EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0246

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap

COM/2021/246 final

Brussel, 19.5.2021

COM(2021) 246 final

2021/0126(NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap


TOELICHTING

1.ACHTERGROND VAN HET VOORSTEL

Motivering en doel van het voorstel

De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (POV) is op 4 juni 2007 ondertekend en op 11 juni 2007 in werking getreden voor een periode van zes jaar. De overeenkomst kan stilzwijgend worden verlengd en is derhalve nog steeds van kracht. Een vorig uitvoeringsprotocol bij de POV, dat een looptijd van drie jaar had, is op 24 juli 2013 van toepassing geworden en is op 23 juli 2016 verstreken.

Op basis van de desbetreffende onderhandelingsrichtsnoeren 1 heeft de Commissie met de regering van de Republiek Gabon (hierna “Gabon” genoemd) onderhandelingen gevoerd met het oog op het sluiten, namens de Europese Unie, van een nieuw uitvoeringsprotocol bij de POV (2021-2026). Ter afronding van deze onderhandelingen hebben de onderhandelaars op 10 februari 2021 een protocol geparafeerd. Het nieuwe protocol heeft een looptijd van vijf jaar die ingaat op de in artikel 24 ervan bedoelde datum van voorlopige toepassing, i.e. de datum van ondertekening door de twee partijen.

Het doel van dit voorstel is machtiging te verlenen voor de ondertekening van het uitvoeringsprotocol.

Verenigbaarheid met bestaande bepalingen op het beleidsterrein

Het voornaamste doel van het nieuwe protocol is om het strategisch partnerschap op het gebied van visserij tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon voort te zetten en te versterken binnen een geactualiseerd kader waarin rekening wordt gehouden met de prioriteiten van het hervormd gemeenschappelijk visserijbeleid en de externe dimensie van dat beleid.

Het doel van het protocol is om met inachtneming van de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen en van de resoluties en aanbevelingen van de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat), en binnen de grenzen van het beschikbare overschot, vangstmogelijkheden in de visserijzone van Gabon toe te kennen aan vaartuigen van de Europese Unie. De Commissie heeft zich onder meer gebaseerd op de resultaten van een evaluatie van het vorige protocol (2013-2016) en op een verkennende evaluatie waarin is nagegaan of het wenselijk is een nieuw protocol te sluiten. Die evaluaties werden uitgevoerd door externe deskundigen. Voorts wordt beoogd om in het belang van beide partijen de samenwerking tussen de Europese Unie en de Republiek Gabon te versterken met het oog op de bevordering van een duurzaam visserijbeleid en een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Gabon en de Atlantische Oceaan. Deze samenwerking zal ook bijdragen tot de bevordering van behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de visserij.

Het nieuwe protocol voorziet in vangstmogelijkheden in de volgende categorieën:

   27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen;

   6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel;

   ondersteuningsvaartuigen in overeenstemming met de desbetreffende resoluties van de Iccat en met inachtneming van de in de Gabonese wetgeving vastgestelde limieten;

   4 trawlers in het kader van een mogelijke visserij op bodemschaaldieren, die nog moet worden toegestaan op basis van de resultaten van verkennende visreizen.

Verenigbaarheid met andere beleidsterreinen van de Unie

De onderhandelingen over een nieuw uitvoeringsprotocol bij de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij met Gabon passen in het kader van het externe optreden van de Unie ten aanzien van de landen in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) en houden met name rekening met de doelstellingen van de Unie op het gebied van de eerbiediging van de democratische beginselen en de mensenrechten.

2.RECHTSGRONDSLAG, SUBSIDIARITEIT EN EVENREDIGHEID

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag is het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), meer bepaald artikel 43, lid 2, waarin het gemeenschappelijk visserijbeleid is vastgesteld, en artikel 218, lid 5, inzake de ondertekening en de mogelijkheid van voorlopige toepassing van overeenkomsten tussen de Unie en derde landen.

Krachtens artikel 218, lid 5, VWEU stelt de Raad een besluit vast waarbij machtiging wordt verleend tot ondertekening van de overeenkomst. Overeenkomstig artikel 17, lid 1, van het Verdrag betreffende de Europese Unie zorgt de Commissie voor de externe vertegenwoordiging van de Unie, behalve in aangelegenheden die onder het toepassingsgebied van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallen. Daarom zijn alleen de door de Commissie aangewezen ambtenaren bevoegd om een overeenkomst tussen de Unie en een derde land te ondertekenen.

Subsidiariteit (bij niet-exclusieve bevoegdheid)

Het voorstel betreft een gebied dat onder de exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie valt.

Evenredigheid

Het voorstel staat in verhouding tot de in artikel 31 van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid vastgelegde doelstelling om een juridisch, ecologisch, economisch en sociaal bestuurskader voor visserijactiviteiten van vissersvaartuigen van de Unie in wateren van derde landen tot stand te brengen. Het is in overeenstemming met die bepalingen, alsook met de bepalingen van artikel 32 van diezelfde verordening over de financiële steun aan derde landen.

3.EVALUATIE, RAADPLEGING VAN BELANGHEBBENDEN EN EFFECTBEOORDELING

Evaluatie van bestaande wetgeving en controle van de resultaatgerichtheid ervan

De Commissie heeft in 2015 een ex-postevaluatie verricht van het protocol 2013-2016 bij de POV met Gabon, alsmede een ex-ante-evaluatie van een mogelijke vernieuwing van dat protocol.

In de evaluatie wordt geconcludeerd dat de visserijsector van de Unie veel belangstelling heeft voor de mogelijke uitoefening van visserijactiviteiten in Gabon en dat de vernieuwing van het protocol in het belang is van beide partijen. Voorts zou de vernieuwing van het protocol bijdragen tot een betere monitoring, controle en bewaking en tot een betere governance van de visserijactiviteiten in de regio.

Voor de EU is het van belang een instrument in stand te houden dat een nauwe sectorale samenwerking mogelijk maakt met een belangrijke speler op het gebied van oceaangovernance op subregionaal niveau, gezien de omvang van de onder zijn jurisdictie vallende visserijzone. Het versterken van de betrekkingen met Gabon zal het ook mogelijk maken allianties aan te gaan in het kader van de Iccat. Bovendien betekent dit voor de vloot van de Unie dat een visserijzone die van belang is voor het opzetten van vangststrategieën binnen een meerjarig internationaal rechtskader, opnieuw toegankelijk wordt. Voorts maakt de ligging van Libreville te midden van een sterk bevist gebied er een potentiële aanlandingshaven van, wat bijdraagt aan de relevantie van het beoogde nieuwe protocol, zowel voor de visserijsector van de Unie als voor het partnerland. Voor de Gabonese autoriteiten is het de bedoeling de betrekkingen met de Unie te onderhouden met het oog op de versterking van de oceaangovernance, gebruik te maken van de specifieke sectorale steun die mogelijkheden biedt inzake meerjarenfinanciering, en via de activiteit van de vaartuigen een aanvang te maken met de industrialisatie van zijn verwerkende sector in het kader van de diversificatie van zijn economie.

Raadpleging van belanghebbenden

In het kader van de evaluatie is overlegd met de lidstaten, vertegenwoordigers van de sector en internationale middenveldorganisaties, alsook met de visserijautoriteiten en het maatschappelijk middenveld van Gabon. Er heeft ook overleg plaatsgevonden in het kader van de adviesraad voor de volle zee.

Bijeenbrengen en gebruik van expertise

Overeenkomstig artikel 31, lid 10, van de verordening inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid heeft de Commissie voor de evaluatie vooraf en de evaluatie achteraf een beroep gedaan op een onafhankelijke consultant.

Effectbeoordeling

Niet van toepassing.

Resultaatgerichtheid en vereenvoudiging

Niet van toepassing.

Grondrechten

De onderhandelde overeenkomst bevat een clausule over de gevolgen van schendingen van de essentiële elementen als bedoeld in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou, inzake mensenrechten, of in het overeenkomstige artikel van de vervolgovereenkomst.

4.GEVOLGEN VOOR DE BEGROTING

De jaarlijkse financiële tegenprestatie bedraagt 2 600 000 EUR, berekend op basis van:

a) een jaarlijks bedrag van 1 600 000 EUR voor de toegang tot de visbestanden in de visserijzone van Gabon, hetgeen overeenkomt met een referentiehoeveelheid voor over grote afstanden trekkende soorten van 32 000 ton per jaar;

b) steun voor de ontwikkeling van het sectorale visserijbeleid van Gabon ten belope van 1 000 000 EUR per jaar. Deze steun beantwoordt aan de doelstellingen van het strategisch visserijplan van Gabon.

Het jaarlijkse bedrag van de vastleggings- en de betalingskredieten wordt in het kader van de jaarlijkse begrotingsprocedure vastgesteld, onder meer voor de reservelijn voor protocollen die bij het begin van het jaar nog niet in werking zijn getreden 2 .

5.OVERIGE ELEMENTEN

Uitvoeringsplanning en regelingen betreffende controle, evaluatie en rapportage

De monitoringsregelingen zijn vastgelegd in de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij en het bijbehorende uitvoeringsprotocol.

2021/0126 (NLE)

Voorstel voor een

BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 43, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 5,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)De partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap 3 (hierna “de overeenkomst” genoemd), die bij Verordening (EG) nr. 450/2007 van de Raad 4 is goedgekeurd, is op 11 juni 2007 in werking getreden. Het bijbehorende protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de overeenkomst, is op 23 juli 2016 verstreken.

(2)Op 22 oktober 2015 heeft de Raad de Commissie gemachtigd 5 onderhandelingen met de Republiek Gabon te openen met het oog op de sluiting van een nieuw protocol (hierna “het protocol” genoemd). Die onderhandelingen zijn succesvol afgerond en het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Unie (hierna “het protocol” genoemd) is op 10 februari 2021 geparafeerd.

(3)Het doel van de partnerschapsovereenkomst en het protocol is dat de Unie en de Republiek Gabon nauwer gaan samenwerken aan de verdere bevordering van een duurzaam visserijbeleid, zorgen voor een verantwoorde exploitatie van de visbestanden in de visserijzone van Gabon en de Atlantische Oceaan, en tegelijk bijdragen aan behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de visserijsector.

(4)Het protocol moet derhalve namens de Europese Unie worden ondertekend, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een latere datum.

(5)Deze maatregelen dienen zo spoedig mogelijk in werking te treden wegens het economische belang van de visserijactiviteiten van de Unie in de visserijzone van Gabon en de noodzaak de periode waarin die activiteiten worden onderbroken, zo kort mogelijk te houden.

(6)Het protocol moet derhalve met ingang van de datum van de ondertekening ervan voorlopig van toepassing zijn,

HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

De ondertekening van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (hierna “het protocol” genoemd) wordt namens de Unie goedgekeurd, onder voorbehoud van de sluiting van dat protocol.

De tekst van het protocol is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

Het secretariaat-generaal van de Raad stelt het volmachtinstrument op dat de persoon die daartoe door de Commissie is aangewezen, machtiging verleent het protocol, onder voorbehoud van de sluiting ervan, te ondertekenen.

Artikel 3

In afwachting van de inwerkingtreding ervan is het protocol met ingang van de datum van ondertekening voorlopig van toepassing overeenkomstig artikel 24 van het protocol.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel,

   Voor de Raad

   De voorzitter

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

1.4.Doelstelling(en)

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief

1.6.Duur en financiële gevolgen

1.7.Beheersvorm(en)

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Regels inzake het toezicht en de verslagen

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven 

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

3.2.3.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

3.2.5.Bijdragen van derden aan de financiering

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

FINANCIEEL MEMORANDUM

1.KADER VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

1.1.Benaming van het voorstel/initiatief

Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap

1.2.Betrokken beleidsterrein(en) in de ABM/ABB-structuur 6  

08 – Landbouw en maritiem beleid

08 05 – Partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV’s) en regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB’s)

08 05 01 – Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten

1.3.Aard van het voorstel/initiatief

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie

 Het voorstel/initiatief betreft een nieuwe actie na een proefproject/een voorbereidende actie 7  

 Het voorstel/initiatief betreft de verlenging van een bestaande actie 

 Het voorstel/initiatief betreft een actie die wordt omgebogen naar een nieuwe actie 

1.4.Doelstelling(en)

1.4.1.De met het voorstel/initiatief beoogde strategische meerjarendoelstelling(en) van de Commissie

Het onderhandelen over en sluiten van partnerschapsovereenkomsten inzake duurzame visserij (PODV’s) met derde landen sluit aan bij de algemene doelstelling om vissersvaartuigen van de Unie toegang te verlenen tot de visserijzones van derde landen en met die landen een partnerschap te ontwikkelen om de duurzame exploitatie van de visbestanden buiten de wateren van de Unie te stimuleren.

De PODV’s zorgen eveneens voor coherentie tussen de beginselen van het gemeenschappelijk visserijbeleid en de verbintenissen in het kader van andere Europese beleidslijnen (duurzame exploitatie van de visbestanden van derde landen, bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij (IOO-visserij), integratie van de partnerlanden in de wereldeconomie, bijdragen tot een in alle opzichten duurzame ontwikkeling en een beter politiek en financieel visserijbeheer).

1.4.2.Specifieke doelstelling(en) en betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

Specifieke doelstelling nr. 1

Bijdragen tot de duurzame visserij buiten de wateren van de Unie, de Europese aanwezigheid in de verre visserij handhaven en de belangen van de Europese visserijsector en de consument beschermen door het onderhandelen over en sluiten van PODV’s met kuststaten, in overeenstemming met andere Europese beleidslijnen.

Betrokken ABM/ABB-activiteit(en)

08 05 01 – Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten

1.4.3.Verwachte resulta(a)t(en) en gevolg(en)

Vermeld de gevolgen die het voorstel/initiatief zou moeten hebben op de begunstigden/doelgroepen.

Door de sluiting van het uitvoeringsprotocol kan het strategisch partnerschap inzake visserij tussen de Europese Unie en Gabon voortgezet en versterkt worden. De sluiting van het protocol creëert vangstmogelijkheden voor vaartuigen van de Unie in de visserijzone van Gabon.

Via financiële steun (sectorale steun) voor de uitvoering van op nationaal niveau door het partnerland vastgestelde programma’s, met name op het gebied van het alomvattend visserijplan, de monitoring en bestrijding van illegale visserij en de steun voor de kleinschalige visserij, dragen de overeenkomst en het protocol voorts bij tot een beter beheer en een betere instandhouding van de visbestanden.

Tot slot dragen de overeenkomst en het protocol bij aan een duurzame exploitatie van de Gabonese mariene rijkdommen door Gabon en aan de visserijeconomie van Gabon door de bevordering van groei en behoorlijke arbeidsvoorwaarden in verband met economische activiteiten die samenhangen met de visserij.

1.4.4.Resultaat- en effectindicatoren

Vermeld de indicatoren aan de hand waarvan kan worden nagegaan in hoeverre het voorstel/initiatief is uitgevoerd.

Benutting van de vangstmogelijkheden (jaarlijkse benutting van de vismachtigingen, uitgedrukt als percentage van de door het protocol geboden vangstmogelijkheden).

Vangstgegevens (verzameling en analyse) en handelswaarde van de overeenkomst.

Bijdrage zowel aan het creëren van werkgelegenheid en de invoering van behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de visserijsector, als aan het scheppen van toegevoegde waarde in de Unie en de stabilisering van de markt van de Unie (op geaggregeerd niveau met andere PODV’s).

Bijdrage aan de verbetering van het onderzoek en de monitoring en controle van de visserijactiviteiten door het partnerland en aan een betere ontwikkeling van zijn visserijsector, met name de ambachtelijke visserij.

1.5.Motivering van het voorstel/initiatief

1.5.1.Behoefte(n) waarin op korte of lange termijn moet worden voorzien

Het nieuwe uitvoeringsprotocol zal met ingang van de datum van ondertekening voorlopig van toepassing zijn om de periode waarin geen visserijactiviteiten mogelijk zijn, te verkorten.

Het nieuwe protocol creëert een kader voor de visserijactiviteiten van de vloot van de Unie in de visserijzone van Gabon en maakt het voor de reders van vaartuigen van de Unie mogelijk vismachtigingen aan te vragen om in die zone te vissen. Voorts wordt met het nieuwe protocol de samenwerking tussen de Unie en Gabon versterkt om de ontwikkeling van een in alle opzichten duurzaam visserijbeleid te bevorderen. Met name voorziet het protocol in de monitoring van vaartuigen met VMS en in elektronische transmissie van vangstgegevens. De sectorale steun die op grond van het protocol wordt verleend, zal Gabon helpen bij zijn nationale visserijstrategie, onder meer wat betreft de bestrijding van IOO-visserij, en tegelijk een stimulans zijn voor behoorlijke arbeidsvoorwaarden in de visserijsector.

1.5.2.Toegevoegde waarde van de deelname van de EU

Als de Unie geen nieuw protocol sluit, zouden de vaartuigen van de Unie geen visserijactiviteiten kunnen verrichten, aangezien de huidige overeenkomst een clausule bevat tot uitsluiting van visserijactiviteiten die niet plaatsvinden in het kader van een protocol bij de overeenkomst. De toegevoegde waarde voor de vollezeevloot van de EU is dus zeer duidelijk. Het protocol biedt ook een kader voor nauwere samenwerking tussen de Unie en Gabon.

1.5.3.Nuttige ervaring die bij soortgelijke activiteiten in het verleden is opgedaan

Op basis van de analyse van de historische vangsten in de visserijzone van Gabon en de beschikbare evaluaties en wetenschappelijke adviezen hebben de partijen de referentietonnage voor tonijn en tonijnachtigen vastgesteld op 32 000 ton per jaar, met vangstmogelijkheden voor 27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de ringzegen, voor 6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel en voor 4 trawlers voor de visserij op bodemschaaldieren; de toestemming voor deze trawlers hangt af van de resultaten van verkennende visreizen en van de aanwezigheid van een overschot voor de bestanden van bodemgarnalen en ‑krabben. De sectorale steun is vrij aanzienlijk om rekening te houden met de prioriteiten van de nationale strategie voor de visserij en voor de exploitatie van de natuurlijke hulpbronnen.

1.5.4.Verenigbaarheid en eventuele synergie met andere relevante instrumenten

De middelen die in het kader van de financiële compensatie voor de toegang in het kader van de PODV worden overgemaakt, vormen vrij besteedbare inkomsten in de nationale begroting van Gabon. De voor de sectorale steun uitgetrokken middelen daarentegen worden aan het voor visserij verantwoordelijke ministerie toegewezen (doorgaans via opname in de jaarlijkse begrotingswet), aangezien dat een voorwaarde is voor de sluiting en de monitoring van PODV’s. Deze financiële middelen zijn verenigbaar met andere financieringsbronnen van andere internationale geldschieters voor de uitvoering van projecten en/of programma’s in de visserijsector op nationaal niveau.

1.6.Duur en financiële gevolgen

 Voorstel/initiatief met een beperkte geldigheidsduur

   Voorstel/initiatief is van kracht vanaf de datum van de ondertekening ervan in 2021 en gedurende vijf jaar, tot en met 2026

   Financiële gevolgen van 2021 tot en met 2026

 Voorstel/initiatief met een onbeperkte geldigheidsduur

Uitvoering met een opstartperiode van JJJJ tot en met JJJJ,

gevolgd door een volledige uitvoering.

