelgeving vastgelegde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

3.   RODE WIJNEN MET DE AANDUIDING “ROBLE”

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een paarse tot steenrode tint.

Geur: zuivere aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) van fruit en kruidige en/of geroosterde tinten, kenmerkend voor wijnen die in aanraking zijn gekomen met hout.

Smaak: evenwichtig met aroma’s van fruit en kruidige en/of geroosterde tinten, kenmerkend voor wijnen die in aanraking zijn gekomen met hout.

(*)

Voor wijnen die in het eerste jaar na de oogst in de handel worden gebracht. Wijnen die ouder zijn dan een jaar, moeten voldoen aan de volgende grenswaarde voor het gehalte aan vluchtige zuren: 1 gram per liter tot 10 % vol. en 0,06 gram per liter voor elk procentpunt boven de 10 %.

(**)

De fysisch-chemische kenmerken moeten in elk geval voldoen aan de in de EU-regelgeving vastgelegde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

4.   RODE WIJN “CRIANZA”, “RESERVA” EN “GRAN RESERVA”

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

CRIANZA:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een paarse tot steenrode tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) met geroosterde en/of kruidige tinten, kenmerkend voor wijnen die in aanraking zijn gekomen met hout en in de aromacategorie fruit vallen.

Smaak: evenwichtig met een kruidige en/of geroosterde en/of fruitige en/of minerale afdronk.

RESERVA:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een rode tot amberkleurige tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) met kruidige en/of balsemieke en/of fruitige en/of minerale tinten.

Smaak: krachtig en evenwichtig, met een kruidige en/of balsemieke en/of minerale en/of fruitige afdronk.

GRAN RESERVA:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit en heeft een rode tot amberkleurige tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) met kruidige en/of balsemieke tinten.

Smaak: krachtig met een kruidige en/of balsemieke en/of minerale en/of fruitige afdronk.

Voor wijnen die in het eerste jaar na de oogst in de handel worden gebracht; voor wijnen die langer dan een jaar hebben geouderd, moet het gehalte aan vluchtige zuren aan de volgende grenswaarde voldoen: 1 gram per liter tot 10 % vol. en 0,06 gram per liter voor elk procentpunt daarboven.

(**)

De fysisch-chemische kenmerken moeten in elk geval voldoen aan de in de EU-regelgeving vastgelegde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

12

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

150

5.   WIJNEN – ZOETE WIJNEN (WIT, ROSÉ/CLAIRET EN ROOD)

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

Zoete roséwijnen:

Deze wijn ziet er vrij zuiver en helder uit. De kleur loopt uiteen van paarsroze, aardbeiroze en zalm tot uienschil.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) met fruittinten (rood fruit, boomvruchten, citrusvruchten en/of verse groenten). Van kruidige en/of geroosterde tinten kan sprake zijn als de wijn in aanraking is gekomen met hout.

Smaak: evenwichtig, dezelfde aroma’s als bij de geur (rood fruit, boomvruchten, citrusvruchten en/of verse groenten, en een kruidig en/of geroosterd aroma als de wijnen enige tijd op vat hebben gelegen). Vol mondgevoel, zacht en met structuur.

Zoete rode wijnen

Deze wijn ziet er zuiver en helder uit en heeft een paarse tot steenrode tint.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) van fruit (vers en/of overrijp zwart en rood fruit) en/of planten. Met een kruidig en/of geroosterd aroma als de wijnen in aanraking zijn gekomen met hout.

Smaak: goed evenwicht tussen zuurgraad en alcoholgehalte en een fruitige afdronk vergelijkbaar met de aroma’s in de neus (zwart en rood fruit, gedroogde vruchten, planten), kruidige en/of geroosterde tinten. Vol mondgevoel, zacht en met structuur.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

11

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

200

6.   MOUSSERENDE KWALITEITSWIJN (WIT/ROSÉ/CLAIRET)

BEKNOPTE OMSCHRIJVING

De wijn ziet er vrij zuiver en helder uit, met gele tinten (van strogeel tot goudgeel) als hij is gemaakt van witte of rode druiven. De kleur is rood (lichtroze tot aardbeiroze) als de wijn is gemaakt van rode of rode en witte druivenrassen. De belletjes zijn middelgroot, schuimend en blijven kortere dan wel langere tijd aanwezig.

