EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0724

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

COM/2021/724 final

Brussel, 25.11.2021

COM(2021) 724 final

2021/0379(COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

(Voor de EER relevante tekst)

{SEC(2021) 572 final} - {SWD(2021) 344 final} - {SWD(2021) 345 final}


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De oprichting van een European Single Access Point (“ESAP”) tegen 2024 is een vlaggenschipinitiatief van het actieplan voor de kapitaalmarktenunie (“KMU”) dat de Europese Commissie in september 2020 heeft aangenomen 1 . ESAP zal de doelstellingen van de KMU helpen te verwezenlijken doordat het EU-breed toegang zal bieden tot door entiteiten bekendgemaakte informatie die relevant is voor kapitaalmarkten, financiële diensten en het duurzame geldwezen, d.w.z. voornamelijk informatie over hun economische activiteiten en producten. ESAP zal efficiënt en niet-discriminerend toegang geven tot die informatie.

Informatie over activiteiten en producten van entiteiten is van essentieel belang voor de besluitvorming van kapitaalverschaffers. Ook zal ESAP bijdragen tot een verdere integratie van financiële diensten en kapitaalmarkten op de eengemaakte markt, een doelmatigere kapitaalallocatie in de EU en het bevorderen van de ontwikkeling van kleinere nationale kapitaalmarkten en economieën door deze beter zichtbaar te maken. Dankzij ESAP kunnen ook niet-beursgenoteerde entiteiten zoals kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) op vrijwillige basis informatie beschikbaar stellen. Zo krijgen zij gemakkelijker toegang tot kapitaal.

Dit voorstel maakt deel uit van een pakket bestaande uit:

·een voorstel voor een verordening tot oprichting van een European Single Access Point;

·een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van bepaalde richtlijnen (het onderhavige voorstel); en

·een voorstel voor een verordening tot wijziging van bepaalde verordeningen.

Bepaalde richtlijnen moeten worden gewijzigd om de bovenstaande doelstellingen te behalen zodat kan worden bijgedragen aan de integratie van de interne markt, met name wat betreft het verzamelen van informatie die voor ESAP beschikbaar moet komen.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Dit voorstel bouwt voort op de vereisten van bestaande wetgeving op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en het duurzame geldwezen. Willen kapitaalmarkten efficiënt kunnen functioneren, dan is het van essentieel belang dat er richting marktdeelnemers en andere stakeholders een regelmatige stroom is van relevante, betrouwbare, volledige, tijdige en vergelijkbare bedrijfsinformatie.

Dit voorstel creëert geen nieuwe rapportageverplichtingen in termen van inhoud, maar bouwt voort op bestaande openbaarmakingsverplichtingen die zijn vastgelegd in de EU-wetgevingshandelingen die met dit voorstel worden gewijzigd.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

Dit voorstel draagt bij aan de toepassing van de Europese datastrategie zoals die in een mededeling van de Commissie van februari 2020 is uitgetekend 2 , omdat hierdoor relevante informatie beschikbaar komt binnen een financiële gemeenschappelijke Europese dataruimte. ESAP maakt deel uit van de Europese financiële dataruimtes die in de strategie worden gepresenteerd.

In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 3 heeft de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële systeem gemaakt en de noodzakelijke voorwaarde om een raamwerk te creëren dat particuliere investeringen in duurzame projecten en activiteiten faciliteert.

Bovendien draagt dit voorstel bij tot het behalen van de doelstellingen van de Europese Green Deal 4 en de strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie doordat hiermee een oplossing wordt geboden voor de kwestie van de beschikbaarheid en bruikbaarheid van informatie over de duurzaamheid van activiteiten van Europese entiteiten.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag van het voorstel wordt gevormd door de artikelen 50, 53, 62 en 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU). Artikel 50 VWEU vormt de rechtsgrondslag voor de vaststelling van maatregelen binnen de EU die erop gericht zijn het recht van vestiging in de eengemaakte markt in het vennootschapsrecht op te nemen. Krachtens artikel 50 VWEU krijgen het Europees Parlement en de Raad de bevoegdheid om op te treden bij wege van richtlijnen. Daarnaast is artikel 114 VWEU een algemene rechtshandeling die tot doel heeft de werking van de eengemaakte markt in te stellen of te verzekeren — in dit geval het vrije kapitaalverkeer.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

De doelstellingen van dit initiatief kunnen niet voldoende door de individuele lidstaten worden verwezenlijkt. Momenteel beschikken de lidstaten over een zekere marge bij de vormgeving van regels inzake mechanismen en formaten van in de EU-wetgeving vastgestelde rapportageverplichtingen voor ondernemingen. De daaruit resulterende geografische en thematische compartimentering van openbaarmakingsmechanismen en -formaten komt in de hele Unie voor en doet de toegangs- en verwerkingskosten toenemen voor gebruikers van bedrijfsinformatie. Verdere individuele initiatieven van lidstaten kunnen deze compartimentering alleen verminderen indien zij in dezelfde richting gaan van de uitbouw van een centraal toegangspunt en zij een aantal hinderpalen tegengaan, hetgeen zonder een gecoördineerde aanpak waarschijnlijk niet zal gebeuren.

De Unie kan derhalve, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen.

Evenredigheid

Overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan hetgeen nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken. Dit voorstel zal geen rapportageverplichtingen toevoegen of wijzigen in termen van inhoud. Om de lasten voor entiteiten en nationale autoriteiten zo beperkt mogelijk te houden, bouwt ESAP zoveel als mogelijk voort op de bestaande kanalen en infrastructuur voor datarapportage.