1.7.Beheersvorm(en) 8

 Direct beheer door de Commissie

   door haar diensten, waaronder het personeel in de delegaties van de Unie;

   door de uitvoerende agentschappen

 Gedeeld beheer met lidstaten

 Indirect beheer door begrotingsuitvoeringstaken te delegeren aan:

   derde landen of door hen aangewezen organen;

   internationale organisaties en hun agentschappen (geef aan welke);

   de EIB en het Europees Investeringsfonds;

   de in de artikelen 208 en 209 van het Financieel Reglement bedoelde organen;

   publiekrechtelijke organen;

   privaatrechtelijke organen met een openbaredienstverleningstaak, voor zover zij voldoende financiële garanties bieden;

   privaatrechtelijke organen van een lidstaat, waaraan de uitvoering van een publiek-privaat partnerschap is toevertrouwd en die voldoende financiële garanties bieden;

   personen aan wie de uitvoering van specifieke maatregelen op het gebied van het GBVB in het kader van titel V van het Verdrag betreffende de Europese Unie is toevertrouwd en die worden genoemd in de betrokken basishandeling.

Verstrek, indien meer dan één beheersvorm is aangekruist, extra informatie onder “Opmerkingen”.

Opmerkingen

[…]

2.BEHEERSMAATREGELEN

2.1.Regels inzake het toezicht en de verslagen

Vermeld frequentie en voorwaarden.

De Commissie (DG MARE, in samenwerking met haar voor de regio van de Golf van Guinee bevoegde visserijattaché in Rabat, Marokko, en in coördinatie met de betrokken diensten van de Commissie) zal de uitvoering van het protocol regelmatig monitoren wat betreft het gebruik dat de marktdeelnemers maken van de vangstmogelijkheden, de vangstgegevens en de naleving van de voorwaarden inzake de sectorale steun.

Voorts voorziet de PODV in ten minste één jaarlijkse vergadering van de gemengde commissie. Tijdens die vergadering bespreken de Commissie en Gabon de uitvoering van de overeenkomst en het bijbehorende protocol en passen zij de programmering en de financiële tegenprestatie zo nodig aan.

2.2.Beheers- en controlesysteem

2.2.1.Mogelijke risico's

Het risico is een onderbenutting van de vangstmogelijkheden door de reders van de Unie of een onderbenutting of vertraging bij de benutting door Gabon van de voor de financiering van het sectorale visserijbeleid bestemde middelen. Er zal uitvoerig worden gedialogeerd over de programmering en de uitvoering van het sectorale beleid als bedoeld in de overeenkomst en het protocol. Ook de in artikel 15 van het protocol genoemde gezamenlijke analyse van de resultaten maakt deel uit van deze controlemiddelen. Voorts bevatten de overeenkomst en het protocol specifieke bepalingen op grond waarvan zij onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde omstandigheden kunnen worden geschorst.

2.2.2.Informatie over het ingestelde systeem voor interne controle

De betalingen voor het verkrijgen van toegang staan los van de betalingen van de sectorale steun.

De betalingen van de toegangskosten vinden jaarlijks plaats op de verjaardag van het protocol. Uitzondering is het eerste jaar; in dat jaar vindt de betaling plaats binnen zestig dagen na het begin van de voorlopige toepassing van het protocol. De toegang van de vaartuigen wordt gecontroleerd via de afgegeven vismachtigingen.

De betaling van de sectorale steun vindt de eerste keer plaats binnen drie maanden na het begin van de voorlopige toepassing, mits overeenstemming wordt bereikt over een jaarlijks en meerjarig uitvoeringsprogramma. Voor de volgende jaren is de steun afhankelijk van de behaalde resultaten. Die behaalde resultaten en de uitvoeringsgraad zullen worden gecontroleerd overeenkomstig de door de partijen overeen te komen richtsnoeren voor de uitvoering van de sectorale steun voor het visserijbeleid van Gabon, op basis van verslagen en bewijsstukken van het partnerland of op basis van evaluaties en verificaties door de visserijattaché.

2.2.3.Raming van de kosten en baten van de controles en evaluatie van het verwachte foutenrisico

De betalingen van de toegangskosten voor de PODV’s worden gecontroleerd op de conformiteit ervan met de internationale overeenkomsten. De controles van de sectorale steun zijn gericht op de uitvoering van deze steun. De monitoring wordt verricht door het personeel van de Commissie dat bij de delegaties van de Unie is gestationeerd, en tijdens de vergaderingen van de gemengde commissie. De vorderingen worden geëvalueerd aan de hand van een matrix voor de meerjarige programmering. Bij onvoldoende vooruitgang wordt de betaling van de volgende tranche opgeschort of eventueel verlaagd. De totale controlekosten voor alle PODV’s samen worden geraamd op circa 1,8 % (bijdragen 2018). De controleprocedures voor de PODV’s berusten grotendeels op essentiële regelgeving. De controles worden doeltreffend geacht indien geen zwakke punten worden ontdekt die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor de wettigheid en regelmatigheid van de financiële verrichtingen. Het gemiddelde foutenpercentage wordt geraamd op 0,0 %.

2.3.Maatregelen ter voorkoming van fraude en onregelmatigheden

Vermeld de bestaande en geplande preventie- en beschermingsmaatregelen.

De Commissie zal een politieke dialoog aangaan en geregeld overleg plegen met Gabon om het beheer van de overeenkomst en het protocol te verbeteren en de bijdrage van de Unie aan het duurzame beheer van de visbestanden te vergroten. Voor alle betalingen die de Commissie in het kader van een PODV verricht, gelden de normale voorschriften en begrotings- en financieringsprocedures van de Commissie. Met name moet de bankrekening van het derde land waarop de bedragen van de financiële tegenprestatie worden overgemaakt, volledig worden geïdentificeerd. In artikel 3, lid 7, van het protocol is bepaald dat de financiële tegenprestatie voor de toegang en het voor de ontwikkeling van de sector bestemde deel moeten worden overgemaakt op een rekening van het ministerie van Financiën.

3.GERAAMDE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN HET VOORSTEL/INITIATIEF

3.1.Rubriek(en) van het meerjarige financiële kader en betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven

·Bestaande begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarige financiële kader

Begrotingsonderdeel

Soort

krediet

Bijdrage

Nummer

[…][Omschrijving…...............................]

GK/NGK( 9 )

van EVA-landen 10

van kandidaat-lidstaten 11

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement

08.05.01

Vaststelling van een governancekader voor visserijactiviteiten die vissersvaartuigen van de Unie in de wateren van derde landen verrichten (DVO’s)

GK

NEE

NEE

JA

NEE

·Te creëren nieuwe begrotingsonderdelen

In volgorde van de rubrieken van het meerjarige financiële kader en de begrotingsonderdelen

Rubriek van het meerjarige financiële kader

Begrotingsonderdeel

Soort krediet

Bijdrage

Nummer

[…][Omschrijving…...............................]

GK/NGK

van EVA-landen

van kandidaat-lidstaten

van derde landen

in de zin van artikel 21, lid 2, punt b), van het Financieel Reglement

[…][XX.YY.YY.YY]

JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

JA/NEE

3.2.Geraamde gevolgen voor de uitgaven

[Dit deel moet worden ingevuld op de spreadsheet met administratieve begrotingsgegevens (tweede document in de bijlage bij dit financieel memorandum), te uploaden in CISNET met het oog op overleg tussen de diensten.]

3.2.1.Samenvatting van de geraamde gevolgen voor de uitgaven

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Rubriek van het meerjarige financiële kader

Nummer 2

Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen

DG MARE

Jaar 2021 12

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

Jaar 2025

TOTAAL

   Beleidskredieten

Nummer begrotingsonderdeel 08.05.01

Vastleggingen

(1)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

(2)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten 13  

Nummer begrotingsonderdeel

(3)

TOTAAL kredieten

voor DG MARE

Vastleggingen

=1+1a +3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

=2+2a

+3

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13 TOTAAL beleidskredieten

Vastleggingen

(4)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

(5)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

   TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten

(6)

TOTAAL kredieten

onder RUBRIEK 2

van het meerjarige financiële kader

Vastleggingen

=4+ 6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

=5+ 6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Wanneer het voorstel/initiatief gevolgen heeft voor meerdere rubrieken: TOTAAL beleidskredieten

Vastleggingen

(4)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

(5)

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

   TOTAAL uit het budget van specifieke programma’s gefinancierde administratieve kredieten

(6)

TOTAAL kredieten

onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 4

van het meerjarige financiële kader

(referentiebedrag)

Vastleggingen

=4+ 6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

=5+ 6

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Rubriek van het meerjarige financiële

kader

5

“Administratieve uitgaven”

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar

N

Jaar

N+1

Jaar

N+2

Jaar

N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

TOTAAL

DG: <…….>

   Personele middelen

   Andere administratieve uitgaven

TOTAAL DG <…...>

Kredieten

TOTAAL kredieten

onder RUBRIEK 5

van het meerjarige financiële kader 

(totaal vastleggingen = totaal betalingen)

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar 2021 14

Jaar 2022

Jaar 2023

Jaar 2024

Jaar 2025

TOTAAL

TOTAAL kredieten

onder de RUBRIEKEN 1 tot en met 5

van het meerjarige financiële kader 

Vastleggingen

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

Betalingen

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

3.2.2.Geraamde gevolgen voor de beleidskredieten

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen beleidskredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn beleidskredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Vastleggingskredieten, in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Vermeld doelstellingen en outputs

Jaar

2021

Jaar

2022

Jaar

2023

Jaar

2024

Jaar

2025

TOTAAL

OUTPUTS

Soort output 15

Gem. kosten van de output

Aantal outputs

Kos-ten

Aantal outputs

Kos-ten

Aantal outputs

Kos-ten

Aantal outputs

Kos-ten

Aantal outputs

Kos-ten

Totale kosten

SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 1 16

– Vloottoegang

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

1,6

8

– Sectorale steun

1

1

1

1

1

1

5

- Output

Subtotaal specifieke doelstelling nr. 1

SPECIFIEKE DOELSTELLING NR. 2…

- Output

Subtotaal specifieke doelstelling nr. 2

TOTALE KOSTEN

2,6

2,6

2,6

2,6

2,6

13

3.2.3.Geraamde gevolgen voor de administratieve kredieten

3.2.3.1.Samenvatting

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen administratieve kredieten nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn administratieve kredieten nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar

N 17

Jaar

N+1

Jaar

N+2

Jaar

N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

TOTAAL

RUBRIEK 5

van het meerjarige financiële kader

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal RUBRIEK 5

van het meerjarige financiële kader

Buiten RUBRIEK 5 18

van het meerjarige financiële kader

Personele middelen

Andere administratieve uitgaven

Subtotaal

buiten RUBRIEK 5

van het meerjarige financiële kader

TOTAAL

De benodigde kredieten voor personeel en andere administratieve uitgaven zullen worden gefinancierd uit de kredieten van het DG die reeds voor het beheer van deze actie zijn toegewezen en/of binnen het DG zijn herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.    

3.2.3.2. Geraamde personeelsbehoeften

   Voor het voorstel/initiatief zijn geen personele middelen nodig

   Voor het voorstel/initiatief zijn personele middelen nodig, zoals hieronder nader wordt beschreven:

Raming in voltijdequivalenten

Jaar

N

Jaar

N+1

Jaar N+2

Jaar

N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

   Posten opgenomen in de lijst van het aantal ambten (ambtenaren en tijdelijke functionarissen)

XX 01 01 01 (zetel en vertegenwoordigingen van de Commissie)

XX 01 01 02 (delegaties)

XX 01 05 01 (onderzoek door derden)

10 01 05 01 (eigen onderzoek)

   Extern personeel (in voltijdequivalenten – VTE) 19

XX 01 02 01 (AC, END en INT van de “totale financiële middelen”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT en JED in de delegaties)

XX 01 04 yy 20

– zetel

– delegaties

XX 01 05 02 (AC, END en INT – onderzoek door derden)

10 01 05 02 (AC, END en INT – eigen onderzoek)

Ander begrotingsonderdeel (te vermelden)

TOTAAL

XX is het beleidsterrein of de begrotingstitel.

Voor de benodigde personele middelen zal een beroep worden gedaan op het personeel van het DG dat reeds voor het beheer van deze actie is toegewezen en/of binnen het DG is herverdeeld, eventueel aangevuld met middelen die in het kader van de jaarlijkse toewijzingsprocedure met inachtneming van de budgettaire beperkingen aan het beherende DG kunnen worden toegewezen.

Beschrijving van de uit te voeren taken:

Ambtenaren en tijdelijk personeel

Extern personeel

3.2.4.Verenigbaarheid met het huidige meerjarige financiële kader

   Het voorstel/initiatief is verenigbaar met het huidige meerjarige financiële kader.

   Het voorstel/initiatief vergt herprogrammering van de betrokken rubriek van het meerjarige financiële kader.

Gebruik van de reservelijn (hoofdstuk 40).

   Het voorstel/initiatief vergt toepassing van het flexibiliteitsinstrument of herziening van het meerjarige financiële kader

Zet uiteen wat nodig is, onder vermelding van de betrokken rubrieken en begrotingsonderdelen en de desbetreffende bedragen.

[…]

3.2.5.Bijdragen van derden aan de financiering

   Het voorstel/initiatief voorziet niet in medefinanciering door derden

Het voorstel/initiatief voorziet in medefinanciering, zoals hieronder wordt geraamd:

Kredieten in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Jaar

N

Jaar

N+1

Jaar

N+2

Jaar

N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Totaal

Medefinancieringsbron 

TOTAAL medegefinancierde kredieten

3.3.Geraamde gevolgen voor de ontvangsten

   Het voorstel/initiatief heeft geen financiële gevolgen voor de ontvangsten.

   Het voorstel/initiatief heeft de hieronder beschreven financiële gevolgen:

   voor de eigen middelen

   voor de diverse ontvangsten

in miljoenen euro’s (tot op 3 decimalen)

Begrotingsonderdeel voor ontvangsten:

Voor het lopende begrotingsjaar beschikbare kredieten

Gevolgen van het voorstel/initiatief 21

Jaar

N

Jaar

N+1

Jaar

N+2

Jaar

N+3

invullen: zoveel jaren als nodig om de duur van de gevolgen weer te geven (zie punt 1.6)

Artikel ….

Voor de diverse ontvangsten die worden “toegewezen”, vermeld het (de) betrokken begrotingsonderde(e)l(en) voor uitgaven.

[…]

Vermeld de wijze van berekening van de gevolgen voor de ontvangsten.

[…]

(1)    Goedgekeurd tijdens de 3418e vergadering van de Raad Landbouw en Visserij van 22 oktober 2015.
(2)    In overeenstemming met het Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken, punt 20 (PB L 433I van 22.12.2020).
(3)    Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (PB L 109 van 26.4.2007, blz. 3).
(4)    Verordening (EG) nr. 450/2007 van de Raad van 16 april 2007 betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap (PB L 109 van 26.4.2007, blz. 1).
(5)    Onderhandelingsrichtsnoeren goedgekeurd tijdens de 3418e vergadering van de Raad Landbouw en Visserij van 22 oktober 2015.
(6)    ABM: Activity-Based Management – ABB: Activity-Based Budgeting.
(7)    In de zin van artikel 54, lid 2, punt a) of b), van het Financieel Reglement.
(8)    Nadere gegevens over de beheersvormen en verwijzingen naar het Financieel Reglement zijn beschikbaar op BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html
(9)    GK = gesplitste kredieten / NGK = niet-gesplitste kredieten.
(10)    EVA: Europese Vrijhandelsassociatie.
(11)    Kandidaat-lidstaten en, in voorkomend geval, potentiële kandidaat-lidstaten van de Westelijke Balkan.
(12)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(13)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(14)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(15)    Outputs zijn de te verstrekken producten en diensten (bv. aantal gefinancierde studentenuitwisselingen, aantal km aangelegde wegen enz.)
(16)    Zoals beschreven in punt 1.4.2. “Specifieke doelstelling(en)…”.
(17)    Het jaar N is het jaar waarin met de uitvoering van het voorstel/initiatief wordt begonnen.
(18)    Technische en/of administratieve bijstand en uitgaven ter ondersteuning van de uitvoering van programma’s en/of acties van de EU (vroegere “BA”-onderdelen), onderzoek door derden, eigen onderzoek.
(19)    AC = Agent Contractuel (arbeidscontractant); AL = Agent Local (plaatselijk functionaris); END = Expert National Détaché (gedetacheerd nationaal deskundige); INT= Intérimaire (uitzendkracht); JED = Jeune Expert en Délégation (jonge deskundige in delegaties).
(20)    Subplafond voor extern personeel uit beleidskredieten (vroegere “BA”-onderdelen).
(21)    Voor traditionele eigen middelen (douanerechten en suikerheffingen) moeten nettobedragen worden vermeld, d.w.z. na aftrek van 25 % aan inningskosten.
Top

Brussel, 19.5.2021

COM(2021) 246 final

BIJLAGE

bij

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

betreffende de ondertekening, namens de Europese Unie, en de voorlopige toepassing van het uitvoeringsprotocol (2021-2026) bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap


BIJLAGE

UITVOERINGSPROTOCOL (2021-2026) BIJ DE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST INZAKE VISSERIJ TUSSEN DE REPUBLIEK GABON EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

Gezien de nauwe samenwerking tussen de partijen, met name in het kader van de betrekkingen tussen de groep van staten in Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (ACS) en de Europese Unie, evenals de wens van de partijen die betrekkingen te intensiveren,

zijn de partijen bij dit protocol,

als partijen bij de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Republiek Gabon en de Europese Gemeenschap, hierna “de overeenkomst” genoemd,

wijzend op de bepalingen van de overeenkomst,

tevens wijzend op het beginsel dat alle staten passende maatregelen moeten nemen voor een duurzaam beheer en dito instandhouding van de mariene rijkdommen en daartoe met elkaar moeten samenwerken,

opnieuw bevestigend dat wordt gestreefd naar een duurzame exploitatie van het overschot aan mariene biologische rijkdommen,

tevens opnieuw bevestigend dat wordt gestreefd naar een gemeenschappelijke duurzame exploitatie en dito beheer van de gedeelde bestanden,

overwegende dat het belangrijk is de internationale samenwerking op het gebied van wetenschappelijk onderzoek te bevorderen,

het volgende overeengekomen:

DEEL I Algemene bepalingen

Artikel 1
Begripsomschrijvingen die van toepassing zijn op dit protocol

Voor de toepassing van dit protocol zijn de begripsomschrijvingen van artikel 1 van de overeenkomst van toepassing. Voorts wordt verstaan onder:

“visserijactiviteit”: het zoeken naar vis, het te water laten, uitzetten, slepen en ophalen van vistuig, het aan boord halen van de vangst, het overladen, het aan boord houden, het verwerken aan boord, het overbrengen, het kooien, vetmesten en aanlanden van vis en visserijproducten;

“autoriteiten van de Unie”: de Europese Commissie;

“autoriteiten van Gabon”: het ministerie van Visserij van Gabon;

“vangsten”: mariene aquatische soorten die zijn gevangen met vistuig dat door een vissersvaartuig wordt gebruikt;

“aanlanding”: het uit een vissersvaartuig aan land brengen van een hoeveelheid visserijproducten;

“delegatie”: de delegatie van de Europese Unie in Gabon;

“ernstig geschil”: een uit de interpretatie van het protocol voortvloeiende onenigheid die de uitvoering van het protocol in de weg staat;

“visaantrekkende voorzieningen”: kunstmatige of natuurlijke voorwerpen aan het oppervlak waaronder uiteenlopende soorten, die hierdoor worden aangetrokken, zich groeperen en bijgevolg gemakkelijker kunnen worden gevangen;

“nationale wetgeving”: de Gabonese wetgeving betreffende visserijactiviteiten;

“visvergunning”: een administratieve machtiging die door de autoriteiten van Gabon aan een marktdeelnemer wordt afgegeven om hem het recht te verlenen gedurende een bepaalde periode in de visserijzone van Gabon te vissen; deze vergunning staat gelijk aan de in de wetgeving van de Unie vastgelegde vismachtiging;

“vaartuig van de Unie”: een vissers- of ondersteuningsvaartuig dat de vlag van een lidstaat van de Unie voert en in de Unie is geregistreerd;

“ondersteuningsvaartuig”: een vaartuig dat niet een aan boord gehouden sloep is, dat niet is uitgerust met voor het vangen of aantrekken van vis ontworpen operationeel vistuig en dat visserijactiviteiten faciliteert, begeleidt of voorbereidt;

“waarnemer”: een persoon die, overeenkomstig de bepalingen van de bijlage, door een nationale autoriteit is gemachtigd om toe te zien op de uitvoering van de regels die op de visserijactiviteiten van toepassing zijn, of om op die activiteiten toe te zien voor wetenschappelijke doeleinden;

“marktdeelnemer”: een natuurlijke of rechtspersoon die een bedrijf exploiteert of bezit waarvan de activiteiten betrekking hebben op een stadium van de productie-, verwerkings-, afzet-, distributie- en detailhandelsketen voor visserij- en aquacultuurproducten;

“vangstmogelijkheden”: een gekwantificeerd recht om te vissen, uitgedrukt als vangsten en/of visserijinspanning;

“protocol”: het onderhavige uitvoeringsprotocol bij de overeenkomst, evenals de bijlage daarbij en de aanhangsels van de bijlage;

“teruggooi”: vangsten die niet aan boord worden gehouden;

“overschot van de toegestane vangst”: het deel van de toegestane vangst dat een kuststaat niet vangt, waardoor de totale exploitatie van afzonderlijke bestanden onder een niveau blijft waarbij de bestanden zich kunnen herstellen, en de populaties van de gevangen soorten ten minste op een op grond van het best beschikbare wetenschappelijke advies gewenst niveau worden gebracht en behouden;

“overlading”: de overbrenging van een deel of het geheel van de vangsten van het ene naar het andere vissersvaartuig, waaronder ook de overbrenging, overeenkomstig de Gabonese wetgeving, door middel van opslag in containers of op enige andere wijze;

“visserijzone van Gabon”: het deel van de wateren onder jurisdictie van Gabon waarin vaartuigen van de Unie krachtens een door Gabon verleende machtiging visserijactiviteiten mogen uitoefenen overeenkomstig artikel 5 van de overeenkomst.

