EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0314

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité

COM/2021/314 final

Brussel, 21.6.2021

COM(2021) 314 final

2021/0147(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité


TOELICHTING

1.Onderwerp van het voorstel

Dit voorstel betreft het besluit tot bepaling van het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is opgericht bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (“de Overeenkomst”), in verband met de beoogde vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité.

2.Achtergrond van het voorstel

2.1.De Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

Bij de Overeenkomst wordt een vrijhandelsruimte tussen de Unie en Vietnam ingesteld. De Overeenkomst heeft tot doel de handel en investeringen tussen de partijen te liberaliseren en te vergemakkelijken. Dit doel maakt deel uit van de bredere vastberadenheid van de partijen om economische, handels- en investeringsbanden aan te halen met eerbiediging van het doel van een duurzame ontwikkeling, en om handel en investeringen in het kader van de Overeenkomst te bevorderen op een wijze die strookt met hoge beschermingsniveaus voor milieu en werknemers en de desbetreffende internationaal erkende normen en overeenkomsten. De Overeenkomst is op 1 augustus 2020 in werking getreden.

2.2.Het Handelscomité

Bij artikel 17.1 van de Overeenkomst is het Handelscomité ingesteld. Bij artikel 17.2 van de Overeenkomst zijn vijf gespecialiseerde comités ingesteld: het Comité voor de handel in goederen, het Douanecomité, het Comité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, het Comité voor investeringen, handel in diensten, elektronische handel en overheidsopdrachten, en het Comité voor handel en duurzame ontwikkeling. Bij artikel 17.3 worden ook twee werkgroepen ingesteld: een werkgroep intellectuele-eigendomsrechten, inclusief geografische aanduidingen, en een werkgroep motorvoertuigen en onderdelen.

Het Handelscomité bestaat uit vertegenwoordigers van de partijen; het vergadert, tenzij het anders besluit, eenmaal per jaar, of in dringende gevallen op verzoek van een partij. Het Handelscomité staat onder het gezamenlijke voorzitterschap van de minister van Industrie en Handel van Vietnam en het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor handel.

Het Handelscomité, de gespecialiseerde comités en de werkgroepen zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging en toepassing van de Overeenkomst op hun respectieve gebieden.

2.3.De beoogde handeling van het Handelscomité

Het Handelscomité kan overeenkomstig artikel 17.1, lid 4, punt f), van de Overeenkomst zijn reglement van orde (de “beoogde handeling”) vaststellen.

3.Namens de Unie in te nemen standpunt

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen, moet goedkeuring beogen van het reglement van orde van het Handelscomité, zoals bepaald in de Overeenkomst.

4.Rechtsgrondslag

4.1.Procedurele rechtsgrondslag

4.1.1.Beginselen

Artikel 218, lid 9, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de vaststelling van besluiten tot bepaling van “de standpunten die namens de Unie worden ingenomen in een krachtens een overeenkomst opgericht lichaam, wanneer dit lichaam handelingen met rechtsgevolgen vaststelt, met uitzondering van handelingen tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de overeenkomst”.

Het begrip “handelingen met rechtsgevolgen” omvat handelingen die rechtsgevolgen hebben uit hoofde van de op het betrokken lichaam toepasselijke volkenrechtelijke bepalingen. Onder dit begrip vallen tevens instrumenten die volkenrechtelijk niet bindend zijn, maar die een “beslissende invloed [hebben] op de inhoud van de regelgeving die de wetgever van de Unie vaststelt 1 .

4.1.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het Handelscomité is een lichaam dat is opgericht krachtens een overeenkomst, te weten de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam.

Het door het Handelscomité vast te stellen besluit is een handeling met rechtsgevolgen.

De beoogde handeling is bindend en strekt niet tot aanvulling of wijziging van het institutionele kader van de Overeenkomst.

De procedurele rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is derhalve artikel 218, lid 9, VWEU.

4.2.Materiële rechtsgrondslag

4.2.1.Beginselen

De materiële rechtsgrondslag voor een overeenkomstig artikel  218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit wordt in de eerste plaats bepaald door de doelstelling en de inhoud van de beoogde handeling ten aanzien waarvan namens de Unie een standpunt wordt ingenomen. Wanneer de beoogde handeling een tweeledige doelstelling heeft of bestaat uit twee componenten, waarvan er een kan worden gezien als hoofddoelstelling of hoofdcomponent, terwijl de andere doelstelling of de andere component slechts ondergeschikt is, moet het overeenkomstig artikel 218, lid 9, VWEU vast te stellen besluit op één materiële rechtsgrondslag worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is voor de hoofddoelstelling of de hoofdcomponent dan wel de belangrijkste doelstelling of component.

4.2.2.Toepassing op het onderhavige geval

Het voornaamste doel en de inhoud van de voorgenomen handeling houden verband met de gemeenschappelijke handelspolitiek en het internationale vervoer.