Keuze van het instrument

Een zogenoemde omnibusrichtlijn wordt als het geschiktste wetgevingsinstrument beschouwd om bestaande richtlijnen te wijzigen ten behoeve van de oprichting van ESAP, omdat de meeste bepalingen daarin vastleggen welke publieke informatie via een verzamelende instantie bij ESAP moet worden aangeleverd.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, bouwt voort op – onder meer – de fitnesscheck van het in april 2021 door de Commissie bekendgemaakte EU-raamwerk voor publieke rapportage door entiteiten 5 . Een van de belangrijkste bevindingen van deze fitnesscheck is dat het potentieel van digitale instrumenten moet worden benut voor het verbeteren van de toegang tot en het (her)gebruik van gereglementeerde informatie die entiteiten openbaar maken. Met name liet de fitnesscheck duidelijk zien dat het ontbreekt aan een EU-breed centraal toegangspunt voor gereglementeerde informatie en dat machinale leesbaarheid van door entiteiten openbaar gemaakte informatie beperkt is.

Raadpleging van belanghebbenden

De raadplegingsprocedure en de belangrijkste conclusies ervan die als basis voor dit voorstel dienden, worden samengevat in bijlage 2 bij de effectbeoordeling waarvan het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP vergezeld gaat 6 . De raadpleging vond onder meer plaats in de vorm van een gerichte onlineraadpleging, van workshops met diverse categorieën betrokken belanghebbenden, en van input van betrokken deskundigengroepen die de Commissie heeft opgericht, en met name het Forum op hoog niveau (“HLF”) over de kapitaalmarktenunie 7 .

Over het algemeen hebben alle geraadpleegde groepen belanghebbenden het initiatief van de Commissie voor ESAP verwelkomd en hebben zij hun steun uitgesproken voor een gefaseerde uitrol, waarbij prioriteiten worden bepaald en de informatie op ESAP in verschillende fasen beschikbaar wordt gesteld. Belanghebbenden beklemtoonden ook het belang van de toepassing van het “file once”-beginsel (data hoeven slechts eenmaal te worden aangeleverd). Partijen die publiek te rapporteren informatie voorbereiden, en kmo’s hebben ook beklemtoond dat extra regeldruk moet worden vermeden, onder meer door geen nieuwe rapportageverplichtingen in te voeren voor entiteiten.

Het merendeel van de belanghebbenden steunde het idee dat de in ESAP op te nemen informatie breed moet zijn en zowel financiële als duurzaamheidsinformatie moet omvatten. De overgrote meerderheid van de belanghebbenden geloofde dat de standaardisering van informatie via een gemeenschappelijk rapportageraamwerk met gemeenschappelijke schema’s en metadata nuttig is om mogelijke problemen inzake vergelijkbaarheid, betrouwbaarheid en herbruikbaarheid van informatie tegen te gaan. Ook tekenden zij aan dat het ontbreken van dit soort gemeenschappelijke standaarden een van de belangrijkste hinderpalen is waarmee gebruikers en de samenleving te maken krijgen wanneer zij financiële informatie en informatie over ecologische, sociale en governanceaspecten (“ESG-informatie”) verwerken.

De meeste belanghebbenden hebben gelijklopende ideeën over de infrastructuurdimensie en de vraag hoe ESAP informatie moet verzamelen. Zij stellen ook voor dat ESAP voortbouwt op de bestaande nationale en Europese rapportagekanalen. Daarnaast hebben belanghebbenden er ook voor gepleit om informatie via ESAP beschikbaar te stellen op hetzelfde tijdstip als dat waarop deze via andere middelen of kanalen wordt bekendgemaakt.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

De effectbeoordeling waarvan dit voorstel vergezeld gaat, maakt ook gebruik van data die beschikbaar zijn via deskresearch en met name de volgende studies en deskundigheid:

·de studie “Regulatory framework analysis for potential integration into the European Electronic Access Point (EEAP)” 8 ;

·“Impact Assessment study on the list of High Value Datasets to be made available by the Member States under the Open Data Directive” 9 ;

·deskundigheid aangeleverd door Business Reporting – Advisory Group (BR-AG), een onderneming die specifiek de opdracht kreeg om de Commissie bij te staan bij dit initiatief.

Het materiaal dat zo werd verzameld en verwerkt in de effectbeoordeling, was doorgaans feitelijk van aard of was anders afkomstig uit betrouwbare en erkende bronnen die als benchmarks en ijkpunten voor het thema gelden. Input die tijdens de raadpleging van belanghebbenden is ontvangen, werd meestal behandeld als standpunten, tenzij het feitelijke input betrof.

Effectbeoordeling

De effectbeoordeling bij dit voorstel is op 22 juli 2021 door de Raad voor regelgevingstoetsing bezien. De raad bracht een positief advies uit en maakte ook enkele opmerkingen, die de Commissie heeft verwerkt in de definitieve versie van de effectbeoordeling (zie, voor meer details, bijlage 1 daarbij).

De effectbeoordeling analyseert meerdere beleidsopties om de specifieke doelstellingen waar te maken van het faciliteren van naadloze en geïntegreerde toegang tot de betrokken publieke informatie van de entiteiten en het vergroten van het digitale (her)gebruik van dit soort informatie. De mogelijke beleidsopties die voor dit voorstel van belang zijn, betreffen de volgende dimensies: 1) de breedte van de via ESAP toegankelijke informatie; 2) het formaat van de via ESAP toegankelijke informatie; 3) het verzamelen van de via ESAP toegankelijke informatie en de interconnectie met bestaande verzamelende instanties. Dit zijn de centrale aspecten wat betreft het aanpakken van de vastgestelde problemen en tegelijk ook de belangrijkste factoren die de kosten bepalen.

