EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020XC0117(02)

Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruikPB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.: informatie betreffende de maatregelen die door de lidstaten zijn vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 en 222020/C 16/04

PUB/2019/47

OJ C 16, 17.1.2020, p. 4–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.1.2020   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 16/4


Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad van 5 mei 2009 tot instelling van een communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (1): informatie betreffende de maatregelen die door de lidstaten zijn vastgesteld overeenkomstig de artikelen 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17 en 22

(2020/C 16/04)

In de artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 17 en 22 van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad (hierna “de verordening”) is bepaald dat de door de lidstaten genomen maatregelen tot tenuitvoerlegging van de verordening moeten worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Voorts hebben de Commissie en de lidstaten besloten ook aanvullende informatie bekend te maken betreffende maatregelen die de lidstaten krachtens artikel 4 hebben ingesteld om te waarborgen dat exporteurs toegang hebben tot uitvoerige informatie over de controles die in de hele EU van toepassing zijn.

1.   INFORMATIE DIE DOOR DE LIDSTATEN IS VERSTREKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 5, VAN DE VERORDENING (VERGUNNINGSPLICHT VOOR DE UITVOER VAN PRODUCTEN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK DIE NIET OP DE LIJST VAN BIJLAGE I VOORKOMEN)

Een lidstaat kan, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 5, de toepassing van artikel 4, lid 1, uitbreiden tot niet in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik, als de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

Krachtens artikel 4, lid 6, van de verordening moeten lidstaten die overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 5, een vergunning vereisen voor de uitvoer van niet op de lijst in bijlage I voorkomende producten voor tweeërlei gebruik de overige lidstaten en de Commissie daarvan in voorkomend geval in kennis stellen. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen die aan de Commissie zijn gemeld. Direct daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld.

Lidstaat

Heeft de lidstaat nationale wetgeving aangenomen waarbij een vergunningsplicht is ingesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 5?

BELGIË

Deels JA

BULGARIJE

NEE

TSJECHIË

NEE

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

NEE

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

NEE

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

NEE

ITALIË

NEE

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

NEE

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

NEE

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

1.1.   België

In het Vlaams Gewest en het Waals Gewest is een vergunning vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand (Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014); artikel 4 van het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (Belgisch Staatsblad van 19 februari 2014).)

1.2.   Ierland

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Voorschrift 7 van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009 (S.I. No. 443 of 2009)).)

1.3.   Luxemburg

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Artikel 45, lid 1, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

1.4.   Hongarije

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Paragraaf 7 van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik.)

1.5.   Oostenrijk

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Artikel 5 van de eerste verordening inzake de buitenlandse handel (Erste Außenwirtschaftsverordnung) van 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, gepubliceerd op 28 oktober 2011.)

1.6.   Finland

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Paragraaf 4, lid 4, van wet 562/1996.)

1.7.   Verenigd Koninkrijk

Een vergunning is vereist voor de uitvoer van niet op de lijst voorkomende producten voor tweeërlei gebruik indien de exporteur een gefundeerd vermoeden heeft dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

(Artikel 6, leden 1 en 2, en artikel 26 van het besluit inzake uitvoercontrole van 2008 (Export Control Order 2008), S.I. 2008/3231.)

2.   INFORMATIE DIE DOOR DE LIDSTATEN IS VERSTREKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 2, VAN DE VERORDENING (UITBREIDING VAN DE CONTROLES OP DE TUSSENHANDEL)

De door de lidstaten genomen maatregelen tot uitbreiding van de toepassing van artikel 5, lid 1, tot niet in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik voor gebruik als bedoeld in artikel 4, lid 1, alsook tot producten voor tweeërlei gebruik voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen als bedoeld in artikel 4, lid 2, moeten krachtens artikel 5, lid 2, juncto artikel 5, lid 4, van de verordening door de Commissie worden bekendgemaakt.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen die aan de Commissie zijn gemeld. Direct daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld.

Lidstaat

Is de toepassing van de controles op de tussenhandel als bedoeld in artikel 5, lid 1, overeenkomstig artikel 5, lid 2, uitgebreid?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

JA

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

JA

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

JA

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

JA

ITALIË

JA

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

JA

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

NEE

2.1.   Bulgarije

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I bij de verordening, indien de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 2, van die verordening genoemde doeleinden, alsook voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen, indien de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van die verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 34, lid 4, van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik (Bulgaars staatsblad nr. 26 van 29.3.2011, van kracht sinds 30.6.2012).)

2.2.   Tsjechië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de bevoegde autoriteit de tussenhandelaar ervan in kennis stelt dat de producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van die verordening genoemde doeleinden, of dat de producten voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor het in artikel 4, lid 2, van de verordening genoemd militair eindgebruik.

(Paragraaf 3 van wet nr. 594/2004 tot tenuitvoerlegging van de communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (zoals gewijzigd).)

2.3.   Estland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die vanwege hun eindgebruik of eindgebruiker of omwille van de openbare veiligheid en de mensenrechten kenmerken hebben van strategische goederen, ook al zijn ze niet in de lijst van strategische goederen opgenomen.

(Paragraaf 6, lid 7, van de wet inzake strategische goederen.)

2.4.   Ierland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, en voor producten voor tweeërlei gebruik voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2, van de verordening.

(De punten 8(a) en 8(b) van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Statutory Instrument 443 of 2009, Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009, zoals gewijzigd).

2.5.   Griekenland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2, van de verordening.

(Paragraaf 3.2.3 van ministerieel besluit nr. 121837/e3/21837/28-9-2009.)

2.6.   Spanje

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden en bestemmingen.

(Artikel 2.3.a, lid 6, en 2.3.b van koninklijk decreet 679/2014 van 1 augustus 2014 inzake de controle op de buitenlandse handel in defensiegerelateerd materiaal, ander materiaal en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik.)

2.7.   Kroatië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de bevoegde autoriteit de tussenhandelaar ervan in kennis stelt dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Wet inzake de controle op producten voor tweeërlei gebruik (OG 80/11, i 68/2013).)

2.8.   Italië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 9 van wetsbesluit nr. 221/2017 van 15 december 2017, van kracht sinds 1 februari 2018.)

2.9.   Letland

Overeenkomstig de Letse wet op het verkeer van strategische goederen worden alle tussenhandeltransacties met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik gecontroleerd, ongeacht het gebruik ervan.

(Artikel 5, lid 7, van de wet op het verkeer van strategische goederen van 21 juni 2007.)

2.10.   Luxemburg

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, alsook voor militair gebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2, van de verordening.

(Artikel 42, lid 1, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

2.11.   Hongarije

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten bedoeld zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2, van de verordening, alsook voor producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten bedoeld zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 17.1 van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik.)

2.12.   Nederland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen, als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bedoeld zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden en voor producten voor tweeërlei gebruik als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2, van de verordening.

(Wet strategische diensten.)

Er gelden vergunningsvoorschriften voor tussenhandeldiensten voor 37 chemische stoffen indien deze als bestemming Irak hebben, ongeacht de specifieke geadresseerde of eindgebruiker.

(Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak.)

2.13.   Oostenrijk

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik als de bevoegde autoriteit de tussenhandelaar ervan in kennis stelt dat de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 15.1 van de wet op de buitenlandse handel (Außenwirtschaftsgesetz) van 2011, BGBl. I Nr. 26/2011.)

2.14.   Roemenië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 14, lid 2, van noodverordening nr. 119 van 23 december 2010 (GEO nr. 119/2010) inzake de regeling voor controle op activiteiten met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik.)

2.15.   Finland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen, als de bevoegde autoriteit de tussenhandelaar ervan in kennis heeft gesteld dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 2, van de verordening genoemde doeleinden, alsook voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen als de bevoegde autoriteit de tussenhandelaar ervan op de hoogte heeft gesteld dat de betrokken producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(De paragrafen 3, lid 2, en 4, lid 1, van wet 562/1996.)

3.   INFORMATIE DIE DOOR DE LIDSTATEN IS VERSTREKT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 3, VAN DE VERORDENING (UITBREIDING VAN DE CONTROLES OP DE TUSSENHANDEL)

Overeenkomstig artikel 5, lid 3, juncto artikel 5, lid 4, van de verordening moet de Commissie de maatregelen bekendmaken die door de lidstaten zijn genomen om een vergunningsplicht voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik in te stellen indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de betrokken producten bestemd zijn of kunnen zijn voor gebruik als bedoeld in artikel 4, lid 1.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen die aan de Commissie zijn gemeld. Direct daarna volgt een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld.

Lidstaat

Zijn de controles op de tussenhandel overeenkomstig artikel 5, lid 3, uitgebreid?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

JA

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

JA

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

JA

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

JA

ITALIË

JA

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

JA

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

NEE

3.1.   Bulgarije

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 47 van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik (Bulgaars staatsblad nr. 26 van 29.3.2011).)

3.2.   Tsjechië

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten voor tweeërlei gebruik bestemd zijn of kunnen zijn voor en of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, moet de tussenhandelaar dit onmiddellijk melden aan de bevoegde autoriteit, die kan besluiten tot het opleggen van een vergunningsplicht.

(Paragraaf 3, lid 4, van wet nr. 594/2004 tot tenuitvoerlegging van de communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik.)

3.3.   Estland

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten voor tweeërlei gebruik geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, moet de tussenhandelaar dit onmiddellijk melden aan de Commissie strategische goederen (SGC), de politie-instanties of de veiligheidsautoriteiten. Na deze kennisgeving kan de SGC besluiten een vergunningsplicht in te stellen.

(Paragraaf 77 van de Wet strategische goederen.)

3.4.   Ierland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Punt 9 van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Statutory Instrument 443 of 2009, Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009).)

3.5.   Griekenland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 3.2.2 van ministerieel besluit nr. 121837/e3/21837/28-9-2009.)

3.6.   Spanje

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen en waarvoor hij diensten op het gebied van tussenhandel voorstelt, geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, genoemde doeleinden en bestemmingen, moet hij de bevoegde autoriteit daarvan in kennis stellen, zodat deze kan beslissen of voor de beoogde tussenhandeldiensten een vergunning is vereist.

(Artikel 2.3.c. van koninklijk decreet 679/2014 van 1 augustus 2014 inzake de buitenlandse handel in defensiegerelateerd materiaal, ander materiaal en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik.)

3.7.   Kroatië

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen, bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden, moet de tussenhandelaar dit melden aan de bevoegde autoriteit, die kan besluiten een vergunningsplicht in te stellen.

(Paragraaf 3 van de wet inzake de controle op producten voor tweeërlei gebruik (PB 80/11, 68/2013.)

3.8.   Italië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 9 van wetsbesluit nr. 221/2017 van 15 december 2017, van kracht sinds 1 februari 2018.)

3.9.   Letland

Overeenkomstig de Letse wet op het verkeer van strategische goederen worden alle tussenhandeltransacties gecontroleerd op producten voor tweeërlei gebruik, ongeacht het gebruik ervan.

(Artikel 5, lid 7, van de wet op het verkeer van strategische goederen van 21 juni 2007.)

3.10.   Luxemburg

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik die niet op de lijst in bijlage I bij de verordening voorkomen indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 42, lid 2, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

3.11.   Hongarije

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 17, lid 2, van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik.)

