EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0725

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

COM/2021/725 final

Brussel, 25.11.2021

COM(2021) 725 final

2021/0380(COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

(Voor de EER relevante tekst)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De oprichting van een European Single Access Point (“ESAP”) tegen 2024 is een vlaggenschipinitiatief van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie (“KMU”) dat de Europese Commissie in september 2020 heeft aangenomen 1 . ESAP zal de doelstellingen van de KMU helpen te verwezenlijken doordat het EU-breed toegang zal bieden tot door entiteiten bekendgemaakte informatie die relevant is voor kapitaalmarkten, financiële diensten en het duurzame geldwezen, d.w.z. voornamelijk informatie over hun economische activiteiten en producten. ESAP zal efficiënt en niet-discriminerend toegang geven tot die informatie.

Informatie over activiteiten en producten van entiteiten is van essentieel belang voor de besluitvorming van kapitaalverschaffers. Ook zal ESAP bijdragen tot een verdere integratie van financiële diensten en kapitaalmarkten op de eengemaakte markt, een doelmatigere kapitaalallocatie in de EU en het bevorderen van de ontwikkeling van kleinere nationale kapitaalmarkten en economieën door deze beter zichtbaar te maken. Dankzij ESAP kunnen ook niet-beursgenoteerde entiteiten zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) op vrijwillige basis informatie beschikbaar stellen. Zo krijgen zij gemakkelijker toegang tot kapitaal.

Dit voorstel maakt deel uit van een pakket bestaande uit:

een voorstel voor een verordening tot oprichting van een European Single Access Point;

een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van bepaalde richtlijnen; en

een voorstel voor een verordening tot wijziging van bepaalde verordeningen (het onderhavige voorstel).

Bepaalde verordeningen moeten worden gewijzigd om de bovenstaande doelstellingen te behalen zodat kan worden bijgedragen aan de integratie van de interne markt, met name wat betreft het verzamelen van informatie die voor ESAP beschikbaar moet komen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit voorstel bouwt voort op de vereisten van bestaande wetgeving op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en het duurzame geldwezen. Willen kapitaalmarkten efficiënt kunnen functioneren, dan is het van essentieel belang dat er richting marktdeelnemers en andere stakeholders een regelmatige stroom is van relevante, betrouwbare, volledige, tijdige en vergelijkbare bedrijfsinformatie.

Dit voorstel creëert geen nieuwe rapportageverplichtingen in termen van inhoud, maar bouwt voort op bestaande openbaarmakingsverplichtingen die zijn vastgelegd in de EU-wetgevingshandelingen die met dit voorstel worden gewijzigd.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Dit voorstel draagt bij aan de toepassing van de Europese datastrategie zoals die in een mededeling van de Commissie van februari 2020 is uitgetekend 2  , omdat hierdoor relevante informatie beschikbaar komt binnen een financiële gemeenschappelijke Europese dataruimte. ESAP maakt deel uit van de Europese financiële dataruimtes die in de strategie worden gepresenteerd.

In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 3 heeft de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële systeem gemaakt en de noodzakelijke voorwaarde om een raamwerk te creëren dat particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten faciliteert.

Bovendien draagt dit voorstel bij tot het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal 4 en de strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie doordat hiermee een oplossing wordt geboden voor de kwestie van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over de duurzaamheid van activiteiten van Europese entiteiten.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

Een EU-initiatief om compartimentering te verminderen door middel van een centraal toegangspunt (“single access point”) kan verder bijdragen tot de integratie van de interne markt doordat hinderpalen voor de circulatie van informatie binnen de Unie worden opgeruimd. Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kent aan de Europese instellingen de bevoegdheid toe om passende maatregelen vast te stellen met het oog op de instelling en de werking van de interne markt ( artikel 114 VWEU ). 

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De doelstellingen van dit initiatief kunnen niet voldoende door de individuele lidstaten worden verwezenlijkt. Momenteel beschikken de lidstaten over een zekere marge bij de vormgeving van regels inzake mechanismen en formaten van in de EU-wetgeving vastgestelde rapportageverplichtingen voor ondernemingen. De daaruit resulterende geografische en thematische compartimentering van openbaarmakingsmechanismen en -formaten komt in de hele Unie voor en doet de toegangs- en verwerkingskosten toenemen voor gebruikers van bedrijfsinformatie. Verdere individuele initiatieven van lidstaten kunnen deze compartimentering alleen verminderen indien zij in dezelfde richting gaan van de uitbouw van een centraal toegangspunt en zij een aantal hinderpalen tegengaan, hetgeen zonder een gecoördineerde aanpak waarschijnlijk niet zal gebeuren.

De Unie kan derhalve, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.

Evenredigheid

Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. Dit voorstel zal geen rapportageverplichtingen toevoegen of wijzigen in termen van inhoud. Om de lasten voor entiteiten en nationale autoriteiten zo beperkt mogelijk te houden, bouwt ESAP zoveel als mogelijk voort op de bestaande kanalen en infrastructuur voor datarapportage.