Daarom bestaat de materiële rechtsgrondslag van het voorgestelde besluit uit het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1, artikel 100, lid 2, en artikel 207, lid 4, eerste alinea.

4.3.Conclusie

De rechtsgrondslag voor het voorgestelde besluit is artikel 91, lid 1, artikel 100, lid 2, en artikel 207, lid 4, eerste alinea, VWEU, in samenhang met artikel 218, lid 9, VWEU.

5.Bekendmaking van de beoogde handeling

Het is de bedoeling dat het besluit van het Handelscomité wordt bekendgemaakt zodra het is goedgekeurd.

2021/0147 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, lid 1, artikel 100, lid 2, artikel 207, lid 4, eerste alinea, in samenhang met artikel 218, lid 9,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (“de Overeenkomst”) is door de Unie gesloten bij Besluit (EU) 2020/753 van de Raad 2 en is op 1 augustus 2020 in werking getreden.

(2)Overeenkomstig artikel 17.1, lid 4, punt f, van de Overeenkomst kan het Handelscomité zijn eigen reglement van orde vaststellen.

(3)Het Handelscomité moet tijdens zijn eerste vergadering zijn eigen reglement van orde vaststellen, zoals bepaald in de Overeenkomst.

(4)Het is derhalve wenselijk het standpunt te bepalen dat namens de Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité op basis van het aangehechte ontwerpbesluit van het Handelscomité over zijn reglement van orde met het oog op de daadwerkelijke uitvoering van de Overeenkomst,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Het standpunt dat namens de Unie moet worden ingenomen tijdens de eerste vergadering van het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam, met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité, wordt gebaseerd op het aan dit besluit gehechte ontwerpbesluit van het Handelscomité.

Artikel 2

Het besluit van het Handelscomité wordt na de vaststelling ervan bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 3

Dit besluit is gericht tot de Commissie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

(1)    Arrest van het Hof van Justitie van 7 oktober 2014, Duitsland/Raad, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punten 61 tot en met 64.
(2)    PB L 186 van 12.6.2020, blz. 1.
Top

Brussel, 21.6.2021

COM(2021) 314 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een Besluit van de Raad

betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Handelscomité dat is ingesteld bij de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de vaststelling van het reglement van orde van het Handelscomité


AANHANGSEL

BESLUIT Nr. […/2021] 
VAN HET HANDELSCOMITÉ

van ...

tot vaststelling van zijn reglement van orde

HET HANDELSCOMITÉ,

Gezien de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam, en met name artikel 17.1, lid 4, punt f),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Overeenkomstig artikel 17.1, lid 4, punt f), van de Overeenkomst kan het Handelscomité zijn eigen reglement van orde vaststellen,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

1.Het reglement van orde van het Handelscomité, als vastgesteld in de bijlage, wordt vastgesteld.

2.Dit besluit treedt in werking op [overeen te komen datum].

Gedaan te ..., op .....

Voor het Handelscomité

De medevoorzittersBIJLAGE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET HANDELSCOMITÉ

dat is ingesteld bij artikel 17.1 van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

ARTIKEL 1

Rol en naam van het Handelscomité

1.    Het comité dat is ingesteld overeenkomstig artikel 17.1 van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam (hierna de “Overeenkomst” genoemd), is verantwoordelijk voor alle in artikel 17.1 van de Overeenkomst bedoelde aangelegenheden.

2.    Dit comité wordt in de documenten van het comité, met inbegrip van besluiten en aanbevelingen, “Handelscomité” genoemd.

ARTIKEL 2

Samenstelling en voorzitterschap

1.    Overeenkomstig artikel 17.1, lid 1, van de Overeenkomst bestaat het Handelscomité uit vertegenwoordigers van de Europese Unie en van de Socialistische Republiek Vietnam.

2.    Het Handelscomité staat onder het gezamenlijke voorzitterschap van het lid van de Europese Commissie dat bevoegd is voor handel en de minister van Industrie en Handel van Vietnam of van hun respectieve vertegenwoordigers.

3.    Wanneer het Handelscomité onder het gezamenlijke voorzitterschap van de respectieve vertegenwoordigers staat, stelt elke partij de andere partij in kennis van de naam, de functie en de contactgegevens van de vertegenwoordiger die voor die partij medevoorzitter is van het Handelscomité. Die vertegenwoordiger wordt geacht bevoegd te zijn de partij te vertegenwoordigen tot de datum waarop de partij de andere partij in kennis heeft gesteld van een nieuwe medevoorzitter.

ARTIKEL 3

Secretariaat

1.    Ambtenaren van de voor handel bevoegde dienst van elke partij fungeren samen als secretariaat van het Handelscomité.