Artikel 2
Doel en geldigheidsduur

1.Dit protocol is bedoeld om de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren door met name de voorwaarden voor de toegang van de vaartuigen van de Unie tot de visserijzone van Gabon vast te stellen, evenals de bepalingen over de uitvoering van het partnerschap ten behoeve van duurzame visserij.

2.Dit protocol is gedurende vijf jaar van toepassing met ingang van de datum van ondertekening overeenkomstig artikel 24.

Artikel 3
Toepassingsgebied

Dit protocol is van toepassing:

1.op de visserijzone van Gabon waarvan de geografische coördinaten zijn vermeld in aanhangsel 1 van de bijlage. Deze omschrijving heeft geen invloed op eventuele onderhandelingen over de afbakening van de maritieme gebieden van de kuststaten die aan de visserijzone grenzen, en in het algemeen op de rechten van derde landen;

2.op de in aanhangsel 2 van de bijlage genoemde doelsoorten, met uitzondering van de soorten die als beschermd of verboden zijn aangemerkt door de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) of in andere internationale overeenkomsten en de Gabonese wetgeving;

3.op de visserijactiviteiten van vaartuigen van de Unie in de visserijzone van Gabon.

Artikel 4
Verband tussen dit protocol en de overeenkomst

De bepalingen van dit protocol worden uitgelegd en toegepast in de context van de overeenkomst en op een met die overeenkomst verenigbare wijze.

Artikel 5
Verband tussen dit protocol en andere overeenkomsten en rechtsinstrumenten

De bepalingen van dit protocol worden uitgelegd en toegepast met inachtneming van:

(a)de aanbevelingen en resoluties van de Iccat of andere relevante regionale visserijorganisaties, zoals het Regionaal Comité voor de visserij in de Golf van Guinee (Commission régionale des pêches du Golfe de Guinée – Corep);

(b)de VN-overeenkomst inzake visbestanden van 1995;

(c)de Gedragscode voor een verantwoorde visserij van 1995 (FAO);

(d)de Overeenkomst inzake havenstaatmaatregelen van 2009 (FAO);

(e)de essentiële elementen als bedoeld in artikel 9 van de Overeenkomst van Cotonou of in het overeenkomstige artikel van de vervolgovereenkomst tussen de Europese Unie en de ACS-landen;

en op een daarmee verenigbare wijze.

Artikel 6
Toegang tot overschot en toegang op grond van wetenschappelijk advies

1.De partijen komen overeen dat de vaartuigen van de Unie slechts gerechtigd zijn tot de vangst van het in artikel 62, leden 2 en 3, van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (Unclos) bedoelde overschot van de toegestane vangst, dat op een duidelijke en transparante manier is geïdentificeerd op basis van de beschikbare, pertinente wetenschappelijke adviezen en op basis van relevante, door de partijen uitgewisselde informatie over de totale visserijinspanning van alle vloten in de visserijzone op de betrokken bestanden.

2.Inzake grensoverschrijdende of over grote afstanden trekkende visbestanden houden de partijen bij het bepalen van de toegankelijke hulpbronnen terdege rekening met wetenschappelijke beoordelingen op regionaal niveau en met door de bevoegde regionale organisaties voor visserijbeheer (ROVB) genomen instandhoudings- en beheersmaatregelen.

Artikel 7
Economische samenwerking en valorisatie

1.In artikel 8 van de overeenkomst is bepaald dat de partijen samenwerken op economisch, commercieel, wetenschappelijk en technisch gebied in de visserijsector en aanverwante sectoren. Daartoe komen zij overeen een mechanisme voor overleg met de marktdeelnemers in te stellen om het ondernemingsklimaat te verbeteren en om in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn voor samenwerking en investering in de visserijsector in het kader van de door Gabon gevolgde nationale strategie voor de ontwikkeling van de sector. Dit overlegmechanisme bestaat uit periodieke bijeenkomsten die met name kunnen uitmonden in voorstellen en aanbevelingen aan de gemengde commissie of in operationele vormen van samenwerking. In voorkomend geval worden ook specifieke acties gefinancierd in het kader van de sectorale steun.

2.De partijen werken samen om de aanlanding van de vangsten van de vaartuigen van de Unie die in de visserijzone van Gabon actief zijn, te vergemakkelijken.

3.Gabon spoort de marktdeelnemers of groepen marktdeelnemers aan om alle of een deel van de in de visserijzone gevangen vis plaatselijk over te laden, aan te landen en te valoriseren. Daartoe heeft Gabon stimuleringsregelingen voor de marktdeelnemers ingevoerd overeenkomstig zijn nationale wetgeving.

4.Afhankelijk van het aanbod aan bunkerdiensten en van de daarmee samenhangende dienstverlening streven de vaartuigen van de Unie ernaar de voor hun activiteiten benodigde goederen en diensten in Gabon af te nemen.

5.Daartoe stimuleren de partijen zowel personele als institutionele capaciteitsopbouw in de visserijsector, om de ontwikkeling van vaardigheden en de opleidingscapaciteit te verbeteren en aldus bij te dragen tot duurzame visserijactiviteiten in Gabon en tot de ontwikkeling van de blauwe economie.

6.Dit protocol bevordert de handelsbetrekkingen tussen de partijen en houdt rekening met ontwikkelingen ten aanzien van de economische partnerschapsovereenkomst. De partijen overleggen dan ook regelmatig over manieren om de toegang tot de Europese markt voor visserijproducten uit Gabon te verbeteren.

DEEL II: Rechten en verplichtingen

Artikel 8
Verlening van toegang voor vaartuigen van de Unie

1.Toegang tot de visserijzone is mogelijk voor vaartuigen van de Unie tot maximaal:

(a)27 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen;

(b)6 vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel;

(c)4 trawlers die vooral vissen op bodemschaaldieren, in het kader van verkennende visserij en conform de in de bijlage vastgelegde voorwaarden.

Daarnaast hebben ondersteuningsvaartuigen voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen toegang tot de visserijzone onder de in hoofdstuk I, punt 3, van de bijlage vastgestelde voorwaarden.

2.Dit artikel is van toepassing met inachtneming van de artikelen 17 en 18. De procedure voor het verkrijgen van een visvergunning voor een vaartuig, de toepasselijke visrechten en de door de reder in acht te nemen betalingsvoorwaarden zijn vermeld in de bijlage.

Artikel 9
Overeenstemming met de nationale wetgeving van Gabon

1.Om een regelgevingskader voor duurzame visserij te waarborgen, moeten de vaartuigen van de Unie die in de visserijzone actief zijn, de nationale wetgeving in acht nemen, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst of in dit protocol. Uiterlijk één maand vóór de toepassing van dit protocol delen de autoriteiten van Gabon de autoriteiten van de Unie de toepasselijke wet‑ en regelgeving mee.

2.De Unie verbindt zich ertoe al het nodige te doen om ervoor te zorgen dat haar vaartuigen de overeenkomst en de meegedeelde wet‑ en regelgeving naleven en dat de in dit protocol opgenomen maatregelen op het gebied van monitoring, controle en bewaking van de visserijactiviteiten doeltreffend worden toegepast.

3.De vaartuigen van de Unie moeten medewerking verlenen aan de autoriteiten van Gabon die zijn belast met de monitoring, de controle en de bewaking.

4.De partijen stellen elkaar in kennis van alle wijzigingen in hun visserijbeleid of ‑wetgeving die van invloed kunnen zijn op de activiteiten van de vaartuigen van de Unie in het kader van dit protocol.

5.Wijzigingen van de wetgeving met gevolgen voor de activiteiten van de vaartuigen van de Unie in de visserijzone zijn voor de vaartuigen van de Unie afdwingbaar met ingang van de zestigste dag na ontvangst door de autoriteiten van de Unie van de desbetreffende kennisgeving van Gabon.

Artikel 10
Non-discriminatie en transparantie

1.Ingevolge artikel 3, lid 1, van de overeenkomst gelden voor de Europese vloot technische voorwaarden voor de visserij die even gunstig zijn als die welke gelden voor andere vloten die dezelfde kenmerken hebben en op dezelfde soorten vissen. De autoriteiten van Gabon zien erop toe dat de toegang tot de visserijzone in verhouding staat tot de activiteit van de vissersvloot van de Unie en dat de Europese vloot een passend deel van de visbestanden krijgt.

2.De partijen verbinden zich ertoe informatie uit te wisselen en openbaar te maken over elke overeenkomst waarbij aan buitenlandse vaartuigen toegang tot de visserijzone van Gabon wordt verleend, en over de daaruit voortvloeiende visserijinspanning, met name het aantal afgegeven machtigingen en de vangsten.

3.De Unie verbindt zich ertoe Gabon ieder kwartaal de geaggregeerde gegevens te verstrekken over de hoeveelheden en plaatsen van aanlanding van de vangsten in de visserijzone van Gabon en, voor zover mogelijk, de desbetreffende gegevens uit de verslagen van de waarnemers.

Artikel 11
Gegevensverwerking en vertrouwelijkheid

1.De partijen zien erop toe dat persoonsgegevens of commercieel gevoelige gegevens in verband met de vaartuigen van de Unie en hun visserijactiviteiten in het kader van het protocol, of commercieel gevoelige informatie met betrekking tot de door de Unie gebruikte communicatiesystemen, worden verwerkt overeenkomstig de beginselen van vertrouwelijkheid en gegevensbescherming, met inbegrip van die welke in dit artikel zijn vastgelegd.

2.De partijen zorgen ervoor dat alleen de geaggregeerde gegevens over de visserijactiviteiten in de Gabonese wateren, met name die over vangsten en inspanning, aan het publiek ter beschikking worden gesteld, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van de Iccat en andere regionale organisaties voor visserijbeheer.

3.De bevoegde autoriteiten gebruiken de in lid 1 bedoelde gegevens en informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. De partijen kunnen evenwel van de VMS-gegevens gebruikmaken in noodsituaties, bij opsporings- en reddingsoperaties of met het oog op de maritieme veiligheid.

4.De persoonsgegevens met betrekking tot de vaartuigen van de Unie worden niet openbaar gemaakt. Persoonsgegevens worden op passende wijze verwerkt zodat de beveiliging ervan, met inbegrip van de bescherming tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking, is gewaarborgd.

5.Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn uitgewisseld. Voor de door de Unie doorgegeven persoonsgegevens kan de gemengde commissie overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van de Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens passende waarborgen en rechtsmiddelen vaststellen.

Artikel 12
Exclusiviteit

1.Ingevolge artikel 6 van de overeenkomst mogen de vissersvaartuigen van de Unie alleen visserijactiviteiten in de visserijzone van Gabon verrichten als zij in het bezit zijn van een overeenkomstig dit protocol afgegeven visvergunning.

2.De autoriteiten van Gabon geven alleen op grond van dit protocol visvergunningen af aan vaartuigen van de Unie. Het is verboden buiten het kader van dit protocol visvergunningen af te geven aan vaartuigen van de Unie, met name in de vorm van rechtstreekse vergunningen.

Artikel 13
Financiële tegenprestatie

1.De in artikel 7 van de overeenkomst bedoelde financiële tegenprestatie wordt, voor de in artikel 2 bepaalde periode, vastgesteld op 13 000 000 EUR.

2.De financiële tegenprestatie van de Europese Unie bestaat uit:

(a)een vergoeding ten belope van 1 600 000 EUR per jaar voor de toegang tot de wateren en visbestanden in de visserijzone van Gabon, berekend op basis van een jaarlijkse referentietonnage van 32 000 ton;

(b)steun voor de uitvoering van het sectorale visserijbeleid van Gabon ten belope van 1 000 000 EUR per jaar.

Daarnaast wordt de totale bijdrage van de reders geraamd op een bedrag dat ten minste gelijk is aan de bijdrage van de Europese Unie.

3.Lid 2 is van toepassing met inachtneming van de artikelen 15, 17, 18, 22 en 23 van dit protocol.

4.Als in de loop van het jaar de jaarlijkse referentietonnage voor de vangsten met vaartuigen van de Unie wordt overschreden, wordt de in lid 2, punt a), genoemde vergoeding verhoogd met een vergoeding gelijk aan de tonnage van de vangsten in dat jaar boven de referentietonnage, vermenigvuldigd met 50 euro per ton.

Artikel 14
Betalingen

1.Voor het eerste jaar betaalt de Unie het in artikel 13, lid 2, punt a), bedoelde bedrag uiterlijk zestig dagen na de datum waarop het protocol voorlopig van toepassing is geworden, en voor de volgende jaren uiterlijk op de verjaardag van de voorlopige toepassing van het protocol.

2.Na validatie van de vangsten overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk V van de bijlage stelt de Unie alles in het werk om de bedragen die overeenkomstig artikel 13, lid 4, zijn verschuldigd voor vangsten boven de referentietonnage, binnen drie maanden te betalen. Indien de vaartuigen van de Unie meer vangen dan het dubbele van de referentietonnage, wordt het voor de boventallige hoeveelheid verschuldigde bedrag het volgende jaar betaald.

3.Ieder onderdeel van de in artikel 13 vermelde financiële tegenprestatie wordt overgemaakt op een rekening van het Gabonese ministerie van Financiën. De in artikel 13, lid 2, punt b), bedoelde steunbijdrage wordt toegekend aan de overheidsinstanties die belast zijn met de uitvoering van het sectorale visserijbeleid van Gabon. De bankgegevens van de rekening(en) worden door de Gabonese autoriteiten jaarlijks doorgegeven aan de autoriteiten van de Unie.

DEEL III: Steun voor verantwoorde visserij

Artikel 15
Sectorale steun

1.Met de in artikel 13, lid 2, punt b), genoemde financiële steun wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van een duurzame visserij in Gabon. Die steun draagt bij aan de uitvoering van de nationale strategieën en beleidsmaatregelen voor de duurzame ontwikkeling van de visserij‑ en aquacultuursector, in overeenstemming met het strategisch plan voor een nieuw Gabon 2025 (Plan stratégique Gabon émergent – PSGE 2025) en het ontwikkelings- en partnerschapsbeleid van de Unie, in het bijzonder met het indicatieve meerjarenprogramma voor Gabon.

2.Een deel van deze financiële steun, ter hoogte van een indicatief bedrag van 100 000 EUR per jaar, is specifiek bestemd voor waarneming en beheer van het mariene milieu, voor maatregelen ter bescherming van kwetsbare ecosystemen die bijdragen tot gezonde bestanden, en voor het beheer van beschermde mariene gebieden.

3.Uiterlijk drie maanden na aanvang van de voorlopige toepassing van dit protocol stelt de bij artikel 9 van de overeenkomst opgerichte gemengde commissie een meerjarig sectoraal programma en de bijhorende uitvoeringsbepalingen vast.

4.In dat programma wordt beschreven hoe die acties naar verwachting zullen bijdragen aan een goed beheer van de oceanen en de bevordering van een verantwoorde en duurzame visserij, in overeenstemming met de Gabonese programma’s voor visserijbeheer. Voorts worden daarin de te verwezenlijken doelstellingen en de beoogde acties omschreven, met name op de volgende terreinen:

(a)steun- en beheermaatregelen voor de visserij, waaronder de ambachtelijke visserij;

(b)monitoring, controle en bewaking van de visserij;

(c)bestrijding van illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserijactiviteiten (IOO-visserij);

(d)ontwikkeling en versterking van de wetenschappelijke capaciteit op het gebied van visserij en aquacultuur;

(e)uitvoering van de in lid 2 genoemde acties.

5.In het programma wordt de geplande verdeling van de acties en bedragen van de in artikel 13, lid 2, punt b), genoemde financiële tegenprestatie over het protocol als geheel en over elk jaar uitgewerkt in de vorm van een meerjaren- en een jaarprogrammatabel.

6.De partijen verbinden zich ertoe meer zichtbaarheid te geven aan het optreden van de Unie en nemen in het programma specifieke acties op om bekendheid te geven aan de bijdrage van de Unie aan de uitgevoerde acties.

7.De uitvoeringsbepalingen voor het programma omvatten:

(a)de subsidiabiliteitscriteria voor de uitgaven in verband met de geplande acties;

(b)indicatoren voor de jaarlijkse monitoring en evaluatie van de ten opzichte van de nagestreefde doelstellingen verkregen resultaten;

(c)de bronnen voor verificatie van de verstrekte informatie.

8.Een maand voordat de gemengde commissie bijeenkomt, wordt haar een jaarverslag over de uitvoering voorgelegd om na te gaan in welke mate de doelstellingen zijn verwezenlijkt en welk uitvoeringspercentage is bereikt. De gemengde commissie controleert of de uitgevoerde acties met de programmering en de algemene doelstellingen overeenstemmen en kan aanbevelingen doen voor de verdere uitvoering.

9.De in artikel 13, lid 2, punt b), vastgestelde specifieke financiële tegenprestatie wordt in tranches betaald. Voor het eerste jaar van het protocol vindt de betaling plaats na vaststelling van het programma door de gemengde commissie, als bedoeld in lid 2. De betaling van de volgende tranches wordt verricht:

(a)op voorwaarde dat het uitvoeringspercentage van de voor de voorafgaande tranche geplande acties van het programma ten minste 75 % is; de bedragen van een tranche die niet zijn vastgelegd, worden toegewezen aan de volgende tranche; voor de verdere monitoring van de uitvoering van deze tranche wordt uitgegaan van het totaal;

(b)nadat het in lid 7 bedoelde verslag bij de gemengde commissie is ingediend en door haar is goedgekeurd.

10.Na afloop van de periode van het meerjarenprogramma stelt Gabon een eindverslag op over de uitgevoerde acties en de bereikte resultaten. Dit verslag bevat tevens een overzicht van de bedragen aan niet-gebruikte overschotten van de sectorale steun en geeft aan voor welke actieterreinen op het gebied van visserijbeheer Gabon zich ertoe verbindt de eventueel beschikbare middelen te gebruiken, ook na afloop van het protocol.