Keuze van het instrument

Een zogenoemde omnibusverordening wordt als het geschiktste wetgevingsinstrument beschouwd om bestaande verordeningen te wijzigen ten behoeve van de oprichting van ESAP, omdat de meeste bepalingen daarin vastleggen welke publieke informatie via een verzamelende instantie bij ESAP moet worden aangeleverd. Bovendien wordt met een verordening het risico uitgeschakeld van nodeloze onderlinge afwijkingen tussen wetgeving van lidstaten wat betreft de metadata die entiteiten moeten opnemen in de bekendgemaakte informatie, en de taken die de verzamelende instanties moeten uitvoeren, hetgeen van cruciaal belang is voor een goed functionerend ESAP. 

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, bouwt voort op – onder meer – de fitnesscheck van het in april 2021 door de Commissie bekendgemaakte EU-raamwerk voor publieke rapportage door entiteiten 5 . Een van de belangrijkste bevindingen van deze fitnesscheck is dat het potentieel van digitale instrumenten moet worden benut voor het verbeteren van de toegang tot en het (her)gebruik van gereglementeerde informatie die entiteiten openbaar maken. Met name liet de fitnesscheck duidelijk zien dat het ontbreekt aan een EU-breed centraal toegangspunt voor gereglementeerde informatie en dat machinale leesbaarheid van door entiteiten openbaar gemaakte informatie beperkt is.

Raadpleging van belanghebbenden

De raadplegingsprocedure en de belangrijkste conclusies ervan die als basis voor dit voorstel dienden, worden samengevat in bijlage 2 bij de effectbeoordeling waarvan het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP vergezeld gaat 6 . De raadpleging vond onder meer plaats in de vorm van een gerichte onlineraadpleging, van workshops met diverse categorieën betrokken belanghebbenden, en van input van betrokken deskundigengroepen die de Commissie heeft opgericht, en met name het Forum op hoog niveau (“HLF”) over de kapitaalmarktenunie 7 .

Over het algemeen hebben alle geraadpleegde groepen belanghebbenden het initiatief van de Commissie voor ESAP verwelkomd en hebben zij hun steun uitgesproken voor een gefaseerde uitrol, waarbij prioriteiten worden bepaald en de informatie op ESAP in verschillende fasen beschikbaar wordt gesteld. Belanghebbenden beklemtoonden ook het belang van de toepassing van het “file once”-beginsel (data hoeven slechts eenmaal te worden aangeleverd). Partijen die publiek te rapporteren informatie voorbereiden, en kmo’s hebben ook beklemtoond dat extra regeldruk moet worden vermeden, onder meer door geen nieuwe rapportageverplichtingen in te voeren voor entiteiten.

Het merendeel van de belanghebbenden steunde het idee dat de in ESAP op te nemen informatie breed moet zijn en zowel financiële als duurzaamheidsinformatie moet omvatten. De overgrote meerderheid van de belanghebbenden geloofde dat de standaardisering van informatie via een gemeenschappelijk rapportageraamwerk met gemeenschappelijke schema’s en metadata nuttig is om mogelijke problemen inzake vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en herbruikbaarheid van informatie tegen te gaan. Ook tekenden zij aan dat het ontbreken van dit soort gemeenschappelijke standaarden een van de belangrijkste hinderpalen is waarmee gebruikers en de samenleving te maken krijgen wanneer zij financiële informatie en informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten (“ESG-informatie”) verwerken.

De meeste belanghebbenden hebben gelijklopende ideeën over de infrastructuurdimensie en de vraag hoe ESAP informatie moet verzamelen. Zij stellen ook voor dat ESAP voortbouwt op de bestaande nationale en Europese rapportagekanalen. Daarnaast hebben belanghebbenden er ook voor gepleit om informatie via ESAP beschikbaar te stellen op hetzelfde tijdstip als dat waarop deze via andere middelen of kanalen wordt bekendgemaakt.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, maakt ook gebruik van data die beschikbaar zijn via deskresearch en met name de volgende studies en deskundigheid:

de studie “Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)” 8 ;

“Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive” 9 ;

deskundigheid aangeleverd door Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), een onderneming die specifiek de opdracht kreeg om de Commissie bij te staan bij dit initiatief.

Het materiaal dat zo werd verzameld en verwerkt in de effectbeoordeling, was doorgaans feitelijk van aard of was anders afkomstig uit betrouwbare en erkende bronnen die als benchmarks en ijkpunten voor het thema gelden. Input die tijdens de raadpleging van belanghebbenden is ontvangen, werd meestal behandeld als standpunten, tenzij het feitelijke input betrof.

Effectbeoordeling

De effectbeoordeling bij dit voorstel is op 22 juli 2021 door de Raad voor regelgevingstoetsing bezien. De raad bracht een positief advies uit en maakte ook enkele opmerkingen, die de Commissie heeft verwerkt in de definitieve versie van de effectbeoordeling (zie, voor meer details, bijlage 1 daarbij).

De effectbeoordeling analyseert meerdere beleidsopties om de specifieke doelstellingen waar te maken van het faciliteren van naadloze en geïntegreerde toegang tot de betrokken publieke informatie van de entiteiten en het vergroten van het digitale (her)gebruik van dit soort informatie. De mogelijke beleidsopties die voor dit voorstel van belang zijn, betreffen de volgende dimensies: 1) de breedte van de via ESAP toegankelijke informatie; 2) het formaat van de via ESAP toegankelijke informatie; 3) het verzamelen van de via ESAP toegankelijke informatie en de interconnectie met bestaande verzamelende instanties. Dit zijn de centrale aspecten wat betreft het aanpakken van de vastgestelde problemen en tegelijk ook de belangrijkste factoren die de kosten bepalen.