2.    Het secretariaat treedt op als contactpunt voor en faciliteert de organisatie van het Handelscomité, zoals bepaald in dit reglement van orde.

3.    Elke partij stelt de andere partij in kennis van de naam, de functie en de contactgegevens van de ambtenaar die voor die partij lid is van het secretariaat van het Handelscomité. Die ambtenaar wordt geacht te blijven fungeren als lid van het secretariaat voor de partij tot de datum waarop de partij de andere partij in kennis heeft gesteld van een nieuw lid.

ARTIKEL 4

Vergaderingen

1.    Het Handelscomité vergadert overeenkomstig artikel 17.1, lid 2, van de Overeenkomst. Het Handelscomité vergadert met name, tenzij het anders besluit, eenmaal per jaar, of in dringende gevallen op verzoek van een partij.

2.    De vergaderingen worden bijeengeroepen door de medevoorzitter van de partij die de vergadering organiseert.

3.    Een vergadering kan worden bijgewoond in persoon of worden gehouden per videoconferentie of op enige andere wijze.

ARTIKEL 5

Delegaties

Zo mogelijk stelt het lid van het secretariaat van het Handelscomité voor elke partij het lid van het secretariaat voor de andere partij ten minste 14 dagen vóór de vergadering in kennis van de voorgenomen samenstelling van de delegaties van respectievelijk de Europese Unie en Vietnam. De lijsten vermelden de naam en functie van elk lid van de delegatie.

ARTIKEL 6

Agenda van de vergaderingen

1.    Op basis van een voorstel van het lid van het secretariaat van de partij die de vergadering organiseert, wordt voor elke vergadering een voorlopige agenda opgesteld, met een termijn waarbinnen de andere partij opmerkingen kan indienen. De voorlopige agenda wordt zo mogelijk 30 dagen vóór een vergadering opgesteld, en uiterlijk 14 dagen vóór de vergadering .

2.    De agenda wordt aan het begin van elke vergadering door het Handelscomité goedgekeurd. Punten die niet op de voorlopige agenda staan, kunnen bij consensus op de agenda worden geplaatst.

ARTIKEL 7

Notulen

1.    Het lid van het secretariaat voor de partij die de vergadering organiseert, stelt binnen 15 dagen na het einde van de vergadering ontwerpnotulen daarvan op, tenzij de medevoorzitters anders besluiten. De ontwerpnotulen worden voor commentaar toegezonden aan het lid van het secretariaat voor de andere partij.

2.    De notulen geven in de regel een samenvatting van elk agendapunt, met in voorkomend geval vermelding van:

a)    alle bij het Handelscomité ingediende documenten;

b)    eventuele verklaringen die een van de medevoorzitters van het Handelscomité heeft verzocht in de notulen op te nemen, en

c)    de besluiten, aanbevelingen, verklaringen en conclusies met betrekking tot specifieke punten.

3.    De notulen bevatten een lijst van alle besluiten van het Handelscomité die sinds de laatste vergadering van het comité zijn genomen volgens de schriftelijke procedure van artikel 8, lid 2.

4.    Een bijlage bij de notulen bevat tevens een lijst met de namen, titels en hoedanigheden van alle personen die de vergadering van het Handelscomité hebben bijgewoond.

5.    Het lid van het secretariaat voor de partij die de vergadering organiseert past de ontwerpnotulen aan op basis van de ontvangen opmerkingen; de herziene ontwerpnotulen worden door de partijen goedgekeurd binnen 30 dagen na de datum van de vergadering of op een andere door de medevoorzitters overeengekomen datum. Na de goedkeuring worden door het secretariaat twee originelen van de notulen opgesteld, waarvan de partijen er elk een ontvangen.

6.    Wanneer het onderhavige reglement van toepassing is op de vergaderingen van gespecialiseerde comités, worden de notulen van de vergaderingen van de gespecialiseerde comités beschikbaar gesteld voor eventuele latere vergaderingen van het Handelscomité.

ARTIKEL 8

Besluiten en aanbevelingen

1.    Het Handelscomité kan besluiten aannemen en aanbevelingen doen betreffende alle aangelegenheden waarvoor de Overeenkomst daarin voorziet. Het Handelscomité stelt besluiten en aanbevelingen in onderling overleg vast, zoals bepaald in artikel 17.4 van de Overeenkomst.

2.    In de periode tussen twee vergaderingen kan het Handelscomité besluiten of aanbevelingen volgens de schriftelijke procedure vaststellen.