Geur: krachtige aroma’s (geen afwijkingen of onvolkomenheden) van fruit en/of gist.

Smaak: fruitige sensaties, met aroma’s van gedroogd fruit en/of gisten die lang blijven hangen.

De fysisch-chemische kenmerken moeten in elk geval voldoen aan de in de EU-regelgeving vastgelegde grenswaarden.

Algemene analytische kenmerken

Maximaal totaal alcoholgehalte (in volumeprocent)

 

Minimaal effectief alcoholgehalte (in volumeprocent)

9

Minimale totale zuurgraad

3,5 gram per liter, uitgedrukt in wijnsteenzuur

Maximaal gehalte aan vluchtige zuren (in milli-equivalent per liter)

10,83

Maximaal totaalgehalte aan zwaveldioxide (in milligram per liter)

160

5.   Wijnbereidingsprocedés

5.1.   Specifieke oenologische procedés

1.   OENOLOGISCHE PROCEDÉS

Specifiek oenologisch procedé

Specifiek oenologisch procedé

Gezonde druiven met een minimaal waarschijnlijk alcoholgehalte: 10o Beaumé (witte druivenrassen) en 10,5o Beaumé (rode druivenrassen).

Maximale extractieopbrengst: 72 liter per 100 kg druiven.

De zoete wijnen worden geproduceerd door een deel van de natuurlijke suiker van de druiven te behouden. Daartoe wordt het gistingsproces op een toegestane wijze onderbroken, maar niet door het toevoegen van alcohol.

Mousserende kwaliteitswijnen moeten op een toegestane wijze worden bereid.

Ouderingsvoorwaarden:

1.

De wijnen moeten in geregistreerde wijngaarden hebben geouderd in eikenhouten vaten met een maximale capaciteit van 330 liter.

2.

De ouderingsperioden voor de wijnen met de aanduiding “Crianza”, “Reserva” en “Gran Reserva” gaan in op 1 november van het oogstjaar.

2.   OENOLOGISCHE PROCEDÉS

Teeltwijze

De minimale plantdichtheid is 1 000 wijnstokken per hectare voor nieuwe wijngaarden. De dichtheid van bestaande wijngaarden wordt geëerbiedigd.

5.2.   Maximumopbrengsten

1.

Voor de productie van rode wijnen

7 000 kg druiven per hectare

2.

 

50,40 hectoliter per hectare

3.

Voor de productie van witte, rosé/clairet- en mousserende kwaliteitswijnen

9 000 kg druiven per hectare

4.

 

64,80 hectoliter per hectare

6.   Afgebakend geografisch gebied

Het geografische gebied van de BOB “Cigales” strekt zich uit tot het noordelijke deel van het Duero-bekken aan weerszijden van de rivier de Pisuerga. De oppervlakte bedraagt 574 km2.

Het omvat de volgende gemeenten:

Provincie Valladolid:

Cabezón de Pisuerga, Cigales, Corcos del Valle, Cubillas de Santa Marta, Fuensaldaña, Mucientes, Quintanilla de Trigueros, San Martín de Valvení, Santovenia de Pisuerga, Trigueros del Valle en Valoria la Buena; en het landgoed genaamd El Berrocal, dat wordt begrensd door de grens van de provincie Valladolid, de hoofdweg Valladolid-Fuensaldaña-Mucientes en de rivier de Pisuerga. Dit landgoed maakt deel uit van de gemeente Valladolid.

Provincie Palencia:

Dueñas.

