EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022DC0449R(01)

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VIJFTIENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS BEGROTINGSJAAR 2021

COM/2022/449 final/2

Brussel, 12.9.2022

COM(2022) 449 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VIJFTIENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over het EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS

BEGROTINGSJAAR 2021

{SWD(2022) 281 final}


Inhoudsopgave

1.BEGROTINGSPROCEDURE

1.1.    Oorspronkelijke ontwerpbegroting 2021 en nota van wijzigingen 1/2021    

1.2.    Vaststelling van de begroting 2021    

1.3.    Bestemmingsontvangsten voor het ELGF    

2.KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN

2.1.    Beheer van de kredieten    

2.1.1.    Voor het begrotingsjaar 2021 beschikbare kredieten    

2.1.2.    Besteding van de voor begrotingsjaar 2021 beschikbare kredieten    

2.1.3.    Begrotingsuitvoering van de goedgekeurde kredieten – uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer    

2.2.    Maandelijkse betalingen    

2.2.1.    Maandelijkse betalingen aan de lidstaten onder gedeeld beheer    

2.2.1.1 Maandelijkse betalingen ter financiering van de uitgaven    

2.2.1.2.    Besluiten inzake de maandelijkse betalingen    

3.UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2021

3.1.    Besteding van de ELGF-begrotingskredieten    

3.2.    Opmerkingen over de uitvoering van de begroting    

3.2.1.    Artikel 08 02 03: Marktgerelateerde uitgaven buiten de strategische GLB-plannen    

3.2.1.1    Inleiding    

3.2.1.2    Post 08 02 03 01: Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (met uitzondering van rechtstreekse betalingen)    

3.2.1.3    Post 08 02 03 02: Afzetbevordering van landbouwproducten – monoprogramma’s    

3.2.1.4    Post 08 02 03 04: Schoolregelingen    

3.2.1.5    Post 08 02 03 05: Olijfolie    

3.2.1.6    Post 08 02 03 06: Groenten en fruit    

3.2.1.7    Post 08 02 03 07: Wijn    

3.2.1.8    Post 08 02 03 08: Bijenteelt    

3.2.1.9    Post 08 02 03 10: Maatregelen inzake openbare en particuliere opslag    

3.2.2.    Artikel 08 02 05: Rechtstreekse betalingen buiten de strategische GLB-plannen    

3.2.2.1.    Post 08 02 05 01: Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (rechtstreekse betalingen)    

3.2.2.2    Post 08 02 05 02: Regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB)    

3.2.2.3    Post 08 02 05 03: Herverdelingsbetaling    

3.2.2.4    Post 08 02 05 04: Basisbetalingsregeling (BBR)    

3.2.2.5    Post 08 02 05 05: Betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken    

3.2.2.6    Post 08 02 05 07: Betaling voor jonge landbouwers    

3.2.2.7    Post 08 02 05 08: Gewasspecifieke betaling voor katoen    

3.2.2.8    Post 08 02 05 09: Vrijwillige regeling voor gekoppelde steun    

3.2.2.9    Post 08 02 05 10: Regeling voor kleine landbouwbedrijven    

3.2.2.10     Post 08 02 05 11: Reserve voor crisissituaties in de landbouwsector    

3.2.2.11     Post 08 02 05 12: Terugbetaling van rechtstreekse betalingen in verband met financiële discipline    

3.2.3.    Artikel 08 02 06: Beleidsstrategie, coördinatie en audits    

3.2.3.1.    Post 08 02 06 01: Financiële correcties ten gunste van de lidstaten na besluiten tot goedkeuring van de rekeningen    

3.2.3.2.    Post 08 02 06 02: Beslechting van geschillen    

3.2.3.3    Post 08 02 06 03: ELGF — Operationele technische bijstand    

3.2.4.    Artikel 08 02 99: Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten    

3.2.4.1    Post 08 02 99 01: Voltooiing van eerdere maatregelen in het kader van het “Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)” — Gedeeld beheer    

4.BESTEDING VAN DE ELGF-BESTEMMINGSONTVANGSTEN

Bijlagen (zie afzonderlijk document):

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3-I

Bijlage 3-II

Bijlage 4

Begrotingsprocedure voor de ELGF-kredieten voor 2021

Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2021

Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2021. Bestemmingsontvangsten C4

Uitvoering ELGF-begroting – begrotingsjaar 2021. Bestemmingsontvangsten C5

Uitvoering ELGF-begroting per artikel en per lidstaat – begrotingsjaar 2021

Opmerking: Bij dit verslag is een uitvoerig werkdocument van de diensten van de Commissie gevoegd. De volledige tekst van dit werkdocument (in het Engels) en de bijbehorende tabellen (in het Engels) zijn te vinden op de website van DG Landbouw ( https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds/eagf-reports_nl ).

