Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0252

Voorstel voor een BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

COM/2019/252 final

Brussel, 5.6.2019

COM(2019) 252 final

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020


TOELICHTING

Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 van de Raad van 2 december 2013 tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2014-2020 1 , en met name artikel 10, maakt het mogelijk binnen het jaarlijkse maximum van 500 000 000 EUR (prijzen 2011) middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie beschikbaar te stellen boven het maximum van de betrokken rubrieken van het financiële kader.

De voorwaarden voor de terbeschikkingstelling van middelen uit het fonds zijn vastgesteld in punt 11 van het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 2 .

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor middelen uit het fonds, zijn vastgesteld in Verordening (EU) nr. 661/2014 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2012/2002 3 van de Raad, waarin is bepaald dat een bedrag van maximaal 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten in de begroting wordt opgenomen om voorschotten te betalen.

De Commissie zal deze bedragen in de ontwerpbegroting 2020 opnemen.

Voorstel voor een

BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU voor de betaling van voorschotten in de algemene begroting van de Unie voor 2020

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

Gezien Verordening (EG) nr. 2012/2002 van de Raad van 11 november 2002 tot oprichting van het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 4 , en met name artikel 4 bis, lid 4,

Gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 2 december 2013 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline, de samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer 5 , en met name punt 11,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)Het Solidariteitsfonds van de Europese Unie (hierna "het fonds" genoemd) heeft tot doel de Unie in staat te stellen snel, doeltreffend en soepel op noodsituaties te reageren en solidariteit te betonen met de bevolking van door rampen getroffen regio's.

(2)Zoals vastgesteld in artikel 10 van Verordening (EU, Euratom) nr. 1311/2013 6 van de Raad, mag het fonds het maximumbedrag van 500 000 000 EUR (prijzen 2011) niet overschrijden.

(3)In artikel 4 bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 2012/2002, zoals gewijzigd, is bepaald dat, telkens als het nodig is om de tijdige beschikbaarheid van begrotingsmiddelen te waarborgen, een maximum van 50 000 000 EUR uit het fonds beschikbaar kan worden gesteld voor de betaling van voorschotten, waarbij de betrokken kredieten in de algemene begroting van de Unie worden opgenomen.

(4)Om de tijdige beschikbaarheid van voldoende begrotingsmiddelen in de algemene begroting van de Unie voor 2020 te waarborgen, dient uit het fonds een bedrag van 50 000 000 EUR beschikbaar te worden gesteld voor de betaling van voorschotten.

(5)Om zo snel mogelijk middelen uit het fonds beschikbaar te kunnen stellen, dient dit besluit vanaf het begin van het begrotingsjaar 2020 van toepassing te zijn,

HEBBEN HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 wordt uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie 50 000 000 EUR aan vastleggings- en betalingskredieten voor de betaling van voorschotten beschikbaar gesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het is van toepassing vanaf 1 januari 2020.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement    Voor de Raad

De voorzitter    De voorzitter

(1)    PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
(2)    PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(3)    PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143.
(4)    PB L 189 van 27.6.2014, blz. 143.
(5)    PB C 373 van 20.12.2013, blz. 1.
(6)    PB L 347 van 20.12.2013, blz. 884.
Top