11.Elke wijziging van het jaarlijkse en meerjarige sectorale programma moet door de gemengde commissie worden goedgekeurd. De wijzigingen kunnen via briefwisseling worden goedgekeurd.

12.De Unie kan de betalingen van de in artikel 13, lid 2, punt b), genoemde financiële tegenprestatie geheel of gedeeltelijk herzien of schorsen:

(a)als de gemengde commissie constateert dat de behaalde resultaten niet overeenstemmen met de doelstellingen van de programmering;

(b)als de middelen van de financiële tegenprestatie geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden dan die van de programmering worden gebruikt.

13.Na overleg tussen de partijen en validering door de gemengde commissie worden de betalingen hervat. Deze financiële tegenprestatie kan evenwel slechts worden betaald tot uiterlijk zes maanden nadat het protocol is verstreken.

14.De partijen blijven toezien op de uitvoering van de sectorale steun tot de in artikel 13, lid 2, punt b), genoemde financiële tegenprestatie volledig is benut, in voorkomend geval ook nadat dit protocol is verstreken.

Artikel 16
Wetenschappelijke samenwerking met het oog op verantwoorde visserij

1.De partijen bevorderen een duurzaam beheer van de visbestanden en de mariene ecosystemen, evenals een verantwoorde visserij in de Gabonese wateren.

2.De partijen verbinden zich tot samenwerking om de toestand van de visbestanden in de Gabonese wateren te monitoren, onder andere door campagnes voor bestandsopname te organiseren en bij te dragen tot het beheer van de visgronden.

3.De partijen bevorderen de wetenschappelijke samenwerking in het kader van de Iccat en nemen de wetenschappelijk adviezen van andere relevante regionale organisaties in overweging. Voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomsten van deze organisaties wordt door de partijen overleg gevoerd.

4.In voorkomend geval beleggen de partijen overeenkomstig artikel 4, lid 2, van de overeenkomst een wetenschappelijke vergadering om alle wetenschappelijke kwesties in verband met de uitvoering van dit protocol te onderzoeken en wetenschappelijk advies uit te brengen, in overeenstemming met het door de gemengde commissie vastgestelde mandaat en de vastgestelde behoeften.

Artikel 17
Wetenschappelijk advies, herziening van de toegangsmogelijkheden en van de visserijvoorwaarden

1.Afhankelijk van de desbetreffende wetenschappelijke adviezen, met name die van de in artikel 16 bedoelde wetenschappelijke vergadering, kan de gemengde commissie:

(a)specifieke maatregelen vaststellen die gevolgen hebben voor de activiteiten van de vaartuigen van de Unie;

(b)de in artikel 8 vastgelegde toegangsmogelijkheden herevalueren en bij een naar behoren met redenen omkleed besluit herzien.

2.De specifieke maatregelen en voornoemde herziening van de toegangsmogelijkheden moeten bijdragen tot een duurzaam beheer van de visbestanden dat in overeenstemming is met de beste beschikbare wetenschappelijke adviezen en de aanbevelingen en resoluties van de Iccat of andere relevante regionale organisaties.

Artikel 18
Verkennende visserij en nieuwe vangstmogelijkheden

1.De partijen stimuleren de verkennende visserij in de visserijzone van Gabon, in het bijzonder ten aanzien van onderbeviste soorten. Op verzoek van een van beide partijen bepaalt de gemengde commissie per geval in een taakomschrijving om welke soorten het gaat en welke voorwaarden van toepassing zijn. De gemengde commissie baseert zich op het beste beschikbare wetenschappelijke advies en, in voorkomend geval, op het door toepassing van artikel 16, lid 4, verkregen wetenschappelijk advies.

2.De machtigingen voor verkennende visserij hebben een looptijd van maximaal zes maanden. De vaartuigen die worden ingezet voor verkennende visserij, zijn gebonden aan de taakomschrijving die door de gemengde commissie op basis van het wetenschappelijk advies is opgesteld en waarin ook de wijzen van aanlanding en valorisatie van de vangsten nader zijn omschreven. Tijdens de hele verkennende visreis is er een door de Gabonese autoriteiten aangewezen waarnemer en eventueel een wetenschappelijk waarnemer van de vlaggenstaat aan boord. Overeenkomstig artikel 16 worden de verzamelde observatiegegevens voor analyse en wetenschappelijk advies doorgegeven.

3.De wetenschappelijke vergadering legt haar advies over de resultaten van de verkennende visreizen voor aan de gemengde commissie, die in voorkomend geval beslist over de invoering van vangstmogelijkheden voor nieuwe soorten totdat dit protocol afloopt.

DEEL IV: Institutionele bepalingen

Artikel 19
Taken en bevoegdheden van de gemengde commissie.

1.De bij artikel 9 van de overeenkomst ingestelde gemengde commissie voert haar taken uit overeenkomstig de doelstellingen van de overeenkomst.

2.De eerste bijeenkomst van de gemengde commissie vindt plaats binnen drie maanden na aanvang van de voorlopige toepassing van dit protocol.

3.Op verzoek van een van de partijen komt de gemengde commissie binnen een maand na het verzoek in buitengewone vergadering bijeen.

4.De gemengde commissie kan overleggen en beslissen via briefwisseling.

5.De gemengde commissie hecht haar goedkeuring aan wijzigingen van dit protocol die betrekking hebben op:

(a)de vangstmogelijkheden, overeenkomstig artikel 8 en artikel 18, lid 3, van dit protocol en bijgevolg de in artikel 13, lid 2, punt a), van dit protocol genoemde financiële tegenprestatie;

(b)de in artikel 15 van dit protocol genoemde uitvoeringsbepalingen voor de sectorale steun;

(c)de technische voorwaarden en regelingen voor de uitoefening van de visserij door de vaartuigen van de Unie.

6.De aldus in het protocol aangebrachte wijzigingen worden vastgelegd in door de partijen ondertekende notulen, waarin de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen is vermeld.

Artikel 20
Elektronische uitwisseling van informatie

1.De partijen verbinden zich ertoe zo spoedig mogelijk de informatiesystemen in te voeren die nodig zijn voor de elektronische uitwisseling van alle met de uitvoering van dit protocol verband houdende informatie en documentatie.

2.De uitvoerings- en gebruiksregelingen voor de gegevensuitwisseling met betrekking tot de vangstgegevens, de vangstaangiften bij het binnenvaren en verlaten (ERS), de posities van de vaartuigen (VMS) en de aanvraag van vergunningen zijn opgenomen in de bijlage en de bijbehorende aanhangsels.

3.De elektronische versie van een document wordt als volledig gelijkwaardig aan de papieren versie beschouwd. Bij tegenspraak bepalen de partijen in onderling overleg welke versie prevaleert.

4.De partijen stellen elkaar onmiddellijk in kennis van iedere storing van het informatiesysteem. In dat geval vindt uitwisseling van de met de uitvoering van dit protocol verband houdende informatie en documentatie plaats volgens een tussen de partijen overeengekomen alternatieve regeling.

DEEL V Slotbepalingen

Artikel 21
Geschillenbeslechting

Voor eventuele geschillen over de toepassing en de interpretatie van de overeenkomst en dit protocol treffen de partijen een minnelijke schikking in het kader van de gemengde commissie.

Artikel 22
Schorsing

1.De uitvoering van dit protocol kan worden geschorst op initiatief van een van de partijen wanneer zich een of meer van de onderstaande omstandigheden voordoen:

(a)een van de partijen stelt een inbreuk op de in artikel 5 genoemde instrumenten en beginselen vast;

(b)er zijn abnormale omstandigheden, zoals gedefinieerd in artikel 2, punt h), van de overeenkomst, waardoor in de visserijzone van Gabon geen visserijactiviteiten kunnen plaatsvinden;

(c)er zijn substantiële veranderingen in de beleidslijnen van de ene of de andere partij die gevolgen hebben voor dit protocol;

(d)een van de partijen houdt zich niet aan het bepaalde in dit protocol;

(e)de in artikel 13, lid 2, punt a), bedoelde financiële tegenprestatie wordt niet betaald door de Unie om een andere reden dan een ingevolge de artikelen 17 en 18 van dit protocol aangebrachte wijziging;

(f)er is een ernstig en onopgelost geschil tussen de partijen over de interpretatie van dit protocol.

2.In zulke gevallen treden de partijen, voor zover nodig, in onderling overleg om tot een minnelijke schikking te komen. Als het geschil niet wordt beslecht, wordt de schorsing van de toepassing van het protocol schriftelijk meegedeeld aan de andere partij en treedt zij een maand na die mededeling in werking.

3.Indien de toepassing van het protocol daadwerkelijk wordt geschorst, moeten de vaartuigen van de Europese Unie de visserijzone van Gabon binnen 24 uur verlaten.

4.Het bedrag van de in artikel 13, lid 2, punt a), van dit protocol genoemde financiële tegenprestatie wordt voor de duur van de schorsing van de toepassing van dit protocol evenredig verlaagd.

5.Indien de toepassing van het protocol daadwerkelijk wordt geschorst, blijven de partijen in onderling overleg streven naar een minnelijke schikking van het geschil. Zodra het geschil is bijgelegd, is het protocol weer van toepassing en gaat de gemengde commissie na of vergoedingen kunnen worden betaald.

Artikel 23
Opzegging

1.Dit protocol kan op initiatief van elk van beide partijen worden opgezegd in de gevallen en onder de voorwaarden die in artikel 13, lid 1, van de overeenkomst zijn vastgesteld. De betrokken partij stelt de andere partij schriftelijk in kennis van haar voornemen het protocol op te zeggen. De andere partij stuurt onverwijld een schriftelijke ontvangstbevestiging.

2.Naar aanleiding van de kennisgeving treden de partijen in onderling overleg. Als het overleg niet binnen twee maanden na de ontvangstbevestiging tot een oplossing leidt, treedt de opzegging in werking.

Artikel 24
Voorlopige toepassing

Dit protocol is voorlopig van toepassing met ingang van de datum van de ondertekening ervan door de partijen.

Artikel 25
Voortzetting van het partnerschap

Ten minste zes maanden voordat dit protocol verstrijkt, plegen de partijen met elkaar overleg met het oog op de verlenging ervan.

Artikel 26
Inwerkingtreding

Dit protocol treedt in werking op de datum waarop de partijen elkaar ervan in kennis stellen dat de daartoe vereiste procedures zijn voltooid.

BIJLAGE 
VOORWAARDEN VOOR DE UITOEFENING VAN DE VISSERIJ DOOR VAARTUIGEN VAN DE UNIE IN DE VISSERIJZONE VAN GABON

HOOFDSTUK I 
ALGEMENE BEPALINGEN

1.AANWIJZING VAN DE BEVOEGDE AUTORITEIT

1.1.Voor de toepassing van deze bijlage wordt, tenzij anders is bepaald, met elke verwijzing naar de Unie of Gabon als bevoegde autoriteit het volgende bedoeld:

voor de Unie: de Europese Commissie, in voorkomend geval via de delegatie van de Unie in Gabon;

voor Gabon: het ministerie van Visserij, via het directoraat-generaal Visserij en Aquacultuur (DGPA).

1.2.De contactgegevens zijn opgenomen in aanhangsel 3. Bij wijziging van de contactgegevens stellen de partijen elkaar daarvan onmiddellijk in kennis.

2.VISSERIJZONE VAN GABON - GEBIEDEN DIE VERBODEN ZIJN VOOR SCHEEPVAART EN VISSERIJ

2.1.De coördinaten van de visserijzone waarop het protocol betrekking heeft, zijn opgenomen in aanhangsel 1. Voorafgaand aan de voorlopige toepassing van het protocol verstrekt Gabon aan de Unie de geografische coördinaten van de basislijnen van zijn visserijzone en van alle gebieden waarin scheepvaart of visserij is verboden.

2.2.De vaartuigen van de Unie mogen geen visserijactiviteiten verrichten in een zone van 12 zeemijlen vanaf de basislijnen.

2.3.In de beschermde mariene gebieden, evenals in de in de nationale wetgeving omschreven gebieden waar de vissen zich voortplanten, is visserij verboden, voor zover dat is bepaald in de wetgeving of de beheersplannen voor die gebieden.

2.4.Bovendien is scheepvaart niet toegestaan in gebieden waar aardolie wordt gewonnen. Verder zijn visserijactiviteiten verboden in aardolie-exploratiegebieden tijdens prospectieperioden.

2.5.Bij wijziging van de voor de scheepvaart of visserij verboden gebieden stelt Gabon de Unie daarvan ten minste twee maanden vóór de inwerkingtreding ervan in kennis.

3.ACTIVITEITEN VAN ONDERSTEUNINGSVAARTUIGEN

3.1.Ondersteuningsvaartuigen kunnen activiteiten verrichten ter ondersteuning van de vaartuigen van de Unie, mits Gabon daarvoor een machtiging heeft verleend. Het aantal ondersteuningsvaartuigen mag in totaal niet groter zijn dan dat waartoe de partijen zich overeenkomstig de desbetreffende aanbevelingen van de Iccat hebben verbonden, en dan het algemene maximum dat overeenkomstig de nationale wetgeving van toepassing is op de vloot van de Unie als geheel. De machtigingsprocedure is beschreven in hoofdstuk II, punt 8, van de bijlage.

3.2.In de machtigingsaanvraag voor een ondersteuningsvaartuig worden de te ondersteunen zegenvaartuigen vermeld. Een ondersteuningsvaartuig kan in de visserijzone van Gabon alleen vaartuigen van de Unie ondersteunen die activiteiten verrichten in het kader van dit protocol.

3.3.Ondersteuning vanuit de lucht voor opsporingsdoeleinden is verboden.

4.AANWIJZING VAN EEN PLAATSELIJKE AGENT

Vaartuigen van de Unie die voornemens zijn vangsten aan te landen in een Gabonese haven, moeten worden vertegenwoordigd door een in Gabon verblijvende gemachtigde agent.

5.BANKREKENING WAAROP DE REDERS HUN BETALINGEN MOETEN VERRICHTEN

5.1.Gabon stelt de Unie vóór het begin van de voorlopige toepassing van het protocol in kennis van de gegevens van de bankrekening(en) van het Gabonese ministerie van Financiën waarop de financiële bedragen ten laste van de vaartuigen van de Unie worden overgemaakt. Gabon geeft onmiddellijk kennis van mogelijke wijzigingen in die gegevens.

5.2.De aan de bankoverschrijvingen verbonden kosten zijn voor rekening van de reders.

HOOFDSTUK II 
VISVERGUNNINGEN

1.VOORWAARDEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN VISVERGUNNING - IN AANMERKING KOMENDE VAARTUIGEN

Visvergunningen worden afgegeven op voorwaarde:

1.1.dat het vaartuig is opgenomen in het register van vissersvaartuigen van de Unie en in de Iccat-lijst van gemachtigde vissersvaartuigen,

1.2.dat is voldaan aan alle eerdere verplichtingen van de reder, de kapitein of het vaartuig zelf uit hoofde van hun visserijactiviteiten in Gabon in het kader van de overeenkomst.

2.VERGUNNINGSAANVRAAG

2.1.De Unie dient ten minste 21 werkdagen vóór het begin van de aangevraagde geldigheidsduur bij de bevoegde autoriteit van Gabon elektronisch een aanvraag in voor elk in aanmerking komend vaartuig dat wenst te vissen; de aanvraag bestaat uit:

(a)het ingevulde formulier van aanhangsel 4;

(b)een bewijs van betaling van de in punt 3.3 bedoelde visrechten voor de geldigheidsduur van de aangevraagde vergunning en de in punt 3 van hoofdstuk XI bedoelde waarnemerskosten;

(c)een recente digitale kleurenfoto met passende resolutie waarop het zijaanzicht van het vaartuig staat afgebeeld;

(d)een schets van het vaartuig met de indeling van de scheepsruimen;

(e)een kopie van de internationale meetbrief met de tonnage van het vaartuig in GT.

2.2.Om in het kader van het huidige protocol de vergunning te verlengen voor een vaartuig waarvan de technische kenmerken niet zijn gewijzigd, kan worden volstaan met een aanvraagformulier van de Unie en het bewijs van betaling van de toepasselijke visrechten en waarnemerskosten.

3.VISRECHTEN

3.1.De visrechten zijn inclusief alle nationale en lokale belastingen, met uitzondering van havengelden (met name douanerechten, gezondheidsretributie en heffingen voor havenbeheer) en kosten voor dienstverlening.

3.2.Het bedrag aan rechten per ton vis die in de visserijzone van Gabon wordt gevangen, is voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en vaartuigen voor de visserij met de hengel vastgesteld op:

75 EUR voor de eerste toepassingsperiode, te weten van de datum van ondertekening tot en met 31 december 2021;

80 EUR voor de resterende looptijd van het protocol.

3.3.De vergunningen worden afgegeven na betaling aan de autoriteiten van Gabon van jaarlijkse forfaitaire visrechten ten bedrage van:

(a)voor de eerste toepassingsperiode, te weten van de datum van ondertekening tot en met 31 december 2021:

voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: 33 750 EUR per jaar per vaartuig, wat overeenkomt met de visrechten voor 450 ton;

voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel: 2 400 EUR per jaar per vaartuig, wat overeenkomt met de visrechten voor 32 ton.

(b)voor de resterende looptijd van het protocol:

voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen: 36 000 EUR per jaar per vaartuig, wat overeenkomt met de visrechten voor 450 ton;

voor vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel: 2 560 EUR per jaar per vaartuig, wat overeenkomt met de visrechten voor 32 ton.

3.4.De visvergunning wordt opgesteld voor een bepaald vaartuig en is niet overdraagbaar.

3.5.Als de jaarafrekening van het voor een vaartuig verschuldigde totaalbedrag groter is dan het als jaarlijks forfaitair voorschot voor dat vaartuig betaalde bedrag, betaalt de reder het saldo volgens de in hoofdstuk V bepaalde voorwaarden. Als de jaarafrekening van het voor een vaartuig verschuldigde totaalbedrag kleiner is dan het als jaarlijks forfaitair voorschot voor dat vaartuig betaalde bedrag, wordt het verschil niet aan de reder terugbetaald.

4.LIJST VAN VAARTUIGEN DIE MOGEN VISSEN

4.1.Onmiddellijk na de aanvaarding van de vergunningsaanvragen stelt Gabon de lijst van in aanmerking komende vissersvaartuigen op. Deze lijst wordt onmiddellijk elektronisch aan de Gabonese autoriteit voor visserijcontrole en aan de Unie meegedeeld.

4.2.De Unie stuurt de lijst door naar de vlaggenlidstaten. Indien de kantoren van de Unie gesloten zijn, kan Gabon de lijst elektronisch rechtstreeks aan de reder of diens gemachtigde agent sturen, met een kopie aan de Unie.

4.3.De vaartuigen van de Unie die op deze lijst staan, mogen met hun visserijactiviteiten beginnen zodra de lijst is verzonden overeenkomstig de bovenstaande bepalingen.

4.4.De lijst wordt regelmatig bijgewerkt en omvat krachtens artikel 10 van het protocol ook de andere buitenlandse vaartuigen.

5.AFGIFTE VAN DE VERGUNNING - REGELING VOOR VERZENDING

5.1.Gabon geeft de vergunning uiterlijk 21 werkdagen na ontvangst van het volledige aanvraagdossier af.

5.2.De originele vergunningen worden verzonden naar de Unie, die zorgt voor doorzending naar de reder of diens gemachtigde agent. Indien de kantoren van de Unie gesloten zijn, kan Gabon de vergunning rechtstreeks aan de reder of diens gemachtigde agent afgeven, en in dat geval stelt het de Unie daarvan in kennis.

5.3.Tegelijkertijd wordt een digitaal exemplaar van de originele vergunningen elektronisch verstuurd naar de Unie, die zorgt voor doorzending naar de reder of diens gemachtigde agent.