1.BEGROTINGSPROCEDURE 1

1.1.Oorspronkelijke ontwerpbegroting 2021 en nota van wijzigingen 1/2021

De oorspronkelijke ontwerpbegroting 2021 is op 27 juli 2020 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd. Voor het ELGF werd in totaal 40 179,1 miljoen EUR aan vastleggingskredieten voorgesteld. Op 28 september 2020 heeft de Raad zijn standpunt over de ontwerpbegroting 2021 ingenomen en gesteld dat de ELGF-vastleggingskredieten met 164,3 miljoen EUR moesten worden verhoogd. Op 12 november 2020 heeft het Europees Parlement zijn standpunt bepaald, waarin juist een verhoging van de ELGF-vastleggingskredieten ten opzichte van de ontwerpbegroting met 262,9 miljoen EUR noodzakelijk werd geacht.

Op 13 november 2020 kwam de Commissie met nota van wijzigingen nr. 1 bij de ontwerpbegroting 2021. Daarin was de behoefte aan vastleggingskredieten met 222,2 miljoen EUR verhoogd ten opzichte van de ontwerpbegroting. Die extra behoefte werd echter gedeeltelijk gecompenseerd door de verhoging van de voor 2021 verwachte bestemmingsontvangsten (+ 33,3 miljoen EUR). Bijgevolg werden de gevraagde ELGF-vastleggingskredieten in de nota van wijzigingen verhoogd met 188,9 miljoen EUR ten opzichte van de ontwerpbegroting.

Het bemiddelingscomité, bestaande uit leden van het Europees Parlement en de Raad, kon geen overeenstemming bereiken over een gezamenlijke tekst binnen de in artikel 314, lid 6, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie bedoelde termijn van 21 dagen.

1.2.Vaststelling van de begroting 2021

De Commissie heeft op 10 december 2020 een tweede ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. De begroting 2021 is op 14 december 2020 door de Raad goedgekeurd en op 18 december 2020 door het Europees Parlement. De ELGF-begroting bevatte in totaal 40 368,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 40 353,7 miljoen EUR aan betalingskredieten.

Het verschil tussen de vastleggings- en de betalingskredieten houdt verband met het feit dat voor bepaalde maatregelen die rechtstreeks door de Commissie worden uitgevoerd, gesplitste kredieten worden gebruikt. Deze maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de bevordering van de afzet van landbouwproducten en op operationele technische bijstand.

Van de goedgekeurde ELGF-vastleggingskredieten voor beleidsterrein 08 (Landbouw en maritiem beleid) ten bedrage van 40 368,0 miljoen EUR was 2 618,1 miljoen EUR bestemd voor marktgerelateerde uitgaven buiten de strategische GLB-plannen (artikel 08 02 03), was 37 431,7 miljoen EUR bestemd voor rechtstreekse betalingen buiten de strategische GLB-plannen (artikel 08 02 05) en was 307,3 miljoen EUR bestemd voor beleidsstrategie, coördinatie en audits (artikel 08 02 06).

Verdere informatie is te vinden in bijlage 1.

1.3.Bestemmingsontvangsten voor het ELGF 2

Op grond van artikel 43 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 betreffende de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid gelden de ontvangsten die voortvloeien uit financiële correcties die worden opgelegd bij de boekhoudkundige en de conformiteitsgoedkeuringsbesluiten, uit terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten nadele van het ELGF en uit de melkheffing, als ontvangsten die bestemd zijn voor de financiering van ELGF-uitgaven. Overeenkomstig deze voorschriften kunnen de bestemmingsontvangsten worden gebruikt om welke ELGF-uitgaven dan ook te financieren. Blijven deze ontvangsten gedeeltelijk ongebruikt, dan worden de ongebruikte bedragen ambtshalve overgedragen naar het volgende begrotingsjaar.

Toen de begroting 2021 werd opgesteld, werd derhalve verwacht dat in de loop van begrotingsjaar 2021 bestemmingsontvangsten van 619 miljoen EUR zouden worden geïnd. Verwacht werd dat er geen bestemmingsontvangsten van het begrotingsjaar 2020 naar het begrotingsjaar 2021 zouden worden overgedragen.

Toen de begrotingsautoriteit de begroting 2021 vaststelde, werden de geraamde bestemmingsontvangsten meegenomen in de financieringsbehoeften van de basisbetalingsregeling.

Voor de basisbetalingsregeling (rechtstreekse betalingen) is de som van de door de begrotingsautoriteit goedgekeurde kredieten en de geraamde bestemmingsontvangsten gelijk aan de totale geraamde behoefte van 14 791 miljoen EUR.