3.12.   Nederland

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik als de betrokken producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 4a, lid 5, van de wet strategische diensten.)

3.13.   Oostenrijk

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten voor tweeërlei gebruik bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, moet de tussenhandelaar dit melden aan de bevoegde autoriteit, die kan besluiten een vergunningsplicht in te stellen.

(Artikel 5 van de eerste verordening inzake de buitenlandse handel (Erste Außenwirtschaftsverordnung) van 2011, BGBl. II Nr. 343/2011, gepubliceerd op 28 oktober 2011.)

3.14.   Roemenië

Een vergunning is vereist voor de tussenhandel in producten voor tweeërlei gebruik indien de tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat de producten bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 14, lid 3, van noodverordening nr. 119 van 23 december 2010 (GEO nr. 119/2010) inzake de regeling voor controle op activiteiten met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik.)

3.15.   Finland

Indien een tussenhandelaar redenen heeft om te vermoeden dat bepaalde producten voor tweeërlei gebruik bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden, moet de tussenhandelaar dit melden aan de bevoegde autoriteit, die kan besluiten een vergunningsplicht in te stellen.

(De paragrafen 3.2 en 4.4 van wet 562/1996.)

4.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6, LID 2, VAN DE VERORDENING (UITBREIDING VAN DE CONTROLES OP DE DOORVOER)

Artikel 6, lid 2, juncto artikel 6, lid 4, van de verordening vereist dat de Commissie de maatregelen bekendmaakt die de lidstaten hebben genomen tot machtiging van hun bevoegde autoriteiten om in individuele gevallen een vergunningsplicht in te stellen voor een specifiek geval van doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in de lijst in bijlage I, indien de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn de in artikel 6, lid 1, opgenomen bepalingen inzake controle op de doorvoer uitgebreid overeenkomstig artikel 6, lid 2?

BELGIË

Deels JA

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

NEE

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

JA

ESTLAND

JA

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

JA

ITALIË

JA

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

NEE

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

4.1.   België

Een vergunning kan worden geëist voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik in het Vlaams en het Waals Gewest, indien de autoriteit de tussenpersoon ervan in kennis stelt of indien de tussenpersoon een redelijk vermoeden heeft dat de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(De artikelen 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand (Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014); de artikelen 5 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (Belgisch Staatsblad van 19 februari 2014).)

4.2.   Bulgarije

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikelen 48, 49 en 50 van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik (Bulgaars staatsblad nr. 26 van 29.3.2011).)

4.3.   Duitsland

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Deel 44 van de Duitse verordening inzake de buitenlandse handel en betalingen — AußenwirtschaftsverordnungAWV.)

4.4.   Estland

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(De paragrafen 3, 6 en 7 van de Wet strategische goederen (SGA).)

4.5.   Ierland

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Punt 10 van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Statutory Instrument 443 of 2009, Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009).).

4.6.   Griekenland

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 3.3.2 van ministerieel besluit nr. 121837/e3/21837/28-9-2009.)

4.7.   Kroatië

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten kan een vergunning vereist zijn — ook wel bijzondere doorvoervergunning geheten — als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden

(wet inzake de controle op producten voor tweeërlei gebruik (PB 80/11, 68/2013)).

4.8.   Italië

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, leden 1 en 2, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 7 van wetsbesluit nr. 221/2017 van 15 december 2017, van kracht sinds 1 februari 2018.)

4.9.   Luxemburg

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 43, lid 1, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

4.10.   Hongarije

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 18 van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik.)

4.11.   Oostenrijk

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 15 van de wet op de buitenlandse handel (Außenwirtschaftsgesetz) van 2011, BGBl. I Nr. 26/2011.)

4.12.   Roemenië

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 15, lid 1, van noodverordening nr. 119 van 23 december 2010 (GEO nr. 119/2010) inzake de regeling voor controle op activiteiten met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik.)

4.13.   Finland

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Paragraaf 3.3 van wet 562/1996).

4.14.   Verenigd Koninkrijk

Voor de doorvoer van in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan een vergunning vereist zijn als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, van de verordening genoemde doeleinden.

(Artikel 8, lid 1, en de artikelen 17 en 26 van het besluit inzake uitvoercontrole van 2008 (Export Control Order 2008), zoals gewijzigd bij Export Control (Amendment) (No. 3) Order 2009 (S.I. 2009/2151).)

5.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6, LID 3, VAN DE VERORDENING (UITBREIDING VAN DE CONTROLES OP DE DOORVOER)

Overeenkomstig artikel 6, lid 3, juncto artikel 6, lid 4, van de verordening moet de Commissie de maatregelen bekendmaken die door de lidstaten zijn genomen om de toepassing van artikel 6, lid 1, uit te breiden tot niet in de lijst opgenomen producten voor tweeërlei gebruik voor gebruik als bedoeld in artikel 4, lid 1, alsook tot producten voor tweeërlei gebruik voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen als bedoeld in artikel 4, lid 2.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn de in artikel 6, lid 1, uiteengezette bepalingen inzake controle op de doorvoer uitgebreid overeenkomstig artikel 6, lid 3?

BELGIË

Deels JA

BULGARIJE

NEE

TSJECHIË

JA

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

JA

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

JA

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

JA

ITALIË

JA

CΥΡRUS

JA

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

5.1.   België

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteiten worden verboden in het Vlaams en het Waals Gewest als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteiten worden verboden in het Vlaams en het Waals Gewest als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(De artikelen 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand (Belgisch Staatsblad van 2 mei 2014); de artikelen 5 en 6 van het besluit van de Waalse Regering van 6 februari 2014 tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten en technologie voor tweeërlei gebruik (Belgisch Staatsblad van 19 februari 2014).)

5.2.   Tsjechië

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Paragraaf 13b van wet nr. 594/2004 tot tenuitvoerlegging van de communautaire regeling voor controle op de uitvoer, de overbrenging, de tussenhandel en de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik (1).)

5.3.   Estland

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(De paragrafen 3, 6 en 7 van de Wet strategische goederen (SGA).)

5.4.   Ierland

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Punt 11 van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Statutory Instrument 443 of 2009, Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009).)

5.5.   Griekenland

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Paragraaf 3.3.3 van ministerieel besluit nr. 121837/e3/21837/28-9-2009.)

5.6.   Spanje

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 11 van wet 53/2007.)

5.7.   Kroatië

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Wet inzake de controle op producten voor tweeërlei gebruik (PB 80/11, i 68/2013).)

5.8.   Italië

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 7 van wetsbesluit nr. 221/2017 van 15 december 2017, van kracht sinds 1 februari 2018.)

5.9.   Cyprus

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 5, lid 3, van ministerieel besluit 312/2009.)

5.10.   Luxemburg

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 43, lid 2, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik die zijn verzonden zonder overlading of verandering van vervoersmiddel (tot overlading of verandering van vervoermiddel hoort niet het lossen, voor vrachtbeveiligingsdoeleinden, van goederen op een schip of een vliegtuig, mits zulke goederen opnieuw aan boord van hetzelfde schip of vliegtuig worden genomen), noch op de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik waarvoor al een algemene uitvoervergunning van de Europese Unie geldt.

(Artikel 43, lid 3, van de wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole.)

5.11.   Hongarije

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Paragraaf 18 van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende vergunningen voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik.)

5.12.   Nederland

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 4a, leden 1 en 2, van het besluit strategische goederen.)

5.13.   Oostenrijk

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 15 van de wet op de buitenlandse handel (Außenwirtschaftsgesetz) van 2011, BGBl. I Nr. 26/2011.)

5.14.   Roemenië

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 15, lid 2, van noodverordening nr. 119 van 23 december 2010 (GEO nr. 119/2010).)

5.15.   Finland

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(De paragrafen 3.3 en 4.1 van wet 562/1996.)

5.16.   Verenigd Koninkrijk

De doorvoer van niet in de lijst opgenomen niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor een of meer van de in artikel 4, lid 1, genoemde doeleinden.

De doorvoer van niet-Unieproducten voor tweeërlei gebruik kan door de bevoegde autoriteit worden verboden als de producten geheel of gedeeltelijk bestemd zijn of kunnen zijn voor militair eindgebruik en militaire bestemmingen zoals genoemd in artikel 4, lid 2.

(Artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 3, en artikel 26 van het amenderingsbesluit inzake uitvoercontrole van 2008 (Export Control Order 2008), zoals gewijzigd bij Export Control (Amendment) (No. 3) Order 2009 (S.I.2009/2151).)

6.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 8 VAN DE VERORDENING (UITBREIDING VAN DE CONTROLES OP NIET IN DE LIJST OPGENOMEN PRODUCTEN OM REDENEN VAN OPENBARE VEILIGHEID OF UIT MENSENRECHTENOVERWEGINGEN)

Overeenkomstig artikel 8, lid 4, van de verordening moet de Commissie de maatregelen bekendmaken die de lidstaten om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen hebben genomen om een verbod in te stellen op, of een vergunning verplicht te stellen voor, de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik die niet in de lijst van bijlage I zijn opgenomen.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen aanvullende controles geïmplementeerd met betrekking tot niet in de lijst opgenomen producten, overeenkomstig artikel 8, lid 1?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

JA

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

JA

ESTLAND

JA

IERLAND

JA

GRIEKENLAND

NEE

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

JA

KROATIË

NEE

ITALIË

NEE

CΥΡRUS

JA

LETLAND

JA

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

NEE

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

NEE

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

6.1.   Bulgarije

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan bij besluit van de Raad van Ministers worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Artikel 34, lid 1, alinea 3, van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en producten en technologieën voor tweeërlei gebruik (Bulgaars staatsblad nr. 26 van 29.3.2011).)

6.2.   Tsjechië

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan bij beschikking van de regering worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Paragraaf 3, lid 1, onder d), van wet nr. 594/2004.))

6.3.   Duitsland

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen

(deel 8 (1) nr. 2 van de verordening inzake buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsverordnung — AWV)).

Deze nationale maatregel geldt voor de volgende nummers in de Duitse uitvoercontrolelijst:

– 2B909

Vloeidraaibanken (“flow-forming machines”) en machines die de functies van vloeidraaien en forceren (“spin-forming”) combineren, andere dan die vallende in categorie 2B009, 2B109 of 2B209 als omschreven in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, zoals gewijzigd, die alle volgende kenmerken bezitten, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

a)

die volgens de technische specificatie van de fabrikant kunnen worden uitgerust met “numerieke besturings”-eenheden, een computerbesturing of een “play-back”-besturing; en

b)

een walskracht van meer dan 60 kN, als het kopende land of het land van bestemming Syrië is.

– 2B952

Uitrusting, geschikt voor het manipuleren van biologische stoffen, andere dan die vallende in categorie 2B352 als omschreven in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, zoals gewijzigd, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran, Noord-Korea of Syrië is:

a)

fermentoren, geschikt voor het kweken van pathogene “micro-organismen” of virussen of de productie van “toxinen”, zonder aerosolvorming, met een totale capaciteit van 10 liter of meer;

b)

roerwerken voor fermentoren, vallend in categorie 2B352(a) als omschreven in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, zoals gewijzigd.

Technische noot:

fermentoren omvatten bioreactoren, chemostaten en continustroomsystemen.