Daarnaast zijn ook de volgende aspecten beoordeeld, al werden die als meer technisch van aard en minder essentieel voor het behalen van specifieke ESAP-doelstellingen beschouwd: i) de tijdigheid van de toegankelijkheid van informatie via ESAP; ii) het borgen van de integriteit van data en geloofwaardigheid van de bron ervan; iii) grandfathering; iv) bewaartermijn; v) beginselen voor “vrijwillige informatie” die via ESAP toegankelijk zal zijn.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Dit voorstel gaat vooral in op de aanwijzing van de voor de oprichting van ESAP vereiste verzamelende instanties. Doordat ESAP de openbaarmakingskanalen stroomlijnt, zal het zorgen voor vereenvoudiging en een grotere efficiëntie vooral aan de vraagzijde (gebruikers), met lagere zoek- en verwerkingskosten, en in zekere mate voor entiteiten wat betreft verplichtingen voor de aanlevering van data.

Grondrechten

Dit voorstel eerbiedigt de grondrechten en neemt de beginselen in acht die met name in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie zijn erkend. ESAP zal de toegang verbeteren tot informatie die ook persoonsgegevens omvat. Dit is noodzakelijk om in het geldwezen datagedreven innovatie te bevorderen, Europese kapitaalmarkten te helpen integreren, beleggingen naar duurzame activiteiten toe te leiden en efficiëntiewinsten te behalen voor consumenten en bedrijven. Tegelijkertijd zal ESAP zorgen voor betere toegang tot alleen de persoonsgegevens die uit hoofde van Unierecht of een andere rechtsgrond zijn verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 10 . Dit voorstel voert immers geen nieuwe vereisten voor datarapportage in dan die welke reeds bestaan.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

Dit voorstel betreft in hoofdzaak de entiteiten die informatie aanleveren en de verzamelende instanties.

Om de doelstellingen van dit initiatief optimaal te verwezenlijken, heeft dit voorstel, wat kosten betreft, voor nationale of EU-instanties die data verzamelen (officieel aangewezen mechanismen, nationale bevoegde autoriteiten en Europese toezichthoudende autoriteiten waarvan sprake in het kader van EU-wetgeving inzake financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid), geen verdere gevolgen dan die welke zijn uiteengezet in het financieel memorandum en de rubriek “Financiële gevolgen voor de begroting” van het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP.

Voor de verzamelende instanties worden de kosten voor de interconnectie van de EU- of nationale instanties die data verzamelen, met ESAP (in hoofdzaak op basis van de ontwikkeling van application programming interfaces (API’s)) geraamd op rond 50 800 EUR op individueel niveau (eenmalig), terwijl de recurrente kosten jaarlijks op rond 6 500 EUR op individueel niveau zouden uitkomen. In sommige gevallen zijn er sterke synergie-effecten met bestaande taken uitgevoerd door of reeds geplande projecten van verzamelende instanties, zoals het recente voorstel tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 waarbij de Europese Bankautoriteit (EBA) wordt gemachtigd om de publicatie te centraliseren van prudentiële jaarlijkse, halfjaarlijkse en kwartaalopenbaarmakingen door instellingen. Voor deze informatie zal de EBA, in het kader van ESAP, als de verzamelende instantie fungeren 11 . Dit voorstel bouwt ook voort op de bestaande officieel aangewezen mechanismen die momenteel uit hoofde van de transparantierichtlijn 12 gereglementeerde informatie verzamelen bij emittenten van effecten die op gereglementeerde EU-markten zijn genoteerd.

De kosten voor de entiteiten die de data aanleveren (aanleverkosten) zouden 800 EUR per jaar bedragen, bestaande uit de kosten voor het verkrijgen van een identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI), tools voor handtekenen, een digitaal certificaat en eventuele aanleververgoedingen die worden berekend door de verzamelende instanties (hoogste schatting – de financiering van de verzamelende instanties zal een nationaal prerogatief zijn, en kan doorgaans ook overheidsfinanciering omvatten). Deze kosten zouden 121,4 miljoen EUR per jaar bedragen voor alle aanleverende entiteiten samen.

De budgettaire gevolgen van al deze elementen voor de nationale begrotingen vallen, afgezien van het onderzoek van de kosten, niet met zekerheid te voorspellen, aangezien een en ander van talrijke factoren zal afhangen, onder meer de vraag of de verzamelende instantie een publieke of private instantie is, hoe hun financiering momenteel is geregeld enz.

De Commissie verschaft op maat gesneden deskundigheid via het Technical Support Initiative (“TSI”) om EU-lidstaten te helpen bij de vormgeving en uitvoering van groeibevorderende hervormingen op een uitgebreide reeks beleidsterreinen. Het TSI-programma van de Commissie kan voor een deel de technische ondersteuning financieren voor de uitrol van ESAP door nationale bevoegde autoriteiten, wanneer die daarom verzoeken. Via het TSI-programma zal de Commissie ook input geven over de praktische aspecten van hervormingen. Dit kan gebeuren in de vorm van strategisch of juridisch advies, studies, opleiding en missies ter plaatse door deskundigen. Financiering die via het TSI verloopt, wordt toegekend via jaarlijkse aanvraagrondes.

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

Dit voorstel vergt geen uitvoeringsplan.