 2.KASPOSITIE EN BEHEER VAN DE KREDIETEN 

2.1.Beheer van de kredieten 

2.1.1.Voor het begrotingsjaar 2021 beschikbare kredieten 

In EUR

Uitgavendeel van de begroting (1)

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

Ontvangstendeel van de begroting (BO) (2)

Prognoses

1. Initiële kredieten voor het ELGF, waarvan:

40 367 954 000,00

40 353 742 883,00

1. Europees Landbouwgarantiefonds - Bestemmingsontvangsten

619 000 000,00

1a. Kredieten onder gedeeld beheer

40 192 561 720,00

40 192 561 720,00

Totaal BO-prognose

619 000 000,00

1b. Kredieten onder rechtstreeks beheer

175 392 280,00

161 181 163,00

2. Gewijzigde begroting

3. Overschrijving naar/uit het ELGF in het begrotingsjaar

3 500 000,00

50 974 605,50

4. Definitieve kredieten voor het ELGF, waarvan:

40 371 454 000,00

40 302 768 277,50

4a. Kredieten onder gedeeld beheer

40 201 408 720,00

40 201 408 720,00

4b. Kredieten onder rechtstreeks beheer

170 045 280,00

101 359 557,50

(1)    In de begroting 2021 opgenomen kredieten, na aftrek van de naar verwachting in 2021 te innen bestemmingsontvangsten en de bestemmingsontvangsten die van 2020 naar 2021 worden overgedragen overeenkomstig artikel 12 van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046.

(2)    BO: in het begrotingsjaar te innen bestemmingsontvangsten. In de inkomstenposten zijn geen bedragen opgenomen (p.m.), maar de geraamde bedragen zijn vermeld in de begrotingstoelichting.

2.1.2.Besteding van de voor begrotingsjaar 2021 beschikbare kredieten

In EUR

Besteding van de vastleggingskredieten

Besteding van de betalingskredieten

Gedeeld beheer (1)

40 612 300 603,41

40 612 300 603,41

Rechtstreeks beheer

164 242 458,62

90 289 047,09

Totaal

40 776 543 062,03

40 702 589 650,50

(1)    Vastgelegde bedragen. Vastleggingen en betalingen minus bestemmingsontvangsten van 615 736 140,23 EUR (zie punt 4 en bijlage 3-I) die in het kader van gedeeld beheer zijn ontvangen: 39 996 564 463,18 EUR.

Voor het begrotingsjaar 2021 zijn dus uiteindelijk 40 776 543 062,0 EUR aan vastleggingskredieten en 40 702 589 650,5 EUR aan betalingskredieten gebruikt. Nadere informatie over de besteding van de kredieten onder gedeeld beheer is te vinden onder 3.2.

2.1.3.Begrotingsuitvoering van de goedgekeurde kredieten – uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer 

In EUR

Rechtstreeks beheer

Vastleggingskredieten

Betalingskredieten

Overdracht naar 2022 (2)

Kredieten (C1)(1)

170 045 280,00

101 359 557,50

Besteding (C1)

164 242 458,62

90 289 047,09

363 383.24

Geannuleerde kredieten

5 802 821,38

10 707 127,17

(1)    C1: goedgekeurde begrotingskredieten. Dit bedrag omvat overschrijvingen “in” het ELGF uit “Plattelandsontwikkeling” ten bedrage van 3 500 000,00 EUR voor vastleggingskredieten, naar “gedeeld beheer” ten bedrage van 8 847 000 EUR voor vastleggings- en betalingskredieten en overschrijvingen “uit” het ELGF ten bedrage van 50 974 605,50 EUR voor betalingskredieten.

(2)    Overdracht naar 2022 alleen bij niet-gesplitste kredieten.

In de begroting 2021 was 170,0 miljoen EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar voor uitgaven onder rechtstreeks beheer. Daarvan is 164,2 miljoen EUR in 2021 vastgelegd. De resterende kredieten (5,8 miljoen EUR) zijn geannuleerd.

De meeste ELGF-kredieten voor uitgaven van de Commissie onder rechtstreeks beheer zijn gesplitste kredieten.

De automatische overdracht naar 2022, die alleen betrekking heeft op niet-gesplitste kredieten, bedraagt 0,4 miljoen EUR.

2.2.Maandelijkse betalingen 

2.2.1.Maandelijkse betalingen aan de lidstaten onder gedeeld beheer

2.2.1.1.    Maandelijkse betalingen ter financiering van de uitgaven

Overeenkomstig artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 moeten “maandelijkse betalingen door de Commissie [worden] uitgekeerd voor de uitgaven die de erkende betaalorganen van de lidstaten in de referentiemaand hebben verricht”. De maandelijkse betalingen moeten aan elke lidstaat worden uitgekeerd uiterlijk op de derde werkdag van de tweede maand na de maand waarin de uitgaven zijn gedaan.