– 2B993

Uitrusting voor de afzetting van metallieke deklagen voor niet-elektronische substraten, als volgt, alsmede speciaal ontworpen onderdelen en toebehoren hiervoor, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran is:

a)

productieapparatuur voor chemische afzetting uit de dampfase (chemical vapour deposition of CVD);

b)

productieapparatuur voor elektronenstraalverdampen (EB-PVD);

c)

productieapparatuur voor afzetting door inductie- of weerstandsverhitting.

– 5A902

Toezichtsystemen, apparatuur en onderdelen voor ICT (informatie- en communicatietechnologie) voor openbare netwerken, wanneer de bestemming buiten het douanegebied van de Europese Unie en buiten de in bijlage IIa, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde gebieden ligt, als volgt:

a)

monitoringscentra (faciliteiten voor toezicht op de rechtshandhaving) voor systemen voor rechtmatige interceptie (LI, bijvoorbeeld overeenkomstig ETSI ES 201 158, ETSI ES 201 671 of equivalente normen of specificaties) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

b)

retentiesystemen of -apparatuur voor oproepgegevens (Intercept Related Information IRI, bijvoorbeeld, overeenkomstig ETSI TS 102 656 of equivalente normen of specificaties) en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen.

Technische noot:

Onder oproepgegevens worden verstaan de signaleringsinformatie, de oorsprong en bestemming (bijvoorbeeld telefoonnummers, IP- of MAC-adressen enz.), de datum en tijd en de geografische oorsprong van communicatie.

Noot:

5A902 heeft geen betrekking op systemen, of apparatuur, die speciaal ontworpen zijn voor een of meer van de volgende doeleinden:

a)

facturering;

b)

gegevensverzamelingsfuncties binnen netwerkelementen (bv. Exchange of HLR);

c)

de kwaliteit van de dienstverlening van het netwerk (Quality of Service - QoS); of

d)

de gebruikerstevredenheid (Quality of Experience - QoE);

e)

gebruik in telecommunicatiebedrijven (dienstverleners)

– 5A911

Basisstations voor digitale “bundelradio”, ingeval het kopende land of het land van bestemming Sudan of Zuid-Sudan is.

Technische noot:

“bundelradio” is een cellulaire radiocommunicatiemethode met mobiele abonnees, aan wie voor de communicatie frequentiebundels worden toegewezen. Digitale “bundelradio” (bijvoorbeeld TETRA, terrestrial trunked radio) maakt gebruik van digitale modulatie.

– 5D902

“Programmatuur”, wanneer de bestemming buiten het douanegebied van de Europese Unie en buiten de in bijlage IIa, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde gebieden ligt, als volgt:

a)

“programmatuur” specifiek ontworpen of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van installaties, functies of prestatieparameters die onder categorie 5A902 vallen;

b)

“programmatuur” specifiek ontworpen of aangepast voor ter verwezenlijking van kenmerken, functies of prestatieparameters die onder categorie 5A902 vallen.

– 5D911

“Programmatuur”, speciaal ontworpen of aangepast voor het “gebruik” van in 5A911 bedoelde apparatuur, ingeval het kopende land of het land van bestemming Sudan of Zuid-Sudan is.

– 5E902

“Technologie” overeenkomstig de algemene technologienoot voor de “ontwikkeling”, de “productie” en het “gebruik” van installaties, functies of prestatiekenmerken die onder categorie 5A902 vallen, of “programmatuur” die onder categorie 5D902 valt, wanneer de bestemming buiten het douanegebied van de Europese Unie en buiten de in bijlage IIa, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde gebieden ligt.

– 6A908

Op radar gebaseerde navigatie- of loodssystemen voor scheeps- of luchtverkeersleiding, niet vallend in de categorieën 6A008 of 6A108 als omschreven in Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad, zoals gewijzigd, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran is.

– 6D908

“Programmatuur”, speciaal ontwikkeld of aangepast voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van in 6A908 bedoelde apparatuur, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran is.

– 9A991

Grondvoertuigen, niet bedoeld in deel I A van de uitvoercontrolelijst, als volgt:

a)

diepladers en opleggers met een laadvermogen van meer dan 25 000 kg en minder dan 70 000 kg, dan wel voorzien van een of meer militaire kenmerken en geschikt voor het vervoeren van voertuigen bedoeld in punt 0006 in deel I A, alsmede trekkers die geschikt zijn voor het verplaatsen van dergelijke voertuigen en voorzien zijn van een of meer militaire kenmerken, als het kopende land of het land van bestemming Iran, Libië, Myanmar, Noord-Korea, Pakistan, Somalië of Syrië is;

Noot:

trekkers als bedoeld in 9A991a omvatten alle voertuigen met een primaire trekfunctie;

b)

andere vrachtwagens en terreinvoertuigen die van een of meer militaire kenmerken zijn voorzien, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran, Libië, Myanmar, Noord-Korea, Somalië of Syrië is.Noot 1: de militaire kenmerken bedoeld in 9A991 omvatten:

a)

een waadvermogen van 1,2 m of meer;

b)

geschut- en wapenhouders;

c)

bevestigingen voor camouflagenetten;

d)

dakluiken, rond, met verschuifbaar of opklapbaar deksel;

e)

lakwerk met militaire toepassing;

f)

trekhaak voor aanhangwagens in combinatie met een zogenaamde NAVO-contactdoos.

Noot 2: Onder 9A991 vallen geen voertuigen die door de gebruikers ervan voor persoonlijk gebruik worden meegevoerd.

– 9A992

Vrachtwagens, als volgt:

a)

op alle wielen aangedreven vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 1 000 kg, als het kopende land of het land van bestemming Noord-Korea is;

b)

vrachtwagens met drie of meer assen en een maximaal toegestaan totaalgewicht van meer dan 20 000 kg, als het kopende land of het land van bestemming Iran of Syrië is.

– 9A993

Hefschroefvliegtuigen, krachtoverbrengingssystemen voor hefschroefvliegtuigen, gasturbinemotoren en hulpmotoren (APU’s) voor gebruik in hefschroefvliegtuigen, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, ingeval het kopende land of het land van bestemming Cuba, Iran, Libië, Myanmar, Noord-Korea, Somalië of Syrië is.

– 9A994

Luchtgekoelde zuigermotoren (vliegtuigmotoren) met een cilinderinhoud van 100 cm3 of meer en 600 cm3 of minder, geschikt voor plaatsing in onbemande “luchtvaartuigen”, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, ingeval het kopende land of het land van bestemming Iran is.

– 9E991

“Technologie”, als bedoeld in de algemene technologienoot, voor de “ontwikkeling” of de “productie” van uitrusting bedoeld in 9A993, ingeval het kopende land of het land van bestemming Cuba, Iran, Libië, Myanmar, Noord-Korea of Syrië is.

– 9E992

“Technologie” overeenkomstig de algemene technologienoot, anders dan vallend in categorie 9E101b als omschreven in Verordening (EG) nr. 428/2009, zoals gewijzigd, voor de “productie” van “onbemande luchtvaartuigen” (“UAV’s”), wanneer de bestemming buiten het douanegebied van de Europese Unie en buiten de in bijlage IIa, deel 2, bij Verordening (EG) nr. 428/2009 vermelde gebieden ligt.

De uitvoervergunningsplicht krachtens sectie 5(d) van de AWV voor niet in de lijst opgenomen goederen blijft van toepassing in sectie 9 van de AWV.

Krachtens deel 6 van de wet inzake buitenlandse handel en betalingen (Außenwirtschaftsgesetz — AWG) kunnen in specifieke gevallen transacties, wettelijke transacties en maatregelen bij bestuurlijke handeling worden beperkt of verplichtingen tot handelen worden opgelegd indien nodig om te voorkomen dat de wezenlijke veiligheidsbelangen van de Bondsrepubliek Duitsland, het vreedzaam samenleven van naties, de buitenlandse betrekkingen van de Bondsrepubliek Duitsland, de openbare orde of de veiligheid van de Bondsrepubliek Duitsland in gevaar zouden komen.

6.4.   Estland

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan bij besluit van de Commissie strategische goederen worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Paragraaf 2, lid 11, en paragraaf 6, lid 2, van de Wet strategische goederen.)

6.5.   Ierland

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Punt 12, lid 2, van statutair instrument 443 van 2009 inzake uitvoercontrole van producten voor tweeërlei gebruik (Statutory Instrument 443 of 2009, Control of Exports (Dual Use Items) Order 2009, als gewijzigd).)

6.6.   Frankrijk

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen (decreet nr. 2010-292).

Er zijn nationale regelingen vastgesteld voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik, als vervat in de volgende besluiten: Ministerieel besluit van 31 juli 2014 betreffende de uitvoer van bepaalde hefschroefvliegtuigen en onderdelen daarvan, bestemd voor derde landen (bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 8 augustus 2014 en ministerieel besluit van 31 juli 2014 betreffende de uitvoer van traangas en stoffen voor oproerbeheersing naar derde landen (bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 8 augustus 2014).

6.7.   Cyprus

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan door het ministerie van Energie, Handel, Industrie en Toerisme worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Artikel 5, lid 3, en artikel 10(c) van ministerieel besluit 312/2009.)

6.8.   Letland

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan door het comité voor de controle op strategische goederen worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Verordening van het kabinet van ministers nr. 645 van 25 september 2007 - “Verordening inzake de nationale lijst van strategische goederen en diensten”, uitgevaardigd overeenkomstig artikel 3, deel 1, van de wet op de behandeling van strategische goederen.)

De nationale controles op de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik zijn van toepassing op de nationale lijst van strategische goederen en diensten (bijlage bij verordening nr. 645), beschikbaar op de volgende website:

https://likumi.lv/doc.php?id=163892.

6.9.   Luxemburg

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

De exporteur die weet of vermoedt dat de betreffende uitvoer van deze producten van invloed is of kan zijn op de nationale of buitenlandse veiligheid van het Groothertogdom Luxemburg of de mensenrechtenbescherming, moet de ministers van Buitenlandse Handel en Buitenlandse Zaken hiervan in kennis stellen. Zij zullen de exporteur of zijn bevoegde vertegenwoordiger meedelen of hij een vergunning moet aanvragen of niet.

(Artikel 45, lid 2, van de wet van 27 juni 2018.)

6.10.   Nederland

De uitvoer van niet op de lijst in bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan door het ministerie van Buitenlandse Zaken worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Artikel 4 van het Besluit strategische goederen.)

Er zijn nationale controleregimes vastgesteld voor de uitvoer van producten die voor interne repressie kunnen worden benut en voor tussenhandeldiensten naar Syrië, alsook voor de uitvoer van producten die voor interne repressie kunnen worden benut naar Egypte en Oekraïne.

(Regeling goederen voor tweeërlei gebruik).

Er geldt een vergunningsplicht voor de uitvoer van 37 chemische stoffen naar Irak, ongeacht de specifieke geadresseerde of eindgebruiker.

(Regeling goederen voor tweeërlei gebruik Irak.)

6.11.   Oostenrijk

De uitvoer of doorvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Artikel 20 van de wet op de buitenlandse handel (Außenwirtschaftsgesetz) van 2011, BGBl. I Nr. 26/2011.)

6.12.   Roemenië

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen.