Daarnaast zijn ook de volgende aspecten beoordeeld, al werden die als meer technisch van aard en minder essentieel voor het behalen van specifieke ESAP-doelstellingen beschouwd: i) de tijdigheid van de toegankelijkheid van informatie via ESAP; ii) het borgen van de integriteit van data en geloofwaardigheid van de bron ervan; iii) grandfathering; iv) bewaartermijn; v) beginselen voor “vrijwillige informatie” die via ESAP toegankelijk zal zijn.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Dit voorstel gaat vooral in op de aanwijzing van de voor de oprichting van ESAP vereiste verzamelende instanties. Doordat ESAP de openbaarmakingskanalen stroomlijnt, zal het zorgen voor vereenvoudiging en een grotere efficiëntie vooral aan de vraagzijde (gebruikers), met lagere zoek- en verwerkingskosten, en in zekere mate voor entiteiten wat betreft verplichtingen voor de aanlevering van data.

Grondrechten

Dit voorstel eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. ESAP zal de toegang verbeteren tot informatie die ook persoonsgegevens omvat. Dit is noodzakelijk om in het geldwezen datagedreven innovatie te bevorderen, Europese kapitaalmarkten te helpen integreren, beleggingen naar duurzame activiteiten toe te leiden en efficiëntiewinsten te behalen voor consumenten en bedrijven. Tegelijkertijd zal ESAP zorgen voor betere toegang tot alleen de persoonsgegevens die uit hoofde van Unierecht of een andere rechtsgrond zijn verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 10 . Dit voorstel voert immers geen nieuwe vereisten voor datarapportage in dan die welke reeds bestaan.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel betreft in hoofdzaak de entiteiten die informatie aanleveren en de verzamelende instanties.

Om de doelstellingen van dit initiatief optimaal te verwezenlijken, heeft dit voorstel, wat kosten betreft, voor nationale of EU-instanties die data verzamelen (officieel aangewezen mechanismen, nationale bevoegde autoriteiten en Europese toezichthoudende autoriteiten waarvan sprake in het kader van EU-wetgeving inzake financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid), geen verdere gevolgen dan die welke zijn uiteengezet in het financieel memorandum en de rubriek "Financiële gevolgen voor de begroting" van het voorstel voor een verordening tot oprichting van een ESAP.

Voor de verzamelende instanties worden de kosten voor de interconnectie van de EU- of nationale instanties die data verzamelen, met ESAP (in hoofdzaak op basis van de ontwikkeling van application programming interfaces (API’s)) geraamd op rond 50 800 EUR op individueel niveau (eenmalig), terwijl de recurrente kosten jaarlijks op rond 6 500 EUR op individueel niveau zouden uitkomen. In sommige gevallen zijn er sterke synergie-effecten met bestaande taken uitgevoerd door of reeds geplande projecten van verzamelende instanties, zoals het recente voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 waarbij de Europese Bankautoriteit (EBA) wordt gemachtigd om de publicatie te centraliseren van prudentiële jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalopenbaarmakingen door instellingen. Voor deze informatie zal de EBA, in het kader van ESAP, als de verzamelende instantie fungeren 11 . Dit voorstel bouwt ook voort op de bestaande officieel aangewezen mechanismen die momenteel uit hoofde van de transparantierichtlijn 12 gereglementeerde informatie verzamelen bij emittenten van effecten die op gereglementeerde EU-markten zijn genoteerd.

De kosten voor de entiteiten die de data aanleveren (aanleverkosten) zouden 800 EUR per jaar bedragen, bestaande uit de kosten voor het verkrijgen van een identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), tools voor handtekenen, een digitaal certificaat en eventuele aanleververgoedingen die worden berekend door de verzamelende instanties (hoogste schatting – de financiering van de verzamelende instanties zal een nationaal prerogatief zijn, en kan doorgaans ook overheidsfinanciering omvatten). Deze kosten zouden 121,4 miljoen EUR per jaar bedragen voor alle aanleverende entiteiten samen.

De budgettaire gevolgen van al deze elementen voor de nationale begrotingen vallen, afgezien van het onderzoek van de kosten, niet met zekerheid te voorspellen, aangezien een en ander van talrijke factoren zal afhangen, onder meer de vraag of de verzamelende instantie een publieke of private instantie is, hoe hun financiering momenteel is geregeld enz.

De Commissie verschaft op maat gesneden deskundigheid via het Technical Support Initiative (“TSI”) om EU-lidstaten te helpen bij de vormgeving en uitvoering van groeibevorderende hervormingen op een uitgebreide reeks beleidsterreinen. Het TSI-programma van de Commissie kan voor een deel de technische ondersteuning financieren voor de uitrol van ESAP door nationale bevoegde autoriteiten, wanneer die daarom verzoeken. Via het TSI-programma zal de Commissie ook input geven over de praktische aspecten van hervormingen. Dit kan gebeuren in de vorm van strategisch of juridisch advies, studies, opleiding en missies ter plaatse door deskundigen. Financiering die via het TSI verloopt, wordt toegekend via jaarlijkse aanvraagrondes.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Dit voorstel vergt geen uitvoeringsplan.