5.4.De partijen kunnen het met elkaar eens worden de visvergunningen volledig te digitaliseren volgens een in de gemengde commissie vast te stellen regeling.

6.GELDIGHEIDSDUUR VAN DE VERGUNNING

Overeenkomstig de Gabonese wetgeving worden de visvergunningen toegewezen voor de duur van een kalenderjaar.

7.AAN BOORD TE BEWAREN DOCUMENTEN

7.1.Behalve wanneer de vergunningen volledig gedigitaliseerd zijn, moet de originele vergunning zich te allen tijde aan boord van het vaartuig bevinden. Het is tot 45 dagen na afgifte van de vergunning toegestaan in plaats van het origineel een kopie ervan aan boord te bewaren. De vaartuigen mogen echter vissen zodra zij zijn opgenomen op de in lid 4 bedoelde lijst van toegelaten vaartuigen. Zolang het origineel van hun vergunning nog niet aan boord is, moeten deze vaartuigen permanent een kopie van de lijst of een kopie van de vergunning aan boord bewaren.

7.2.Het overzichtsplan, met inbegrip van de plattegrond van de scheepsruimen, moet te allen tijde aan boord aanwezig zijn.

7.3.Bij inspectie moeten de in de leden 1 en 2 genoemde documenten ter beschikking van de beëdigde inspecteurs van Gabon worden gehouden.

8.MACHTIGINGEN VAN ONDERSTEUNINGSVAARTUIGEN

8.1.De leden 1 tot en met 7 zijn van toepassing op aanvragen van een machtiging voor ondersteuningsvaartuigen en de verplichtingen daarvan. Ondersteuningsvaartuigen hoeven evenwel niet in het register van vissersvaartuigen van de Unie te worden ingeschreven.

8.2.Per jaar wordt per vaartuig 7 500 EUR aan forfaitaire visrechten betaald. Die visrechten dekken geen enkel vangstquotum.

8.3.Deze bepalingen doen geen afbreuk aan de bepalingen inzake onder de vlag van een derde land varende ondersteuningsvaartuigen die overeenkomstig de Gabonese wetgeving door Gabon zijn gemachtigd.

9.INVOERING VAN EEN GEAUTOMATISEERD ELEKTRONISCH SYSTEEM VOOR VERGUNNINGENBEHEER

9.1.De elektronische verzending van de vergunningsaanvragen en de afgifte van de vergunningen vinden plaats via het door de Europese Commissie ter beschikking gestelde systeem Licence.

9.2.Tot het systeem Licence is ingevoerd door de partijen, wordt voor de elektronische uitwisseling voorlopig gebruikgemaakt van e-mail.

HOOFDSTUK III 
TECHNISCHE MAATREGELEN

1.In de technische fiche in aanhangsel 2 zijn de technische maatregelen vastgesteld die op de visserijactiviteiten van de vaartuigen van de Unie van toepassing zijn.

2.De vaartuigen houden zich aan de toepasselijke Iccat-aanbevelingen.

3.MAATREGELEN VOOR FAD’s

3.1.De vaartuigen van de Unie zorgen ervoor dat in de visserijzone van Gabon het maximum van 125 actieve visaantrekkende voorzieningen (FAD’s), met operationele boeien, per vaartuig voor de zegenvisserij steeds in acht wordt genomen. Overeenkomstig punt 38 van Iccat-aanbeveling 19-02 verstrekken de reders van de vaartuigen van de Unie vóór 1 maart van elk jaar aan de autoriteiten van Gabon een lijst van in de visserijzone van Gabon actieve FAD’s.

3.2.De vissers- of ondersteuningsvaartuigen met een machtiging voor de visserijzone van Gabon houden zich aan de desbetreffende Iccat-aanbevelingen. In het bijzonder zijn de FAD’s, behalve de bakens, gemaakt van natuurlijke of biologisch afbreekbare materialen die niet in de war raken en niet van kunststof zijn, om de invloed ervan op het ecosysteem te beperken en de hoeveelheid synthetisch afval op zee te verminderen.

3.3.Alle door elk vaartuig van de Unie gebruikte FAD’s worden voorzien van een markering volgens de desbetreffende Iccat-bepalingen.

3.4.FAD-logboek

(a)Overeenkomstig de bepalingen van de Iccat wordt door de kapiteins van vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen of door de kapiteins van ondersteuningsvaartuigen een FAD-logboek bijgehouden volgens het model in aanhangsel 5.

(b)Het FAD-logboek wordt door de kapitein ingevuld voor elke dag waarop het vaartuig aanwezig is in de visserijzone van Gabon.

(c)De kapitein noteert in het FAD-logboek dagelijks elke FAD-activiteit en vermeldt daarbij de identificatiecode en het type van de FAD.

(d)Het FAD-logboek wordt leesbaar ingevuld in hoofdletters en ondertekend door de kapitein. De reder is verantwoordelijk voor de juistheid van de in het FAD-logboek opgenomen gegevens.

(e)Overeenkomstig de Iccat-richtsnoeren voor gegevensverzending en vereiste informatie verstuurt de kapitein van het vaartuig uiterlijk dertig dagen na het verlaten van de visserijzone van Gabon het FAD-logboek voor de dagen waarop het vaartuig in die visserijzone aanwezig is geweest. Deze gegevens worden verzonden naar het in aanhangsel 3 vermelde visserijcontrolecentrum (VCC) van Gabon.

3.5.Gabon geeft de zones en de perioden van de in de visserijzone van Gabon uit te voeren seismische metingen een maand voor aanvang van die metingen door aan de Unie en de reders, samen met de bijgewerkte contactgegevens van de in dat gebied actieve bedrijven. De reders laten hun telecommunicatiemedewerkers weten dat zij tijdens de opgegeven perioden de positie van met bakens uitgeruste FAD’s binnen de zones in realtime aan de desbetreffende bedrijven moeten doorgeven. Gabon vergewist zich ervan dat de vaartuigen van de Unie deze informatie doorsturen en past bij gebreke daarvan passende sancties toe uit hoofde van de geldende regelgeving.

3.6.Bij wijze van uitzondering kan Gabon aan ondersteuningsvaartuigen van de Unie tijdelijk toegang verlenen tot aardolie-exploratie- en -exploitatiegebieden en tot de territoriale wateren, als de enige door die vaartuigen uit te voeren activiteit het weghalen van de aldaar aanwezige FAD’s betreft. Daartoe verzoekt de kapitein van het ondersteuningsvaartuig de Gabonese autoriteiten 48 uur vooraf per e-mail om een machtiging, onder vermelding van:

het gebied waar de activiteiten worden verricht;

de naam van de weg te halen FAD;

het verwachte tijdstip en punt van binnenvaren in het betrokken gebied;

het verwachte tijdstip en punt van verlaten van het betrokken gebied.

De autoriteiten van Gabon beantwoorden het verzoek uiterlijk drie uur voor het verwachte tijdstip van binnenvaren. Het verzoek onbeantwoord laten wordt als instemmen beschouwd.

3.7.Gedurende de looptijd van dit protocol stellen de vaartuigen van de Unie die in de visserijzone van Gabon mogen vissen, alles in het werk om ervoor te zorgen dat hun FAD’s in de Gabonese wateren uiterlijk op 31 december van elk jaar zijn teruggehaald.

4.MAATREGELEN TER BEPERKING VAN DE GEVOLGEN VOOR GEVOELIGE SOORTEN

De marktdeelnemers streven ernaar de gevolgen van de visserij voor beschermde soorten zeevogels, zeeschildpadden, haaien en zeezoogdieren te beperken door toepassing van beproefde technische maatregelen die zijn aangepast aan de Gabonese visserijcontext, verhoging van de selectiviteit van het vistuig, beperking van incidentele vangsten en optimalisering van de overleving van gevangen dieren.

HOOFDSTUK IV 
MONITORING EN AANGIFTE VAN DE VANGSTEN

AFDELING 1 REGISTRATIE EN MELDING VAN DE VANGSTEN TOT HET GEBRUIK VAN HET ERS-SYSTEEM

1.De vaartuigen van de Unie die op grond van de overeenkomst in de visserijzone van Gabon mogen vissen, delen tot een door de gemengde commissie te bepalen datum waarop beide partijen het elektronisch registratie- en communicatiesysteem (“ERS”) hebben ingevoerd, hun vangsten dagelijks aan de bevoegde autoriteiten van Gabon mee overeenkomstig de onderstaande bepalingen.

2.De kapitein vult dagelijks voor elke trek van elke visreis in die visserijzone een vangstaangifteformulier in overeenkomstig de resoluties van de Iccat. Het formulier wordt leesbaar ingevuld en ondertekend door de kapitein, ook als er niets is gevangen.

3.Het te gebruiken model voor de vangstaangifte is opgenomen in aanhangsel 6. Updates van het formulier worden door de gemengde commissie goedgekeurd.

4.De vaartuigen van de Unie verzenden dit naar behoren ingevulde formulier naar de autoriteiten van Gabon, bij voorkeur met een uittreksel van het elektronische logboek, en wel als volgt:

dagelijks, vóór het eind van elk dag waarop het vaartuig aanwezig is in de visserijzone van Gabon;

binnen 24 uur na aankomst in de haven als het vaartuig de haven van Owendo of Port-Gentil aandoet;

binnen 24 uur na vertrek uit de Gabonese wateren als het vaartuig de haven van Owendo of Port-Gentil niet aandoet.

5.Daarnaast wordt na vertrek uit de visserijzone een kopie van het vangstaangifteformulier verstrekt aan de betrokken wetenschappelijke instellingen, te weten: het Cenarest (Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique) van Gabon, het IRD (Institut de recherche pour le développement) en het IEO (Instituto Español de Oceanografía).

AFDELING 2 ELEKTRONISCH VISSERIJLOGBOEK - REGISTRATIE EN VERZENDING VIA ERS

1.ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.De kapitein van een vaartuig van de Unie dat in het kader van dit protocol visserijactiviteiten verricht, houdt een elektronisch visserijlogboek bij dat gekoppeld is aan een elektronisch registratie- en communicatiesysteem (ERS).

1.2.Zodra het ERS-systeem operationeel is, mogen vaartuigen zonder ERS de visserijzone van Gabon niet binnenvaren om daar visserijactiviteiten te verrichten.

1.3.De kapitein is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die in het elektronische visserijlogboek zijn vermeld. Het visserijlogboek beantwoordt aan de toepasselijke resoluties en aanbevelingen van de Iccat en de verzending ervan vindt plaats overeenkomstig de in aanhangsel 7 genoemde UN/FLUX-norm.

1.4.De vlaggenstaat en Gabon zien erop toe dat zij zijn uitgerust met de nodige hardware en software voor de automatische verzending van de ERS-gegevens.

1.5.De vlaggenstaat zorgt voor de ontvangst en de registratie in een elektronische gegevensbank waarin die gegevens gedurende minstens 36 maanden na aanvang van de visreis op beveiligde wijze kunnen worden bewaard.

1.6.Het VCC van de vlaggenstaat zorgt ervoor dat de visserijlogboeken dagelijks automatisch via het ERS aan het VCC van Gabon ter beschikking worden gesteld voor de periode van aanwezigheid van het vaartuig in de visserijzone, zelfs bij nulvangsten.

2.GEGEVENS VAN DE ELEKTRONISCHE VISSERIJLOGBOEKEN

2.1.De kapitein registreert dagelijks voor elke visserijactiviteit de geraamde hoeveelheden van elke soort die gevangen is en aan boord wordt gehouden of is teruggegooid. De geraamde hoeveelheden van een soort die gevangen of teruggegooid is, moeten worden geregistreerd ongeacht het gewicht in kwestie.

2.2.Bij aanwezigheid zonder visserijactiviteit wordt de positie van het vaartuig om 12:00 uur ’s middags geregistreerd.

2.3.De gegevens van het visserijlogboek worden automatisch en dagelijks verzonden naar het visserijcontrolecentrum (VCC) van de vlaggenstaat. De verzonden informatie omvat ten minste:

(a)het IMO- of CFR-nummer en de naam van het vaartuig;

(b)een uniek identificatienummer van de visreis;

(c)de FAO-drielettercode van elke soort;

(d)het betrokken geografische gebied waar de vangsten zijn gedaan;

(e)de datum en het tijdstip van de vangsten;

(f)de datum en het tijdstip van vertrek uit en aankomst in de haven;

(g)het soort vistuig en de technische specificaties;

(h)de geraamde aan boord gehouden hoeveelheden van iedere soort in kilogram levend gewicht of eventueel in aantal exemplaren;

(i)de geraamde teruggegooide hoeveelheden van iedere soort in kilogram levend gewicht of, in voorkomend geval, het aantal vissen.

3.TECHNISCH MANKEMENT OF DEFECT MET GEVOLGEN VOOR DE REGISTRATIE AAN BOORD EN DE VERZENDING VAN ELEKTRONISCHE VERSLAGEN DOOR HET VAARTUIG

3.1.Het VCC van de vlaggenstaat en het VCC van Gabon stellen elkaar onverwijld in kennis van alle gebeurtenissen die een weerslag kunnen hebben op de transmissie van de ERS-gegevens van een of meer vaartuigen.

3.2.Indien het VCC van Gabon de gegevens die een vaartuig moet toezenden, niet ontvangt, stelt het het VCC van de vlaggenstaat hiervan onmiddellijk in kennis. Laatstgenoemd VCC onderzoekt zo spoedig mogelijk de oorzaak van het uitblijven van de ontvangst van de ERS-gegevens en brengt het VCC van Gabon op de hoogte van het resultaat van dat onderzoek.

3.3.Als er een mankement is in de transmissie tussen het vaartuig en het VCC van de vlaggenstaat, meldt dit VCC dit onverwijld aan de kapitein of exploitant van het vaartuig of, bij ontstentenis van de kapitein of exploitant, aan hun vertegenwoordiger. Na ontvangst van deze kennisgeving stuurt de kapitein van het vaartuig de bevoegde autoriteiten van de vlaggenstaat elke dag uiterlijk om 23:59 uur de ontbrekende gegevens toe via een daartoe geschikt telecommunicatiemiddel.

3.4.Bij een storing van het systeem voor elektronische transmissie dat aan boord van het vaartuig is geïnstalleerd, zorgt de kapitein of exploitant van het vaartuig ervoor dat het ERS-systeem binnen tien dagen na de constatering van de storing wordt hersteld of vervangen. Na die termijn mag het vaartuig niet langer in de visserijzone vissen en moet het binnen 24 uur die zone verlaten of een haven van Gabon aandoen. Het vaartuig mag de haven pas verlaten of pas naar de visserijzone terugkeren nadat het VCC van zijn vlaggenstaat heeft geconstateerd dat het ERS-systeem weer naar behoren functioneert.

3.5.Als Gabon geen ERS-gegevens ontvangt wegens een storing van de elektronische systemen die onder toezicht van de Unie of Gabon staan, neemt de betrokken partij onverwijld alle maatregelen die deze storing zo spoedig mogelijk kunnen verhelpen. De oplossing van het probleem wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de andere partij.

3.6.Het VCC van de vlaggenstaat zendt het VCC van Gabon om de 24 uur via een beschikbaar elektronisch communicatiemiddel alle dagelijkse ERS-gegevens door die de vlaggenstaat sinds de meest recente transmissie heeft ontvangen. Dezelfde procedure wordt toegepast bij onderhoud dat langer dan 24 duurt en een weerslag heeft op de systemen die onder controle van de Unie staan. Gabon waarschuwt zijn bevoegde controlediensten om te voorkomen dat wordt gedacht dat de vaartuigen van de Unie in overtreding zijn wat de transmissie van hun ERS-gegevens betreft. Het VCC van de vlaggenstaat zorgt ervoor dat de ontbrekende gegevens worden opgenomen in de in punt 1.5 bedoelde geautomatiseerde gegevensbank.

3.7.De vlaggenstaat en Gabon wijzen elk een ERS-correspondent aan die als contactpersoon fungeert voor aangelegenheden in verband met de uitvoering van deze bepalingen, stellen elkaar in kennis van de contactgegevens van hun ERS-correspondent en werken die informatie indien nodig onverwijld bij.

AFDELING 3 GEAGGREGEERDE VANGSTGEGEVENS

1.De Unie bezorgt de autoriteiten van Gabon vóór het einde van elk kwartaal uit haar gegevensbank de in artikel 10, lid 3, van dit protocol bedoelde geaggregeerde gegevens voor de afgelopen kwartalen van het lopende jaar, met opgave van de gevangen hoeveelheden per vaartuig, per vangstmaand en per soort, evenals de plaatsen van aanlanding. Die gegevens zijn voorlopig en evolutief en houden in voorkomend geval rekening met de op jaarbasis verstrekte gegevens van de waarnemers.

2.Gabon analyseert die geaggregeerde gegevens en rapporteert alle belangrijke inconsistenties met de ontvangen visserijlogboekgegevens. De vlaggenstaten doen onderzoek naar de gerapporteerde inconsistenties en werken de gegevens voor zover nodig bij. Bij aanhoudende inconsistentie tussen de gegevensbronnen wordt het geval ter oplossing voorgelegd aan de gemengde commissie.

HOOFDSTUK V 
BEREKENING EN BETALING VAN DE VISRECHTEN EN BIJDRAGEN IN VERBAND MET DE VANGSTEN

1.De Europese Unie verstrekt uiterlijk op 20 februari van elk jaar de geaggregeerde gegevens over de in het voorgaande kalenderjaar in de visserijzone van Gabon gevangen hoeveelheden per vaartuig, per maand en per soort, samen met een berekening van de per vaartuig verschuldigde visrechten.

2.Gabon heeft tot 15 maart de tijd om de verstrekte gegevens op grond van bewijsmiddelen aan te vechten. Vervolgens hebben de partijen een maand de tijd om tot een vergelijk te komen over de gegevens. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, treden de partijen zo snel mogelijk schriftelijk of per videoconferentie in overleg, zo nodig in de gemengde commissie.

3.De Unie geeft de door beide partijen gevalideerde afrekeningen onverwijld door aan de reders, zodat zij het resterende bedrag voor de vangsten binnen dertig dagen kunnen overmaken naar de voor de betaling van visrechten bestemde bankrekening. Gabon zorgt voor het toezicht op deze betalingen en rapporteert eventuele gevallen van te late en onvolledige betaling aan de Unie. Van haar kant ziet de Unie erop toe dat de betalingen daadwerkelijk binnen de gestelde termijn worden verricht.

4.Bij overschrijding van de referentietonnage voor een volledig jaar wordt op basis van de gevalideerde afrekeningen het bedrag berekend dat de Unie is verschuldigd voor de extra gevangen hoeveelheden, zoals is bepaald in de artikelen 13 en 14 van het protocol.

HOOFDSTUK VI 
OVERLADING EN AANLANDING IN GABON

1.ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN VOOR DE VISSERIJ - STIMULERINGSMAATREGELEN

In het kader van het door Gabon gevoerde beleid voor industrialisering van de visserij bevorderen de partijen de economische samenwerking in de visserij- en verwerkende industrie teneinde meer investeringen en banen, een beter hulpbronnengebruik en een goed evenwicht tussen vraag en aanbod tot stand te brengen. In dit verband zijn er stimuleringsmaatregelen voor vaartuigen. Meer in het bijzonder streeft Gabon ernaar dat op termijn alle in de Gabonese wateren gevangen producten in Gabon worden overgeladen of aangeland.