(Artikel 7 van noodverordening nr. 119 van 23 december 2010 (GEO nr. 119/2010) inzake de regeling voor controle op activiteiten met betrekking tot producten voor tweeërlei gebruik.)

6.13.   Verenigd Koninkrijk

De uitvoer van niet in de lijst van bijlage I bij de verordening opgenomen producten voor tweeërlei gebruik kan worden toegestaan of verboden om redenen van openbare veiligheid of uit mensenrechtenoverwegingen

(besluit inzake uitvoercontrole van 2008). De lijst van producten voor tweeërlei gebruik staat in bijlage 3 bij het besluit inzake uitvoercontrole van 2008 (Export Control Order 2008, S.I. 2008/3231) zoals gewijzigd bij amenderingsbesluit nr. 2 inzake uitvoercontrole van 2010 (Export Control (Amendment) (No. 2) Order 2010 (S.I. 2010/2007)) en bij amenderingsbesluit nr. 2 inzake uitvoercontrole van 2019 (Export Control (Amendment) (No. 2) Order 2019 (S.I.) 2019/1159), en luidt als volgt:

 

BIJLAGE 3

Bijlage waarnaar wordt verwezen in de artikelen 2 en 4 van het besluit inzake uitvoercontrole van 2008 IN HET VERENIGD KONINKRIJK AAN CONTROLE ONDERWORPEN GOEDEREN, PROGRAMMATUUR EN TECHNOLOGIE VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK

Noot: in deze bijlage staan de gedefinieerde termen tussen aanhalingstekens.

Definities

In deze bijlage wordt verstaan onder:

“ontwikkeling”: alle fasen voorafgaand aan de “productie” (bijv. ontwerp, ontwerponderzoek, ontwerpanalyse, ontwerpideeën, assemblage en testen van prototypen, proefproductieplannen, ontwerpgegevens, het vertalen van ontwerpgegevens in goederen, ontwerp van configuraties, integratieontwerp, opmaak);

“energetische materialen”: stoffen of mengsels die chemisch reageren waarbij energie vrijkomt die noodzakelijk is voor de beoogde toepassing ervan; “springstoffen”, “pyrotechnische middelen” en “stuwstoffen” zijn subklassen van energetische materialen;

“signatuur van explosieven”: eigenschappen die kenmerkend zijn voor explosieven in welke vorm dan ook voorafgaand aan hun activering, zoals gedetecteerd met behulp van technologie waaronder, maar niet beperkt tot, ionenmobiliteitspectrometrie, chemiluminescentie, fluorescentie, nucleaire, akoestische of elektromagnetische technieken;

“explosieven”: stoffen in vaste, vloeibare of gasvorm of mengsels van stoffen die moeten detoneren als primaire, aanjaag- of hoofdlading in koppen, bij sloopwerkzaamheden of bij andere toepassingen;

“geïmproviseerde explosiemiddelen”: middelen vervaardigd of bestemd voor plaatsing op een geïmproviseerde manier die destructieve, dodelijke, schadelijke, “pyrotechnische” of ontvlambare chemische stoffen bevatten die zijn ontworpen om te vernietigen, verminken of teisteren; ze kunnen militaire componenten bevatten, maar worden doorgaans ontworpen met niet-militaire componenten;

“lichter-dan-luchttoestellen”: ballonnen en luchtschepen die voor het creëren van lift gebruikmaken van hete lucht of andere gassen die lichter zijn dan lucht, bijvoorbeeld helium of waterstof;

“door opwerking verkregen”: het toepassen van ieder procedé dat tot doel heeft het gehalte van de betrokken isotoop te doen toenemen;

“productie”: alle productiestadia (bijv. productengineering, fabricage, integratie, assemblage (montage), inspectie, testen, kwaliteitsborging);

“stuwstoffen”: stoffen of mengsels die door een chemische reactie grote hoeveelheden hete gassen produceren, in een gecontroleerd tempo, voor het uitvoeren van mechanische werkzaamheden;

“pyrotechnische middelen”: mengsels van vaste of vloeibare brandstoffen en oxidatiemiddelen die, wanneer zij worden ontstoken, een energetische chemische reactie ondergaan, in een gecontroleerd proces, om specifieke tijdvertragingen of hoeveelheden hitte, geluid, rook, zichtbaar licht of infraroodstraling te bewerkstelligen; pyrofore stoffen zijn een subklasse van pyrotechnische middelen die geen oxidatiemiddelen bevatten, maar bij contact met lucht spontaan ontbranden;

“noodzakelijk”, met betrekking tot “technologie”: uitsluitend dat deel van de “technologie” dat in het bijzonder verantwoordelijk is voor het bereiken of te boven gaan van de onder embargo vallende prestatieniveaus, kenmerken of functies. Verschillende goederen kunnen dergelijke “noodzakelijke”“technologie” gemeen hebben, en het beoogde gebruik van de “technologie” is irrelevant voor de vraag of deze “noodzakelijk” is;

“technologie”: specifieke “informatie” die nodig is voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van goederen of “programmatuur”;

Technische noot:

“Informatie” kan onder meer bestaan uit: blauwdrukken, tekeningen, schema’s, modellen, formules, tabellen, “broncode”, technische ontwerpen en specificaties, handboeken en instructies, in geschreven vorm of vastgelegd op andere media of apparaten (bijvoorbeeld schijf, magneetband, leesgeheugens (ROM’s));

“broncode” (of brontaal) is een geschikte expressie van een of meer processen, die door een programmeersysteem kan worden omgezet in een door apparatuur uitvoerbare vorm;

“gebruik”: bediening, installatie (bijvoorbeeld installatie ter plaatse), onderhoud, controle, reparatie, revisie en opknappen;

“vaccins”: medische preparaten in een farmaceutische vorm waarvoor een vergunning is afgegeven of waarvoor een vergunning voor het in de handel brengen of voor klinische proeven is afgegeven door de regelgevende instanties van hetzij het land waar het wordt gefabriceerd, hetzij het land waar het wordt gebruikt, en dat strekt tot stimulering van een beschermende immunorespons ter voorkoming van ziekten in de mens of het dier aan wie of waaraan het wordt toegediend.

Met explosieven samenhangende goederen en technologie

PL8001

De uitvoer of “overbrenging via elektronische middelen” van de volgende goederen of “technologie” is verboden naar elke bestemming buiten: “het douanegebied”, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Noorwegen, Zwitserland, de Verenigde Staten van Amerika en Japan:

a.

uitrusting en toestellen, andere dan die in bijlage 2 of in 1A004.d., 1A005, 1A006, 1A007, 1A008, 3A229, 3A232 of 5A001.h. in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”, voor detectie van of gebruik met “explosieven” of voor de behandeling van of bescherming tegen “geïmproviseerde explosiemiddelen”, als volgt, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor:

1.

elektronische apparatuur bedoeld om “explosieven” of de “signatuur van explosieven” te detecteren;

NB: zie ook 1A004.d. in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”.

Noot: In PL8001.a.1. wordt niet bedoeld apparatuur waarvoor het oordeel van een operator nodig is om de aanwezigheid van “explosieven” of “de signatuur van explosieven” te constateren.

2.

elektronische stoorapparatuur die speciaal ontworpen is ter voorkoming van het door middel van radiosignalen op afstand doen exploderen van “geïmproviseerde explosiemiddelen”;

NB: Zie ook 5A001.h. in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”.

3.

uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn om explosies in te leiden met elektrische of niet-elektrische middelen (bv. ontstekingstoestellen, detonators en ontstekers);

NB:Zie ook 1A007, 1A008, 3A229 en 3A232 in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”.

Noot: In PL8001.a.3. worden niet bedoeld:

a.

uitrusting en toestellen die speciaal ontworpen zijn voor een specifiek commercieel gebruik, zijnde het met explosiemiddelen in werking stellen of doen functioneren van andere uitrusting of toestellen die niet het inleiden of veroorzaken van explosies tot functie hebben;

b.

drukgestuurde apparatuur die speciaal ontworpen is voor toepassingen van boorgatapparatuur in olievelden en die niet bij atmosferische druk kunnen worden gebruikt, en

c.

slagkoord.

4

Uitrusting en toestellen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: schilden en helmen, speciaal ontworpen voor de verwijdering van “geïmproviseerde explosiemiddelen”;

NB: Zie ook 1A005, 1A006 en 5A001.h. in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”. Noot: PL8001.a.4. omvat geen bomdempers, uitrusting voor mechanische behandeling bedoeld voor het verplaatsen of blootleggen van “geïmproviseerde explosiemiddelen”, recipiënten ontworpen voor het bevatten van “geïmproviseerde explosiemiddelen” of voorwerpen waarvan vermoed wordt dat het zulke middelen zijn, of andere uitrusting die speciaal ontworpen is om tijdelijk te beschermen tegen “geïmproviseerde explosiemiddelen” of voorwerpen waarvan vermoed wordt dat het zulke middelen zijn.

a.

ladingen voor directionele explosies andere dan die welke vermeld zijn in punt 1A008 van bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”;

b.

“technologie”“noodzakelijk” voor het “gebruik” van in PL8001.a. en PL8001.b. vermelde goederen.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controles op “technologie”.

Materialen, chemicaliën, micro-organismen en toxines

PL9002

De uitvoer van de volgende goederen is verboden naar elke bestemming:

“Energetische materialen”, als volgt, en mengsels die een of meer van deze materialen bevatten:

a.

nitrocellulose (met een stikstofgehalte van meer dan 12,5 %);

b.

nitroglycol;

c.

penta-erythritoltetranitraat (PETN);

d.

picrylchloride;

e.

trinitrofenylmethylnitramine (tetryl);

f.

2,4,6-trinitrotolueen (TNT).

Noot: In PL9002 zijn niet bedoeld “stuwstoffen” op basis van één, twee en drie springstoffen.

PL9003

De uitvoer van de volgende goederen is verboden naar elke bestemming:

“Vaccins” voor bescherming tegen:

a.

bacillus anthracis;

b.

botulinetoxine.

PL9004

De uitvoer van de volgende goederen is verboden naar elke bestemming:

“door opwerking verkregen” americium-241, -242m of -243 in welke vorm dan ook.

Noot: Goederen met een americiumgehalte van 10 gram of minder vallen niet onder PL9004.

Telecommunicatie en daarmee verband houdende technologie

PL9005

De uitvoer of “overbrenging via elektronische middelen” van de volgende goederen of “technologie” is verboden naar elke bestemming in Iran:

a.

communicatieapparatuur voor troposferische verstrooiing die gebruikmaakt van analoge of digitale modulatietechnieken, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

b.

“technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9005.a. vallende goederen.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controles op “technologie”.

Detectieapparatuur

PL9006

De uitvoer van “elektrostatisch aangedreven” apparatuur voor het opsporen van “explosieven”, andere dan de detectieapparatuur die is gespecificeerd in bijlage 2, PL8001.a.1 of in 1A004.d. in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”, is verboden naar elke bestemming in Afghanistan of Irak.

Technische noot:

onder “elektrostatisch aangedreven” wordt verstaan: door middel van een elektrostatisch gegenereerde lading.

Schepen en daarmee verband houdende programmatuur en technologie

PL9008

De uitvoer of “overbrenging via elektronische middelen” van de volgende goederen, “programmatuur” of “technologie” is verboden naar elke bestemming in Iran:

a.