Monitoring van bepaalde onderdelen van dit voorstel, met name wat betreft de mate waarin de informatie machinaal leesbaar is, zou een taak voor de ESMA zijn, overeenkomstig het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP.

Het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP bevat een herzieningsbepaling voor het pakket.

Artikelsgewijze toelichting

Elk artikel van dit voorstel wijzigt een specifieke verordening uit de lijst van verordeningen in de bijlage bij het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP, door een aanvullende bepaling op te nemen om de volgende specifieke aspecten te regelen die het functioneren van ESAP moeten mogelijk maken:

(1)Openbaarmaking en formaat van bepaalde informatie

Volgens deze aanvullende bepaling moeten alle informatie, documenten en verslagen die krachtens EU-recht door een entiteit (daaronder begrepen ratingbureaus, fondsen, centrale tegenpartijen, centrale effectenbewaarinstellingen, emittenten van effecten, auditors of kredietinstellingen, al naar gelang) openbaar worden gemaakt, gelijktijdig met de publicatie ervan worden aangeleverd bij de verzamelende instantie in een voor data-extractie geschikt formaat of in een machinaal leesbaar formaat, al naargelang.

Ook legt deze bepaling vast dat informatie, documenten en verslagen die openbaar moeten worden gemaakt, vergezeld moeten gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad 13   en ten minste de volgende metadata moeten bevatten:

de naam van de entiteit die de informatie aanlevert;

de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI);

de grootte van de entiteit;

het type informatie;

de specifieke periode voor hoe lang de informatie beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

De betrokken Europese toezichthoudende autoriteit (ESMA, EBA of Eiopa) zal, op basis van een kosten-batenanalyse, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelen tot nadere bepaling van:

de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

de datastructurering van de informatie;

het machinaal leesbare formaat.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om die technische uitvoeringnormen vast te stellen door middel van uitvoeringshandelingen.

(2)Aanwijzing van verzamelende instanties

Deze bepaling stelt vast bij welke verzamelende instantie een indienende entiteit de informatie moet aanleveren. Indien een verzamelende instantie reeds in een verordening wordt genoemd, zal deze specifiek worden aangewezen voor het verzamelen van informatie ten behoeve van ESAP. Wanneer binnen een verordening geen verzamelende instantie ten behoeve van ESAP kan worden vastgesteld, wordt de taak van verzamelende instantie ten behoeve van ESAP toevertrouwd aan officieel aangewezen mechanismen ingesteld op grond van Richtlijn 2004/109/EG (transparantierichtlijn).

(3)Toepassingsdatum

De in ieder artikel vermelde toepassingsdatum bepaalt vanaf wanneer een specifieke verordening en de daarmee samenhangende openbaarmakingsverplichtingen onder de toepassing van ESAP valt.

2021/0380 (COD)

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van bepaalde verordeningen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 14 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)In het actieplan voor de kapitaalmarktenunie 15 (“KMU”) heeft de Commissie voorgesteld om de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie van entiteiten te verbeteren door een European Single Access Point (“ESAP”) te bouwen. De strategie van de Commissie voor het digitale geldwezen 16 zette op hoofdlijnen uiteen hoe Europa de digitale transformatie van het geldwezen de komende jaren kan ondersteunen, om met name een datagedreven geldwezen te bevorderen. In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 17 maakte de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële stelsel, als een essentieel middel om de groene transitie van de EU-economie te verwezenlijken, als onderdeel van de Green Deal 18

(2)ESAP zal worden opgericht overeenkomstig Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad [ESAP-verordening] 19 om data gemakkelijk toegankelijk te maken voor besluitvormers in de economie en de samenleving, zodat zij doordachte besluiten kunnen nemen die het doeltreffende functioneren van de markt ten goede komen. De uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in cruciale sectoren, zoals de financiële sector, zou daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat de financiële wereld de komende jaren een digitale transformatie zal doormaken, en de Unie moet een en ander ondersteunen, met name door een datagedreven geldwezen te bevorderen. Voorts is het centraal stellen van het duurzame geldwezen in het financiële stelsel een cruciaal middel om een groene transitie van de economie van de Unie te verwezenlijken. Wil de groene transitie via het duurzame geldwezen slagen, dan is het van essentieel belang dat informatie over de duurzaamheid van bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe moet de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie over natuurlijke personen of rechtspersonen die informatie openbaar moeten maken of die op vrijwillige basis financiële en duurzaamheidsinformatie over hun economische activiteiten aanleveren bij een verzamelende instantie (“entiteiten”), worden verbeterd. Een efficiënt middel om dat op Unieniveau te doen is de oprichting van een centraal platform – ESAP – dat elektronische toegang geeft tot alle betrokken informatie.