2.DOELSTELLING VAN BEVOORRADING VAN DE MARKT

2.1.Om te voldoen aan de behoeften van de markt en bij te dragen tot de voedselzekerheid, verstrekken de autoriteiten van Gabon vóór de aanvang van het visseizoen aan de Unie een raming van de hoeveelheden visserijproducten waarvoor overlading of aanlanding wenselijk is, waarbij zij bij voorrang rekening houden met de voorzieningsbehoeften van de plaatselijke verwerkende industrie. De Unie stuurt deze informatie via de lidstaten door naar de marktdeelnemers in de visserijzone van Gabon. De marktdeelnemers laten de autoriteiten van Gabon weten dat zij beschikbaar zijn om in deze behoeften te voorzien, waarbij ten minste 30 % van de vangsten in een Gabonese haven moet worden overgeladen, voor zover aan de financiële en commerciële marktvoorwaarden wordt voldaan en met inachtneming van de handelsbesprekingen tussen de marktdeelnemers en de onderling overeengekomen voorwaarden.

2.2.Elk vaartuig dat in een haven van Gabon overlaadt, is verplicht op het moment van overladen alle aan boord gehouden bijvangsten aan te landen, voor zover aan de financiële en commerciële marktvoorwaarden wordt voldaan en met inachtneming van de handelsbesprekingen tussen de marktdeelnemers en de onderling overeengekomen voorwaarden.

3.PROCEDURE VAN AANLANDING EN OVERLADING

3.1.De kapitein van het vaartuig of diens vertegenwoordiger stelt de bevoegde autoriteiten ten minste 48 uur van tevoren in kennis van de aankomst van het vaartuig in de haven, onder vermelding van:

(a)de naam van het vaartuig;

(b)de haven van aanlanding of overlading;

(c)de naam van het vrachtschip waarin de producten worden overgeladen, indien van toepassing;

(d)de bestemming van de overgeladen of aangelande vangsten;

(e)de datum en het tijdstip van de verwachte aankomst in de haven, overlading of aanlanding;

(f)de hoeveelheid van elke aan boord gehouden, over te laden of aan te landen soort, uitgedrukt in kilogram levend gewicht en, indien van toepassing, in aantal exemplaren. Elke soort wordt geïdentificeerd aan de hand van de drielettercode van de FAO.

3.2.De aanlanding of overlading moet plaatsvinden in een van de daartoe gemachtigde havens of aan de kade daarvan. De gemachtigde havens zijn die van Owendo en Port-Gentil.

3.3.Overlading op zee is verboden.

3.4.Krachtens de nationale wetgeving inzake de doorvoer van goederen zijn vangsten die worden overgeladen, vrijgesteld van douanerechten of heffingen met gelijke werking.

HOOFDSTUK VII 
CONTROLE

1.BINNENVAREN EN VERLATEN VAN DE VISSERIJZONE

1.1.Telkens als een vaartuig van de Unie met een krachtens dit protocol afgegeven vergunning de visserijzone van Gabon binnenvaart of verlaat, moet dit uiterlijk drie uur van tevoren aan Gabon worden gemeld volgens het model in aanhangsel 8.

1.2.De melding wordt via ERS of, als dat niet mogelijk is, per e-mail verzonden naar de in aanhangsel 3 opgenomen e-mailadressen. Iedere wijziging van het e-mailadres waarop vaartuigen het binnenvaren of verlaten melden, wordt door Gabon onverwijld doorgegeven aan de betrokken vaartuigen en de Unie.

1.3.Verder geven vaartuigen die de grenzen van de visserijzone passeren, hun eerste en laatste VMS-positie door aan het VCC van Gabon, bij het binnenvaren en bij het verlaten van de zone.

1.4.Een vaartuig dat in de visserijzone van Gabon bij het vissen wordt waargenomen zonder dat het zijn aanwezigheid vooraf heeft gemeld, wordt beschouwd als een vaartuig dat illegaal vist.

2.INSPECTIE OP ZEE OF IN DE HAVEN

2.1.De vaartuigen van de Unie met een krachtens dit protocol afgegeven vergunning worden in de onder Gabonese jurisdictie vallende wateren geïnspecteerd door inspecteurs en vaartuigen die daartoe door Gabon zijn gemachtigd en die duidelijk herkenbaar zijn als voor visserijcontrole aangewezen inspecteurs en vaartuigen.

2.2.De inspectie van vaartuigen van de Unie in de haven wordt uitsluitend uitgevoerd door controleteams van de overheid die daartoe naar behoren zijn gemachtigd door Gabon en die duidelijk herkenbaar zijn als voor visserijcontrole aangewezen teams.

2.3.Alvorens aan boord te gaan, brengen de controleteams van de overheid het vaartuig van de Unie op de hoogte van hun besluit een inspectie uit te voeren. Elk team telt maximaal vier controleurs van het directoraat-generaal Visserij en Aquacultuur (DGPA) en zes controleurs van de nationale marine. In voorkomend geval kunnen er maximaal twee bevoegde waarnemers aanwezig zijn bij de inspectie. Zij nemen niet rechtstreeks deel aan de inspectieactiviteiten. Zij onthouden zich van iedere handeling die voor het vaartuig of de bemanningsleden nadelig kan zijn of die hinderlijk kan zijn voor hun activiteiten. De waarnemers staan onder voortdurend toezicht van het hoofd van de inspectie en vallen onder diens gezag.

2.4.De controleurs blijven niet langer aan boord van het vaartuig dan nodig is om de met de inspectie verband houdende taken te verrichten. Zij voeren de inspectie zo uit dat het vaartuig, de visserijactiviteit en de lading er zo weinig mogelijk hinder van ondervinden.

2.5.De beelden (foto’s en video’s) die tijdens de inspectie worden gemaakt, zijn enkel bestemd voor de autoriteiten die belast zijn met de controle en bewaking van de visserij. Die beelden mogen niet openbaar worden gemaakt, tenzij in de Gabonese wetgeving anders is bepaald.

2.6.Gabon kan de Unie toestaan om als waarnemer deel te nemen aan de inspectie op zee of aan de kade.

2.7.De kapitein van het vaartuig van de Unie vergemakkelijkt het aan boord gaan en de werkzaamheden van het controleteam.

2.8.Aan het eind van elke inspectie stelt het controleteam een inspectieblad op. Dit blad wordt ondertekend door de kapitein, die er opmerkingen in kan opnemen.

2.9.De ondertekening van dit blad door de kapitein is slechts een ontvangstbevestiging en doet niets af aan het verweerrecht van de reder in geval van inbreuk. Bij weigering om het document te ondertekenen, geeft de kapitein schriftelijk de redenen daarvoor op en brengt het hoofd van het controleteam de vermelding “weigert te ondertekenen” aan. Het controleteam overhandigt een kopie van het inspectieblad aan de kapitein alvorens het vaartuig te verlaten. Tevens stuurt Gabon de Europese Unie een kopie van het inspectieblad binnen 48 uur nadat de inspectie is uitgevoerd.

2.10.In geval van een inbreuk stuurt Gabon binnen 15 werkdagen na de inspectie een kopie van het proces-verbaal naar de Unie. Iedere inbreuk op de in Gabon geldende wetgeving moet door een visserijcontroleur worden gemeld overeenkomstig de in Gabon geldende procedures.

3.SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN TOEZICHT TER BESTRIJDING VAN IOO-VISSERIJ

3.1.Om de bestrijding van IOO-visserij te intensiveren, signaleren de vissersvaartuigen en ondersteuningsvaartuigen van de Unie de aanwezigheid in de visserijzone van Gabon van ieder vaartuig dat niet voorkomt op de in hoofdstuk II, punt 4, bedoelde lijst van vaartuigen die in Gabon mogen vissen.

3.2.De kapitein van een vissersvaartuig of een ondersteuningsvaartuig van de Unie die een vissersvaartuig of een ondersteuningsvaartuig waarneemt dat mogelijk IOO-visserijactiviteiten aan het verrichten is, probeert zo veel mogelijk informatie te verzamelen en stelt onmiddellijk een verslag op. Dit waarnemingsverslag wordt onverwijld toegezonden aan de visserijcontrolecentra van zijn vlaggenstaat en van Gabon. De bevoegde autoriteiten van de vlaggenstaat sturen onmiddellijk een kopie ervan naar de Europese Commissie.

3.3.Als Gabon beschikt over waarnemingsverslagen over vissers- of ondersteuningsvaartuigen die varen onder een andere dan de Gabonese vlag en mogelijk IOO-visserijactiviteiten in de visserijzone van Gabon verrichten, zendt Gabon elk van die verslagen toe aan de Unie.

HOOFDSTUK VIII 
SATELLIETVOLGSYSTEEM VOOR VISSERSVAARTUIGEN (VMS)

1.ALGEMENE BEPALINGEN

1.1.De vaartuigen van de Unie met een krachtens dit protocol afgegeven vergunning moeten, wanneer zij zich in de Gabonese wateren bevinden, uitgerust zijn met een satellietvolgsysteem dat positieberichten automatisch doorgeeft aan het visserijcontrolecentrum (VCC) van hun vlaggenstaat, en wel als volgt:

(a)langs elektronische weg volgens een beveiligd protocol voor elektronische gegevensuitwisseling;

(b)ieder uur of vaker zolang zij zich in de visserijzone bevinden;

(c)in de in aanhangsel 9 vastgestelde vorm.

1.2.Het VCC van de vlaggenstaat zorgt voor de automatische verwerking van deze gegevens, die het elektronisch registreert en gedurende ten minste drie jaar veilig bewaart in een geautomatiseerde gegevensbank.

1.3.De kapitein van een vissers- of ondersteuningsvaartuig van de Unie ziet erop toe dat de satellietvolgapparatuur aan boord te allen tijde volledig operationeel is, en dat de in punt 1 bedoelde gegevens daadwerkelijk worden doorgegeven aan het VCC van de vlaggenstaat van het vaartuig.

1.4.De kapitein is aansprakelijk voor iedere bewezen manipulatie van het satellietvolgsysteem van het vaartuig die tot doel heeft de werking ervan te verstoren of de positieberichten te vervalsen.

1.5.Niet-naleving van de voorschriften inzake de positiebepaling van vaartuigen via satelliet wordt als een inbreuk beschouwd en overeenkomstig Gabonees recht bestraft.

2.VMS-GEGEVENS

Elk positiebericht bevat het volgende:

(a)de identificatiegegevens van het vaartuig;

(b)de meest recente geografische positie van het vaartuig, uitgedrukt in breedtegraad en lengtegraad, met een foutenmarge van minder dan 500 meter en een betrouwbaarheidsinterval van 99 %;

(c)de datum en het tijdstip, uitgedrukt in gecoördineerde universele tijd (“UTC”), waarop die positie is bepaald;

(d)de momentane snelheid en koers van het vaartuig.

3.VERZENDING VAN POSITIEBERICHTEN AAN GABON

3.1.Het VCC van de vlaggenstaat stuurt de ontvangen positieberichten automatisch onmiddellijk door naar het VCC van Gabon. Vaartuigen die in de visserijzone van Gabon actief zijn, moeten echter op het VMS-systeem zichtbaar zijn vanaf het moment dat zij het gebied binnenvaren tot het moment dat zij het daadwerkelijk verlaten of in een Gabonese haven aankomen.

3.2.Die verzending vindt plaats via het elektronische netwerk dat door de Europese Commissie ter beschikking is gesteld voor de uitwisseling in gestandaardiseerde vorm van visserijgegevens.

3.3.De Unie wordt in kennis gesteld van elk probleem bij de verzending en ontvangst van positieberichten, met het oog op een zo spoedig mogelijke technische oplossing. Eventuele geschillen worden door de gemengde commissie beslecht.

3.4.Het VCC van de vlaggenstaat, het Gabonese VCC en de Europese Unie wisselen hun e-mailcontactadressen uit en stellen elkaar in kennis van elke wijziging van die adressen, die worden gebruikt bij storing of anomalie in de gegevensverzending.

4.STORING IN HET SATELLIETVOLGSYSTEEM

4.1.Als het VCC van Gabon een onderbreking constateert van de ontvangst van positieberichten van een vaartuig dat zich volgens het laatste bericht in de Gabonese wateren bevond, geeft het dat onverwijld door aan het VCC van de vlaggenstaat. Het VCC van de vlaggenstaat doet onmiddellijk onderzoek naar de oorzaak van die onderbreking, indien nodig in overleg met de Europese Unie, en stelt het VCC van Gabon binnen 24 uur in kennis van de uitkomsten van dat onderzoek.

4.2.Bij storing van het satellietvolgsysteem dat zich aan boord van het vaartuig bevindt, geeft de kapitein de posities van het vaartuig op enige andere wijze door aan de vlaggenstaat en aan het VCC van Gabon. Deze handmatige berichten worden door het VCC van de vlaggenstaat onverwijld in de in punt 1.2 bedoelde geautomatiseerde gegevensbank geregistreerd en naar het VCC van Gabon doorgestuurd, volgens dezelfde bepalingen als voor de automatische positiebepaling. Deze vorm van communicatie vangt aan zodra de kapitein van het vaartuig een storing van het satellietvolgsysteem constateert of daarvan in kennis wordt gesteld. In dit geval is het bepaalde inzake de procedures voor het binnenvaren en verlaten van toepassing.

4.3.Als het systeem niet binnen tien dagen is hersteld, wijst de vlaggenstaat het vaartuig op de verplichting de visserijzone van Gabon te verlaten. Het vaartuig verlaat dan de Gabonese wateren of begeeft zich voor herstel naar een Gabonese haven.

4.4.Als de onderbreking van de ontvangst van positieberichten te wijten is aan een storing van de elektronische systemen die onder toezicht van de Europese Unie of Gabon staan, neemt de betrokken partij onmiddellijk alle maatregelen waarmee deze storing zo spoedig mogelijk wordt verholpen. De oplossing van het probleem wordt onmiddellijk ter kennis gebracht van de andere partij. De gegevens die het VCC van Gabon niet heeft ontvangen, worden alsnog verstrekt zodra de storing voorbij is. Als de storing de elektronische systemen onder toezicht van de Europese Unie betreft, geeft het VCC van de vlaggenstaat iedere 24 uur per e-mail alle ontvangen positieberichten door aan het VCC van Gabon.

4.5.De autoriteiten van Gabon waarschuwen hun bevoegde controlediensten om te voorkomen dat de vaartuigen van de Unie in gebreke worden gesteld voor het niet verzenden van VMS-gegevens.

HOOFDSTUK IX 
INBREUKEN

1.CONSTATERING EN BEHANDELING VAN INBREUKEN

1.1.Bij constatering van een inbreuk maakt de naar behoren gemachtigde controleur daarvan een proces-verbaal op.

1.2.Het proces-verbaal over de inbreuk kan naast gegevens van de inspectie op zee of in de haven nog andere elementen bevatten die samen een reeks aanwijzingen vormen, zoals VMS-positiemeldingen, lucht- of satellietopnamen, elementen die voortkomen uit het participatieve toezicht of het elektronische toezicht, of verslagen van waarnemers.

1.3.Een kopie van het proces-verbaal over de inbreuk wordt binnen 48 uur nadat de overtreder ervan in kennis gesteld, toegezonden aan de Unie en aan de vlaggenstaat.

2.AANHOUDING VAN HET VAARTUIG – INFORMATIEBIJEENKOMST

2.1.Overeenkomstig de Gabonese wetgeving kan elk vaartuig van de Unie dat een inbreuk pleegt, worden verplicht zijn visserijactiviteiten te onderbreken en, wanneer het op zee is, terug te keren naar een Gabonese haven of de visserijzone van Gabon tijdelijk te verlaten.

2.2.Gabon stelt de Unie binnen 24 uur in kennis van iedere onderbreking van de activiteit van een vaartuig van de Unie met een vergunning. In de kennisgeving staat vermeld waarom het vaartuig is aangehouden.

2.3.Alvorens tegen het vaartuig, de kapitein, de bemanning of de lading maatregelen te nemen, met uitzondering van maatregelen voor het veiligstellen van de bewijsstukken, belegt Gabon op verzoek van de Unie binnen drie werkdagen na de kennisgeving van de onderbreking van de activiteiten van het vaartuig een informatiebijeenkomst om de feiten die hebben geleid tot de onderbreking, toe te lichten en eventuele verdere maatregelen uiteen te zetten. Aan deze informatiebijeenkomst kan een vertegenwoordiger van de vlaggenstaat van het vaartuig deelnemen.

3.OP DE INBREUK TOE TE PASSEN SANCTIES – SCHIKKINGSPROCEDURE

3.1.De op de inbreuk toe te passen sanctie wordt door Gabon vastgesteld overeenkomstig de nationale wetgeving.

3.2.Iedere inbreuk waarbij het niet om een misdrijf gaat, kan aanleiding geven tot de inleiding van een schikkingsprocedure overeenkomstig de Gabonese wetgeving. Aan die procedure wordt deelgenomen door de vertegenwoordigers van de reder. De schikkingsprocedure wordt uiterlijk 15 werkdagen na de kennisgeving van de aanhouding van het vaartuig afgesloten.

3.3.Gabon stelt de Unie binnen 48 uur in kennis van de uitkomst van de schikkingsprocedure.

4.GERECHTELIJKE PROCEDURE – BANKGARANTIE

4.1.Als de schikkingsprocedure geen oplossing biedt, zijn de rechterlijke instanties van Gabon bevoegd om de zaak te behandelen. De reder van het vaartuig waarmee de inbreuk is begaan, stelt bij een door Gabon op te geven bank een bankgarantie waarvan het door Gabon vast te stellen bedrag de kosten in verband met de aanhouding, de geschatte boetesom en de eventuele compenserende vergoedingen dekt. De bankgarantie wordt niet vrijgegeven voordat de gerechtelijke procedure is voltooid.

4.2.De bankgarantie wordt na de uitspraak van het vonnis vrijgegeven en aan de reder terugbetaald:

(a)volledig, als er geen sanctie wordt opgelegd, afgezien de kosten in verband met de aanhouding van het vaartuig;

(b)ten bedrage van het saldo, indien de boetesom lager uitvalt dan de bankgarantie.

4.3.Gabon stelt de Unie uiterlijk acht werkdagen na de uitspraak van het vonnis in kennis van de uitkomst van de gerechtelijke procedure.

5.VRIJGAVE VAN HET VAARTUIG EN DE BEMANNING

Het vaartuig en de bemanning mogen de haven verlaten zodra de uit de schikkingsprocedure voortvloeiende sanctie is vereffend of zodra de bankgarantie is gesteld overeenkomstig de Gabonese wetgeving. Daartoe geven de autoriteiten van Gabon een verklaring van vrijgave af voor het vaartuig en de bemanning.

HOOFDSTUK X 
AANMONSTERING VAN ZEELIEDEN

1.Tijdens de visserijactiviteit in de visserijzone van Gabon hebben de zegenvaartuigen van de Unie minstens het volgende aantal Gabonese zeelieden aan boord:

voor het eerste jaar van toepassing van dit protocol, in totaal zes zeelieden voor de gehele vloot;

voor het tweede jaar van toepassing van dit protocol, in totaal acht zeelieden;

voor de volgende jaren, in totaal tien zeelieden per jaar.

2.Daartoe stuurt Gabon vóór de aanvang van dit protocol en vervolgens elk jaar in januari een op grond van de kwalificatiecriteria en de voorwaarden van aanhangsel 10 opgestelde en zo nodig bijgewerkte lijst van geschikte en gekwalificeerde zeelieden naar de Unie. De beschikbaarheid van een dergelijke lijst is een voorwaarde voor de toepassing van punt 1.

3.De reders of hun vertegenwoordigers nemen zeelieden in dienst die op deze lijst staan en bieden de geselecteerde kandidaten een overeenkomst aan. De ondertekenende partijen krijgen een kopie van de overeenkomst. Deze overeenkomsten kunnen worden gesloten tussen de reders en particuliere diensten voor indienstneming en plaatsing van vissers die zijn erkend door Gabon of door een staat die IAO-Verdrag nr. 188 inzake arbeid in de visserij heeft geratificeerd.