“schepen”, opblaasboten en “onderwatervoertuigen” en daarmee verband houdende apparatuur en onderdelen, als volgt, andere dan die welke zijn gespecificeerd in bijlage 2 bij dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) of in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”:

1.

zee-”schepen” (oppervlakte- of onderwater-”schepen”), opblaasboten en “onderwatervoertuigen”;

2.

apparatuur en onderdelen ontworpen voor “schepen”, opblaasboten en “onderwatervoertuigen”, als volgt:

a.

romp- en kielconstructies en onderdelen;

b.

stuwmotoren ontworpen of aangepast voor gebruik op zee en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

c.

zeeradar-, sonar- en snelheidsregistratieapparatuur, en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

3.

“programmatuur” ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9008.a. vallende goederen;

4.

“technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9008.a. of PL9008.b. vallende goederen of “programmatuur”.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controles op “technologie”.

Technische noot:

“onderwatervoertuigen” omvatten getuide en ongetuide voertuigen voor bemand of onbemand gebruik.

Vliegtuigen en daarmee verband houdende technologie

PL9009

De uitvoer of “overbrenging via elektronische middelen” van de volgende goederen of “technologie” is verboden naar elke bestemming in Iran:

a.

“vliegtuigen”, “lichter-dan-luchttoestellen” en bestuurbare parachutes en daarmee verband houdende apparatuur en onderdelen, als volgt, andere dan die welke zijn gespecificeerd in bijlage 2 bij dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) of in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”:

1.

“vliegtuigen”, “lichter-dan-luchttoestellen” en bestuurbare parachutes;

2.

apparatuur en onderdelen ontworpen voor “vliegtuigen” en “lichter-dan-luchttoestellen”, als volgt:

a.

vliegtuigconstructies en -onderdelen;

b.

vliegtuigmotoren en hulpmotoren (APU’s) en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

c.

vliegtuigelektronica en navigatieapparatuur en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

d.

landingsgestellen en speciaal ontworpen onderdelen daarvoor, alsmede vliegtuigbanden;

e.

propellers en rotors;

f.

transmissies en tandwielkasten, alsmede speciaal ontworpen onderdelen daarvoor;

g.

bergingssystemen voor onbemande luchtvaartuigen (UAV’s);

h.

niet gebruikt;

i.

“technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9009.a vallende goederen.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controles op “technologie”.

Noot: PL9009.c. omvat geen technische gegevens, tekeningen of documentatie voor onderhoudswerkzaamheden die direct verband houden met de ijking, verwijdering of vervanging van beschadigde of onbruikbare goederen die noodzakelijk zijn voor het behoud van de luchtwaardigheid en de veilige werking van civiele “vliegtuigen”.

Vuurwapens

NB: Militaire vuurwapens en munitie vallen onder ML1, ML2 en ML3 in bijlage 2.

PL9010

In gevallen waarin de “verordening inzake vuurwapens” niet van toepassing is, is de uitvoer van “vuurwapens”, “toebehoren” en “essentiële onderdelen” daarvan en “munitie” daarvoor, als volgt, verboden naar elke bestemming buiten de Europese Unie:

NB: Zie ook de “verordening inzake vuurwapens” voor de uitvoer van “vuurwapens” naar niet-EU-lidstaten.

a.

“vuurwapens” andere dan die welke zijn gespecificeerd in ML1 of ML2 van bijlage 2.

Noot: PL9010.a. omvat “vuurwapens” die dateren van voor 1938, gladloopse “vuurwapens” van na 1937 die niet volledig automatisch zijn of speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen en “vuurwapens” van na 1937 die geen centrale ontsteking gebruiken (bijvoorbeeld randvuurontsteking) en niet van het volledig automatische type zijn.

b.

“toebehoren” (waaronder geluiddempers) of “essentiële onderdelen” die specifiek ontworpen zijn voor “vuurwapens” zoals hierboven in PL9010.a. gespecificeerd;

c.

“munitie” die specifiek is ontworpen voor “vuurwapens” zoals hierboven in PL9010.a. gespecificeerd;

d.

“Programmatuur” ontworpen voor de “ontwikkeling” of “productie” van gladloopse “vuurwapens” van het semi-automatische of pomptype van na 1937;

e.

“technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van gladloopse “vuurwapens” van het semi-automatische of pomptype van na 1937.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controle op “technologie”.

Noot: PL9010 is niet van toepassing op:

1.

“vuurwapens” van voor 1890 alsook reproducties daarvan;

2.

“toebehoren” (inclusief geluidsdempers), “essentiële onderdelen” of “munitie”, speciaal ontworpen voor “vuurwapens” zoals hierboven in noot 1 gespecificeerd;

3.

“vuurwapens” waarop de “verordening onbruikbaarmaking vuurwapens” van toepassing is die onbruikbaar zijn gemaakt en zijn gemarkeerd conform de technische specificaties als beschreven in de bijlagen I en II bij die verordening;

4.

“vuurwapens” waarop de “verordening onbruikbaarmaking vuurwapens” niet van toepassing is, waarop een markering is aangebracht en die zijn gecertificeerd als niet in staat enig schot, enige kogel of ander projectiel te lossen conform artikel 8 van de Vuurwapen(wijzigings)wet van 1988.

PL9011

Als de “verordening inzake vuurwapens” niet van toepassing is, is de uitvoer van “vuurwapens”, apparatuur, “essentiële onderdelen”, geluiddempers en “munitie”, als volgt, naar elke bestemming binnen de Europese Unie verboden:

NB: Zie ook de verordening inzake vuurwapens en PL9010 voor de uitvoer van “vuurwapens” naar niet-EU-lidstaten.

a.

“vuurwapens” andere dan die welke zijn gespecificeerd in ML1 of ML2 van bijlage 2.

Noot: PL9011.a. “vuurwapens” van voor 1938, gladloopse “vuurwapens” van na 1937 die niet volledig automatisch zijn of speciaal voor militair gebruik zijn ontworpen en “vuurwapens” van na 1937 die geen centrale ontsteking gebruiken (bijvoorbeeld randvuurontsteking) en niet van het volledig automatische type zijn.

b.

“toebehoren” (inclusief geluiddempers) of “essentiële onderdelen” die speciaal zijn ontworpen voor “vuurwapens” zoals hierboven in PL9011.a. is gespecificeerd.

c.

“munitie” die specifiek is ontworpen voor “vuurwapens” zoals hierboven in PL9011.a. gespecificeerd;

d.

“programmatuur” die is ontworpen voor de “ontwikkeling” of “productie” van gladloopse “vuurwapens” van het semi-automatische of pomptype van na 1937;

e.

“technologie” voor de “ontwikkeling” of “productie” van gladloopse “vuurwapens” van het semi-automatische of pomptype van na 1937;

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controle op “technologie”.

f.

apparaten waarmee losse flodders, irriterende stoffen, andere werkzame stoffen of pyrotechnische patronen kunnen worden afgevuurd die kunnen worden omgebouwd tot een “vuurwapen”;

g.

apparaten voor saluut- of akoestische toepassingen die kunnen worden omgebouwd tot een “vuurwapen”.

Noot: PL9011 is niet van toepassing op:

1.

“vuurwapens” van voor 1890;

2.

“toebehoren” (inclusief geluidsdempers), “essentiële onderdelen” of “munitie”, speciaal ontworpen voor “vuurwapens” zoals hierboven in noot 1 gespecificeerd;

3.

“vuurwapens” waarop de “verordening onbruikbaarmaking vuurwapens” van toepassing is die onbruikbaar zijn gemaakt en zijn gemarkeerd conform de technische specificaties als beschreven in de bijlagen I en II bij die verordening;

Onderwatervoertuigen en daarmee verband houdende goederen, programmatuur en technologie

PL9012

De uitvoer of “overbrenging via elektronische middelen” van de volgende goederen, “programmatuur” of “technologie” is verboden naar elke bestemming in Rusland:

a.

“onderwatervoertuigen” en daarmee verband houdende systemen, apparatuur en onderdelen, als volgt, andere dan die welke zijn gespecificeerd in bijlage 2 bij dit besluit of in bijlage I bij de “Verordening producten voor tweeërlei gebruik”:

1.

“onderwatervoertuigen” en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als hieronder:

2.

ploegen en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen, als hieronder:

3.

systemen, apparatuur en onderdelen voor het gebruik met “onderwatervoertuigen” en ploegen, als volgt:

a.

akoestische systemen en apparatuur, als volgt:

i.

sonarapparatuur;

ii.

logapparatuur voor snelheidsbepaling;

iii.

onderwaterhoogtemeters;

b.

navigatieapparatuur speciaal ontworpen voor “onderwatervoertuigen”;

c.

akoestische systemen en apparatuur speciaal ontworpen om de positie van “onderwatervoertuigen” te bepalen, ook vanaf oppervlakteschepen;

d.

voortstuwingsmotoren of straalpijpen voor “onderwatervoertuigen”;

e.

voedingsleidingen en afwerpbare aansluitingen daarvoor, speciaal ontworpen of aangepast voor “onderwatervoertuigen”;

f.

afwerpbare lieren, sleeplieren en heflieren;

g.

tuierkettingen en tuierkettingsystemen voor “onderwatervoertuigen”;

h.

verlichtingssystemen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik onder water:

i.

systemen voor waarnemen onder water;

j.

communicatiesystemen voor onder water;

k.

druksensoren speciaal ontworpen voor gebruik onder water;

l.

lanceer- en bergingssystemen en apparatuur voor het inzetten van “onderwatervoertuigen”, en speciaal daarvoor ontworpen onderdelen;

m.

graaf- en spoelgereedschappen, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik met “onderwatervoertuigen”;

n.

controlesystemen en -apparatuur speciaal ontworpen of aangepast voor de bediening op afstand van “onderwatervoertuigen”;

o.

op afstand bedienbare scharnierende manipulatoren speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik met “onderwatervoertuigen”;

p.

detectiesystemen voor onderzeekabels;

q.

apparatuur om kabels te knippen, te bevestigen en te hanteren, speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik met “onderwatervoertuigen”;

r.

telecommunicatiesystemen en -apparatuur voor gebruik onder water;

s.

gereedschap speciaal ontworpen of aangepast voor het gebruik door “onderwatervoertuigen” of scharnierbare manipulatoren;

t.

syntactische schuimen;

u.

drukbehuizing speciaal ontworpen of aangepast voor gebruik op “onderwatervoertuigen”;

v.

biologische, chemische of fysieke omgevingssensoren ontworpen of aangepast voor gebruik onder water;

b.

aan het azimut aan te passen aandrijfsystemen voor gebruik op oppervlaktevaartuigen met een propeller waarvan de diameter groter is dan 2 meter;

c.

“programmatuur” ontworpen voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9012.a. en PL9012.b. vallende goederen;

d.

“technologie” voor de “ontwikkeling”, de “productie” of het “gebruik” van onder PL9012.a., PL9012.b. of PL9012.c. vallende goederen of “programmatuur”.

NB: Zie artikel 18 van dit besluit inzake uitvoercontrole (Export Control Order 2008) voor uitzonderingen op de controles op “technologie”.

Technische noot:

“onderwatervoertuigen” omvatten getuide en ongetuide voertuigen voor bemand of onbemand gebruik.