3.    Een medevoorzitter legt de andere medevoorzitter schriftelijk de tekst van een ontwerp van besluit of aanbeveling in de werktaal van het Handelscomité voor. De andere partij heeft een maand, of een door de voorstellende partij gespecificeerde langere tijd, om haar instemming te betuigen met het ontwerp van besluit of aanbeveling. Indien de andere partij haar instemming niet betuigt, wordt het voorgestelde besluit of de voorgestelde aanbeveling tijdens de volgende vergadering van het Handelscomité besproken en eventueel aangenomen. De ontwerpbesluiten of -aanbevelingen worden geacht te zijn goedgekeurd zodra de andere partij haar instemming heeft betuigd en van die goedkeuring wordt overeenkomstig artikel 7, lid 2, melding gemaakt in de notulen van de vergadering van het comité.

4.    In de gevallen waarin het Handelscomité krachtens de Overeenkomst gemachtigd is besluiten of aanbevelingen vast te stellen, worden de desbetreffende documenten voorzien van het opschrift “Besluit” dan wel “Aanbeveling”. Het secretariaat van het Handelscomité voorziet die besluiten of aanbevelingen van een oplopend volgnummer, vermeldt de datum van vaststelling en geeft een beschrijving van het onderwerp. In elk besluit en in elke aanbeveling wordt de datum van inwerkingtreding vermeld.

5.    De door het Handelscomité vastgestelde besluiten en aanbevelingen worden in tweevoud opgesteld en door de medevoorzitters gewaarmerkt; aan elke partij wordt een exemplaar toegezonden.

ARTIKEL 9

Transparantie

1.    De partijen kunnen bij consensus besluiten in het openbaar te vergaderen.

2.    Elke partij kan besluiten om de besluiten en aanbevelingen van het Handelscomité in haar respectieve officiële publicatieblad of online bekend te maken.

3.    Alle door een partij ingediende documenten moeten als vertrouwelijk worden beschouwd, tenzij die partij anders besluit.

4.    De voorlopige agenda’s van de vergaderingen worden openbaar gemaakt voordat de vergadering van het Handelscomité plaatsvindt. De overeenkomstig artikel 7 overeengekomen notulen van de vergaderingen worden openbaar gemaakt.

5.    De bekendmaking en openbaarmaking van de in de leden 2 tot en met 4 bedoelde documenten geschiedt overeenkomstig de toepasselijke gegevensbeschermingsregels van elke partij en overeenkomstig artikel 17.15 van de Overeenkomst.

ARTIKEL 10

Talen

1.    De werktaal van het Handelscomité is het Engels.

2.    Het Handelscomité stelt besluiten betreffende de wijziging of de uitlegging van de Overeenkomst vast in de talen waarin de tekst van de Overeenkomst authentiek is. Alle andere besluiten van het Handelscomité, met inbegrip van het besluit waarbij het onderhavige reglement van orde wordt vastgesteld, worden vastgesteld in de in lid 1 bedoelde werktaal.

3.    Elke partij is verantwoordelijk voor de vertaling van besluiten en andere documenten in haar eigen officiële taal of talen, indien dit op grond van dit artikel vereist is, en draagt de kosten in verband met die vertalingen.

ARTIKEL 11

Uitgaven

1.    Elke partij draagt haar eigen kosten in verband met deelname aan vergaderingen van het Handelscomité, en met name haar personeels-, reis- en verblijfskosten alsmede haar eigen kosten voor video- of teleconferenties, post en telecommunicatie.

2.    Uitgaven in verband met de organisatie van de vergaderingen en de reproductie van documenten komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

3.    Uitgaven in verband met vertolking van en naar de werktaal tijdens vergaderingen van het Handelscomité komen ten laste van de partij die de vergadering organiseert.

ARTIKEL 12

Gespecialiseerde comités en werkgroepen

1.    Het Handelscomité wordt schriftelijk in kennis gesteld van de contactpunten die zijn aangewezen door gespecialiseerde comités of werkgroepen die krachtens de Overeenkomst zijn opgericht. Alle relevante correspondentie, documenten en mededelingen tussen de contactpunten van elk gespecialiseerd comité en elke werkgroep in verband met de uitvoering van de Overeenkomst worden tegelijkertijd toegezonden aan het secretariaat van het Handelscomité.

2.    Overeenkomstig artikel 17.2, lid 6, van de Overeenkomst brengt een gespecialiseerd comité aan het Handelscomité verslag uit over de resultaten en conclusies van elk van zijn vergaderingen.

ARTIKEL 13

Wijzigingen van het reglement van orde

Dit reglement van orde kan schriftelijk worden gewijzigd bij besluit van het Handelscomité overeenkomstig artikel 8.

ARTIKEL 14

Informatie voor het Gemengd Comité

Overeenkomstig artikel 17.1, lid 5, van de Overeenkomst informeert het Handelscomité het in het kader van de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst als onderdeel van het gemeenschappelijke institutionele kader ingestelde Gemengd Comité tijdens de periodieke vergaderingen daarvan over zijn activiteiten en in voorkomend geval de activiteiten van zijn gespecialiseerde comités.

Top