EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AB0038

Advies van de Europese Centrale Bank van 31 augustus 2018 betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (CON/2018/38)

OJ C 382, 23.10.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2018   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 382/7


ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 31 augustus 2018

betreffende een voorstel voor een verordening wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft

(CON/2018/38)

(2018/C 382/04)

Inleiding en rechtsgrondslag

Op 27 juni 2018 ontving de Europese Centrale Bank (ECB) van de Raad van de Europese Unie een verzoek om een advies inzake een voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 924/2009 wat bepaalde kosten van grensoverschrijdende betalingen in de Unie en valutawisselkosten betreft (1) (hierna „de ontwerpverordening” genoemd).

De adviesbevoegdheid van de ECB is gebaseerd op artikel 127, lid 4, en 282, lid 5, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in samenhang met artikel 127, lid 2, vierde streepje, van het Verdrag en artikel 3.1, vierde streepje, van Protocol Nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, gelet erop dat de ontwerpverordening bepalingen bevat betreffende de goede werking van betalingssystemen. Overeenkomstig artikel 17.5, eerste zin, van het reglement van orde van de Europese Centrale Bank heeft de Raad van bestuur dit advies goedgekeurd.

Algemene opmerkingen

De ontwerpverordening is bedoeld om alle burgers en ondernemingen in de Unie die grensoverschrijdende overschrijvingen in euro doen, zowel tussen eurogebiedlidstaten en niet-eurogebiedlidstaten, als tussen niet-eurogebied-lidstaten, de lage tarieven te bieden die actueel beschikbaar zijn voor binnenlandse betalingen in de officiële valuta van een lidstaat. Op deze manier verbetert de ontwerpverordening de transparantie en de consumentenbescherming, bevordert zij betalingsdiensten in de interne markt en versterkt zij de euro als valuta van keuze voor betalingen binnen de EU, in afwachting van de aanneming van de euro als de valuta in alle lidstaten van de Unie.

Specifieke opmerkingen

1.   Werkingssfeer van de bepalingen betreffende valutawisselkosten

Gesteld wordt dat de bepalingen van de ontwerpverordening inzake valutawisselkosten van toepassing zijn op alle grensoverschrijdende betalingen, ongeacht of die betalingen in euro luiden, dan wel in een andere nationale valuta van een lidstaat dan de euro. In technische zin echter zouden grensoverschrijdende betalingen die in euro luiden en afkomstig zijn van in euro luidende betaalrekeningen, waarbij zowel de betalingsdienstaanbieder van de betaler als van de begunstigde zich in de lidstaten van het eurogebied bevindt, normaal gesproken niet onderworpen moeten zijn aan conversie. Bijgevolg zouden deze bepalingen in werkelijkheid uitsluitend van toepassing moeten zijn bij grensoverschrijdende betalingen in euro wanneer de valuta van de betaalrekening niet de euro is of wanneer de betalingsdienstaanbieder van de betaler en de begunstigde, of van uitsluitend de begunstigde, gevestigd is buiten het eurogebied. De ECB suggereert dit punt te verduidelijken in de ontwerpverordening.

Gelet erop dat de ontwerpverordening uitsluitend betalingen via betalingsdienstaanbieders behandelt, omvat ze niet de hypothese van een handelaar die de valutawisseldienst los van een betalingsdienstaanbieder aanbiedt. De ECB suggereert dit punt te verduidelijken in de ontwerpverordening.

2.   Alternatieve valutawisseldiensten en -opties

De ontwerpverordening bevat geen artikel met definities, terwijl toch belangrijke nieuwe concepten worden ingevoerd in Verordening (EG) 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad (2). Bijvoorbeeld zouden de termen „alternatieve valutawisseldiensten” of „alternatieve valutawisselopties” gecombineerd kunnen worden in één term, en zou een definitie van deze term nuttig zijn. Meer specifiek zou kunnen worden verduidelijkt of deze diensten verwijzen naar de door de betalingsdienstaanbieder en zijn verbonden ondernemingen aangeboden diensten, en indien dat het geval is, wat de omvang is van de verplichting van de betalingsdienstaanbieder om te zoeken naar door directe concurrenten aangeboden diensten en deze te adverteren. Eveneens zou moeten verduidelijkt worden dat de valutawisseldiensten kunnen worden aangeboden door niet-gereguleerde aanbieders.

3.   Regime toepasselijk op valutawisselkosten en overgangsperiode

3.1.

De Europese Bankautoriteit krijgt in het kader van de ontwerpverordening de taak om technische reguleringsnormen te ontwikkelen ter garantie van transparantie en prijsvergelijkbaarheid van opties voor valutawisseldiensten.

3.2.

Met het oog op consumentenbescherming wordt gesuggereerd dat de overgangsperiode voor naleving van de transparantieverplichtingen in verband met de volledige kosten van valutawisseldiensten wordt beperkt tot twaalf maanden vanaf de voorgestelde inwerkingtreding van de verordening.

Indien de ECB wijzigingen van het voorstel aanbeveelt, worden daartoe in een apart technisch werkdocument specifiek onderbouwde formuleringsvoorstellen opgenomen. Het technische werkdocument is in de Engelse taal beschikbaar op de ECB-website.

Gedaan te Frankfurt am Main, 31 augustus 2018.

De president van de ECB

Mario DRAGHI


(1)  COM(2018) 163 final.

(2)  Verordening (EG) nr. 924/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 betreffende grensoverschrijdende betalingen in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2560/2001 (PB L 266 van 9.10.2009, blz. 11).


Top