7.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9, LID 4, ONDER B), VAN DE VERORDENING (NATIONALE ALGEMENE UITVOERVERGUNNINGEN)

Overeenkomstig artikel 9, lid 4, onder b), van de verordening moet de Commissie de maatregelen bekendmaken die de lidstaten hebben genomen in verband met nationale algemene uitvoervergunningen die zijn afgegeven of gewijzigd.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Heeft uw lidstaat nationale algemene uitvoervergunningen afgegeven of gewijzigd overeenkomstig artikel 9?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

NEE

TSJECHIË

NEE

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

JA

ESTLAND

NEE

IERLAND

NEE

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

JA

KROATIË

JA, (maar NIET van kracht)

ITALIË

JA

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

NEE

HONGARIJE

NEE

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

JA

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

NEE

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

JA, (maar NIET van kracht)

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

7.1.   Duitsland

Er zijn vijf vigerende nationale algemene uitvoervergunningen in Duitsland:

1

algemene vergunning nr. 12 voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik onder een bepaalde waardegrens;

2

algemene vergunning nr. 13 voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik in bepaalde omstandigheden;

3

algemene vergunning nr. 14 voor kleppen en pompen;

4

algemene vergunning nr. 16 voor telecommunicatie en gegevensbeveiliging;

5

algemene vergunning nr. 17 voor frequentieomzetters.

7.2.   Griekenland

Een nationale algemene uitvoervergunning is van toepassing op de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar de volgende bestemmingen: Argentinië, Kroatië, Zuid-Korea, Russische Federatie, Oekraïne, Turkije en Zuid-Afrika

(ministerieel besluit nr. 125263/e3/25263/6-2-2007).

7.3.   Frankrijk

Er zijn in Frankrijk zeven vigerende nationale algemene uitvoervergunningen:

1

de nationale algemene uitvoervergunning voor industriële goederen zoals gedefinieerd in het decreet van 18 juli 2002 betreffende de uitvoer van industriële goederen die onderworpen zijn aan strategische controle in de Europese Gemeenschap [zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad nr. 176 van 30 juli 2002 (tekst 11) en zoals gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2004 betreffende de uitbreiding van de Europese Unie, zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 31 juli 2004 (tekst 5)];

2

de nationale algemene uitvoervergunning voor chemische producten zoals gedefinieerd in het decreet van 18 juli 2002 betreffende de uitvoer van chemische producten voor tweeërlei gebruik [zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad nr. 176 van 30 juli 2002 (tekst 12) en zoals gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2004 betreffende de uitbreiding van de Europese Unie, zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 31 juli 2004 (tekst 6)];

3

de nationale algemene uitvoervergunning voor grafiet zoals gedefinieerd in het decreet van 18 juli 2002 betreffende de uitvoer van grafiet van nucleaire kwaliteit [zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad nr. 176 van 30 juli 2002 (tekst 13) en zoals gewijzigd bij het decreet van 21 juni 2004 betreffende de uitbreiding van de Europese Unie, zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 31 juli 2004 (tekst 7)];

4

de nationale algemene uitvoervergunning voor biologische producten zoals gedefinieerd in het decreet van 14 mei 2007 en gewijzigd bij het decreet van 18 maart 2010 betreffende de uitvoer van bepaalde genetische elementen en genetisch gemodificeerde organismen [zoals bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 20 maart 2010];

5

de nationale algemene uitvoervergunning voor bepaalde producten voor tweeërlei gebruik ten behoeve van Franse strijdkrachten in derde landen (ministerieel besluit van 31 juli 2014, bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 8 augustus 2014);

6

de nationale algemene vergunning voor de uitvoer of overbrenging binnen de EU van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik voor tentoonstellingen of beurzen (ministerieel besluit van 31 juli 2014, bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 8 augustus 2014).

7

de nationale algemene vergunning voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik ten behoeve van de reparatie aan burgerluchtvaartuigen, ook genaamd de nationale algemene vergunning voor “luchtvaartapparatuur” (ministerieel besluit van 14 januari 2019, bekendgemaakt in het Franse staatsblad van 18 januari 2019 (tekst 19).

De specifieke producten waarvoor de vergunningen gelden, zijn in de desbetreffende handeling vermeld.

7.4.   Kroatië

Een nationale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de verordening kan worden afgegeven door het ministerie van Buitenlandse en Europese zaken (wet inzake de controle op producten voor tweeërlei gebruik (Staatsblad 80/11 i 68/2013)).

7.5.   Italië

Een nationale algemene uitvoervergunning is van toepassing op de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar de volgende bestemmingen: Antarctica (de Italiaanse bases), Argentinië, Zuid-Korea en Turkije.

(Decreet van 4 augustus 2003, bekendgemaakt in het Italiaanse staatsblad nr. 202 van 1 september 2003.)

7.6.   Nederland

Er zijn twee vigerende nationale algemene uitvoervergunningen in Nederland:

1

Een nationale algemene uitvoervergunning geldt voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik naar alle bestemmingen, met uitzondering van:

Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Verenigde Staten, Zwitserland (die al onder deel 3 van bijlage II bij de verordening vallen);

Afghanistan, Birma/Myanmar, Irak, Iran, Libië, Libanon, Noord-Korea, Pakistan, Sudan, Somalië en Syrië.

(Nationale Algemene Uitvoervergunning NL002)

2

Een nationale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van producten voor informatiebeveiliging naar alle bestemmingen, met uitzondering van:

landen die onderhevig zijn aan een wapenembargo, overeenkomstig artikel 4, lid 2;

Afghanistan, Armenië, Azerbeidzjan, Bahrein, Bangladesh, Burundi, China (inclusief Taiwan, Hongkong en Macau), Cuba, Djibouti, Egypte, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau, India, Jemen, Kazachstan, Koeweit, Laos, Oekraïne, Oezbekistan, Oman, Pakistan, Qatar, Rwanda, Saudi-Arabië, Swaziland, Syrië, Tadzjikistan, Thailand, Turkije, Turkmenistan, Verenigde Arabische Emiraten, Vietnam.

(Nationale uitvoervergunningen NL 010 (items voor informatiebeveiliging))

7.7.   Oostenrijk

Er zijn vier vigerende nationale algemene uitvoervergunningen in Oostenrijk:

1

AT001 voor bepaalde producten voor tweeërlei gebruik die zonder wijziging worden wederuitgevoerd naar het land van herkomst, voor producten van dezelfde kwantiteit en kwaliteit die worden uitgevoerd naar het land van herkomst, of voor technologie die met kleine toevoegingen wordt wederuitgevoerd, telkens binnen drie maanden na de invoer ervan in de Europese Unie;

2

AT002 voor de uitvoer van bepaalde producten voor tweeërlei gebruik onder een bepaalde waardegrens;

3

AT003 voor kleppen en pompen die zijn gespecificeerd in de punten 2B350g en 2B350i, met bepaalde bestemmingen;

4

AT004 voor frequentieomzetters die zijn gespecificeerd in punt 3A225, alsmede daarmee verband houdende programmatuur en technologie.

De details van deze vergunningen zijn beschreven in de artikelen 3 tot en met 3c van de Erste Außenwirtschaftsverordnung, BGBl. II nr. 343/2011 van 28 oktober 2011, zoals gewijzigd bij de verordening die bekendgemaakt is in BGBl. II nr. 430/2015 van 17 december 2015. De voorwaarden voor het gebruik ervan (registratie- en kennisgevingsvoorschriften) zijn opgenomen in artikel 16 van dezelfde verordening.

7.8.   Finland

Een nationale algemene uitvoervergunning voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik overeenkomstig artikel 9, lid 4, van de verordening kan worden afgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken ingevolge afdeling 3, lid 1, van de wet betreffende producten voor tweeërlei gebruik nr. 562/1996 (zoals gewijzigd).

7.9.   Verenigd Koninkrijk

Er zijn in het Verenigd Koninkrijk 15 vigerende nationale algemene vergunningen (OGEL’s):

1

OGEL (Chemische stoffen)

2

OGEL (Cryptografische ontwikkeling)

3

OGEL (Uitvoer na demonstratie: producten voor tweeërlei gebruik)

4

OGEL (Uitvoer na reparatie/vervanging onder garantie: producten voor tweeërlei gebruik)

5

OGEL (Uitvoer voor reparatie/vervanging onder garantie: producten voor tweeërlei gebruik)

6

OGEL (Producten voor tweeërlei gebruik: speciale administratieve regio Hongkong)

7

OGEL (Zendingen van geringe waarde)

8

OGEL (Olie- en gasexploratie: producten voor tweeërlei gebruik)

9

OGEL (Technologie voor producten voor tweeërlei gebruik)

10

OGEL (Turkije)

11

OGEL (X)

12

OGEL (Producten voor militair gebruik en voor tweeërlei gebruik: Britse troepen op bestemmingen die onder een embargo vallen)

13

OGEL (Producten voor militair gebruik en voor tweeërlei gebruik: Britse troepen op bestemmingen die niet onder een embargo vallen)

14

OGEL (Uitvoer van niet-dodelijke producten voor militair gebruik en voor tweeërlei gebruik: naar diplomatieke missies of consulaire posten)

15

OGEL (Items voor informatiebeveiliging)

16

OGEL (PCB’s en onderdelen voor producten voor tweeërlei gebruik)

Alle Britse nationale algemene vergunningen voor producten voor tweeërlei gebruik, met inbegrip van de lijsten met de toegelaten producten en bestemmingen en de bepalingen en voorwaarden van elk, kunnen worden geraadpleegd op en gedownload van https://www.gov.uk/dual-use-open-general-export-licences-explained.

8.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 9, LID 6, ONDER A) EN B), EN ARTIKEL 10, LID 4, VAN DE VERORDENING (NATIONALE AUTORITEITEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM IN DE LIDSTATEN UITVOERVERGUNNINGEN AF TE GEVEN, NATIONALE AUTORITEITEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM DE DOORVOER VAN NIET-COMMUNAUTAIRE PRODUCTEN VOOR TWEEËRLEI GEBRUIK TE VERBIEDEN, EN NATIONALE AUTORITEITEN DIE GEMACHTIGD ZIJN OM VERGUNNINGEN AF TE GEVEN MET HET OOG OP HET VERLENEN VAN TUSSENHANDELDIENSTEN, RESPECTIEVELIJK)

Overeenkomstig artikel 9, lid 6, onder a), van de verordening moet de Commissie de lijst bekendmaken van de autoriteiten die gemachtigd zijn om uitvoervergunningen voor producten voor tweeërlei gebruik af te geven.

Overeenkomstig artikel 9, lid 6, onder b), van de verordening moet de Commissie de lijst bekendmaken van de autoriteiten die gemachtigd zijn om de doorvoer van niet-communautaire producten voor tweeërlei gebruik te verbieden.

Overeenkomstig artikel 10, lid 4, van de verordening moet de Commissie de lijst bekendmaken van de autoriteiten die gemachtigd zijn om vergunningen af te geven voor de verlening van tussenhandelsdiensten.