(3)ESAP moet het publiek een eenvoudige, gecentraliseerde toegang bieden tot informatie over entiteiten en hun producten wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid die entiteiten en autoriteiten overeenkomstig een aantal richtlijnen op dat terrein moeten bekendmaken. Hoe dan ook kunnen natuurlijke personen of rechtspersonen informatie over hun economische activiteiten die relevant is voor financiële diensten of voor kapitaalmarkten of op het punt van duurzaamheid, indienen bij een verzamelende instantie, zodat die informatie overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] op ESAP toegankelijk kan worden gemaakt.

(4)Een aantal verordeningen op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid moet worden gewijzigd om ESAP te kunnen laten functioneren. Om op evenredige wijze een robuust en efficiënt functioneren van ESAP mogelijk te maken, moet het verzamelen en aanleveren van de informatie stapsgewijs worden opgeschaald.

(5)Voor het functioneren van ESAP moeten verzamelende instanties worden aangewezen die bij de betrokken entiteiten de informatie met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid verzamelen. Wanneer er nog geen verzamelende instantie op grond van Unierecht is opgericht, wijzen de lidstaten een van de op grond van Richtlijn 2004/109/EG 20 opgerichte officieel aangewezen mechanismen aan die de informatie moet verzamelen en opslaan, en stellen zij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) daarvan in kennis. Dat officieel aangewezen mechanisme moet dan functioneren als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en moet de in die verordening genoemde specifieke taken uitvoeren. Wanneer een Europese toezichthoudende autoriteit of een bevoegde autoriteit op grond van Unierecht informatie wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid over de betrokken entiteiten en hun financiële producten moet opstellen en op haar website bekendmaken, moet zij handelen als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die autoriteit moet informatie publiceren in een voor data-extractie geschikt formaat, en de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten opnemen en het type informatie vermelden.

(6)Om ervoor te zorgen dat ESAP tijdig toegang biedt tot informatie die relevant is voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid, als beschreven in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], moeten entiteiten hun informatie bij een verzamelende instantie aanleveren op hetzelfde tijdstip als dat waarop zij die informatie publiek maken.

(7)Wil de informatie digitaal bruikbaar zijn, dan moeten entiteiten de informatie bij de verzamelende instanties aanleveren in een formaat dat voor data-extractie geschikt is of, wanneer dat door Unierecht wordt voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat. Entiteiten moeten de informatie die zij bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld laten gaan van de door die verzamelende instanties verlangde metadata. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden toegekend om technische uitvoeringsnormen vast te stellen die door de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten zijn ontwikkeld tot specificatie van de metadata voor elk informatie-element, de datastructurering van de informatie en de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat in dat geval moet worden gebruikt.

(8)Entiteiten moeten aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die zij bij verzamelende instanties aanleveren. Door de data-integriteit en de geloofwaardigheid van de bron ervan te garanderen, kunnen entiteiten worden beschermd tegen ongeoorloofde aanpassing van hun informatie en kan het vertrouwen van het publiek in ESAP worden opgebouwd. Daartoe moeten documenten die entiteiten bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel dat door de rapporterende entiteit in de bij de verzamelende instanties aangeleverde informatie wordt opgenomen wanneer dat zegel vereist is, in overeenstemming met de specificaties in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

(9)Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd 21 , en op [datum invoegen] heeft hij een advies uitgebracht 22 .

(10)Daar de doelstelling van deze verordening – het harmoniseren van de openbaarmakingsvereisten voor de publieke informatie die via ESAP toegankelijk moet zijn – niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen ervan beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(11)De volgende verordeningen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus 23 ;

Verordening (EU) nr. 236/2012 betreffende shortselling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps 24 ;

Verordening (EU) nr. 648/2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters 25 ;

Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen 26 ;

Verordening (EU) nr. 346/2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen 27 ;

Verordening (EU) Nr. 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 28 ;

Verordening (EU) nr. 537/2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang 29 ;

Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) 30 ;

Verordening (EU) nr. 600/2014 betreffende markten in financiële instrumenten 31 ;

Verordening (EU) nr. 909/2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale effectenbewaarinstellingen 32 ;

Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) 33 ;

Verordening (EU) 2015/760 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen 34 ;

Verordening (EU) 2015/2365 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 35 ;

Verordening (EU) 2016/1011 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten 36 ;

Verordening (EU) 2017/1129 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten 37 ;

Verordening (EU) 2017/1131 inzake geldmarktfondsen 38 ;

Verordening (EU) 2019/1238 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) 39 ;

Verordening (EU) 2019/2033 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen 40 ;

Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector 41 ;

Verordening (EU) 2020/852 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen 42 ;

Verordening (EU) 2021/23 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen 43 ,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 1060/2009

In Verordening (EG) nr. 1060/2009 wordt het volgende artikel 13 bis ingevoegd:

“Artikel 13 bis
Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 leveren ratingbureaus, wanneer deze uit hoofde van artikel 8, lid 1, artikel 8, lid 6, artikel 8, lid 7, artikel 8 bis, lid 1, artikel 8 bis, lid 3, artikel 10, lid 1, artikel 10, lid 4, artikel 11, lid 1, en artikel 12 informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van de volgende metadata:

i)alle namen van het ratingbureau dat de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van het ratingbureau overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van het ratingbureau naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen ratingbureaus de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 5, lid 3, artikel 8 quinquies, lid 2, artikel 11, lid 2, artikel 11 bis, lid 1, artikel 11 bis, lid 2, artikel 18, lid 3, artikel 24, lid 5, en artikel 36 quinquies, lid 1, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de naam en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van het ratingbureau overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 2 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 236/2012