Het gaat bij de maandelijkse betalingen dus om de vergoeding van reeds gedane uitgaven, en wel op nettobasis (na aftrek van de ontvangsten). De betrokken bedragen worden beschikbaar gesteld op basis van de maandelijkse declaraties van de lidstaten 3 . De maandboekingen van de uitgaven en ontvangsten worden vervolgens gecontroleerd en gecorrigeerd op basis van deze declaraties. Bovendien krijgen deze betalingen pas een definitief karakter nadat de Commissie ze heeft geverifieerd in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen.

De betalingen die de lidstaten hebben gedaan in de periode van 16 oktober 2020 tot en met 15 oktober 2021 vallen onder de regeling voor maandelijkse betalingen.

Voor het volledige begrotingsjaar bedroeg het totale bedrag aan vastgestelde maandelijkse betalingen 40 499,6 miljoen EUR. Rekening houdend met de op grond van de goedkeuringsbesluiten teruggevorderde bedragen en met de vergoeding van voordien geschorste bedragen, is 39 998,8 miljoen EUR daadwerkelijk aan de lidstaten betaald.

2.2.1.2.Besluiten inzake de maandelijkse betalingen

De Commissie heeft een betalingsbesluit vastgesteld voor elk van de twaalf perioden van het begrotingsjaar. Daarnaast is in december nog een aanvullend besluit vastgesteld waarbij de totale ten laste van het jaar te brengen uitgaven zijn gecorrigeerd.

3.UITVOERING VAN DE ELGF-BEGROTING 2021

3.1.Besteding van de ELGF-begrotingskredieten

Met de besteding van de ELGF-kredieten was een bedrag van 40 776,5 miljoen EUR gemoeid 4 . Deze uitgaven werden gefinancierd uit de initiële begrotingskredieten, waarbij gebruik werd gemaakt van de bestemmingsontvangsten voor het ELGF en van een overschrijving vanuit het Elfpo naar het ELGF. Van de bestemmingsontvangsten voor het ELGF werd een uit 2020 overgedragen bedrag van 55,5 miljoen EUR volledig gebruikt, terwijl van de 615,7 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten die in 2021 werden geïnd, 613,6 miljoen EUR werd besteed. Binnen hoofdstuk 08 02 is 2 599,6 miljoen EUR aan marktmaatregelen en 37 878,8 miljoen EUR aan rechtstreekse betalingen besteed.

Voor nadere informatie over de uitvoering van de begroting per beleidsterrein wordt verwezen naar bijlage 2.

Bijlage 4 bevat een uitsplitsing, per artikel en per lidstaat, van de uitgaven voor marktmaatregelen, rechtstreekse betalingen en de audit van de landbouwuitgaven.

3.2.Opmerkingen over de uitvoering van de begroting

Hieronder volgt, op basis van de gegevens in de bijlagen 2, 3-I en 3-II, een korte toelichting op de besteding van de kredieten en op het gebruik van de bestemmingsontvangsten. Begrotingsonderdelen met een uitvoeringspercentage dat zeer dicht bij de begrote bedragen ligt, blijven buiten beschouwing.

3.2.1.Artikel 08 02 03: Marktgerelateerde uitgaven buiten de strategische GLB-plannen

3.2.1.1    Inleiding

Met de besteding (van de vastleggingskredieten) onder dit artikel was in totaal 2 599,6 miljoen EUR gemoeid, een bedrag dat nagenoeg volledig werd gefinancierd uit goedgekeurde kredieten. Bij rubrieken waarin meer kredieten nodig waren dan begroot, zijn de extra uitgaven gefinancierd met overschrijvingen uit andere begrotingsrubrieken. In gevallen waarin de begrotingskredieten voor marktmaatregelen niet volledig waren besteed, zijn de nog beschikbare kredieten overgeschreven naar andere begrotingsonderdelen binnen het ELGF waar vanwege hoger dan geplande uitgaven juist extra financiering nodig was.

De maatregelen in verband met marktondersteuning hadden met name betrekking op de sector groenten en fruit en op de wijnsector, maar ook op Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (met uitzondering van rechtstreekse betalingen), afzetbevordering, bijenteelt en schoolregelingen.

In de context van uitzonderlijke maatregelen die in het kader van dit hoofdstuk zijn genomen om de producenten te helpen het hoofd te bieden aan de COVID-19-crisis, heeft de Commissie maatregelen vastgesteld voor de wijnsector 5 en voor de sector groenten en fruit 6 .

Voor nadere gegevens over de gedane overschrijvingen, zie bijlage 2.

3.2.1.2Post 08 02 03 01: Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (met uitzondering van rechtstreekse betalingen) 

In de begroting werden kredieten opgenomen ten belope van 224,0 miljoen EUR onder begrotingspost 08 02 03 01. Er werd 3,0 miljoen EUR overgeschreven vanuit deze begrotingspost.