8.1.   België

Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (plaatsen met de postcodes 1000 tot en met 1299)

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Brussel International

Cel Vergunningen

De heer Cataldo ALU

City-Center

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

BELGIË

Tel. +32 28003727

Fax +32 28003824

Email: calu@sprb.brussels

Website: http://international.brussels/qui-sommes-nous/#permits-unit

Voor het Waals Gewest (plaatsen met de postcodes 1300 tot en met 1499 en 4000 tot en met 7999)

Service public de Wallonie

Direction Générale de l’Economie, de l’Emploi et de la Recherche

Direction des Licences d’Armes

M. Michel Moreels

Chaussée de Louvain 14

5000 Namen

BELGIË

Tel. +32 81649751

Fax +32 81649759/60

Email: licences.dgo6@spw.wallonie.be

Website: http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

Voor het Vlaams Gewest (plaatsen met de postcodes 1500 tot en met 3999 en 8000 tot en met 9999)

Departement internationaal Vlaanderen

Controle Strategische Goederen

De heer Michael Peeters

Havenlaan 88, bus 80

1000 Brussel

BELGIË

Tel. +32 499589934

Email: csg@buza.vlaanderen

Website: www.fdfa.be/csg

8.2.   Bulgarije

Interministerial Commission for Export Control and Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction with the Minister of Economy

1000 Sofia

8, Slavyanska Str.

BULGARIJE

Tel. +359 29407771 +359 29407786

Fax +359 29880727

Email: ivan.penchev@mi.government.bg and n.grahovska@mi.government.bg

Website: www.exportcontrol.bg; http://www.mi.government.bg

8.3.   Tsjechië

Ministry of Industry and Trade

Na Františku 32, 110 15 Praag 1

TSJECHIË

Tel. +420 224907638

Fax +420 224214558 of +420 224221811

Email: leitgeb@mpo.cz ofdual@mpo.cz

Website: www.mpo.cz

8.4.   Denemarken

Exportcontrols

Danish Business Authority

Langelinie Allé 17

2100 Kopenhagen

DENEMARKEN

Tel. +45 35291000

Fax +45 35466632

Email: eksportkontrol@erst.dk

Website: in het Engels: www.exportcontrols.dk; in het Deens: www.eksportkontrol.dk

8.5.   Duitsland

Federal Office for Economic Affairs and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Frankfurter Strasse 29-35 65760 Eschborn

DUITSLAND

Tel. +49 6196908-0

Fax +49 6196908 -1800

Email: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

Website: http://www.ausfuhrkontrolle.info

8.6.   Estland

Strategic Goods Commission, Ministry of Foreign Affairs Islandi väljak 1 15049 Tallinn

ESTLAND

Tel. +372 6377192

Fax +372 6377199

Email: stratkom@vm.ee

Website: in het Engels: http://www.vm.ee/?q=en/taxonomy/term/58;

in het Ests: http://www.vm.ee/?q=taxonomy/term/50

8.7.   Ierland

Trade Licensing and Control Unit

Department of Business, Enterprise and Innovation

Earlsfort Centre

Lower Hatch Street

Dublin 2

IERLAND

Contactpersoon: David Martin, Niamh Guihen

Tel. +353 16312328, +353 16312287

Email: david.martin@dbei.gov.ie - niamh.guihen@dbei.gov.ie -

exportcontrol@dbei.gov.ie

Website: https://www.djei.ie/en/What-We-Do/Trade-Investment/Export-Licences/

8.8.   Griekenland

Ministry of Development, Competitiveness

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes and Trade Defence Instruments

Export Regimes and Procedures Unit

Kornarou 1 str

105 63 Athene

GRIEKENLAND

Contactpersoon: O.Papageorgiou

Tel. +30 2103286047/56/22/21

Fax +30 2103286094

Email: opapageorgiou@mnec.gr

8.9.   Spanje

Het secretariaat-generaal voor de Buitenlandse Handel (Secretaría General de Comercio Exterior), de douane (Agencia Tributaria - Aduanas) en het ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación) zijn de autoriteiten die bevoegd zijn om vergunningen af te geven en te beslissen om de doorvoer van producten voor tweeërlei gebruik van buiten de Europese Unie te verbieden.

Contactpersoon bij de vergunningverlenende instantie: dhr. Ramón Muro Martínez Subdirector General.

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Paseo de la Castellana, 162, 7a 28046 Madrid

SPANJE

Tel. +34 913492587

Fax +34 913492470

Email: rmuro@mincotur.es; sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

Website: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorial/material-de-defensa-y-de-doble-uso/Paginas/conceptos.aspx

8.10.   Frankrijk

Ministère de l’Economie et des Finances

Direction Générale des Enterprises

Service des biens à double usage (SBDU)

67, rue Barbès – BP 80001

F-94201 Ivry-sur-Seine CEDEX

FRANKRIJK

Tel. +33 179843419

Email: doublusage@finances.gouv.fr

Website: https://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage

8.11.   Kroatië

Ministry of Foreign and European Affairs

Directorate for Economic Affairs and Development Coordination

Export Control Division

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10000 Zagreb

Kroatië

Tel. +385 14598135 137 110

Fax +385 16474553

Email: kontrola.izvoza@mvep.hr

Website: http://gd.mvep.hr/hr/kontrola-izvoza/

8.12.   Italië

Ministry of Economic Development

Directorate - General for International Trade Policy

Export Control Unit

Viale Boston, 25

00144 Rome

ITALIË

Tel. +39 0659932439

Fax +39 0659932103

Email: polcom4@mise.gov.it; massimo.cipolletti@mise.gov.it

Website: http://www.mise.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/import-export/dual-use

8.13.   Cyprus

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism 6, Andrea Araouzou 1421 Nicosia

CΥΡRUS

Tel. +357 22867100, 22867332, 22867197

Fax +357 22375120, 22375443

Email: perm.sec@mcit.gov.cy; pevgeniou@mcit.gov.cy; xxenopoulos@mcit.gov.cy

Website: http://www.mcit.gov.cy/ts

8.14.   Letland

Control Committee for Strategic Goods

Chairman of the Committee: Mr Andris Teikmanis

Executive Secretary: Mr Renārs Danelsons

Ministry of Foreign Affairs

3, K. Valdemara street

Riga, LV-1395

LETLAND

Tel. +371 67016426

Email: renars.danelsons@mfa.gov.lv

Website: https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/aktualitates-tautiesiem/20440-strategiskas-nozimes-precu-kontrole?lang=lv-LV

8.15.   Litouwen

De autoriteiten die bevoegd zijn uitvoervergunningen af te geven voor producten voor tweeërlei gebruik en de autoriteiten die bevoegd zijn vergunningen af te geven voor het verlenen van tussenhandeldiensten:

Ministry of Economy and Innovation of the Republic of Lithuania

Gedimino ave. 38/Vasario 16 st.2 LT-01104 Vilnius

LITOUWEN

Contactgegevens:

Export Policy Division

Economic Development Department

Tel. +370 70664680

Email: vienaslangelis@eimin.lt

Website: http://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/eksportas/strateginiu-prekiu-kontrole

Autoriteit die bevoegd is de doorvoer van niet-communautaire producten voor tweeërlei gebruik te verbieden:

Customs Department under the Ministry of Finance of the Republic of Lithuania

A. Jaksto str. 1/25 LT-01105 Vilnius

LITOUWEN

Contactgegevens:

Customs Criminal Service

Tel. +370 52616960

Email: budetmd@lrmuitine.lt

8.16.   Luxemburg

1)

Minister van Buitenlandse Handel

2)

Minister van Buitenlandse Zaken

Postadres

Ministère de l’Economie

Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

19-21 Boulevard Royal

L-2449 Luxemburg

Tel. +352 226162

Email: oceit@eco.etat.lu

8.17.   Hongarije

Government Office of the Capital City Budapest

Department of Trade, Defence Industry, Export Control and Precious Metal Assay

Export Control Unit

Németvölgyi út 37-39

1124 Budapest

HONGARIJE

Tel. +36 14585577

Fax +36 14585869

Email: exportcontrol@bfkh.gov.hu

Website: http://mkeh.gov.hu/haditechnika/kettos_felhasznalasu

8.18.   Malta

Commerce Department Mr Brian Montebello Trade Services

MALTA

Tel. +356 25690214

Fax +356 21240516

Email: brian.montebello@gov.mt

Website: https://commerce.gov.mt/en/Trade_Services/Imports%20and%20Exports/Pages/DUAL%20USE/DUAL-USE-TRADE-CONTROLS.aspx

8.19.   Nederland

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-generaal Internationale Samenwerking

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Postbus 20061 2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Tel. +31 703485954

Douane/Centrale Dienst voor In- en Uitvoer Postbus 30003 9700 RD Groningen,

NEDERLAND

Tel. +31 881512400

Fax +31 881513182

Email: DRN-CDIU.groningen@belastingdienst.nl

Website: www.rijksoverheid.nl/exportcontrole

8.20.   Oostenrijk

Federal Ministry of Digital and Economic Affairs

Division for Foreign Trade Administration

Stubenring 1 1010 Vienna

OOSTENRIJK

Tel. +43 1 71100802335

Fax +43 1 71100808366

Email: POST.III2_19@bmdw.gv.at

Website: http://www.bmdw.gv.at/pawa

8.21.   Polen

Ministry of Entrepreneurship and Technology

Department for Trade in Strategic Goods and Technical Safety

Pl. Trzech Krzyzy 3/5 00-507 Warszawa

POLEN

Tel. +48 222629665

Fax +48 222629140

Email: SekretariatDOT@mpit.gov.pl

Website: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/zezwolenia-na-obrot-produktami-podwojnego-zastosowania

8.22.   Portugal

Autoridade Tributária e Aduaneira

Customs and Taxes Authority

Rua da Alfândega, 5

1049-006 Lisboa

PORTUGAL

Directeur: Luísa Nobre; License Officer: Maria Oliveira

Tel. +351 218813843

Fax +351 218813986

Email: dsl@at.gov.pt

Website: http://www.dgaiec.min-financas.pt/pt/licenciamento/bens_tecnologias_duplo_uso/bens_tecnologias_duplo_uso.htm

8.23.   Roemenië

Ministry of Foreign Affairs

Department for Export Controls — ANCEX

Str. Polonă nr. 8, sector 1

010501, Bucureşti

ROEMENIË

Tel. +40 374306950

Fax +40 374306924

Email: dancex@mae.ro; dan.marian@mae.ro

Website: www.ancex.ro

8.24.   Slovenië

Ministry of Economic Development and Technology

Kotnikova ulica 5

SI-1000 Ljubljana

SLOVENIË

Tel. +386 14003564

Fax +386 14003283

Email: gp.mgrt@gov.si

Website: https://www.gov.si/podrocja/podjetnistvo-in-gospodarstvo/mednarodno-gospodarsko-sodelovanje/

8.25.   Slowakije

Voor de toepassing van artikel 9, lid 6, onder a), en artikel 10, lid 4, van de verordening:

Ministry of Economy of the Slovak Republic

Department of Trade Measures

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

SLOWAKIJE

Tel. +421 248547019

Fax +421 243423915

Email: jan.krocka@economy.gov.sk

Website: www.economy.gov.sk

Voor de toepassing van artikel 9, lid 6, onder b), van de verordening:

Criminal Office of the Financial Administration

Department of Drugs and Hazardous materials

Coordination Unit

Bajkalská 24

824 97 Bratislava

SLOWAKIJE

Tel. +421 2 58251221

Email: Jozef.Pullmann@financnasprava.sk

8.26.   Finland

Ministry for Foreign Affairs of Finland

Export Control Unit

Eteläesplanadi 4

FIN - 00130 HELSINKI

Postadres:

PO Box 176

FI-00023 GOVERNMENT

FINLAND

Tel. +358 295350000

Email: vientivalvonta.um@formin.fi

Website: http://formin.finland.fi/vientivalvonta

8.27.   Zweden

1.