Monitoring van bepaalde onderdelen van dit voorstel, met name wat betreft de mate waarin de informatie machinaal leesbaar is, zou een taak voor de ESMA zijn, overeenkomstig het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP.

Het voorstel voor een verordening tot oprichting van een ESAP bevat een herzieningsbepaling voor het pakket.

Artikelsgewijze toelichting

Elk artikel van dit voorstel wijzigt een specifieke richtlijn uit de lijst van richtlijnen in de bijlage bij het voorstel voor een verordening tot oprichting van ESAP, door een aanvullende bepaling op te nemen om de volgende specifieke aspecten te regelen die het functioneren van ESAP mogelijk moeten maken:

(1)Openbaarmaking en formaat van bepaalde informatie

Volgens deze aanvullende bepaling moeten alle informatie, documenten en verslagen die krachtens EU-recht door een entiteit (daaronder begrepen emittenten van effecten, auditors, fondsen en fondsbeheerders, verzekeringsondernemingen, vennootschappen en ondernemingen, instellingen, beleggingsondernemingen of kredietinstellingen, al naar gelang) openbaar worden gemaakt, gelijktijdig met de publicatie ervan worden aangeleverd bij de verzamelende instantie in een voor data-extractie geschikt formaat of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat.

Ook legt deze bepaling vast dat informatie, documenten en verslagen die openbaar moeten worden gemaakt, vergezeld moeten gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad 13 en ten minste de volgende metadata moeten bevatten:

de naam van de entiteit die de informatie aanlevert;

de identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI);

de grootte van de entiteit;

het type informatie;

de specifieke periode voor hoe lang de informatie beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval).

De betrokken Europese toezichthoudende autoriteit (ESMA, EBA of Eiopa) zal, op basis van een kosten-batenanalyse, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelen tot nadere bepaling van:

specifieke metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

de datastructurering van de informatie;

het machinaal leesbare formaat.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om die technische uitvoeringnormen vast te stellen door middel van uitvoeringshandelingen.

(2)Aanwijzing van verzamelende instanties

Deze bepaling stelt vast bij welke verzamelende instantie een indienende entiteit de informatie moet aanleveren. Indien een verzamelende instantie reeds in een richtlijn wordt genoemd, zal deze specifiek worden aangewezen voor het verzamelen van informatie ten behoeve van ESAP. Wanneer binnen een richtlijn geen verzamelende instantie ten behoeve van ESAP kan worden vastgesteld, wordt de taak van verzamelende instantie ten behoeve van ESAP toevertrouwd aan officieel aangewezen mechanismen ingesteld op grond van Richtlijn 2004/109/EG (transparantierichtlijn).

(3)Toepassingsdatum

De in ieder artikel vermelde toepassingsdatum bepaalt vanaf wanneer een specifieke richtlijn en de daarmee samenhangende openbaarmakingsverplichtingen onder de toepassing van ESAP vallen.

2021/0379 (COD)

Voorstel voor een

RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

tot wijziging van bepaalde richtlijnen wat betreft de oprichting en het functioneren van het European Single Acces Point

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 50, 53, 62 en 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 14 ,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)In het actieplan voor de kapitaalmarktenunie 15 (“KMU”) heeft de Commissie voorgesteld om de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie van entiteiten te verbeteren door een European Single Access Point (“ESAP”) te bouwen. De strategie van de Commissie voor het digitale geldwezen 16 zette op hoofdlijnen uiteen hoe Europa de digitale transformatie van het geldwezen de komende jaren kan ondersteunen, om met name een datagedreven geldwezen te bevorderen. In haar strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie 17 maakte de Commissie van het duurzame geldwezen de hoeksteen van het financiële stelsel, als een essentieel middel om de groene transitie van de EU-economie te verwezenlijken, als onderdeel van de Green Deal 18

(2)ESAP zal worden opgericht overeenkomstig Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad [ESAP-verordening] 19 om data gemakkelijk toegankelijk te maken voor besluitvormers in de economie en de samenleving, zodat zij doordachte besluiten kunnen nemen die het doeltreffende functioneren van de markt ten goede komen. De uitrol van gemeenschappelijke Europese dataruimtes in cruciale sectoren, zoals de financiële sector, zou daarbij kunnen helpen. De verwachting is dat de financiële wereld de komende jaren een digitale transformatie zal doormaken, en de Unie moet een en ander ondersteunen, met name door een datagedreven geldwezen te bevorderen. Voorts is het centraal stellen van het duurzame geldwezen in het financiële stelsel een cruciaal middel om een groene transitie van de economie van de Unie te verwezenlijken. Wil de groene transitie via het duurzame geldwezen slagen, dan is het van essentieel belang dat informatie over de duurzaamheid van bedrijven gemakkelijk toegankelijk is voor beleggers, zodat zij beter geïnformeerd zijn wanneer zij beleggingsbeslissingen nemen. Daartoe moet de publieke toegang tot financiële en niet-financiële informatie over natuurlijke personen of rechtspersonen die informatie openbaar moeten maken of die op vrijwillige basis financiële en duurzaamheidsinformatie over hun economische activiteiten aanleveren bij een verzamelende instantie (“entiteiten”), worden verbeterd. Een efficiënt middel om dat op Unieniveau te doen is de oprichting van een centraal platform – ESAP – dat elektronische toegang geeft tot alle betrokken informatie.