3.2.1.3Post 08 02 03 02: Afzetbevordering van landbouwproducten – monoprogramma’s

De onderbesteding van 22,5 miljoen EUR ten opzichte van de begrote behoeften was voornamelijk het gevolg van de COVID-19-pandemie. Het bedrag werd overgeschreven om de behoefte van andere ELGF-begrotingsposten te dekken.

3.2.1.4Post 08 02 03 04: Schoolregelingen

De uitgaven voor de schoolregelingen kwamen uit op 156,2 miljoen EUR, terwijl in de begroting was gerekend op 205 miljoen EUR. Het verschil (48,8 miljoen EUR) is overgeschreven om andere ELGF-uitgaven te financieren. De lagere opname weerspiegelt de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor de uitvoering van deze regelingen.

3.2.1.5Post 08 02 03 05: Olijfolie

Voor de programma’s voor olijfolie werden kredieten ten belope van 43,0 miljoen EUR in de begroting opgenomen. De uitgaven voor deze begrotingspost bedroegen 57,6 miljoen EUR. Het verschil (14,6 miljoen EUR) is overgeschreven uit andere begrotingsposten binnen hetzelfde artikel. De overbesteding is voornamelijk toe te schrijven aan de hogere vraag naar voorschotten en aan uitstaande betalingen die door één lidstaat zijn gedeclareerd na een uitspraak van een nationale rechtbank met betrekking tot de uitvoering van een eerder jaarlijks werkprogramma.

3.2.1.6Post 08 02 03 06: Groenten en fruit 

De uitgaven van de lidstaten voor deze begrotingspost kwamen uit op 891,4 miljoen EUR. Naast de goedgekeurde kredieten van 867,0 miljoen EUR werd 24,4 miljoen EUR overgeschreven vanuit andere ELGF-begrotingsonderdelen om de behoeften te dekken.

3.2.1.7Post 08 02 03 07: Wijn

De begroting bevatte 1 026,0 miljoen EUR aan kredieten voor de geraamde financieringsbehoeften voor alle maatregelen in deze sector. Er is een overschrijving van 3,8 miljoen EUR verricht voor de financiering van de totale uitvoering, die uitkwam op 1 029,8 miljoen EUR. Voor COVID-19-maatregelen werd in het totaal 72,6 miljoen EUR besteed in de wijnsector (crisisdistillatie: 42,81 miljoen EUR, crisisopslag: 20,99 miljoen EUR, oogstverzekering: 8,79 miljoen EUR).

3.2.1.8Post 08 02 03 08: Bijenteelt

In de begroting werden kredieten ten belope van 59,0 miljoen EUR opgenomen voor bijenteelt, waarvan 46,6 miljoen EUR werd besteed. Het verschil (-12,4 miljoen EUR) is overgeschreven binnen hetzelfde artikel.

3.2.1.9Post 08 02 03 10: Maatregelen inzake openbare en particuliere opslag

Het begrote bedrag van 9 miljoen EUR is met 25,3 miljoen EUR overschreden. Het verschil is overgeschreven binnen hetzelfde artikel. Het betreft voornamelijk de in 2019 goedgekeurde steun voor de particuliere opslag van olijfolie, waarvoor de lidstaten in het begrotingsjaar 2021 uitstaande betalingen ten bedrage van in totaal 28,1 miljoen EUR hebben gedeclareerd.

3.2.2.Artikel 08 02 05: Rechtstreekse betalingen buiten de strategische GLB-plannen

Begrotingsjaar 2021 was het zesde jaar van uitvoering van de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van 2013. De uitgaven in het kader van dit begrotingsartikel bedroegen in totaal 37 878,8 miljoen EUR, inclusief een bedrag van 428,3 miljoen EUR 7 voor de terugbetaling van rechtstreekse betalingen aan landbouwers in verband met de financiële discipline, dat was gefinancierd met een overdracht van 475,0 miljoen EUR uit 2020 (voor nadere informatie wordt verwezen naar punt 3.2.2.11). De resterende betalingen van 37 450,5 miljoen EUR zijn gefinancierd uit goedgekeurde kredieten (36 781,4 miljoen EUR) en uit bestemmingsontvangsten (669,1 miljoen EUR). Dit laatste bedrag is hoofdzakelijk gebruikt voor de financiering van een deel van de uitgaven voor de basisbetalingsregeling (zie voor nadere gegevens punt 3.2.2.4). De totale ongebruikte kredieten bedroegen 693,9 miljoen EUR, waarvan 686,4 miljoen EUR is overgedragen naar begrotingsjaar 2022, voor terugbetaling door de lidstaten aan de begunstigden. Dit omvatte 487,6 miljoen EUR van de ongebruikte crisisreserve.

