EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0328(01)

Mededeling van de Commissie tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering 2020/C 101 I/01

C/2020/2044

OJ C 101I , 28.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.3.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CI 101/1


MEDEDELING VAN DE COMMISSIE

tot wijziging van de bijlage bij de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering

(2020/C 101 I/01)

I.   Inleiding

(1)

In punt 13 van de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering (1) (“de mededeling”) is bepaald dat publieke verzekeraars (2) geen kortlopende exportkredietverzekeringen kunnen verstrekken voor verhandelbare risico’s. Verhandelbare risico’s worden in punt 9 van de mededeling omschreven als commerciële en politieke risico’s met een maximale risicoduur van minder dan twee jaar op overheids- en niet-overheidsafnemers in de in de bijlage bij die mededeling genoemde landen.

(2)

De plotselinge uitbraak van COVID-19 in de eerste maanden van 2020 vormde niet alleen een ernstige wereldwijde bedreiging voor de volksgezondheid, maar veroorzaakte ook grote schokken voor de wereldeconomie en de economie van de Unie. Als gevolg van die uitbraak komen ondernemingen voor een ernstig gebrek aan liquiditeit te staan en worden zij in hun handelsvoorwaarden blootgesteld aan grotere financiële risico’s. De Groep exportkredieten van de Raad heeft de Commissie namens de lidstaten ervan op de hoogte gebracht dat particuliere verzekeraars zich uit de markt voor kortlopende exportkredietverzekeringen aan het terugtrekken zijn, en dat de marktcapaciteit ontoereikend zal worden om alle economisch verantwoorde risico’s met betrekking tot de uitvoer naar alle landen in de wereld, met inbegrip van alle lidstaten, af te dekken.

(3)

In die context heeft de Commissie overeenkomstig punt 35 van de mededeling een openbare raadpleging gehouden om de particuliere kredietverzekerings- en herverzekeringscapaciteit ter dekking van de uitvoer naar de landen met verhandelbare risico’s te beoordelen en te bepalen of de huidige en verwachte marktomstandigheden de tijdelijke schrapping van een van die landen uit de lijst kunnen rechtvaardigen.

II.   Beoordeling

(4)

Overeenkomstig onderdeel 5.2 van de mededeling heeft de Commissie haar beoordeling gebaseerd op de criteria van punt 33 van de mededeling: particuliere kredietverzekeringscapaciteit, ratings voor overheden en prestaties van de zakelijke sector.

(5)

Bij het bepalen of het gebrek aan voldoende particuliere capaciteit om alle commerciële en politieke exportrisico’s af te dekken de schrapping van een land uit de lijst van landen met verhandelbare risico’s rechtvaardigt, heeft de Commissie de lidstaten, particuliere kredietverzekeraars en andere belanghebbenden, zoals exporteurs, verenigingen van exporteurs, kredietverzekeringsmakelaars en brancheorganisaties, geraadpleegd en om informatie verzocht. De Commissie heeft op 23 maart 2020 een oproep gepubliceerd om informatie te verschaffen over de beschikbaarheid van kortlopende exportkredietverzekering voor de uitvoer naar alle landen die in het kader van de mededeling als landen met verhandelbare risico’s worden beschouwd (3). De uiterste datum om te reageren was 25 maart 2020. De Commissie heeft 64 antwoorden ontvangen van lidstaten, particuliere verzekeraars, exporteurs en brancheorganisaties.

(6)

De naar aanleiding van de oproep bij de Commissie ingediende informatie wees op de huidige en snelle krimp van de particuliere verzekeringscapaciteit voor uitvoer in het algemeen. Sommige publieke verzekeraars registreerden al een stijging van het aantal aanvragen van een kredietverzekeringspolis voor de uitvoer naar landen met verhandelbare risico’s. De meerderheid van de respondenten verwacht dat de verzekeringsdekking schaars zal worden, wat impliceert dat de beschikbaarheid van particuliere verzekering voor die landen naar verwachting op zeer korte termijn ontoereikend zal worden.

(7)

Volgens de meest recente macro-economische indicatoren worden de wereldeconomie en de economie van de Unie geconfronteerd met een neergang ten gevolge van de uitbraak van COVID-19 en deze trend zal naar verwachting in de nabije toekomst aanhouden. Het effect van de uitbraak is nog niet volledig tot uiting gekomen in de huidige ratings voor overheden. Gelet op de indicatoren van de economische prognoses kan redelijkerwijs worden verwacht dat de ratings voor overheden op korte termijn zullen verslechteren als gevolg van de crisis veroorzaakt door de uitbraak van COVID-19. De prestaties van de zakelijke sector zullen naar verwachting verslechteren (4), en een grote correctie van de groeiprognoses van de Commissie met negatieve groei in vergelijking met de winterprognoses voor de EU 2020 (1,4 %) wordt verwacht.