(3)ESAP moet het publiek een eenvoudige, gecentraliseerde toegang bieden tot informatie over entiteiten en hun producten wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid die autoriteiten en entiteiten overeenkomstig een aantal richtlijnen op dat terrein moeten bekendmaken. Hoe dan ook kunnen entiteiten informatie over hun economische activiteiten die relevant is voor financiële diensten of voor kapitaalmarkten of op het punt van duurzaamheid, indienen bij een verzamelende instantie, zodat die informatie overeenkomstig artikel 3 van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] op ESAP toegankelijk kan worden gemaakt.

(4)Een aantal richtlijnen op het gebied van financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid moet worden gewijzigd om ESAP te kunnen laten functioneren. Om op evenredige wijze een robuust en efficiënt functioneren van ESAP mogelijk te maken, moet het verzamelen en aanleveren van de informatie stapsgewijs worden opgeschaald.

(5)Voor het functioneren van ESAP moeten verzamelende instanties worden aangewezen die bij de entiteit de informatie met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid verzamelen. Wanneer er nog geen verzamelende instantie op grond van Unierecht is opgericht, wijzen de lidstaten een van de op grond van Richtlijn 2004/109/EG 20 opgerichte officieel aangewezen mechanismen aan die de informatie moet verzamelen en opslaan, en stellen zij de Europese Autoriteit voor effecten en markten (“ESMA”) daarvan in kennis. Dat officieel aangewezen mechanisme moet dan functioneren als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en moet de in die verordening genoemde specifieke taken uitvoeren. Wanneer een Europese toezichthoudende autoriteit of een bevoegde autoriteit op grond van Unierecht informatie wat betreft financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid over de entiteiten en hun financiële producten moet opstellen en op haar website bekendmaken, moet zij handelen als een verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die autoriteit moet de informatie publiceren in een voor data-extractie geschikt formaat, en de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten opnemen en het type informatie vermelden.

(6)Om ervoor te zorgen dat ESAP tijdig toegang biedt tot informatie die relevant is voor financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid, als beschreven in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], moeten entiteiten hun informatie bij een verzamelende instantie aanleveren op hetzelfde tijdstip als dat waarop zij die informatie publiek maken.

(7)Wil de informatie digitaal bruikbaar zijn, dan moeten de entiteiten de informatie bij de verzamelende instanties aanleveren in een formaat dat voor data-extractie geschikt is of, wanneer dat door Unierecht wordt voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat. De entiteiten moeten de informatie die zij bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld laten gaan van de door die verzamelende instanties verlangde metadata. Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden toegekend om technische uitvoeringsnormen vast te stellen die door de betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten zijn ontwikkeld tot specificatie van de metadata voor elk informatie-element, de datastructurering van de informatie en de informatie waarvoor het machinaal leesbare formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat in dat geval moet worden gebruikt.

(8)Entiteiten moeten aansprakelijk worden gehouden voor de informatie die zij bij verzamelende instanties aanleveren. Door de data-integriteit en de geloofwaardigheid van de bron ervan te garanderen, kunnen de entiteiten worden beschermd tegen ongeoorloofde aanpassing van hun informatie en kan het vertrouwen van het publiek in ESAP worden opgebouwd. Daartoe moeten documenten die entiteiten bij de verzamelende instanties aanleveren, vergezeld gaan van een gekwalificeerd elektronisch zegel dat door de rapporterende entiteit in de bij de verzamelende instanties aangeleverde informatie wordt opgenomen wanneer dat zegel vereist is, in overeenstemming met de specificaties in Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

(9)Overeenkomstig artikel 42, lid 1, van Verordening (EU) 2018/1725 is de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd 21 , en op [datum invoegen] heeft hij een advies uitgebracht 22 .

(10)Daar de doelstelling van deze richtlijn – het harmoniseren van de openbaarmakingsvereisten voor de publieke informatie die via ESAP toegankelijk moet zijn – niet voldoende door de lidstaten kan worden verwezenlijkt en derhalve wegens de omvang of de gevolgen ervan beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken.

(11)De volgende richtlijnen moeten derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd:

Richtlijn 2002/87/EG betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat 23 ;

Richtlijn 2004/25/EG betreffende het openbaar overnamebod 24 ;

Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten 25 ;

Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen 26 ;

Richtlijn 2007/36/EG betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen 27 ;

Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) 28 ;

Richtlijn 2009/138/EG betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) 29 ;

Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 30 ;

Richtlijn 2013/34/EU betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen 31 ;

Richtlijn 2013/36/EU betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 32 ;

Richtlijn 2014/59/EU betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 33 ;

Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten 34 ;

Richtlijn (EU) 2016/97 betreffende verzekeringsdistributie 35 ;

Richtlijn (EU) 2016/2341 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) 36 ;

Richtlijn (EU) 2019/2034 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen 37 ;

Richtlijn (EU) 2019/2162 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties 38 ,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1 
Wijziging in Richtlijn 2002/87/EG 

In Richtlijn 2002/87/EG wordt het volgende artikel 30 ter ingevoegd:

“Artikel 30 ter

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de gereglementeerde entiteiten uit hoofde van artikel 9, lid 4, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de gereglementeerde entiteit waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de gereglementeerde entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de gereglementeerde entiteit naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), schrijven de lidstaten voor dat gereglementeerde entiteiten de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor de toepassing van lid 1, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 2 
Wijziging in Richtlijn 2004/25/EG  

In Richtlijn 2004/25/EG wordt het volgende artikel 16 bis ingevoegd:

“Artikel 16 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2025 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer vennootschappen uit hoofde van artikel 4, lid 2, punt c), artikel 5, lid 4, artikel 6, lid 1, artikel 6, lid 2, en artikel 9, lid 5, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de vennootschap waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de vennootschap overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de vennootschap naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), van dit artikel schrijven de lidstaten voor dat vennootschappen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de overeenkomstig artikel 4, lid 1, van deze richtlijn aangewezen bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde informatie efficiënt wordt verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 3 
Wijzigingen in Richtlijn 2004/109/EG  