In Verordening (EG) nr. 236/2012 wordt het volgende artikel 11 bis ingevoegd:

“Artikel 11 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2024 levert de natuurlijke persoon of rechtspersoon, wanneer deze uit hoofde van artikel 6, lid 1, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van de volgende metadata:

i)alle namen van de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de persoon overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de rechtspersoon naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgt de natuurlijke persoon of rechtspersoon de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de nationale bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 3 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012

In Verordening (EG) nr. 648/2012 wordt het volgende artikel 38 bis ingevoegd:

“Artikel 38 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 leveren CTP’s en clearingleden, wanneer deze uit hoofde van artikel 26, lid 7, artikel 28, lid 2, artikel 38, lid 1, artikel 38, lid 3, tweede alinea, artikel 38, lid 4, artikel 38, lid 5, artikel 39, lid 7, artikel 39, lid 8, en artikel 49, lid 3, informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de CTP die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de CTP overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de CTP naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen CTP’s en clearingleden de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 6, lid 1, artikel 18, lid 2, tweede alinea, artikel 25, lid 4, vierde alinea, artikel 25 quaterdecies, lid 1, artikel 25 octodecies, lid 3, artikel 59, lid 3, artikel 68, lid 1, artikel 73, lid 3, en artikel 77, lid 2, vierde alinea, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de CTP’s en clearingleden overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 zijn, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 12, lid 2, bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteiten de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van [de ESAP-verordening], omvattende de naam, voor zover beschikbaar, en de identificatiecode voor juridische entiteiten van de CTP en clearingleden overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

a)    de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(a)de structurering van data in de informatie;

(b)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 4 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 345/2013

In Verordening (EG) nr. 345/2013 wordt het volgende artikel 13 bis ingevoegd:

“Artikel 13 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op krachtens Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP toegankelijk maken van de in artikel 17, lid 1, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van die verordening. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van het fonds overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 5 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 346/2013

In Verordening (EG) nr. 346/2013 wordt het volgende artikel 14 bis ingevoegd:

“Artikel 14 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op krachtens Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP toegankelijk maken van de in artikel 18, lid 1, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van die verordening. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van het fonds overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening. ________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 6 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013

In Verordening (EG) nr. 575/2013 wordt het volgende artikel 434 ter ingevoegd:

“Artikel 434 ter
Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 leveren de instellingen, wanneer deze uit hoofde van deel acht van deze verordening informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de instelling die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de instellingen naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen instellingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor de toepassing van lid 1 is de EBA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 7 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 537/2014

In Verordening (EG) nr. 537/2014 wordt het volgende artikel 13 bis ingevoegd:

“Artikel 13 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 levert de auditor of het auditkantoor, wanneer deze uit hoofde van artikel 13 informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de auditor die of het auditkantoor dat de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de auditor of het auditkantoor overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de auditor of het auditkantoor naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen auditors of auditkantoren de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, worden aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden toegekend om, na raadpleging van de CEAOB, vast te stellen:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de Commissie de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 8 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 596/2014

In Verordening (EG) nr. 596/2014 wordt het volgende artikel 21 bis ingevoegd:

“Artikel 21 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2025 levert de uitgevende instelling, wanneer deze uit hoofde van artikel 17, lid 1, artikel 17, lid 2, en artikel 19, lid 3, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de uitgevende instelling die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de uitgevende instelling naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen uitgevende instellingen de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2024 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 17, lid 2 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2025 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 17, lid 1, en artikel 19, lid 3, bedoelde informatie, het desbetreffende officieel aangewezen mechanisme de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2025 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 34, lid 1, bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de naam en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 9 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014

In Verordening (EG) nr. 600/2014 wordt het volgende artikel 23 bis ingevoegd:

“Artikel 23 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP toegankelijk maken van de in artikel 14, lid 6, artikel 15, lid 1, tweede alinea, artikel 18, lid 4, artikel 27, lid 1, artikel 34, artikel 40, lid 5, artikel 44, lid 2, artikel 45, lid 6, en artikel 48 bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 10 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 909/2014

In Verordening (EG) nr. 909/2014 wordt het volgende artikel 74 bis ingevoegd:

“Artikel 74 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 levert de CSD, wanneer deze uit hoofde van artikel 7, lid 1, artikel 7, lid 9, artikel 26, lid 4, artikel 27, lid 4, artikel 27, lid 7, artikel 28, lid 2, artikel 33, lid 1, artikel 33, lid 2, artikel 34, lid 1, artikel 38, lid 6, artikel 39, lid 3, artikel 41, lid 2, artikel 54, lid 3, punt e), artikel 54, lid 4, punt f), en artikel 59, lid 4, punt j), van deze verordening informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, in voorkomend geval, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van de volgende metadata:

i)alle namen van de CSD die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de CSD overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de CSD naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgt de CSD een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 12, lid 2, en artikel 62 bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de naam en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de CSD overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 11 
Wijziging van Verordening (EU) nr. 1286/2014