De voornaamste regelingen die uit hoofde van dit artikel zijn gefinancierd, zijn de regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB), de basisbetalingsregeling (BBR), de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken en de vrijwillige regeling voor gekoppelde steun. De meeste steunregelingen in dit begrotingsartikel hangen niet af van de productie (ontkoppelde rechtstreekse betalingen). Al deze regelingen moeten voldoen aan de randvoorwaarden.

3.2.2.1.    Post 08 02 05 01: Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (rechtstreekse betalingen)

De uitvoering voor Posei en kleinere eilanden in de Egeïsche Zee (rechtstreekse betalingen) bedroeg 100,1 % van de begrote behoeften (431,0 miljoen EUR). De onvoorziene behoeften werden gedekt door overschrijvingen uit andere posten binnen hetzelfde artikel.

3.2.2.2Post 08 02 05 02: Regeling inzake een enkele areaalbetaling (REAB)

Wat de REAB betreft, bedroegen de kredieten in de begroting 4 406,0 miljoen EUR en hebben de lidstaten 4 362,5 miljoen EUR uitgegeven aan betalingen. De begrotingsuitvoering komt daarmee op 99,0 %. Het overige bedrag van 43,5 miljoen EUR werd overgeschreven naar andere begrotingsposten binnen hetzelfde artikel.

3.2.2.3Post 08 02 05 03: Herverdelingsbetaling 

De begrote behoeften voor de herverdelingsbetalingen bedroegen 1 610,0 miljoen EUR en de door de lidstaten gedeclareerde uitgaven bedroegen 1 597,7 miljoen EUR of 99,2 % van de begrote behoeften. Er is 12,3 miljoen EUR overgeschreven uit andere begrotingsposten binnen hetzelfde artikel.

3.2.2.4Post 08 02 05 04: Basisbetalingsregeling (BBR)

Wat de BBR betreft, werden de begrotingsbehoeften geraamd op 14 791,0 miljoen EUR. Om die behoeften te dekken, heeft de begrotingsautoriteit 14 172,0 miljoen EUR aan kredieten goedgekeurd, nadat zij rekening had gehouden met 619,0 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten die aan deze regeling waren toegewezen. De gedeclareerde uitgaven van de lidstaten in het kader van deze regeling bedroegen 14 812,4 miljoen EUR, wat overeenkomt met 100,1 % van de geraamde behoeften. De aanvullende behoeften van 21,4 miljoen EUR werden gedekt door overschrijvingen uit andere begrotingsposten en -artikelen.

3.2.2.5Post 08 02 05 05: Betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken

De goedgekeurde kredieten in de begroting voor de betaling voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken, de zogeheten vergroening, bedroegen 10 778,0 miljoen EUR, terwijl de uitgaven van de lidstaten uitkwamen op 10 775,7 miljoen EUR, wat overeenkomt met een uitvoeringspercentage van 99,8 %.

3.2.2.6Post 08 02 05 07: Betaling voor jonge landbouwers

Voor de betaling voor jonge landbouwers werden de begrotingsbehoeften op 574,0 miljoen EUR geraamd. De uitgaven bedroegen 484,0 miljoen EUR of 84,3 % van de begrote behoeften. Het overschot werd overgeschreven naar andere begrotingsposten binnen hetzelfde artikel.

3.2.2.7Post 08 02 05 08: Gewasspecifieke betaling voor katoen

Voor de gewasspecifieke betaling voor katoen werden de begrotingsbehoeften op 242,0 miljoen EUR geraamd. De uitgaven bedroegen 240,8 miljoen EUR, wat overeenkomt met 99,5 % van het begrote bedrag.

3.2.2.8Post 08 02 05 09: Vrijwillige regeling voor gekoppelde steun

Voor deze begrotingspost werden de begrotingsbehoeften op 4 019,0 miljoen EUR geraamd. De uitgaven bedroegen 4 015,0 miljoen EUR, wat overeenkomt met 99,9 % van de behoeften.

3.2.2.9Post 08 02 05 10: Regeling voor kleine landbouwbedrijven

Voor de regeling voor kleine landbouwbedrijven werden de begrotingsbehoeften op 707,1 miljoen EUR geraamd. De uitgaven bedroegen 726,3 miljoen EUR, wat overeenkomt met 102,7 % van de behoeften. De aanvullende behoeften ten belope van 19,2 miljoen EUR werden hoofdzakelijk gedekt met bestemmingsontvangsten.