Richtlijn 2004/109/EG wordt als volgt gewijzigd:

(1)In Richtlijn 2004/109/EG wordt het volgende artikel 23 bis ingevoegd:

“Artikel 23 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2024 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de uitgevende instelling of de persoon die, zonder toestemming van de uitgevende instelling, heeft verzocht om toelating tot de handel op een gereglementeerde markt, de gereglementeerde informatie uit hoofde van artikel 21, lid 1, van deze richtlijn openbaar maakt, zij die gereglementeerde informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 2 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die gereglementeerde informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de uitgevende instelling waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de uitgevende instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1 zijn de overeenkomstig artikel 21, lid 2, van deze richtlijn officieel aangewezen mechanismen de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2024 zijn, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 29, lid 1, bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteiten de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de uitgevende instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

___________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

(2)Artikel 21 bis wordt ingetrokken.

Artikel 4 
Wijziging in Richtlijn 2006/43/EG

In Richtlijn 2006/43/EG wordt het volgende artikel 20 bis ingevoegd:

“Artikel 20 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de wettelijke auditor of het auditkantoor uit hoofde van artikel 15 en artikel 30 quater van deze richtlijn informatie openbaar maakt, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 2 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

2.Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteit die voor het openbaar register verantwoordelijk is, de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. De informatie wordt bekendgemaakt in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de wettelijke auditor of het auditkantoor overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

_______________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 5 
Wijziging in Richtlijn 2007/36/EG  

In Richtlijn 2007/36/EG wordt het volgende hoofdstuk II ter ingevoegd:

“HOOFDSTUK II ter

EUROPEAN SINGLE ACCESS POINT (ESAP)

Artikel 14 quater

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2025 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer vennootschappen uit hoofde van artikel 3 octies, lid 1, artikel 3 nonies, lid 1, artikel 3 nonies, lid 2, artikel 3 undecies, lid 1, artikel 3 undecies, lid 2, artikel 9 bis, lid 7, artikel 9 ter, lid 5, artikel 9 quater, lid 2, artikel 9 quater, lid 7, en artikel 14, lid 2, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de vennootschap waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de vennootschap overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de vennootschap naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), schrijven de lidstaten voor dat vennootschappen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2024 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde informatie efficiënt wordt verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 6 
Wijziging in Richtlijn 2009/65/EG  

In Richtlijn 2009/65/EG wordt de volgende afdeling IV, artikel 82 bis, ingevoegd in hoofdstuk IX:

“Afdeling IV

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Artikel 82 bis

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer icbe’s uit hoofde van artikel 68, lid 1, artikel 76, en artikel 78, lid 1, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de icbe waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de icbe overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de icbe naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat icbe’s een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 6, lid 1, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de icbe overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 99 ter, lid 1, bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de icbe overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 7 
Wijziging in Richtlijn 2009/138/EG

In Richtlijn 2009/138/EG wordt het volgende artikel 304 ter ingevoegd:

“Artikel 304 ter

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer verzekerings- of herverzekeringsondernemingen uit hoofde van artikel 51, lid 1, en artikel 256, lid 1, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat verzekerings- of herverzekeringsondernemingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 25 bis en artikel 52, lid 2, van deze richtlijn bedoelde informatie, de Eiopa de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 271, lid 2, en artikel 280, lid 1, van deze richtlijn bedoelde informatie, de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verzekerings- of herverzekeringsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de Eiopa een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de Eiopa de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De Eiopa legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 8 
Wijziging in Richtlijn 2011/61/EU

In Richtlijn 2011/61/EU wordt het volgende artikel 69 ter ingevoegd:

“Artikel 69 ter

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 7, lid 5, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 2 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

2.Voor de toepassing van lid 1 is de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

Met ingang van 1 januari 2026 wordt die informatie voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de abi-beheerder en de lijst van beheerde of verhandelde abi’s overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening. ________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 9 
Wijziging in Richtlijn 2013/34/EU

In Richtlijn 2013/34/EG wordt het volgende artikel 33 bis ingevoegd:

“Artikel 33 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2025 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de in artikel 19 bis en artikel 29 bis van deze richtlijn bedoelde ondernemingen overeenkomstig artikel 30 en artikel 42 de overeenkomstig de daarvoor geldende regels goedgekeurde jaarlijkse financiële overzichten, bestuursverslagen, geconsolideerde financiële verklaringen, geconsolideerde bestuursverslagen, controleverklaringen en verslagen van betalingen aan overheden openbaar maken, zij die overeenkomstig de daarvoor geldende regels goedgekeurde jaarlijkse financiële overzichten, bestuursverslagen, geconsolideerde financiële verklaringen, geconsolideerde bestuursverslagen, controleverklaringen en verslagen van betalingen aan overheden aanleveren bij het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aan bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de onderneming waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de onderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de onderneming naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), verkrijgen ondernemingen de identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

2.Uiterlijk 31 december 2024 wijzen de lidstaten, voor de toepassing van lid 1, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

3.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, wordt aan de Commissie de bevoegdheid toegekend om uitvoeringsmaatregelen vast te stellen tot nadere bepaling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).”.