4.De arbeidsovereenkomst van zeelieden wordt ondertekend door de reder of diens vertegenwoordiger en door de zeelieden. De overeenkomst garandeert de zeelieden aansluiting bij de socialezekerheidsregeling die op hen van toepassing is, met inbegrip van een overlijdens-, ziekte- en ongevallenverzekering. Zij moet voldoen aan de voorwaarden van bijlage II bij IAO-Verdrag nr. 188 inzake arbeid in de visserij.

5.De verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over de fundamentele beginselen en rechten op het werk is van rechtswege van toepassing op zeelieden die zijn aangemonsterd op EU-vaartuigen. Het gaat daarbij met name om de vrijheid van vereniging, de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandeling van werknemers en de bestrijding van discriminatie op het gebied van werk en beroep.

6.Het loon van de aangemonsterde zeelieden komt ten laste van de reder. Het wordt vóór de aanmonstering vastgesteld in overleg tussen de reders en de zeelieden of hun respectieve vertegenwoordigers. Het wordt regelmatig uitbetaald. De bezoldigingsvoorwaarden van de zeelieden mogen evenwel niet ongunstiger zijn dan die krachtens de Gabonese wetgeving en in elk geval niet ongunstiger dan het minimummaandloon voor een gekwalificeerde matroos dat is vastgesteld door het subcomité voor de bezoldiging van zeelieden van het paritair comité voor de zeevaart van de IAO.

7.De aan‑ en afreiskosten en de kosten van repatriëring van de Gabonese zeelieden tussen de haven van inscheping of ontscheping en hun gewone verblijfplaats zijn voor rekening van de reder.

8.De reder of diens vertegenwoordiger deelt aan de bevoegde autoriteit van Gabon de namen van de op het betrokken vaartuig aangemonsterde zeelieden mee, met vermelding van hun inschrijving op de bemanningslijst.

9.Als de reder er in uitzonderlijke, naar behoren gemotiveerde gevallen niet in slaagt zeelieden met de vereiste kwalificaties te vinden, is hij vrijgesteld van deze verplichting.

10.Alle op vaartuigen van de Unie aangemonsterde zeelieden moeten zich op de dag vóór de afgesproken datum van aanmonstering melden bij de kapitein van het aangewezen vaartuig. Als een zeeman zich daar niet aan houdt, wordt de reder automatisch ontheven van zijn plicht die zeeman aan te monsteren.

11.Vaartuigen van de Unie die er niet in slagen het in punt 1 genoemde aantal Gabonese zeelieden aan te monsteren, betalen een forfaitaire vergoeding van 25 EUR per niet-aangemonsterde zeevarende per dag aanwezigheid in de visserijzone van Gabon. De gemengde commissie maakt jaarlijks de balans op van de aanmonstering van Gabonese zeelieden. Op basis van die balans worden de verschuldigde bedragen binnen drie maanden na samenkomst van de gemengde commissie uitbetaald.

HOOFDSTUK XI 
WAARNEMERS

1.WAARNEMING VAN VISSERIJACTIVITEITEN

1.1.De partijen erkennen dat het van belang is de verplichtingen die voortvloeien uit de betrokken Iccat-resoluties en -aanbevelingen betreffende wetenschappelijke waarnemers, met inbegrip van elektronische waarneming, en de Gabonese wetgeving op dit gebied na te komen.

1.2.De krachtens dit protocol toegelaten vaartuigen voor de tonijnvisserij met de zegen en ondersteuningsvaartuigen van de Unie nemen in het kader van een nationaal waarnemingsprogramma een waarnemer aan boord volgens de in dit hoofdstuk bepaalde regeling. Het inschepen van aanvullende waarnemers wordt eveneens overwogen en geval per geval overeengekomen.

1.3.De waarnemers worden aangewezen door de autoriteiten van Gabon.

1.4.De taak van de waarnemers bestaat erin gegevens over de visserijactiviteiten van het vaartuig te verzamelen overeenkomstig de desbetreffende Iccat-aanbevelingen en ‑resoluties en de Gabonese wetgeving.

1.5.Gabon en de Unie werken met de andere kuststaten in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan samen ter ondersteuning van een gecoördineerde regionale uitvoering van de waarnemingsprogramma’s in het kader van de Iccat.

1.6.Een in de visserijzone van Gabon actief vaartuig zonder Gabonese waarnemer aan boord moet binnen 45 dagen na het verlaten van de visserijzone van Gabon het verslag van de waarnemer aan boord aan Gabon toezenden.

2.AANGEWEZEN VAARTUIGEN EN WAARNEMERS – INSCHEPING EN ONTSCHEPING VAN DE WAARNEMER

2.1.Het aanwijzen van de vaartuigen die een Gabonese waarnemer moeten inschepen, gebeurt bij de afgifte van de vergunning. Om Gabon in staat te stellen zijn programmering te optimaliseren, verstrekken de reders elk jaar vóór 5 december rechtstreeks aan de autoriteiten van Gabon een voorlopig schema van de havens die zij het volgend jaar zullen aandoen. Voor de eerste toepassingsperiode van het protocol wordt dit schema bij de aanvraag van de vergunning verstrekt.

2.2.Nadat de vaartuigen zijn aangewezen, zendt Gabon aan de Unie en de reders of hun gemachtigde agenten de lijst van de vaartuigen die een Gabonese waarnemer aan boord moeten nemen. De exploitanten van de vaartuigen op deze lijst stellen Gabon onmiddellijk in kennis van elke wijziging van het voorlopige schema van havenaanlopen dat bij de vergunningsaanvraag is verstrekt.

2.3.Een maand voordat de waarnemer aan boord komt, bevestigt de exploitant de beschikbaarheid van het vaartuig en de geplande haven van inscheping. Van zijn kant geeft Gabon de naam en gegevens van de aangewezen waarnemer door. De exploitant van het vaartuig zorgt ervoor dat alle voor het aan boord nemen van de waarnemer vereiste regelingen op optimale wijze worden getroffen.

2.4.In de volgende specifieke gevallen is een aangewezen vaartuig vrijgesteld van de verplichting de Gabonese waarnemer aan boord te nemen:

(a)de naam en gegevens van de aangewezen waarnemer zijn niet uiterlijk twee weken vóór de geplande datum van inscheping doorgegeven; of

(b)volgens de planning is er in dezelfde periode een waarnemer aan boord die is erkend door een wetenschappelijke instelling van de vlaggenstaat of een waarnemer die is aangewezen in het kader van een regionaal programma. De reder stelt in dat geval Gabon daarvan in kennis en neemt de Gabonese waarnemer aan boord van een ander vaartuig.

2.5.Als het niet mogelijk is de door Gabon aangewezen waarnemer aan boord te nemen, moet dat worden gemeld binnen zeven dagen nadat Gabon de naam en gegevens van de aangewezen waarnemer heeft opgegeven.

2.6.De inschepingsformaliteiten worden afgewikkeld tussen Gabon en de reder van het vaartuig.

2.7.Een waarnemer mag niet meer dan twee opeenvolgende visreizen maken op hetzelfde vaartuig.

2.8.Als de waarnemer zich niet binnen twaalf uur na de vastgestelde datum en tijd meldt voor inscheping, wordt de kapitein automatisch ontheven van zijn verplichting die waarnemer aan boord te nemen. Het vaartuig mag de haven verlaten en zijn visserijactiviteiten aanvatten.

3.FINANCIËLE BIJDRAGE VAN DE REDERS

3.1.Elke reder van een vaartuig voor de tonijnvisserij met de zegen of een ondersteuningsvaartuig maakt op het ogenblik dat hij de nationale forfaitaire visrechten betaalt, een forfaitair bedrag van 2 500 EUR per vaartuig over als bijdrage in de ten laste van Gabon komende kosten van de aan boord van zijn vaartuig genomen waarnemers.

3.2.De aan‑ en afreiskosten van de waarnemer tussen de haven van inscheping of ontscheping en zijn gewone verblijfplaats zijn voor rekening van de reder.

4.VOORWAARDEN VOOR HET AAN BOORD NEMEN VAN DE WAARNEMER

4.1.De voorwaarden voor het aan boord nemen van de waarnemer worden door de reder of diens gemachtigde agent en Gabon in onderlinge overeenstemming vastgesteld.

4.2.De waarnemer wordt aan boord als een officier behandeld. Voor zijn verblijf aan boord wordt evenwel rekening gehouden met de technische indeling van het vaartuig.

4.3.Kost en logies van de waarnemer aan boord van het vaartuig zijn voor rekening van de reder.

4.4.De kapitein neemt alle passende maatregelen om de fysieke veiligheid en het algemene welzijn van de waarnemer te waarborgen.

4.5.De waarnemer krijgt alle faciliteiten die nodig zijn voor de uitoefening van zijn taken. De waarnemer heeft toegang tot de communicatiemiddelen van het vaartuig, de documenten die verband houden met de visserijactiviteiten, met name het visserijlogboek en het navigatieboek, en tot de delen van het vaartuig die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van de waarnemingstaken.

5.VERPLICHTINGEN VAN DE WAARNEMER

Gedurende zijn volledige verblijf aan boord:

(a)zorgt de waarnemer ervoor dat hij de visserijactiviteiten niet onderbreekt of hindert;

(b)gaat de waarnemer zorgvuldig om met de goederen en de installaties aan boord;

(c)bewaart de waarnemer geheimhouding over alle aan het vaartuig toebehorende documenten.

6.TAKEN VAN DE WAARNEMER

De waarnemer verricht de volgende taken:

hij verzamelt alle informatie over de visserijactiviteit van het vaartuig, met name over:

(a)het gebruikte vistuig;

(b)de positie van het vaartuig tijdens de visserijactiviteiten;

(c)de hoeveelheden en het aantal exemplaren per soort, met inbegrip van bijvangsten en incidentele vangsten;

(d)de geraamde vangsten die aan boord zijn gehouden en die welke zijn teruggegooid;

hij neemt biologische monsters in het kader van toepasselijke wetenschappelijke programma’s.

7.VERSLAG VAN DE WAARNEMER

7.1.Voordat de waarnemer het vaartuig verlaat, stelt hij een verslag van zijn waarnemingen op en legt hij dat voor aan de kapitein van het vaartuig. De kapitein van het vaartuig mag opmerkingen toevoegen aan het verslag van de waarnemer. Die opmerkingen moeten duidelijk te onderscheiden zijn van de rest van het verslag. Het verslag wordt ondertekend door de waarnemer en door de kapitein, die een kopie ervan ontvangt.

7.2.Binnen acht werkdagen na van boord te zijn gegaan, dient de waarnemer het verslag in bij de autoriteiten van Gabon.

7.3.Deze autoriteiten sturen de op jaarbasis gecompileerde waarnemingsgegevens naar de Unie. Op verzoek van de Unie verstrekt Gabon een kopie van de individuele verslagen van de waarnemers.AANHANGSELS

1.Aanhangsel 1 - Coördinaten van de visserijzone - Gebieden waar visserij verboden is

2.Aanhangsel 2 - Technische fiches “toegangsvoorwaarden voor vaartuigen van de Unie: rechten, doelsoorten en technische maatregelen”

3.Aanhangsel 3 - Gegevens van de bevoegde autoriteiten

4.Aanhangsel 4 - Formulier voor de aanvraag van een visvergunning of de aanvraag van een machtiging voor een ondersteuningsvaartuig

5.Aanhangsel 5 - FAD-logboek (Iccat-model)

6.Aanhangsel 6 - Formaat voor vangstaangifte

7.Aanhangsel 7 - Gebruik van de UN/FLUX-norm (ERS)

8.Aanhangsel 8 - Formaat voor melding van binnenvaren en verlaten

9.Aanhangsel 9 - Formaat voor de VMS-verzending

10.Aanhangsel 10 - Vereiste kwalificaties voor de indienstneming van Gabonese zeelieden aan boord van zegenvaartuigen van de UnieAanhangsel 1 - Coördinaten van de visserijzone – Gebieden waar visserij verboden is

Breedtegraad

Lengtegraad

0,69

9,164

0,373

9,124

0,27

9,075

- 0,137

8,813

- 0,659

8,48

- 1,163

8,451

- 1,637

8,639

- 1,976

8,859

- 2,565

8,957

- 3,237

9,633

- 4,281

10,88

- 4,734

10,535

- 5,031

10,22

- 5,68

9,541

- 6,358

8,849

- 6,004

8,499

- 5,896

8,411

- 5,225

7,74

- 4,813

7,328

- 4,781

7,306

- 4,49

7,044

- 4,089

7,142

- 3,682

7,231

- 3,273

7,29

- 2,31

7,386

- 2,073

7,372

- 1,623

7,313

- 1,485

7,284

- 0,884

7,481

- 0,432

7,636

- 0,298

7,697

- 0,006

7,848

0,564

8,195

0,616

8,202

0,69

9,164

Het is verboden visserijactiviteiten uit te voeren in het zeereservaat van Mandji-Etimboué. De coördinaten van dit gebied zijn als volgt:

punt A bevindt zich op 0°38,87898' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via de kustlijn verbonden met punt B;

punt B bevindt zich op 0°54,11430' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via een rechte lijn verbonden met punt C;

punt C bevindt zich op 0°55,27332' ZB, 8047,54736' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt D;

punt D bevindt zich op 1°0,84144' ZB, 8049,04160' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt E;

punt E bevindt zich op 1°5,49840' ZB, 8°52,58766' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt F;

punt F bevindt zich op 1°4,42626' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via de kustlijn verbonden met punt G;

punt G bevindt zich op 1°10,51230' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via een rechte lijn verbonden met punt H;

punt H bevindt zich op 1°11,43552' ZB; 8056,54856' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt I;

punt I bevindt zich op 1°16,87074' ZB; 8057,65568' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt J;

punt J bevindt zich op 1°22,94274' ZB; 900,24588' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt K;

punt K bevindt zich op 1°21,95556' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via de kustlijn verbonden met punt L;

punt L bevindt zich op 1°35,90000' ZB op de kust bij de hoogwaterlijn en is via een rechte lijn verbonden met punt M;

punt M bevindt zich op 1°35,90000' ZB; 8038,05000' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt N;

punt N bevindt zich op 1°9,36670' ZB; 8028,60000' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt O;

punt O bevindt zich op 0°46,66666' ZB; 8°38,43333' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt P;

punt P bevindt zich op 0° 38,73642' ZB; 8°41,17032' OL, en is via een rechte lijn verbonden met punt A.Aanhangsel 2 - Technische fiches “toegangsvoorwaarden voor vaartuigen van de Unie: rechten, doelsoorten, technische maatregelen”

Technisch fiche 1 - Tonijnvisserij (zegenvaartuigen, ondersteuningsvaartuigen, vaartuigen voor de visserij met de hengel)

Type vaartuig

Vriesvaartuigen voor de tonijnvisserij met zegen

Aantal toegestane vaartuigen

27

Toegestane soort vistuig en maaswijdte

- Vistuig: ringzegen.

Visrechten

- 75 EUR voor de eerste periode van het protocol,

- 80 EUR tot het eind van het protocol.

Het bedrag van de visrechten die van toepassing zijn op de marktdeelnemers, wijzigt met ingang van 1 januari 2022.

Forfaitair voorschot en gedekte tonnage

Forfaitair voorschot.

33 750 EUR voor de eerste periode van het protocol; 
36 000 EUR tot het eind van het protocol.

Gedekte tonnage: 450 t per vaartuig.

De vergunning wordt afgegeven voor de periode van 1 januari tot en met 31 december en het jaarlijkse bedrag is verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke visperiode.

Waarnemers

Rechten: 2 500 EUR per vaartuig voor de duur van de vergunning, te betalen bij de aanvraag van de jaarlijkse vergunning.

Doelsoorten

Tonijn en andere over grote afstanden trekkende vissoorten: soorten opgenomen in bijlage I bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, behalve de soorten die door de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) of krachtens de Gabonese wetgeving zijn verboden.

Type vaartuig

Ondersteuningsvaartuigen

Aantal toegestane vaartuigen

Maximaal 4 (zie hoofdstuk I, punt 3)

Activiteitengebied

De visserijzone, behalve bijzondere noodzaak (zie hoofdstuk III Maatregelen voor FAD’s)

Rechten

7 500 EUR per vaartuig per jaar.

Waarnemers

Rechten: 2 500 EUR per vaartuig voor de duur van de machtiging, te betalen bij de jaarlijkse aanvraag

Specifieke verplichtingen

Volgens de aanbevelingen van de Iccat

Verzending van het FAD-logboek

Type vaartuig

Vaartuigen voor de tonijnvisserij met de hengel

Aantal toegestane vaartuigen

6

Toegestane soort vistuig en maaswijdte

- Vistuig: hengel

- Maaswijdte: vast te stellen voor de vangst van het aas (evenals te vangen hoeveelheden, gebieden en vangstmethoden)

Visrechten

- 75 EUR voor de eerste periode van het protocol;

- 80 EUR tot het eind van het protocol;

Het bedrag van de visrechten die van toepassing zijn op de marktdeelnemers, wijzigt met ingang van 1 januari 2022.

Forfaitair voorschot en gedekte tonnage

Forfaitair voorschot

2 400 EUR voor de eerste periode van het protocol; 
2 560 EUR tot het eind van het protocol.

Gedekte tonnage: 32 t per vaartuig.

De vergunning wordt afgegeven voor de periode van 1 januari tot en met 31 december en het jaarlijkse bedrag is verschuldigd, ongeacht de daadwerkelijke visperiode.

Doelsoorten

Tonijn en andere over grote afstanden trekkende vissoorten: soorten opgenomen in bijlage I bij het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties, behalve de soorten die door de Internationale Commissie voor de instandhouding van Atlantische tonijnen (Iccat) of krachtens de Gabonese wetgeving zijn verboden.

Specifieke verplichtingen

Volgens de aanbevelingen van de Iccat.Technische fiche 2 - Vangst van bodemschaaldieren

Type vaartuig

Vriestrawler

Visserijzone

Buiten 12 zeemijl vanaf de basislijnen, en in het in aanhangsel 1 afgebakende gebied.

Aantal toegestane vaartuigen

4

Toegestane soorten vistuig, maaswijdte en voorzieningen

Klassieke bordentrawl; andere soorten selectief vistuig kunnen worden toegestaan.

Toegestane minimummaaswijdte: 50 mm

Het gebruik van de boomkor is toegestaan

Voor alle soorten vistuig geldt een verbod op het gebruik van middelen of voorzieningen om de mazen van de netten te versperren of die tot gevolg hebben dat de selectieve werking ervan wordt verminderd. Om slijtage of beschadiging te voorkomen mogen echter, uitsluitend aan de onderkant van de kuil van bodemtrawls, beschermende sleeplappen in netwerk of in enig ander materiaal worden bevestigd. Deze sleeplappen mogen uitsluitend aan de voorkant en de zijkanten van de onderzijde van de trawlkuil worden bevestigd. 
Als bescherming van de bovenzijde van de trawl mogen beschermende voorzieningen worden bevestigd op voorwaarde dat zij bestaan uit een enkel stuk netwerk van hetzelfde materiaal als de kuil en dat de gestrekte mazen ervan ten minste 300 mm groot zijn.

Het is verboden trawls te gebruiken waarvan de kuil van enkelvoudig of koordvormig dubbel garen is vervaardigd.

Doelsoorten

Bodemschaaldieren (soorten nader te bepalen op grond van de uitkomst van de verkennende visserij).

Toegestane bijvangsten

In verhouding tot de totale vangsten in de visserijzone van Gabon aan boord aan het eind van een visreis niet meer dan 15 % koppotigen en 70 % vissen.

Elke overschrijding van de toegestane bijvangstpercentages wordt bestraft overeenkomstig de nationale regelgeving.

Verboden soorten

De trawlers voldoen aan het bepaalde in Besluit nr. 12 van 8 oktober 2019 tot indeling van de waterdiersoorten en in Besluit nr. 014 tot regeling van de duurzame visserij op haaien en roggen in de Republiek Gabon.