In Verordening (EG) nr. 1286/2014 wordt het volgende artikel 29 bis ingevoegd:

“Artikel 29 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 levert de PRIIP-ontwikkelaar, wanneer deze uit hoofde van artikel 5, lid 1, het essentiële-informatiedocument openbaar maakt, dat essentiële-informatiedocument op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid van die informatie op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Dat essentiële-informatiedocument of die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)het essentiële-informatiedocument of de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)het essentiële-informatiedocument of de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de PRIIP-ontwikkelaar die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de PRIIP-ontwikkelaar overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de PRIIP-ontwikkelaar naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)het essentiële-informatiedocument of de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen PRIIP-ontwikkelaars een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van het in lid 1 bedoelde essentiële-informatiedocument, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 27, lid 2, en artikel 29, lid 1, bedoelde informatie, de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de PRIIP-ontwikkelaar overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelen de ETA’s, via het Gemengd Comité, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaan de ETA’s de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voeren zij daartoe de nodige praktijktests uit.

Het Gemengd Comité legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 12 
Wijziging van Verordening (EU) 2015/760

In Verordening (EG) 2015/760 wordt het volgende artikel 25 bis ingevoegd:

“Artikel 25 bis
Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op krachtens Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP toegankelijk maken van de in artikel 3, lid 3, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van die verordening. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van het fonds overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 13 
Wijziging van Verordening (EU) 2015/2365

In Verordening (EG) 2015/2365 wordt het volgende artikel 32 bis ingevoegd:

“Artikel 32 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2024 leveren entiteiten, wanneer deze uit hoofde van artikel 8, lid 3, artikel 12, lid 1, artikel 19, lid 8, artikel 26, lid 1, en artikel 26, lid 4, van deze verordening informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de entiteit die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de entiteit naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen entiteiten een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Met ingang van 1 januari 2024 is de ESMA voor de toepassing van lid 1 de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2024 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 22, lid 4, punt b), artikel 25, lid 1, artikel 25, lid 2, artikel 25, lid 3, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 14 
Wijziging van Verordening (EU) 2016/1011

In Verordening (EG) 2016/2011 wordt het volgende artikel 28 bis ingevoegd:

“Artikel 28 bis
Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 levert de beheerder, wanneer deze uit hoofde van artikel 4, lid 5, artikel 11, lid 1, punt c), artikel 12, lid 3, artikel 13, lid 1, artikel 25, lid 7, artikel 26, lid 3, artikel 27, lid 1, en artikel 28, lid 1, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de beheerder die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beheerder overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de beheerder naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen beheerders een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor de toepassing van lid 1 zijn de nationale bevoegde autoriteiten de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 45, lid 1, bedoelde informatie zijn de nationale bevoegde autoriteiten de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beheerder overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 36 bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beheerder overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 15 
Wijziging van Verordening (EU) 2017/1129

In Verordening (EG) nr. 2017/1129 wordt het volgende artikel 21 bis ingevoegd:

“Artikel 21 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2024 levert de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, al naar gelang, wanneer deze uit hoofde van artikel 1, lid 4, punten f) en g), artikel 1, lid 5, eerste alinea, punten e) en f), artikel 8, lid 5, artikel 9, lid 4, artikel 10, lid 2, artikel 17, lid 2, artikel 21, lid 1, artikel 21, lid 9, en artikel 23, lid 1, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, al naar gelang;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, al naar gelang, overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de uitgevende instelling naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen uitgevende instellingen, de aanbieder of de aanvrager van een toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, al naar gelang, de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2024 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 25, lid 2, artikel 25, lid 4, en artikel 26, lid 2, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling of, in voorkomend geval, de aanbieder overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 16 
Wijziging van Verordening (EU) 2017/1131

In Verordening (EG) 2017/1131 wordt het volgende artikel 37 bis ingevoegd:

“Artikel 37 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op krachtens Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP toegankelijk maken van de in artikel 4, lid 7, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van die verordening. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van het fonds overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 17 
Wijziging van Verordening (EU) 2019/1238

In Verordening (EG) 2019/1238 wordt het volgende artikel 70 bis ingevoegd:

“Artikel 70 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 levert de PEPP-aanbieder, wanneer deze uit hoofde van artikel 26, lid 1, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid van die informatie op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de PEPP-aanbieder die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de PEPP-aanbieder overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de PEPP-aanbieder naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen PEPP-aanbieders een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 65, lid 6, bedoelde informatie, de Eiopa de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 zijn, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 63, lid 4, artikel 69, lid 1, en artikel 69, lid 4, bedoelde informatie, de bevoegde autoriteiten de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en bevat zij het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de Eiopa een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de Eiopa de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De Eiopa legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 18 
Wijziging van Verordening (EU) 2019/2033

In Verordening (EG) 2019/2033 wordt het volgende artikel 46 bis ingevoegd:

“Artikel 46 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 leveren beleggingsondernemingen, wanneer deze uit hoofde van deel zes van deze verordening informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid van die informatie op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de beleggingsonderneming die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de beleggingsonderneming naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen beleggingsondernemingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de EBA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 19 
Wijziging van Verordening (EU) 2019/2088