Inspectorate of Strategic Products (ISP) Inspektionen för strategiska producter

Bezoekadres:

Gullfossgatan 6, Kista

SE-164 90 Stockholm

ZWEDEN

Tel. +46 84063100

Fax +46 84203100

Email: registrator@isp.se.

Website: http://www.isp.se/

ISP is bevoegd om vergunningen af te geven in alle gevallen, behalve die welke in 2 hieronder zijn vermeld.

2.

Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten) Section of Nuclear Non-proliferation and Security.

Solna strandväg 96

SE-171 16 Stockholm

ZWEDEN

Tel. +46 87994000

Fax +46 87994010

Email: registrator@ssm.se

Website: http://www.ssm.se

De Zweedse Radiation Safety Authority is bevoegd om vergunningen af te geven voor en doorvoer te verbieden van producten vermeld in bijlage 1, categorie 0, bij Verordening (EG) nr. 428/2009.

8.28.   Verenigd Koninkrijk

Department for International Trade (DIT)

Export Control Joint Unit (ECJU)

3 Whitehall Place

London SW1A 2AW

UNITED KINGDOM

Tel. +44 2072154594

Email: eco.help@trade.gov.uk

Website https://www.gov.uk/export-control-licence

9.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 17 VAN DE VERORDENING) (SPECIAAL GEMACHTIGDE DOUANEKANTOREN)

Overeenkomstig artikel 17 moeten de lidstaten de Commissie meedelen wanneer zij gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid douaneformaliteiten voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik alleen te laten vervullen in daartoe bevoegd verklaarde douanekantoren.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn overeenkomstig artikel 17, lid 1, specifieke douanekantoren aangewezen waar de douaneformaliteiten voor de uitvoer van producten voor tweeërlei gebruik mogen worden vervuld?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

NEE

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

JA

IERLAND

NEE

GRIEKENLAND

NEE

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

NEE

ITALIË

NEE

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

JA

LITOUWEN

JA

LUXEMBURG

NEE

HONGARIJE

NEE

MALTA

NEE

NEDERLAND

NEE

OOSTENRIJK

NEE

POLEN

JA

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

JA

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

NEE

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

NEE

9.1.   Bulgarije

De douaneposten op het grondgebied van de Republiek Bulgarije voor strategische goederen zijn goedgekeurd bij Besluit nr. 55/32-11385 van de directeur-generaal van de Dienst douane van het ministerie van Financiën van 14 januari 2016 (staatsblad 9/2016). De lijst met douanekantoren in Bulgarije waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op de volgende websites:

http://www.mi.government.bg/en/themes/evropeisko-i-nacionalno-zakonodatelstvo-v-oblastta-na-eksportniya-kontrol-i-nerazprostranenieto-na-or-225-338.html

9.2.   Estland

De lijst met douanekantoren in Estland waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op de volgende website:

http://www.emta.ee/index.php?id=24795

9.3.   Letland

De lijst met douanekantoren in Letland waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op de volgende website:

https://www.vid.gov.lv/lv/muitas-kontroles-un-robezkontroles-punkti

9.4.   Litouwen

De lijst met douanekantoren in Litouwen waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op de volgende website:

https://www.lrmuitine.lt/web/guest/verslui/apribojimai/bendra#en

9.5.   Polen

De lijst met douanekantoren in Polen waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op de volgende website: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000136&min=1

9.6.   Roemenië

De lijst met douanekantoren in Roemenië waar producten en technologieën voor tweeërlei gebruik het douanegebied van de EU mogen verlaten of binnenkomen, is te vinden op: https://www.customs.ro/agenti-economici/instruirea-operatorilor-economici/vamuirea-marfurilor/produse-strategice

10.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22, LID 5, VAN DE VERORDENING (INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGINGEN)

Artikel 22, lid 5, bepaalt dat lidstaten die een vergunningsplicht instellen voor de overbrenging vanuit hun grondgebied naar een andere lidstaat van producten die niet zijn opgenomen in bijlage IV bij de verordening (een opsomming van de producten die niet in aanmerking komen voor het vrije verkeer in de interne markt), dat moeten meedelen aan de Commissie, die deze informatie in het Publicatieblad van de Europese Unie moet bekendmaken.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn specifieke maatregelen genomen om de controles op overbrengingen binnen de EU uit te breiden overeenkomstig artikel 22, lid 2?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

JA

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

JA

ESTLAND

JA

IERLAND

NEE

GRIEKENLAND

JA

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

NEE

ITALIË

NEE

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

JA

MALTA

NEE

NEDERLAND

JA

OOSTENRIJK

NEE

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

NEE

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

JA

FINLAND

NEE

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

JA

10.1.   Bulgarije

Bulgarije heeft de controles op overbrengingen binnen de EU uitgebreid overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening en heeft een verplichting ingevoerd om aan de bevoegde autoriteiten aanvullende informatie te verstrekken met betrekking tot bepaalde overbrengingen binnen de EU overeenkomstig artikel 22, lid 9, van de verordening.

(artikel 51, leden 8 en 9, van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en producten en technologieën voor tweeërlei gebruik, (Defence-Related Products and Dual-Use Items and Technologies Export Control Act, Staatsblad nr. 26 van 29.3.2011, van kracht vanaf 30.6.2012)).

10.2.   Tsjechië

Wet nr. 594/2004 breidt de controles op overbrengingen binnen de EU vanuit Tsjechië uit overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening.

10.3.   Duitsland

Deel 11 van de verordening inzake buitenlandse handel en betalingen van 2 augustus 2013 (de Außenwirtschaftsverordnung — AWV) breidt de controles op overbrengingen binnen de EU vanuit Duitsland uit overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening.

10.4.   Estland

Bij paragraaf 3, lid 6, van de Wet strategische goederen zijn de controles uitgebreid op overbrengingen binnen de EU overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening.

10.5.   Griekenland

Punt 3.4 van ministerieel besluit nr. 121837/E3/21837 van 28 september 2009 breidt de controles op overbrengingen binnen de EU vanuit Griekenland uit overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening.

10.6.   Luxemburg

Een vergunningsplicht kan worden ingesteld voor de overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik, anders dan die vermeld zijn in bijlage IV bij de verordening, van het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg naar een andere lidstaat in de gevallen waarin is voorzien in artikel 22, lid 2, van de verordening

(artikel 44 van de Wet van 27 juni 2018 inzake uitvoercontrole).

10.7.   Hongarije

Paragraaf 16 van regeringsdecreet nr. 13 van 2011 betreffende de vergunning voor de buitenlandse handel in producten voor tweeërlei gebruik stelt een vergunningsplicht in voor overbrengingen binnen de EU als de voorwaarden van artikel 22, lid 2, van de verordening van toepassing zijn.

10.8.   Nederland

In individuele gevallen kan voor overbrengingen binnen de EU van producten voor tweeërlei gebruik een vergunningsplicht worden ingesteld.

(Artikel 4a, lid 3, van het Besluit strategische goederen).

10.9.   Slowakije

Paragraaf 23, lid 2, van wet nr. 39/2011 breidt de controles op doorvoer binnen de EU vanuit de Slowaakse Republiek uit overeenkomstig artikel 22, lid 2, van de verordening.

10.10.   Verenigd Koninkrijk

Artikel 7 van het besluit inzake uitvoercontrole van 2008 (Export Control Order 2008) breidt de controles op overbrengingen binnen de EU vanuit het Verenigd Koninkrijk uit overeenkomstig artikel 22, lid 2, van Verordening (EG) nr. 428/2009.

11.   INFORMATIE VERSTREKT DOOR DE LIDSTATEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22, LID 9, VAN DE VERORDENING (INTRACOMMUNAUTAIRE OVERBRENGINGEN)

Artikel 22, lid 9, bepaalt dat lidstaten kunnen eisen dat, voor de overbrenging vanuit hun grondgebied naar een andere lidstaat van producten die zijn opgenomen in categorie 5, deel 2 van bijlage I, die niet staan vermeld in bijlage IV bij de verordening, aanvullende informatie over die producten wordt verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van die lidstaat.

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de door de lidstaten genomen maatregelen zoals die aan de Commissie zijn gemeld. Details over de maatregelen volgen op de tabel.

Lidstaat

Zijn specifieke maatregelen genomen om de controles op overbrengingen binnen de EU uit te breiden overeenkomstig artikel 22, lid 2?

BELGIË

NEE

BULGARIJE

JA

TSJECHIË

NEE

DENEMARKEN

NEE

DUITSLAND

NEE

ESTLAND

NEE

IERLAND

NEE

GRIEKENLAND

NEE

SPANJE

NEE

FRANKRIJK

NEE

KROATIË

NEE

ITALIË

NEE

CΥΡRUS

NEE

LETLAND

NEE

LITOUWEN

NEE

LUXEMBURG

JA

HONGARIJE

NEE

MALTA

NEE

NEDERLAND

NEE

OOSTENRIJK

NEE

POLEN

NEE

PORTUGAL

NEE

ROEMENIË

NEE

SLOVENIË

NEE

SLOWAKIJE

NEE

FINLAND

NEE

ZWEDEN

NEE

VERENIGD KONINKRIJK

NEE

11.1.   Bulgarije

Voor de overbrenging vanuit het grondgebied van Bulgarije naar een andere lidstaat van producten voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in categorie 5, deel 2 van bijlage I en die niet zijn opgenomen in bijlage IV bij de verordening, kan de interministeriële commissie aanvullende informatie over de producten eisen van de persoon die de overbrenging uitvoert

(artikel 51, lid 9, van de wet betreffende de controle op de uitvoer van defensiegerelateerde producten en goederen en technologieën voor tweeërlei gebruik (Bulgaars staatsblad nr. 26 van 29.3.2011, van kracht sinds 30.6.2012)).

11.2.   Luxemburg

Voor de overbrenging vanuit het grondgebied van het Groothertogdom Luxemburg naar een andere lidstaat van producten voor tweeërlei gebruik die zijn opgenomen in categorie 5, deel 2 van bijlage I en die niet zijn opgenomen in bijlage IV bij de verordening, wordt in het kader van de vergunningsaanvraag de volgende aanvullende informatie verstrekt:

1.

indicatie van de commerciële referentie van het product, zijn algemene beschrijving en kenmerken;

2.

presentatie van de te verlenen cryptologische diensten;

3.

presentatie van de uitvoering van de algoritmes;

4.

presentatie van de veiligheidsnormen;

5.

presentatie van het soort data in kwestie;

6.

document betreffende de technische specificaties van het product (in twaalf punten)

(Groothertogelijke verordening van 14 december 2018, artikel 10, lid 1, alinea 1, punt 2 en alinea 2, punt 4, en bijlage 15).


(1)  PB L 134 van 29.5.2009, blz. 1.


Top