Toegestane tonnage (toegestane totale vangsten - TAC)

0 t

Visrechten EUR/t voor schelp- en schaaldieren, koppotigen en demersale vis

Te bepalen in de gemengde commissie.Aanhangsel 3 - Gegevens van de bevoegde autoriteiten

I.    Republiek Gabon:

1.DIRECTORAAT-GENERAAL VISSERIJ EN AQUACULTUUR - DGPA

E-mail: dgpechegabon@netcourrier.com

Telefoonnummer: +241 11748992

Faxnummer: +241 11764602

2.VISSERIJCONTROLECENTRUM VCC-GABON

E-mail: csp.gabonpeche@gmail.com

Tel./fax: +241 11769847

Gegevens van het radiostation:

Roepnaam:

Banden

Zendfrequentie van het vaartuig

Ontvangstfrequentie van het vaartuig

8

8285 kHz

8809 kHz

12

12245 kHz

13092 kHz

16

16393 kHz

17275 kHz

E-mailadressen van contactpunten voor toezending van VMS-/ERS-gegevens:

E-mail: csp.gabonpeche@gmail.com

Tel./fax: +241 11769847

3.NATIONAAL CENTRUM VOOR WETENSCHAPPELIJK EN TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (CENAREST)

E-mail: secretariat@iraf-gabon.org

Tel./fax: +241 1173-2565/0859

II.    Europese Unie:

Europese Commissie — Directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij (DG MARE)

Jozef II-straat 99, 1049 Brussel: MARE-B3@ec.europa.eu

Vergunningsaanvragen, inspectieformulieren, kennisgevingen van proces-verbaal van inbreuk:

MARE-LICENCES@ec.europa.eu

Monitoring van de vangst: MARE-CATCHES@ec.europa.eu

ERS-verbinding VMS via FLUX: fish-fidesinfo@ec.europa.eu

Aanhangsel 4 – Aanvraagformulier

VISSERIJOVEREENKOMST GABON - EUROPESE UNIE - AANVRAAG VAN VISVERGUNNING OF MACHTIGING ONDERSTEUNINGSVAARTUIG

Aanvraag:             nieuwe aanvraag             verlenging

Visserijtak:         tonijnvisserij met de zegen      experimentele visserij

Vaartuigtype:        zegenvisserijvaartuig          ondersteuningsvaartuig           ander type: …………………………

Machtigingsperiode: (DDMMJJJJ) - (DDMMJJJJ)

I- AANVRAGER

1.    Naam van de reder: ......................................................................................................

2.    Naam van de organisatie of van de vertegenwoordiger van de reder: ................................................

3.    Adres van de organisatie of van de vertegenwoordiger van de reder: ………………………………

……………………………………......................................................................................................................................................................................................

4.    Tel.: ........................................ 5.    E-mail: …………………………..…. 
6    Naam van de kapitein: ............................................ 7.    Nationaliteit: .............................

II-VAARTUIG, IDENTIFICATIE EN COMMUNICATIEGEGEVENS

1.    Naam van het vaartuig: ....................................................................................................

2.    Vlaggenstaat: .......................................................................................

3.    Extern registratienummer: ..............................................................................

4.    Haven van registratie: ………………………. 5.    MMSI: ……………………..…

6.    IMO-nummer:……………………… 7.    Vaart onder de huidige vlag sinds: ................

8.    Vroegere vlag (indien van toepassing):…………………………………… ………

9.    Jaar waarin en plaats waar het vaartuig is gebouwd: ...................10.    Radioroepnaam IRCS.......................

11.    Satelliettelefoonnummer (indien van toepassing)……………………………..……

12.    E-mail aan boord van het vaartuig (indien van toepassing): ……….…………………….………………

13.    VMS-transponder: identificatiecode: ………………………………………………

III- TECHNISCHE KENMERKEN VAN HET VAARTUIG EN UITRUSTING

1.    Lengte over alles: ..................................................    Breedte: .....................................

2.    Brutotonnage (in BT): ............................    Nettotonnage: ..........

3.    Vermogen van de hoofdmotor in kW: ...................Merk: ..................... Type:...........

4.    Vistuig: ......................................................................................................

6.    Visserijzones: ……………………………………..

7.    Doelsoorten…………………………………

8.    Totale bemanning aan boord: ...............................................................................

9.    Conserveringsmethode aan boord: Vers    Koelen    Gemengd    Invriezen

10.    Invriescapaciteit per 24 uur (in ton): .........................................................

11.    Capaciteit van de ruimen: ..........................................12.    Aantal: .............................................

13.    Materiaal van de romp:    Staal    Hout    Polyester    Ander

14.    Betrokken ondersteuningsvaartuig / lijst van ondersteunde vaartuigen (voor de ondersteuningsvaartuigen):

   Gedaan te .............................................................., op .............................

   Handtekening van de aanvrager ...................................................................

   Stempel……………………………………………………….

De gearceerde punten worden niet ingevuld voor ondersteuningsvaartuigen.

Aanhangsel 5 - FAD-logboek

FAD-markering

Boeinummer

FAD-type:

Type bezoek

Datum

Tijdstip

Positie

Geraamde vangsten

Bijvangsten

Opmerkingen

Breedtegraad

Lengtegraad

SKJ

YFT

BET

Taxonomische groep

Geraamde vangsten

Eenheid

Levend teruggezet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(7)

(8)

(8)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1)Als de FAD-markering en het bijbehorende identificatienummer van het baken/de boei ontbreken of onleesbaar zijn, wordt dat in dit gedeelte vermeld. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van de FAD’s als de FAD-markering en het bijbehorende identificatienummer van het baken/de boei ontbreken of onleesbaar zijn.

(2)Als de FAD-markering en het bijbehorende identificatienummer van het baken/de boei ontbreken of onleesbaar zijn, wordt dat in dit gedeelte vermeld. Er mag echter geen gebruik worden gemaakt van de FAD’s als de FAD-markering en het bijbehorende identificatienummer van het baken/de boei ontbreken of onleesbaar zijn.

(3)Verankerde FAD, niet-verankerde natuurlijke FAD of niet-verankerde artificiële FAD.

(4)d.w.z. uitzetten, hijsen, versterken/consolideren, verwijderen/terughalen, veranderen van baken, verlies en vermelden of het bezoek aanleiding is geweest voor vervolgactie.

(5)dd/mm/jj

(6)uu:mm

(7)°NB/ZB/mm/ss of °OL/WL/mm/ss

(8)Geraamde vangsten in metrische tonnen.

(9)Eén taxonomische groep per regel.

(10)Geraamde vangsten in gewicht of aantal.

(11)Gebruikte eenheid.

(12)Uitgedrukt in aantal exemplaren.

Als de FAD-markering of het identificatienummer van het bijbehorende baken niet beschikbaar is, geef dan in dit gedeelte alle beschikbare informatie die kan helpen om de FAD te beschrijven en de eigenaar van de FAD te identificeren.Aanhangsel 6 - Formaat voor vangstaangifte

VERTREK / DÉPART / SALIDA / DEPARTURE

AANKOMST / ARRIVÉE / LLEGADA / ARRIVAL

VAARTUIG / NAVIRE / BARCO / VESSEL

KAPITEIN / PATRON / PATRON / MASTER

BLAD/FEUILLE/HOJA/SHEET N°

HAVEN / PORT / PUERTO / PORT DATUM / DATE / FECHA / DATE
TIJDSTIP / HEURE / HORA / HOUR

HAVEN / PORT / PUERTO / PORT DATUM / DATE / FECHA / DATE
TIJDSTIP / HEURE / HORA / HOUR

NAAM / NOM / NOMBRE / NAME
ROEPNAAM / INDICATIF / INDICATIVO / CALLSIGN

VLAG / PAVILLON / BANDERA / FLAG

 

 

 

 

DATUM / DATE FECHA DATE

POSITIE / POSITION / POSICIÓN / POSITION

TREK / CALÉE / LANCE / SET

GERAAMDE VANGST / CAPTURE ESTIMÉE / ESTIMACIÓN DE LA CAPTURA / ESTIMATED CATCH

ASSOCIATIE ASSOCIATION ASOCIACIÓN ASSOCIATION

OPMERKINGEN COMMENTAIRES OBSERVACIONES COMMENTS

T° Zee / Mer / Mar / Sea

STROMING / COURANT / CORRIENTE / CURRENT

Breedtegraad [DD MM.MM]

Lengtegraad [DD MM.MM]

Nr. trek / Nº Calée / Nº Lance / Nº Set

Geslaagd / Portant / Positivo / Successful

Nihil / Nul / Nulo / Nil

Tijdstip / Heure / Hora / Time UTC

N° Bak / Cuve / Cuba / Well

GEELVINTONIJN ALBACORE RABIL YELLOWFIN [YFT]

GESTREEPTE TONIJN LISTAO LISTADO SKIPJACK [SKJ]

GROOTOOGTONIJN PATUDO PATUDO BIGEYE [BET]

WITTE TONIJN GERMON ATÚN BLANCO ALBACORE [ALB]

ANDERE SOORT / AUTRE ESPÈCE
geef na(a)m(en) / préciser le/les nom(s)

OTRA ESPECIE

dar el/los nombre(s)

OTHER SPECIES

give name(s)

TERUGGOOI / REJETS
geef na(a)m(en) / préciser le/les nom(s)

DESCARTES

dar el/los nombre(s)

DISCARDS

give name(s)

Vrijzwemmende school/Banc libre/Banco libre/Free school

Wrak / Epave / Objeto / Log
N (natuurlijk/naturelle/natural), A (kunstmatig/artificielle/artificial)

Ondersteuningsvaartuig Bateau d’assistance Barco de apoyo / Supply vessel

Baken / Balise / Baliza / Beacon

Walvishaai / Requin Baleine / Tiburón Ballena / Shark Wale

Walvis / Baleine / Ballena / Whale

Diverse problemen, type wrak, bijvangst, omvang school, ander gebruik, ... / Problèmes divers, type d’épave, prise accessoire, taille du banc, autres associations, …
Problemas varios, tipo de objeto, captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, …
Miscellaneous problems, log type), by catch, school size, other associations, …

Richting / Direction / Dirección / Direction

Snelheid / Vitesse / Velocidad / Speed Knopen / Nœuds / Nudos / Knots

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura Catch

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura Catch

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura Catch

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura Catch

Naam Nom Nombre Name [FAO]

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura Catch

Naam Nom Nombre Name [FAO]

Omvang Taille Talla Size

Vangst Capture Captura
Catch

TM

Nummer Numéro Número Number

Eén trek per regel / Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanhangsel 7 - Gebruik van de UN/FLUX-norm en van het EU-FLUX-netwerk

1.De UN/FLUX-norm (visserijtaal voor universele uitwisseling van de Verenigde Naties) en het EU-FLUX-uitwisselingsnetwerk worden gebruikt voor de uitwisseling van vaartuigposities, het elektronische visserijlogboek en de gegevens van de vismachtigingen.

2.Wijzigingen van de UN/FLUX-norm worden ingevoerd binnen een door de gemengde commissie bepaalde termijn op basis van de door de Europese Commissie verstrekte technische bepalingen, in voorkomend geval via briefwisseling.

3.De voorschriften voor de verschillende vormen van elektronische uitwisseling worden zo nodig vastgesteld in een door de Europese Commissie opgesteld uitvoeringsdocument.

4.Tot de overgang naar de UN/FLUX-norm kunnen er tijdelijke maatregelen gelden voor elk onderdeel (posities, visserijlogboek, machtigingen). De autoriteiten van Gabon bepalen mede op basis van eventuele technische beperkingen hoeveel tijd er nodig is voor die overgang. Zij stellen de proefperiode vast die in acht moet worden genomen tot de UN/FLUX-norm daadwerkelijk wordt toegepast. Zodra de testen succesvol blijken, stellen de partijen zo spoedig mogelijk gezamenlijk een datum van toepassing vast, hetzij in de gemengde commissie, hetzij per briefwisseling.

Aanhangsel 8 - Formaat voor melding van binnenvaren en verlaten

Vissersvaartuig:

Onderneming:

Tel.:

E-mail:

Telex:

Afzender:

Geadresseerde:

Datum:

Type bericht:

BERICHT BIJ HET BINNENVAREN

Naam van het vaartuig

Radioroepnaam:

Nummer van de vergunning:

BINNENVAREN IN DE EEZ VAN GABON

Datum:

Tijdstip (GMT):

Positie:

TOTALE VANGSTEN AAN BOORD BIJ HET BINNENVAREN VAN DE EEZ VAN GABON

Geelvintonijn (YFT)

00 kg

Gestreepte tonijn (SKJ)

00 kg

Grootoogtonijn (BET)

00 kg

Kogeltonijn (FRI)

00 kg

Dwergtonijn (LTA)

00 kg

Overige (nader aan te geven)

TOTAAL

00 kg

Vermeld de incidentele vangsten aan boord bij het binnenvaren

Haaien

00 kg

Roggen

00 kg

TOTAAL

00 kg

Aanspreektitel

KAPITEIN (Naam en stempel van vaartuig)Vissersvaartuig:

Onderneming:

Tel.:

E-mail:

Telex:

Afzender:

Geadresseerde:

Datum:

Type bericht:

BERICHT BIJ HET VERLATEN

Naam van het vaartuig

Radioroepnaam van het vaartuig

Nummer van de vergunning

VERLATEN VAN DE EEZ VAN GABON

Datum:

Tijdstip (GMT):

Positie:

TOTALE VANGSTEN AAN BOORD BIJ HET VERLATEN VAN DE EEZ VAN GABON

Geelvintonijn (YFT)

00 kg

Gestreepte tonijn (SKJ)

00 kg

Grootoogtonijn (BET)

00 kg

Kogeltonijn (FRI)

00 kg

Dwergtonijn (LTA)

00 kg

Overige (nader aan te geven)

00 kg

TOTAAL

00 kg

VANGSTEN IN DE EEZ VAN GABON

Geelvintonijn (YFT)

00 kg

Gestreepte tonijn (SKJ)

00 kg

Grootoogtonijn (BET)

00 kg

Kogeltonijn (FRI)

00 kg

Dwergtonijn (LTA)

00 kg

Overige (nader aan te geven)

TOTAAL

00 kg

Vermeld de aan boord gehouden incidentele vangsten bij het verlaten

Haaien

00 kg

Roggen

00 kg

TOTAAL

00 kg

Aanspreektitel

KAPITEIN (Naam en stempel van vaartuig)

Aanhangsel 9 - Formaat voor de VMS-verzending

UN/FLUX-formaat: verplichte gegevens voor verzending in de positieberichten

Gegeven

Opmerkingen

Geadresseerde

Berichtinformatie — ISO-alfa-3-landcode (ISO-3166) van de geadresseerde

Opmerking: maakt deel uit van het FLUX TL-pakket

Verzender

Berichtinformatie — ISO-alfa-3-landcode (ISO-3166) van de verzender

Unieke identificatiecode van het bericht

Een UUID overeenkomstig de door de IETF bepaalde RFC 4122

Datum en tijdstip van de transmissie

Datum en tijdstip van opstelling van het bericht in UTC volgens ISO-norm 8601, formaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss [,000000]Z 1

Vlaggenstaat

Berichtinformatie – ISO-alfa-3-landcode (ISO-3166) van vlaggenstaat

Type bericht

Berichtinformatie — type bericht

De te gebruiken codes zijn:

ENTRY: eerste geregistreerde positie na het binnenvaren van de visserijzone

EXIT: eerste geregistreerde bericht na het verlaten van de visserijzone

POS: doorgegeven posities in de visserijzone

MANUAL: handmatig doorgegeven posities overeenkomstig het VMS-systeem, afdeling C, punt 3

Radioroepnaam

Vaartuiginformatie – internationale radioroepnaam van het vaartuig (IRCS)

Intern referentienummer van de overeenkomstsluitende partij

Vaartuiginformatie – uniek scheepsidentificatienummer van de overeenkomstsluitende partij

Extern registratienummer

Vaartuiginformatie – nummer aangebracht op de romp van het vaartuig (ISO 8859.1)

Breedtegraad

Positie-informatie – positie van het vaartuig in graden en decimale graden DD.ddd (WGS 84)

Positieve coördinaten voor posities boven de evenaar; negatieve coördinaten voor posities onder de evenaar.

Lengtegraad

Positie-informatie – positie van het vaartuig in graden en decimale graden DD.ddd (WGS 84)

Positieve coördinaten voor posities ten oosten van de meridiaan van Greenwich; negatieve coördinaten voor posities ten westen van de meridiaan van Greenwich.

Vaarrichting

Vaarrichting van het vaartuig, op een schaal van 360°

Snelheid

Snelheid van het vaartuig in knopen

Datum en tijdstip

Positie-informatie - Datum en tijdstip van de positie van het vaartuig in UTC volgens ISO-norm 8601, formaat JJJJ-MM-DDTuu:mm:ss [,000000]Z 2

De gegevens in UN/FLUX-formaat worden verzonden zoals aangegeven in het uitvoeringsdocument dat de Europese Commissie verstrekt voorafgaand aan de toepassing van dit formaat.Aanhangsel 10 - Vereiste kwalificaties voor de indienstneming van Gabonese zeelieden aan boord van zegenvaartuigen van de Unie

De autoriteiten van Gabon zorgen ervoor dat het personeel dat op een vaartuig van de Unie in dienst wordt genomen, aan de volgende eisen voldoet:

1.de zeelieden hebben een minimumleeftijd van 18 jaar;

2.de zeelieden beschikken over een geldig medisch certificaat waaruit blijkt dat zij medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun taken op zee. Dit certificaat is afgegeven door een gekwalificeerde arts;

3.de zeelieden hebben de inentingen gekregen die in de regio om preventieve gezondheidsdoeleinden zijn voorgeschreven, en die inentingen zijn nog geldig;

4.de zeelieden zijn gekwalificeerd volgens het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst (STCW) voor onder meer de volgende basisopleidingen in veiligheid:

(a)technieken inzake persoonlijke overleving en veiligheid;

(b)brandbestrijding en -preventie;

(c)elementaire eerstehulpverlening;

(d)persoonlijke veiligheid en verantwoordelijkheidszin, en

(e)voorkoming van verontreiniging van de zee.

5.de zeelieden zijn vertrouwd met:

(a)de op vissersvaartuigen algemeen gebruikte scheepsterminologie en ‑instructies;

(b)de gevaren die aan visserijactiviteiten zijn verbonden;

(c)de omstandigheden waaronder vissersvaartuigen actief zijn en de gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan;

(d)het in de ringzegenvisserij toegepaste vistuig en met het gebruik ervan;

(e)de stabiliteit en de zeewaardigheid van een vaartuig;

(f)afmeerhandelingen, handelingen met meertouwen en de toepassing daarvan.

(1)    JJJJ = jaar; MM = maand, met een 0 voorafgaand aan de maandnummers tot 10; DD = dag van de maand, met een 0 voorafgaand aan de dagnummers tot 10; T = de letter T om het tijdstip in te leiden; uu = uur van de dag weergegeven met twee cijfers volgens 24-uurs notatie; mm = minuten weergegeven met twee cijfers; ss = seconden weergegeven met twee cijfers; [,000000] = eventueel kunnen fracties van seconde worden opgenomen, zonder haken; Z = tijdzone (UTC is verplicht).
(2)    JJJJ = jaar; MM = maand, met een 0 voorafgaand aan de maandnummers tot 10; DD = dag van de maand, met een 0 voorafgaand aan de dagnummers tot 10; T = de letter T om het tijdstip in te leiden; uu = uur van de dag weergegeven met twee cijfers volgens 24-uurs notatie; mm = minuten weergegeven met twee cijfers; ss = seconden weergegeven met twee cijfers; [,000000] = eventueel kunnen fracties van seconde worden opgenomen, zonder haken; Z = tijdzone (UTC is verplicht).
Top