7.   Wijndruivenras(sen)

ALBILLO MAYOR

CABERNET SAUVIGNON

GARNACHA BLANCA

GARNACHA ROJA - GARNACHA GRIS

GARNACHA TINTA

GARNACHA TINTORERA

MACABEO - VIURA

MERLOT

SAUVIGNON BLANC

SYRAH

TEMPRANILLO - TINTA DEL PAIS

VERDEJO

8.   Beschrijving van het (de) verband(en)

8.1.   Wijn

Het geografische gebied van de BOB “Cigales” is zeer geschikt voor de wijnbouw: de wijngaard wordt doorsneden door de rivier de Pisuerga en ligt tussen de bovenloop, waar het klimaat koel is, en de monding, waar het klimaat gematigd is. Mede dankzij de wisselwerking tussen klimaat en bodem zijn de zuurgraad en het suikergehalte van de druiven zeer evenwichtig. De druivenrassen zijn bij uitstek geschikt voor de teelt ervan in het gebied en voor de al decennialang bestaande wijnbouwpraktijk. Er kunnen zeer evenwichtige wijnen worden verkregen.

Kenmerkend is ook dat 30 % van de wijngaard al ruim 60 jaar bestaat. In combinatie met de hierboven vermelde omstandigheden zorgt dit voor een zeer intensieve en evenwichtige rijping die past bij “crianza”-wijnen.

8.2.   Mousserende kwaliteitswijn

Diverse experimenten die de afgelopen jaren zijn verricht, hebben geresulteerd in mousserende wijnen die de onderscheidende eigenschappen van de wijnen uit het gebied hebben behouden en ook van zeer hoge kwaliteit zijn (kleine aanhoudende belletjes, aanwezigheid van secundaire aroma’s enz.). Van de voor dit gebied specifieke druivenrassen (zeer aangepast) kunnen mousserende wijnen worden geproduceerd die zowel op de tong als achter in de mond zeer fijn en fris zijn.

De klimaatomstandigheden in het gebied zorgen ervoor dat zuurgraad, extract en aroma’s van de grondstof in balans zijn. Daardoor heeft de wijn een vol mondgevoel dat de zuurgraad compenseert.

9.   Andere essentiële voorwaarden (verpakking, etikettering, andere vereisten)

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Verpakking in het afgebakende geografische gebied

Beschrijving van de voorwaarde:

De botteling van wijnen met de BOB “Cigales” is een van de belangrijkste criteria die ervoor zorgen dat de in het productdossier omschreven eigenschappen die de wijn tijdens het productie- en (waar van toepassing) ouderingsproces verkrijgt, behouden blijven. De botteling moet daarom plaatsvinden in de bottelarijen van wijnmakerijen die zich in het productiegebied bevinden dat is beschreven in het productdossier.

Rechtskader:

Nationale wetgeving

Type aanvullende voorwaarde:

Aanvullende bepalingen betreffende etikettering

Beschrijving van de voorwaarde:

De traditionele aanduiding “OORSPRONGSBENAMING” mag worden gebruikt in plaats van “BESCHERMDE OORSPRONGSBENAMING”.

Het oogstjaar moet op het etiket worden vermeld, ook als de wijnen niet hebben geouderd. Dit geldt niet voor zoete en mousserende kwaliteitswijnen.

De aanduidingen CRIANZA, RESERVA en GRAN RESERVA mogen worden gebruikt indien de wijnen voldoen aan de voor deze traditionele aanduidingen geldende wetgeving. De aanduidingen ROBLE en FERMENTADO IN BARRICA mogen worden gebruikt indien de wijnen voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving.

Link naar het productdossier

www.itacyl.es/documents/20143/342640/PCC+DOP+CIGALES+en+vigor_Rev+2.docx/319701e4-ff93-9af2-5b81-7acb4a82fdd4


(1)  PB L 9 van 11.1.2019, blz. 2.


Top