In Verordening (EG) 2019/2088 wordt het volgende artikel 18 bis ingevoegd:

“Artikel 18 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2025 leveren financiëlemarktdeelnemers en financieel adviseurs, wanneer deze uit hoofde van artikel 3, lid 1, artikel 3, lid 2, artikel 4, lid 1, artikel 4, lid 3, artikel 4, lid 4, artikel 4, lid 5, artikel 5, lid 1, en artikel 10, lid 1, van deze verordening, informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de entiteit die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de financiëlemarktdeelnemers of financieel adviseurs overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de financiëlemarktdeelnemers of financieel adviseurs, in voorkomend geval naar categorie, overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen financiëlemarktdeelnemers of financieel adviseurs een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2024 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelen de ETA’s, via het Gemengd Comité, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelen, voeren de ETA’s een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaan de ETA’s de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voeren zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1093/2010, artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1094/2010 en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 20 
Wijziging van Verordening (EU) 2020/852

In Verordening (EG) 2020/852 wordt het volgende artikel 8 bis ingevoegd:

“Artikel 8 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2024 levert de onderneming, wanneer deze uit hoofde van artikel 7 en artikel 8, lid 2, informatie openbaar maakt, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de onderneming die de informatie aanlevert;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de onderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de onderneming naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie bevat een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgt de onderneming een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Uiterlijk 31 december 2023 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 21 
Wijziging van Verordening (EU) 2021/23

In Verordening (EG) 2021/23 wordt het volgende artikel 95 bis ingevoegd:

“Artikel 95 bis
Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 leveren de afwikkelingsautoriteiten, wanneer deze uit hoofde van artikel 50, lid 2, artikel 72, lid 3, artikel 82, lid 2, punt a), en artikel 83, lid 1, van deze verordening informatie openbaar maken, die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)die informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de aanleverende entiteit waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de entiteit naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet zijn (in voorkomend geval).

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen entiteiten een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)de in de informatie op te nemen specifieke metadata;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 22 
Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590 final van 24.9.2020.
(2)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Een Europese datastrategie”, COM(2020) 66 final van 19.2.2020.
(3)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021) 390 final van 6.7.2021.
(4)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(5)    SWD(2021) 81 final van 21.4.2021.
(6)    SWD(2021) XXX van [datum].
(7)    Het HLF deed de aanbeveling dat ESAP toegang moet geven tot publieke financiële en niet-financiële informatie van entiteiten, maar ook tot andere publieke financiële informatie over producten of activiteiten, die vrij toegankelijk moet zijn voor het publiek en waarvoor geen vergoedingen of gebruikslicenties nodig zijn; Zie Final Report of the High Level Forum on the Capital Markets Union: A New Vision for Europe’s Capital markets, juni 2020.
(8)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(9)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(10)    Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(11)    Zie de voorstellen van de Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor, en met name de wijzigingen van artikel 433.
(12)    Zie artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004, als gewijzigd.
(13)    Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(14)    PB C [...] van [...], blz. [...].
(15)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020) 590 final van 24.9.2020.
(16)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een EU-strategie voor het digitale geldwezen, COM(2020) 591 final van 24.9.2020.
(17)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021) 390 final van 6.7.2021.
(18)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(19)    [OP: Overeenkomstige voetnoot invoegen: volledige titel en vindplaats PB].
(20)    Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).
(21)    Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(22)    PB C [...] van [...], blz. [...].
(23)    Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 inzake ratingbureaus (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 1).
(24)    Verordening (EU) nr. 236/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps (PB L 86 van 24.3.2012, blz. 1).
(25)    Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (PB L 201 van 27.7.2012, blz. 1).
(26)    Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 1).
(27)    Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2013 inzake Europese sociaalondernemerschapsfondsen (PB L 115 van 25.4.2013, blz. 18).
(28)    Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1).
(29)    Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit 2005/909/EG van de Commissie (PB L 158 van 27.5.2014, blz. 77).
(30)    Verordening (EU) nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik (Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijnen 2003/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 1).
(31)    Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 84).
(32)    Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU) nr. 236/2012 (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 1).
(33)    Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PB L 352 van 9.12.2014, blz. 1).
(34)    Verordening (EU) 2015/760 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (PB L 123 van 19.5.2015, blz. 98).
(35)    Verordening (EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 337 van 23.12.2015, blz. 1).
(36)    Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (PB L 171 van 29.6.2016, blz. 1).
(37)    Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).
(38)    Verordening (EU) 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake geldmarktfondsen (PB L 169 van 17.11.2009, blz. 8).
(39)    Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake een pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) (PB L 198 van 25.7.2019, blz. 1).
(40)    Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, (EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014 (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 1).
(41)    Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (PB L 317 van 9.12.2019, blz. 1).
(42)    Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot wijziging van Verordening (EU) 2019/2088 (PB L 198 van 22.6.2020, blz. 13).
(43)    Verordening (EU) 2021/23 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2020 betreffende een kader voor het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1095/2010, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 806/2014 en (EU) 2015/2365, en de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2007/36/EG, 2014/59/EU en (EU) 2017/1132 (PB L 22 van 22.1.2021, blz. 1).
Top