Artikel 10 
Wijziging in Richtlijn 2013/36/EU

In Richtlijn 2013/36/EG wordt het volgende artikel 116 bis ingevoegd:

“Artikel 116 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de instellingen uit hoofde van artikel 68 en artikel 131, lid 12, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de aanleverende instelling waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de instelling overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de instelling naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

2.voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat instellingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie is de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening].

4.Voor de toepassing van lid 1, punt a) en b), ontwikkelt de EBA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

__________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).”.

Artikel 11 
Wijziging in Richtlijn 2014/59/EU

In Richtlijn 2014/59/EG wordt het volgende artikel 128 bis ingevoegd:

“Artikel 128 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer de betrokken entiteiten uit hoofde van artikel 26, lid 1, artikel 29, lid 1, artikel 33 bis, lid 8, artikel 35, lid 1, artikel 45 decies, lid 3, artikel 83, lid 4, artikel 111, lid 2, punt a), en artikel 112, lid 1, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de aanleverende betrokken entiteit waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de betrokken entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de betrokken entiteit naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat instellingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de EBA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de EBA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 12 
Wijziging in Richtlijn 2014/65/EU

In Richtlijn 2014/65/EG wordt het volgende artikel 87 bis ingevoegd:

“Artikel 87 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer beleggingsondernemingen of marktexploitanten uit hoofde van artikel 27, lid 3, artikel 27, lid 6, artikel 33, lid 3, punten c), d) en f), en artikel 46, lid 2, van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de beleggingsonderneming of marktexploitant waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming of marktexploitant overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de beleggingsonderneming of marktexploitant naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat entiteiten een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 71, lid 1, en artikel 32, lid 2, eerste alinea, en artikel 52, lid 2, bedoelde informatie, de nationale bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming of marktexploitant overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 5, lid 3, artikel 18, lid 10, vierde zin, artikel 58, lid 1, punt a), en artikel 59, lid 3, bedoelde informatie, de ESMA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming of marktexploitant overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 29, lid 3, bedoelde informatie, het openbaar register de verzamelende instanties in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de verbonden agent overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de ESMA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de ESMA een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de ESMA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De ESMA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 13 
Wijziging in Richtlijn (EU) 2016/97 

In Richtlijn (EU) 2016/97 wordt het volgende artikel 40 bis ingevoegd:

“Artikel 40 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 32, lid 1, en artikel 32, lid 2, van deze richtlijn bedoelde informatie, de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de naam en, voor zover beschikbaar, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de entiteit overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

_______________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).”.

Artikel 14 
Wijziging in Richtlijn (EU) 2016/2341

In Richtlijn (EU) 2016/2341 wordt het volgende artikel 63 bis ingevoegd:

“Artikel 63 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer IBPV’s uit hoofde van artikel 23, lid 2, en artikel 29 van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de IBPV waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de IPBV overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de IPBV naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat IBPV’s een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 30 en artikel 48, lid 4, bedoelde informatie, de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de Eiopa ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voordat zij de ontwerpen van technische uitvoeringsnormen ontwikkelt, voert de Eiopa een kosten-batenanalyse uit. Voor de toepassing van punt c) gaat de Eiopa de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De Eiopa legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 15 
Wijziging in Richtlijn (EU) 2019/2034

In Richtlijn (EU) 2019/2034 wordt het volgende artikel 44 bis ingevoegd:

“Artikel 44 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer beleggingsondernemingen uit hoofde van artikel 44 van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de beleggingsonderneming waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de beleggingsonderneming naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat beleggingsondernemingen een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 6, lid 20, bedoelde informatie, de EBA de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de beleggingsonderneming overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Voor de toepassing van lid 1, punt a) en b), ontwikkelt de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA, in nauwe samenwerking met de ESMA en de Eiopa, de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij daartoe de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 16 
Wijziging in Richtlijn (EU) 2019/2162

In Richtlijn (EU) 2019/2162 wordt het volgende artikel 29 bis ingevoegd:

“Artikel 29 bis

Toegankelijkheid van informatie op het European Single Access Point (ESAP)

1.Met ingang van 1 januari 2026 dragen de lidstaten er zorg voor dat, wanneer kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven, uit hoofde van artikel 14 van deze richtlijn informatie openbaar maken, zij die informatie op hetzelfde tijdstip voor toegankelijkheid op het op grond van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] van het Europees Parlement en de Raad* opgerichte ESAP aanleveren bij de in lid 3 van dit artikel genoemde betrokken verzamelende instantie.

Die informatie voldoet aan alle volgende vereisten:

(a)de informatie is opgesteld in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] of, wanneer zulks krachtens Uniewetgeving is voorgeschreven, in een machinaal leesbaar formaat in de zin van artikel 2, punt 13, van Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad**;

(b)de informatie gaat vergezeld van alle volgende metadata:

i)alle namen van de kredietinstelling die toestemming heeft om gedekte obligaties uit te geven, waarop de informatie betrekking heeft;

ii)de identificatiecode voor juridische entiteiten van de kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven, overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iii)de grootte van de kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven, naar categorie overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

iv)het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening];

v)de specifieke periode voor hoe lang de informatie op ESAP beschikbaar moet worden gesteld (in voorkomend geval);

(c)de informatie gaat vergezeld van een gekwalificeerd elektronisch zegel in de zin van artikel 3, punt 27, van Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad***.

2.Voor de toepassing van lid 1, punt b), ii), dragen de lidstaten er zorg voor dat kredietinstellingen die toestemming hebben om gedekte obligaties uit te geven, een identificatiecode voor juridische entiteiten overeenkomstig artikel 7, lid 4, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] verkrijgen.