3.2.2.10 Post 08 02 05 11: Reserve voor crisissituaties in de landbouwsector

De kredieten van dit artikel dienen ter dekking van uitgaven voor maatregelen die nodig zijn om het hoofd te bieden aan grote crises die de landbouwproductie of ‑distributie treffen. De crisisreserve wordt aangelegd door aan het begin van elk jaar een verlaging op de rechtstreekse betalingen toe te passen aan de hand van het mechanisme voor financiële discipline overeenkomstig de artikelen 25 en 26 van Verordening (EU) nr. 1306/2013 en artikel 8 van Verordening (EU) nr. 1307/2013 8 . In 2021 is de crisisreserve van 487,6 miljoen EUR niet gebruikt en het overeenkomstige bedrag werd overgedragen naar 2022 om aan de begunstigden te worden terugbetaald.

3.2.2.11 Post 08 02 05 12: Terugbetaling van rechtstreekse betalingen in verband met financiële discipline 

De begrotingsautoriteit had geen kredieten aan dit artikel toegewezen. Dit artikel is bedoeld voor de verzameling van de niet-vastgelegde goedgekeurde kredieten van de ongebruikte crisisreserve die worden overgedragen ter financiering van de terugbetaling van het bedrag van de financiële discipline die is toegepast op rechtstreekse betalingen 9 .

Jaarlijks wordt, indien van toepassing, in een uitvoeringsverordening van de Commissie vastgesteld welke bedragen elke lidstaat moet terugbetalen aan landbouwers, en in overeenstemming met de inleidende zin van artikel 12, lid 2, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 mogen uitgaven in verband daarmee enkel voor financiering door de Unie in aanmerking komen indien de bedragen vóór 16 oktober van het begrotingsjaar waarnaar de kredieten worden overgedragen, aan de begunstigden zijn betaald. Van het bedrag van 475,0 miljoen EUR dat de financiële discipline in begrotingsjaar 2020 heeft opgeleverd en dat is overgedragen naar de begroting 2021, hebben de lidstaten 428,3 miljoen EUR terugbetaald aan de betrokkenen. Aan het Verenigd Koninkrijk werd apart een bedrag van 41,4 miljoen EUR terugbetaald. Voor het begrotingsjaar 2021 is het bedrag van de terugbetaling in Uitvoeringsverordening (EU) 2021/2091 van de Commissie 10 vastgesteld op 686,4 miljoen EUR (voor de EU-27).

In het begrotingsjaar 2021 werd begrotingsdiscipline toegepast, zowel om een crisisreserve van 487,6 miljoen EUR op te bouwen als om te verzekeren dat de nettobalans voor het ELGF niet werd overschreden. Die werd daarom vastgesteld op een aanzienlijk hoger bedrag dan de crisisreserve.

3.2.3.Artikel 08 02 06: Beleidsstrategie, coördinatie en audits

3.2.3.1.Post 08 02 06 01: Financiële correcties ten gunste van de lidstaten na besluiten tot goedkeuring van de rekeningen 

Deze post omvat ook de uitgaven aan mogelijke boekhoudkundige en conformiteitscorrecties ten gunste van de lidstaten.

De correcties ten gunste van de lidstaten in het kader van de boekhoudkundige goedkeuring van de rekeningen en de conformiteitsgoedkeuring bedroegen 228,3 miljoen EUR: 4,8 miljoen EUR lager dan het begrote bedrag van 233,1 miljoen EUR.

3.2.3.2.Post 08 02 06 02: Beslechting van geschillen

De kredieten in dit artikel dienen ter dekking van kosten waarvoor de Commissie bij vonnis van een rechtbank aansprakelijk kan worden gesteld, inclusief schadevergoedingen en rente. Er is een bedrag van 0,3 miljoen EUR uitgegeven, terwijl er in de begroting 2021 geen kredieten waren opgenomen. De behoefte werd gedekt door overschrijvingen.

3.2.3.3Post 08 02 06 03: ELGF — Operationele technische bijstand

Uit deze post wordt financiering verstrekt voor onder meer maatregelen in het kader van het Informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen (ILB), IT-systemen, de herstructurering van het stelsel van landbouwenquêtes, beurzen en publicaties om de voorlichting over het GLB te verbeteren, met inbegrip van maatregelen in het kader van institutionele communicatie, en kosten voor de aankoop van satellietbeelden om de lidstaten te helpen bij de controle en de monitoring van steunaanvragen. Er is 63,3 miljoen EUR vastgelegd, terwijl in de begroting kredieten ten bedrage van 74,2 miljoen EUR waren opgenomen. Het verschil met het begrote bedrag (10,9 miljoen EUR) werd gedeeltelijk overgeschreven van buiten het artikel en bleef deels onbenut voor dit begrotingsonderdeel.