(8)

Om de economie van de EU in de context van de uitbraak van COVID-19 bij te staan, heeft de Commissie een tijdelijke kaderregeling (5) vastgesteld waardoor de lidstaten aanvullende steunmaatregelen kunnen nemen met gebruikmaking van de volledige flexibiliteit van de huidige staatssteunregels. Op het gebied van kortlopende exportkredietverzekering heeft de kaderregeling verdere flexibiliteit ingevoerd waar het gaat om het bevestigen dat bepaalde risico’s tijdelijk niet verhandelbaar zijn als gevolg van een aanbodtekort voor exportkredietverzekering overeenkomstig punt 18, onder d), van de mededeling.

(9)

Die flexibiliteit kan ontoereikend zijn om snel de moeilijkheden aan te pakken die ondernemingen momenteel en waarschijnlijk in de zeer nabije toekomst (zullen) ondervinden. In plaats daarvan is een snellere respons nodig om alle negatieve gevolgen te verzachten van een abrupte terugtrekking van de particuliere verzekeraars uit de markt voor kortlopende exportkredietverzekeringen. Rekening houdend met de resultaten van de openbare raadpleging en met de algemene tekenen van de ontwrichtende gevolgen van COVID-19 voor de economie van de Unie als geheel, is de Commissie van mening dat er een algemeen gebrek is aan voldoende particuliere capaciteit om alle economisch verantwoorde risico’s te dekken voor de uitvoer naar landen die momenteel als landen met verhandelbare risico’s zijn ingedeeld. In het licht van de informatie die momenteel beschikbaar is over de toekomstige ontwikkelingen van de uitbraak van COVID-19, kan het tegelijkertijd gebeuren dat particuliere verzekeraars hun blootstelling aan kortlopende exportkredietverzekering weer verhogen vóór het verstrijken van de periode van één jaar waarin punt 36 van de mededeling voorziet. Daarom kan een wijziging van de lijst van landen met verhandelbare risico’s voor twaalf maanden buitensporig zijn.

(10)

In die omstandigheden heeft de Commissie besloten om alle commerciële en politieke risico’s die verbonden zijn aan de uitvoer naar de landen die zijn opgenomen in de bijlage bij de mededeling, tijdelijk als onverhandelbaar te beschouwen tot en met 31 december 2020, in overeenstemming met de duur van de tijdelijke kaderregeling. Overeenkomstig punt 36 van de mededeling zal de Commissie drie maanden vóór het einde van 2020 beoordelen of de tijdelijke uitzondering moet worden verlengd.

WIJZIGING VAN DE MEDEDELING

(11)

Van 27 maart 2020 tot het einde van 2020 geldt de volgende wijziging van de mededeling van de Commissie aan de lidstaten inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op kortlopende exportkredietverzekering:

de bijlage wordt vervangen door:

Lijst van landen met verhandelbare risico’s

De Commissie beschouwt alle commerciële en politieke risico’s die verbonden zijn aan de uitvoer naar de onderstaande landen tot en met 31 december 2020 tijdelijk als onverhandelbaar.

België

Cyprus

Slowakije

Bulgarije

Letland

Finland

Tsjechië

Litouwen

Zweden

Denemarken

Luxemburg

Verenigd Koninkrijk

Duitsland

Hongarije

Australië

Estland

Malta

Canada

Ierland

Nederland

IJsland

Griekenland

Oostenrijk

Japan

Spanje

Polen

Nieuw-Zeeland

Frankrijk

Portugal

Noorwegen

Kroatië

Roemenië

Zwitserland

Italië

Slovenië

Verenigde Staten van Amerika”


(1)  PB C 392 van 19.12.2012, blz. 1.

(2)  Een publieke verzekeraar wordt in de mededeling omschreven als een onderneming of andere organisatie die met de steun van of namens een lidstaat exportkredietverzekering aanbiedt, of een lidstaat die zelf exportkredietverzekering aanbiedt.

(3)  https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_short-term-export-credit-insurance/index_en.html

(4)  Hoewel volgens veel respondenten van de openbare raadpleging van de Commissie de precieze gevolgen van de uitbraak van COVID-19 moeilijk kunnen worden ingeschat, hebben sommige belanghebbenden gegevens verstrekt die erop wijzen de huidige crisis kan leiden tot een stijging van faillissementen van ondernemingen in Europa met wel 20 %. Evenzo worden negatieve effecten verwacht in de vorm van een vermindering van de capaciteit om verzekeringen af te sluiten met wel 15 % algemeen en zelfs 40 % voor kleine ondernemingen. In 2009 hebben zich verminderingen van dezelfde omvang voorgedaan en veel respondenten van de raadpleging hebben gemeld nog slechtere verwachtingen te hebben met betrekking tot het effect van de uitbraak van COVID-19 in 2020.

(5)  Mededeling van de Commissie - Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteunmaatregelen ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak van 19 maart 2020 (PB C 91I van 20.3.2020, blz. 1).


Top