3.Uiterlijk 31 december 2025 wijzen de lidstaten, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in lid 1 bedoelde informatie, een van de in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 2004/109/EG bedoelde officieel aangewezen mechanismen aan als de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening] en stellen zij de ESMA daarvan in kennis.

Met ingang van 1 januari 2026 is, voor het op ESAP toegankelijk maken van de in artikel 24, artikel 26, lid 1, punt b), en artikel 26, lid 1, punt c), bedoelde informatie, de bevoegde autoriteit de verzamelende instantie in de zin van artikel 2, punt 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening]. Die informatie wordt voorbereid in een voor data-extractie geschikt formaat in de zin van artikel 2, punt 3, van Verordening (EU) XX/XXXX [ESAP-verordening], omvattende de namen, de identificatiecode voor juridische entiteiten van de kredietinstelling die toestemming heeft om gedekte obligaties uit te geven, overeenkomstig artikel 7, lid 4, van die verordening en het type informatie volgens de indeling van artikel 7, lid 4, van die verordening.

4.Om ervoor te zorgen dat de overeenkomstig lid 1, punten a) en b), aangeleverde data efficiënt worden verzameld en beheerd, ontwikkelt de EBA ontwerpen van technische uitvoeringsnormen tot vaststelling van:

(a)andere metadata waarvan de informatie vergezeld moet gaan;

(b)de structurering van data in de informatie;

(c)de informatie waarvoor een machinaal leesbaar formaat vereist is en de vraag welk machinaal leesbaar formaat moet worden gebruikt.

Voor de toepassing van punt c) gaat de EBA de voor- en nadelen van verschillende machinaal leesbare formaten na en voert zij de nodige praktijktests uit.

De EBA legt die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen voor aan de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid toegekend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

________________

* Verordening (EU) XX/XXXX van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een European Single Access Point (ESAP) dat gecentraliseerde toegang biedt tot informatie die publiek beschikbaar is met betrekking tot financiële diensten, kapitaalmarkten en duurzaamheid (PB L [...] van […], blz. […]).

** Richtlijn (EU) 2019/1024 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 inzake open data en het hergebruik van overheidsinformatie (PB L 172 van 26.6.2019, blz. 56).

*** Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).”.

Artikel 17 
Omzetting

1.De lidstaten dienen uiterlijk [PB: datum 12 maanden na inwerkingtreding invoegen] de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst van die bepalingen onmiddellijk mee.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

2.De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 18 
Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 19 
Adressaten

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020590 final van 24.9.2020.
(2)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “Een Europese datastrategie”, COM(2020) 66 final van 19.2.2020.
(3)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021390 final van 6.7.2021.
(4)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(5)    SWD(2021) 81 final van 21.4.2021.
(6)    SWD(2021) XXX van [datum].
(7)    Het HLF deed de aanbeveling dat ESAP toegang moet geven tot publieke financiële en niet-financiële informatie van entiteiten, maar ook tot andere publieke financiële informatie over producten of activiteiten, die vrij toegankelijk moet zijn voor het publiek en waarvoor geen vergoedingen of gebruikslicenties nodig zijn; zie Final Report of the High Level Forum on the Capital Markets Union: A New Vision for Europe’s Capital markets, juni 2020.
(8)    ISBN 978-92-76-13304-9.
(9)    ISBN 978-92-76-25267-2.
(10)    Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).
(11)    Zie de voorstellen van de Commissie voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft vereisten inzake kredietrisico, risico van aanpassing van de kredietwaardering, operationeel risico, marktrisico en de output floor, en met name de wijzigingen van artikel 433.
(12)    Zie artikel 21, lid 1, van Richtlijn 2004/109/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004, als gewijzigd.
(13)    Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG (PB L 257 van 28.8.2014, blz. 73).
(14)    PB C [...] van [...], blz. [...].
(15)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een kapitaalmarktenunie voor mensen en bedrijven – Een nieuw actieplan”, COM(2020590 final van 24.9.2020.
(16)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s over een EU-strategie voor het digitale geldwezen, COM(2020) 591 final van 24.9.2020.
(17)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Strategie voor de financiering van de transitie naar een duurzame economie”, COM(2021390 final van 6.7.2021.
(18)    Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s, “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final van 11.12.2019.
(19)    [OP: Overeenkomstige voetnoot invoegen: volledige titel en vindplaats PB].
(20)    Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).
(21)    Verordening (EU) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 45/2001 en Besluit nr. 1247/2002/EG (PB L 295 van 21.11.2018, blz. 39).
(22)    PB C [...] van [...], blz. [...].
(23)    Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1).
(24)    Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (PB L 142 van 30.4.2004, blz. 12).
(25)    Richtlijn 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PB L 390 van 31.12.2004, blz. 38).
(26)    Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157 van 9.6.2006, blz. 87).
(27)    Richtlijn 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PB L 184 van 14.7.2007, blz. 17).
(28)    Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).
(29)    Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PB L 335 van 17.12.2009, blz. 1).
(30)    Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).
(31)    Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PB L 182 van 29.6.2013, blz. 19).
(32)    Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338).
(33)    Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190).
(34)    Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (PB L 173 van 12.6.2014, blz. 349).
(35)    Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie (PB L 26 van 2.2.2016, blz. 19).
(36)    Richtlijn (EU) 2016/2341 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PB L 354 van 23.12.2016, blz. 37).
(37)    Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU en 2014/65/EU (PB L 314 van 5.12.2019, blz. 64).
(38)    Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op gedekte obligaties en tot wijziging van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2014/59/EU (PB L 328 van 18.12.2019, blz. 29).
Top