3.2.4.Artikel 08 02 99: Voltooiing van eerdere programma’s en activiteiten

3.2.4.1Post 08 02 99 01: Voltooiing van eerdere maatregelen in het kader van het “Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)” — Gedeeld beheer

Deze post bevat begrotingsmiddelen voor voormalige maatregelen op het gebied van markten, rechtstreekse betalingen en plattelandsontwikkeling die nog moeten worden voltooid. De begroting bevatte 6,6 miljoen EUR aan kredieten voor de geraamde financieringsbehoeften voor alle maatregelen voor deze post. De uitgaven bedroegen 2,9 miljoen EUR. Het verschil met het begrote bedrag (3,7 miljoen EUR) werd overgeschreven van buiten het artikel.

4.BESTEDING VAN DE ELGF-BESTEMMINGSONTVANGSTEN 

De daadwerkelijk van 2020 naar 2021 overgedragen bestemmingsontvangsten bedroegen 55,5 miljoen EUR en zijn overeenkomstig artikel 12 van het Financieel Reglement volledig gebruikt voor de financiering van uitgaven over het begrotingsjaar 2021. Zoals te zien in bijlage 3-II is dit bedrag naar uitgaven voor de basisbetalingsregeling gegaan.

In bijlage 3-I is te zien dat er in 2021 een bedrag van 615,7 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten is geïnd, afkomstig van:

¾correcties in het kader van de goedkeuringsprocedure ten bedrage van 503 miljoen EUR;

¾terugvorderingen wegens onregelmatigheden ten bedrage van 112,7 miljoen EUR.

Van de in 2021 geïnde bestemmingsontvangsten zijn de volgende bedragen gebruikt:

¾582,9 miljoen EUR voor de basisbetalingsregeling (BBR, rechtstreekse betalingen);

¾17,9 miljoen EUR voor betalingen voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken (rechtstreekse betalingen);

¾12,9 miljoen EUR voor de actiefondsen van de producentenorganisaties.

De resterende in 2021 geïnde bestemmingsontvangsten (2,1 miljoen EUR) zijn automatisch overgedragen naar de begroting van 2022.

Voor nadere informatie wordt verwezen naar de bijlagen 3-I en 3-II.

(1)      Deze procedure wordt uiteengezet in bijlage 1.
(2)    Deze bedragen worden niet opgenomen in de inkomstenposten van de begroting (post 6 2 0 0 voor de bestemmingsontvangsten voor het ELGF), waar alleen “p.m.” (pro memorie) staat. Het verwachte bedrag wordt vermeld in de toelichting bij het artikel in kwestie.
(3)    Deze maandelijkse uitgavendeclaraties worden door de lidstaten toegezonden uiterlijk op de twaalfde van maand N+1.
(4)      Dit cijfer omvat de terugbetaling van het uit begrotingsjaar 2020 overgedragen bedrag van de financiële discipline in het kader van de crisisreserve voor de landbouw. Het omvat echter niet de 41 383 278,00 EUR die aan het VK zijn terugbetaald naar aanleiding van besluit C(2021)3685.
(5)      Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1763 van de Commissie van 6 oktober 2021 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/600 wat betreft de afwijkingen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1150 met het oog op de bestrijding van de door de COVID-19-pandemie veroorzaakte crisis in de wijnsector; PB L 355 van 7.10.2021, blz. 3.
(6)      Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/2245 van de Commissie van 12 oktober 2021 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/891 wat betreft de berekening van de waarde van de afgezette productie van producentenorganisaties in de sector groenten en fruit; PB L 453 van 17.12.2021, blz. 3.
(7)      De 41 383 278,00 EUR die aan het VK zijn terugbetaald naar aanleiding van besluit C(2021)3685 buiten beschouwing gelaten.
(8)    PB L 347 van 20.12.2013, blz. 608.
(9)      Overeenkomstig artikel 12, lid 2, eerste alinea, punt d), en artikel 12, lid 2, derde alinea, van Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 en overeenkomstig artikel 26, lid 5, van Verordening (EU) nr. 1306/2013 mogen deze kredieten worden overgedragen. Zij worden beschikbaar gesteld aan de lidstaten, die de eindontvangers moeten vergoeden die in het begrotingsjaar waarnaar de kredieten worden overgedragen, het voorwerp uitmaken van financiëledisciplinemaatregelen overeenkomstig artikel 26, leden 1 tot en met 4, van die verordening.
(10)

   PB L 427 van 30.11.2021, blz. 162.

Top

Brussel, 29.9.2023

COM(2022) 449 final/2

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2022) 449 final of 12.9.2022.

Concerns all language versions.

Correction of heading descriptions and relative figures in Annex 4, page 5. The correction concerns only Annex 4.

The text shall read as follows:

BIJLAGEN

bij

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VIJFTIENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER HET EUROPEES LANDBOUWGARANTIEFONDS
BEGROTINGSJAAR 2021

{SWD(2022) 281 final}